Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0309(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0180/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0180/2018

Díospóireachtaí :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Vótaí :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Mínithe ar vótaí
PV 12/02/2019 - 9.9
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Téacsanna atá glactha
PDF 120kWORD 53k
Dé Máirt, 12 Feabhra 2019 - Strasbourg
Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Feabhra 2019 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0772/2),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 196 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0409/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Teach na dTeachtaí sa tSeic, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an 16 Bealtaine 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach arna bhformheas ag an gcoiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 19 Nollaig 2018 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormeas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus freisin do na tuairimí agus don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A8-0180/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(3);

2.  ag formheas an ráitis comhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún staonadh ó athdháileadh a úsáid chun tosaíochtaí beartais nua atá curtha isteach le linn creat airgeadais ilbhliantúil leanúnach a mhaoiniú, toisc go mbeidh tionchar diúltach mar thoradh air sin, ar ndóigh, ar chur chun feidhme príomhghníomhaíochtaí eile de chuid an Aontais;

5.  á iarraidh ar an gCoimisiún foráil a dhéanamh maidir le maoiniú leordhóthanach don Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (SACS) faoin gcéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile ag tosú in 2021, ag cur leis an athchóiriú a dhéantar faoi láthair ar SACS;

6.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
(2)IO C 361, 5.10.2018, lch. 37
(3)Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 31 Bealtaine 2018 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0236).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Feabhra 2019 chun go nglacfaí Cinneadh (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta
P8_TC1-COD(2017)0309

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2019/420.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún

Socraíodh ar EUR 205,6 milliún an t-imchlúdach breise airgeadais do chur chun feidhme an tSásra Aontais um Chosaint Shibhialta in 2019 agus in 2020. Gan dochar do chumhachtaí an údaráis bhuiséadaigh, ba cheart cuid den mhéadú iomlán ar bhuiséad rescEU a chur ar fáil trí athdháiltí a dhéanamh faoi Cheannteideal 3 (slándáil agus saoránacht) agus faoi Cheannteideal 4 (An Eoraip Dhomhanda) de chuid Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020. Meabhraíonn na trí hinstitiúid go bhfuil cuid de na hathdháiltí curtha san áireamh i mbuiséad 2019 cheana agus cuireadh EUR 15,34 milliún san áireamh cheana sa chlárú airgeadais do 2020.

I gcomhthéacs an nós imeachta buiséadach do 2020, iarrtar ar an gCoimisiún athdháiltí breise EUR 18,24 milliún a mholadh chun 50% a shroicheadh i gcomhair 2019 agus 2020 faoi na ceannteidil chéanna.

An nuashonrú is déanaí: 27 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais