Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0309(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0180/2018

Pateikti tekstai :

A8-0180/2018

Debatai :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Balsavimas :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/02/2019 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Priimti tekstai
PDF 134kWORD 43k
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0772/2),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 196 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0409/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 16 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. gruodžio 19 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones ir poziciją pakeitimų forma (A8-0180/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  patvirtina bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  ragina Komisiją susilaikyti nuo perskirstymų, kuriais finansuojami nauji politikos prioritetai, įtraukti į įgyvendinamą daugiametę finansinę programą, nes tai neabejotinai turės neigiamą poveikį kitos pagrindinės Sąjungos veiklos įgyvendinimui;

5.  ragina Komisiją numatyti pakankamą Sąjungos civilinės saugos mechanizmo finansavimą pagal kitą daugiametę finansinę programą, kuri prasidės 2021 m., atsižvelgiant į dabartinę šio mechanizmo peržiūrą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL C 361, 2018 10 5, p. 37.
(3) Ši pozicija pakeičia 2018 m. gegužės 31 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0236).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. vasario 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
P8_TC1-COD(2017)0309

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) 2019/420.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

Papildomas Sąjungos civilinės saugos mechanizmo įgyvendinimo finansinis paketas 2019–2020 m. yra 205,6 mln. EUR. Nedarant poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams, dalis lėšų, skirtų visam „rescEU“ biudžetui padidinti, turėtų būti skiriama perskirstant 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) ir 4 išlaidų kategorijos (Europos vaidmuo pasaulyje) asignavimus. Visos trys institucijos primena, kad dalis perskirtų asignavimų jau yra įtraukta į 2019 m. biudžetą, o 15,34 mln. EUR jau įtraukta į 2020 m. finansinį programavimą.

Vykdant 2020 m. biudžeto procedūrą, Komisija raginama pasiūlyti papildomai perskirti 18,24 mln. EUR asignavimų, kad būtų pasiekta 50 proc. 2019 ir 2020 m. asignavimų pagal tas pačias išlaidų kategorijas.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika