Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0180/2018

Texte depuse :

A8-0180/2018

Dezbateri :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/02/2019 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Texte adoptate
PDF 129kWORD 54k
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg
Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (COM(2017/0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017/0772/2)),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0409/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Cehia în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 18 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 mai 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele și poziția sub formă de amendamente ale Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0180/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  invită Comisia să nu recurgă la realocări pentru a finanța noi priorități politice care sunt adăugate pe parcursul unui cadru financiar multianual în desfășurare, deoarece acest lucru va avea inevitabil un impact negativ asupra implementării altor activități-cheie ale Uniunii;

5.  invită Comisia să prevadă o finanțare suficientă pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii în următorul cadru financiar multianual care începe în 2021, bazându-se pe reforma actuală a mecanismului de protecție civilă al Uniunii;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 361, 5.10.2018, p. 37.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 31 mai 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0236).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
P8_TC1-COD(2017)0309

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2019/420.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Pachetul financiar suplimentar pentru punerea în aplicare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii în 2019 și 2020 a fost stabilit la 205,6 milioane EUR. Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, o parte din totalul majorării bugetului rescEU ar trebui să fie pusă la dispoziție prin realocări la rubrica 3 (securitate și cetățenie) și la rubrica 4 (Europa globală) din cadrul financiar multianual 2014-2020. Cele trei instituții reamintesc că o parte din realocări sunt deja incluse în bugetul pe 2019, iar 15,34 milioane EUR au fost deja incluse în programarea financiară pentru 2020.

În cadrul procedurii bugetare pentru 2020, Comisia este invitată să propună 18,24 milioane EUR în plus pentru realocări cu scopul de a atinge 50 % pentru 2019 și 2020 în cadrul acelorași rubrici.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate