Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0309(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0180/2018

Predkladané texty :

A8-0180/2018

Rozpravy :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/02/2019 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Prijaté texty
PDF 139kWORD 52k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0772/2),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0409/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0180/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  vyzýva Komisiu, aby sa zdržala prerozdelenia rozpočtových prostriedkov na financovanie nových politických priorít, ktoré sa pridávajú počas prebiehajúceho viacročného finančného rámca, pretože to bude nevyhnutne mať negatívny vplyv na vykonávanie ďalších kľúčových činností Únie;

5.  Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné financovanie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „UCPM“) v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý začne v roku 2021, a aby vychádzala zo súčasného prepracovania UCPM;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 37.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 31. mája 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0236).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. februára 2019 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
P8_TC1-COD(2017)0309

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2019/420.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Dodatočné finančné krytie na vykonávanie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v rokoch 2019 a 2020 bolo stanovené na 205,6 milióna EUR. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, by časť navýšenia celkového rozpočtu rescEU mala byť sprístupnená prostredníctvom presunov v rámci okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a okruhu 4 (Globálna Európa) viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Tieto tri inštitúcie pripomínajú, že časť presunov je už zahrnutá v rozpočte na rok 2019 a 15,34 milióna EUR už bolo zahrnutých do finančného plánovania na rok 2020.

V rámci rozpočtového postupu na rok 2020 sa Komisia vyzýva, aby navrhla dodatočné presuny vo výške 18,24 milióna EUR s cieľom dosiahnuť 50 % v rokoch 2019 a 2020 v rámci tých istých okruhov.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia