Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0180/2018

Ingivna texter :

A8-0180/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Röstförklaringar
PV 12/02/2019 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Antagna texter
PDF 124kWORD 46k
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg
En civilskyddsmekanism för unionen ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017)0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0772/2),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0409/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 16 maj 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 december 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för regional utveckling samt ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0180/2018), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte använda omfördelningar för att finansiera nya politiska prioriteringar som läggs till under en pågående flerårig budgetram, eftersom detta oundvikligen kommer att ha en negativ inverkan på genomförandet av andra av unionens viktiga verksamheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla tillräcklig finansiering till unionens civilskyddsmekanism i nästa fleråriga budgetram från och med 2021 med utgångspunkt i denna översyn av civilskyddsmekanismen.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 361, 5.10.2018, s. 37.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 31 maj 2018 (Antagna texter, P8_TA(2018)0236.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/… om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
P8_TC1-COD(2017)0309

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2019/420.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Det extra anslaget till genomförandet av unionens civilskyddsmekanism under 2019 och 2020 har satts till 205,6 miljoner EUR. Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter bör en del av den sammanlagda budgetökningen för rescEU göras tillgänglig genom omfördelningar inom budgetrubrik 3 (säkerhet och medborgarskap) och budgetrubrik 4 (Europa i världen) i den fleråriga budgetramen 2014–2020. De tre institutionerna erinrar om att en del av omfördelningarna redan ingår i budgeten för 2019 och att 15,34 miljoner EUR redan inkluderats i budgetplaneringen för 2020.

I samband med budgetförfarandet för 2020 uppmanas kommissionen att föreslå ytterligare 18,24 miljoner EUR i omfördelningar för att nå upp till 50 % för 2019 och 2020 under samma budgetrubriker.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy