Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0169(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0044/2019

Внесени текстове :

A8-0044/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 7
CRE 12/02/2019 - 7

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0071

Приети текстове
PDF 419kWORD 114k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I
P8_TA(2019)0071A8-0044/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0337),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0220/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0044/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) OВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 353.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата
P8_TC1-COD(2018)0169

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Водните ресурси на Съюза са подложени на все по-голям натиск, което води до недостиг на вода и до влошаване на качеството. По-специално изменението на климата, непредвидимите метеорологични условия и сушите допринасят значително за натиска върху наличието на прясна вода в резултат на градското развитие и селското стопанство. [Изм. 1]

(2)  Способността на Съюза да реагира на нарастващия натиск върху водните ресурси би могла да се подобри чрез по-широкообхватно повторно използване на пречистени отпадъчни води, чрез ограничаване на експлоатацията на водните обекти и подземните води, намаляване на въздействието от изхвърлянето на пречистени отпадъчни води във водните обекти и насърчаване на икономиите на вода чрез многократното използване на градските отпадъчни води, като същевременно се гарантира високо равнище на опазване на околната среда. Повторното използване на водата в съчетание с насърчаването на използването на водоефективни технологии в промишлеността и техники за напояване, които реализират икономии на вода, се посочва в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) като една от допълнителните мерки, които държавите членки могат да решат да приложат за постигане на определените в Директивата цели за добро качествено и количествено състояние на повърхностните и подземните води. Съгласно Директива 91/271/ЕИО(5) се изисква пречистените отпадъчни води да се използват повторно, когато това се сметне за подходящо. [Изм. 2]

(2a)  Конкретен проблем в много райони е остарялата и в недобро състояние инфраструктура за разпределение на пречистената отпадъчна вода, което води до големи загуби на въпросната пречистена отпадъчна вода и в последствие до загуба на финансовите средства, инвестирани в пречистването. Следователно цялостното модернизиране на тази канализационна инфраструктура следва да бъде приоритет. [Изм. 3]

(3)  В съобщението Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за опазване на водните ресурси на Европа“(6) повторното използване посочва необходимостта от създаване на инструмент за регулиране на стандартите за повторна употреба на водата за напояване или на равнище на Съюза с оглед на премахването на пречките за по-широката употреба на такъв за промишлени цели бе посочено като алтернативен вариант за водоснабдяване, който може да спомогне за намаляването на който Съюзът следва да обърне внимание недостига на вода, както и на уязвимостта на системите за водоснабдяване. [Изм. 4]

(4)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз“(7) се определя йерархия от мерки, които държавите членки следва да обмислят във връзка с управлението на сушите и недостига на вода. За същата цел е препоръчително в Директива 2000/60/EО да се предвиди обвързваща йерархичност на мерките за добро управление на водите. В него се посочва, че регионите, където всички превантивни мерки са приложени в съответствие с йерархичността на възможните решения за справяне с проблема с недостига на вода, както и където търсенето все още превишава наличието на вода, създаването на допълнителна инфраструктура може при дадени обстоятелства, като се взема предвид измерението разходи/ползи, да се използва като алтернативен подход за смекчаване на въздействието на сериозни суши. [Изм. 5]

(4a)  В своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно посрещането на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз(8), Европейският парламент припомня, че при управлението на водните ресурси следва да се предпочита подход, основаващ се на търсенето, и изразява становището, че Съюзът следва да възприеме цялостен подход при управлението на водните ресурси, съчетаващ мерки за управление на търсенето, мерки за оптимизиране на наличните ресурси във водния цикъл и мерки за създаване на нови ресурси, и че подходът трябва да включва екологични, социални и икономически съображения. [Изм. 6]

(5)  В своя план за действие за кръговата икономика(9) Комисията пое ангажимент да предприеме поредица от действия за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадъчни води, включително разработването на законодателство относно минималните изисквания за повторното използване на водата. Комисията следва да актуализира своя план за действие и да запази водните ресурси като приоритетна област на намеса. [Изм. 7]

(6)  Счита се, че повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води, например от градски пречиствателни станции за отпадъчни води или промишлени инсталации, оказва по-слабо въздействие върху околната среда от други алтернативни източници на водоснабдяване, например преноса на водни ресурси или обезсоляване., но то Но посоченото повторно използване, което би могло да намали разхищаването на вода и да спести вода, се използва наблюдава само в ограничена степен в Съюза. Това изглежда се дължи на високите разходи за системите за повторно използване на отпадъчни води, както и на липсата на общи екологични и здравни стандарти на Съюза по отношение на повторното използване на водата, а по-специално по отношение на селскостопанските продукти — на потенциалните рискове за здравето и околната среда и потенциалните пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с рециклирани води. Същевременно следва да се има предвид, че в някои държави членки инфраструктурата за напояване е неподходяща или не съществува такава. [Изм. 8]

(6a)  Повторното използване на водата може да допринесе за възстановяването на хранителните вещества, съдържащи се в пречистените отпадъчни води, а използването на възстановена вода за целите на напояването в селското или горското стопанство може да се окаже начин за възстановяване на хранителни вещества като азот, фосфор и калий, в естествени биогеохимични цикли. [Изм. 9]

(6б)  Съгласно настоящия регламент повторното използване на подходящо пречистени рециклирани води за напояване следва да бъде екологосъобразно. Следователно това следва да не води до повишено отделяне на азот и фосфор, тъй като завишеното наличие на подобни хранителни вещества води до еутрофикация на почвите и повърхностните и подпочвените води, като причинява щети на екосистемите и допринася за намаляването на биологичното разнообразие. [Изм. 10]

(6в)   За да се гарантира ефективно повторно използване на ресурсите от градски отпадъчни води, следва да се приеме, че не всички оползотворени води могат да се използват за всички култури. Поради това земеделските стопани следва да бъдат обучени да използват различните видове оползотворени води по оптимален начин за културите, при които водата, използвана за напояване, да не оказва въздействие върху общественото здраве. [Изм. 11]

(7)  Еквивалентните Здравните здравни стандарти за хигиената на храните по отношение на селскостопанските продукти, напоявани с рециклирана вода, могат да бъдат постигнати само ако изискванията за качество за рециклираната вода, предназначена за напояване в селското стопанство, не се различават съществено между отделните държави членки. Хармонизирането на изискванията също така ще допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар по отношение на тези продукти. Поради това е подходящо да се извърши минимално хармонизиране, като се определят минимални изисквания по отношение на качеството, честотата на и мониторинга на водите и ключови задачи по управление на риска. Тези минимални изисквания следва да включват минимални параметри за рециклирана вода и други, по-строги или допълнителни изисквания за качество, които при необходимост се налагат от компетентните органи заедно с евентуалните превантивни мерки. За да се определят Операторът на съоръжението за рециклиране следва да изготви план за управление на риска от повторното използване на водата в сътрудничество със съответните участници и следва да има право да определя по-строги или допълнителни изисквания за качеството на водата, рециклираната вода. Операторът операторите на инсталациите съоръжението за рециклиране следва да изпълняват ключови задачи по управление на риска, в сътрудничество най-малко с оператора на разпределението на рециклирана вода и с оператора по съхранение на рециклирана вода. Планът за управлението на риска от повторното използване на водите следва да се актуализира непрекъснато и да бъде съставен в съответствие с международно признати стандартизирани процедури. Параметрите са основани на техническия доклад на Съвместния изследователски център на Комисията и отразяват международните стандарти относно повторното използване на водата. Съвместният изследователски център на Комисията следва да разработи измервателни параметри и методи за определяне на наличието на пластмасови микрочастици и фармацевтични остатъчни продукти в рециклираните води. [Изм. 12]

(7а)  Наличието на пластмасови микрочастици може да представлява риск за здравето на хората и околната среда. Поради това, като част от задълбочения преглед на източниците, разпространението, жизнения цикъл и последиците от пластмасовите микрочастици в контекста на пречистването на отпадъчните води, Комисията следва да разработи методология за измерване на пластмасовите микрочастици в градските отпадъчни води, третирани в съответствие с Директива 91/271/ЕИО и рециклирани в съответствие с настоящия регламент. [Изм. 13]

(7б)  Използването на недостатъчно добре пречистени отпадъчни води за обществени услуги (например почистване на улиците или напояване на паркове и голф игрища) може да бъде вредно за здравето. Поради това Комисията следва да постави цели за качеството на повторното използване на отпадъчни води за обществени услуги с цел да се опази здравето на човека и на животните и качеството на подземните и повърхностните води. [Изм. 14]

(7в)   Изискванията за качество на водата за напояване следва да отчитат научния прогрес, по-специално при контрола на микрозамърсителите и „нововъзникващите“ вещества, за да се гарантира безопасното използване на водата и да се опазят околната среда и здравето на хората. [Изм. 15]

(7г)  Изискванията за качество на водата следва да отчитат опити, проведени по-специално във връзка с използването в селското стопанство на утайките от отпадъчни води, както и отпадъчните води за инсталации за биогаз. [Изм. 16]

(8)  Спазването на минимални изисквания за повторното използване на водата следва да бъде в съответствие с политиката на Съюза за водите и да помогне за постигането на целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН, и по-специално цел № 6, така че да се гарантират наличието и устойчивото управление на водите и канализация за всички и също така да се увеличат съществено рециклирането на водата и безопасното повторно използване на водата в световен план с цел да се допринесе за постигане на цел 12 – Осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство – от целите за устойчиво развитие на Обединените нации. В допълнение към това настоящият регламент цели да допринесе за прилагането на член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който касае опазването на околната среда. [Изм. 17]

(8a)  Изискванията за качество на водите, предназначени за консумация от човека, са установени в Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета(10). Държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че водните ресурси, използвани за питейни цели, не са замърсени с рециклирана вода, за да се избегне влошаване на качеството на питейната вода. [Изм. 18]

(8б)  В някои случаи операторът на съоръжението за рециклиране транспортира и съхранява рециклираната вода отвъд изхода на съоръжението за рециклиране, преди да достави рециклираната вода на следващите участници по веригата, като например на оператора по разпределение на рециклирана вода, на оператора по съхранение на рециклирана вода или на крайния потребител. Необходимо е да се определи мястото на определяне на съответствието, за да се изясни докъде свършва отговорността на оператора на съоръжението и откъде започва отговорността на следващия участник във веригата. [Изм. 19]

(9)  Управлението на риска следва да се състои от идентифициране и управление на рискове по проактивен начин и да включва идеята за производство, разпределение, съхранение и използване на рециклирана вода с необходимото качество за конкретни цели. Оценката на риска следва да бъде основана на ключови задачи за управление на риска и на задълбочено прилагане на, наред с другото, принципа на предпазните мерки и при нея следва да се определят всички допълнителни изисквания за качеството на водата, които са необходими, за да се гарантира достатъчна защита на околната среда и здравето на хората и животните. Управлението на риска следва да представлява отговорност, споделена между всички съответни участници в плана за управлението на риска от повторното използване на водата. Ролите и отговорностите на участниците следва да бъдат ясно посочени в плана за управление на риска от повторното използване на водата. При издаването на разрешително компетентният орган следва да може да изиска съответните участници в плана за управление на риска от повторното използване на водата да предприемат допълнителни мерки за управление на риска. [Изм. 20]

(9а)  Сътрудничеството и взаимодействието между различните страни, участващи в процеса на рециклиране на водата, следва да бъде предварително условие за създаването на процедури за пречистване на водата в съответствие с изискванията за специфична употреба и за да може да се планира снабдяването с рециклирана вода в съответствие с търсенето от страна на крайните потребители. [Изм. 21]

(10)  С цел ефективна защита на околната среда, включително качеството на почвите и здравето на хората операторите на инсталациите за рециклиране следва да носят основната отговорност за качеството на рециклираната вода на мястото на определяне на съответствие. Операторите на инсталациите за рециклиране следва да осъществяват мониторинг на качеството на рециклираната вода с оглед на спазването на минималните изисквания и на всички допълнителни изисквания, определени от компетентния орган и в съответствие с минималните изисквания и с евентуалните допълнителни изисквания, определени от компетентните органи. Поради това е подходящо да се установят минимални изисквания за мониторинг, които включват честотата на редовния мониторинг, както и определяне на график и на цели за ефективност на мониторинга за валидиране. Някои изисквания за редовен мониторинг са посочени в съответствие с Директива 91/271/ЕИО. [Изм. 22]

(11)  Необходимо е да се гарантира безопасното доставяне, съхраняване и използване на рециклирана вода, като по този начин се насърчи развитието на повторното използване на водата на равнище ЕС равнището на Съюза, като се стимулират европейските земеделски стопани по-специално да възприемат тази практика и да се повиши общественото доверие в тази практика нея. Количеството на използваните пречистени отпадъчни води, техният характер, пречиствателните методи и техните характеристики, независимо от това как се използват, трябва да са такива, че подходът, употребата и разпределението на водите (пръскане, капково напояване, със или без складиране) да не влияе пряко или косвено на здравето на хората или животните, или качеството на почвите или на водните среди в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Поради това снабдяването с и съхраняването на рециклирана вода за конкретни цели следва да се позволява само въз основа на разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки, чиито компетентни органи отговарят за оценката на рисковете от повторното използване на водата. За да се гарантира хармонизиран подход на равнището на Съюза, както и проследимост и прозрачност, материалноправните норми за това разрешително следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Подробностите във връзка с процедурите за издаване на разрешителните обаче следва да бъдат определени от държавите членки. Държавите членки следва да бъдат в състояние да прилагат съществуващите процедури за издаване на разрешителни, които следва да бъдат пригодени, така че да се отчетат изискванията, въведени с настоящия регламент. [Изм. 23]

(11а)  Снабдяването с рециклирана вода и нейното съхранение, както и нейното използване от крайните потребители представляват неразделна част от системата за повторна употреба на вода. В рамките на процеса на снабдяване и съхранение е възможно рециклираната вода да претърпи промени, които да окажат отрицателно влияние върху химическото и биологичното ѝ качество. Рециклираната вода следва да се използва подходящо по отношение на класовете на качество на рециклираната вода, характеристиките на насажденията и методите за напояване. Ключовите задачи за управление на риска следва да отчитат потенциалните неблагоприятни последици за здравето и екологичните матрици, свързани със снабдяването, съхранението и предвидената употреба на рециклираната вода. В този контекст Комисията следва да създаде насоки, за да подпомогне компетентните органи в извършването на контрола и мониторинга на доставката, съхранението и употребата на рециклираната вода. [Изм. 24]

(11б)  Ако са необходими оператор по разпределение на рециклираната вода и оператор по съхранение на рециклираната вода, дейността на тези оператори следва да е обвързана с издаването на разрешително. Ако са изпълнени всички изисквания за издаването на разрешително, компетентният орган в държавата членка следва да издаде разрешително, което следва да съдържа всички необходими условия и мерки, установени в оценката на риска за целите на безопасно разпределение и съхранение на рециклирана вода до крайния потребител. [Изм. 25]

(12)  Разпоредбите на настоящия регламент допълват изисквания на други законодателни актове на Съюза, по-специално по отношение на евентуални рискове за здравето и околната среда. Поради това, за да се осигури цялостен подход за преодоляване на евентуални рискове за здравето на хората, и животните и рискове за околната среда, операторите на инсталациите за рециклиране и растенията, в допълнение към рисковете, свързани с опазването на околната среда, когато е приложимо, компетентните органи следва да вземат предвид се съобразят с изискванията, определени в съответните други законодателни актове на Съюза, по-специално директиви 86/278/ЕИО(11), 91/676/ЕИО(12) и 98/83/ЕО на Съвета(13), директиви 91/271/ЕИО и 2000/60/ЕО, регламенти (ЕО) № 178/2002(14), (ЕО) № 852/2004(15), (ЕО) № 183/2005(16), (ЕО) № 396/2005(17) и (ЕО) № 1069/2009(18) на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2006/7/ЕО(19), 2006/118/ЕО(20), 2008/105/ЕО(21) и 2011/92/ЕС(22) на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 2073/2005(23), (ЕО) № 1881/2006(24) и (ЕО) № 142/2011 на Комисията(25). [Изм. 26]

(12а)  За целите на настоящия регламент следва да е възможно дейностите по пречистване и тези по рециклиране на градските отпадъчни води да се извършват на едно и също физическо място, като се използват едни и същи или различни, отделни съоръжения. Освен това следва да е възможно един и същ участник да бъде както оператор на пречиствателна станция, така и оператор на съоръжение за рециклиране. [Изм. 27]

(13)  Регламент (ЕО) № 852/2004 определя общи правила за операторите на предприятия за храни и обхваща производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на храни, предназначени за консумация от човека. В него се разглежда здравословното качество на храните, като един от главните принципи, залегнали в него е, че основната отговорност за безопасността на храните се носи от оператора на предприятието за храни. Този регламент е също така обект на подробни указания, като от особено значение е известието на Комисията относно Ръководство за справяне с микробиологичните рискове по отношение на пресните плодове и зеленчуци при първичното производство посредством добра хигиена (2017/C 163/01). Целите за ефективност за рециклираната вода, определени в настоящия регламент не препятстват операторите на предприятия за храни да постигнат качеството на водата, необходимо за да спазят Регламент (ЕС) № 852/2004, като използват на последващ етап няколко варианта за пречистване на водата, самостоятелно или в комбинация с други варианти, невключващи пречистване.

(13а)  С оглед на по-доброто насърчаване на дейностите, свързани с повторното използване на водата, посочването на специфични употреби в рамките на настоящия регламент не следва да възпрепятства държавите членки да разрешават използването на рециклирана вода за допълнителни цели, включително повторно използване за цели, свързани с промишлеността, благоустройството и опазването на околната среда, при условие че държавите членки гарантират спазването на задължението да осигурят високо равнище на защита на здравето на хората и животните, и опазване на околната среда. [Изм. 28]

(14)  За да се повиши доверието в практиката на повторно използване на водата, на обществеността следва да се предоставя информация. Достъпността до ясна, всеобхватна и актуална информация относно повторното използване на водата следва да позволи повишена прозрачност и проследимост и също така би могло да бъде от особен интерес за други съответни органи, за които е от значение конкретното повторно използване на водата. За да се насърчи повторното използване на водата, държавите членки следва да гарантират, че се разработват информационни кампании за повишаване на осведомеността, които са специфични и адаптирани към различните участници, за да се гарантира, че тези участници са запознати с градския воден цикъл, необходимостта от повторното използване на водата и ползите от това, като по този начин се насърчава приемането от страна на заинтересованите страни и тяхното участие в практики за повторно използване на водата. [Изм. 29]

(14a)  Образованието и обучението на крайните потребители, които участват в напояването в селското стопанство, са от основно значение като компоненти за изпълнението и запазването на превантивните мерки. Крайните потребители следва да бъдат напълно информирани относно подходящата употреба на рециклираните води, тъй като те са особено уязвими. Следва да се приложат редица мерки за превенция на експозицията на човека, например употреба на лични предпазни средства, миене на ръце и лична хигиена. Мониторингът на правилното прилагане на такива мерки следва да е част от ключовите задачи за управлението на риска. [Изм. 30]

(15)  Целта на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(26) е да се гарантира правото на достъп до информация за околната среда в държавите членки в съответствие с Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(27) (Конвенцията от Орхус). В Директива 2003/4/ЕО са определени всестранни задължения, свързани както с предоставянето при поискване на информация за околната среда, така и с активното разпространяване на такава информация. Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(28) обхваща обмена на пространствена информация, включително на набори от данни относно различни въпроси, свързани с околната среда. Разпоредбите на настоящия регламент, отнасящи се до достъпа до информация и договореностите за обмен на данни, следва да допълват посочените директиви, а не да създават отделен правен режим. Поради това разпоредбите на настоящия регламент, свързани с предоставянето на информацията на обществеността и с информацията относно мониторинга на изпълнението, следва да се прилагат, без да се засягат разпоредбите на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО.

(16)  С цел адаптиране на съществуващите минимални изисквания и ключовите задачи за управление на риска към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с които да изменя минималните изисквания и ключовите задачи за управление на риска, без обаче да се възпрепятстват възможностите за повторното използване на подходящо пречистените отпадъчни води. В допълнение към това, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и здравето на хората, Комисията също така следва да бъде в състояние да приема делегирани актове за допълване на ключовите задачи за управление на риска чрез определяне на технически спецификации. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(29) По-специално с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. [Изм. 31]

(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема подробни правила по отношение на формата и представянето на информацията, която държавите членки следва да предоставят на обществеността, по отношение на формата и представянето на информацията относно мониторинга на изпълнението на настоящия регламент, която държавите членки следва да предоставят, и по отношение на формата и представянето на информацията, свързана с общия за Съюза преглед, изготвен от Европейската агенция за околна среда. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(30).

(18)  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода с условията, посочени в разрешителното. В случай на несъответствие те следва да изискват от оператора на инсталацията съоръжението за рециклиране да предприеме необходимите мерки за осигуряване на съответствие. Операторите на инсталациите съоръженията за рециклиране следва незабавно да преустановят снабдяването с рециклирана вода, когато несъответствието надвишава определените максимални стойности и поради това поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората. Компетентните органи следва да работят в тясно сътрудничество с крайните потребители, за да улесняват повторното използване на подходящо пречистените отпадъчни води. Компетентните органи следва да контролират и наблюдават доставката, съхранението и употребата на рециклираната вода, като имат предвид съответните рискове за здравето и околната среда. [Изм. 32]

(19)  Компетентните органи следва да си сътрудничат с други съответни органи, като обменят информация, за да гарантират спазването на съответните изисквания на Съюза и национални изисквания.

(20)  Предоставените от държавите членки данни са от огромно значение, за да може Комисията да извършва мониторинг и оценява резултатите от изпълнението на законодателството спрямо преследваните от него цели.

(21)  По силата на параграф 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент. Оценката следва да се основава на петте критерия за ефективност, ефикасност, важност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС и следва да служи като база за оценки на въздействието на евентуални по-нататъшни действия.

(22)  В съответствие с Конвенцията от Орхус членове на заинтересованата общественост следва да разполагат с достъп до правосъдие, така че да защитят правото си да живеят в околна среда, която е подходяща за здравето на хората и за тяхното благосъстояние.

(23)  Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, и да осигурят тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(24)  Тъй като целта на настоящия регламент — а именно опазването на околната среда и здравето на хората, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро, поради мащаба и последиците от действието, може да бъде по-добре осъществена на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(25)  Необходимо е да се предвиди достатъчно време, така че държавите членки да създадат необходимата административна инфраструктура за прилагането на настоящия регламент, както и операторите да се подготвят за прилагането на новите правила.

(25a)   С цел да се развива и насърчава, доколкото е възможно, практиката за повторно използване на пречистени отпадъчни води, Европейският съюз следва да подкрепя научноизследователската и развойната дейност в тази област чрез програмата „Хоризонт Европа“, за да се осигури сериозно развитие по отношение на надеждността на подходящо рециклираната вода и на сигурни методи за използване. [Изм. 33]

(25б)  За да се защити околната среда и здравето на хората, държавите членки, в сътрудничество със заинтересованите страни, следва да въведат проверки на качеството на почвите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. [Изм. 34]

(25в)  С настоящия регламент се цели насърчаване на устойчивото използване на водата. Във връзка с това Европейската комисия следва да се ангажира да използва програмите на Съюза, включително програмата LIFE, в подкрепа на местни инициативи, включващи повторното използване на подходящо пречистени отпадъчни води. [Изм. 35]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и цел

1.  Настоящият регламент установява минимални изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водата рециклираната вода, както и задължение за изпълнението на определени ключови задачи за управление на риска за целите на безопасното повторно използване на пречистени градски отпадъчни води в контекста на интегрираното управление на водите, и допринася за постигането на целите, заложени в Директива 2000/60/ЕО. [Изм. 36]

2.  Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че рециклираната вода е безопасна за употребата, за която е предназначена, осигурявайки по този начин високо ниво на защита на здравето на хората и на животните, а също и на околната среда, решаване като същевременно се ограничава отрицателното въздействие от използването на водните ресурси и се подобрява ефективността, разрешават се по координиран начин навсякъде в Съюза проблемът с недостига на вода, свързаните с изменението на климата въпроси и проблема целите на Съюза, свързани с околната среда и произтичащия от него тях натиск върху водните ресурси, допринасяйки също така по този начин за внедряването на устойчиви решения за използване на водните ресурси, подкрепяйки прехода към кръгова икономика, както и гарантирайки дългосрочната конкурентоспособност на Съюза и ефикасното функциониране на вътрешния пазар. [Изм. 37]

2a.  Държавите членки гарантират, че водните ресурси, използвани за питейна вода, не са замърсени с рециклирана вода. [Изм. 38]

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага към рециклираната вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1.

Настоящият регламент не се прилага към пилотни проекти с фокус върху повторното използване на водата в станциите за рециклиране. [Изм. 39]

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.  „компетентен орган“ означава орган или организация, определен(а) от държава членка да изпълнява задълженията, произтичащи от настоящия регламент;

2.  „орган по водите“ означава орган или органи, определени съгласно член 3, параграфи 2 или 3 от Директива 2000/60/ЕО;

3.  „краен потребител“ означава физическо или юридическо лице, публичен или частен субект, което използва рециклирана вода за целите, за които е предназначена; [Изм. 40]

4.  „градски отпадъчни води“ означава градските отпадъчни води съгласно определението в член 2, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО;

4a.  „пречистени отпадъчни води“ означава градски отпадъчни води, които са пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания; [Изм. 41]

5.  „рециклирана вода“ означава градски пречистени отпадъчни води, които са пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания и са преминали през допълнително пречистване в инсталация за рециклиране преминали през допълнително пречистване в съоръжение за рециклиране, което ги прави подходящи за употребата, за която са предназначени; [Изм. 42]

5a.  „повторно използване на водата“ означава използване на рециклирана вода с определено качество, подходящо за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, чрез разпределителна система, като по този начин частично или изцяло се заменя използването на повърхностни или подземни води; [Изм. 43]

6.  „инсталация съоръжение за рециклиране“ означава част от градска пречиствателна станция за отпадъчни води или друга пречиствателна станция друго съоръжение за допълнително пречистване на градски отпадъчни води, които по-рано са били пречистени в съответствие с установените в Директива 91/271/ЕИО изисквания с цел производството на рециклирана вода, която е годна за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1 към настоящия регламент, като това съоръжение включва всяка инфраструктура за съхранение и всяка инфраструктура, изградена с цел да достави рециклираната вода до инфраструктурата за разпределение на рециклираната вода или до крайния потребител; [Изм. 44]

7.  „оператор на инсталация съоръжение за рециклиране“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира инсталация съоръжение за рециклиране; [Изм. 45]

7a.  „инфраструктура за разпределение на рециклирана вода“ означава система от специализирани тръбопроводи и помпи или други специални транспортни съоръжения, като тази система е предназначена за доставяне на рециклираната вода до крайния потребител, включително всички съоръжения за изравняване, допълнително пречистване и съхранение извън съоръжението за рециклиране; [Изм. 46]

7б.  „оператор по разпределение на рециклирана вода“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира инфраструктурата за разпределение на рециклирана вода; [Изм. 47]

7в.  „инфраструктура за съхранение на рециклирана вода“ означава система от специални съоръжения за съхранение, предназначена да съхранява рециклираната вода; [Изм. 48]

7г.  „оператор по съхранение на рециклирана вода“ означава физическо или юридическо лице, което управлява или контролира инфраструктурата за съхранение на рециклирана вода; [Изм. 49]

8.  „опасност“ означава биологичен, химичен, физически или радиологичен агент, който би могъл да навреди на хората, животните, културите или растенията, на други представители на флората и фауната в земните и водните екосистеми, на почвите или на околната среда като цяло;

9.  „риск“ означава вероятността идентифицирани опасности да причинят вреди в рамките на определен период от време, включително тежестта на последиците;

10.  „управление на риска“ означава системно управление, при което по последователен начин се осигурява безопасността на повторното използване на водата в рамките на специфичен контекст;

11.  „превантивна мярка“ означава всяко подходящо действие или дейност, които могат да се използват за предотвратяване или елиминиране на риск за здравето и за околната среда или за намаляването му до приемливо ниво; [Изм. 50]

11а.  „място на определяне на съответствието“ означава мястото, където операторът на съоръжението за рециклиране доставя рециклираната вода на следващия участник по веригата; [Изм. 51]

11б.  „микрозамърсител“ означава нежелана субстанция, открита в околната среда, с много ниска концентрация, както е упоменато в приложение VIII, Директива 2000/60/ЕО. [Изм. 52]

Член 4

Задължения на операторите на инсталации съоръжения за рециклиране по отношение на качеството на водата [Изм. 53]

1.  Операторите на инсталациите съоръженията за рециклиране гарантират, че изхода на инсталацията за рециклиране рециклираната вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, на мястото на определяне на съответствието, отговаря на следните изисквания:

а)  минималните изисквания за качество на водата, определени в приложение I, раздел 2;

б)  всички допълнителни условия във връзка с качеството на водата, определени от компетентния орган в съответното разрешително съгласно член 7, параграф 3, букви б) и в). [Изм. 54]

2.  С цел осигуряване спазването на изискванията и условията, посочени в параграф 1, операторът на инсталацията за рециклиране осъществява мониторинг на качеството на водата в съответствие със следното:

а)  приложение І, раздел 2;

б)  всякакви допълнителни условия във връзка с мониторинга, определени от компетентния орган в съответното разрешително съгласно член 7, параграф 3, букви б) и в).

2а.  Операторите на съоръжения за рециклиране също така гарантират, че в рамките на съоръжението за рециклиране са изцяло изпълнени най-малко мерките за управление на риска, определени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, параграф -1. [Изм. 55]

2б.   След мястото на определяне на съответствието, качеството на водата вече не е отговорност на оператора на съоръжението за рециклиране, а става отговорност на следващия участник във веригата. [Изм. 56]

3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за изменение на настоящия регламент в съответствие с член 14 с цел да адаптира към научно-техническия прогрес минималните изисквания, установени в приложение I, раздел 2. [Изм. 57]

Член 4а

Задължения на операторите по разпределение на рециклирана вода, операторите по съхранение на рециклирана вода и крайните потребители

1.  В рамките на инфраструктурата за разпределение на рециклирана вода операторът по разпределение на рециклирана вода поддържа равнище на качество на рециклираната вода най-малко на същото ниво на качество като определеното в приложение I, раздел 2. Операторът по разпределение на рециклирана вода също така гарантира, че в рамките на инфраструктурата за разпределение на рециклирана вода са изцяло изпълнени най-малко мерките за управление на риска, определени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, параграф -1.

Когато издава разрешително в съответствие с член 7, компетентният орган може да изиска да бъдат предприети допълнителни мерки за управление на риска по отношение на задачите, които трябва да бъдат изпълнени от оператора по разпределение на рециклирана вода, както и да посочи допълнителни изисквания и превантивни мерки, необходими в съответствие с приложение II, букви б) и в).

2.  В рамките на инфраструктурата за съхранение на рециклирана вода операторът по съхранение на рециклирана вода поддържа равнище на качество на рециклираната вода най-малко на същото ниво на качество като определеното в приложение I, раздел 2. Операторът по съхранение на рециклирана вода също така гарантира, че в рамките на инфраструктурата за съхранение на рециклирана вода са изцяло изпълнени най-малко мерките за управление на риска, определени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, параграф -1.

Когато издава разрешително в съответствие с член 7, компетентният орган може да изиска да бъдат предприети допълнителни мерки за управление на риска по отношение на задачите, които трябва да бъдат изпълнени от оператора по съхранение на рециклирана вода, както и да посочи допълнителни изисквания и превантивни мерки, необходими в съответствие с приложение II, букви б) и в).

3.  Качеството на рециклираната вода, използвана от крайните потребители, е най-малко на нивото на качеството, установено в приложение I, раздел 2. По отношение на задълженията на крайните потребители, компетентният орган може да предвиди допълнителни изисквания към изискванията, определени в приложение I, раздел 2.

4.  Комисията създава документи с насоки, за да подпомогне компетентните органи в изпълнението на изискванията, свързани с контрола и мониторинга на производството, разпределението, съхранението и употребата на рециклираната вода. [Изм. 58]

Член 5

Управление на риска

-1.  В сътрудничество със съответните участници, посочени в параграф 1 от настоящия член, операторът на съоръжението за рециклиране изготвя план за управлението на риска от повторното използване на водите. Планът за управлението на риска от повторното използване на водата се основава на ключовите задачи за управление на риска, посочени в приложение II, буква а), установява изисквания, допълнителни към посочените в приложение I в съответствие с приложение II, буква б), и идентифицира опасностите, рисковете и подходящите превантивни мерки в съответствие с приложение II, буква в). [Изм. 59]

1.  За целите С цел осигуряване на производството и снабдяването с рециклирани води операторът на инсталацията за рециклиране извършва управление на безопасно производство, разпределение, съхранение и използване на рециклираните води, компетентният орган наблюдава управлението на риска в консултации със следните страни: [Изм. 60]

а)  оператора на градската(ите) пречиствателна(и) станция(и) за отпадъчни води, която (които) снабдяват инсталацията снабдява(т) съоръжение за рециклиране с вода пречистени отпадъчни води в съответствие с установеното в Директива 91/271/ЕИО изискване за качество, ако е различен от оператора на инсталациятасъоръжението за рециклиране; [Изм. 61]

aа)  оператора на съоръжението за рециклиране; [Изм. 62]

аб)  оператора по разпределение на рециклирана вода; [Изм. 63]

ав)  оператора по съхранение на рециклирана вода; [Изм. 64]

б)  крайния(те) потребител(и);

в)  всички други страни, за които операторът на инсталацията за рециклиране компетентният орган счита, че имат отношение. [Изм. 65]

2.  Операторът на инсталацията съоръжението за рециклиране, операторът по разпределение на рециклирана вода и операторът по съхранение изготвя план за управлението на риска от повторното използване на водата, основан на ключовите задачи рециклирана вода изпълняват най-малко задачите за управление на риска, определени в приложение II. В плана за управлението на риска от повторното използване на водата се предлагат допълнителни изисквания към посочените в приложение I, които са необходими за по-нататъшно смекчаване на рисковете и, наред с другото, се определят опасностите, рисковете и подходящите превантивни мерки , посочен в параграф -1. Методите за управление на риска, използвани от оператора на съоръжението за рециклиране, оператора по разпределение на рециклирана вода и оператора по съхранение на рециклирана вода, се основават на международно признати методологии. [Изм. 66]

2а.  В съответното разрешително, издадено в съответствие с член 7, компетентният орган може да определи различни задачи и отговорности за различните участници в плана за управлението на риска от повторното използване на водите. [Изм. 67]

2б.  Ако видът култура, която трябва да се напоява, ще се предлага на пазара в няколко различни форми и попада в няколко различни класа по отношение на качеството на рециклираната вода, от оператора на съоръжението за рециклиране се изисква да доставя на земеделския стопанин вода, отговаряща на най-високия от съответните класове за качество. [Изм. 68]

3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за изменение на настоящия регламент в съответствие с член 14 с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на установените в приложение II ключови задачи за управление на риска. [Изм. 69]

Комисията също така се оправомощава да приема делегирани актове за допълване на настоящия регламент в съответствие с член 14 с цел определяне на технически спецификации за установените в приложение II ключови задачи за управление на риска. [Изм. 70]

До ... [1 година след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 14 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на методика за измерване на наличието на пластмасови микрочастици в рециклираните води, което може да подлежи на допълнителни изисквания въз основа на оценката на риска, посочена в приложение II, точка 4. [Изм. 133]

3а.  Когато крайният потребител има съмнения, че водата, съхранявана в случаите, посочени в член 4а, параграф 2, не отговаря на минималните изисквания, определени в настоящия регламент, той трябва:

a)  да информира незабавно съответния здравен орган, като му предостави по целесъобразност цялата налична информация;

б)  да си сътрудничи пълноценно със съответния компетентен орган с цел проверка и определяне на причините за съмненията и възможното наличие на неразрешени вещества или стойности, посочени в приложение I, раздел 2, таблица 2 и таблица 4. [Изм. 71]

Член 6

Подаване на заявление за разрешително за снабдяване с производство, разпределение и съхранение на рециклирана вода [Изм. 72]

1.  Снабдяването Производството, разпределението или съхранението на рециклирана вода, предназначена за някоя от употребите, посочени в приложение I, раздел 1, подлежи подлежат на издаването на разрешително. [Изм. 73]

2.  Операторът на съоръжение за рециклиране подава заявление за издаване на разрешителното, посочено в параграф 1, или за изменение на съществуващо разрешително до компетентния орган на държавата членка, в която работи или се планира да заработи инсталацията съоръжението за рециклиране. [Изм. 74]

3.  Това заявление включва следното:

а)  план за управлението на риска от повторното използване на водата, изготвен в съответствие с член 5, параграф 2 -1; [Изм. 75]

aа)  най-новите налични данни за доказване на съответствието на пречистените отпадъчни води по смисъла на Директива 91/271/ЕИО в инсталацията за рециклиране, от която идват водите, предназначени за оползотворяване; [Изм. 76]

б)  описание на начина, по който операторът на инсталацията съоръжението за рециклиране ще спази на мястото на определяне на съответствието минималните изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водата, посочени в приложение I, раздел 2; [Изм. 77]

в)  описание на начина, по който операторът на инсталацията съоръжението за рециклиране ще спази на мястото на определяне на съответствието допълнителните изисквания, предложени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата. [Изм. 78]

3а.  Операторът по разпределение на рециклирана вода подава заявление за издаване на разрешителното, посочено в параграф 1, или за изменение на съществуващо разрешително до компетентния орган на държавата членка, в която работи или се планира да заработи инфраструктурата за разпределение на рециклираната вода. Заявлението включва описание на начина, по който операторът по разпределение на рециклирана вода трябва да изпълнява задълженията, определени в член 4а, параграф 1. [Изм. 79]

3б.  Операторът по съхранение на рециклирана вода подава заявление за издаване на разрешителното, посочено в параграф 1, или за изменение на съществуващо разрешително до компетентния орган на държавата членка, в която работи или се планира да заработи инфраструктурата за съхранение на рециклираната вода. Заявлението включва описание на начина, по който операторът по съхранение на рециклирана вода трябва да изпълнява задълженията, определени в член 4а, параграф 2. [Изм. 80]

Член 7

Издаване на разрешително

1.  За целите на оценката на заявлението компетентният орган по целесъобразност се консултира и обменя съответната информация със следните страни:

а)  други съответни органи от същата държава членка, и по-специално органа по водите и здравните органи, ако е различен са различни от компетентния орган; [Изм. 81]

б)  звената за контакт в потенциално засегнатата(ите) държава(и) членка(и), определени в съответствие с член 9, параграф 1.

2.  В тримесечен срок от получаването Компетентният орган разглежда заявлението, като си служи с подходяща научна подкрепа, и в рамките на три месеца след получаване на пълното заявление, както е посочено съгласно посоченото в член 6, параграфи 2, параграф 3, буква а), 3а и 3б, компетентният орган взема решение дали да издаде или да откаже разрешителното. Когато компетентният орган се нуждае от повече време поради сложността на заявлението, той незабавно информира заявителя за това, и посочва очакваната дата на издаване или отказване на разрешителното, както и посочва причините за удължаването на срока. Във всички случаи компетентният орган взема решение не по-късно от шест месеца след получаване на пълното заявление, съгласно посоченото в член 6, параграфи 2, 3, 3а и 3б. [Изм. 82]

3.  Когато компетентният орган реши да издаде разрешително, той определя приложимите условия, които според случая включват следното:

а)  условия във връзка с минималните изисквания по отношение на качеството и мониторинга на водата, посочени в приложение I, раздел 2;

б)  условия във връзка с допълнителните изисквания, предложени в плана за управлението на риска от повторното използване на водата;

в)  всички други условия, необходими за допълнителното смекчаване елиминиране на всички неприемливи рискове за здравето на хората и животните, както и за околната среда. [Изм. 83]

3а.  В случай че в плана за управлението на риска от повторното използване на водата, посочен в член 5, не са вече включени условия, равностойни на посочените в параграф 3, букви а), б) и в), компетентният орган незабавно актуализира плана. [Изм. 84]

4.  Разрешителното подлежи на редовен преглед, който се извършва най-малко на всеки пет години, и при необходимост се изменя.

Член 8

Проверка на съответствието

1.  Компетентните органи следва да проверяват съответствието на рециклираната вода на мястото на определяне на съответствието с условията, посочени в разрешителното разрешителните, издадени в съответствие с член 7. Проверката на съответствието се извършва със следните средства: [Изм. 85]

а)  проверки на място;

б)  използване на данни от мониторинга, получени съгласно настоящия регламент и директиви 91/271/ЕИО и 2000/60/ЕО;

в)  други подходящи средства.

2.  В случай на несъответствие компетентният орган изисква от оператора на инсталацията съоръжението за рециклиране, от оператора по разпределението на рециклирана вода, или от оператора по съхранение на рециклирана вода, ако е приложимо, незабавно да предприеме всички необходими мерки за бързо привеждане в съответствие и да информира незабавно засегнатите крайни потребители. [Изм. 86]

3.  Когато несъответствието поражда значителен риск за околната среда или здравето на хората индивидуалната стойност на даден параметър превишава минималните изисквания за качество на водата, посочени в приложение I, дял 2, буква а), операторът на инсталацията съоръжението за рециклиране незабавно преустановя преустановява по-нататъшното снабдяване с рециклирана водавода до момента, в който компетентният орган определи, че отново е постигнато съответствие. Компетентният орган може да определи, че съответствието е било възстановено само след като се установи, че индивидуалната стойност на параметъра или параметрите, които надвишават съответните минимални изисквания за качество на водата, е спаднала под максималната разрешена стойност при поне три последователни проверки. [Изм. 87]

4.  В случай на инцидент, който влияе на съответствието с условията на разрешителното, операторът наинсталацията съоръжението за рециклиране, операторът по разпределение на рециклирана вода, или операторът по съхранение на рециклирана вода, ако е приложимо, незабавно информира компетентния орган и крайния(ите) потребител(и), който(ито) е възможно да бъде(ат) засегнат(и), и съобщава на компетентния орган информацията, необходима за оценка на въздействието от този инцидент. [Изм. 88]

4a.  След издаването на разрешително в съответствие с член 7, компетентният орган редовно проверява спазването на мерките, предвидени в плана за управление на риска от повторното използване на вода, от страна на оператора на съоръжението за рециклиране, оператора по разпределение на рециклирана вода и оператора по съхранение на рециклирана вода. [Изм. 89]

4б.  В случай на несъответствие на рециклираната вода, установено на мястото на определяне на съответствие и последващо замърсяване на почвата или на селскостопанските продукти чрез разпространение и съхранение на тази неотговаряща на изискванията рециклирана вода, водеща до рискове за здравето и околната среда, операторът на съоръжението за рециклиране носи отговорност и дължи обезщетение. [Изм. 134]

Член 9

Сътрудничество между държавите членки

1.  Държавите членки определят звена за контакт, които по целесъобразност си сътрудничат със звената за контакт и компетентните органи на другите държави членки. Ролята на звената за контакт е осигуряване на съдействие при поискване и координиране на комуникацията между компетентните органи. По-специално звената за контакт получават и предават искания за съдействие.

2.  Държавите членки отговарят на исканията за съдействие без ненужно забавяне.

Член 9a

Информационни кампании за повишаване на осведомеността

1.  Държавите членки създават информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, насочени към потенциалните крайни потребители, включително гражданите, и отнасящи се до безопасността на повторното използване на водата и икономиите на водни ресурси в резултат на повторното използване на водата.

2.  Държавите членки организират също така информационни кампании за земеделските стопани, за да гарантират, че те използват оптимално рециклирана вода за земеделските култури, и по този начин се избягва каквото и да било отрицателно въздействие от тази употреба върху здравето и околната среда. [Изм. 91]

Член 10

Информация за обществеността

1.  Без да се засягат директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО и разпоредбите на член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки гарантират, че за обществеността е е на разположение адекватна, и актуална и достъпна информация онлайн или чрез други лесни за ползване методи, като се спазват правилата за защита на данните относно повторното използване на водата. Тази информация включва следното: [Изм. 92]

а)  количеството и качеството на рециклираната вода, доставена в съответствие с настоящия регламент;

aа)  процента на използване на рециклирана вода в сравнение с общия обем на прясната вода, използвана за видовете употреба, обхванати от настоящия регламент; [Изм. 93]

б)  процента на доставената в съответствие с настоящия регламент рециклирана вода в държавата членка в сравнение с общия обем на пречистените градски отпадъчни води;

ба)  процента на доставената в съответствие с настоящия регламент рециклирана вода в държавата членка в сравнение с общия обем на градските отпадъчни води, подлежащи на пречистване; [Изм. 94]

в)  издадените или изменените разрешителни в съответствие с настоящия регламент, включително условията, определени от компетентните органи в съответствие с член 7, параграф 3;

г)  резултата от проверките на съответствието, извършени в съответствие с член 8, параграф 1;

д)  звената за контакт, определени в съответствие с член 9, параграф 1.

2.  Посочената в параграф 1 информация се актуализира поне веднъж годишно.

2a.   В съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 за създаване на общи правила за операторите в хранително-вкусовия сектор, който обхваща производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на храни, предназначени за консумация от човека, компетентните органи информират потребителите относно максималното съдържание на хранителни вещества в предоставените подходящо пречистени отпадъчни води, за да може потребителите, включително земеделските стопани да се уверят, че те спазват равнищата на съдържание на хранителни вещества, определени от съответните правила на Съюза. [Изм. 5]

3.  Комисията може посредством актове за изпълнение да определи подробни правила по отношение на формата и представянето на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15. [Изм. 96]

Член 11

Информация относно мониторинга на изпълнението

1.  Без да се засягат разпоредбите на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО, държавите членки, със съдействието на Европейската агенция за околна среда:

а)  в срок до ... [три четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] създават, публикуват и впоследствие актуализират на всеки 6 години набор от данни, съдържащ информация относно резултатите от проверката на съответствието, извършена в съответствие с член 8, параграф 1, и друга информация, която трябва да бъде предоставена онлайн на обществеността в съответствие с член 10; [Изм. 97]

б)  създават, публикуват и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно случаи на несъответствие с определените в разрешителното условия и събрани в съответствие с член 8, параграф 1, а също и информация относно предприетите мерки в съответствие с член 8, параграфи 2 и 3.

2.  Държавите членки гарантират, че Комисията, Европейската агенция за околна среда и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията имат достъп до наборите от данни, посочени в параграф 1.

3.  Въз основа на данните, посочени в параграф 1, Европейската агенция за околна среда изготвя, публикува и редовно или по искане на Комисията актуализира общ за Съюза преглед, който по целесъобразност включва показатели за осъществените дейности, резултатите и въздействието от настоящия регламент, карти и доклади за държавите членки.

4.  Комисията може посредством актове за изпълнение да определи подробни правила по отношение на формата и представянето на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с параграф 1, както и подробни правила по отношение на формата и представянето на общия за Съюза преглед, посочен в параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15.

Член 12

Достъп до правосъдие

1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица, или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с изпълнението на членове 4—8, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)  имат достатъчен интерес;

б)  твърдят, че е накърнено право, когато това се изисква като предварително условие съгласно административнопроцесуалното право на държавата членка.

2.  Етапът, на който може да се извърши оспорването на решения, действия или бездействия, се определя от държавите членки.

3.  Какво представлява достатъчен интерес и накърняване на дадено право се определя от държавите членки в съответствие с целта за предоставяне на заинтересованата общественост на широк достъп до правосъдие.

С оглед на това за достатъчни за целите на параграф 1, буква а) се приемат интересите на всяка неправителствена организация, която работи за опазване на околната среда и отговаря на изискванията на националното законодателство.

Смята се също така, че тези организации имат права, които могат да бъдат накърнени по смисъла на параграф 1, буква б).

4.  Параграфи 1, 2 и 3 не изключват възможността за предварителна процедура на обжалване пред административния орган и не засягат изискването за изчерпване на процедурите за административно обжалване преди преминаването към процедурите на съдебно обжалване, ако съществува такова изискване съгласно националното право.

5.  Всяка процедура за обжалване, посочена в параграфи 1 и 4, трябва да бъде справедлива, безпристрастна, своевременна и да не е прекомерно скъпа.

6.  Държавите членки гарантират, че на обществеността е предоставена информация относно достъпа до процедури за административно и съдебно обжалване.

Член 13

Оценка

1.  В срок до ... [6 пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент. Оценката се основава най-малко на следните елементи: [Изм. 98]

а)  опита, събран при изпълнението на настоящия регламент;

б)  наборите от данни, създадени от държавите членки в съответствие с член 11, параграф 1, и общите за Съюза прегледи, изготвени от Европейската агенция за околна среда в съответствие с член 11, параграф 3;

в)  целесъобразните научни, аналитични и епидемиологични данни;

г)  техническите и научните знания;

д)  препоръките на Световната здравна организация, когато има такива;

да)   проведените опити, по-специално по отношение на използването в селското стопанство на утайки от отпадъчни води, както и отпадъчни води от инсталации за метанизация. [Изм. 99]

2.  При извършването на оценката, посочена в параграф 1, Комисията обръща особено внимание на следните аспекти:

а)  минималните изисквания, установени в приложение І;

б)  ключови задачи за управление на риска, установени в приложение II;

в)  допълнителните изисквания, определени от компетентните органи в съответствие с член 7, параграф 3, букви б) и в);

г)  въздействието от повторното използване на водата върху околната среда и здравето на хората;

га)   растящото наличие на микрозамърсители и „нововъзникващи“ вещества в повторно използваните води. [Изм. 100]

2a.  При извършването на оценката, посочена в параграф 1, Комисията оценява осъществимостта на:

a)  разширяването на обхвата на настоящия регламент, така че той да включва рециклирана вода, предназначена за допълнителни специфични употреби, включително повторна употреба за промишлени цели;

б)  разширяването на изискванията на настоящия регламент, така че той да обхване непрякото използване на пречистени отпадъчни води;

в)  установяването на минимални изисквания, приложими към качеството на отпадъчните води, пречистени за целите на възстановяването на подпочвените води. [Изм. 101]

2б.  По целесъобразност, Комисията придружава оценката, посочена в параграф 1, със законодателно предложение. [Изм. 102]

Член 14

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като Комисията приеме делегиран акт, тя го нотифицира едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3 и член 5, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с Директива 2000/60/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 16

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на изпълнението им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. В срок до ... [три четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки нотифицират посочените правила и мерки на Комисията, както и всички последващи изменения, които ги засягат. [Изм. 103]

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от ... [една година две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВИДОВЕ УПОТРЕБА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел 1. Видове употреба на рециклиранa водa съгласно посоченото в член 2

а)  Напояване в селското стопанство

Напояване в селското стопанство означава напояване на следните видове култури:

—  хранителни култури, които се консумират сурови, което означава култури, предназначени за консумация от човека в суров или непреработен вид;

—  преработени хранителни култури, което означава култури, предназначени за консумация от човека, но не в суров вид, а след процес на обработка (т.е. сготвени, преминали през промишлена преработка);

—  нехранителни култури, което означава култури, непредназначени за консумация от човека (например пасищни култури, фуражни, влакнодайни, за декоративни цели, за семена, за производство на енергия и за тревни площи).

Без да се засяга релевантното законодателство на Съюза в областта на околната среда и здравето, държавите членки могат да използват рециклирана вода за по-нататъшна употреба, като например повторна употреба на вода за промишлени цели, както и за благоустройствени и екологични цели. [Изм. 105]

Раздел 2. Минимални изисквания

2.1.  Минимални изисквания, приложими към рециклирана вода, предназначена да се използва предвидена за напояване в селското стопанство [Изм. 106]

Класовете на качеството на рециклираната вода и допустимата употреба и методи за напояване за всеки клас са посочени в таблица 1. Минималните изисквания за качеството на водата са посочени в таблица 2, буква а). Минималната честота и целите за ефективност на мониторинга на рециклираната вода са посочени в таблица 3, буква б) (редовен мониторинг) и в таблица 4 (мониторинг за валидиране).

Таблица 1 Класове на качеството на рециклираната вода, допустима за употреба в селското стопанство, и методи за напояване

Минимален клас на качеството на рециклираната вода

Категория култура

Метод за напояване

А

Всички хранителни култури, включително кореноплодни култури, които се консумират сурови, и хранителни култури, при които годната за консумация част влиза в пряк контакт с рециклираната вода

Всички методи за напояване

Б

Хранителни култури, които се консумират сурови и при които годната за консумация част е над земята и не влиза в пряк контакт с рециклираната вода, преработени хранителни култури и нехранителни култури, включително култури за хранене на животни, отглеждани за производство на мляко или месо

Всички методи за напояване

В

Само капково напояване* Само методи за напояване, които не водят до пряк контакт между културата и рециклираната вода. Например капково напояване* [Изм. 107]

Г

Индустриални, енергийни и семенни култури

Всички методи за напояване

(*) Капковото напояване (наричано също така микрооросяване) е система за микронапояване, която е в състояние да отвежда водни капки или тънки струйки до растенията, като водата капе върху почвата или директно под повърхността много бавно (2—20 литра на час) от система с пластмасови тръби с малък диаметър с поставени изводи, които се наричат капкообразуватели или дюзи.

а)  Минимални изисквания за качеството на водата

Таблица 2 Изисквания за качеството на рециклираната вода за напояване в селското стопанство

Клас на качеството на рециклираната вода

Индикативна технологична цел Подходящо индикативно пречистване

Изисквания за качество Гранична стойност

 

E. coli

(cfu/100 ml)

BOD5

(mg/l)

TSS

(mg/l)

Мътност

(NTU)

Друго

А

Вторично пречистване, филтруване и дезинфекция

≤ 10

или под границата на откриване

≤ 10

≤ 10

≤ 5

Legionella spp.: < 1000 cfu/l, когато съществува риск от аерозолизация в парници

Чревни нематоди (яйца на хелминти): ≤ 1 яйце/l за напояване на пасищни или фуражни култури Салмонела: липсва [Изм. 108]

Б

Вторично пречистване и дезинфекция

≤ 100

Съгласно Директива 91/271/ЕИО на Съвета(31)

(Приложение I, таблица 1)

Съгласно Директива 91/271/ЕИО

(Приложение I, таблица 1)

-

В

Вторично пречистване и дезинфекция

≤ 1 000

-

Г

Вторично пречистване и дезинфекция

≤ 10 000

-

Рециклираната вода ще се счита за отговаряща на изискванията, посочени в таблица 2, ако измерванията изпълняват всички следни критерии:

—  Посочените стойности за E. coli, Legionella spp и чревни нематоди са спазени в 90 % или повече от пробите. Нито една от максималните стойностите в пробите не може да надхвърля максималното отклонение с 1 логаритмична единица от посочената стойност за E. coli и Legionella и 100 % от посочената стойност за чревни нематоди. Изискването да се гарантира отсъствие на салмонела се прилага за 100% от пробите. [Изм. 109]

—  Посочените стойности за BOD5 (биологична потребност на кислород), TSS (общо суспендирани вещества) и мътност в клас А са спазени в 90 % или повече от пробите. Нито една от стойностите максималните стойности в пробите не може да надхвърля максималното отклонение от 100 % от посочената стойност. [Изм. 110]

б)  Минимални изисквания за мониторинг

Операторите на инсталации съоръжения за рециклиране извършват редовен мониторинг, за да проверят дали рециклираната вода отговаря на минималните изисквания за качеството на водата, посочени в буква а). Редовният мониторинг е включен в процедурите за проверка на системата проекта за повторно използване на водата. [Изм. 111]

Пробите, които се използват за проверка на съответствието с микробиологичните параметри на мястото на установяване на съответствието се вземат в съответствие със стандарт EN ISO 19458. [Изм. 112]

Таблица 3 Минимална честота на редовния мониторинг на рециклираната вода за напояване в селското стопанство

 

Минимална честота на мониторинга

Клас на качеството на рециклираната вода

E. coli

BOD5

TSS

Мътност

Legionella spp.

(когато е приложимо)

Чревни нематоди

(когато е приложимо)

А

Веднъж

седмично

Веднъж

седмично

Веднъж

седмично

Непрекъснато

Веднъж

седмично

Два пъти месечно или с честота, определена от оператора на инсталацията за рециклиране, в съответствие с броя яйца в отпадъчните води, постъпващи в инсталацията за рециклиране

Б

Веднъж

седмично

Съгласно Директива 91/271/ЕИО

(Приложение I, раздел Г)

Съгласно Директива 91/271/ЕИО

(Приложение I, раздел Г)

-

В

Два пъти месечно

-

Г

Два пъти месечно

-

Трябва да се извършва мониторинг за валидиране преди въвеждането в експлоатация на инсталацията съоръжението за рециклиране на вода, при модернизирането на оборудването и при добавянето на ново оборудване или процеси, както и всеки път, когато е издадено ново разрешително или се изменя действащо разрешително. [Изм. 113]

Извършва се мониторинг за валидиране за класа, за който се прилагат най-строгите изисквания — клас А, за да се оцени дали се спазват целите за ефективност (намаляване в log10). Мониторингът за валидиране включва мониторинг на индикаторните микроорганизми, свързани с всяка група патогенни организми (бактерии, вируси и протозои). Подбраните индикаторни микроорганизми са E. coli за патогенни бактерии, F-специфични колифаги, соматични колифаги или колифаги за патогенни вируси, както и спори на Clostridium perfringens или спорообразуващи сулфат-редуциращи бактерии за протозои. Целите за ефективност (намаляване в log10) по отношение на мониторинга за валидиране на подбраните индикаторни микроорганизми са посочени в таблица 4 и трябва да бъдат изпълнени на изхода на съоръжанието за рециклиране, (мястото на определяне на съответствието), като се вземат предвид концентрациите в непреработените отпадъчни води, постъпващи в градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Поне 90% от пробите за валидиране трябва да достигнат или да надвишат целевата ефективност. [Изм. 114]

Ако даден биологичен показател не присъства в достатъчно количество в непреработените отпадъчни води, за да се постигне намаляването в log10, отсъствието на този биологичен показател в отпадъчните води означава, че са изпълнени изискванията за валидирането. Ефективността по отношение на целта за постигане на съответствие може да бъде определена чрез аналитичен контрол, като се добави ефективността, определена за отделните етапи на преработка въз основа на научни данни за стандартни, утвърдени в достатъчна степен процеси, като напр. публикувани данни от доклади за изпитвания, проучвания на конкретни случаи и др., или изпитана в лаборатория при контролирани условия, когато става дума за новаторска преработка. [Изм. 115]

Таблица 4 Мониторинг за валидиране на рециклирана вода за напояване в селското стопанство

Клас на

качеството на

рециклираната вода

Индикаторни микроорганизми(*)

Цели за ефективност на веригата на пречистване

Намаляване в log10

А

E. coli

≥ 5,0

Общо количество колифаги/F-специфични колифаги/ соматични колифаги/колифаги(**)

≥ 6,0

Спори на Clostridium perfringens/спорообразуващи сулфат-редуциращи бактерии(***)

≥ 5,0

(*) Референтните патогенни организми Campylobacter, Rotavirus и Cryptosporidium могат също така да бъдат използвани за целите на мониторинга за валидиране вместо предложените индикаторни микроорганизми. В такъв случай следва да се прилагат следните цели за ефективност на намаляването, изразено в log10: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) и Cryptosporidium (≥ 5.0). Националният орган по здравеопазване може да определи допълнителни показатели, свързани с конкретния случай, когато са налице данни за необходимост да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и на животните и на околната среда. [Изм. 116]

(**) Общото количество колифаги е избрано като най-подходящия показател за вируси. Ако обаче анализът на общото количество колифаги не е осъществим, трябва да се анализира поне един вид колифаги (F-специфични или соматични колифаги). Ако общото количество колифаги, налично в отпадъчните води, не е достатъчно, съответствието по отношение на целевата ефективност може да бъде определено, като се добави ефективността, определена за отделните етапи на преработка въз основа на научни данни за стандартни, утвърдени в достатъчна степен процеси, като напр. публикувани данни от доклади за изпитвания, проучвания на конкретни случаи и др., или изпитано в лаборатория при контролирани условия, когато става дума за новаторска преработка. [Изм. 117]

(***) Спорите на Clostridium perfringens са избрани като най-подходящия показател за протозои. При все това спорообразуващите сулфат-редуциращи бактерии са възможна алтернатива, ако концентрацията на спори на Clostridium perfringens не позволява валидиране на исканото отстраняване в log10. Ако общото количество Clostridium perfringens, налично в отпадъчните води, не е достатъчно, съответствието по отношение на целевата ефективност може да бъде определено, като се добави ефективността, определена за отделните етапи на пречистване въз основа на научни данни за стандартни, утвърдени в достатъчна степен процеси, като напр. публикувани данни от доклади за изпитвания, проучвания на конкретни случаи и др., или изпитано в лаборатория при контролирани условия, когато става дума за новаторска преработка. [Изм. 118]

Методите на анализ за целите на мониторинга се валидират и документират от оператора в съответствие с EN ISO/IEC-17025 или други национални или международни стандарти, които осигуряват равностойно качество. Операторът на инсталацията за рециклиране гарантира, че лабораториите, избрани за мониторинг на валидирането, прилагат практики за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO/IEC 17025. [Изм. 119]

Приложение II

a)  Ключови задачи за управление на риска [Изм. 120]

-1.  Извършвайте анализ на осъществимостта на планираното съоръжение за рециклиране, който взема предвид най-малко разходите за разработване на съоръжението по отношение на регионалното търсене на рециклирана вода, потенциалните крайни потребители и изискванията за пречистените отпадъчни води на съоръжението, както и оценява качеството на пречистените отпадъчни води, влизащи в съоръжението. [Изм. 121]

1.  Опишете системата за повторно използване на водата, от постъпването на отпадъчните води в градската пречиствателна станция за отпадъчни води, до точката на използване, включително източниците на отпадъчни води, стъпалата и технологиите на пречистване в инсталацията за рециклиране, инфраструктурата за снабдяване и съхранение, предвидената употреба, мястото на използване и количествата рециклирана вода, които ще се доставят. Целта на тази задача е да се представи подробно описание на цялата система за повторно използване на водата.

2.  Определете потенциалните опасности, по-специално наличието на замърсители и патогенни организми, и потенциала за настъпването на опасни събития, като например нарушаване на пречистването, непредвидено изтичане или замърсяване в описаната система за повторно използване на водата.

3.  Определете местата, популациите и лицата, изложени на риск от пряка или косвена експозиция на определените потенциални опасности, като се вземат предвид определени фактори на околната среда като местните хидрогеоложки условия, топография, видове почви и екология, както и фактори, свързани с видовете култури и земеделските практики. Оценката на рисковете за здравето, включваща идентифициране на опасността, зависимост „доза-реакция“, оценка на експозицията и описание на риска, трябва да бъде взета предвид на всички етапи от системата за повторно използване на отпадъчните води. Трябва да бъдат отчетени и възможните необратими или дълготрайни отрицателни въздействия върху околната среда или върху здравето, включително потенциалните вредни въздействия върху екологичните потоци, от дейностите по рециклиране, като доставката, съхранението и използването на водата. [Изм. 122]

4.  Извършете оценка на риска, която обхваща както рискове за околната среда, така и рисковете за здравето на хората и животните, като се вземе предвид естеството на определените потенциални опасности, идентифицираните места, популации и лица, изложени на риск от експозиция на тези опасности, и тежестта на възможните последици от опасностите, както и цялото съответно законодателство на Съюза и национално законодателство, документи с насоки и минимални изисквания във връзка с храните, фуражите и безопасността на работниците и целите в областта на околната среда. За целите на оценката на риска могат да се използват изследвания на качеството. Неяснотите от научна гледна точка при характеризирането на риска се разглеждат в съответствие с принципа на предпазливост. [Изм. 123]

Оценката на риска се състои от следните елементи:

а)  оценка на рисковете за околната среда, която включва всички следни действия:

i.  потвърждение на естеството на опасностите, включително, когато е целесъобразно, прогнозното им ниво без да имат ефект;

ii.  оценка на потенциалния диапазон на експозицията;

iii.  характеризиране на риска.

б)  оценка на рисковете за здравето на хората, която включва всички следни действия:

i.  потвърждаване на естеството на опасностите, включително, когато е целесъобразно, зависимостта „доза—реакция“ в сътрудничество със здравните органи; [Изм. 124]

ii.  оценка на потенциалния диапазон на дозата или експозицията;

iii.  характеризиране на риска.

Като минимум в оценката на риска се отчитат спазват следните изисквания и задължения: [Изм. 125]

а)  изискването за намаляване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати в съответствие с Директива 91/676/ЕИО;

б)  задължението защитените територии за питейна вода да отговарят на изискванията на Директива 98/83/ЕО;

в)  изискването за изпълнение на екологичните цели, определени в Директива 2000/60/EО;

г)  изискването за предотвратяване на замърсяването на подземните води в съответствие с Директива 2006/118/EО;

д)  изискването за спазване на стандартите за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, определени в Директива 2008/105/EО;

е)  изискването за спазване на екологичните качествени стандарти за замърсители от национално значение (т.е. специфични замърсители на речните басейни), определени в Директива 2000/60/ЕО;

ж)  изискването за спазване на стандартите за качество на водите за къпане, определени в Директива 2006/7/EО;

з)  изискванията за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието в съответствие с Директива 86/278/ЕИО;

и)  изискванията относно хигиената на храните, определени в Регламент (ЕО) № 852/2004, и насоките, съдържащи се в Известието на Комисията относно Ръководство за справяне с микробиологичните рискове по отношение на пресните плодове и зеленчуци при първичното производство посредством добра хигиена;

й)  изискванията за хигиена на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;

к)  изискването за спазване на съответните микробиологични критерии, посочени в Регламент (ЕО) № 2073/2005;

л)  изискванията относно максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, посочени в Регламент (ЕО) № 1881/2006;

м)  изискванията относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи, посочени в Регламент (ЕО) № 396/2005;

н)  изискванията относно здравето на животните, посочени в регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕС) № 142/2011.

б)  Условия във връзка с допълнителните изисквания [Изм. 126]

5.  Когато е необходимо и целесъобразно да се гарантира опазване в достатъчна адекватна степен на околната среда и здравето на човека и животните, посочете изисквания за качеството и мониторинга на водата, които допълват и/или са по-строги от посочените в приложение I.

В зависимост от резултата от оценката на риска, посочена в точка 4, Tакива допълнителни изисквания може по-специално да се отнасят до:

а)  тежки метали;

б)  пестициди;

в)  странични продукти от дезинфекция;

г)  лекарствени продукти;

га)  наличие на пластмасови микрочастици;

д)  други вещества замърсители, които пораждат нови опасения са значими съгласно екологични анализи и анализи във връзка с общественото здраве, проведени на местно равнище;

е)  антимикробна резистентност.[Изм. 127]

в)  Превантивни мерки [Изм. 128]

6.  Определете превантивните мерки, които вече са въведени или следва да бъдат предприети с цел ограничаване на рисковете, така че всички идентифицирани рискове да могат да се управляват по подходящ начин.

Такива превантивни мерки могат да включват:

а)  контрол на достъпа;

б)  допълнителни мерки за дезинфекция или отстраняване на замърсители;

в)  специфични технологии за напояване, с които се намалява рискът от образуване на аерозоли (например капково напояване);

г)  подпомагане на унищожаването на патогенните организми преди прибиране на реколтата;

д)  установяване на минимални безопасни отстояния.

Конкретните превантивни мерки, които могат да бъдат от значение, са определени в таблица 1.

Таблица 1: Конкретни превантивни мерки

Клас на

качеството на

рециклираната вода

Конкретни превантивни мерки

А

—  Свинете не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклирана вода, освен ако са налице достатъчно данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват.

Б

—  Забрана за събиране на напоявана продукция, докато е още мокра, или на паднала на земята продукция.

—  Недопускане на дойни млекодайни крави на пасището до изсъхването му.

—  Фуражът трябва да бъде изсушен или силажиран преди опаковането му.

—  Свинете не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклиранa водa, освен ако са налице достатъчно данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват.

В

—  Забрана за събиране на напоявана продукция, докато е още мокра, или на паднала на земята продукция.

—  Недопускане на пасищни животни на пасището в продължение на пет дни след последното напояване.

—  Фуражът трябва да бъде изсушен или силажиран преди опаковането му.

—  Свинете не трябва да се хранят с фураж, напояван с рециклирана вода, освен ако са налице достатъчно данни, че рисковете в конкретния случай могат да се управляват.

Г

—  Забрана за събиране на напоявана продукция, докато е още мокра, или на паднала на земята продукция.

7.  Осигурете гаранции, че са въведени подходящи системи и процедури за контрол на качеството, включително мониторинг на рециклираната вода по съответните параметри, както и че са установени подходящи програми за поддръжка на оборудването.

8.  Осигурете гаранции, че са въведени системи за мониторинг на околната среда, които ще засекат всички отрицателни ефекти от повторното използване на водата, както и че се осигурява обратна информация от мониторинга и че всички процеси и процедури се валидират и документират по подходящ начин.

Препоръчва се операторът на инсталацията за рециклиране да установи и поддържа система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001 или равностоен стандарт.

8a.  Гарантирайте, че съоръжението за рециклиране е оборудвано с алтернативни средства за заустване на пречистените отпадъчни води, които не се използват повторно. [Изм. 129]

9.  Осигурете гаранции, че е въведена подходяща система за управление на инциденти и извънредни ситуации, включително процедури за информиране на всички съответни страни по подходящ начин за такива събития, и поддържайте план за спешно реагиране, който се актуализира редовно.

9а.  Гарантирайте, че разпределителната инфраструктура за рециклираната вода е отделена и изградена по такъв начин, че да се избегнат рисковете от замърсяване на мрежата за доставяне и разпределяне на водата, предназначена за консумация от човека. [Изм. 130]

9б.  Гарантирайте, че инфраструктурата за разпространение на рециклирана вода е подходящо маркирана, а когато е изградена с открити отводнителни канали, че е подходящо оборудвана с достатъчно видими обозначения, включително в случаите, когато отпадъчните води се смесват с вода с друг произход. [Изм. 131]

9в.  Осигурете създаването на механизми за координация между различните участници, така че да се гарантира безопасното производство и използване на рециклирана вода. [Изм. 132]

(1)ОВ C
(2)OВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 353.
(3) Позиция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г.
(4)Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(5)Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).
(6)COM(2012)0673.
(7)COM(2007)0414.
(8) OВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 33.
(9) COM(2015)0614.
(10) Директива (ЕС) .../ ... относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ ... ).
(11) Директива на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (OB L 181, 4.7.1986г., стр. 6)
(12)Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1—8).
(13)Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).
(14)Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(15)Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1).
(17)Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).
(19)Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).
(20)Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).
(21)Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84).
(22)Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
(23)Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).
(24)Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
(25)Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).
(26)Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
(27)ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
(28)Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
(29)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(30)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(31)Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност