Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0231(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0052/2019

Внесени текстове :

A8-0052/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0073

Приети текстове
PDF 492kWORD 155k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0441),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2, член 168, параграф 4, буква б) и членове 114, 173 и 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент в Парламента (C8-0254/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по бюджети (A8-0052/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 40.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 259.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826
P8_TC1-COD(2018)0231

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, член 168, параграф 4, буква б) и членове 114, 173 и 338 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Вътрешният пазар е крайъгълен камък на Съюза. От самото му създаване той се оказа основен фактор, допринасящ за растежа, конкурентоспособността и заетостта. Той създаде нови възможности и доведе до икономии от мащаба за европейските предприятия, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), и укрепи тяхната индустриална конкурентоспособност и следва да продължава да бъде от полза в еднаква степен за всички граждани. Вътрешният пазар допринесе за създаването на работни места и за по-голям избор на по-ниски цени за потребителите, като същевременно се осигурява високото качество на предлаганите продукти и услуги. Той продължава да бъде двигател за изграждането на по-интегриран пазар и по-силна, по-балансирана и по-справедлива икономика. Той е едно от големите постижения на Съюза и най-надеждният му актив в условията на все по-глобализиран свят и основен елемент за постигане на прехода към устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите и енергията в отговор на все по-големия натиск, произтичащ от изменението на климата. [Изм. 1]

(2)  Вътрешният пазар трябва непрекъснато да се адаптира към бързо променящата се среда на цифровата революция и глобализацията. Новата ера на цифровите иновации продължава да предоставя възможности и ползи за икономиката и ежедневието, по-специално за предприятията и гражданите, да създава нови продукти и бизнес модели, но също така представлява предизвикателство за регулирането и правоприлагането и за защитата и безопасността на потребителите. [Изм. 2]

(3)  Основната част от законодателството на Съюза е насочена към подкрепа на функционирането на вътрешния пазар. Това се отнася по-специално за конкурентоспособността, стандартизацията, взаимното признаване, защитата на потребителите, надзора на пазара и регулирането на хранителната верига, но и за правилата относно стопанските, търговските и финансовите операции и насърчаването на лоялната конкуренция за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, които са от основно значение за функционирането на вътрешния пазар в полза на потребителите и предприятията. [Изм. 3]

(4)  Въпреки това все още са налице или се появяват неоснователни, дискриминационни и непропорционални нови пречки за правилното функциониране на вътрешния пазар и възникват нови препятствия. Приемането на правила е само първата стъпка, като също толкова важно е да осигури ефективното им прилагане. Неправилното прилагане на съществуващите правила, наличието на пречки пред свободното движение на стоки и услуги и ниските равнища на трансгранични обществени поръчки ограничават възможностите, с които разполагат предприятията и потребителите. Справянето с подобни пречки е в крайна сметка става въпрос на доверието на гражданите в Съюза и в способността му да постига резултати и да създава качествени работни места и растеж, като същевременно защитава обществения интерес. [Изм. 4]

(5)  Понастоящем съществуват няколко програми за действие на Съюза в областите конкурентоспособност на предприятията, включително МСП по-специално микропредприятията, малките и средните предприятия, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и хранителна верига. Някои допълнителни дейности са пряко финансирани по бюджетни редове за вътрешния пазар. Необходимо е да се рационализира и оптимизира взаимодействието между различните дейности и да се осигури по-гъвкава, прозрачна, опростена и адаптивна рамка за финансиране на дейности, насочени към постигане на добре функциониращ и устойчив вътрешен пазар по най-разходоефективен начин. Поради това е необходимо да се създаде нова програма, която да обединява дейностите, финансирани по-рано по тези програми и по други съответни бюджетни редове, в която да бъдат извлечени поуки от действащите програми. Програмата следва да включва и нови инициативи, които имат за цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар, като се избягва дублиране със свързани програми и действия на Съюза. [Изм. 5]

(6)  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика са предмет на отделна Европейска статистическа програма, създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4). С цел да се осигури непрекъснатост по отношение на изготвянето и разпространението на европейска статистика новата програма следва също така да включва дейностите, обхванати от Европейската съществуващата Европейска статистическа програма, като осигури рамка за събирането на данни, както и за разработването, изготвянето, правилното използване, прилагането и разпространението на европейска статистика. Новата програма следва да установи финансова рамка за европейската статистика за предоставяне на висококачествена, съпоставима и надеждна европейска статистика за Европа и в области като търговията и миграцията с цел подпомагане на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза в съответствие с член 3 от Договора за Европейски съюз (ДЕС). [Изм. 6]

(7)  Поради това е уместно да се създаде програма програмата за единния пазар с цел укрепване на вътрешния пазар, и подобряване на функционирането му в областите на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, включително по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия, стандартизацията, пазарния надзор, защитата на потребителите, веригата за доставки на храни и европейската статистика („програмата“). Програмата следва да бъде за срок от седем години — от 2021 г. до 2027 г. [Изм. 7]

(8)  Програмата следва да подпомага изготвянето, изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, което е в основата на правилното функциониране на вътрешния пазар. Програмата следва да подпомага създаването на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар — предприятията, гражданите, включително потребителите, и служителите, гражданското общество и публичните органи. За постигането на това програмата следва да има за цел да осигури конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, особено на МСП микро-, малките и средните предприятия, включително работещите в сектора на туризма, но и да подпомогне прилагането на законодателството за защита на потребителите и правилата за безопасност, както и екологичните и социалните стандарти, и да повиши информираността на предприятията и физическите лица, като им предостави подходящите инструменти, подходящата информация и помощ, знания и компетентност, за да могат да вземат решения въз основа на подходяща информация, както и да засили тяхното участие в изработването на политиките на Съюза. Освен това програмата следва да има за цел да подобри регулаторното и административното сътрудничество, по-специално чрез програми за обучение, обмен на най-добри практики, изграждане на знания и компетентност, включително използване на стратегическите обществени поръчки. Програмата също така следва да бъде насочена към подпомагане на разработването на висококачествени международни стандарти, които да са в основата на изпълнението на законодателството на Съюза. Това включва и определяне на стандарти в областта на финансовото отчитане и одита, като по този начин се допринесе за прозрачността и доброто функциониране на капиталовите пазари на Съюза и да се укрепи защитата на инвеститорите. Програмата следва да подпомага създаването на правила и стандарти и чрез осигуряване на възможно най-широко участие на заинтересованите страни. Сред целите на програмата следва също така да бъде подпомагането на изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза, като се гарантира висока степен на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, както и по-хуманното отношение към животните. [Изм. 8]

(9)  Модерният вътрешен пазар, който се основава на принципите на справедливост, прозрачност и взаимно доверие, стимулира конкуренцията и носи ползи за потребителите, предприятията и служителите. По-доброто използване на постоянно развиващия се вътрешен пазар на услугите следва да помогне на европейските предприятия да създават работни места и да разширяват дейността си през граница, да предлагат по-богат избор от услуги на по-изгодни цени, както и да поддържат високи стандарти за защита на потребителите и работниците. За да се постигне това, програмата следва да допринесе за премахване по-доброто наблюдение на развитието на вътрешния пазар, включително на въздействието на новите достижения на технологията, идентификацията и премахването на оставащите необосновани, дискриминационни и непропорционални пречки, и да осигури нормативна гарантира, че нормативната уредба, която може да благоприятства за нови иновативни бизнес модели, включително модели на икономиката на сътрудничество и социалното предприемачество, като същевременно осигурява високо равнище на социална закрила, включително за предприемачите. [Изм. 9]

(10)  За много промишлени продукти регулаторните пречки на вътрешния пазар са премахнати чрез механизми за превенция и приемането на общи правила и стандарти, а в случаите, когато такива правила на Съюза не съществуват — чрез принципа на взаимното признаване. В областите, които не са уредени от законодателството на Съюза, принципът на взаимното признаване означава, че продуктите, които се предлагат законно на пазара в една държава членка, се ползват от правото на свободно движение и може да се продават в друга държава членка, освен ако съответната държава членка има основания да се противопостави на предлагането на пазара на стоките, при условие че това ограничение е недискриминационно, обосновано от легитимни цели от обществен интерес, както е посочено в член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) или признато от установената практика на Съда, и е пропорционално на преследваната цел. Неадекватното прилагане на взаимното признаване, например наличието на необосновани и непропорционални пречки, обаче затруднява достъпа на дружествата до пазари в други държави членки. Въпреки високата степен на интеграция на пазара на стоки, този факт е причина да се пропускат възможности за икономиката като цяло. Преразглеждането на Регламент (ЕС) № xxx/2018 за взаимното признаване ще спомогне за увеличаване на икономическите ползи в тази област. Поради това програмата следва да има за цел да подобри прилагането на взаимното признаване в областта на стоките, като реализира пълния си потенциал, и да намали броя на незаконните и несъответстващите на изискванията стоки, навлизащи на пазара, чрез целенасочено повишаване на осведомеността и обучение, чрез подпомагане за звената за контакт относно продуктите, чрез подобряване на сътрудничеството между компетентните органи за взаимно признаване и чрез засилване на пазарния надзор. [Изм. 10]

(11)  Новите предизвикателства за регулирането и правоприлагането са свързани с бързо променящата се среда на цифровата революция по въпроси като киберсигурността, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, „интернет на нещата“ или изкуствения интелект, както и свързаните с тях етични стандарти. В случай на възникване на щета строгите правила за безопасност на продуктите и за яснота по отношение на наказателната отговорност, както и строгото прилагане на правилата са от съществено значение, за да се гарантират мерки на политиката, които да дадат възможност на европейските граждани, включително потребителите, и предприятията да се ползват от тези правила. Поради това програмата следва да допринесе за бързо адаптиране и по-добро прилагане на режим на Съюза за наказателна отговорност в областта на продуктите, който да насърчава иновациите, като същевременно гарантира безопасността и сигурността на ползвателите. [Изм. 11]

(12)  Пускането на пазара на продукти, които не са в съответствие с правото на Съюза, поставя независимо от това дали тези продукти са пуснати на пазара чрез традиционни или електронни средства и независимо от това дали са произведени в Съюза или навлизат в Съюза от трети държави, представлява риск за европейските граждани и потребители. Икономическите оператори, които спазват правилата, в неизгодна позиция и могат да застрашат потребителите. Много предприемачи продават съответстващи на изискванията продукти, са изправени пред нарушаване на конкуренцията от страна на тези, които не се съобразяват с правилата било защото не ги познават, било умишлено, за да спечелят конкурентно предимство. Органите за надзор на пазара често не разполагат с достатъчно финансови средства и са ограничени от националните граници, докато предприемачите търгуват на европейско или дори на глобално равнище. Що се отнася по-специално до електронната търговия, органите за надзор на пазара срещат големи трудности при проследяването на несъответстващи на изискванията стоки, внесени от трети държави и при откриването на отговорния субект в тяхната юрисдикция или при извършването на оценки на риска или на изпитвания за безопасност поради липсата на физически достъп до продуктите. Поради това програмата следва да цели да повиши съответствието на продуктите с изискванията, като засили пазарния надзор, предостави подходящи стимули ясни, прозрачни и всеобхватни правила за предприемачите икономическите оператори, като повиши осведомеността относно приложимите правила на Съюза за безопасност на продуктите, засили проверките на съответствието, включително посредством системно използване на проверки на проби от продукти, представляващи значителен процент от всеки вид продукти, пуснати на пазара, и тайно пазаруване, извършвано от органите за пазарен надзор, както и като и поощри трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи. Програмата също така следва да допринесе за консолидиране на съществуващата рамка за дейности по надзор на пазара, да насърчи съвместните действия на органите за надзор на пазара от различни държави членки, да подобри обмена на информация и да насърчи сближаването и по-тясното интегриране на дейностите по надзор на пазара, по-специално като осигури строгото прилагане на разпоредбите, въведени с Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета(5), за да се избегне продажбата на европейските граждани на несъответстващи на изискванията продукти. По този начин програмата следва да укрепи капацитета на органите за надзор на пазара в целия Съюз и да допринесе за по-голяма хомогенност между държавите членки, като се възползва в еднаква степен от вътрешния пазар от гледна точка на икономическия просперитет и устойчивия растеж, като същевременно се обръща внимание на специфичните им нужди по подходящ начин. [Изм. 12]

(13)  Безопасността на продуктите е засягащ всички въпрос. Органите за оценяване на съответствието проверяват дали продуктите отговарят на изискванията за безопасност, преди да бъдат пуснати на пазара. Поради това е от първостепенно значение органите за оценяване на съответствието да са надеждни и компетентни. Съюзът е въвел система за акредитация на органите за оценяване на съответствието с цел проверка на тяхната компетентност, безпристрастност и независимост. Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета(6) обаче се прилага на национално равнище по много различни начини. Тези различия се отнасят до разпределянето на правомощията между органите за надзор на пазара и механизмите за вътрешна координация на национално равнище, равнището на използване на финансовите ресурси, разпределени за надзор на пазара, и стратегиите и подходите за надзор на пазара, както и правомощията във връзка с несъответстващи на изискванията продукти и равнището на санкциите за нарушения, като това води до фрагментарно прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация. Вследствие на това фрагментиране надзорът на пазара е по-строг в някои държави членки, отколкото в други, като то потенциално може да подкопае възпиращия ефект на законодателството, като се създават неравни условия на конкуренция сред предприятията в някои държави членки, както и дисбаланси в равнището на безопасност на продуктите в Съюза. Основното предизвикателство понастоящем е системата за акредитация да се поддържа в съответствие с актуалната ситуация и да се гарантира, че тя се прилага с еднаква строгост в целия Съюз. Поради това програмата следва да подкрепя мерките за гарантиране на това, че органите за оценяване на съответствието продължават да отговарят на регулаторните изисквания, особено чрез използването на оценка от трета страна с цел подобряване на безпристрастните и независими процедури, и мерките за укрепване на европейската система за акредитация, по-специално в новите области на политиката, чрез подкрепа за единното прилагане на проверки и санкции, както и на Европейската организация за акредитация (EA), посочена в член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008. [Изм. 13]

(14)  Развитието на електронната търговия би могло да повдигне въпроси, свързани със защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели от несъответстващи на изискванията продукти. Тъй като потребителските пазари не познават граници с развитието на онлайн търговията и туристическите услуги, е важно да се гарантира, че пребиваващите в Съюза потребители могат да се ползват от адекватна еквивалентна защита при вноса на стоки и услуги от икономически оператори, установени в трети държави. Поради това програмата следва да позволи да се подпомогне сътрудничеството със съответните органи, намиращи се в трети държави, които са основни търговски партньори на Съюза, когато това е необходимо, по отношение на обмена на информация относно продукти, които не съответстват на изискванията, относно нови научни тенденции и нови технологии, нововъзникващи рискове и други аспекти, свързани с дейностите по контрола. [Изм. 14]

(15)  Публичните органи използват обществените поръчки, за да се гарантира стойност за изразходваните публични средства и да се допринесе за по-иновативен, устойчив, приобщаващ и конкурентен вътрешен пазар, включително, когато това е в съответствие с приложимото право на Съюза, чрез прилагане на критерии, различни от тези за най-ниска цена или икономическа ефективност, като наред с другото се отчитат аспектите, свързани с качеството, околната среда, справедливата търговия и социалните аспекти, и чрез улесняване на разделянето на обособени позиции за големите инфраструктурни проекти. Директиви 2014/23/ЕС(7), 2014/24/ЕС(8) и 2014/25/ЕС(9) на Европейския парламент и на Съвета осигуряват правната уредба за интеграция и ефективно функциониране на пазарите за обществени поръчки, съставляващи 14 % от брутния вътрешен продукт на Съюза, която създава ползи на публичните органи, предприятията и гражданите, включително потребителите. Правилното прилагане на правилата за обществените поръчки е ключов инструмент за укрепване на единния пазар и за стимулиране на растежа на дружествата от Съюза и на работните места в Съюза. Поради това програмата следва да подкрепя мерките за гарантиране на по-широко използване на стратегическите обществени поръчки, професионализация на обществените купувачи, улесняване и подобряване на достъпа на МСП и на микропредприятията до пазарите за обществени поръчки, по-специално посредством консултантски услуги и обучение, увеличаване на прозрачността, почтеност и по-качествени данни, засилване на цифровата трансформация на обществените поръчки и насърчаване на съвместните обществени поръчки чрез укрепване на подхода на партньорство с държавите членки, подобряване на събирането на данни и анализа на данните, включително чрез разработване на специални ИТ инструменти, подпомагане на обмена на опит и добри практики, позоваване на европейските и международните стандарти, предоставяне на насоки, договаряне на полезни търговски споразумения, укрепване на сътрудничеството между националните органи и стартиране на пилотни проекти. [Изм. 15]

(16)  За да се постигнат целите на програмата и да се улесни животът на гражданите и предприятията, е необходимо да бъдат въведени висококачествени, насочени към отделния ползвател обществени услуги, които са все по-цифровизирани и изцяло достъпни, а усилията за електронни административни услуги и електронно управление да се засилят допълнително, като същевременно се осигурява подходяща защита на данните и на неприкосновеността на личния живот. Това означава, че публичните администрации ще трябва да започнат да работят по нови, по-иновативни начини, за да премахват пречките между различните части на администрацията на своята държава и да се ангажират със съвместното създаване създаването на тези обществени услуги съвместно с гражданите и предприятията. Постоянното, непрекъснато увеличаване на трансграничната дейност в рамките на вътрешния пазар изисква също така предоставянето наличието на актуална, точна и лесноразбираема информация за правата на предприятията и гражданите, но и за административните формалности, както и опростяването им. Освен това основно значение придобива предоставянето на правни съвети и помощ за решаване на проблеми, които възникват на транснационално равнище. В допълнение е необходимо националните администрации да бъдат свързани по прост и ефективен начин, да подпомагат публичните органи при постигането на тези цели, както и да се оцени начинът, по който вътрешният пазар функционира по места. Съществуващите инструменти за управление на вътрешния пазар вече играят важна роля за улесняване на постигането на тези цели. За тази цел и за да не се изостава от развитието на технологиите и на пазара, както и от новите предизвикателства за регулирането и правоприлагането, програмата следва да подпомага повишаването на качеството, видимостта и прозрачността, както и на надеждността на инструментите за управление на вътрешния пазар. Поради това програмата следва да подпомага, наред с другото, следните съществуващи механизми за управление на вътрешния пазар: портала „Вашата Европа“, който следва да е гръбнакът на бъдещия Единен цифров портал, сайта „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT, Информационната система за вътрешния пазар и информационното табло за вътрешния пазар, за да подобри живота на гражданите и способността на предприятията да търгуват през граница. [Изм. 16]

(17)  Програмата следва да подпомага развитието на нормативна уредба на Съюза в областта на дружественото право и корпоративното управление, както и договорното право, с цел предприятията, и особено МСП, да бъдат по-ефективни и конкурентоспособни, като същевременно се осигури защита за заинтересованите страни, засегнати от дейностите на дружествата, и с цел да се реагира при нововъзникващи предизвикателства за политиката. Тя следва също така да гарантира подходящо оценяване, изпълнение и прилагане на съответните достижения на правото на Съюза, да информира заинтересованите лица и да им съдейства, както и да насърчава обмена на информация в тази област. Освен това програмата следва да подкрепя инициативите на Комисията, благоприятстващи ясна и адаптирана правна уредба за основаната на данни икономика и иновациите. Тези инициативи са необходими, за да се увеличи правната сигурност по отношение на договорното и извъндоговорното право, по-специално що се отнася до наказателната отговорност и етиката в контекста на нововъзникващи технологии, като например „интернет на нещата“, изкуствения интелект, роботиката, триизмерния печат. Програмата следва да има за цел стимулиране на разработването на основани на данни предприятия, като същевременно гарантира високо равнище на защита на неприкосновеността на личния живот, тъй като те ще бъдат от решаващо значение за конкурентоспособността на икономиката на Съюза в световен мащаб. [Изм. 17]

(18)  Програмата следва също така да подпомага правилното и пълно транспониране и прилагане от страна на държавите членки на правната уредба на Съюза за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и развитието на бъдещи политики за справяне с новите предизвикателства в тази област. Тя следва да предоставя подкрепа и за съответните дейности на международни организации от европейски интерес, като например Комитета на експертите за оценка на мерките за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа.

(19)  Осъществяването и развитието на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, включително финансирането за устойчиво развитие, силно зависят от основаните на данни мерки на политиката, предприети от Съюза. За да се постигне тази цел, Комисията следва да има активна роля в постоянния мониторинг на финансовите пазари и финансовата стабилност, оценяването на прилагането на законодателството на ЕС от държавите членки, като преценява дали съществуващото законодателство е пригодно за целта и установява възможни области на действие, когато се появят нови рискове, при непрекъснато участие на заинтересованите страни на всички етапи от изготвянето на политиките. Тези дейности се основават на изготвянето на анализи, проучвания, учебни материали, изследвания, оценки на съответствието, други оценки и статистически данни и се поддържат от информационни системи и комуникационни инструменти.

(20)  Като се има предвид, че вътрешният пазар, както е определен в член 3 от Договора за ДФЕС включва система от правила, която гарантира, че няма нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, програмата следва да подпомага допринася за подпомагане на политиката на Съюза в областта на конкуренцията, мрежите чрез подобряване и засилване на сътрудничеството с Европейската мрежа по конкуренция и с националните органи и съдилища, както и достигане до по-широка група от заинтересовани страни включително чрез засилване на международното сътрудничество, както и посредством комуникация и обясняване на правата, ползите и задълженията, произтичащи от политиката на Съюза в областта на конкуренцията. Програмата следва по-специално да помогне на Комисията да подобри своя анализ и своята оценка на процеса на развитие на пазара и чрез широко използване на секторни проучвания и систематичен обмен на резултати и най-добри практики в рамките на Европейската мрежа по конкуренция. Това следва да допринася за гарантиране на лоялна конкуренция и еднакви условия на конкуренция – също и на международно равнище, както и за предоставяне на възможност на предприятията, по-специално на МСП, и на потребителите да се възползват от предимствата на единния пазар. [Изм. 18]

(21)  По-специално програмата трябва да се справи с радикалните последици за конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар, които произтичат от продължаващата трансформация на икономиката и бизнес средата, по-специално чрез експоненциалното нарастване и използване на данните предвид все по-честото прибягване до изкуствен интелект, големи информационни масиви и алгоритми и други ИТ инструменти и знания от страна на дружествата и техните съветници. От съществено значение е също така програмата да подпомага работата в мрежа и сътрудничеството по-широкото и по-задълбочено взаимодействие с органите и съдилища на държавите членки, като се има предвид, че ненарушената конкуренция и функционирането на вътрешния пазар зависят в много голяма степен от действия на тези субекти. Предвид особената роля на политиката в областта на конкуренция за предотвратяване на неблагоприятните последици за вътрешния пазар, произтичащи от антиконкурентно поведение извън границите на Съюза, програмата следва също така да подкрепя сътрудничеството с органите на трети държави, когато това е целесъобразно. Накрая следва да се отбележи, че е необходимо да се разширят информационните дейности, за да се даде възможност на повече граждани и дружества да извлекат пълните ползи от лоялната конкуренция на вътрешния пазар. Необходимо е по-специално на европейските граждани да се покажат осезаемите ползи от политиката на Съюза в областта на конкуренцията чрез сътрудничество с групи на гражданското общество и съответни пряко засегнати заинтересовани лица. Като се има предвид, че някои от инициативите в програмата са нови и че частта на програмата относно конкуренцията е особено засегната от динамичната и бърза промяна на условията на вътрешния пазар, по-специално по отношение на развитието на цифровите технологии, изкуствения интелект, алгоритмите, технологията на големите информационни масиви, киберсигурността и технологиите за цифрова криминалистика, чиито темпове и мащаб трудно могат да бъдат предвидени, се очаква, че ще е необходима гъвкавост, за да може да се отговори на променящите се потребности по тази част от програмата. [Изм. 19]

(22)  Изключително важно е да се укрепи укрепят конкурентоспособността и устойчивостта на европейските предприятия, като същевременно се гарантират действително еднакви условия на конкуренция и отворен и конкурентен вътрешен пазар. МСП са двигателят на европейската икономика, като представляват над 99 % от всички предприятия в Европа, осигуряват две трети от работните места и допринасят значително за създаването на нови качествени работни места във всички сектори с регионално и местно измерение, а оттам и за социалното сближаване. МСП спомагат за осъществяване на енергийния преход и допринасят за постигането на целите на Съюза в областта на климата, произтичащи от Парижкото споразумение. Поради това с програмата следва да се повиши капацитетът им за разработване на екологосъобразни висококачествени продукти и услуги и да се подкрепят техните усилия за повишаване на ефективността на ресурсите в съответствие с принципа „енергийната ефективност на първо място“. По този начин програмата също така допринася за подобряване на конкурентоспособността на МСП на Съюза на световния пазар. [Изм. 20]

(23)  Пред МСП стоят общи предизвикателства, които не засягат големите предприятия в същата степен — получаване на финансиране, намиране на квалифицирана работна сила, намаляване на административната тежест, възприемане на творчеството и иновациите, достъп до пазари и насърчаване на дейностите по интернационализиране. Програмата следва да отстрани тези видове пазарна неефективност по пропорционален начин, като същевременно не наруши неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар. Програмата следва по-специално да създаде подходящи условия за въвеждане на технологични и организационни иновации в производствените процеси, като обръща внимание на специфични форми на МСП, като например микропредприятията, предприятията, осъществяващи занаятчийска дейност, самостоятелно заетите лица, свободните професии и социалните предприятия. Следва също така да се обърне внимание на потенциалните, новите и младите предприемачи и на жените предприемачи, както и на други особени целеви групи, например по-възрастни хора, мигранти и предприемачи, спадащи към групи в неравностойно положение или социално уязвими групи, като например хора с увреждания. [Изм. 21]

(23а)  Програмата следва да подкрепя и насърчава култура на иновации, като развива екосистема, способна да насърчава създаването на нови предприятия и да създава необходимите условия за тяхното разрастване, като се съсредоточи върху микропредприятията и иновативните МСП, които са в състояние да се справят с предизвикателствата на все по-конкурентната и бързо развиваща се среда. Дълбоката трансформация на процесите на иновация изисква разработването на отворен модел за иновации с увеличаване на съвместните научни изследвания и на споделянето на знания и интелектуална собственост между различните организации. Целта на програмата следва съответно да бъде да подпомага процеса на иновации, като включва нови бизнес модели на сътрудничество, съсредоточени върху разработването на мрежи и споделянето на знания и ресурси в рамките на междуорганизационните общности. [Изм. 22]

(23б)  Програмата следва да включва пропорционални мерки за преодоляване на подобна неефективност на пазара, като се обръща специално внимание на действията, които носят пряка полза за МСП и мрежите от предприятия, без да се нарушава ненужно конкуренцията на вътрешния пазар. [Изм. 23]

(24)  Много от проблемите, свързани с конкурентоспособността на Съюза, се отнасят до трудностите на МСП при получаването на достъп до финансиране, тъй като те не разполагат с информация, за тях доказването на тяхната кредитоспособност е нелека задача и разполагат с недостатъчно обезпечение или просто поради слабата осведоменост за съществуващия механизъм в подкрепа на дейностите им на равнището на ЕС, на национално или местно равнище. Допълнителни предизвикателства за финансирането произтичат от по-малкия размер на микропредприятията и от необходимостта МСП да останат конкурентоспособни, като участват активно например в дейности по цифровизация, интернационализация и иновации и повишават квалификацията на работната си ръка. Ограниченият достъп до финансиране оказва отрицателно въздействие върху създаването, растежа и коефициентите на оцеляване на предприятията, както и върху готовността на новите предприемачи да поемат жизнеспособни предприятия при наследяването им. [Изм. 24]

(25)  За да се преодолеят тези видове неефективност на пазара и да се гарантира, че МСП ще продължат да играят своята роля на основа за конкурентоспособността на икономиката на Съюза и на стимул за изграждането на устойчива икономика, малките и средни предприятия се нуждаят от допълнителна подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти, които трябва да бъдат установени по компонента за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета(10). Механизмът за гарантиране на заеми, създаден въведен в рамките на бившата програма COSME, създадена с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета(11), е с доказана добавена стойност и се очаква да има благоприятен принос за най-малко 500 000 МСП; негов приемник ще бъде установен по компонента за МСП на фонд InvestEU. Следва да се обърне по-голямо внимание на подобряването на комуникацията и публичните кампании с цел повишаване на осведомеността на потенциалните бенефициери за наличието на Програмата за МСП. За да се повиши осведомеността за действията на Съюза в подкрепа на МСП, мерките, които се финансират изцяло или частично от тази програма, включително посредниците, следва да използват емблемата на ЕС (флаг), свързана с изречение, в което се отбелязва подкрепата, получена по програмата. [Изм. 25]

(26)  Целите на политиката на настоящата програма ще бъдат преследвани и чрез финансови инструменти и бюджетна гаранция по компонента за МСП на фонд InvestEU. Компонентът за МСП на фонд InvestEU следва да има централно общо звено, което да предоставя информация за програмата във всяка държава членка, за да се увеличи достъпността и осведомеността за фондовете за МСП. Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията следва да не се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар и следва да предлагат безспорна допълняемост и подобряване на полезните взаимодействия с други европейски програми. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност. [Изм. 26]

(26а)  Действията, подпомагани от фонда InvestEU чрез дела на ЕС или чрез дела на държавите членки, следва да не дублират и да не заместват частното финансиране, нито да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар, а напротив, по отношение на вече функциониращите публични и частни гаранционни схеми – да подпомагат интегрирането в тези схеми, като основната цел е да се подобрят и разширят реалните ползи за крайните получатели, които са МСП по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(12), за да се постигне действителна допълняемост на мерките. [Изм. 27]

(26б)  Освен достъпа до финансиране, от ключово значение е и достъпът до умения, включително ръководни умения и знания, като това са важни фактори, за да може МСП да имат достъп до съществуващите фондове, да правят иновации, да се конкурират и да се разрастват.. Поради това предоставянето на финансови инструменти, както е предвидено в рамките на фонда InvestEU, следва да бъде съпроводено с разработване на схеми за подходящо наставничество, професионални напътствия и предоставяне на основани на знание бизнес услуги. [Изм. 28]

(27)  Програмата следва да осигурява ефективна подкрепа за малките и средните предприятия през целия им жизнен цикъл, като предоставя подпомагане – като се започне от подготовката на проекта и се стигне до търговската реализация и достъпа до пазара – и като насърчава създаването на мрежи от стопански предприятия. Тя следва да се основава на уникалните знания и експертния опит, натрупани във връзка с малките и средните предприятия и промишлените сектори секторите на икономиката и предприемачеството, и на дълъг опит в работата с европейски, национални и регионални заинтересовани страни. Тази подкрепа следва да се основава на успешния опит опита на мрежата „Enterprise Europe“ в качеството ѝ на система за „обслужване на едно гише“ за подобряване на конкурентоспособността на МСП и за развиване на дейността им в рамките на единния пазар и извън него. Планира се мрежата да продължи да предоставя услуги от името на други програми на Съюза, по-специално за програмата „Хоризонт 2020“, като се използват финансовите ресурси на тези програми. Също така схемата Тя следва също така да подкрепя засиленото участие на представителните организации на МСП в разработването на инициативата в областта на политиката за единния пазар, като например обществени поръчки, процеси на стандартизация и режими за интелектуална собственост. Мрежата следва също така да увеличава броя на действията, с които на МСП се предоставят по-целенасочени консултации, при изготвянето на проекти и оказването на подкрепа за създаването на мрежи и за технологичния и организационния преход. Мрежата следва също така да подобри сътрудничеството и връзките с други консултантски центрове, създадени по програмата в областта на цифровите технологии и InvestEU, по отношение на достъпа до финансиране. Действията в полза на МСП в рамките на мрежата следва също така да имат за цел предоставянето на висококачествени услуги в цяла Европа, като се обръща особено внимание на областите на дейност и на географските райони на Съюза, в които мрежите и включените като посредници заинтересовани лица не постигат очакваните резултати. Също така успешната схема за наставничество на нови предприемачи – „Еразъм за млади предприемачи“ – следва да продължи да бъде инструментът, който дава възможност на нови или кандидат предприемачи да придобият стопански и управленски опит чрез установяването на връзка с подходящ опитен предприемач от друга държава, като по този начин се даде възможност за укрепване на предприемаческите таланти. Програмата следва да продължава да се стреми да се разраства и да разширява географския си обхват и по този начин да предлага на предприемачите по-широк набор от възможности за установяване на подходящ контакт, допълвайки други инициативи на Съюза, когато е уместно. С цел увеличаване на добавената стойност чрез насърчаване на предприемаческите инициативи следва да се обърне специално внимание на микропредприятията и на тези, които се ползват в най-малка степен от съществуващата програма и при които културата на предприемачество продължава да бъде в най-ранен стадий на развитие и е изправена пред повече пречки. Следва да се положат всички възможни усилия за постигане на разумно географски балансирано разпределение на средствата. [Изм. 29]

(27а)  Следва да се положат повече усилия, за да се намали административната тежест и да се увеличи достъпността на програмите, за да се намалят разходите на МСП и на микропредприятията, дължащи се на сложен процес на подаване на заявления и на изискванията за участие. Държавите членки следва също така да разгледат възможността за създаването на единен информационен пункт за предприятията, заинтересовани от използването на фондовете на ЕС, който да функционира като система за „обслужване на едно гише“. Процедурата за оценяване следва да бъде възможно най-опростена и бърза, за да се даде възможност за навременно използване на предимствата, които предлага програмата. [Изм. 30]

(28)  Клъстерите са стратегически инструмент за подпомагане на конкурентоспособността и разширяването на дейността на МСП, тъй като предлагат благоприятна бизнес среда, засилват устойчивото развитие на промишлеността и услугите и укрепват икономическото развитие на регионите чрез създаване на качествени работни места. Следва да се постигне критична маса по отношение на инициативите за съвместни клъстери, за да се ускори растежът на МСП. Чрез свързване на специализирани екосистеми клъстерите създават нови бизнес възможности за МСП и ги интегрират по-добре в европейските и международните стратегически вериги за създаване на стойност. Следва да бъде оказана подкрепа за разработването на транснационални стратегии за партньорство и за осъществяването на съвместни дейности, подкрепяни от Европейската платформа за сътрудничество между клъстери. Устойчивите партньорства следва да бъдат насърчавани с продължаване на финансирането при постигане на междинните цели по отношение на изпълнението и участието. Директното подпомагане на МСП следва да се осъществява чрез клъстерни организации за следните видове дейности: въвеждане на модерни технологии, нови бизнес модели, решения за ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите, творчество и дизайн, усъвършенстване на уменията, привличане на таланти, ускоряване на предприемачеството и интернационализация. Следва да се осъществи връзка с други специализирани участници за подкрепа на МСП, за да се улесни промишленият преход и прилагането на стратегии за интелигентна специализация. Така програмата следва да допринася за растежа устойчиво икономическо развитие и изграждане на връзки със центровете за (цифрови) иновации на Съюза и инвестициите, направени в рамките на политиката на сближаване и програма „Хоризонт Европа“. Могат също така да бъдат проучени евентуалните полезни взаимодействия с програмата „Еразъм“. [Изм. 31]

(28а)  Програмата може да допринесе за активизиране и/или подобряване на отношенията между микропредприятията и малките и средните предприятия, от една страна, и университетите, научноизследователските центрове и други институции, участващи в процеса на създаване и разпространение на знания, от друга страна. Тази връзка може да спомогне за подобряване на способността на предприятията за справяне със стратегическите предизвикателства, които поражда новата международна обстановка. [Изм. 32]

(28б)  Поради по-малкия си размер МСП се сблъскват със специфични пречки за растежа и срещат големи трудности при разрастването си и разширяването на някои от своите стопански дейности. Съюзът предоставя подкрепа за разрастването на дейностите, насочени към иновации в областта на научните изследвания, главно чрез инструмента за МСП и неотдавнашния пилотен проект на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) в рамките на програмата „Хоризонт 2020“. Въз основа на работните методи и на опита, натрупан с инструмента за МСП, програмата за единния пазар следва също така да предоставя подкрепа за разрастването на дейностите на МСП, които допълват новия ЕСИ, като специален акцент се поставя върху авангардни иновации в рамките на „Хоризонт Европа“. Действията за разрастване, насочени към МСП по линия на тази програма, следва да се съсредоточат например върху подпомагането на МСП с цел разширяване на тяхната дейност чрез пазарна реализация, интернационализация и използване на възможностите, които предлага пазарът. [Изм. 33]

(29)  Творчеството и иновациите, технологичният и организационният преход, засилената устойчивост от гледна точка на производствените процеси, и по-специално ефективното използване на ресурсите и на енергията, са ключови фактори за конкурентоспособността на индустриалните вериги на Съюза за създаване на стойност. Те са катализатори за модернизацията на промишлеността предприемаческия и промишления сектор и допринасят за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. Внедряването им от МСП обаче все още изостава. Поради това програмата следва да подпомага целенасочените действия, мрежите и партньорствата за основани на творчеството иновации по цялата индустриална верига за създаване на стойност. [Изм. 34]

(29а)  Признава, че инструментът за МСП в рамките на „Хоризонт 2020 г.“ беше изключително успешен за предприемачите за получаване на безвъзмездни средства както по време на етап 1, така и на етап 2, за да развиват своите нови бизнес идеи и да изпитват и разработват прототипи. Макар че процесът на подбор вече е много строг, все още редица много добри проекти не могат да бъдат финансирани поради ограничените финансови ресурси. Прилагането в рамките на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ЕАSME) функционира много ефикасно. Макар че посочената програма е с акцент върху високотехнологичните проекти, тази програма следва да разшири методиката с цел тя да обхваща всички видове разрастващи се МСП. [Изм. 35]

(29б)  Действията за МСП следва също така да се съсредоточат в секторите, които се характеризират със значителен растеж и социален потенциал и с висок дял на МСП. Туризмът е специфичен сектор на икономиката на Съюза, който значително допринася за БВП на Съюза и функционира основно благодарение на МСП. Съюзът следва да продължи и да засили действията в подкрепа на особеностите на този сектор. [Изм. 36]

(30)  Европейските стандарти играят важна роля на вътрешния пазар. Те са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на предприятията, и по-специално на МСП. Те са също така ключов инструмент за подкрепа на законодателството и политиките на Съюза в някои ключови области, като например енергетиката енергийния преход, изменението на климата и опазването на околната среда, информационните и комуникационните технологии, устойчивото използване и рециклирането на ресурсите, иновациите, безопасността на продуктите, защитата на потребителите, безопасността на работниците и условията на труд и застаряването на населението, поради което имат положителен принос за обществото като цяло. Опитът обаче показа, че трябва да се подобрят бързината и своевременното предприемане на действия при изготвянето на стандартите и да се положат повече усилия с цел по-активно включване на всички заинтересовани лица, включително тези, които представляват потребителите. [Изм. 37]

(31)  Дейностите по европейската стандартизация се уреждат с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13) и се прилагат посредством дългогодишно публично-частно партньорство, което е от основно значение за постигането на целите, определени в посочения регламента, както и в общите и секторните политики на Съюза в областта на стандартизацията.

(32)  Наличието на добре функционираща обща рамка за финансова отчетност е от съществено значение за вътрешния пазар, за ефективното функциониране на капиталовите финансовите пазари и за постигането на интегриран пазар за финансови услуги в контекста на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. [Изм. 38]

(33)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета(14) Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Съвета по международни счетоводни стандарти, и свързаните с тях тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО трябва да бъдат включени в правото на Съюза, за да бъдат използвани от дружествата, чиито ценни книжа са регистрирани на регулиран пазар в Съюза, единствено ако МСФО отговарят на критериите, посочени в същия регламент, включително изискването отчетите да дават „вярна и точна представа“, както е предвидено в член 4, параграф 3 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(15), и да допринасят за европейския обществен интерес. Такива международни счетоводни стандарти следва да бъдат разработени в рамките на прозрачен процес, отличаващ се с демократична отчетност. Следователно МСФО играят важна роля при функционирането на вътрешния пазар, поради което Съюзът е пряко заинтересован да гарантира, че процесът, чрез който се разработват и одобряват МСФО, води до установяването на стандарти, съответстващи на изискванията на правната уредба на вътрешния пазар. Поради това е от съществено значение да се установят подходящи механизми за финансиране на Фондацията за МСФО.

(34)  Предвид ролята на Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) за извършване на оценка дали МСФО отговарят на изискванията на дружественото право на Съюза и неговата политика в тази област, съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1606/2002, е необходимо също така Съюзът да осигури стабилно финансиране за ЕКГФО и по този начин да допринесе за обезпечаване на необходимите ѝ средства. Техническата работа на ЕКГФО следва да бъде съсредоточена върху предоставянето на технически консултации за Комисията относно одобрението на МСФО, както и върху подходящото участие в процеса на разработване на тези МСФО, и следва да гарантира, че интересите на Съюза са отчетени в необходимата степен в процеса на разработване на международни стандарти. Посочените интереси следва да включват концепцията за „предпазливост“, запазването на изискването за „вярна и точна представа“, предвидено в Директива 2013/34/ЕС, и за европейския обществен интерес, определен в Регламент (ЕО) № 1606/2002, като отчитат въздействието на стандартите върху финансовата стабилност и икономиката. Следва да бъде създадена и Европейска лаборатория за корпоративна отчетност като част от Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) с цел насърчаване на иновациите и разработването на най-добри практики в областта на корпоративното отчитане. В този форум дружествата и инвеститорите могат да обменят най-добри практики, по-специално в областта на нефинансовото отчитане и отчитането по отношение на устойчивостта.

(35)  В областта на задължителния одит през 2005 г. Мониторинговата група — международна организация, която отговаря за наблюдението на реформата на управлението на Международната федерация на счетоводителите (МФС) — създаде Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB). Ролята на PIOB е да наблюдава процеса, който води до приемането на Международните стандарти за одит (МСО), и други дейности на МФС от обществен интерес. МСО могат да бъдат приети с цел прилагането им в Съюза, при условие че са разработени по-специално в рамките на надлежен процес, при публичен надзор и прозрачност в съответствие с изискванията по член 26 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(16). Предвид въвеждането на МСО в Съюза и ключовата роля на PIOB за осигуряването на съответствието им с изискванията, установени в Директива 2006/43/ЕО, е важно да се осигурят подходящи механизми за финансиране на PIOB.

(36)  Съюзът допринася за това да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, като им се предоставят възможности и им се отрежда централно място във вътрешния пазар, чрез подпомагане и допълване на политиките на държавите членки, като стремежът е да се създадат условия, гарантиращи на гражданите, когато действат като потребители, възможността да се ползват в пълна степен от предимствата на вътрешния пазар, като така чрез конкретни действия ефективно се обезпечат тяхната безопасност и законните и икономическите им интереси. Съюзът трябва също така да гарантира, че в правото за защита на потребителите и безопасност на продуктите е правилно и еднакво прилагано на място и че предприятията разполагат с еднакви условия за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. Освен това е необходимо потребителите да получат възможности и да бъдат насърчени и подпомогнати при вземането на устойчиви и информирани решения, като по този начин се допринесе за устойчива, енергийно и ресурсно ефективна и кръгова икономика. [Изм. 39]

(37)  Програмата следва да има за цел да се повиши осведомеността на потребителите, предприятията, гражданското общество и органите по отношение на правото на Съюза относно потребителите и безопасността и да се предоставят възможности на потребителите и техните представителни организации на национално равнище и на равнището на Съюза, по-конкретно чрез подкрепа за Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), което е отдавна установената и призната неправителствена организация, представляваща интересите на потребителите във връзка с всички съответни политики на Съюза, и Европейската асоциация за координация на представляването на интересите на потребителите в процеса на стандартизация (ANEC), представляваща интереса на потребителите във връзка с въпросите за стандартизацията. В този процес следва да се обърне особено внимание на новите пазарни потребности по отношение на насърчаването на устойчивото потребление и предотвратяването по-специално на действията за справяне с проблема на планираното остаряване на продуктите и за предотвратяване на уязвимост, както и на предизвикателствата, свързани с цифровизацията на икономиката, свързаните продукти, „интернет на нещата“, изкуствения интелект и използването на алгоритми, или развитието на нови модели на потребление и бизнес модели, например икономиката на сътрудничеството и социалното предприемачество. Програмата следва да подпомага разработването на съответната информация за пазарите, включително действия с цел подобряване на възможностите за проследяване на продуктите по веригата на доставки, стандарти за качество в целия Съюз и предприемане на мерки за решаване на проблема с две категории на качество при едни и същи продукти, предизвикателствата за политиките, нововъзникващите въпроси и видове поведение, както и публикуването на информационни табла на Съюза за потребителите. [Изм. 40]

(38)  Програмата следва да подпомага националните компетентни органи, включително отговарящите за мониторинга на безопасността на продуктите, които си сътрудничат, по-специално чрез системата на Съюза за бърз обмен на информация за опасни продукти. Тя следва също така да подкрепя прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17) и Регламент (ЕО) № 765/2008 по отношение на защитата на потребителите и безопасността на продуктите и Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, както и международното сътрудничество между съответните органи в трети държави и в Съюза. Програмата следва също така да има за цел да гарантира достъпа на всички потребители и търговци до качествено извънсъдебно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове, както и информация за възможностите процедурите за участие в действия с цел за правна защита на най-ниска цена. [Изм. 41]

(39)  Мрежата Програмата следва също така да подкрепя мрежа на европейските потребителски центрове, която помага на потребителите да се ползват от своите потребителски права в Съюза, когато купуват стоки и услуги през граница в рамките на вътрешния пазар и ЕИП, било то онлайн или при пътуване. Обхващащата 30 центъра мрежа, съвместно финансирана от програми на Съюза за потребителите от повече от 10 години, е доказала своята добавена стойност за укрепване на доверието на потребителите и търговците във вътрешния пазар. Тя обработва повече от 100 000 искания на потребители годишно и достига до милиони граждани чрез своите медийни и информационни дейности. Тази мрежа е една от най-високо ценените мрежи в Съюза за оказване на съдействие на гражданите и повечето от нейните центрове разполагат със звена за контакт във връзка със правото относно вътрешния пазар, като например Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(18), а нейната оценка подчертава колко е важно да продължи дейността си. Мрежата на европейските потребителски центрове може също така да бъде важен източник на информация за предизвикателствата и проблемите, с които се сблъскват потребителите на местно равнище, които са от значение за изготвянето на политиките на Съюза и за защитата на интересите на потребителите. Поради това програмата следва да предостави възможност за изграждането и засилването на полезни взаимодействия между представителството на потребителите на местно равнище и на равнището на Съюза с цел укрепване на защитата на потребителите. Мрежата също така възнамерява да постигне договорености за реципрочност с подобни органи в трети държави. [Изм. 42]

(40)  Проверката за пригодност на правото за защита на потребителите и маркетинговото право на Съюза, извършена от Комисията през май 2017 г., разкри необходимостта от по-добро прилагане на правилата и улесняване на правната защита, когато потребители са засегнати от нарушения на правото за защита на потребителите. В резултат на това през април 2018 г. Комисията прие „Нов търговски механизъм за потребителите“, за да се гарантира, наред с другото, еднакво третиране на потребителите в рамките на вътрешния пазар във връзка с трансгранични случаи, например продажбата на несъответстващи на изискванията продукти в сектора на моторните превозни средства, двойните стандарти за качество на продуктите или проблемите на пътници, блокирани на летищата в резултат на анулиране на голям брой полети, засилване на капацитета на държавите членки за правоприлагане, по-голяма безопасност на продуктите, засилване на международното сътрудничество и нови възможности за правна защита, по-специално чрез представителни действия на квалифицирани организации. Програмата следва да има за цел предоставянето на подкрепа на политиката за защита на потребителите чрез повишаване на осведомеността и натрупване на знания, изграждане на капацитет и обмен на най-добри практики на организациите на потребителите и органите за защита на потребителите, изграждане на мрежи и разработване на данни за пазара, укрепване на базата от данни за функционирането на вътрешния пазар за потребителите, информационни системи и комуникационни инструменти, наред с другото. [Изм. 43]

(41)  Гражданите са особено засегнати от функционирането на пазарите за финансови услуги финансовите пазари и следователно трябва да бъдат допълнително информирани относно съответните права, рискове и ползи. Те са ключов елемент на вътрешния пазар и се нуждаят от стабилна рамка за регулиране и надзор, която не само да гарантира финансова стабилност и устойчивост на икономиката, но и да осигурява висока степен на защита на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги, включително индивидуални инвеститори, вложители, титуляри на застрахователни полици, членове и бенефициери на пенсионни фондове, индивидуални акционери, заемополучатели и МСП. Важно е да бъдат увеличени Програмата следва да допринася за засилването на техните възможности да участват в изготвянето на политиките за финансовия сектор, включително и чрез изготвяне и разпространение на ясна, пълна и лесна за ползване информация относно продуктите, търгувани на финансовите пазари. [Изм. 44]

(42)  Поради това програмата следва да продължи да подпомага конкретни дейности, обхванати от програмата за изграждане на капацитет за периода 2017—2020 г., с която се засилва участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиките на Съюза в съответствие с посоченото в Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета(19), с който бяха продължени пилотната програма и подготвителното действие за периода 2012—2017 г. Това е необходимо, за да може изготвящите политиките да разполагат със становищата на заинтересовани страни, различни от тези на специалистите от финансовия сектор, и да се осигури по-добро представителство на интересите на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги. Програмата следва непрекъснато да развива своята методика и най-добри практики относно начините за засилване на ангажираността на потребителите и на крайните ползватели на финансови услуги, за да се установят проблемите, които са от значение за изготвянето на политиките на Съюза, и да се гарантират интересите на потребителите в областта на финансовите услуги. Това би трябвало да доведе до по-добри политики подобри за финансовите услуги, по-специално благодарение на по-доброто разбиране от страна на обществеността на належащите проблеми в регулирането на финансовите пазари и по-висока финансова грамотност. Публичните ресурси по програмата следва да се насочат към аспектите, които са от съществено значение за крайните ползватели, и да се избягва всяка форма на пряко или непряко финансово подпомагане на търговски дейности, предлагани от частни финансови оператори. [Изм. 45]

(43)  В рамките на пилотен проект, в периода 2012—2013 г., и на подготвително действие, в периода 2014—2016 г., Комисията отпусна безвъзмездни средства на две организации след открита годишна покана за представяне на предложения. Двете организации са Finance Watch, създадена през 2011 г. с безвъзмездни средства от Съюза като международно сдружение с нестопанска цел съгласно белгийското право, и Better Finance, която е продукт на последователна реорганизация и промяна на името от 2009 г. на вече съществуващи европейски федерации и акционери. Програма за изграждане на капацитет, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2017/826, определя същите тези две организации за единствени бенефициери. Поради това е необходимо да продължи съфинансирането на тези организации в контекста на програмата. Това финансиране обаче следва да подлежи на преразглеждане. В това отношение следва да се припомни, че ако срокът на програмата за изграждане на капацитет и съответното финансиране се удължат след 2020 г. и се появят други потенциални бенефициери, поканата за представяне на кандидатури следва да бъде отворена за всички останали организации, които отговарят на критериите и допринасят за постигането на целите на програмата, като това следва да се извърши в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/826. [Изм. 46]

(44)  Необходимо е високо равнище на опазване на здравето по веригата за доставки на храни и фуражи, за да се защитават потребителите, както и за да може вътрешния пазар да работи ефективно. Наличието на безопасна и устойчива верига за доставки на селскостопански продукти и храни е необходимост за обществото и за вътрешния пазар. Както показаха неотдавнашни инциденти, като замърсяването на яйца с фипронил през 2017 г. и скандалът с конското месо през 2013 г., трансграничните здравни кризи, например инфлуенца по птиците и африканската чума по свинете, и свързаните с храни кризи нарушават функционирането на вътрешния пазар чрез ограничаване на движението на хора и стоки и спиране на производството. Предотвратяването на трансгранични здравни кризи и на паника във връзка с храни е от първостепенно значение. Поради това програмата следва да подпомага конкретни действия, като например установяване на спешни мерки в случай на кризисни ситуации и непредвидени събития, засягащи здравето на животните и растенията, създаване на механизъм за пряк достъп до резерва за помощ при кризи, за да се реагира по-бързо, ефективно и ефикасно при такива извънредни ситуации. [Изм. 47]

(45)  Общата цел на правото на Съюза в областта на хранителната верига е да съдейства за постигане гарантира постигането на високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, да подпомогне постигането на по-хуманно отношение към животните, да допринесе за високо равнище на защита и информация за потребителите и високо равнище на опазване на околната среда, включително опазването на биологичното разнообразие, едновременно с подобряване на устойчивостта на европейското производство на храни и фуражи, намаляване на разхищението на храни, повишаване на стандартите за качество на продуктите в целия Съюз, засилването на конкурентоспособността на хранителната и фуражната промишленост на Съюза и благоприятстване създаването на работни места. [Изм. 49]

(46)  Предвид специфичния характер на действията, отнасящи се до високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига, е необходимо в настоящия регламент да бъдат предвидени специални критерии за допустимост по отношение на предоставянето на безвъзмездни средства и използването на обществени поръчки. По-специално, чрез дерогация от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(20) (Финансовия регламент), като изключение от принципа за забрана за отпускане със задна дата, разходите за спешни мерки, поради неотложния им и непредвидим характер, следва да бъдат допустими и да включват също така разходите, извършени в резултат на съмнение за поява на болест или вредител, при условие че тази поява впоследствие бъде потвърдена и съобщена на Комисията. Поемането на съответните бюджетни задължения и плащането на допустимите разходи следва да се правят от Комисията след подписване на правните задължение и след оценяване на заявленията за плащане, представени от държавите членки. Допустими следва да бъдат и разходите за мерки за защита, предприети в случай на директна заплаха за здравния статус на Съюза вследствие на появата или развитието на територията на трета държава, държава членка или отвъдморски страни и територии на някои болести по животните и зоонози, както и разходите за мерки за защита или други подходящи действия, предприети в подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза. [Изм. 49]

(47)  Като се има предвид нарастващата глобализация на хранителната верига, официалният контрол, извършван от държавите членки, е основен инструмент за верификация и мониторинг на въвеждането, спазването и прилагането на съответните изисквания на Съюза, особено що се отнася до продукти, внесени от трети държави. Ефективността и ефикасността на системите за официален контрол са от жизненоважно значение за поддържане на висока степен на безопасност за хората, животните и растенията по цялата хранителна верига, като същевременно се гарантира висока степен на опазване на околната среда и на хуманно отношение към животните. За такива мерки по контрол следва да се осигури финансова подкрепа от Съюза. По-специално следва да се осигури финансов принос за референтните лаборатории на Съюза, за да им се оказва помощ във връзка с разходите, произтичащи от изпълнението на одобрените от Комисията работни програми. Освен това, тъй като ефективността на официалния контрол зависи и от това органите, осъществяващи контрола, да разполагат с добре обучени служители, добре запознати с правото на Съюза, Съюзът следва да може да участва във финансирането на тяхното обучение и на съответните програми за обмен, организирани от компетентните органи. [Изм. 50]

(48)  Висококачествената европейска статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана в съответствие с Европейската статистическа програма, е от основно значение за вземането на решения въз основа на факти. Европейската статистика следва да бъде на разположение своевременно и да допринася за изпълнението на политиките на Съюза, както е отразено в ДФЕС, а именно засиленото и интегрирано икономическо управление, социалното, икономическото и териториалното сближаване, устойчивото развитие, селскостопанската политика, социалното измерение на Европа и глобализацията.

(49)  Европейската статистика е абсолютно необходима за процеса на вземане на решения на Съюза и за измерване на ефективността и въздействието на инициативите на Съюза. Поради това следва да се осигури непрекъснато предоставяне и разработване на европейска статистика, като се възприеме подход на равнището на Съюза в по-широк контекст от вътрешния пазар, за да се обхванат всички дейности и области на политиката на Съюза, в т.ч. да се предостави възможност на гражданите и предприятията да вземат решения въз основа на подходяща информация.

(50)  Предвид хоризонталния ѝ характер Европейската статистическа програма е предмет на специални изисквания, и по-точно определените в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета(21), по-специално по отношение на спазването на статистическите принципи, функционирането на Европейската статистическа система и нейното управление, включително ролята и задачите, възложени на Комитета на Европейската статистическа система и на Комисията, и създаването и изпълнението на програмирането на статистическите дейности.

(51)  Програмата бе представена за предварително разглеждане на Комитета на Европейската статистическа система в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 и следва да се прилага, като се гарантира ефективен парламентарен контрол. [Изм. 51]

(52)  Съюзът и държавите членки са поели ангажимент за да постигат резултати, като играят водеща роля в изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. Като допринесат за изпълнението на Програмата до 2030 г., ЕС Съюзът и държавите членки ще спомогнат за изграждането на по-силна, по-устойчива, приобщаваща, сигурна и благоденстваща Европа. Програмата следва да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г., включително чрез постигане на баланс между икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие, като за тази цел се предвиди ясен и видим ангажимент в Регламента за МФР, и чрез включване на Целите за устойчиво развитие, както беше поискано в резолюциите на Европейския парламент от 14 март и 30 май 2018 г. относно МФР за периода 2021 – 2027 г. [Изм. 52]

(53)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма следва да допринесе за интегриране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на Съюза в подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и преглеждане на процесите.

(54)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването трябва да бъде актуализирано в съответствие с новото междуинституционално споразумение: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(22)] за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(55)  Споразумението за Европейското икономическо пространство предвижда сътрудничество в областите от обхвата на програмата между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, участващи в Европейското икономическо пространство, от друга. Освен това следва да се предвиди разпоредба за отваряне на програмата за участие и на други държави, включително съседни на Европейския съюз държави и държави, които са подали молба за членство, имат статут на кандидатки или се присъединяват към Европейския съюз. Освен това в областта на европейската статистика програмата следва да бъде отворена за Швейцария в съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката(23).

(56)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнение на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответната си компетентност.

(57)  По отношение на настоящата програма се прилага Финансовият регламент. В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите и обществените поръчки.

(58)  Действията, изпълнявани в рамките на предходните програми и бюджетни редове, се оказаха адекватни и следва да бъдат запазени. Въведените с програмата нови действия имат за цел по-специално укрепване на доброто функциониране на вътрешния пазар. С цел осигуряване на по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на програмата и по този начин — по-добро осъществяване на нейните цели, действията следва да бъдат определени само посредством цялостни, общи категории. В програмата следва да бъдат включени и списъци на примерни дейности, отнасящи се до специфични цели в областта на конкурентоспособността, защитата на потребителите или специфични дейности, произтичащи от регулаторни изисквания, като например в областта на стандартизацията, надзора на пазара, регулирането на хранителната верига и европейската статистика. [Изм. 53]

(59)  Необходимо е да се уточнят някои категории допустими за финансиране субекти, както и субектите, които следва да бъдат допустими за финансиране без покана за представяне на предложения.

(60)  Предвид нарастващата взаимосвързаност на световната икономика, включително цифровата икономика, програмата следва да продължи да предоставя възможност за включване в определени дейности на външни експерти, например служители на трети държави, представители на международни организации или икономически оператори. [Изм. 54]

(61)  Необходимо е да се посочат специални критерии относно правилата за съфинансиране и допустимите разходи.

(62)  В съответствие с ангажимента на Комисията, посочен в нейното съобщение от 19 октомври 2010 г., озаглавено „Преглед на бюджета на ЕС“(24), и за да осигури съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените действия по програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като обаче се изключва двойното финансиране.

(63)  Настоящата програма следва да допринесе за цялостната подкрепа, като включи мерки, свързани с нуждите на най-отдалечените региони и тяхното интегриране във вътрешния пазар, както неотдавна бе потвърдено в Съобщение на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“(25).

(64)  Програмата следва да насърчава полезното взаимодействие, като в същото време избягва дублирането с програми и действия на Съюза в същата област. Действията по настоящата програма следва да допълват действията по програми „Митници“ и „Фискалис“, създадени с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(26) и Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(27), които също са насочени към подпомагане и подобряване на функционирането на вътрешния пазар. [Изм. 55]

(65)  Програмата следва да насърчава полезното взаимодействие, и взаимното допълване и допълняемостта по отношение на подкрепата за МСП и предприемачеството по линия на Европейския фонд за регионално развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(28). Освен това компонентът за МСП на фонд InvestEU, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(29), ще гарантира подкрепа посредством дългови и капиталови инструменти за подобряване на достъпа на МСП до финансиране и наличието на финансиране за МСП и микропредприятията. С програмата следва също така да се търсят полезни взаимодействия с Космическата програма, създадена с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(30), по отношение на насърчаването на МСП да се ползват от революционни иновации и други решения, разработени в рамките на тази програма. [Изм. 56]

(66)  Настоящата програма следва да насърчава полезните взаимодействия с програма „Хоризонт Европа“, създадена с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(31), чиято цел е да се насърчават научните изследвания и иновациите. Това следва да се отнася по-специално за взаимното допълване с действията на бъдещия Европейски съвет по иновациите за новаторски дружества, както и за подкрепата за услугите за МСП.

(67)  Програмата следва да насърчава полезните взаимодействия и взаимното допълване по отношение на програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) ...] на Европейския парламент и на Съвета(32), с която се цели насърчаване на цифровизацията на икономиката на Съюза и публичния сектор и повишаване на киберсигурността. [Изм. 57]

(68)  Освен това с програмата следва да се търсят полезни взаимодействия с фонд „Правосъдие, права и ценности“, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(33), който има за цел да подпомогне по-нататъшното развитие на европейско пространство на правосъдие за ефективност на националните правосъдни системи — ключов фактор за справедлива и ефективна европейска икономика.

(69)  Настоящата програма следва да насърчава полезните взаимодействия с програма „Еразъм“, създадена с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(34), фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(35), и Европейския социален фонд +, създаден с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(36), в областта на мобилността на труда и на младите хора, която е от основно значение за доброто функциониране на вътрешния пазар.

(70)  И накрая, свързаните с хранителната верига действия, като например ветеринарни и фитосанитарни мерки в случай на кризи, свързани със здравето на животните и растенията, може да бъдат допълнени с пазарно ориентирани интервенции по програмите за общата селскостопанска политика на Съюза, създадени с Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета(37).

(71)  Когато е уместно, Действията по програмата следва да се използват за имат ясно изразена европейска добавена стойност и да са насочени към преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да дублират или изместват частното финансиране, и да имат ясно изразена европейска добавена стойност. [Изм. 58]

(72)  На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането на работни програми за изпълнение на действията, допринасящи за постигането на високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията по хранителната верига. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(38). [Изм. 59]

(73)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на специфичните цели на действията и на конкретни резултати, като се отчитат по-специално добавената стойност на Съюза, разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие с изискванията. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. [Изм. 60]

(74)  С цел осигуряване на редовен мониторинг и докладване относно постигнатия напредък и относно ефективността и ефикасността на Програмата, от самото начало следва да се въведе подходяща рамка за мониторинг на действията и резултатите от програмата. Подобен вид мониторинг и докладване следва да се основават на показатели, с които се измерва ефектът от действията по програмата спрямо предварително определени основни параметри. [Изм. 61]

(75)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(39) е налице необходимост от оценка на настоящата програма на базата на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели като основа за оценка на място на въздействието на програмата. Комисията следва да изготви междинен доклад за оценка относно постигането на целите на подпомаганите в рамките на Програмата действия, относно резултатите и въздействието, ефикасността на използването на ресурсите и неговата добавена стойност за Съюза, както и окончателен доклад за оценка на въздействието в по-дългосрочен план, резултатите и устойчивостта на действията, както и взаимодействието с други програми. [Изм. 62]

(75а)  За да бъдат допълнени някои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на приемането на работната програма (работните програми). [Изм. 63]

(76)  Списъкът Отворен списък на болестите по животните и зоонозите, във връзка с които е допустимо финансиране по линия на спешните мерки и по програмите за ликвидиране, контрол и надзор, следва да се определи въз основа на болестите по животните, посочени в част I, глава 2 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета(40), Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета(41) и Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета(42). [Изм. 64]

(77)  С цел да се вземат предвид ситуации, предизвикани от болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болести по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на изменението на списъка на болестите по животните и зоонозите. С цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата за постигането на нейните цели, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на преразглеждането или допълването на показателите за измерване на постигането на специфичните цели, когато това се счита за необходимо, и да допълни настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, Следва също да бъдат проведени консултации и със сдруженията на заинтересованите лица и на потребителите. С цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 65]

(78)  В съответствие с [позоваването трябва да бъде актуализирано в съответствие с новото решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(43)] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(79)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(44), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(45), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(46) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(47) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(48). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(80)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от ДФЕС, се прилагат към настоящия и по-специално Финансовият регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално, с който се определя процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат който предвижда проверки на отговорността на финансовите участници, следва да се прилагат за действията по тази Програма, предмет на специфични дерогации, предвидени в настоящия регламент. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС засягат също защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от Съюза. [Изм. 66]

(81)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(49) урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(50) урежда обработването на лични данни, извършвано от Комисията в рамките на настоящия регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и в Регламент ХХХ [регламент относно неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения], а всеки обмен или предаване на информация от страна на Комисията трябва да бъде в съответствие с правилата за предаване на лични данни, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001. [Изм. 67]

(82)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради трансграничния характер на засегнатите въпроси, а поради по-големия потенциал за действие на равнището на Съюза могат да бъдат по-добре постигнати на това равнище, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(83)  Програмата също така следва да гарантира по-голяма видимост и последователност на действията на Съюза в областта на вътрешния пазар, конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, включително по-специално на МСП микропредприятията и на малките и средните предприятия, и европейската статистика по отношение на европейските граждани, предприятия и администрации. [Изм. 68]

(84)  Регламент (ЕС) № 99/2013, Регламент (ЕС) № 1287/2013, Регламент (ЕС) № 254/2014 на Европейския парламент и на Съвета(51), Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета(52), Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (53) и Регламент (ЕС) 2017/826 следва да бъдат отменени, считано от 1 януари 2021 г.

(85)  Целесъобразно е да се осигури плавен преход без прекъсване между програмите в областите конкурентоспособност и устойчивост на предприятията, по-специално на микропредприятията и МСП на малките и средните предприятия, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги, хранителна верига и европейска статистика, създадени с Регламент (ЕС) № 1287/2013, Регламент (ЕС) № 254/2014, Регламент (ЕС) 2017/826, Регламент (ЕС) № 258/2014, Регламент (ЕС) № 652/2014, Регламент (ЕС) № 99/2013 и настоящата програма, по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки и оценката на успехите на предишните програми,. [Изм. 69]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава програма програмата за подобряване на функционирането единния пазар за засилване на вътрешния пазар и подобряване на неговото функциониране в областите на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, включително по-специално микропредприятията и, малките и средните предприятия, стандартизацията, защитата на потребителите, надзора на пазара, веригата за доставки на храни и рамка рамката за финансиране на разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика по смисъла на член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 („програмата“). [Изм. 70]

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

2)  „европейска статистика“ означава статистика, която се разработва, изготвя и разпространява на равнището на Съюза и в държавите членки в съответствие с член 3 от ДЕС и с Регламент (ЕО) № 223/2009; [Изм. 71]

3)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член 197, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) .../... от ... г.2018/1046 („Финансовия регламент“) — субект, който няма правосубектност; [Изм. 72]

4)  „микропредприятия и малки и средни предприятия“ означава микропредприятия и малки и средни предприятия в съответствие с определението в Препоръка 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г.;

(4а)  „социално предприятие“ означава предприятие, чиято основна цел е да оказва по-скоро социално въздействие, отколкото да реализира печалба за своите собственици или акционери, и което извършва дейност, като предоставя стоки и услуги за пазара и бива управлявано по открит и отговорен начин, като включва работниците и служителите, потребителите и заинтересованите лица; [Изм. 73]

(4б)  „местно публично предприятие“ означава малко местно предприятие за обществени услуги, което отговаря на критериите за МСП и изпълнява важни задачи за местните общности; [Изм. 74]

(4в)  „мрежи от предприятия“ означава обединяването на предприемачи с цел осъществяване на съвместен проект, при който две или повече МСП упражняват съвместно една или повече икономически дейности с цел увеличаване на своята конкурентоспособност на пазара; [Изм. 75]

5)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза.

Член 3

Цели на програмата

1.  Програмата има следните общи цели:

а)  подобряване на функционирането на вътрешния пазар и особено защита и увеличаване на възможностите на гражданите, потребителите и предприятията, по-специално микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), чрез прилагане на правото правната, социалната и екологичната рамка на Съюза, улесняване на достъпа до пазара, и достъпа до финансиране, насърчаване на лоялна конкуренция между дружествата и определяне на стандарти, гарантиране на еднакво и насърчаване високо равнище на защита на потребителите, засилване на опазването надзора на пазара в целия Съюз, подобряване на взаимното признаване и насърчаване на здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към животните, а също така засилване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията и децентрализираните агенции на Съюза; [Изм. 76]

б)  предоставяне разработване, изготвяне и разпространение на висококачествена, съпоставима и надеждна европейска статистика за Европа, която да е в основата на разработването, мониторинга и оценката на всички политики на Съюза, включително търговия и миграция, и да помага на гражданите, на изготвящите политиките и на регулаторните и надзорните органи, предприятията, академичните среди, гражданите гражданското общество и медиите да вземат решения въз основа на подходяща информация и да участват активно в демократичния процес. [Изм. 77]

2.  Програмата има следните специфични цели:

а)  подобряване на ефективността на вътрешния пазар чрез:,

i)   улесняване на предотвратяването и премахването на пречки, и подкрепа за разработването, изпълнението и прилагането на правото на Съюза в областите на вътрешния пазар за стоки и услуги, и обществените поръчки и надзора на пазара, както и в областите на дружественото право и договорното и извъндоговорното право, борбата срещу изпирането на пари, свободното движение на капитали, финансовите услуги и конкуренцията, включително разработването на механизми за управление;

ii)  подпомагане на ефективния надзор на пазара и на безопасността на продуктите в целия Съюз, както и оказване на принос в борбата срещу фалшифицирането на продукти, за да се гарантира, че на пазара на Съюза се предоставят само безопасни и отговарящи на изискванията продукти, които предлагат високо равнище на защита на потребителите, в т.ч. и продуктите, които се продават онлайн, както и за постигане на по-голяма степен на еднородност и капацитет на органите за надзор на пазара в целия Съюз. [Изм. 78]

б)  подобряване засилване както на конкурентоспособността, така и на устойчивостта на предприятията със специален акцент върху МСП и постигане на допълняемост чрез осигуряване на мерки за предоставяне на различни форми на подкрепа (целите за МСП), подобряване на достъпа до пазари, включително интернационализацията на МСП, създаване на благоприятна бизнес среда за МСП, подобряване на конкурентоспособността на секторите, модернизация на промишлеността и насърчаване на предприемачеството; като се обръща специално внимание на техните специфични нужди, чрез:

i)  предоставяне на различни форми на подкрепа за МСП, стимулиране на растежа, насърчаване и създаване на МСП, включително мрежи от предприятия, развитие на управленски умения и стимулиране на предприемането на мерки за разрастване, които ще им позволят по-добър достъп до пазарите и процесите на интернационализация, както и предлагане на пазара на техните продукти и услуги;

ii)  насърчаване на благоприятна бизнес среда и рамка за МСП, намаляване на административната тежест, увеличаване на конкурентоспособността на секторите, осигуряване на модернизирането на промишлеността, в т.ч. на цифровата трансформация, и предоставяне на принос за устойчива икономика с ефикасно използване на енергията и ресурсите;

iii)  насърчаване на предприемаческата култура и допринасяне за висококачественото обучение на персонала на МСП;

iv)  насърчаване на нови бизнес възможности за МСП, с помощта на които да се преодолеят структурните промени чрез предприемането на целенасочени мерки, и на други иновативни начини на действие, като например изкупувания от страна на работниците с цел улесняване на създаването на работни места и непрекъснатост на дейността на предприятията на териториите, засегнати от тези промени. [Изм. 79]

в)  гарантиране на ефективното функциониране на вътрешния пазар чрез процеси на стандартизация, които:

i)  дават възможност за финансиране на европейските органи за европейската стандартизация и участие на заинтересованите всички съответни заинтересовани страни в създаването на европейски стандарти; [Изм. 80]

ii)  подкрепят развитието на висококачествени международни стандарти за финансово отчитане и одит, улесняват интегрирането им в правото на Съюза и/или насърчават иновациите и развитието на най-добри практики в областта на корпоративното отчитане както за малките, така и за големите дружества; [Изм. 81]

г)  насърчаване на интересите на потребителите и осигуряване на единно и високо равнище на защита на потребителите и безопасност на продуктите чрез: [Изм. 82]

i)  предоставяне на възможности, подкрепа и информация на потребителите, предприятията и гражданското общество; осигуряване на високо равнище на защита на потребителите, устойчиво потребление и безопасност на продуктите, по-специално чрез по-специално за най-уязвимите потребители, за да се повишат справедливостта, прозрачността и доверието в единния пазар; подкрепа на компетентните правоприлагащи органи и представителните организации на потребителите и действия за сътрудничество; гарантиране, като се разглеждат, наред с другото, въпроси, повдигнати от съществуващи и нововъзникващи технологии, включително действия, насочени към подобряване на проследимостта на продуктите по веригата на доставки; стандарти за качество в целия Съюз и разглеждане на въпроса за разликите в качеството на продуктите; повишаване на осведомеността относно правата на достъпа потребителите съгласно правото на Съюза и гарантиране, че на всички потребители имат достъп доправна ефективни механизми за защита и предоставяне на подходяща информация за пазарите и потребителите, както и насърчаване на устойчивото потребление чрез предоставяне на повече информация на потребителите относно специфичните характеристики и въздействието върху околната среда на стоките и услугите; [Изм. 83]

ii)  засилване на участието на потребителите, другите крайни ползватели на финансови услуги и гражданското общество в изготвянето на политиките; насърчаване на по-доброто разбиране на финансовия сектор и на различните категории финансови продукти, търгувани на пазара, и гарантиране на интересите на потребителите в областта на финансовите услуги на дребно; [Изм. 84]

д)  допринасяне за високо равнище на опазване на здравето и безопасността на хората, животните и растенията по цялата хранителна верига верига за доставка на храни и фуражи и в свързаните области, включително чрез предотвратяване и ликвидиране на болести и вредители, включително чрез спешни мерки в случай на широкомащабни кризисни ситуации и непредвидими събития, засягащи здравето на животните или растенията, както и оказване на подкрепа за по-хуманното подобряване на хуманното отношение към животните, както разработване на и за устойчиво производство и потребление на храни на достъпни цени, както и чрез стимулиране на изследванията, иновациите и обмена на добри практики между заинтересованите лица в тези области; [Изм. 85]

е)  разработване, изготвяне, разпространяване и съобщаване на висококачествена европейска статистика за Европа своевременно, безпристрастно и по разходноефективен начин чрез засилени партньорства в рамките на Европейската статистическа система, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и с всички съответни външни страни, като се използват множество източници на данни, усъвършенствани методи за анализ на данни, интелигентни системи и цифрови технологии и като се предоставя национална и — когато е възможно – регионална разбивка. [Изм. 86]

Член 4

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021—2027 г. е 4 088 580 000 6 563 000 000 евро по текущи цени. [Изм. 87]

2.  В рамките на сумата, посочена в параграф 1, следните индикативни суми се отпускат за следните цели:

-а)  394 590 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка i); [Изм. 88]

-аа)  396 200 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii); [Изм. 89]

а)  1 000 000 000 3 122 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б); [Изм. 90]

аа)  220 510 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в); [Изм. 91]

б)  188 000 000 198 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка i); [Изм. 92]

в)  1 680 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква д);

г)  552 000 000 евро за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква е).

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, по-специално във връзка с дейностите за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, както и използване на информационни мрежи, които са насочени към обработка и обмен на информация, и използване и разработване на институционални инструменти от областта на информационните технологии. За да се осигури максимална наличност на Програмата за финансиране на действия, обхванати от целите на Програмата, общите разходи за административна и техническа помощ не надвишават 5% от стойността на финансовия пакет, посочен в параграф 1. [Изм. 93]

4.  За целите, посочени в член 3, параграф 2, буква д), бюджетните задължения, чийто срок надхвърля една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни траншове.

5.  Чрез дерогация от член 111, параграф 2 от Финансовия регламент Комисията поема бюджетното задължение за безвъзмездните средства, отпуснати за ветеринарни и фитосанитарни спешни мерки в рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д) от настоящия регламент, след оценяване на заявленията за плащане, представени от държавите членки.

5а.  Следва да се въведе специален механизъм за пряк достъп на хранителната верига до резерва на Комисията при кризи при настъпването на извънредни ситуации от големи мащаби, с цел гарантиране на финансиране за мерките, определени в член 3, параграф 2, буква д). [Изм. 94]

6.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

Член 5

Трети държави, асоциирани към програмата

Програмата е отворена за следните трети държави:

а)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейско икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални държави кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието им в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)  трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза, при условие че споразумението:

i)  гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

ii)  определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и техните административни разходи;

iii)  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;

iv)  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Приносът, посочен в подточка ii), представлява целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. Тя може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

3.  Приносът за взаимозастрахователен механизъм може да обхваща риска, свързан със събирането на дължими от получатели средства, и се счита за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, предвидени в [член X от] Регламент ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд](54).

ГЛАВА II

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 7

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

Член 8

Допустими действия

1.  Допустими за финансиране са само действия, с които се постигат целите, посочени в член 3.

2.  Допустими по-специално са следните действия, с които се постигат целите, посочени в член 3:

а)  създаване на подходящи условия за увеличаване на възможностите на всички участници на вътрешния пазар, включително предприятията, гражданите, и потребителите, гражданското общество и публичните органи, чрез прозрачна прозрачен обмен на информация и кампании за повишаване на осведомеността, особено що се отнася до приложимите правила на Съюза и правата на потребителите и предприятията, обмен на добри практики, насърчаване на добри практики и новаторски решения, обмен и разпространение на експертен опит и познания и организиране на обучения за насърчаване на цифровата грамотност на гражданите и предприятията; [Изм. 95]

б)  осигуряване на механизми за гражданите, потребителите, крайните ползватели, представителите на гражданското общество, профсъюзите и предприятията от Съюза, по-специално тези, представляващи МСП, да допринасят за политическите дискусии, политиките и процеса на вземане на решения, по-специално чрез подпомагане на функционирането на представителните организации на национално равнище и на равнището на Съюза; [Изм. 96]

в)  изграждане на капацитет, улесняване и координиране на съвместните действия между държавите членки и между компетентните органи на държавите членки, както и между компетентните органи на държавите членки и Комисията, децентрализираните агенции на Съюза и органите на трети държави, и по-специално съвместни действия, насочени към засилване на безопасността на продуктите, на прилагането на правилата за защита на потребителите в Съюза и на проследимостта на продуктите; [Изм. 97]

г)  оказване на подкрепа за ефективното правоприлагане и модернизиране от страна на държавите членки и модернизирането на правната уредба на Съюза и за бързото ѝ адаптиране към постоянно променящата се среда, както и подкрепа за решаването на въпросите, възникнали в резултат на цифровизацията, включително чрез събиране и анализи на данни; проучвания, оценки и препоръки във връзка с политиките; организиране на демонстрационни дейности и пилотни проекти; комуникационни дейности; разработването на специални ИТ инструменти за гарантиране на прозрачното, справедливо и ефикасно функциониране на вътрешния пазар. [Изм. 98]

2а.  Следните действия, с които се прилагат специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii), са допустими за финансиране:

а)  координация и сътрудничество между органите за надзор на пазара и други съответни органи на държавите членки, по-специално посредством мрежата на Съюза за съответствието на продуктите;

б)  разработване и поддръжка на инструменти на информационните технологии (ИТ) за обмен на информация относно надзора на пазара и контрола по външните граници;

в)  подкрепа за разработването на съвместни действия и изпитвания в областта на безопасността и съответствието на продуктите, включително във връзка със свързани продукти и продукти, продавани онлайн;

г)  сътрудничество, обмен на най-добри практики и съвместни проекти между органите за надзор на пазара и съответните органи от трети държави;

д)  подкрепа на стратегии за надзор на пазара, събиране на знания и разузнавателни данни, способности и съоръжения за изпитвания, партньорски проверки, програми за обучение, техническа помощ и изграждане на капацитет за органите за надзор на пазара;

е)  оценка на процедурите за одобрение на типа и проверка на съответствието на моторните превозни средства от страна на Комисията. [Изм. 99]

3.  Следните действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), са допустими за финансиране:

а)  предоставяне на различни форми на подкрепа за МСП; [Изм. 100]

б)  улесняване на достъпа на микропредприятията, МСП и мрежите от предприятия до пазари, включително до пазари извън Съюза, оказване на подкрепа на МСП за справяне с глобалните, екологичните, икономическите и обществените предизвикателства и интернационализацията на предприятията, улесняване на подкрепата им по време на целия им жизнен цикъл, както и укрепване на водещата позиция на предприемачеството и промишлеността на Съюза в световните вериги за създаване на стойност, включително мрежата „Enterprise Europe“; [Изм. 101]

в)  намаляване на пазарните пречки и административната тежест, включително на пречките за учредяване на предприятия и започването на стопанска дейност, и създаване на благоприятна бизнес среда, за да се даде възможност на микропредприятията и МСП да извлекат ползи от вътрешния пазар, в това число и от достъпа до финансиране, както и чрез предоставяне на подходящи насоки, наставнически и професионални напътствия и предоставяне на бизнес услуги на базата на знания; [Изм. 102]

г)  улесняване на развитието и растежа на предприятията устойчиви предприятия, повишаване на осведомеността на микропредприятията и МСП по въпросите, свързани със законодателството на Съюза, включително законодателството на Съюза в областта на околната среда и енергетиката, подобряване на развитието на техните умения, и квалификации и улесняване на нови устойчиви бизнес модели и ресурсно ефективни вериги за създаване на стойност, които насърчават устойчивия промишлен, технологичен и промишления организационен преход в производствения сектор и сектора на услугите; [Изм. 103]

д)  подпомагане укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията и на цели сектори на икономиката, както и на микропредприятията и на МСП за внедряване на технологични, организационни и социални иновации, повишаване на корпоративната социална отговорност и сътрудничество на сътрудничеството по веригата за създаване на стойност чрез стратегическо свързване на екосистеми и клъстери, включително инициативата за съвместни клъстери; [Изм. 104]

е)  насърчаване на предприемаческата бизнес среда и предприемаческата култура, включително чрез разширяване на схемата за наставничество на нови предприемачи и подпомагане на новосъздадените предприятия, устойчивостта на предприятията и разширяването на дейността на предприятията, като се отдава особено внимание на новите потенциални предприемачи (напр. млади предприемачи, жени предприемачи), както и на други специфични целеви групи, например социално уязвими групи или групи в неравностойно положение. [Изм. 105]

3а.  При изпълнение на специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, буква б), Комисията може, в допълнение към действията, посочени в параграф 3, букви а) – е) от настоящия член, да подкрепя следните специфични действия:

а)  ускоряване, подпомагане и разширяване на консултантските услуги чрез мрежата Enterprise Europe за предоставяне на интегрирани бизнес услуги в рамките на обслужването на едно гише на МСП от Съюза, които се стремят да проучат възможности на вътрешния пазар и в трети държави, както и за наблюдение с цел да се гарантира, че се осигурява съпоставимо равнище на качество на услугите във всички държави членки;

б)  подпомагане на създаването на мрежи от предприятия;

в)  подпомагане и разширяване на програмите за мобилност за нови предприемачи („Еразъм за млади предприемачи“), за да се подобрят способността им за развиване на ноу-хау, умения и нагласи в предприемаческата област, както и технологичният им капацитет и способностите им за управление на предприятие;

г)  подпомагане на разрастването на МСП чрез значителни проекти за разширяване на стопанската дейност, основаващи се на пазарно ориентирани възможности (инструмент за разрастване на МСП);

д)  подкрепа за специфични секторни дейности в области, характеризиращи се с висок дял на микропредприятия и МСП и с висок принос за БВП на Съюза, като например сектора на туризма. [Изм. 106]

3б.  Действията, предприети чрез мрежата Enterprise Europe, посочена в буква а) от параграф 3а от настоящия член, могат да включват, наред с другото:

а)  улесняване на интернационализацията на МСП и идентифициране на търговски партньори на вътрешния пазар, трансгранично бизнес сътрудничество в научноизследователската и развойната дейност и партньорство за трансфер на технологии, знания и иновации;

б)  предоставяне на информация, насоки и персонализирани консултации относно въпроси, свързани с правото на Съюза, възможностите за финансиране от Съюза, както и относно инициативи на Съюза, които оказват въздействие върху предприятията, включително данъчното облагане, правата на собственост, околната среда, задълженията, свързани с енергетиката, и аспектите, свързани с труда и социалната сигурност;

в)  улесняване на достъпа на МСП до експертен опит в областта на околната среда, климата и енергийната ефективност;

г)  подсилване на мрежата с други информационни и консултативни мрежи на Съюза и държавите членки, по-специално EURES, центровете за иновации на Съюза и консултативния център на InvestEu.

Услугите, предоставяни чрез мрежата от името на други програми на Съюза, се финансират от тези програми.

Комисията дава приоритет на действията в мрежата, за да се подобрят частите или елементите от нея, които не отговарят на минималните стандарти, за да се осигури хомогенна подкрепа за микропредприятията и МСП в целия Съюз.

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя показатели и минимални стандарти за целите на измерването на въздействието на мрежата спрямо специфичните цели и ефективността на действията за МСП.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за определяне на някои допълнителни форми на подкрепа за МСП, които не са предвидени в настоящия параграф. [Изм. 107]

4.  Действията, които са посочени в членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 и с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка i) от настоящия регламент, са допустими за финансиране.

5.  Действията, с които се предоставя подкрепа за дейности, насочени към разработването, прилагането, оценката и мониторинга на международните стандарти в областта на финансовото отчитане и одита и надзора на процесите за създаване на тези стандарти, и с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка ii), са допустими за финансиране.

5а.  Следните действия, с които се изпълняват специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, буква г), подточка i), са допустими за финансиране:

а)  подобряване на осведомеността и на обучението на потребителите относно техните права чрез образование през целия живот относно правилата на ЕС за защита на потребителите, както и осигуряване на възможност на потребителите да бъдат подготвени за новите предизвикателства, породени от технологичното развитие и цифровизацията, включително специфичните потребности на уязвимите потребители;

б)  осигуряване и улесняване на достъпа на всички потребители и търговци до качествено извънсъдебно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове, както и информация за възможностите за правна защита;

в)  подкрепа за засилено прилагане на законодателството за защита на потребителите, с особено внимание към трансграничните случаи или случаите с участието на трети страни, ефективна координация и сътрудничество между националните правоприлагащи органи и сътрудничество в областта на правоприлагането с трети държави;

г)  насърчаване на устойчивото потребление чрез повишаване на осведомеността на потребителите относно трайността и екологичното въздействие на продукта, характеристиките на екопроектирането, популяризиране на правата на потребителите в това отношение и възможността за правна защита в случай на продукти, които бързо се развалят. [Изм. 108]

6.  Действията, които са посочени в приложение I и с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), са допустими за финансиране.

7.  Действията, които са посочени в приложение II и с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква e), са допустими за финансиране.

Член 9

Допустими субекти

1.  В допълнение към критериите, определени в член 197 от Финансовия регламент, се прилагат и критериите за допустимост, определени в параграфи 2—7 от настоящия член.

2.  Освен условията за допустимост, посочени в параграфи 3—7, следните субекти са допустими за финансиране по програмата:

а)  правни субекти, установени в която и да е от следните държави:

i)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

ii)  трета държава, асоциирана към програмата в съответствие с член 5;

б)  всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;

в)  правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, са допустими за участие по изключение, при условие че действието преследва цели на Съюза и дейностите извън Съюза допринасят за ефективността на интервенциите, осъществявани на територията на държави членки, по отношение на които се прилагат Договорите.

3.  Комисията може да разреши на правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, могат да участват в следните действия: [Изм. 109]

а)  действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б);

б)  действия в подкрепа на защитата на потребителите, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка i).

Субектите, които участват в действията, посочени в букви а) и б), нямат право да получават финансов принос от Съюза, особено когато е налице риск от пренос на новаторски технологии, освен в случаите, когато това е от съществено значение за програма, по-специално по отношение на конкурентоспособността и достъпа до пазари за предприятията от Съюза или по отношение на закрилата на пребиваващите в Съюза потребители. Това изключение не се прилага за субектите със стопанска цел. [Изм. 110]

4.  За действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка i) от настоящия регламент, субектите, посочени в членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) № 1025/2012, са допустими.

5.  За действия в подкрепа на защитата на потребителите, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка i), и които са свързани с мрежата на европейските потребителски центрове, следните органи са допустими:

а)  орган, определен от държава членка или от трета държава, посочена в член 5, който представлява организация с нестопанска цел, подбрана чрез прозрачна процедура.

б)  публичен орган.

6.  Трети държави, независимо дали са асоциирани към програмата, са допустими за следните действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д):

а)  мерки за защита, предприети в случай на директна заплаха за здравния статус на Съюза вследствие на появата или развитието на територията на трета държава или държава членка на една от болестите по животните и зоонозите, включени в приложение III, или един от вредителите по растенията, включени в работната програма, посочена в член 16;

б)  мерки за защита или други подходящи дейности, предприети в подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за изменение на приложение III, когато това е необходимо, за да се вземат предвид ситуациите, предизвикани от тези болести по животните, които оказват значително влияние върху животновъдното производство или търговията с животни, развитието на зоонози, които представляват заплаха за хората, или развитието на науката или промените в епидемиологичната обстановка, както и болестите по животните, които е вероятно да представляват нова заплаха за Съюза.

С изключение на случаите на болести по животните и вредители по растенията, които имат съществено отражение върху Съюза, по принцип неасоциираните държави следва да финансират сами своето участие в действията, посочени в букви а) и б).

7.  За действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е) от настоящия регламент, следните правни субекти са допустими:

а)  националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

б)  за действия за подкрепа на мрежите за съвместна дейност — други органи, работещи в областта на статистиката, които не са органите, посочени в буква а) от настоящия параграф;

в)  организации с нестопанска цел, които са независими от промишлени, търговски, стопански или други конфликтни интереси и имат за свои основни цели и дейности насърчаването и подкрепата за прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика, посочен в член 11 от Регламент (ЕО) № 223/2009, и на нови методи за изготвяне на европейска статистика, насочени към постигане на по-висока ефикасност и повишаване на качеството на равнището на Съюза.

Член 10

Определени бенефициери

На следните субекти могат да бъдат отпускани безвъзмездни средства по програмата без покана за предложения:

а)  за действия в областта на надзора на пазара, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii) от настоящия регламент — органите за надзор на пазара на държавите членки, посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 11 от [Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане](55); [Изм. 111]

б)  за действия в областта на акредитацията и надзора на пазара, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка i) от настоящия регламент — органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, за осъществяване на дейностите, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 765/2008; [Изм. 112]

в)  за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка i) от настоящия регламент — субектите, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

г)  за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка ii) — Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО), Фондацията за международните стандарти за финансово отчитане и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB);

д)  за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка i) във връзка с представляването на интересите на потребителите на равнището на Съюза — Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC) и Европейската асоциация за координация на представляването на интересите на потребителите в процеса на стандартизация (ANEC), при условие че нямат други конфликтни интереси и чрез своите членове представляват интересите на потребителите в поне две трети от държавите членки;

е)  за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка ii) — Finance Watch и Better Finance при спазване на следните условия, които се оценяват ежегодно:

i)  организациите продължават да бъдат неправителствени, с нестопанска цел и независими от промишлени, търговски или бизнес интереси;

ii)  те нямат други конфликтни интереси и чрез своите членове представлява интересите на потребителите и другите крайни ползватели от Съюза в областта на финансовите услуги;

ж)  за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д) от настоящия регламент:

i)  компетентните органи на държавите членки и свързаните с тях субекти, референтните лаборатории и референтните центрове на Европейския съюз, посочени в членове 92, 95 и 97 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета(56), и международни организации;

ii)  само в случай на действия, описани в член 9, параграф 6, букви а) и б) от настоящия регламент — трети държави, независимо дали са асоциирани към програмата;

з)  за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е) от настоящия регламент — националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

По отношение на първа алинея, буква д) от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за адаптиране на списъка на субектите, на които могат да бъдат отпуснати безвъзмездни средства по програмата, за действия за изпълнение на конкретната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква г), подточка i). [Изм. 113]

Член 11

Критерии за оценка и отпускане

Комитетът за оценка (комитетите за оценка) за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, може да се състои (състоят) изцяло или частично от външни експерти. Работата на комитета за оценка (комитетите за оценка) се основава на принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация. [Изм. 114]

Член 12

Правила за съфинансиране

1.  За действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii) от настоящия регламент, по отношение на органите за надзор на пазара на държавите членки и на трети държави, които са асоциирани към програмата, и по отношение на изпитвателните съоръжения на Съюза, посочени в член 20 от [Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане], по програмата могат да се финансират до 100 % от допустимите разходи за дадено действие, при условие че не се нарушава принципът на съфинансиране, определен във Финансовия регламент. [Изм. 115]

2.  За безвъзмездни средства, отпуснати на Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB) за изпълнение на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка ii), ако финансирането от страна на Международната федерация на счетоводителите (МФС) през дадена година надвиши две трети от общото годишно финансиране, годишният финансов принос за тази година следва да бъде ограничен до максимална сума, определена в работната програма, посочена в член 16.

3.  За действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д) от настоящия регламент, по програмата могат да бъдат финансирани до 100 % от допустимите разходи, при условие че не се нарушава принципът на съфинансиране, определен в член 190 от Финансовия регламент.

4.  За действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е) от настоящия регламент, по програмата могат да бъдат финансирани до 95 % от допустимите разходи за действия в подкрепа на мрежите за съвместна дейност, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 13

Допустими разходи

Освен критериите, посочени в член 186 от Финансовия регламент, следните критерии за допустимост на разходите се прилагат за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д) от настоящия регламент:

а)  както е посочено в член 193, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, разходите са допустими преди началната дата на действието;

б)  тези разходи могат да са допустими и в резултат на предприемането на мерки във връзка със съмнение за поява на болест или наличие на вредител, при условие че тази поява или това наличие впоследствие се потвърди.

Разходите, посочени в буква а) от първата алинея, са допустими от датата, на която Комисията бъде уведомена за появата на болестта или наличието на вредителя.

Член 14

Кумулативно, допълнително и комбинирано финансиране

1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставян и принос по програмата, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. По отношение на съответния принос за действието се прилагат правилата за програмата на Съюза, по която се предоставя приносът. Кумулативното финансиране не може да превишава общата сума на допустимите разходи за действието, а подкрепата по различните програми на Съюза може да се изчисли на пропорционална основа в съответствие с документите, с които се установяват условията за предоставяне на подкрепа.

2.  Действия, които са сертифицирани с „Печат за високи постижения“ или които отговарят на следните кумулативни сравнителни условия:

а)  оценени са в покана за представяне на предложения по линия на програмата;

б)  отговарят на минималните изисквания за качество по тази покана за представяне на предложения;

в)  не могат да бъдат финансирани по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,

може да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], или Регламент (ЕС) ХХ [за създаване на програмата „Цифрова Европа“], в частност целта за задълбочени цифрови умения, при условия че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, от който се предоставя подкрепата. [Изм. 116]

3.  За дадена операция може да се получава подкрепа по една или няколко програми на Съюза. В такива случаи разходите, декларирани в заявление за плащане, не може да бъдат декларирани в заявление за плащане по друга програма.

4.  Размерът на разходите, които се вписват в заявлението за плащане, може да се изчисли за всяка от съответните програми на пропорционална основа в съответствие с документа, установяващ условията за предоставяне на подкрепа.

ГЛАВА III

ОПЕРАЦИИ ЗА СМЕСЕНО ФИНАНСИРАНЕ

Член 15

Операции за смесено финансиране

Операциите за смесено финансиране, за които е взето решение по настоящата програма, се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял X от Финансовия регламент.

ГЛАВА IV

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ

Член 16

Изпълнение на програмата

1.  Програмата се изпълнява чрез На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за допълване на настоящия регламент с цел приемане на работната програма (работните програми), посочена(и) в в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. Работните програми са годишни или многогодишни и по-специално определят целите, които следва да се преследват, очакваните резултати, метода на изпълнение и общата стойност на плана за финансиране. В работните програми се описват подробно и дейностите, които ще бъдат финансирани, посочва се сумата, отделена за всяка дейност, и индикативен график за изпълнение. В работната програма се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране. [Изм. 117]

2.  Посочените в приложение I На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на работни програми за изпълнение на в съответствие със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), се приемат от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2 както е посочено в приложение І. [Изм. 118]

3.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член действията, посочени в приложение II към настоящия регламент, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е) от настоящия регламент, се изпълняват в съответствие с членове 14 и 17 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 17

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване относно напредъка по отношение на ефективността и ефикасността на програмата по отношение изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, се съдържат в приложение IV. [Изм. 119]

2.  С цел гарантиране на ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20, с които да се преразгледат или допълнят показателите в приложение IV, когато това се счита за необходимо, и да се допълни настоящият регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и когато е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 18

Оценка

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за Не по-късно от ... [четири години след започване на изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението] Комисията изготвя междинен доклад за оценка на програмата относно постигането на целите на действията, които са получили подкрепа по програмата, относно резултатите и въздействието, относно ефикасността на използването на ресурсите и относно нейната добавена стойност за Съюза. [Изм. 120]

3.  Във връзка с действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка ii), Комисията изготвя годишен доклад относно дейността на Фондацията за международните стандарти за финансово отчитане по отношение на разработването на международни стандарти за финансово отчитане, на PIOB и на ЕКГФО. Комисията предоставя доклада на Европейския парламент и на Съвета.

4.  В съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 Комисията се консултира с Комитета на Европейската статистическа система за частта от оценките, която се отнася за действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е) от настоящия регламент, преди оценките да бъдат приети и представени на Европейския парламент и на Съвета.

5.  В Не по-късно от ... [три години след края на изпълнението на програмата], но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва изготвя доклад за окончателна оценка относно въздействието на програмата в по-дългосрочен план, относно резултатите и устойчивия характер на действията и относно полезните взаимодействия между различните работни програми. [Изм. 121]

6.  Комисията представя заключенията от оценките докладите за оценка, посочени в параграфи 2 и 5, както и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и ги оповестява публично. По целесъобразност докладите се придружават от предложения за изменения на програмата. [Изм. 122]

Член 19

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата по силата на решение съгласно международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от OLAF.

Член 20

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3б и членове 9, 10, 16 и 17, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г. [Изм. 123]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 3б и членове 9, 10, 16 и 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 124]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 3б и членове 9, 10, 16 и 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 125]

Член 21

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(57). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(58). [Изм. 126]

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират прозрачността и видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. [Изм. 127]

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните по начин, който улеснява ползвателите, с цел да повиши осведомеността сред потребителите, гражданите, предприятията, и по-специално МСП, както и публичните администрации относно ресурсите, предоставяни чрез финансовите инструменти по настоящия регламент, както и относно неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3. [Изм. 128]

3.  Комисията (Евростат) изпълнява информационните и комуникационните дейности, свързани с постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е), и своите действия и резултати, когато се отнасят за до събирането на данни, разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, в съответствие със статистическите принципи, установени в Регламент (ЕО) № 223/2009. [Изм. 129]

Член 23

Отмяна

Регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 се отменят, считано от 1 януари 2021 г.

Член 24

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия — до тяхното приключване — съгласно регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826, които продължават да се прилагат за съответните действия до тяхното приключване.

2.  Финансовият пакет за програмата може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между програмата и мерките, приети по предходни програми, създадени с актовете, посочени в параграф 1.

3.  Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 3, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 25

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Допустими действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д)

Следните действия (изпълнявани предимно чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки), с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), са допустими за финансиране:

1.  Ветеринарните и фитосанитарните спешни мерки.

1.1.  Ветеринарните и фитосанитарните спешни мерки, които трябва да бъдат предприети поради потвърждаване на появата на някоя от болестите по животните или зоонозите, включени в списъка в приложение III, или поради потвърждаване на наличието на един или повече вредители, или ако е налице пряка заплаха за здравето на хората, животните или растенията в Съюза.

Мерките, посочени в първия параграф, се изпълняват незабавно, а тяхното прилагане трябва да отговаря на изискванията, определени в съответното право на Съюза.

1.2.  По отношение на извънредни ситуации от фитосанитарно естество — следните мерки, предприети от държавите членки, по отношение на първото огнище на вредители в определена област:

а)  мерки за превенция, ограничаване и/или ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета(59) или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент; [Изм. 130]

б)  мерки за превенция, ограничаване и/или ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент; [Изм. 131]

в)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките за ликвидиране, посочени в буква букви а) от настоящата точка, и мерките за ограничаване, посочени в буква б) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя, като при необходимост се ограничава свободното движение на превозвачите в съседните държави членки. [Изм. 132]

ва)  мерки за ликвидиране на внезапно появили се вредители, дори ако те не се разглеждат като карантинни вредители от значение за Съюза, а като резултат от екстремни климатични явления или изменение на климата в съответната държава членка. [Изм. 133]

1.3.  Финансиране от Съюза може да се предоставя и за следните мерки:

1.3.1.  мерки за защита, предприети в случай на директна заплаха за здравния статус на Съюза вследствие на появата или развитието на територията на трета държава, държава членка или OCT на някоя от болестите по животните и зоонозите, включени в приложение III, както и мерки за защита или други подходящи действия, предприети в подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза;

1.3.2.  посочени в настоящото приложение мерки, които се извършват от две или повече държави членки, които си сътрудничат тясно за контролиране на епидемията;

1.3.3.  създаване на запаси от биологични продукти, предназначени за борба с болестите по животните и зоонозите, включени в приложение III, когато при представяне на искане от държава членка Комисията сметне, че създаването на такива запаси е необходимо в тази държава членка;

1.3.4.  създаване на запаси от биологични продукти или закупуване на дози ваксини, ако появата или разпространението в трета държава или в държава членка на една от болестите по животните и зоонозите, включени в приложение III, може да представлява заплаха за Съюза.

1.3.4a.  В случай на риск от възникване на епидемии при животните и/или на вредни организми, следва да се засилят значително проверките и наблюдението на цялата територия на Съюза и по външните му граници; [Изм. 134]

1.3.4б.   Мерки за наблюдение на появата на известни, както и на понастоящем неизвестни вредители и болести. [Изм. 135]

2.  Годишните и многогодишните ветеринарни и фитосанитарни програми.

2.1.  Годишните и многогодишните ветеринарни и фитосанитарни програми за превенция, ликвидиране, контрол и надзор на болестите по животните и зоонозите, включени в приложение III, и на вредители по растенията трябва да се изпълняват в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответното право на Съюза. [Изм. 136]

Условията за това дейностите да се считат за отговарящи на условията за финансиране, се определят в работната програма, посочена в член 16.

Програмите се представят на Комисията до 31 май на годината, предхождаща планирания период на изпълнение.

След като бенефициерите представят междинните финансови доклади, Комисията може, ако е необходимо, да измени споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за целия период на допустимост.

Тези програми следва да отразяват новите реалности, причинени от изменението на климата, и тяхното разнообразие на европейско равнище; те следва също така да помагат за предотвратяване на намаляването на европейското биологично разнообразие. [Изм. 137]

2.2.  Ако има вероятност появата или разпространението на някоя от болестите по животните или зоонозите, включени в приложение III, да представлява заплаха за здравния статус на Съюза и с цел да се защити Съюзът от въвеждането на някоя от тези болести или зоонози, или ако мерките за защита са необходими за подкрепа на фитосанитарното състояние в Съюза, държавите членки може да включват в националните си програми мерки, които да бъдат прилагани на териториите на трети държави в сътрудничество с органите на тези държави. При същите обстоятелства и със същата цел финансиране от Съюза може да се отпуска пряко на компетентните органи на трети държави.

2.3.  По отношение на фитосанитарните програми финансиране от Съюза може да се отпуска на държавите членки за следните мерки:

а)  наблюдения през определени периоди от време, при които се проверява най-малко за наличието на карантинни вредители от значение за Съюза и за признаци или симптоми, показващи наличие на вредители, за които се прилагат мерките, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031, или мерки, приети съгласно член 30, параграф 1 от посочения регламент;

б)  наблюдения през определени периоди от време, при които се проверява най-малко за наличието на вредители, различни от посочените в буква а) вредители, които може да представляват нововъзникващ риск за Съюза и чието въвеждане или разпространение може да окаже значително въздействие върху селското или горското стопанство на Съюза;

в)  мерки за превенция, за ограничаване или за ликвидиране на карантинни вредители от значение за Съюза, предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2016/2031 или с мерките на Съюза, приети в съответствие с член 28, параграф 1 от същия регламент; [Изм. 138]

г)  мерки за превенция, за ограничаване или за ликвидиране на вредители, невключени в списък на карантинни вредители от значение за Съюза, които са предприети от компетентния орган на дадена държава членка в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат да бъдат счетени за вредители от значение за Съюза в съответствие с критериите по посочения член или по член 30, параграф 1 от същия регламент; [Изм. 139]

д)  допълнителни защитни мерки, предприети срещу разпространението на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, различни от мерките за ликвидиране, посочени в буква букви в) от настоящата точка, и мерките за ограничаване, посочени в буква г) от настоящата точка, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя; [Изм. 140]

е)  мерки за ограничаването на вредител, срещу който има приети мерки на равнището на Съюза съгласно член 28, параграф 2 или член 30, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, в заразена област, в която вредителят не може да бъде ликвидиран, когато тези мерки са от съществено значение за защитата на Съюза срещу по-нататъшно разпространение на вредителя.

В работната програма, посочена в член 16, се определя списък на вредителите по растенията, които попадат в обхвата на тези мерки.

3.  Дейностите в подкрепа на по-хуманното отношение към животните, включително мерки за гарантиране на спазването на стандартите за хуманно отношение към животните и възможност за проследяване, включително по време на транспортирането на животни. [Изм. 141]

4.  Референтните лаборатории и референтните центрове на Европейския съюз, посочени в членове 92, 95 и 97 от Регламент (ЕС) 2017/625.

5.  Координираните програми за контрол и събирането на информация и данни, посочени в член 112 от Регламент (ЕС) 2017/625.

6.  Дейностите за предотвратяване на разхищението на храни и за борба с измамите с храни.

7.  Дейностите в подкрепа на агроекологичното производство, устойчивото производство и потребление на храни, което не причинява вреди на околната среда и биологичното разнообразие, и насърчаването на преките продажби и късите вериги на доставки. [Изм. 142]

8.  Базите данни и компютърните информационни системи, които са необходими за ефективното и ефикасно прилагане на законодателството, свързано със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и които са с доказана добавена стойност за Съюза като цяло; въвеждането на нови технологии за подобряване на проследяването на продуктите, като например QR кодове върху опаковките на продуктите. [Изм. 143]

9.  Обучението на персонала на компетентните органи, които отговарят за официалния контрол, и другите страни, участващи в управлението и/или превенцията на болести по животните или вредители по растенията, в съответствие с посочено в член 130 от Регламент (ЕС) 2017/625.

10.  Пътните разходи, разходите за настаняване и дневните разходи, направени от експерти от държавите членки във връзка с назначаването им от Комисията да подпомогнат нейните експерти съгласно предвиденото в член 116, параграф 4 и член 120, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625.

11.  Необходимата техническа и научна работа, включително проучвания и координационни дейности, за да се осигури превенцията на появата на нови и непознати вредители и заболявания, както и с цел да се осигури правилното прилагане на законодателството в областта, свързана със специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), и адаптирането му спрямо развитието на науката, технологиите и обществото. [Изм. 144]

12.  Дейностите, извършвани от държавите членки или от международни организации, работещи с цел постигане на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д), в подкрепа на разработването и прилагането на правилата, свързани с тази цел.

13.  Проектите, организирани от една или повече държави членки с цел да се подобри чрез използването на новаторски техники и протоколи ефикасността на изпълнението на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д).

14.  Подкрепата за инициативи на Съюза и на държавите членки за информиране и повишаване на осведомеността с цел да се гарантира по-добро, отговарящо на изискванията и устойчиво производство и потребление на храни, включително дейностите за предотвратяване на разхищението на храни, които допринасят за кръговата икономика, и дейностите за предотвратяване на измамите с храни, в рамките на прилагането на правилата в областта на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д). [Изм. 145]

15.  Предприетите мерки за защита на здравето на хората, животните и растенията и за хуманно отношение към животните, прилагани по отношение на животни, животински продукти, растения и растителни продукти, пристигащи от трети държави на граница на Съюза.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Допустими действия, с които се постига специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е)

За изпълнението на политиките на Съюза е необходима висококачествена, съпоставима и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното, териториалното и екологичното положение в Съюза. Освен това европейската статистика позволява на европейските граждани да разбират демократичния процес и да участват в него, както и в обсъждането на настоящето и бъдещето на Съюза.

Заедно с Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика програмата осигурява обща рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика за периода 2021—2027 г. Европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява в съответствие с тази рамка и с принципите на Кодекса на европейската статистическа практика чрез тясно и координирано сътрудничество в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС).

Европейската статистика, която се разработва, изготвя и разпространява в съответствие с тази рамка, допринася за изпълнението на политиките на Съюза, както е посочено в ДФЕС и допълнително отразено в стратегическите приоритети на Комисията.

При постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е), се извършват следните действия:

Икономически и паричен съюз, глобализация и търговия

—  предоставяне на висококачествена статистика, на която се основава процедурата при прекомерен дефицит, Програмата за подкрепа на реформите и годишния цикъл на Съюза за икономически мониторинг и икономически насоки;

—  предоставяне и при необходимост укрепване на основните европейски икономически показатели (ОЕИП);

—  предоставяне на статистика и методологически насоки за статистическото третиране на инвестиционните и бюджетните инструменти в подкрепа на икономическото сближаване, финансовата стабилност и създаването на работни места;

—  предоставяне на статистика за целите на собствените ресурси и възнагражденията и пенсиите на служителите на ЕС;

—  по-добро измерване на търговията с със стоки и услуги, преките чуждестранни инвестиции, световните вериги за създаване на стойност и въздействието на глобализацията върху икономиките на Съюза. [Изм. 146]

Единен пазар, иновации и цифрова трансформация

—  предоставяне на висококачествена и надеждна статистика за единния пазар, европейския план за действие в областта на отбраната и ключови области на иновации и научни изследвания;

—  предоставяне на повече и по-актуална статистика за икономиката на сътрудничеството и за въздействието на цифровизацията върху европейските предприятия и граждани.

Социално измерение на Европа

—  предоставяне на висококачествена, актуална и надеждна статистика в подкрепа на европейския стълб на социалните права и политиката на Съюза в областта на уменията, включително, но не само, статистика за пазара на труда, заетостта, образованието и обучението, доходите, условията на живот, бедността, неравенството, социалната закрила, недекларирания труд и сателитните сметки за уменията; [Изм. 147]

—  предоставяне на статистика, свързана с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

—  обогатяване на статистиката за миграцията, и по-специално за положението и интеграцията на мигрантите, както и образователните потребности и равнището на квалификация на лицата, търсещи убежище;

—  разработване за периода след 2021 г. на модернизирани програми за преброяването на населението и жилищния фонд и на модернизирана демографска статистика;

—  предоставяне на демографски прогнози и годишното им актуализиране.

Устойчиво развитие, природни ресурси и околна среда

—  мониторинг на напредъка по целите за устойчиво развитие (ЦУР);

—  по-нататъшно разработване на статистика в подкрепа на енергийната стратегия, кръговата икономика и стратегията за пластмасите;

—  предоставяне на ключова статистика и ключови показатели за околната среда, включително относно отпадъците, водите, биологичното разнообразие, горите, използването на земята и земното покритие, както и на свързана с климата статистика и икономически сметки за околната среда;

—  предоставяне на статистика за транспорта на товари и пътници в подкрепа на политиките на Съюза и

—  разработване на допълнителни показатели за мониторинг на интермодалността и преминаването към по-екологосъобразни видове транспорт;

—  предоставяне на актуални и значими данни за нуждите на общата селскостопанска политика, общата политика в областта на рибарството и политиките, свързани с околната среда, безопасността на храните и хуманното отношение към животните.

Икономическо, социално и териториално сближаване

—  предоставяне на актуални и изчерпателни статистически показатели за регионите, включително най-отдалечените региони на Съюза, и за градовете и селските райони с цел мониторинг и оценяване на ефективността на политиките за териториално развитие, както и с цел оценяване на териториалното въздействие на секторните политики;

—  подпомагане на разработването на показатели за борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; и разработване на полицейска статистика и статистика за сигурността;

—  по-често използване на геопространствени данни и системно интегриране и включване на управлението на геопространствена информация в изготвянето на статистическа информация.

По-добра комуникация на европейската статистика и популяризирането ѝ като надежден източник за борба с онлайн дезинформацията

—  систематично популяризиране на европейската статистика като надежден източник на доказателствени данни и улесняване на проверителите на факти, изследователите и публичните органи да я използват в борбата срещу онлайн дезинформацията;

—  улесняване на достъпа на потребителите до статистически данни и тяхното разбиране, включително чрез осигуряване на привлекателни и интерактивни изображения, по-персонализирани услуги, като например данни по заявка, и анализи на самообслужване;

—  допълнително разработване и допълнителен мониторинг на рамката за осигуряване на качеството на европейската статистика, включително чрез партньорски проверки на спазването от страна на държавите членки на Кодекса на европейската статистическа практика;

—  предоставяне на достъп до микроданни за научноизследователски цели, като същевременно се гарантират най-високите стандарти в областта на защитата на личните данни и статистическата поверителност.

Реализиране на ползите от революцията в данните и преминаване към надеждна интелигентна статистика

—  активизиране на експлоатацията на нови източници на цифрови данни и полагане на основите на надеждна интелигентна статистика за изготвяне на нови статистически данни в почти реално време с надеждни алгоритми;

—  разработване на нови подходи за използване на притежавани от частни лица данни посредством възприемането на изчисляване, при което се зачита неприкосновеността на личния живот, и сигурни многостранни методи за изчисляване;

—  насърчаване на авангардните научни изследвания и иновации в официалната статистика, включително чрез използване на мрежи за съвместна дейност и предоставяне на европейски програми за статистическо обучение.

Разширени партньорства и сътрудничество в областта на статистиката

—  укрепване на партньорството в рамките на ЕСС и сътрудничеството с Европейската система на централните банки;

—  поощряване на партньорствата с обществени и частни притежатели на данни и технологичния сектор с цел улесняване на достъпа до данни за статистически цели, интегрирането на данни от множество източници и използването на най-модерни технологии;

—  засилване на сътрудничеството с научноизследователските и академичните среди, по-специално по отношение на използването на нови източници на данни, анализа на данни и насърчаването на статистическата грамотност;

—  сътрудничество с международни организации и трети държави в интерес на изготвянето на световна официална статистика.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на болести по животните и зоонози

1)  африканска чума по конете

2)  африканска чума по свинете

3)  антракс

4)  инфлуенца по птиците (високопатогенна)

5)  инфлуенца по птиците (нископатогенна)

6)  кампилобактериоза

7)  класическа чума по свинете

8)  шап

9)  заразна плевропневмония по козите

10)  сап

11)  инфекция с вирус на болестта син език (серотипове 1—24)

12)  инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis

13)  инфекция с вируса на епизоотичната хеморагична болест

14)  инфекция с вируса на заразния нодуларен дерматит

15)  инфекция с Mycoplasma mycoides, подвид mycoides SC (заразна плевропневмония по говедата)

16)  инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis)

17)  инфекция с вируса на нюкасълската болест

18)  инфекция с вируса на чумата по дребните преживни животни

19)  инфекция с вируса на бяс

20)  инфекция с вируса на треската от долината Рифт

21)  инфекция с вируси на чумата по говедата

22)  инфекция със серотипове на зоонозна салмонела

23)  инфекция с Echinococcus spp

24)  листериоза

25)  шарка по овцете и шарка по козите

26)  трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

27)  трихинелоза

28)  венецуелски енцефаломиелит по конете

29)  веротоксигенна Е. коли (Ешерихиа коли)

Списъкът на болести по животните и зоонози обхваща:

а)  списъка на болестите, установен съгласно глава 2 на част I от Регламент (ЕС) 2016/429;

б)  салмонела, зоонози и агенти, причиняващи зоонози, обхванати от Регламент (ЕО) № 2160/2003 и от Директива 2003/99/ЕО(60);

в)  трансмисивни спонгиформни енцефалопатии. [Изм. 148]

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОКАЗАТЕЛИ

Цел

Показател

 

1 — Брой нови жалби и случаи на несъответствие с изискванията в областта на свободното движение на стоки и услуги, както и със законодателството Законодателство на Съюза в областта на обществените поръчки

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква а), подточка i)

2 — Индекс на рестриктивността на търговията с услуги.

 

3 — Брой посещения на портала „Вашата Европа“.

4 — Брой съвместни кампании за надзор на пазара.

 

1 — Брой нови жалби и случаи на несъответствие с изискванията в областта на свободното движение на стоки и услуги и продажбите онлайн.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква а), подточка ii)

2 — Брой съвместни кампании за надзор на пазара и безопасност на продуктите.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква б)

1 — Брой МСП, които получават подкрепа от програмата и мрежата.

 

2 — Брой получаващи подкрепа дружества, сключили бизнес партньорства.

 

2a — Брой предприемачи, които се възползват от схеми за наставничество и мобилност.

 

2б — Намаляване на времето и разходите за създаване на МСП.

 

2в — Брой създадени мрежи от предприятия в сравнение с изходната стойност.

 

2г — Брой държави членки, които използват тест за МСП.

 

2д — Значително увеличение на броя на държавите членки с практика за обслужване на едно гише при започване на предприемаческа дейност.

 

2е — Увеличение на дела на МСП, извършващи износ, и на дела на МСП, извършващи износ извън Съюза, в сравнение с изходната стойност.

 

2ж — Значително увеличение на броя държави членки, които прилагат предприемачески решения, насочени към потенциалните, младите и новите предприемачи и жените предприемачи, както и към конкретни целеви групи, в сравнение с изходната стойност.

 

2з — Увеличение на дела на гражданите на Съюза, които биха желали да бъдат самостоятелно заети, в сравнение с изходната стойност.

 

2и – Ефективността на МСП по отношение на устойчивостта трябва да се измерва чрез увеличаване на дела на МСП в ЕС, които разработват устойчива синя икономика и екологични продукти1a и услуги, и чрез повишаването на ефективността на ресурсите (което може да включва енергия, материали или вода, рециклиране и др.) в сравнение с изходната стойност.

* всички показатели ще бъдат сравнявани с настоящото положение през 2018 г.

Екологичните продукти и услуги са тези, чиято основна функция се състои в намаляване на риска за околната среда и свеждане на замърсяването и използваните ресурси до минимум. Към тях спадат и продуктите с екологични характеристики (екопроектирани, със знак за екомаркировка, продукти на биологичното земеделие и такива със значително съдържание на рециклирани материали). Източник: Флаш Евробарометър № 342 – „МСП, ресурсна ефективност и екологични пазари“.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква в)

 

i)  

1 — Дял на прилаганите от държавите европейски стандарти като национални стандарти от общия брой действащи европейски стандарти.

ii)  

2 — Процент на приетите от Съюза международни стандарти за финансово отчитане и одит.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква г)

 

i)  

1 — Индекс на условията за потребителите.

ii)  

2 — Брой документи за изразяване на позиция и отговори от бенефициери в рамките на публични консултации в областта на финансовите услуги.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква д)

1 — Брой успешно изпълнени национални ветеринарни и фитосанитарни програми.

2 – Брой успешно овладени извънредни ситуации във връзка с вредители.

3 – Брой успешно овладени извънредни ситуации във връзка с болести.

Цели, определени в член 3, параграф 2, буква е)

1 — Въздействие на публикуваната в интернет статистика: брой споменавания в мрежата и положителни/отрицателни мнения.

[Изм. 149]

(1)ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 40.
(2)ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 259.
(3) Позиция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).
(5) Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
(7)Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
(8)Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(9)Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
(10)COM(2018)0439.
(11)Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).
(12) Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(13)Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
(14)Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).
(15)Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).
(16)Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).
(17)Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).
(18)Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).
(19)Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г. (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стp. 17).
(20)[да се добави] Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(21)Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(22)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(23)ОВ L 90, 28.3.2006 г., стр. 2.
(24)COM(2010)0700.
(25)COM(2017)0623.
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0443.
(28)COM(2018)0372.
(29)COM(2018)0439.
(30)COM(2018)0447.
(31)COM(2018)0435.
(32)COM(2018)0434.
(33)COM(2018)0375.
(34)COM(2018)0367.
(35)COM(2018)0322, член 10.
(36)COM(2018)0382.
(37)COM(2018)0393.
(38)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(39)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(40)Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).
(41)Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).
(42)Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).
(43)Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(44)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(45)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(46)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(47)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(48) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(49)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(50)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(51)Регламент (ЕС) № 254/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно многогодишна програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 1926/2006/ЕО (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стp. 42).
(52)Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. и за изменение на Решение № 716/2009/ЕО (OB L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).
(53)Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).
(54)[да се добави].
(55)COM(2017)0795.
(56)Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).
(57)Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 031, 1.2.2002 г., стр. 1).
(58) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(59)Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).
(60) Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31).

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност