Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0231(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0052/2019

Texte depuse :

A8-0052/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0073

Texte adoptate
PDF 485kWORD 143k
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg
Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene ***I
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0441),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2), articolul 168 alineatul (4) litera (b) și articolele 114, 173 și 338 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0254/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru bugete (A8-0052/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 40.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 259.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826
P8_TC1-COD(2018)0231

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolele 114, 173 și 338,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Piața internă reprezintă un element de bază al Uniunii. Încă de la începuturile sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o contribuție majoră pentru creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă. Ea a creat oportunități noi și economii de scară pentru întreprinderile europene, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și , a consolidat competitivitatea economică a acestora și ar trebui să aducă în continuare beneficii tuturor cetățenilor, în mod egal. Piața internă a contribuit la crearea de locuri de muncă și a oferit consumatorilor mai multe opțiuni la prețuri mai mici, garantând totodată un grad ridicat de calitate a produselor și a serviciilor oferite. Aceasta este în continuare un factor determinant pentru edificarea unei piețe mai integrate și a unei economii mai puternice, mai echilibrate și mai echitabile. Ea reprezintă una dintre realizările majore ale Uniunii și cel mai bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce mai globalizată, constituind totodată un element esențial în realizarea transformării într-o economie durabilă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și din punct de vedere energetic, pentru a răspunde presiunii tot mai mari exercitate de schimbările climatice. [AM 1]

(2)  Piața internă trebuie să se adapteze permanent unui mediu aflat în schimbare rapidă, caracterizat de revoluția digitală și de globalizare. Noua eră de inovare digitală continuă să ofere oportunități și beneficii pentru economie și pentru viața de zi cu zi, în special pentru întreprinderi și persoane fizice, creează produse și modele de afaceri noi însă, în același timp, reprezintă o provocare din punctul de vedere al reglementării și al asigurării aplicării legislației, precum și al siguranței și al protecției consumatorilor. [AM 2]

(3)  Ansamblul semnificativ de acte legislative al Uniunii stă la baza funcționării pieței interne. Acesta vizează, în special, competitivitatea, standardizarea, recunoașterea reciprocă, protecția consumatorilor, supravegherea pieței și reglementarea lanțului alimentar, normele privind mediul de afaceri, schimburile comerciale și tranzacțiile financiare, precum și promovarea unei concurențe loiale care să asigure condiții echitabile esențiale pentru funcționarea pieței interne, în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor. [AM 3]

(4)  Cu toate acestea, există încă obstacole nejustificate, discriminatorii sau disproporționate în calea funcționării corespunzătoare a pieței interne și continuă să apară altele noi. Adoptarea normelor reprezintă doar un prim pas; garantarea că acestea funcționează este la fel de importantă. Punerea în aplicare inadecvată a normelor existente, barierele în calea liberei circulații a bunurilor și a serviciilor, precum și nivelurile reduse de achiziții publice transfrontaliere limitează oportunitățile pentru întreprinderi și consumatori. Aceasta Abordarea acestor obstacole este în definitiv o chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii în capacitatea acesteia de a-și atinge obiectivele fixate, precum și în capacitatea sa de a crea locuri de muncă de calitate și creștere economică, protejând în același timp interesul public. [AM 4]

(5)  În prezent, există mai multe programe de acțiune a Uniunii în domenii precum competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, protecția consumatorilor, clienții și utilizatorii finali ai serviciilor financiare, procesul de elaborare a politicilor în materie de servicii financiare și lanțul alimentar. Unele activități suplimentare sunt finanțate direct prin liniile bugetare ale pieței interne. Este necesar să se raționalizeze și să se exploateze sinergiile dintre diferite acțiuni și să se ofere un cadru mai flexibil, transparent, simplificat și mai agil pentru finanțarea activităților care au scopul de a realiza buna funcționare și sustenabilitatea pieței interne în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nou program care să reunească activitățile finanțate anterior în cadrul acestor alte programe și al altor linii bugetare relevante și care să valorifice lecțiile învățate în cadrul programelor existente. Programul ar trebui să includă, de asemenea, inițiative noi menite să îmbunătățească funcționarea pieței interne, evitând totodată suprapunerea cu programele și acțiunile conexe ale Uniunii. [AM 5]

(6)  Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene fac obiectul unui program statistic european separat instituit prin Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(4). Pentru a asigura continuitatea producerii și diseminării statisticilor europene, noul program ar trebui, de asemenea, să includă activități care fac obiectul programului statistic european existent, prin oferirea unui cadru pentru colectarea datelor, precum și pentru dezvoltarea, elaborarea, utilizarea corectă, aplicarea și difuzarea statisticilor europene. Noul program ar trebui să stabilească cadrul financiar care să permită statisticilor europene să furnizeze date statistice europene de înaltă calitate, comparabile și fiabile privind Europa , inclusiv privind subiecte precum comerțul și migrația, pentru a sprijini conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea tuturor politicilor Uniunii, în conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). [AM 6]

(7)  Prin urmare, este oportun să se stabilească un program programul privind piața unică, pentru a consolida piața internă competitivitatea și a îmbunătăți funcționarea acesteia în domeniul competitivității și sustenabilității întreprinderilor, inclusiv în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, al standardizării, al supravegherii pieței, al protecției consumatorilor și al lanțului alimentar, precum și pentru statisticile al statisticilor europene (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să fie instituit pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 2021 și 2027. [AM 7]

(8)  Programul ar trebui să susțină conceperea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației Uniunii care stă la baza funcționării corespunzătoare a pieței interne. Programul ar trebui să susțină crearea condițiilor potrivite pentru capacitarea tuturor actorilor de pe piața internă: întreprinderi, cetățeni, inclusiv consumatori și angajați, societatea civilă și autoritățile publice. În acest scop, programul ar trebui să își propună să asigure competitivitatea și sustenabilitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv a celor din sectorul turismului, dar și să sprijine aplicarea normelor privind protecția și siguranța consumatorilor și, totodată, a standardelor de mediu și sociale, precum și să sensibilizeze întreprinderile și persoanele fizice, oferindu-le instrumentele, informațiile și asistența corespunzătoare, precum și cunoștințele și competențele potrivite pentru a lua decizii în cunoștință de cauză și pentru a consolida participarea lor în procesul de luare a deciziilor al Uniunii. În plus, programul ar trebui să aibă ca obiectiv consolidarea cooperării administrative și de reglementare, în special prin intermediul unor programe de formare, al schimbului de bune practici, prin construirea unor baze de cunoștințe și competențe, inclusiv prin utilizarea achizițiilor publice strategice. Programul ar trebui să își propună, de asemenea, să susțină dezvoltarea unor standarde internaționale de înaltă calitate care să stea la baza punerii în aplicare a legislației Uniunii. Acest lucru include și stabilirea standardelor în domeniul raportării financiare și al auditului, contribuind astfel la transparența și buna funcționare a piețelor de capital ale Uniunii și la consolidarea protecției investitorilor. Programul ar trebui să susțină adoptarea de norme și stabilirea de standarde și prin asigurarea implicării, în cea mai mare măsură cu putință, a părților interesate. Obiectivul programului ar trebui să constea, de asemenea, în sprijinirea punerii în aplicare și asigurării respectării legislației Uniunii care prevede un nivel înalt al sănătății umane, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar și îmbunătățirea bunăstării animalelor. [AM 8]

(9)  O piață internă modernă care se bazează pe principiile echității, transparenței și încrederii reciproce promovează concurența și este favorabilă consumatorilor, întreprinderilor și angajaților. O mai bună utilizare a pieței interne a serviciilor, aflată în permanentă evoluție, va ajuta întreprinderile europene să genereze locuri de muncă și creștere la nivel transfrontalier, să ofere o gamă mai largă de servicii la prețuri mai accesibile și să mențină standarde ridicate pentru consumatori și lucrători. Pentru a atinge acest obiectiv, programul ar trebui să contribuie la o monitorizare mai eficientă a evoluțiilor de pe piața internă, inclusiv a impactului noilor evoluții tehnologice, la identificarea și înlăturarea barierelor nejustificate, discriminatorii și disproporționate rămase și să asigure un cadru capacitatea cadrului de reglementare care să poată de a găzdui noi modele de afaceri inovatoare, inclusiv modele de economie colaborativă și forme de antreprenoriat social, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție socială, inclusiv pentru antreprenori. [AM 9]

(10)  Au fost eliminate obstacolele în materie de reglementare de pe piața internă pentru multe produse industriale prin mecanisme de prevenție, prin adoptarea unor norme și standarde comune și, în cazul în care nu există norme la nivelul Uniunii, prin aplicarea principiului recunoașterii reciproce. În domeniile în care nu există legislație la nivelul Uniunii, principiul recunoașterii reciproce înseamnă că bunurile care sunt comercializate în mod legal într-un stat membru beneficiază de dreptul la liberă circulație și pot fi comercializate în alt stat membru, cu excepția cazului în care statul membru în cauză are motive să se opună comercializării bunurilor, cu condiția ca o astfel de restricție să fie nediscriminatorie, justificată de obiective legitime de interes public, astfel cum se prevede la articolul 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) sau recunoscută de jurisprudența Curții de Justiție, fiind proporțională cu obiectivul urmărit. Cu toate acestea, aplicarea necorespunzătoare a recunoașterii reciproce, spre exemplu în cazul existenței unor restricții nejustificate sau disproporționate, îngreunează situația pentru întreprinderile care doresc să obțină acces la piețele din alte state membre. În pofida gradului înalt de integrare a pieței în domeniul bunurilor, sunt irosite multe oportunități pentru economie în ansamblul său. Revizuirea Regulamentului (UE) nr. xxx/2018 privind recunoașterea reciprocă va contribui la maximizarea beneficiilor economice în acest domeniu. Prin urmare, programul ar trebui să își propună să îmbunătățească aplicarea principiului recunoașterii reciproce în domeniul bunurilor, realizându-și pe deplin potențialul, și să reducă volumul de bunuri ilegale sau neconforme introduse pe piață, prin intermediul unor acțiuni de sensibilizare și de formare specifice, prin sprijinirea punctelor de informare despre produse și printr-o cooperare mai bună între autoritățile competente pentru recunoașterea reciprocă, precum și prin consolidarea supravegherii pieței. [AM 10]

(11)  Noile provocări în materie de reglementare și punere în aplicare se referă la evoluția rapidă a mediului apărut ca urmare a revoluției digitale, în ceea ce privește aspecte precum securitatea cibernetică, protecția datelor și politica de confidențialitate, internetul obiectelor sau inteligența artificială și standardele etice conexe. În cazul în care trebuie suportate anumite pagube, este esențial să existe norme stricte privind siguranța produselor și claritate în ceea ce privește răspunderea, precum și o aplicare strictă a normelor, pentru a asigura un răspuns politic care va permite cetățenilor europeni, inclusiv consumatorilor și întreprinderilor, să beneficieze de astfel de norme. Prin urmare, programul ar trebui să contribuie la adaptarea și la punerea în aplicare mai eficientă a unui regim al Uniunii în materie de răspundere pentru produse, care să încurajeze inovarea, garantând totodată siguranța și securitatea pentru utilizatori. [AM 11]

(12)  Punerea pe piață a unor produse care nu sunt conforme dreptului Uniunii constituie un dezavantaj pentru cei care asigură conformitatea și pune , indiferent dacă acestea sunt introduse pe piață prin mijloace convenționale sau electronice și indiferent dacă sunt produse în Uniune sau provin din țări terțe, reprezintă un pericol pentru cetățenii și consumatorii din Uniune. Numeroși antreprenori Operatorii economici care vând produse conforme se confruntă cu o concurență neloială din partea celor care nu respectă normele fie din cauza necunoașterii lor, fie în mod intenționat, pentru a obține un avantaj competitiv. Finanțarea autorităților de supraveghere a pieței este adesea insuficientă, iar acestea funcționează în limitele granițelor naționale, în timp ce antreprenorii desfășoară activități comerciale la nivelul Uniunii sau chiar la nivel global. În special, în cazul comerțului electronic, autoritățile de supraveghere a pieței întâmpină mari dificultăți în identificarea originii produselor neconforme importate din țări terțe și a entității responsabile din jurisdicția lor sau în efectuarea de evaluări ale riscurilor sau de teste de siguranță din cauza faptului că nu este posibil accesul fizic la produse. Prin urmare, programul ar trebui să își propună să consolideze conformitatea produselor, prin consolidarea supravegherii pieței, furnizarea unor norme clare, transparente și cuprinzătoare pentru operatorii economici, sensibilizarea cu privire la normele aplicabile la nivelul Uniunii în ceea ce privește siguranța produselor, intensificarea verificărilor conformității, inclusiv prin utilizarea sistematică a verificării unor eșantioane de produse care să reprezinte procente semnificative din fiecare tip de produs scos pe piață și activitățile de tip „client misterios” desfășurate de autoritățile de supraveghere a pieței, precum și prin promovarea unei cooperări transfrontaliere mai strânse între autoritățile responsabile cu asigurarea aplicării legislației. Programul ar trebui, de asemenea, să contribuie la consolidarea cadrului existent pentru activitățile de supraveghere a pieței, să încurajeze acțiunile comune ale autorităților de supraveghere a pieței din diferite state membre, să îmbunătățească schimbul de informații și să promoveze convergența și o integrare mai strânsă a activităților de supraveghere a pieței, în special prin asigurarea punerii în aplicare, cu strictețe, a noilor cerințe introduse prin Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului(5), astfel încât să se împiedice vânzarea de produse neconforme către cetățenii Uniunii. Programul ar trebui, prin urmare, să consolideze capacitatea autorităților de supraveghere a pieței din întreaga Uniune și să contribuie la sporirea gradului de omogenitate între statele membre, care ar trebui să beneficieze în egală măsură de ceea ce le oferă piața internă, din punctul de vedere al prosperității economice și creșterii durabile, abordând, în același timp, nevoile lor specifice într-un mod adaptat. [AM 12]

(13)  Siguranța produselor este o preocupare comună. Organismele de evaluare a conformității verifică dacă produsele îndeplinesc cerințele de siguranță înainte de introducerea acestora pe piață. Prin urmare, este extrem de important ca organismele de evaluare a conformității să prezinte încredere și să fie competente. Uniunea a pus în aplicare un sistem de acreditare a organismelor de evaluare a conformității, pentru a verifica competența, imparțialitatea și independența acestora. Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 765/200848 al Parlamentului European și al Consiliului a fost pus în aplicare în multe moduri diferite la nivel național. Diferențele privesc repartizarea competențelor între autoritățile de supraveghere a pieței și mecanismele interne de coordonare de la nivel național, nivelul resurselor financiare alocate pentru supravegherea pieței, strategiile și abordările de supraveghere a pieței, precum și competențele legate de produsele neconforme și severitatea sancțiunilor aplicate în cazul încălcării normelor, ceea ce duce la aplicarea fragmentată a legislației de armonizare a Uniunii. Această fragmentare face ca supravegherea pieței să fie mai riguroasă în unele state membre decât în altele, ceea ce ar putea conduce la un efect disuasiv mai puțin eficace, la condiții de concurență inechitabile în rândul întreprinderilor din unele state membre, precum și la potențiale dezechilibre în ceea ce privește nivelul de siguranță a produselor în întreaga Uniune. În prezent, principala provocare este de a face ca sistemul de acreditare să țină pasul cu ultimele evoluții în domeniu și de a garanta că el se aplică cu aceeași strictețe pe întreg teritoriul Uniunii. Prin urmare, programul ar trebui să susțină măsurile de garantare a faptului că organismele de evaluare a conformității îndeplinesc în continuare cerințele de reglementare, în special prin utilizarea evaluării de către terți pentru a consolida procedurile imparțiale și independente, și să consolideze sistemul de acreditare european, în special în noile domenii de politică, prin sprijinirea uniformității controalelor și sancțiunilor, precum și a Cooperării europene pentru acreditare (EA) menționată la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008(6). [AM 13]

(14)  Dezvoltarea comerțului electronic ar putea ridica anumite probleme în ceea ce privește protecția sănătății și siguranței utilizatorilor finali în cazul achiziționării unor produse neconforme. Dat fiind că piețele de consum nu cunosc frontiere ca urmare a dezvoltării comerțului online și a serviciilor de călătorie, este important să se asigure că consumatorii care își au reședința în Uniune pot beneficia de o protecție adecvată echivalentă atunci când importă bunuri și servicii de la operatorii economici cu sediul în țări terțe. Prin urmare, programul ar trebui să permită sprijinirea cooperării cu organismele relevante situate în principalele țări terțe partenere ale Uniunii, după caz, în ceea ce privește schimbul de informații despre produsele neconforme, evoluțiile științifice recente și noile tehnologii, riscurile emergente și alte aspecte legate de activitățile de control. [AM 14]

(15)  Achizițiile publice sunt utilizate de autoritățile publice pentru a asigura un bun raport cost-beneficiu pentru fondurile publice cheltuite și pentru a contribui la o piață internă mai inovatoare, durabilă, incluzivă și competitivă, inclusiv, atunci când este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin aplicarea altor criterii în afara celui mai mic preț sau a raportului cost-eficacitate, luând în considerare, printre altele, aspecte calitative, de mediu, de comerț echitabil și sociale și facilitând împărțirea ofertelor pe loturi pentru lucrările de infrastructură mari. Directivele 2014/23/UE(7), 2014/24/UE(8) și 2014/25/UE (9) ale Parlamentului European și ale Consiliului prevăd cadrul juridic pentru integrarea și funcționarea eficace a piețelor de achiziții publice reprezentând 14 % din produsul intern brut al Uniunii, în beneficiul autorităților publice, al întreprinderilor și al cetățenilor, inclusiv al consumatorilor. Punerea în aplicare în mod corect a normelor privind achizițiile publice reprezintă un instrument esențial pentru consolidarea pieței unice și pentru stimularea creșterii întreprinderilor și a locurilor de muncă din Uniune. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine măsuri care să asigure o mai bună absorbție a achizițiilor publice strategice, profesionalizarea achizitorilor publici, facilitarea și îmbunătățirea accesului IMM-urilor și a microîntreprinderilor la piețele de achiziții, în special prin servicii de consultanță și formare, creșterea transparenței, integritatea și date de o calitate mai bună, stimularea transformării digitale a achizițiilor și promovarea achizițiilor comune, prin consolidarea abordării de tip parteneriat cu statele membre, îmbunătățirea procesului de colectare și analiză a datelor, inclusiv prin dezvoltarea de instrumente informatice dedicate, sprijinirea schimbului de experiență și de bune practici, menționarea standardelor europene și internaționale, furnizarea de orientări, urmărirea acordurilor comerciale benefice, consolidarea cooperării dintre autoritățile naționale și lansarea de proiecte pilot. [AM 15]

(16)  Pentru îndeplinirea obiectivelor programului și pentru a facilita viața cetățenilor și activitatea întreprinderilor, trebuie instituite servicii publice de înaltă calitate, axate pe utilizator, din ce în ce mai mult orientate spre digital și complet accesibile și intensificarea, în continuare, a eforturilor de digitalizare a administrației și guvernanței, asigurându-se totodată o protecție adecvată a datelor și a vieții private. Acest lucru înseamnă că va fi necesar ca administrațiile publice să înceapă să lucreze conform unor metode noi, să elimine mai inovatoare, pentru a elimina elementele de separare dintre diferitele părți ale administrațiilor lor și să creeze pentru a crea aceste servicii publice împreună cu cetățenii și cu întreprinderile. Mai mult, dezvoltarea continuă și constantă a activităților transfrontaliere pe piața internă necesită furnizarea disponibilitatea unor informații actualizate, precise și ușor de înțeles privind drepturile întreprinderilor și ale cetățenilor, precum și informații care să explice formalitățile administrative, precum și care să le simplifice. De asemenea, devine esențială furnizarea de consultanță juridică și asistență pentru soluționarea problemelor care apar la nivel transnațional. În plus, este necesară conectarea administrațiilor naționale într-un mod simplu și eficient, sprijinirea autorităților publice în atingerea obiectivelor respective, precum și evaluarea modului în care piața internă funcționează pe teren. Instrumentele existente de guvernanță a pieței interne joacă deja un rol important în facilitarea realizării acestor obiective. În acest scop și pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice și ale pieței și cu noile provocări în materie de reglementare și asigurare a conformității, programul ar trebui să sprijine creșterea calității, a vizibilității și a transparenței, precum și a fiabilității instrumentelor de guvernanță a pieței interne. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine, printre altele, următoarele instrumente existente privind guvernanța pieței interne: portalul „Europa ta”, care ar trebui să stea la baza portalului digital unic, „Europa ta - Consiliere”, SOLVIT, sistemul de informare al pieței interne (IMI) și tabloul de bord al pieței interne pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor și capacitatea întreprinderilor de a desfășura activități transfrontaliere. [AM 16]

(17)  Programul ar trebui să sprijine dezvoltarea cadrului de reglementare al Uniunii în domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative, precum și în domeniul dreptului contractual, pentru a îmbunătăți eficiența și competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, oferind în același timp protecție părților interesate afectate de operațiunile societăților, precum și pentru a răspunde dificultăților în materie de politici emergente. Programul ar trebui să asigure, de asemenea, evaluarea, implementarea și asigurarea respectării în mod corespunzător a acquis-ului relevant, să informeze și să ofere asistență părților interesate și să promoveze schimbul de informații în acest domeniu. Programul ar trebui să sprijine în continuare inițiativele Comisiei în favoarea unui cadru juridic clar și adaptat pentru economia bazată pe date și pentru inovare. Aceste inițiative sunt necesare pentru a consolida certitudinea juridică în materie de drept contractual și de responsabilitate extracontractuală, în special în ceea ce privește răspunderea și aspectele etice în contextul tehnologiilor emergente, cum ar fi internetul obiectelor, inteligența artificială, robotica, imprimarea 3D. Programul ar trebui să își propună să stimuleze dezvoltarea întreprinderilor bazate pe date, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a vieții private, deoarece acest lucru va fi decisiv pentru poziția economiei Uniunii în contextul concurenței globale. [AM 17]

(18)  Programul ar trebui să promoveze, de asemenea, punerea în aplicare și executarea deplină, în mod corect și complet, de către statele membre, a cadrului juridic al Uniunii în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și dezvoltarea unor politici viitoare pentru a răspunde noilor provocări din acest domeniu. Acesta ar trebui, de asemenea, să sprijine activitățile relevante desfășurate de organizațiile internaționale de interes european, precum Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului al Consiliului Europei.

(19)  Punerea în aplicare și dezvoltarea pieței interne în domeniul serviciilor financiare, al stabilității financiare și al uniunii piețelor de capital, inclusiv finanțarea durabilă, depind foarte mult de măsurile de politică bazate pe date concrete adoptate de către Uniune. Pentru a realiza acest obiectiv, Comisia ar trebui să joace un rol activ în monitorizarea constantă a piețelor financiare și a stabilității financiare, evaluând punerea în aplicare de către statele membre a legislației Uniunii, examinând dacă legislația existentă este adecvată scopului și identificând posibilele domenii de acțiune în care apar riscuri noi, cu implicarea permanentă a părților interesate pe întreaga durată a ciclului de politică. Aceste activități se bazează pe elaborarea de analize, studii, materiale de formare, chestionare, evaluări ale conformității, analize și statistici și sunt susținute de sisteme informatice și de instrumente de comunicare.

(20)  Având în vedere că piața internă, astfel cum este definită la articolul 3 din TFUE Uniunea Europeană, include un sistem de norme ce garantează că nu este denaturată concurența pe piața internă, programul ar trebui să sprijine politica contribuie la sprijinirea politicii de concurență a Uniunii, rețelele și cooperarea prin îmbunătățirea și consolidarea cooperării cu Rețeaua europeană în domeniul concurenței și cu autoritățile și instanțele naționale, precum și legătura cu un grup mai larg de persoane interesate de comunicarea și explicarea obligațiilor, drepturilor și beneficiilor din cadrul politicii din inclusiv prin consolidarea cooperării internaționale, dar și prin comunicarea și explicarea drepturilor, beneficiilor și obligațiilor din cadrul politicii din domeniul concurenței. Programul ar trebui, în special, să ajute Comisia să își intensifice analiza și evaluarea evoluțiilor pieței, inclusiv printr-o utilizare extinsă a anchetelor sectoriale și printr-un schimb sistematic de rezultate și bune practici în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței. Acest lucru ar trebui să contribuie la asigurarea unei concurențe loiale și a unor condiții de concurență echitabile, inclusiv la nivel internațional, și la capacitarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și a consumatorilor pentru a profita de beneficiile pieței unice. [AM 18]

(21)  În special, programul trebuie să abordeze implicațiile radicale din punctul de vedere al concurenței și funcționării pieței interne, care decurg din transformarea continuă a economiei și a mediului de afaceri, în special prin creșterea exponențială a volumului de date și utilizarea acestora, dat fiind că întreprinderile și consilierii lor apelează din ce în ce mai mult la inteligența artificială, date masive și algoritmi și la alte instrumente și expertiză informatice. Este, de asemenea, foarte important ca programul să sprijine rețelele și cooperarea un dialog mai larg și mai profund cu autoritățile și instanțele statelor membre, deoarece concurența nedenaturată și funcționarea pieței interne depind în mod esențial de acțiunile acestor entități. Luând în considerare rolul special pe care îl are politica în domeniul concurenței în prevenirea prejudiciilor pentru piața internă rezultând din comportamente anticoncurențiale care depășesc granițele Uniunii, programul ar trebui să sprijine și cooperarea cu autoritățile țărilor terțe, după caz. În fine, extinderea activităților de comunicare este necesară pentru a permite unui număr mai mare de cetățeni și întreprinderi să se bucure de avantajele depline ale concurenței loiale pe piața internă. În special, este necesar să se demonstreze cetățenilor europeni beneficiile concrete ale politicii Uniunii în domeniul concurenței, stabilind relații cu grupurile societății civile și părțile interesate relevante direct afectate. Dat fiind că mai multe inițiative din cadrul programului sunt noi, iar componenta privind concurența a programului este afectată îndeosebi de evoluțiile dinamice și rapide ale condițiilor de concurență pe piața internă, în special în legătură cu evoluțiile digitale, inteligența artificială, algoritmii, volumele mari de date, securitatea cibernetică și tehnologiile criminalistice, caracterizate de un ritm și de o amploare dificil de estimat, se preconizează că va fi nevoie de flexibilitate pentru a răspunde nevoilor în permanentă evoluție din cadrul acestei componente a programului. [AM 19]

(22)  Este extrem de important să se consolideze competitivitatea și sustenabilitatea întreprinderilor europene, garantându-se, în același timp, condiții de concurență echitabile și o piață internă competitivă. IMM-urile sunt motorul economiei europene, ele reprezentând până la 99 % din totalul întreprinderilor în Europa, asigurând două treimi din locurile de muncă și contribuind în mod semnificativ la crearea, în toate sectoarele, de noi locuri de muncă de calitate cu o dimensiune locală și regională și, prin urmare, la crearea coeziunii sociale. IMM-urile joacă un rol important în procesul de realizare a tranziției energetice și contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii care decurg din Acordul de la Paris. Programul ar trebui, prin urmare, să consolideze capacitatea acestora de a dezvolta produse și servicii ecologice de înaltă calitate și să vină în sprijinul eforturilor lor de a crește eficiența utilizării resurselor, în conformitate cu principiul „eficiența energetică pe primul loc”. În acest sens, programul contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din Uniune pe piața mondială. [AM 20]

(23)  IMM-urile se confruntă cu provocări comune, care nu afectează în aceeași măsură întreprinderile mai mari în ceea ce privește obținerea de finanțare, găsirea de forță de muncă calificată, reducerea sarcinilor administrative, adoptarea de soluții creative și inovatoare, accesarea piețelor și promovarea activităților în materie de internaționalizare. Programul ar trebui să abordeze aceste disfuncționalități ale pieței în mod proporțional, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața internă. Programul ar trebui să creeze, în special, condiții adecvate pentru introducerea de măsuri de inovare tehnologică și organizațională în procesele de producție, acordând atenție unor categorii specifice de IMM-uri, cum ar fi microîntreprinderile, întreprinderile implicate în activități meșteșugărești, persoanele care desfășoară activități independente, profesiile liberale și întreprinderile din economia socială. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție antreprenorilor potențiali, antreprenorilor noi, antreprenorilor tineri, antreprenorilor din rândul femeilor și altor grupuri-țintă specifice, cum ar fi persoanele în vârstă, migranții și antreprenorii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau defavorizate din punct de vedere social, cum ar fi persoanele cu dizabilități. [AM 21]

(23a)  Programul ar trebui să susțină și să promoveze o cultură a inovării, dezvoltând un ecosistem capabil să favorizeze crearea și creșterea întreprinderilor, mai ales a microîntreprinderilor și a IMM-urilor inovatoare care sunt în măsură să răspundă provocărilor dintr-un mediu tot mai competitiv și aflat într-o evoluție rapidă. Procesele de inovare care constituie o noutate absolută necesită dezvoltarea unui model de inovare deschisă, ce implică o intensificare a cercetării colaborative și o partajare a cunoștințelor și a proprietății intelectuale între diferite organizații. Programul ar trebui deci să aibă scopul de a susține procesul de inovare prin integrarea în domeniul său de aplicare a unor noi modele de afaceri colaborative, axate pe dezvoltarea de rețele și partajarea de cunoștințe și resurse în sânul comunităților inter-organizaționale. [AM 22]

(23b)  Programul ar trebui să abordeze aceste disfuncționalități ale pieței în mod proporțional, acordând o atenție deosebită acțiunilor în beneficiul direct al IMM-urilor și al rețelelor de întreprinderi, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața internă. [AM 23]

(24)  Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii se referă la dificultățile IMM-urilor de a obține acces la finanțare, deoarece acestea nu dispun de informații, luptă pentru a-și demonstra bonitatea și pentru a prezenta garanții suficiente sau pur și simplu sunt urmarea gradului redus de cunoaștere a mecanismelor existente utile pentru susținerea activităților lor la nivel european, național sau local. Apar provocări suplimentare legate de finanțare și generate de dimensiunea mai mică a microîntreprinderilor și de nevoia IMM-urilor de a rămâne competitive, de exemplu, prin implicarea în activități de digitalizare, internaționalizare și inovare și prin calificarea personalului lor. Accesul limitat la finanțare are un efect negativ asupra creării, creșterii și ratelor de supraviețuire ale întreprinderilor, precum și asupra disponibilității noilor antreprenori de a prelua întreprinderi viabile în contextul unei succesiuni de întreprindere. [AM 24]

(25)  Pentru a depăși aceste disfuncționalități ale pieței și pentru a se asigura că IMM-urile continuă să își joace rolul de fundament al competitivității economiei Uniunii, precum și de motor al unei economii durabile, întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de sprijin suplimentar prin intermediul instrumentelor de împrumut și de capitaluri proprii care urmează să fie stabilite în conformitate cu componenta pentru IMM-uri a fondului InvestEU instituit prin Regulamentul [...] al Parlamentului European și al Consiliului(10). Mecanismul de garantare a împrumuturilor pus în aplicare în temeiul Regulamentului fostului program COSME stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(11) are o valoare adăugată dovedită și se preconizează că el va avea o contribuție pozitivă pentru cel puțin 500 000 de IMM-uri; succesorul acestuia va fi instituit în cadrul componentei pentru IMM-uri a Fondului InvestEU. Ar trebui să se acorde o atenție sporită unei comunicări mai bune și campaniilor publice, pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la disponibilitatea programului pentru IMM-uri. Pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la acțiunile Uniunii de sprijinire a IMM-urilor, acțiunile finanțate integral sau parțial de acest program ar trebui, inclusiv în cazul implicării intermediarilor, să fie asociate cu emblema europeană (steagul), care să fie însoțită de o frază prin care se recunoaște sprijinul primit din partea acestui program. [AM 25]

(26)  Obiectivele de politică ale acestui program ar trebui să beneficieze de sprijin și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare din cadrul componentei pentru IMM-uri a fondului InvestEU. Componenta pentru IMM-uri a fondului InvestEU ar trebui să implice crearea unui ghișeu unic central prin care să se ofere informații cu privire la program în fiecare stat membru, pentru a spori accesibilitatea fondurilor pentru IMM-uri și sensibilizarea lor în legătură cu acestea. Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă și ar trebui să ofere în mod clar adiționalitate și să consolideze sinergiile cu alte programe europene. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară. [AM 26]

(26a)  Acțiunile sprijinite din Fondul InvestEU prin intermediul compartimentului UE sau al statelor membre, nu ar trebui să dubleze sau să elimine finanțarea privată ori să denatureze concurența pe piața internă, ci, în ceea ce privește sistemele de garantare locale publice și private deja funcționale, ar trebui să favorizeze integrarea în sistemele respective, cu obiectivul prioritar de a spori și de a extinde efectele benefice pentru beneficiarii finali, care sunt IMM-uri în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei(12), cu scopul de a obține o adiționalitate efectivă a intervențiilor. [AM 27]

(26b)  Pe lângă accesul la finanțare, este esențial accesul la competențe, inclusiv la competențe și cunoștințe de management, care sunt factori-cheie pentru ca IMM-urile să acceseze fondurile existente, să inoveze, să concureze și să se dezvolte. Furnizarea de instrumente financiare, astfel cum este prevăzută în cadrul fondului InvestEU, ar trebui, prin urmare, să fie însoțită de dezvoltarea unor scheme corespunzătoare de mentorat și de instruire, precum și de furnizarea unor servicii pentru întreprinderi, bazate pe cunoaștere. [AM 28]

(27)  Programul ar trebui să ofere un sprijin efectiv pentru IMM-uri pe tot parcursul ciclului lor de viață, oferind asistență în etapele relevante, de la pregătirea proiectului până la comercializare și accesul pe piață și încurajând crearea de rețele de întreprinderi. El ar trebui să se bazeze pe cunoștințele unice și pe expertiza dobândite în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și al sectoarelor industriale economic și antreprenorial și pe o lungă experiență de colaborare cu părțile interesate de la nivel regional, național și european. Acest sprijin ar trebui să se bazeze pe experiența reușită a Rețelei întreprinderilor europene, care funcționează ca un ghișeu unic pentru îmbunătățirea competitivității IMM-urilor și pentru dezvoltarea activităților lor în cadrul pieței unice și în afara acesteia. Rețeaua intenționează să furnizeze în continuare servicii în numele altor programe ale Uniunii, în special pentru programul Orizont 2020, folosind resursele financiare ale acestor programe. Totodată, programul ar trebui să susțină participarea pe scară mai largă a organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor la dezvoltarea inițiativelor în cadrul politicii privind piața unică, spre exemplu în domeniul achizițiilor publice, al proceselor de standardizare și al regimurilor de proprietate intelectuală. Rețeaua ar trebui, totodată, să mărească numărul de acțiuni, oferind IMM-urilor o consultanță mai precis orientată în procesul de elaborare a proiectelor și sprijinind colaborarea în rețea și tranziția tehnologică și organizațională. Rețeaua ar trebui, de asemenea să intensifice cooperarea și coordonarea cu alte platforme de consiliere înființate în cadrul programului Europa digitală și al fondului InvestEU în privința accesului la finanțare. Acțiunile în favoarea IMM-urilor din cadrul rețelei ar trebui, de asemenea, să aibă drept obiectiv furnizarea de servicii de înaltă calitate în toată Europa, acordând o atenție deosebită domeniilor de activitate și zonelor geografice ale Uniunii în care rețelele și părțile interesate intermediare nu dau rezultatele scontate. De asemenea, schema de mentorat pentru noii antreprenori, Erasmus pentru tineri antreprenori, care constituie o inițiativă de succes, ar trebui să rămână instrumentul care să le permită antreprenorilor noi sau celor în devenire să dobândească experiență de afaceri și în materie de management prin punerea lor în legătură cu un antreprenor experimentat dintr-o altă țară și, astfel, să impulsioneze consolidarea talentelor antreprenoriale. Programul ar trebui să își propună să se dezvolte și să își extindă aria geografică în continuare și, astfel, să ofere o gamă mai largă de posibilități de punere în legătură pentru antreprenori, în complementaritate cu alte inițiative ale Uniunii, după caz. Pentru a amplifica valoarea adăugată prin promovarea inițiativelor antreprenoriale, ar trebui să se acorde o atenție deosebită microîntreprinderilor și întreprinderilor care au beneficiat cel mai puțin de programul existent, precum și domeniilor în care cultura antreprenorială rămâne la un nivel foarte primitiv, întâmpinând mai multe obstacole în dezvoltarea sa. Trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura o repartizare a fondurilor echilibrată din punct de vedere geografic. [AM 29]

(27a)  Ar trebui să se depună mai multe eforturi pentru a reduce sarcinile administrative și pentru a spori accesibilitatea programelor, în vederea reducerii costurilor cu care se confruntă IMM-urile și microîntreprinderile din cauza unui proces complicat de depunere a cererilor și a cerințelor complexe privind participarea. De asemenea, statele membre ar trebui să ia în considerare instituirea unui punct unic de informare, care să funcționeze ca ghișeu unic, destinat întreprinderilor interesate să utilizeze fondurile Uniunii. Procedura de evaluare ar trebui să fie cât mai simplă și mai rapidă cu putință, pentru a permite valorificarea în timp util a avantajelor oferite de program. [AM 30]

(28)  Clusterele reprezintă un instrument strategic pentru sprijinirea competitivității și dezvoltării IMM-urilor, deoarece ele oferă medii de afaceri favorabile, cresc potențialul de dezvoltare durabilă al industriei și serviciilor și consolidează dezvoltarea economică a regiunilor prin crearea de locuri de muncă de calitate. Inițiativele comune privind clusterele ar trebui să atingă masa critică pentru a accelera dezvoltarea IMM-urilor. Prin conectarea clusterelor ecosistemelor specializate, clusterele creează noi oportunități de afaceri pentru IMM-uri și le integrează mai bine în lanțurile valorice europene și globale strategice. Ar trebui să se acorde sprijin pentru dezvoltarea strategiilor de parteneriat transnațional și pentru punerea în aplicare a activităților comune, sprijinite de platforma de cooperare a clusterelor europene. Ar trebui să se încurajeze crearea de parteneriate durabile cu continuarea finanțării în cazul în care sunt atinse anumite obiective în materie de performanță și de participare. Asistența directă acordată IMM-urilor ar trebui canalizată prin organizațiile de clustere pentru următoarele activități: adoptarea tehnologiilor avansate, noi modele de afaceri, soluții cu emisii scăzute de carbon , creativitate și design, actualizarea competențelor, atragerea talentelor, accelerarea spiritului antreprenorial și internaționalizarea. Alte părți interesate specializate în sprijinirea IMM-urilor ar trebui asociate activităților desfășurate în vederea facilitării transformării industriale și a punerii în aplicare a unor strategii de specializare inteligentă. Programul ar trebui, prin urmare, să contribuie la creșterea dezvoltarea economică durabilă și să consolideze astfel legăturile cu hub-urile de inovare (digitală) și cu investițiile Uniunii realizate în cadrul politicii de coeziune și al programului „Orizont Europa”. Sinergiile cu programul Erasmus pot fi, de asemenea, explorate. [AM 31]

(28a)  Programul ar putea contribui la intensificarea și/sau îmbunătățirea relației dintre microîntreprinderi și IMM-uri, pe de o parte, și universități, centre de cercetare și alte instituții implicate în procesul de creare și difuzare a cunoștințelor, pe de altă parte. Această conexiune ar putea contribui la îmbunătățirea capacităților întreprinderilor de a aborda provocările strategice pe care le reprezintă noul context internațional. [AM 32]

(28b)  IMM-urile se confruntă, din cauza dimensiunii lor mai mici, cu obstacole specifice în calea creșterii lor și au dificultăți semnificative în efortul de dezvoltare și extindere a unora dintre activitățile lor comerciale. Uniunea a oferit sprijin pentru extinderea activităților axate pe inovare în domeniul cercetării, în special prin intermediul instrumentului dedicat IMM-urilor și al recentului proiect-pilot privind Consiliul european pentru inovare (EIC) din cadrul programului Orizont 2020. Pe baza metodelor de lucru ale instrumentului dedicat IMM-urilor și a experiențelor acumulate în cadrul acestuia, Programul privind piața unică ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru activitățile de extindere desfășurate de IMM-uri, completând noul EIC, concentrându-se în special asupra inovării de vârf în cadrul programului Orizont Europa. Acțiunile din cadrul acestui program care vizează IMM-urile și prin care se urmărește extinderea ar trebui să se axeze, de exemplu, pe sprijinirea IMM-urilor în vederea extinderii lor prin comercializare, internaționalizare și oportunități de valorificare pe piață. [AM 33]

(29)  Creativitatea și inovarea, transformarea tehnologică și organizațională, creșterea sustenabilității în ceea ce privește procesele de producție, în special creșterea eficienței din punctul de vedere al utilizării resurselor și din punct de vedere energetic, sunt esențiale pentru competitivitatea lanțurilor valorice industriale ale Uniunii. Acestea reprezintă un catalizator pentru modernizarea industrială sectorului antreprenorial și industrial și contribuie la o creștere inteligentă, inclusiv la o creștere economică durabilă. Cu toate acestea, adaptarea lor de către IMM-uri cunoaște încă întârzieri. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine acțiuni, rețele și parteneriate specifice, în vederea unei inovări bazate pe creativitate de-a lungul întregului lanț valoric industrial. [AM 34]

(29a)  Recunoscând faptul că instrumentul dedicat IMM-urilor din cadrul programului Orizont 2020 a înregistrat un succes extrem de mare în rândul antreprenorilor prin granturile acordate pentru etapele 1 și 2, care au sprijinit dezvoltarea întreprinderilor, prezentarea de idei noi de afaceri și testarea și dezvoltarea unui prototip. Deoarece procesul de selecție este deja foarte strict, mai există multe proiecte foarte bune care nu pot fi finanțate din cauza resurselor financiare limitate. Procesul de punere în aplicare în cadrul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) s-a derulat foarte eficient. Deși în contextul menționat programul se concentrează pe proiectele de înaltă tehnologie, el ar trebui să extindă metodologia la orice tip de IMM-uri aflate în faza de extindere. [AM 35]

(29b)  Acțiunile pentru IMM-uri ar trebui să se axeze și pe sectoarele caracterizate printr-un potențial social și de creștere semnificativ și cu un procent ridicat de IMM-uri. Turismul constituie un sector aparte al economiei Uniunii, care contribuie substanțial la PIB-ul acesteia și este reprezentat mai ales de IMM-uri. Uniunea ar trebui să continue și să intensifice acțiunile care sprijină specificitățile acestui sector. [AM 36]

(30)  Standardele europene joacă un rol important pe piața internă. Acestea reprezintă un interes vital pentru competitivitatea întreprinderilor și, în special, a IMM-urilor. Ele sunt, de asemenea, un instrument crucial în sprijinirea legislației și politicilor Uniunii în mai multe domenii esențiale precum energia tranziția energetică, schimbările climatice și protecția mediului, tehnologia informației și comunicațiilor, utilizarea durabilă a resurselor și reciclarea acestora, inovarea, siguranța produselor, protecția consumatorilor, siguranța lucrătorilor și condițiile de muncă, precum și îmbătrânirea populației, având astfel o contribuție pozitivă la nivelul întregii societăți. Cu toate acestea, experiența a demonstrat că trebuie să se îmbunătățească viteza și promptitudinea cu care se elaborează standardele și că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a implica într-o măsură mai mare toate părțile interesate relevante, inclusiv pe cele care îi reprezintă pe consumatori. [AM 37]

(31)  Activitățile de standardizare europene sunt reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13) și sunt puse în aplicare printr-un parteneriat public-privat pe termen lung care este esențial pentru atingerea obiectivelor prevăzute în regulamentul respectiv, precum și în politicile generale și sectoriale ale Uniunii referitoare la standardizare.

(32)  Un cadru de raportare financiară comun care funcționează corespunzător este esențial pentru piața internă, pentru funcționarea efectivă a piețelor de capital financiare și pentru realizarea pieței integrate a serviciilor financiare în contextul uniunii bancare și al uniunii piețelor de capital. [AM 38]

(33)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(14), Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate și interpretarea aferentă furnizată de Comitetul pentru interpretarea IFRS ar trebui încorporate în dreptul Uniunii pentru a fi aplicate de societățile ale căror valori mobiliare sunt cotate pe o piață reglementată din Uniune numai dacă IFRS respectă criteriile stabilite în regulamentul respectiv, inclusiv cerința conform căreia situațiile financiare trebuie să ofere „o imagine fidelă”, așa cum se prevede la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului(15) și numai dacă sunt favorabile interesului public. Astfel de standarde internaționale de contabilitate trebuie elaborate printr-un proces transparent și care să beneficieze de legitimitate democratică. Astfel, IFRS joacă un rol important în funcționarea pieței interne și, prin urmare, Uniunea este direct interesată să se asigure că procesul prin care sunt elaborate și aprobate IFRS conduce la stabilirea de standarde care respectă cerințele cadrului juridic al pieței interne. Prin urmare, este important să se stabilească măsuri de finanțare corespunzătoare pentru Fundația IFRS.

(34)  Având în vedere rolul pe care îl joacă Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) în procesul de evaluare a măsurii în care IFRS respectă cerințele dreptului și ale politicii Uniunii, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, este necesar, de asemenea, ca Uniunea să asigure finanțarea stabilă a EFRAG prin contribuții la această finanțare. Activitatea cu caracter tehnic a EFRAG ar trebui să se concentreze pe consultanța tehnică acordată Comisiei cu privire la aprobarea IFRS, precum și pe o participare adecvată în procesul de dezvoltare a unor astfel de IFRS, și ar trebui să garanteze că interesele Uniunii sunt luate în considerare în mod adecvat în cadrul procesului internațional de stabilire a standardelor. Aceste interese ar trebui să includă noțiunea de „prudență”, menținerea cerinței privind „imaginea fidelă”, prevăzute în Directiva 2013/34/UE și a cerinței privind interesul public european, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, ținând seama de impactul IFRS asupra stabilității financiare și a economiei. Ar trebui să se instituie, de asemenea, un laborator european privind comunicarea informațiilor de către întreprinderi în cadrul Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG), pentru a promova inovarea și dezvoltarea celor mai bune practici în privința publicării de informații de către întreprinderi. În cadrul acestui forum, întreprinderile și investitorii pot să facă schimb de bune practici, în special în domeniul raportării nefinanciare și al celei privind sustenabilitatea.

(35)  În domeniul auditului statutar, Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) a fost creat în 2005 de către grupul de monitorizare, o organizație internațională responsabilă cu monitorizarea reformei în materie de guvernanță a Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Rolul PIOB este acela de a supraveghea procesul care duce la adoptarea standardelor internaționale de audit (ISA) și celelalte activități de interes public ale IFAC. Este posibilă adoptarea de ISA pentru aplicarea în Uniune, cu condiția, în special, ca acestea să fie elaborate respectându-se în mod corespunzător procedurile, supravegherea publică și transparența, astfel cum se prevede la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului(16). Luând în considerare introducerea ISA în Uniune și rolul esențial al PIOB în asigurarea faptului că acestea respectă cerințele prevăzute în Directiva 2006/43/CE, este important să se asigure măsuri de finanțare corespunzătoare pentru PIOB.

(36)  Uniunea contribuie la asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor, la capacitarea și afirmarea acestora ca element central al pieței interne prin sprijinirea și completarea politicilor statelor membre, căutând să asigure faptul că cetățenii, în calitate de consumatori, pot profita pe deplin de avantajele pieței interne și că, în acest sens, siguranța și interesele lor juridice și economice sunt protejate în mod corespunzător prin intermediul unor acțiuni concrete. Uniunea trebuie, de asemenea, să se asigure că legislația privind protecția consumatorilor și siguranța produselor este pusă în aplicare în mod corespunzător și egal și că întreprinderile beneficiază de condiții de concurență echitabile pe piața internă. Mai mult, consumatorii trebuie capacitați, încurajați și asistați în luarea efectuarea unor alegeri durabile sustenabile și în cunoștință de cauză, contribuind astfel la o economie durabilă, eficientă din punctul de vedere al consumului energetic și al utilizării, și circulară. [AM 39]

(37)  Programul ar trebui să își propună să sensibilizeze consumatorii, întreprinderile, societatea civilă și autoritățile cu privire la legislația Uniunii privind protecția consumatorilor și siguranța produselor și să capaciteze consumatorii și organizațiile reprezentative ale acestora de la nivel național și de la nivelul Uniunii, în special prin sprijinirea Organizației Europene a Consumatorilor (Bureau Européen des Unions de Consommateurs - BEUC), un ONG consacrat și reputat, care reprezintă interesele consumatorilor în legătură cu toate politicile relevante ale Uniunii, precum și prin sprijinirea Asociației Europene pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorului în Standardizare (ANEC), care reprezintă interesele consumatorilor în materie de standardizare. Procedând astfel, ar trebui să se acorde o atenție specială noilor nevoi ale pieței privind promovarea consumului durabil, în special acțiunilor de combatere a problemei reprezentate de uzura morală programată a produselor, precum și prevenirea prevenirii vulnerabilităților și a provocărilor determinate de digitalizarea economiei, de produsele conectate, de internetul obiectelor, de inteligența artificială și de utilizarea algoritmilor sau de dezvoltarea unor noi tipare de consum și modele de afaceri, în special antreprenoriatul social și economia colaborativă. Programul ar trebui să sprijine dezvoltarea de informații relevante privind piețele, inclusiv a unor acțiuni de îmbunătățire a trasabilității produselor de-a lungul lanțului de aprovizionare, ca și dezvoltarea de standarde în materie de calitate la nivelul Uniunii, și ar trebui să rezolve problemele reprezentate de standardele duble de calitate a produselor, provocările politice, problemele și comportamentele emergente, precum și publicarea unui tablou de bord al Uniunii privind consumatorii. [AM 40]

(38)  Programul ar trebui să sprijine autoritățile competente naționale, inclusiv cele responsabile cu monitorizarea siguranței produselor, care cooperează în special prin sistemul de alertă rapidă al Uniunii pentru produsele periculoase. Aceasta ar trebui, de asemenea, să sprijine punerea în aplicare a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului(17) și a Regulamentului (CE) nr. 765/2008 privind protecția consumatorilor și siguranța produselor, precum și a rețelei de cooperare pentru protecția consumatorului și a cooperării internaționale între autoritățile relevante din țări terțe și din Uniune. Programul ar trebui să își propună, de asemenea, să asigure accesul tuturor consumatorilor și comercianților la o modalitate corespunzătoare de soluționare extrajudiciară a litigiilor și de soluționare online a litigiilor, precum și la informații privind posibilitățile de recurs procesul de participare, cu costuri minime, la acțiuni care urmăresc obținerea de reparații. [AM 41]

(39)  Rețeaua Programul ar trebui să sprijine, de asemenea, o Rețea a Centrelor Europene ale Consumatorilor oferă , care să ofere asistență consumatorilor pentru a se bucura de avantajele drepturilor ce le revin în calitate de consumatori ai Uniunii atunci când cumpără bunuri sau servicii din afara frontierelor, de pe piața internă și din SEE, fie online, fie în cursul călătoriilor. Această rețea care cuprinde 30 de centre, finanțată în comun de peste 10 ani prin programele Uniunii privind protecția consumatorilor, a dovedit că aduce valoare adăugată pentru consolidarea încrederii consumatorilor și comercianților în piața internă. Ea primește peste 100 000 de cereri din partea consumatorilor în fiecare an și ajunge la milioane de cetățeni prin activitățile sale de informare prin presă și online. Este una dintre cele mai apreciate rețele de asistență pentru cetățeni din Uniune și majoritatea centrelor găzduiesc puncte de contact în domeniul legislației privind piața internă, cum ar fi Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului(18), iar din evaluarea acesteia reiese importanța continuării activităților sale. Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor poate constitui, în același timp, o importantă sursă de informații referitoare la provocările și problemele cu care se confruntă consumatorii la nivel local, acestea fiind relevante pentru elaborarea politicilor Uniunii și pentru protejarea intereselor consumatorilor. Prin urmare, programul ar trebui să permită crearea și intensificarea sinergiilor dintre reprezentarea consumatorilor la nivel local și la nivelul Uniunii, în vederea consolidării acțiunilor de promovare a intereselor consumatorilor. Rețeaua intenționează, de asemenea, să dezvolte mecanisme de reciprocitate cu organisme similare din țări terțe. [AM 42]

(40)  Verificarea adecvării dreptului Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și marketing, efectuată de către Comisie în luna mai 2017, a arătat că este nevoie de o mai bună punere în aplicare a normelor și de facilitarea recursurilor în cazul în care consumatorii au suferit de pe urma încălcării legislației privind protecția consumatorilor. Drept urmare, în luna aprilie 2018, Comisia a adoptat „Noile avantaje pentru consumatori” pentru a asigura, între altele, tratamentul egal al consumatorilor pe piața internă în legătură cu cazurile transfrontaliere, cum ar fi vânzarea de produse neconforme din sectorul autovehiculelor, standardele duble de calitate diferențiată a produselor sau problema pasagerilor blocați în aeroporturi în urma anulării unui număr mare de zboruri, îmbunătățirea capacității statelor membre de punere în aplicare a legislației, îmbunătățirea siguranței produselor, intensificarea cooperării internaționale și noi posibilități de recurs, în principal prin acțiuni de reprezentare desfășurate de entități calificate. Programul ar trebui să își propună să sprijine politica privind protecția consumatorilor prin acțiuni de sensibilizare, prin consolidarea bazei de cunoștințe și a capacităților și prin schimbul de bune practici ale organizațiilor de consumatori și ale autorităților de protecție a consumatorilor, prin crearea de rețele și dezvoltarea cunoștințelor despre piață, prin consolidarea bazei de date concrete privind funcționarea pieței interne pentru consumatori, prin sisteme informatice și instrumente de comunicare, printre altele. [AM 43]

(41)  Cetățenii sunt afectați, în special, de funcționarea piețelor de servicii financiare financiare și, prin urmare, trebuie să primească mai multe informații privind drepturile, riscurile și beneficiile pertinente. Acestea sunt o componentă esențială a pieței interne și necesită un cadru solid de reglementare și supervizare, care să asigure nu numai stabilitatea financiară și o economie durabilă, ci care să ofere, de asemenea, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare, inclusiv a investitorilor individuali, a titularilor de conturi de economii, a deținătorilor de polițe de asigurare, a membrilor și beneficiarilor fondurilor de pensii, a acționarilor individuali, a debitorilor și a IMM-urilor. Este important să se îmbunătățească capacitatea Programul ar trebui contribuie la îmbunătățirea capacității acestora de a participa la elaborarea politicilor pentru sectorul financiar , inclusiv prin generarea și diseminarea de informații clare, complete și ușor de înțeles despre produsele comercializate pe piețele financiare. [AM 44]

(42)  Prin urmare, programul ar trebui să sprijine în continuare activitățile specifice din cadrul Programului de consolidare a capacităților 2017-2020, sporind implicarea consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în elaborarea politicilor Uniunii, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 2017/826 al Parlamentului European și al Consiliului(19) care a continuat programul pilot și acțiunea pregătitoare din perioada 2012-2017. Acest lucru este necesar pentru a le permite factorilor de decizie să fie la curent cu opiniile părților interesate, altele decât profesioniștii din sectorul financiar, și pentru a asigura o mai bună reprezentare a intereselor consumatorilor și ale altor utilizatori finali ai serviciilor financiare. Programul ar trebui să își dezvolte în permanență metodologia și cele mai bune practici privind modul de creștere a implicării consumatorilor și a utilizatorilor finali de servicii financiare cu scopul de a identifica aspectele relevante pentru elaborarea politicilor Uniunii și pentru a asigura interesele consumatorilor în domeniul serviciilor financiare. Acest lucru ar trebui să determine îmbunătățirea politicilor îmbunătățească politicile privind serviciile financiare, în special datorită unei mai bune percepții din partea publicului a chestiunilor vizate de reglementarea financiară și de creșterea nivelului de cunoștințe financiare. Resursele publice ale acestui program ar trebui să se concentreze pe ceea ce este esențial pentru utilizatorii finali și să evite orice formă de sprijin financiar direct sau indirect pentru activitățile comerciale propuse de operatorii financiari privați. [AM 45]

(43)  În contextul unui proiect pilot desfășurat în perioada 2012-2013 și al unei acțiuni pregătitoare datând din perioada 2014-2016, Comisia a acordat granturi pentru două organizații, ca urmare a unei cereri de propuneri deschise anuale. Cele două organizații sunt Finance Watch, înființată în 2011 cu granturi din partea Uniunii ca o asociație internațională fără scop lucrativ în temeiul dreptului belgian, și Better Finance, care este rezultatul reorganizărilor succesive și al redefinirii unor federații europene preexistente ale investitorilor și acționarilor începând din 2009. Programul privind consolidarea capacităților, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2017/826, identifică aceste două organizații drept beneficiari exclusivi. Prin urmare, este necesară cofinanțarea în continuare a acestei organizații, în contextul programului. Cu toate acestea, această finanțare ar trebui să facă obiectul unei revizuiri. În acest sens, ar trebui reamintit că, în eventualitatea în care Programul de consolidare a capacităților și finanțarea aferentă se prelungesc dincolo de 2020 și în care apar alți beneficiari potențiali, cererea de candidaturi ar trebui să fie deschisă oricărei alte organizații care îndeplinește criteriile programului și contribuie la atingerea obiectivelor acestuia, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/826. [AM 46]

(44)  Este necesar un nivel înalt de protecție a sănătății de-a lungul întregului lanț alimentar de aprovizionare cu alimente și furaje, pentru a proteja consumatorii și a permite, totodată, funcționarea eficientă și fără sincope a pieței interne. Un lanț de aprovizionare agricol și alimentar sigur și sustenabil este indispensabil pentru societate și pentru piața internă. Crizele din domeniul sănătății După cum s-a demonstrat în cazul unor incidente recente, cum ar fi contaminarea ouălor cu fipronil în 2017 și scandalul cărnii de cal din 2013, crizele sanitare, precum gripa aviară și pesta porcină africană, și alertele alimentare la nivel transfrontalier perturbă funcționarea pieței interne, limitând circulația persoanelor și a bunurilor și îngreunând blocând producția. Prevenirea crizelor sanitare și a alertelor alimentare transfrontaliere este extrem de importantă. De aceea, programul ar trebui să sprijine acțiuni concrete, cum ar fi adoptarea unor măsuri de urgență în situații de criză și de evenimente neprevăzute care afectează sănătatea animalelor și a plantelor, creând un mecanism de acces direct la rezerva Uniunii pentru situații de criză, în scopul de a răspunde acestor urgențe mai prompt, mai eficace și mai eficient. [AM 47]

(45)  Obiectivul general al dreptului Uniunii în domeniul lanțului alimentar este de a contribui la garanta creșterea nivelului sănătății umane, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar, de a sprijini creșterea nivelului de bunăstare a animalelor, de a contribui la creșterea nivelului protecției și informării consumatorilor și la creșterea nivelului de protecție a mediului, inclusiv conservarea biodiversității, îmbunătățind în același timp sustenabilitatea produselor alimentare europene și a producției europene de hrană pentru animale, reducerea risipei alimentare, creșterea standardelor de calitate a produselor în cadrul Uniunii, optimizând competitivitatea industriei alimentare și a hranei pentru animale din Uniune și favorizând crearea de locuri de muncă. [AM 48]

(46)  Ținând seama de particularitățile acțiunilor referitoare la creșterea nivelului sănătății umane, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar, regulamentul trebuie să prevadă criterii de eligibilitate speciale privind acordarea de granturi și utilizarea achizițiilor publice. În special, prin derogare de la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(20) („Regulamentul financiar”), ca o excepție de la principiul neretroactivității, costurile aferente măsurilor de urgență, din cauza naturii lor urgente și imprevizibile, ar trebui să fie eligibile și să includă, de asemenea, costurile suportate ca urmare a suspectării apariției unei boli sau a unui organism dăunător, cu condiția ca apariția respectivă să fie confirmată și notificată ulterior Comisiei. Angajamentele bugetare corespunzătoare și plata cheltuielilor eligibile ar trebui să fie efectuate de către Comisie, în urma semnării angajamentelor juridice și a evaluării cererilor de plată transmise de statele membre. Costurile ar trebui să fie eligibile și în privința măsurilor de protecție adoptate în cazul unei amenințări directe la adresa stării de sănătate a Uniunii ca urmare a apariției sau evoluției, pe teritoriul unei țări terțe, al unui stat membru sau al țările și teritoriile de peste mări, a unor boli ale animalelor și zoonoze, precum și în privința măsurilor de protecție, sau a altor activități relevante, luate în sprijinul stării de sănătate a plantelor în Uniune. [AM 49]

(47)  Controalele Având în vedere faptul că lanțul de aprovizionare cu alimente este din ce în ce mai globalizat, controalele oficiale efectuate de statele membre reprezintă un instrument esențial pentru a verifica și monitoriza punerea în aplicare, conformitatea și respectarea cerințelor relevante ale Uniunii dacă cerințele relevante ale Uniunii sunt aplicate, respectate și impuse, în special în ce privește produsele importate din țări terțe. Eficacitatea și eficiența sistemelor oficiale de control sunt vitale pentru menținerea unui nivel înalt de siguranță pentru oameni, animale și plante de-a lungul lanțului alimentar, precum și pentru menținerea încrederii consumatorilor, asigurând în același timp un nivel înalt de protecție a mediului și a bunăstării animalelor. Pentru astfel de măsuri de control ar trebui să fie pus la dispoziție un sprijin financiar din partea Uniunii. În particular, o astfel de contribuție financiară ar trebui să se acorde laboratoarelor de referință ale Uniunii pentru a le ajuta să suporte costurile care rezultă din punerea în aplicare a programelor de lucru aprobate de Comisie. Mai mult, deoarece eficiența controalelor oficiale depinde și de existența în cadrul autorităților de control a unui personal bine pregătit, care să cunoască bine dreptul Uniunii, Uniunea ar trebui să fie în măsură să contribuie la formarea profesională a personalului respectiv și la programele de schimb relevante organizate de autoritățile competente. [AM 50]

(48)  Statisticile europene de înaltă calitate dezvoltate, elaborate și difuzate în cadrul programului statistic european sunt vitale pentru luarea de decizii bazate pe dovezi. Statisticile europene ar trebui să fie disponibile la timp și să contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii, astfel cum sunt se prevede în TFUE, și anume guvernanța economică consolidată și integrată, coeziunea socială, economică și teritorială, dezvoltarea durabilă, politica agricolă, dimensiunea socială a Europei și globalizarea.

(49)  Statisticile europene sunt indispensabile pentru luarea deciziilor în Uniune și pentru măsurarea performanței și a impactului inițiativelor Uniunii. Prin urmare, ar trebui să fie asigurate în continuare furnizarea și elaborarea statisticilor europene, cu o abordare la nivelul întregii Uniuni și depășind perspectiva pieței interne, pentru a acoperi toate activitățile și domeniile de politică ale Uniunii, inclusiv capacitarea întreprinderilor și a cetățenilor pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

(50)  Având în vedere natura sa orizontală, programul statistic european se supune unor cerințe specifice, și anume cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(21), în special cele referitoare la respectarea principiilor statistice, funcționarea sistemului statistic european și guvernanța acestuia, inclusiv rolul și sarcinile atribuite Comitetului Sistemului Statistic European și Comisiei (EUROSTAT), stabilirea și punerea în aplicare a programării activităților statistice.

(51)  Programul a fost transmis spre examinare prealabilă Comitetului Sistemului Statistic European, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și ar trebui pus în aplicare asigurând un control parlamentar eficient. [AM 51]

(52)  Uniunea și statele membre s-au angajat la punerea să fie în fruntea eforturilor de punere în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă. Contribuind la realizarea Agendei 2030, Uniunea și statele membre vor promova, de asemenea, o Europă mai puternică, mai sustenabilă, mai incluzivă, mai sigură și mai prosperă. Programul ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030, inclusiv prin găsirea unui echilibru între dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile, făcând în acest scop un angajament clar și vizibil în Regulamentul CFM și integrând obiectivele de dezvoltare durabilă, astfel cum se solicită în Rezoluțiile Parlamentului European din 14 martie și 30 mai 2018 referitoare la CFM 2021-2027. [AM 52]

(53)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei, precum și la atingerea obiectivului global ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurilor de reexaminare relevante.

(54)  Prezentul regulament prevede un pachet financiar pentru program, care va constitui suma de referință primară, în sensul [trimitere ce urmează să fie actualizată după caz, în conformitate cu noul acord interinstituțional: punctul 17 din acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(22)], pentru Parlamentul European și Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale.

(55)  Acordul privind Spațiul Economic European prevede cooperarea în domeniile care fac obiectul programului între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și țările din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb participante la Spațiul Economic European, pe de altă parte. Ar trebui, de asemenea, să fie incluse dispoziții care să deschidă programul la participarea altor țări, inclusiv a țărilor învecinate cu Uniunea și a țărilor care solicită aderarea, sunt candidate la aderare sau sunt în curs de aderare la Uniune. În plus, în domeniul statisticilor europene, programul ar trebui să fie accesibil Elveției în conformitate cu acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statisticii(23).

(56)  Statele terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare, astfel încât ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi Europeană să își poată exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

(57)  Regulamentul financiar se aplică acestui program. Acesta prevede normele de punere în aplicare a bugetului Uniunii, inclusiv normele referitoare la granturi, premii, achiziții publice.

(58)  Acțiunile puse în aplicare în cadrul programelor și al liniilor bugetare precedente s-au dovedit adecvate și ar trebui păstrate. Acțiunile noi introduse în cadrul programului au scopul de a consolida buna funcționare a pieței interne. Pentru a asigura o executare mai simplă și mai flexibilă a programului și, astfel, pentru a lucra mai bine în vederea atingerii obiectivelor acestuia, acțiunile ar trebui definite numai în funcție de categorii globale, generice. În program ar trebui să se includă, de asemenea, liste cu activități orientative privind obiectivele specifice din domeniul competitivității domenii precum competitivitatea, protecția consumatorilor și sau activități specifice decurgând din cerințele de reglementare, cum ar fi în domeniul standardizării, supravegherii pieței, reglementării lanțului alimentar și statisticilor europene. [AM 53]

(59)  Este necesar să se precizeze anumite categorii de entități eligibile pentru finanțare, precum și entitățile care ar trebui să fie eligibile în vedere finanțării fără o cerere de propuneri.

(60)  Având în vedere interconectarea tot mai pronunțată a economiei mondiale, inclusiv a economiei digitale, programul ar trebui să continue să prevadă posibilitatea de a implica, în anumite activități, experți externi, precum funcționari ai țărilor terțe, reprezentanți ai organizațiilor internaționale sau operatori economici. [AM 54]

(61)  Este necesar să se precizeze criteriile speciale privind normele de cofinanțare și costurile eligibile.

(62)  În conformitate cu angajamentul Comisiei, stabilit în comunicarea din 19 octombrie 2010 intitulată „Revizuirea bugetului UE”(24), și pentru a asigura coerența și simplificarea programelor de finanțare, resursele ar trebui să fie împărțite cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii dacă activitățile preconizate în cadrul programului urmăresc obiective care sunt comune mai multor instrumente de finanțare, excluzând totuși dubla finanțare.

(63)  Prezentul program ar trebui să contribuie la sprijinul global vizând nevoile specifice ale regiunilor ultraperiferice și integrarea loc în piața internă, astfel cum s-a reiterat recent în comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”(25).

(64)  Programul ar trebui să promoveze sinergii, evitând, în același timp, suprapunerea cu programele și acțiunile conexe ale Uniunii. Acțiunile din cadrul prezentului program vor fi complementare celor din cadrul programelor „Vamă” și „Fiscalis” instituite prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului(26) și prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului(27), care au același obiectiv de a sprijini și îmbunătăți funcționarea pieței interne. [AM 55]

(65)  Programul ar trebui să promoveze sinergii și complementarități în ceea ce privește , complementarități și adiționalitate în raport cu sprijinul acordat IMM-urilor și spiritul spiritului antreprenorial în cadrul Fondului european de dezvoltare regională, instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(28). Mai mult, componenta pentru IMM-uri a fondului InvestEU instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(29) va asigura sprijin sub formă de împrumuturi sau capitaluri proprii pentru a spori accesul la finanțarea pentru IMM-uri și disponibilitatea acesteia garantare a împrumuturilor sau participare la capital pentru a facilita accesul IMM-urilor și microîntreprinderilor la finanțare și a mări disponibilitatea fondurilor. Programul ar trebui să urmărească realizarea de sinergii și cu Programul spațial instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(30) în ceea ce privește încurajarea IMM-urilor să profite de soluții de inovare revoluționare și de alte soluții elaborate în cadrul acestor programe. [AM 56]

(66)  Prezentul program ar trebui să promoveze sinergii cu programul „Orizont Europa” instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(31), care își propune să promoveze cercetarea și inovarea. Acest lucru ar trebui să vizeze în special complementaritatea cu acțiunile viitorului Consiliu european al inovării pentru întreprinderi inovatoare, precum și sprijinul serviciilor pentru IMM-uri.

(67)  Programul ar trebui să promoveze sinergii și complementarități în ceea ce privește programul „Europa digitală” instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(32), care își propune să promoveze digitalizarea economiei Uniunii și a sectorului public și creșterea gradului de securitate cibernetică. [AM 57]

(68)  Mai mult, programul ar trebui să urmărească să asigure sinergii cu Fondul pentru justiție, drepturi și valori instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(33), care își propune să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu european de justiție ca sursă de eficacitate a sistemelor judiciare naționale, un catalizator esențial pentru o economie europeană echitabilă și rentabilă.

(69)  Prezentul program ar trebui să promoveze sinergii cu programul Erasmus instituit prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului(34), cu Fondul de solidaritate al Uniunii Europene instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(35) și cu Fondul Social European Plus instituit prin Regulamentul (UE) nr. [...] al Parlamentului European și al Consiliului(36) în domeniul mobilității forței de muncă și a tinerilor, care este esențială pentru buna funcționare a pieței interne.

(70)  În fine, acțiunile din domeniul lanțului alimentar, cum ar fi măsurile veterinare și fitosanitare în cazul crizelor în materie de sănătate a animalelor și a plantelor ar putea fi completate cu intervenții bazate pe piață din cadrul programării politicii agricole comune (PAC) a Uniunii instituită prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului(37).

(71)  Acolo unde este cazul, acțiunile programului ar trebui utilizate pentru a aborda Acțiunile programului ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară și să trateze disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții insuficiente, în mod proporțional, fără a duplica sau a exclude finanțarea privată și ele ar trebui să aibă o valoare adăugată clară. [AM 58]

(72)  Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește adoptarea de programe de lucru pentru punerea în aplicare a acțiunilor care contribuie la un nivel înalt de sănătate umană, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(38). [AM 59]

(73)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, valoarea adăugată la nivelul Uniunii, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. [AM 60]

(74)  Pentru a asigura monitorizarea și raportarea privind progresele înregistrate și eficacitatea și eficiența programului, ar trebui pus în practică încă de la început un cadru adecvat pentru monitorizarea acțiunilor și a rezultatelor programului. Această monitorizare și raportare ar trebui să se bazeze pe indicatori care măsoară efectele acțiunilor din cadrul programului în raport cu valori de referință predefinite. [AM 61]

(75)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 pentru o mai bună legiferare(39), este necesar să se evalueze prezentul program pe baza informațiilor colectate prin respectarea cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive exercitate mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren. Comisia ar trebui să întocmească un raport interimar de evaluare cu privire la realizarea obiectivelor acțiunilor sprijinite în cadrul programului, la rezultate și la impact, la eficiența utilizării resurselor și la valoarea adăugată pentru Uniune a programului, precum și un raport de evaluare final privind impactul pe termen mai lung, rezultatele și sustenabilitatea acțiunilor, precum și sinergiile cu alte programe. [AM 62]

(75a)  În vederea completării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește adoptarea programului (programelor) de lucru. [AM 63]

(76)  Lista O listă deschisă cu bolile animalelor și zoonozele care sunt eligibile pentru finanțare în cadrul măsurilor de urgență și pentru finanțare în cadrul programelor de eradicare, combatere și supraveghere ar trebui stabilite pe baza bolilor animalelor menționate în capitolul 2 din partea I a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului(40), în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(41) și în Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(42). [AM 64]

(77)  Pentru a lua în considerare situațiile provocate de bolile animalelor care au un impact semnificativ asupra producției animaliere sau a comerțului cu acestea, evoluția zoonozelor care reprezintă o amenințare la adresa oamenilor sau noile evoluții științifice sau epidemiologice, precum și bolile animalelor, care este posibil să constituie o amenințare nouă pentru Uniune, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei cu bolile animalelor și zoonoze. Pentru a asigura evaluarea eficace a evoluției programului înspre atingerea obiectivelor sale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește revizuirea sau completarea indicatorilor care măsoară gradul de realizare a obiectivelor specifice, atunci când se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. Ar trebui consultate, de asemenea, părțile interesate și asociațiile de consumatori. În special, Pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, ar trebui ca Parlamentul European și Consiliul să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate. [AM 65]

(78)  În temeiul [trimitere ce urmează să fie actualizată după caz, în conformitate cu o nouă decizie privind TTPM-urile: Articolul 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului(43)], persoanele și entitățile stabilite în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(79)  În conformitate cu Regulamentul financiar, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(44), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului(45), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului(46) și Regulamentul (UE) nr. 2017/1939 al Consiliului(47), interesele financiare ale Uniunii urmează să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului(48). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(80)  Prezentului regulament i se aplică Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din TFUE. Aceste norme sunt prevăzute în , și în special Regulamentul financiar și definesc în special care stabilește procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă și prevăd care prevede controale ale responsabilității actorilor financiari, trebuie să se aplice acțiunilor din cadrul programului, sub rezerva unor derogări prevăzute în prezentul regulament. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea Uniunii. [AM 66]

(81)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(49) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în statele membre în contextul prezentului regulament și sub supravegherea autorităților competente din statele membre. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(50) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Comisie în cadrul prezentului regulament și sub supravegherea Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Orice schimb sau transfer de informații efectuat de autoritățile competente trebuie să respecte normele privind transferul datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Regulamentul XXX [Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice] și orice schimb sau transfer de informații efectuat de Comisie trebuie să respecte normele privind transferul datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. [AM 67]

(82)  Având în vedere faptul că obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din cauza caracterului transfrontalier al problemelor implicate, dar, datorită potențialului crescut al acțiunii Uniunii, ele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se enunță la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(83)  Obiectivul programului ar trebui, de asemenea, să fie acela de a asigura vizibilitatea și coerența mai mare a pieței interne a Uniunii, a competitivității și a sustenabilității întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor în special a microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și a acțiunilor în domeniul statisticilor europene în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al administrațiilor. [AM 68]

(84)  Regulamentul (UE) nr. 99/2013, Regulamentul (UE) nr. 1287/2013, Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(51), Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(52), Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (53), Regulamentul (UE) 2017/826 ar trebui abrogate cu efect de la 1 ianuarie 2021.

(85)  Este oportună asigurarea unei tranziții neîntrerupte între programele din domeniile competitivității și sustenabilității întreprinderilor și IMM-urilor (în special în ceea ce privește microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii), protecției consumatorilor, clienților și utilizatorilor finali ai serviciilor financiare, elaborării de politici în domeniul serviciilor financiare, lanțului alimentar și al statisticilor europene, instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1287/2013, Regulamentul (UE) nr. 254/2014, Regulamentul (UE) 2017/826, Regulamentul (UE) nr. 258/2014, Regulamentul (UE) nr. 652/2014, Regulamentul (UE) nr. 99/2013 și prezentul program, în special în ceea ce privește continuarea măsurilor multianuale și evaluarea succesului programelor anterioare. [AM 69]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie programul privind piața unică pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne a consolida piața internă și a îmbunătăți funcționarea acesteia în domeniul competitivității și sustenabilității întreprinderilor , inclusiv (în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii), al standardizării, al protecției consumatorilor, al supravegherii pieței, al lanțului de aprovizionare cu alimente și al cadrului de finanțare a dezvoltării, elaborării și diseminării statisticilor europene în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 (denumit în continuare „programul”). [AM 70]

Acesta prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul Uniunii, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și/sau instrumente financiare de la bugetul Uniunii cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

(2)  „statistici europene” înseamnă statisticile dezvoltate, elaborate și diseminate la nivelul Uniunii și în statele membre, în conformitate cu articolul 3 din TUE și cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009; [AM 71]

(3)  „entitate juridică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul legislației naționale, al dreptului Uniunii sau al legislației internaționale, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate fără personalitate juridică, în conformitate cu articolul 197 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 (denumit în continuare „Regulamentul financiar”); [AM 72]

(4)  „microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii” înseamnă microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE, în versiunea din 6 mai 2003;

(4a)  „întreprindere din economia socială” înseamnă o întreprindere al cărei principal obiectiv este mai degrabă să aibă un impact social decât să facă profit pentru proprietari sau acționari, care operează prin furnizarea de bunuri și servicii pe piață și care este administrată în mod deschis și responsabil, implicând angajații, consumatorii și părțile interesate; [AM 73]

(4b)  „întreprindere publică locală” înseamnă o întreprindere locală mică de servicii publice care întrunește criteriile pentru IMM-uri și care îndeplinește activități importante pentru comunitățile locale; [AM 74]

(4c)  „rețele de întreprinderi” înseamnă gruparea unor antreprenori cu scopul de a duce la îndeplinire un proiect comun în care două sau mai multe IMM-uri desfășoară împreună una sau mai multe activități economice pentru a-și mări competitivitatea pe piață. [AM 75]

(5)  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii.

Articolul 3

Obiectivele programului

1.  Programul are următoarele obiective generale:

(a)  să îmbunătățească funcționarea pieței interne și, în special, să protejeze și să capaciteze cetățenii, consumatorii și întreprinderile, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), prin asigurarea respectării dreptului Uniunii, prin facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea de standarde și prin promovarea sănătății umane, a animalelor și a plantelor, precum și prin promovarea bunăstării cadrului juridic, social și de mediu al Uniunii; să faciliteze accesul pe piață și accesul la finanțare, să promoveze concurența loială între întreprinderi și stabilirea de standarde, să asigure un nivel uniform și ridicat de protecție a consumatorilor, să consolideze supravegherea pieței în întreaga Uniune, să îmbunătățească recunoașterea reciprocă și să promoveze sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și bunăstarea animalelor; precum și să consolideze cooperarea dintre autoritățile competente ale statelor membre și dintre autoritățile competente ale statelor membre și Comisie și agențiile descentralizate ale Uniunii; [AM 76]

(b)  să asigure dezvolte, să elaboreze și să disemineze statistici europene de înaltă calitate, comparabile și fiabile privind Europa , care să sprijine conceperea, monitorizarea și evaluarea tuturor politicilor Uniunii, inclusiv în materie de comerț și migrație, și care să le permită cetățenilor, factorilor de decizie și autorităților de reglementare, autorităților de supraveghere, întreprinderilor, mediului academic, societății civile cetățenilor și mass-mediei să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe activ la procesul democratic. [AM 77]

2.  Programul are următoarele obiective specifice:

(a)  să eficientizeze piața internă, să faciliteze prevenirea și înlăturarea obstacolelor, să sprijine dezvoltarea, implementarea și aplicarea dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor, achizițiile publice, supravegherea pieței, precum și în domenii precum dreptul societăților comerciale, dreptul contractual și dreptul responsabilității extracontractuale, combaterea spălării banilor, libera circulație a capitalurilor, serviciile financiare și concurența, inclusiv dezvoltarea de instrumente de guvernanță; prin:

(i)   facilitarea prevenirii și înlăturării obstacolelor și sprijinirea procesului de dezvoltare, implementare și aplicare a dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor și achizițiile publice, precum și în domenii precum dreptul societăților comerciale, dreptul contractual și dreptul responsabilității extracontractuale, combaterea spălării banilor, libera circulație a capitalurilor, serviciile financiare și concurența, inclusiv dezvoltarea de instrumente de guvernanță;

(ii)  sprijinirea supravegherii eficiente a pieței și a siguranței produselor în întreaga Uniune și participarea la combaterea contrafacerii produselor cu scopul de a garanta faptul că pe piața Uniunii sunt disponibile doar produse sigure și conforme, care oferă un nivel înalt de protecție a consumatorilor, inclusiv în cazul în care este vorba despre produse comercializate online, precum și la asigurarea unei mai mari omogeneități și capacități a autorităților de supraveghere a pieței în întreaga Uniune. [AM 78]

(b)  să îmbunătățească mărească atât competitivitatea, cât și sustenabilitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor și punerea în aplicare a principiului să aplice principiul adiționalității fondurilor, prin punerea la dispoziție a unor măsuri care sprijină accesul la finanțare pentru IMM-uri - accesul la piețe, inclusiv internaționalizarea IMM-urilor, un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor, competitivitatea sectoarelor, modernizarea industriei și promovarea antreprenoriatului; (obiective pentru IMM-uri), acordând o atenție deosebită nevoilor lor specifice, prin următoarele mijloace:

(i)  acordând diverse forme de sprijin pentru IMM-uri, stimulând creșterea, promovarea și crearea de IMM-uri, inclusiv de rețele de întreprinderi, dezvoltarea competențelor manageriale și promovând măsurile de extindere, care le vor facilita accesul la piețe și la procese de internaționalizare, precum și comercializarea produselor și serviciilor lor;

(ii)  creând un mediu și un cadru de afaceri favorabil pentru IMM-uri, reducând sarcina administrativă, mărind competitivitatea sectoarelor, asigurând modernizarea industriei, inclusiv transformarea lor digitală, contribuind la o economie rezilientă și eficientă din punctul de vedere al consumului de energie și al utilizării resurselor;

(iii)  promovând o cultură antreprenorială și contribuind la o formare de înaltă calitate a personalului IMM-urilor;

(iv)  promovând noi oportunități de afaceri pentru IMM-uri, făcând față schimbărilor structurale prin măsuri specifice, și alte forme inovatoare de acțiuni, cum ar fi preluările întreprinderilor de către lucrători, care facilitează crearea de locuri de muncă și continuitatea întreprinderilor, pe teritoriile afectate de aceste schimbări. [AM 79]

(c)  să asigure funcționarea efectivă a pieței interne prin procese de standardizare care:

(i)  permit finanțarea organismelor europene de standardizare și a participării participarea tuturor părților interesate relevante în procesul de stabilire a standardelor europene; [AM 80]

(ii)  sprijină dezvoltarea unor standarde de raportare financiară internațională și de audit de înaltă calitate, facilitează integrarea acestora în dreptul Uniunii și/sau promovează inovarea și elaborarea celor mai bune practici în raportarea de informații de către întreprinderi, atât cele de dimensiuni mici, cât și cele de dimensiuni mari; [AM 81]

(d)  să promoveze interesele consumatorilor și să asigure un nivel înalt și uniform de protecție a consumatorilor și siguranță a produselor prin: [AM 82]

(i)  capacitarea, sprijinirea și educarea consumatorilor, întreprinderilor și societății civile; asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a unui consum durabil și a siguranței produselor, în special prin pentru cei mai vulnerabili consumatori, pentru a spori echitatea, transparența și încrederea în piața unică; sprijinirea autorităților responsabile cu aplicarea legislației și a organizațiilor care reprezintă consumatorii și prin acțiuni de cooperare, abordând, printre altele, problemele ridicate de tehnologiile existente și emergente, inclusiv acțiunile care vizează îmbunătățirea trasabilității produselor de-a lungul lanțului de aprovizionare; standarde de calitate în întreaga Uniune și abordarea problemei standardelor duble de calitate a produselor; creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile consumatorilor în temeiul legislației Uniunii și garantarea faptului că toți consumatorii au acces la căi mecanisme eficiente de recurs și furnizarea de informații adecvate cu privire la piețe și consumatori, precum și promovarea consumului durabil printr-o mai mare informare a consumatorilor privind caracteristicile specifice și impactul bunurilor și serviciilor asupra mediului; [AM 83]

(ii)  îmbunătățirea participării consumatorilor, a altor utilizatori finali ai serviciilor financiare și a societății civile la elaborarea politicilor privind serviciile financiare; promovarea unei mai bune înțelegeri a sectorului financiar și a diferitelor categorii de produse financiare comercializate și garantarea intereselor consumatorilor în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul; [AM 84]

(e)  să contribuie la creșterea nivelului sănătății umane și siguranței persoanelor, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar de aprovizionare cu produse alimentare și hrană pentru animale și în domeniile conexe, inclusiv prin prevenirea și eradicarea bolilor și a organismelor dăunătoare și prin măsuri de urgență adoptate în situații de criză la scară largă și în cazul unor evenimente neprevăzute care afectează sănătatea animalelor sau a plantelor, precum și să sprijine creșterea nivelului de bunăstare a animalelor precum și și să dezvolte producerea și consumul de alimente produse agroalimentare sustenabile la prețuri accesibile, precum și să stimuleze cercetarea, inovarea și schimbul de cele mai bune practici între părțile interesate în aceste domenii. [AM 85]

(f)   dezvolte, să elaboreze, să disemineze și să comunice statistici europene de înaltă calitate privind Europa, la timp, cu imparțialitate și într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, prin consolidarea parteneriatelor cu Sistemul Statistic European menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și cu toate părțile externe relevante, utilizând surse de date multiple, metode avansate de analiză a datelor, sisteme inteligente și tehnologii digitale și asigurând o defalcare națională și, acolo unde este posibil, o defalcare regională. [AM 86]

Articolul 4

Buget

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 se ridică la 4 088 580 000 EUR 6 563 000 000 EUR la prețurile curente. [AM 87]

2.  În cadrul sumei prevăzute la alineatul (1), sumele orientative prezentate mai jos trebuie alocate pentru următoarele obiective:

(-a)  394 590 000 EUR pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i); [AM 88]

(-aa)  396 200 000 EUR pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii); [AM 89]

(a)  1 000 000 000 EUR 3 122 000 000 EUR pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b); [AM 90]

(aa)  220 510 000 EUR pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c); [AM 91]

(b)  188 000 000 EUR 198 000 000 EUR pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (i); [AM 92]

(c)  1 680 000 000 EUR pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (e);

(d)  552 000 000 EUR pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (f).

3.  Suma prevăzută la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a programului, în special cu privire la activitățile pregătitoare, de monitorizare, verificare, audit și de evaluare, precum și la utilizarea rețelelor de tehnologia informațiilor, cu accent pe prelucrarea informațiilor și schimbul de informații, precum și la utilizarea și dezvoltarea instrumentelor de tehnologia informațiilor instituționale. Pentru a asigura disponibilitatea maximă a programului de a finanța acțiunile vizate de obiectivele programului, costurile totale aferente sprijinului tehnic și administrativ nu depășesc 5 % din valoarea pachetului financiar menționat la alineatul (1). [AM 93]

4.  Pentru obiectivul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (e), angajamentele bugetare care acoperă mai mult de un exercițiu financiar, pot fi defalcate în tranșe anuale care se întind pe mai mulți ani.

5.  Prin derogare de la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia angajează bugetul pentru grantul atribuit pentru măsuri de urgență în domeniile veterinar și fitosanitar din cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (e) din prezentul regulament după evaluarea cererilor de plată transmise de către statele membre.

5a.  Ar trebui introdus un mecanism specific pentru accesul direct al lanțului alimentar la rezerva pentru situații de criză a Comisiei, în situații de urgență la scară largă, astfel încât să se asigure o finanțare suficientă pentru măsurile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (e). [AM 94]

6.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi transferate către program la cererea acestora. Comisia implementează aceste resurse direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, sau indirect, în conformitate cu litera (c) a aceluiași articol. Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

Articolul 5

Țări terțe asociate la program

Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:

(a)  Membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind SEE;

(b)  țările în curs de aderare, țările candidate și candidații potențiali, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și acestea;

(c)  țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(d)  țările terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(i)  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

(ii)  să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la programe individuale și costurile administrative ale acestora;

(iii)  să nu confere țării terțe o competență decizională cu privire la program;

(iv)  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Contribuțiile menționate la punctul (ii) constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

Articolul 6

Punerea în aplicare și forme de finanțare din partea UE

1.  Programul este pus în aplicare prin gestiune directă în conformitate cu Regulamentul financiar sau prin gestiune indirectă cu organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

2.  Programul poate furniza finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, mai precis granturi, premii și achiziții publice. Totodată, acesta poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

3.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscul asociat cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și sunt considerate o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X] din Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare](54).

CAPITOLUL II

GRANTURI

Articolul 7

Granturi

Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.

Articolul 8

Acțiuni eligibile

1.  Numai acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3 sunt eligibile în vederea finanțării.

2.  Sunt eligibile în special următoarele acțiuni de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 3:

(a)  crearea condițiilor potrivite pentru capacitarea tuturor actorilor de pe piața internă, inclusiv a întreprinderilor, a cetățenilor, și a consumatorilor, a societății civile și a autorităților publice, prin campanii transparente de informare schimburi de informații și sensibilizare, în special în ceea ce privește normele aplicabile ale Uniunii și drepturile consumatorilor și ale întreprinderilor, schimbul de bune practici, promovarea de bune practici și de soluții inovatoare, schimbul de expertiză și de cunoștințe și diseminarea acestora și organizarea de cursuri de formare pentru promovarea alfabetizării digitale a cetățenilor și întreprinderilor; [AM 95]

(b)  furnizarea de mecanisme pentru cetățeni, consumatori, utilizatori finali, societatea civilă, sindicate și reprezentanții întreprinderilor din Uniune, în special cei ai IMM-urilor, astfel încât aceștia să contribuie la discuții politice, elaborarea de politici și procesul decizional, în special prin sprijinirea funcționării organizațiilor reprezentative la nivel național și la nivelul Uniunii; [AM 96]

(c)  consolidarea capacităților, facilitarea și coordonarea unor acțiuni comune între statele membre și între autoritățile competente ale statelor membre și între autoritățile competente ale statelor membre și Comisie, agențiile descentralizate ale Uniunii și autoritățile din țări terțe, mai ales a unor acțiuni comune care vizează consolidarea siguranței produselor, asigurarea respectării normelor de protecție a consumatorilor în Uniune și trasabilitatea produselor; [AM 97]

(d)  sprijinirea punerii efective în aplicare de către statele membre și a modernizării cadrului juridic al Uniunii și a adaptării rapide a acestuia la mediul în continuă schimbare, precum și sprijinirea soluționării unor aspecte legate de digitalizare, inclusiv prin colectarea de date și analiza acestora; studii, evaluări și recomandări de politici; organizarea unor activități demonstrative și proiecte pilot; activități de comunicare; dezvoltarea de instrumente informatice dedicate care să asigure funcționarea transparentă, echitabilă și eficientă a pieței interne. [AM 98]

2a.  Următoarele acțiuni de punere în aplicare a obiectivelor specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) sunt eligibile pentru finanțare:

(a)  coordonarea și cooperarea între autoritățile de supraveghere a pieței și alte autorități relevante din statele membre, în special prin Rețeaua Uniunii pentru conformitatea produselor;

(b)  dezvoltarea și întreținerea instrumentelor informatice utilizate pentru schimbul de informații privind supravegherea pieței și controalele la frontierele externe;

(c)  sprijinirea dezvoltării de acțiuni și teste comune în domeniul siguranței și conformității produselor, inclusiv în ceea ce privește produsele conectate și produsele comercializate online;

(d)  cooperarea, proiectele comune și schimbul de bune practici între autoritățile de supraveghere a pieței și organismele relevante din țări terțe;

(e)  sprijinirea strategiilor de supraveghere a pieței, colectarea de cunoștințe și de informații, testarea capacităților și a dotărilor, evaluările inter pares, programele de formare, asistența tehnică și consolidarea capacităților pentru autoritățile de supraveghere a pieței;

(f)  evaluarea procedurilor de omologare de tip și verificarea conformității autovehiculelor de către Comisie. [AM 99]

3.  Următoarele acțiuni de punere în aplicare a obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b) sunt eligibile pentru finanțare:

(a)  punerea la dispoziție a unor forme diverse de sprijin pentru IMM-uri; [AM 100]

(b)  facilitarea accesului microîntreprinderilor, IMM-urilor și rețelelor de întreprinderi la piețe, inclusiv la piețele din afara Uniunii, sprijinirea acestora în abordarea provocărilor globale, de mediu, economice și societale și internaționalizarea întreprinderilor, facilitarea sprijinului pentru acestea pe parcursul ciclului lor de viață, precum și consolidarea poziției de lider în antreprenoriat și industrie deținută de Uniune în cadrul lanțurilor valorice globale , inclusiv Rețeaua întreprinderilor europene; [AM 101]

(c)  abordarea problemelor legate de barierele de pe piață, reducerea sarcinii administrative, inclusiv reducerea obstacolelor în calea înființării de întreprinderi și a începerii de afaceri și crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru a le permite microîntreprinderilor și IMM-urilor să profite de avantajele pieței interne, inclusiv de accesul la finanțare, și prin oferirea de orientări adecvate, programe de mentorat și îndrumare pentru furnizarea de servicii pentru întreprinderi bazate pe cunoaștere; [AM 102]

(d)  facilitarea dezvoltării și creșterii întreprinderilor sustenabile, mai buna informare a microîntreprinderilor și IMM-urilor în legătură cu legislația Uniunii, inclusiv legislația în domeniul mediului și energiei, îmbogățindu-și competențele și calificările și facilitând noi modele de afaceri și lanțuri valorice eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să stimuleze transformarea industrială, tehnologică și organizatorică sustenabilă în toate sectoarele de producție și de servicii; [AM 103]

(e)  sprijinirea întărirea competitivității și sustenabilității întreprinderilor și a unor sectoare întregi ale economiei, sprijinirea adoptării de către IMM-uri și microîntreprinderi a inovării tehnologice, organizatorice și sociale, creșterea responsabilității sociale a întreprinderilor și intensificarea colaborării de-a lungul lanțului valoric prin conectarea strategică a ecosistemelor și a clusterelor, inclusiv inițiativa comună privind clusterele; [AM 104]

(f)  promovarea unui mediu de afaceri antreprenorial și a culturii antreprenoriale, inclusiv lărgirea programului de mentorat pentru noi antreprenori și sprijinirea întreprinderilor nou-înființate, a sustenabilității și extinderii activității întreprinderilor, acordând o atenție deosebită potențialilor noi antreprenori (de exemplu, tinerii, femeile), precum și altor grupuri-țintă specifice, cum ar fi grupurile dezavantajate din punct de vedere social sau grupurile vulnerabile. [AM 105]

3a.  La implementarea obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), Comisia poate, în plus față de acțiunile menționate la alineatul (3) literele (a)-(f) de la prezentul articol, să sprijine următoarele acțiuni specifice:

(a)  accelerarea, susținerea și extinderea serviciilor de consultanță prin Rețeaua întreprinderilor europene pentru a furniza servicii integrate de sprijin pentru afaceri cu ghișeu unic IMM-urilor din Uniune care doresc să exploreze oportunitățile existente pe piața internă și în țările terțe și pentru a verifica prin monitorizare că acestea din urmă mențin un nivel comparabil de calitate a serviciilor în toate statele membre;

(b)  sprijinirea creării de rețele de întreprinderi;

(c)  sprijinirea și extinderea programelor de mobilitate pentru noii antreprenori („Erasmus pentru tinerii antreprenori”) menite să îmbunătățească abilitatea acestora de a-și îmbogăți cunoștințele, competențele și atitudinea de întreprinzători precum și să le dezvolte capacitățile tehnice și de gestionare a întreprinderilor;

(d)  sprijinirea extinderii IMM-urilor prin intermediul unor proiecte majore de extindere a întreprinderilor, bazate pe valorificarea oportunităților oferite de piață (instrumentul de extindere a activității IMM-urilor);

(e)  sprijinirea unor activități sectoriale specifice în domenii caracterizate printr-o proporție mare de microîntreprinderi și IMM-uri și o contribuție însemnată la PIB-ul Uniunii, precum sectorul turismului. [AM 106]

3b.  Acțiunile întreprinse prin Rețeaua întreprinderilor europene menționate la alineatul (3a) litera (a) de la prezentul articol pot cuprinde, printre altele:

(a)  facilitarea internaționalizării IMM-urilor și identificarea partenerilor de afaceri pe piața internă, cooperarea economică transfrontalieră în domeniul C&D și parteneriate de transfer de tehnologie, cunoștințe și inovații;

(b)  furnizarea de informații, îndrumări și consiliere personalizată despre legislația și oportunitățile de finanțare ale Uniunii, precum și despre inițiativele Uniunii cu impact asupra afacerilor, inclusiv în materie de fiscalitate, drepturi de proprietate, mediu și obligații legate de energie și aspecte din domeniul muncii și protecției sociale;

(c)  facilitarea accesului IMM-urilor la expertiză în domeniul mediului, al climei, al eficienței energetice și al performanței;

(d)  dezvoltarea rețelei cu ajutorul altor rețele de informații și consiliere ale Uniunii și statelor membre, îndeosebi EURES, centrele de inovare ale Uniunii și platforma de consiliere InvestEU.

Serviciile prestate de Rețea în beneficiul altor programe ale Uniunii sunt finanțate de programele respective.

Comisia acordă prioritate acțiunilor de îmbunătățire a părților sau elementelor Rețelei care nu sunt conforme cu standardul minim pentru a furniza un sprijin omogen microîntreprinderilor și IMM-urilor din toată Uniunea.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili indicatori și standarde minime care să măsoare impactul Rețelei în raport cu obiectivele specifice și eficacitatea acțiunilor pentru IMM-uri.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20, pentru a stabili noi forme de sprijin pentru IMM-uri neprevăzute la prezentul alineat. [AM 107]

4.  Acțiunile prevăzute la articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 și de punere în practică a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (i) din prezentul regulament sunt eligibile pentru finanțare.

5.  Acțiunile de acordare de sprijin pentru activitățile care vizează dezvoltarea, aplicarea, evaluarea și monitorizarea standardelor internaționale în domeniul raportării financiare și al auditului și supravegherea proceselor lor de stabilire a standardelor și punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (ii) sunt eligibile pentru finanțare.

5a.  Următoarele acțiuni de punere în aplicare a obiectivelor specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (i) sunt eligibile pentru finanțare:

(a)  educarea consumatorilor și creșterea gradului de conștientizare de către aceștia a drepturilor lor prin educație pe tot parcursul vieții privind normele UE în materie de protecție a consumatorilor și capacitarea consumatorilor pentru a face față noilor dificultăți generate de evoluția tehnologică și de digitalizare, inclusiv nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;

(b)  asigurarea și facilitarea accesului tuturor consumatorilor și comercianților la o modalitate corespunzătoare de soluționare extrajudiciară a litigiilor și de soluționare online a litigiilor, precum și la informații privind căile de atac posibile;

(c)  sprijinirea unei mai bune aplicări a legislației în materie de protecție a consumatorilor, acordând o atenție deosebită cazurilor transfrontaliere sau cazurilor care implică părți terțe, coordonării și cooperării eficace între organismele naționale de aplicare a legii și cooperării în materie de aplicare a legii cu țările terțe;

(d)  favorizarea unui consum sustenabil, prin sensibilizarea consumatorilor cu privire la durabilitatea produsului, la impactul acestuia asupra mediului și la caracteristicile sale de proiectare ecologică, promovarea drepturilor consumatorilor în acest sens și posibilitatea de a recurge la căi de atac în cazul produselor care se defectează prematur. [AM 108]

6.  Acțiunile stabilite în anexa I de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) sunt eligibile pentru finanțare.

7.  Acțiunile stabilite în anexa II de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) sunt eligibile pentru finanțare.

Articolul 9

Entități eligibile

1.  Criteriile de eligibilitate prevăzute la alineatele (2)-(7) din prezentul articol se aplică în plus față de criteriile prevăzute la articolul 197 din Regulamentul financiar.

2.  Pe lângă condițiile de eligibilitate prevăzute la alineatele (3)-(7), următoarele entități sunt eligibile în cadrul programului:

(a)  entitățile juridice stabilite într-una dintre următoarele țări:

(i)  un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legate de acesta;

(ii)  o țară terță asociată la program în conformitate cu articolul 5;

(b)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională;

(c)  entitățile juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program sunt eligibile în mod excepțional pentru participare, cu condiția ca acțiunea să urmărească obiectivele Uniunii și ca activitățile din afara Uniunii să contribuie la eficacitatea intervențiilor efectuate pe teritoriile statului membru cărora li se aplică Tratatele.

3.  Entitățile Comisia le poate permite entităților juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program să participe la următoarele acțiuni: [AM 109]

(a)  acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

(b)  acțiunile de sprijinire a protecției consumatorilor care vizează punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (i).

Entitățile care participă la acțiunile menționate la literele (a) și (b) nu au dreptul să primească contribuții financiare din partea Uniunii, în special dacă există un risc de transfer al tehnologiilor inovatoare, cu excepția cazului în care acest lucru este indispensabil programului, în special în ceea ce privește competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune sau în ceea ce privește protecția consumatorilor stabiliți în Uniune. Această excepție nu se aplică în cazul entităților care au scop lucrativ. [AM 110]

4.  Pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (i) din prezentul regulament, entitățile menționate la articolele 15 și 16 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 sunt eligibile.

5.  Pentru acțiunile care sprijină protecția consumatorilor, punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (i) și cu privire la Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor, sunt eligibile următoarele organisme:

(a)  un organism desemnat de un stat membru sau de o țară terță prevăzută la articolul 5, care este un organism fără scop lucrativ selectat printr-o procedură transparentă;

(b)  un organism public.

6.  Țări terțele, asociate sau neasociate la program, sunt eligibile pentru următoarele acțiuni de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e):

(a)  măsurile de protecție adoptate în cazul unei amenințări directe la adresa stării de sănătate a Uniunii ca urmare a apariției sau evoluției, pe teritoriul unei țări terțe sau al unui stat membru, a uneia dintre bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexa III sau a organismelor dăunătoare plantelor enumerate în programul de lucru menționat la articolul 16;

(b)  măsurile de protecție, sau alte activități relevante, luate în sprijinul stării de sănătate a plantelor în Uniune.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a modifica anexa III acolo unde este necesar pentru a lua în considerare situațiile provocate de bolile animalelor care au un impact semnificativ asupra producției animaliere sau a comerțului cu animale, evoluția zoonozelor care reprezintă o amenințare la adresa oamenilor sau noile evoluții științifice sau epidemiologice, precum și bolile animalelor care este posibil să constituie o amenințare nouă pentru Uniune.

Cu excepția cazurilor de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor care au un impact semnificativ asupra Uniunii, în principiu, țările neasociate ar trebui să își autofinanțeze participarea la acțiunile menționate la literele (a) și (b).

7.  Pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament, sunt eligibile următoarele entități juridice:

(a)  institutele naționale de statistică și alte autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(b)  pentru acțiunile de sprijinire a rețelelor de colaborare, alte organisme care funcționează în domeniul statisticii și care nu sunt autoritățile menționate la litera (a) din prezentul alineat;

(c)  organizațiile non-profit, fără conflicte de interese de natură industrială, comercială, de afaceri sau de altă natură și care au drept obiective și activități principale promovarea și sprijinirea punerii în aplicare a Codului de practici al statisticilor europene menționat la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și punerea în aplicare a noilor metode de elaborare a statisticilor europene care au drept scop îmbunătățirea eficienței și sporirea calității la nivelul Uniunii.

Articolul 10

Beneficiari desemnați

Următoarele entități pot beneficia de un grant în cadrul programului, fără a se recurge la o cerere de propuneri:

(a)  pentru acțiunile în domeniul supravegherii pieței de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din prezentul regulament, autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre, astfel cum sunt menționate la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și la articolul 11 din [Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele](55); [AM 111]

(b)  pentru acțiunile în domeniile acreditării și supravegherii pieței vizând punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din prezentul regulament, organismul recunoscut în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, pentru a efectua activitățile menționate la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; [AM 112]

(c)  pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (i) din prezentul regulament, entitățile menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

(d)  pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (ii), Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG), Fundația pentru standarde internaționale de raportare financiară și Consiliul de supraveghere a interesului public (PIOB);

(e)  pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (i) în legătură cu reprezentarea interesului consumatorilor la nivelul Uniunii, Organizația Europeană a Consumatorilor (Bureau Européen des Unions de Consommateurs - BEUC) și Asociația Europeană pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorului în Standardizare (ANEC), cu condiția ca acestea să nu aibă interese conflictuale și să reprezinte prin membrii lor interesele consumatorilor din Uniune în cel puțin două treimi din statele membre;

(f)  pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (ii), Finance Watch și Better Finance, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții care vor face obiectul unei evaluări anuale:

(i)  entitățile rămân neguvernamentale, non-profit și independente de orice interes industrial, comercial sau economic;

(ii)  ele evită orice conflict de interese și reprezintă, prin membrii lor, interesele consumatorilor din Uniune și ale altor utilizatori finali din domeniul serviciilor financiare;

(g)  pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) din prezentul regulament:

(i)  autoritățile competente ale statelor membre și entitățile lor afiliate, laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și centrele de referință ale Uniunii Europene menționate la articolele 92, 95 și 97 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului(56) și organizațiile internaționale;

(ii)  numai în cazul acțiunilor descrise în temeiul articolului 9 alineatul (6) literele (a) și (b) din prezentul regulament, țările terțe asociate sau neasociate la program;

(h)  pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament, institutele naționale de statistică și alte autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Cu privire la litera (e) de la primul alineat al prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 în vederea adaptării listei de entități care pot primi un grant în cadrul programului, pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (i). [AM 113]

Articolul 11

Criterii de evaluare și de atribuire

Comitetul (comitetele) de evaluare pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului (obiectivelor) specific(e) prevăzut(e) la articolul 3 alineatul (2) poate (pot) fi alcătuit(e) în totalitate sau parțial din experți externi. Activitatea comitetului (comitetelor) de evaluare se bazează pe principiul transparenței, al egalității de tratament și al nediscriminării. [AM 114]

Articolul 12

Reguli de cofinanțare

1.  Pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din prezentul regulament în ceea ce privește autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și din țările terțe asociate la program și instalațiile de testare ale Uniunii menționate la articolul 20 din [Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele], programul poate finanța până la 100 % din costurile eligibile ale unei acțiuni, cu condiția neîncălcării principiului cofinanțării, astfel cum este definit în Regulamentul financiar. [AM 115]

2.  Pentru granturile atribuite Consiliului de supraveghere a interesului public (PIOB) în vederea punerii în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (ii), dacă finanțarea acordată de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) într-un anumit an se ridică la peste două treimi din finanțarea anuală totală, contribuția anuală pentru respectivul an se limitează la o sumă maximă prevăzută în programul de lucru menționat la articolul 16.

3.  Pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) din prezentul regulament, programul poate finanța până la 100 % din costurile eligibile, cu condiția neîncălcării principiului de cofinanțare definit la articolul 190 din Regulamentul financiar.

4.  Pentru acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament, programul poate finanța până la 95 % din costurile eligibile ale acțiunilor de sprijinire a rețelelor de colaborare menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 13

Costuri eligibile

În plus față de criteriile stabilite în articolul 186 din Regulamentul financiar, următoarele criterii privind eligibilitatea costurilor se aplică pentru acțiuni de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) din prezentul regulament:

(a)  după cum se menționează la articolul 193 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar, costurile sunt eligibile înainte de data începerii acțiunii;

(b)  aceste costuri pot fi, de asemenea, eligibile ca urmare a luării de măsuri în legătură cu suspectarea apariției unei boli sau a prezenței unui organism dăunător, cu condiția ca apariția bolii sau prezența organismului dăunător să fi fost ulterior confirmată.

Costurile menționate la alineatul (1) litera (a) sunt eligibile de la data notificării Comisiei în legătură cu apariția bolii sau cu prezența organismului dăunător.

Articolul 14

Finanțare cumulativă, complementară și combinată

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul unui alt program al Uniunii poate primi o contribuție și din partea programului, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui program al Uniunii care contribuie se aplică contribuției pe care acesta o aduce la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile eligibile totale ale acțiunii, iar sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională, în conformitate cu documentele de stabilire a condițiilor pentru acordarea de sprijin.

2.  Acțiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

(a)  au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri în temeiul programului;

(b)  respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;

(c)  nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri din motive de constrângeri bugetare.

pot beneficia de sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului de coeziune, a Fondului Social European Plus sau a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu alineatul 5 din articolul [67] din Regulamentul (UE) XX [Regulamentul privind dispozițiile comune] sau Regulamentul (UE) XX [de instituire a Programului Europa digitală], în special obiectivul privind competențele digitale avansate, și articolul [8] sau Regulamentul (UE) XX [Finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie compatibile cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului care acordă sprijin. [AM 116]

3.  O operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau mai multor programe ale Uniunii. În astfel de cazuri, cheltuielile declarate într-o cerere de plată nu sunt declarate într-o cerere de plată pentru alt program.

4.  Cuantumul cheltuielilor care trebuie înregistrate într-o cerere de plată se poate calcula proporțional pentru fiecare program în cauză, în conformitate cu documentul care stabilește condițiile pentru a beneficia de sprijin.

CAPITOLUL III

OPERAȚIUNI DE FINANȚARE MIXTĂ

Articolul 15

Operațiuni de finanțare mixtă

Operațiunile de finanțare mixtă decise în temeiul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul privind InvestEU] și cu titlul X din Regulamentul financiar.

CAPITOLUL IV

PROGRAMARE, MONITORIZARE, PUNERE ÎN APLICARE ȘI CONTROL

Articolul 16

Punerea în aplicare a programului

1.  Programul este pus în aplicare prin Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în temeiul articolului 20 în vederea completării prezentului regulament, pentru a adopta programul (programele) de lucru menționate la în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul financiar. Programele de lucru sunt anuale sau multianuale și stabilesc, în special, obiectivele care vor fi urmărite, rezultatele preconizate, modalitățile de punere în aplicare a acestor acțiuni și cuantumul total al planului de finanțare. De asemenea, programele conțin o descriere detaliată a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicație privind cuantumul alocat fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al punerii în aplicare. Programele de lucru stabilesc, unde este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă. [AM 117]

2.  Programele de lucru de punere în aplicare a obiectivului Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în temeiul articolului 20 în vederea completării prezentului regulament prin adoptarea de programe de lucru, în conformitate cu obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e), astfel cum sunt stabilite în anexa I, sunt adoptate de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). [AM 118]

3.  Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, acțiunile prevăzute în anexa II la prezentul regulament de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament sunt puse în aplicare în conformitate cu articolele 14 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 17

Monitorizare și raportare

1.  Indicatorii pentru raportările privind progresele la nivelul eficacității și eficienței programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 alineatul (2) sunt stabiliți în anexa IV. [AM 119]

2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a progreselor înregistrate de program în direcția realizării obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20, pentru a revizui sau a completa indicatorii din anexa IV, acolo unde consideră necesar, precum și pentru a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea implementării și a rezultatelor sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Articolul 18

Evaluare

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de În termen de ... [patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului], Comisia întocmește un raport de evaluare intermediară a acestuia, în care menționează gradul de realizare a obiectivelor acțiunilor sprijinite de program, rezultatele și efectele sale, eficiența utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană. [AM 120]

3.  În legătură cu acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (ii), Comisia pregătește un raport anual cu privire la activitatea Fundației pentru standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) în ceea ce privește dezvoltarea Standardelor internaționale de raportare financiară, a PIOB și a EFRAG. Comisia transmite raportul Parlamentului European și Consiliului.

4.  În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, Comisia se consultă cu Comitetul Sistemului Statistic European în cazul unora dintre evaluările care au legătură cu acțiunile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament, înainte de adoptarea și transmiterea acestora către Parlamentul European și Consiliu.

5.  La În termen de ... [trei ani de la finalul punerii in aplicare a programului], dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. întocmește un raport de evaluare finală privind impactul pe termen lung al programului, evaluând rezultatele și durabilitatea acțiunilor și sinergiile între diferitele programe de lucru. [AM 121]

6.  Comisia comunică prezintă rapoartele de evaluare menționate la alineatele (2) și (5), însoțite de concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și le pune la dispoziția publicului. Dacă este necesar, rapoartele sunt însoțite de propuneri de modificare a programului. [AM 122]

Articolul 19

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la program în baza unei decizii adoptate în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță acordă drepturile și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de OLAF.

Articolul 20

Exercitarea delegării de competențe

1.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 8 alineatul (3b), 9, 10, 16 și 17, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028. [AM 123]

3.  Delegarea de competențe, menționată la articolele 8 alineatul (3b), 9, 10, 16 și 17 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe indicate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 124]

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 8 alineatul (3b), 9, 10, 16 și 17 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 125]

Articolul 21

Procedura comitetelor

1.  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(57). Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(58). [AM 126]

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau o majoritate simplă de membri ai comitetului solicită acest lucru.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 22

Informare, comunicare și publicitate

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură transparența și vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. [AM 127]

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, abordabile, astfel încât să sensibilizeze consumatorii, cetățenii, întreprinderile – în special IMM-urile – și administrațiile publice cu privire la resursele furnizate prin instrumentele financiare ale prezentului regulament, precum și la acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3. [AM 128]

3.  Comisia (EUROSTAT) desfășoară activități de informare și comunicare privind punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f), acțiunile și rezultatele acestuia, dacă ele au legătură cu colectarea, dezvoltarea, elaborarea și diseminarea statisticilor europene, în conformitate cu principiile statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009. [AM 129]

Articolul 23

Abrogare

Regulamentele (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 24

Dispoziții tranzitorii

1.  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate, până la finalizarea acestora, în temeiul Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la finalizarea acestora.

2.  Pachetul financiar pentru program poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică și administrativă necesare pentru a asigura tranziția între program și măsurile adoptate în cadrul programelor precedente stabilite prin actele enumerate la alineatul (1).

3.  Dacă este necesar, pot fi introduse în buget credite pentru perioada de după 2027, pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 4 alineatul (3) și pentru a permite gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 25

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Acțiuni eligibile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e)

Următoarele acțiuni, executate în principal prin intermediul granturilor și al achizițiilor publice și vizând punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e), sunt eligibile pentru finanțare:

1.  Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar

1.1.  Măsuri de urgență în domeniul veterinar și fitosanitar, care trebuie adoptate ca urmare a confirmării apariției uneia dintre bolile animalelor sau zoonozele enumerate în anexa III sau a confirmării prezenței unuia sau mai multor organisme dăunătoare sau în cazul în care există o amenințare directă la adresa stării de sănătate umană, a animalelor și a plantelor din Uniune.

Măsurile menționate la primul paragraf sunt puse în aplicare imediat și punerea lor în aplicare este conformă cu dispozițiile prevăzute în dreptul relevant al Uniunii.

1.2.  În ceea ce privește urgențele fitosanitare, următoarele măsuri luate de statele membre pentru combaterea primului focar de organisme dăunătoare dintr-o anumită zonă:

(a)  măsurile de prevenire a răspândirii, izolare și/sau eradicare a unui organism dăunător de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului(59) sau în temeiul măsurilor Uniunii adoptate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din respectivul regulament; [AM 130]

(b)  măsurile de prevenire a răspândirii, izolare și/sau eradicare a unui organism dăunător, care nu figurează pe lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care pot fi calificate drept organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune în conformitate cu criteriile menționate la articolul respectiv sau la articolul 30 alineatul (1) din respectivul regulament; [AM 131]

(c)  măsurile de protecție suplimentare luate împotriva răspândirii organismului dăunător, împotriva căruia au fost adoptate măsuri de către Uniune în temeiul articolului 28 alineatul (1) și al articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, altele decât măsurile de eradicare menționate la litera (a) de la prezentul punct și măsurile de izolare menționate la litera (b) menționate la literele (a) și (b) de la prezentul punct, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone, restricționând, acolo unde este necesar, libera circulație a purtătorilor în statele membre înconjurătoare. [AM 132]

(ca)  măsurile de eradicare a unui organism dăunător care a apărut brusc, chiar dacă nu este considerat un organism dăunător de carantină pentru UE, ci rezultatul unor fenomene climatice extreme sau al schimbărilor climatice într-un stat membru. [AM 133]

1.3.  Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată, de asemenea, pentru următoarele măsuri:

1.3.1.  Măsurile de protecție luate în cazul unei amenințări directe la adresa stării de sănătate a Uniunii ca urmare a apariției sau evoluției, pe teritoriul unei țări terțe, al unui stat membru sau al țările și teritoriile de peste mări, a uneia dintre bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexa III, precum și în privința măsurilor de protecție, sau a altor activități relevante, luate în sprijinul stării de sănătate a plantelor în Uniune;

1.3.2.  Măsurile menționate în prezenta anexă luate de două sau mai multe state membre care colaborează îndeaproape pentru a controla epidemia;

1.3.3.  Constituirea de stocuri de produse biologice destinate controlului bolilor animalelor și al zoonozelor enumerate în anexa III, în cazul în care Comisia, la cererea unui stat membru, consideră că stabilirea unor astfel de stocuri este necesară în statul membru respectiv;

1.3.4.  Constituirea de stocuri de produse biologice sau achiziționarea de doze de vaccin în cazul în care apariția sau evoluția într-o țară terță sau într-un stat membru a uneia dintre bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexa III ar putea constitui o amenințare pentru Uniune.

1.3.4a.  În cazul în care există suspiciuni privind apariția unui focar de boală a animalelor și/sau apariția unor organisme dăunătoare, vor trebui intensificate în mod semnificativ verificările și monitorizarea în întreaga UE, pe teritoriul Uniunii și la frontierele sale externe; [AM 134]

1.3.4b.   Măsuri de monitorizare a apariției unor dăunători și boli cunoscute, precum și a unora necunoscute în prezent. [AM 135]

2.  Programe veterinare și fitosanitare anuale și multianuale

2.1.  Programele veterinare și fitosanitare anuale și multianuale pentru prevenirea, eradicarea, controlul și supravegherea bolilor animalelor și a zoonozelor enumerate în anexa III și a organismelor dăunătoare plantelor trebuie puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile prevăzute în dreptul Uniunii relevant. [AM 136]

Condițiile pentru ca acțiunile să fie eligibile pentru finanțare sunt stabilite în programul de lucru menționat la articolul 16.

Programele sunt transmise Comisiei până la data de 31 mai a anului anterior perioadei de punere în aplicare stabilite inițial.

În urma prezentării unor rapoarte financiare intermediare de către beneficiari, Comisia poate, dacă este necesar, să modifice acordurile de grant pentru întreaga perioadă de eligibilitate.

Aceste programe ar trebui să reflecte noile realități produse de schimbările climatice și diversitatea acestora la nivel european; ele ar trebui, de asemenea, să contribuie la prevenirea eroziunii biodiversității europene. [AM 137]

2.2.  În cazul în care apariția sau evoluția uneia dintre bolile animalelor sau zoonozele enumerate în anexa III este susceptibilă să constituie o amenințare la adresa stării de sănătate a Uniunii și pentru a proteja Uniunea de introducerea uneia dintre respectivele boli sau zoonoze sau dacă este nevoie de măsuri de protecție pentru a veni în sprijinul stării de sănătate a plantelor din Uniune, statele membre pot include în programele lor naționale măsuri care urmează să fie puse în aplicare pe teritoriile unor țări terțe în cooperare cu autoritățile din țările respective. În aceleași condiții și pentru același obiectiv, finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată direct autorităților competente din țări terțe.

2.3.  În ceea ce privește programele fitosanitare, finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată statelor membre pentru următoarele măsuri:

(a)  anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a prezenței oricărui organism dăunător de carantină pentru Uniune și a unor semne sau simptome ale organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau al măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din respectivul regulament;

(b)  anchetele desfășurate pe perioade date în vederea verificării cel puțin a prezenței oricăror organisme dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare menționate la litera (a), care ar putea reprezenta un risc emergent pentru Uniune, și a căror pătrundere sau răspândire ar putea avea un impact semnificativ pentru agricultura sau fondul forestier al Uniunii;

(c)  măsurile de prevenire a răspândirii, izolare sau eradicare a unui organism dăunător de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau în temeiul măsurilor Uniunii adoptate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din respectivul regulament; [AM 138]

(d)  măsurile de prevenire a răspândirii, izolare sau eradicare a unui organism dăunător, care nu figurează pe lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care pot fi calificate drept organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune în conformitate cu criteriile menționate la articolul respectiv sau la articolul 30 alineatul (1) din respectivul regulament; [AM 139]

(e)  măsurile de protecție suplimentare luate împotriva răspândirii organismului dăunător, împotriva căruia au fost adoptate măsuri de către Uniune în temeiul articolului 28 alineatul (1) și al articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, altele decât măsurile de eradicare menționate la litera (c) de la prezentul punct și măsurile de izolare menționate la litera (d) menționate la literele (c) și (d) de la prezentul punct, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone; [AM 140]

(f)  măsurile menite să izoleze organismul dăunător, împotriva căruia au fost luate măsuri de izolare la nivelul Uniunii, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031 sau al articolului 30 alineatul (3) din regulamentul respectiv, într-o zonă infestată din care organismul dăunător respectiv nu poate fi eradicat, în cazul în care respectivele măsuri sunt esențiale pentru a proteja Uniunea împotriva răspândirii organismului dăunător și în alte zone.

Programul de lucru menționat la articolul 16 stabilește lista organismelor dăunătoare plantelor care urmează să fie acoperite în cadrul acestor măsuri.

3.  Activități de sprijinire a îmbunătățirii tratamentului animalelor, inclusiv măsuri menite să asigure respectarea standardelor în materie de bun tratament al animalelor pe durata transportului. [AM 141]

4.  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și centrele de referință ale Uniunii Europene, menționate la articolele 92, 95 și 97 din Regulamentul (UE) 2017/625.

5.  Programe de control coordonate și culegerea de informații și date, menționate la articolul 112 din Regulamentul (UE) 2017/625.

6.  Activități de prevenire a deșeurilor alimentare și de combatere a fraudelor din sectorul alimentar.

7.  Activități de sprijinire a producerii și producției agroecologice, a consumului sustenabil de alimente sustenabile , care nu provoacă daune mediului și biodiversității, precum și promovarea vânzărilor directe și a lanțurilor de aprovizionare scurte. [AM 142]

8.  Bazele de date și sistemele informatizate de gestionare a informațiilor necesare pentru punerea în aplicare eficace și eficientă a legislației legate de obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) și având o valoare adăugată demonstrată pentru ansamblul Uniunii; aplicarea noilor tehnologii pentru a îmbunătăți trasabilitatea produselor, cum ar fi codurile QR de pe ambalajele produselor. [AM 143]

9.  Formarea personalului autorităților competente responsabil cu controalele oficiale și a altor părți implicate în gestionarea și/sau prevenirea unor boli ale animalelor sau a unor organisme dăunătoare plantelor, astfel cum sunt menționate la articolul 130 din Regulamentul (UE) 2017/625.

10.  Cheltuielile de deplasare, de cazare și de diurnă ale experților din statele membre care au fost numiți de Comisie să acorde asistență experților săi, astfel cum se prevede la articolul 116 alineatul (4) și la articolul 120 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 2017/625.

11.  Activități tehnice și științifice, inclusiv studii și activități de coordonare, necesare pentru a preveni apariția de dăunători și boli noi și necunoscute, a asigura punerea în aplicare corectă a normelor în domeniul legat de obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) și adaptarea legislației respective la evoluțiile științifice, tehnologice și societale. [AM 144]

12.  Activități desfășurate de statele membre sau de organizațiile internaționale care își desfășoară activitatea cu scopul de a atinge obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e) în sprijinul elaborării și punerii în aplicare a normelor aferente obiectivului respectiv.

13.  Proiecte organizate de către unul sau mai multe state membre, cu scopul de a îmbunătăți, prin utilizarea de tehnici și protocoale inovatoare, punerea în aplicare eficientă a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e).

14.  Sprijin acordat inițiativelor de informare și de sensibilizare ale Uniunii și ale statelor membre menite să asigure producerea și consumul îmbunătățit, conform și sustenabil de alimente, inclusiv activități de prevenire a risipei de alimente, prin care se contribuie la economia circulară, precum și de prevenire a fraudei în sectorul alimentar, în cadrul punerii în aplicare a normelor în ceea ce privește obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (e). [AM 145]

15.  Măsuri întreprinse pentru a proteja sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor, puse în aplicare în cazul animalelor, al produselor de origine animală, al plantelor și al produselor vegetale provenind din țări terțe care sosesc la o frontieră a Uniunii.

ANEXA II

Acțiuni eligibile de punere în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f)

Punerea în aplicare a politicilor Uniunii necesită informații statistice de înaltă calitate, comparabile și fiabile cu privire la situația economică, socială, teritorială și de mediu din Uniune. În plus, statisticile europene permit cetățenilor europeni să înțeleagă și să participe la procesul și la dezbaterea democratică despre prezentul și viitorul Uniunii.

Alături de Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, programul oferă un cadru general pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene în perioada 2021-2027. Statisticile europene sunt dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu cadrul respectiv și cu principiile Codului de bune practici al statisticilor europene prin intermediul cooperării strânse și coordonate din cadrul Sistemului Statistic European (SSE).

Statisticile europene dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu prezentul cadru contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii astfel cum se prevede în TFUE și se reflectă în continuare în cadrul priorităților strategice ale Comisiei.

În punerea în aplicare a obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (f) se întreprind următoarele acțiuni:

Uniunea economică și monetară, globalizare și comerț

–  furnizarea de statistici de înaltă calitate care stau la baza procedurii aplicabile deficitelor excesive, Programului de sprijin pentru reforme și ciclului anual al Uniunii de monitorizare și orientare economică;

–  furnizarea și, acolo unde este necesar, consolidarea principalilor indicatori economici europeni (PIEE);

–  furnizarea de statistici și de orientări metodologice cu privire la tratamentul statistic al instrumentelor bugetare și de investiții în sprijinul convergenței economice, al stabilității financiare și al creării de locuri de muncă;

–  furnizarea de statistici în scopul resurselor proprii și al remunerațiilor și pensiilor personalului UE;

–  acțiuni de îmbunătățire a cuantificării schimburilor comerciale în domeniul bunurilor și serviciilor, a investițiilor străine directe, a lanțurilor valorice globale și a impactului globalizării asupra economiilor Uniunii. [AM 146]

Piața unică, inovarea și mediul digital

–  furnizarea de statistici de înaltă calitate și fiabile pentru piața unică, Planul de acțiune european în domeniul apărării și principalele domenii de inovare și cercetare;

–  furnizarea în timp util de statistici cuprinzătoare privind economia colaborativă și impactul digitalizării asupra întreprinderilor europene și asupra cetățenilor.

Dimensiunea socială a Europei

–  furnizarea în timp util de statistici de înaltă calitate și fiabile pentru a sprijini Pilonul european al drepturilor sociale și politica Uniunii în materie de competențe, inclusiv, dar nu numai, de statistici privind piața muncii, ocuparea forței de muncă, educația și formarea, veniturile, condițiile de viață, sărăcia, inegalitatea, protecția socială, munca nedeclarată și conturile satelit privind competențele; [AM 147]

–  furnizarea de statistici referitoare la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;

–  îmbogățirea statisticilor privind migrația, în special cu privire la situația și integrarea migranților și necesitățile educaționale și nivelurile de calificare ale solicitanților de azil;

–  elaborarea de programe de recensământ al populației și al locuințelor și de statistici demografice modernizate pentru perioada de după 2021;

–  furnizarea de previziuni demografice și actualizări anuale ale acestora.

Dezvoltare durabilă, resurse naturale și mediu

–  monitorizarea progreselor în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD);

–  elaborarea de noi statistici pentru a sprijini strategia energetică, economia circulară și strategia privind materialele plastice;

–  furnizarea de statistici și indicatori de mediu esențiali, inclusiv privind deșeurile, apa, biodiversitatea, pădurile, utilizarea și ocuparea terenurilor, precum și de statistici legate de climă și de conturile economice de mediu;

–  furnizarea de statistici privind transportul de mărfuri și de călători pentru a sprijini politicile Uniunii și

–  elaborarea de noi indicatori pentru a monitoriza intermodalitatea și transferul modal către moduri de transport mai ecologice;

–  furnizarea în timp util de date relevante pentru acoperirea necesităților politicii agricole comune, ale politicii comune în domeniul pescuitului și ale politicilor privind mediul, siguranța alimentară și bunăstarea animalelor.

Coeziune economică, socială și teritorială

–  furnizarea în timp util de indicatori statistici cuprinzători privind regiunile, inclusiv regiunile ultraperiferice, orașele și zonele rurale ale Uniunii, pentru a monitoriza și a evalua eficacitatea politicilor de dezvoltare teritorială, precum și pentru a evalua impactul teritorial al politicilor sectoriale;

–  sprijinirea elaborării unor indicatori privind lupta împotriva spălării banilor și lupta împotriva finanțării terorismului; precum și elaborarea de statistici privind forțele de poliție și securitatea;

–  utilizarea din ce în ce mai mult a datelor geospațiale și integrarea sistematică, în toate domeniile de producție statistică, a gestionării informațiilor geospațiale.

O mai bună comunicare a statisticilor europene și promovarea lor drept sursă fiabilă în ceea ce privește lupta împotriva dezinformării online

–  promovarea sistematică a statisticilor europene drept o sursă fiabilă de probe și facilitarea recursului la acestea al verificatorilor veridicității informațiilor, al cercetătorilor și al autorităților publice în lupta împotriva dezinformării online;

–  facilitarea pentru utilizatori a accesului la statistici și a înțelegerii acestora, inclusiv prin intermediul unor vizualizări atractive și interactive, a unor servicii mai personalizate, precum date statistice la cerere și analize în sistem self-service;

–  dezvoltarea în continuare și monitorizarea cadrului pentru asigurarea calității statisticilor europene, inclusiv prin evaluări inter pares referitoare la respectarea de către statele membre a Codului de bune practici al statisticilor europene;

–  furnizarea accesului la microdate în scopuri de cercetare, respectând în același timp cele mai înalte standarde în ceea ce privește protecția datelor și confidențialitatea statistică.

Valorificarea beneficiilor aduse de revoluția datelor și trecerea la statistici inteligente fiabile

–  intensificarea exploatării de noi surse de date digitale și stabilirea fundamentelor unor statistici inteligente fiabile pentru producerea de noi statistici aproape în timp real cu ajutorul unor algoritmi de încredere;

–  dezvoltarea de noi abordări pentru utilizarea datelor deținute în sisteme private, prin adoptarea de calcule care păstrează confidențialitatea (privacy-preserving computation) și de metode de calcul securizat multipărți (secure multiparty computation);

–  promovarea cercetării și inovării de vârf în domeniul statisticilor oficiale, inclusiv prin utilizarea rețelelor colaborative, precum și furnizarea de programe europene de formare statistică.

Lărgirea parteneriatelor și cooperarea pe probleme statistice

–  consolidarea parteneriatului privind Sistemul Statistic European (SSE) și cooperarea cu Sistemul European al Băncilor Centrale;

–  promovarea parteneriatelor cu deținătorii de date din sectorul public și privat și cu sectorul tehnologic, pentru a facilita accesul la date în scopuri statistice, integrarea datelor provenite din surse multiple și utilizarea celor mai noi tehnologii;

–  consolidarea cooperării cu mediul academic și de cercetare, în special în ceea ce privește utilizarea de noi surse de date, a analizei datelor, precum și promovarea culturii statistice;

–  cooperarea cu organizațiile internaționale și cu țările terțe în beneficiul statisticilor globale oficiale.

ANEXA III

Lista cu boli ale animalelor și zoonoze

(1)  Pesta cabalină africană

(2)  Pesta porcină africană

(3)  Antrax

(4)  Gripa aviară (înalt patogenă)

(5)  Gripa aviară (slab patogenă)

(6)  Campilobacterioza

(7)  Pesta porcină clasică

(8)  Febra aftoasă

(9)  Pleuropneumonia contagioasă a caprelor

(10)  Morva

(11)  Infecție cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24)

(12)  Infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis

(13)  Infecție cu virusul bolii hemoragice epizootice

(14)  Infecție cu virusul dermatozei nodulare virotice

(15)  Infecție cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonie contagioasă bovină)

(16)  Infecție cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis)

(17)  Infecție cu virusul bolii de Newcastle

(18)  Infecție cu virusul pestei micilor rumegătoare

(19)  Infecție cu virusul rabic

(20)  Infecție cu virusul febrei Văii de Rift

(21)  Infecție cu virusul pestei bovine

(22)  Infecție cu serotipurile zoonotice de Salmonella

(23)  Infestare cu Echinococcus spp

(24)  Listerioză

(25)  Variolă ovină și variolă caprină

(26)  Encefalopatii spongiforme transmisibile

(27)  Trichineloză

(28)  Encefalomielita ecvină venezueleană

(29)  E. coli verotoxigenă

Lista cu boli ale animalelor și zoonoze cuprinde:

(a)  lista de boli elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429, partea 1 capitolul 2;

(b)  salmonella, zoonozele și agenții zoonotici care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 2160/20013 și a Directivei 2003/99/CE(60);

(c)  encefalopatii spongiforme transmisibile. [AM 148]

ANEXA IV

INDICATORI

Obiectiv

Indicator

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i)

1 - Numărul de noi plângeri și de cazuri de neconformitate în domeniul liberei circulații a bunurilor și serviciilor și al legislației Legislația Uniunii privind achizițiile publice.

2 - Indicele de restrictivitate a schimburilor de servicii.

3 - Numărul de vizite pe portalul „Europa ta”.

4 - Numărul de campanii comune de supraveghere a pieței.

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)

1 - Numărul de noi plângeri și de cazuri de neconformitate în domeniul liberei circulații a bunurilor și serviciilor și al vânzărilor online.

2 - Numărul de campanii comune de supraveghere a pieței și de sensibilizare privind siguranța produselor.

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b)

1 - Numărul de IMM-uri care beneficiază de sprijin din partea programului și a rețelei.

2 - Numărul de întreprinderi sprijinite care au încheiat parteneriate de afaceri.

2a - Numărul de antreprenori care beneficiază de programe de mentorat și de mobilitate.

2b - Reducerea timpului și a costurilor de înființare a unui IMM.

2c - Numărul de rețele de întreprinderi create față de baza de referință.

2d - Numărul de state membre care apelează la testul IMM.

2e - Creșterea semnificativă a numărului statelor membre în care există un ghișeu unic pentru înființarea de noi întreprinderi.

2f - Creșterea proporției IMM-urilor care exportă și creșterea proporției IMM-urilor care exportă în afara Uniunii, în comparație cu baza de referință.

2g - Creșterea semnificativă a numărului de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale având ca țintă antreprenorii potențiali, antreprenorii tineri, antreprenorii noi și antreprenorii din rândul femeilor, precum și alte grupuri-țintă specifice, în comparație cu baza de referință.

2h - Creșterea proporției de cetățeni ai Uniunii care ar dori să desfășoare o activitate independentă, în comparație cu baza de referință.

2i - Performanțele IMM-urilor în materie de sustenabilitate care să fie măsurate printre altele cu ajutorul ponderii IMM-urilor din Uniune care dezvoltă produse sustenabile din economia albastră și verde1a și prin progresele în eficiența resurselor (care se pot referi la consumul de energie, materiale sau apă, reciclare etc.) față de baza de referință.

*toți indicatorii vor fi comparați cu situația actuală din 2018.

__________________

1a Produsele și serviciile „verzi” sunt acelea a căror funcție predominantă este de a reduce riscul de mediu și de a minimiza poluarea și utilizarea resurselor. De asemenea, sunt incluse produsele cu caracteristici de mediu (proiectate în manieră ecologică, care poartă eticheta ecologică, produse în mod ecologic, cu un important conținut de material reciclat). Sursă: Flash Eurobarometru 342, „IMM-urile, eficiența resurselor și piețele ecologice”.

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (c)

(i)  

(ii)  

1 - Ponderea standardelor europene puse în aplicare ca standarde naționale de către statele membre, exprimată ca număr total de standarde europene active.

2 - Procentul de standarde internaționale în materie de raportare financiară și audit aprobate de Uniune.

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (d)

(i)  

(ii)  

1 - Indicele situației consumatorilor.

2 - Numărul documentelor de luare de poziție și al răspunsurilor primite de la beneficiari la consultările publice în domeniul serviciilor financiare.

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (e)

1 - Numărul programelor veterinare și fitosanitare puse în aplicare cu succes la nivel național.

2 - Numărul situațiilor de urgență cauzate de dăunători soluționate cu succes;

3 - Numărul situațiilor de urgență cauzate de boli soluționate cu succes.

Obiective prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (f)

1- Impactul statisticilor publicate pe internet: numărul menționărilor pe web și al avizelor pozitive/negative.

[AM 149]

(1)JO C 62, 15.2.2019, p. 40.
(2)JO C 86, 7.3.2019, p. 259.
(3) Poziția Parlamentului European din 12 februarie 2019.
(4) Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).
(5) Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1).
(6)Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
(7) Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).
(8) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
(9) Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
(10) COM(2018)0439 final.
(11) Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014 - 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).
(12) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
(13)Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
(14)Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).
(15)Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).
(16)Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).
(17) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).
(18) 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
(19)Regulamentul (UE) 2017/826 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 (JO L 129, 19.5.2017, p. 17).
(20) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(21)Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
(22)JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(23)JO L 90, 28.3.2006, p. 2.
(24)COM(2010)0700.
(25)COM(2017)0623.
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0443.
(28)COM(2018)0372.
(29)COM(2018)0439.
(30)COM(2018)0447.
(31)COM(2018)0435.
(32)COM(2018)0434.
(33)COM(2018)0375.
(34)COM(2018)0367.
(35)COM(2018)0322, articolul 10.
(36)COM(2018)0382.
(37)COM(2018)0393.
(38)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(39)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(40)Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) ( JO L 84, 31.3.2016, p. 1).
(41)Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (JO L 325, 12.12.2003, p. 1).
(42)Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).
(43)Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări” ) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
(44)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.
(45)Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p. 1).
(46)Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292,15.11.96, p. 2).
(47)Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(48)Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(49)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(50)Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(51)Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE (JO L 84, 20.3.2014, p. 42).
(52)Regulamentul (UE) nr. 258/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 716/2009/CE (JO L 105, 8.4.2014, p. 1).
(53)Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).
(54)[a se adăuga]
(55)COM(2017)0795.
(56)Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).
(57)Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 031, 1.2.2002, p. 1).
(58) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(59)Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4).
(60) Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului (JO L 325, 12.12.2003, p. 31).

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate