Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0231(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0052/2019

Predkladané texty :

A8-0052/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0073

Prijaté texty
PDF 437kWORD 155k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0441),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 168 ods. 4 písm. b) a články 114, 173 a 338 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0254/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rozpočet (A8-0052/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 40.
(2) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 259.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826
P8_TC1-COD(2018)0231

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 168 ods. 4 písm. b) a články 114, 173 a 338,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Vnútorný trh je základným kameňom Únie. Od svojho založenia významne prispieva k rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Prispel k vytvoreniu nových príležitosti a dosiahnutiu úspor z rozsahu pre európske podniky, najmä mikro, mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), a posilnil konkurencieschopnosť priemyslu, a mal by naďalej prinášať úžitok rovnako všetkým občanom. Vnútorný trh prispel k vytvoreniu pracovných miest a ponúkol spotrebiteľom väčší výber za nižšie ceny a zároveň zaručil vysokú kvalitu ponúkaných produktov a služieb. Zostáva motorom budovania silnejšieho, vyrovnanejšieho a spravodlivejšieho hospodárstva. Ide o jeden z najväčších úspechov Únie a jej najlepšie aktívum v čoraz globálnejšom svete, ako aj kľúčový prvok pri transformácii na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a energiu, s cieľom reagovať na rastúci tlak zmeny klímy. [PN 1]

(2)  Vnútorný trh sa musí neustále prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu digitálnej revolúcie a globalizácie. Nová éra digitálnej inovácie aj naďalej poskytuje príležitosti a výhody pre hospodárstvo a náš každodenný život, najmä pre podniky a jednotlivcov, vytvára nové produkty a obchodné modely, ale rovnako predstavuje výzvu pre reguláciu a presadzovanie právnych predpisov a ochranu a bezpečnosť spotrebiteľov. [PN 2]

(3)  Základom fungovania vnútorného trhu je veľké množstvo právnych predpisov Únie. Týka sa to najmä konkurencieschopnosti, normalizácie, vzájomného uznávania, ochrany spotrebiteľa, dohľadu nad trhom a regulácie potravinového reťazca, ale aj pravidiel týkajúcich sa obchodných a finančných transakcií a podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre fungovanie vnútorného trhu v prospech spotrebiteľov a podnikov. [PN 3]

(4)  Stále však pretrvávajú neodôvodnené, diskriminačné a neprimerané bariéry riadneho fungovania vnútorného trhu a objavujú sa nové prekážky. Prijatie pravidiel predstavuje len prvý krok, rovnako dôležité však je, aby sa zabezpečilo ich fungovanie. Nedostatočné presadzovanie existujúcich pravidiel, prekážky voľného pohybu tovaru a služieb a nízka úroveň cezhraničného verejného obstarávania obmedzujú možnosti podnikov a spotrebiteľov. V konečnom dôsledku je to riešenie týchto prekážok otázka dôvery občanov v Úniu, jej schopnosť prinášať výsledky a v jej schopnosť vytvárať kvalitné pracovné miesta a rast a zároveň chrániť verejný záujem. [PN 4]

(5)  V súčasnosti existuje viacero programov pre akcie Únie v oblasti konkurencieschopnosti podnikov vrátane MSP, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a potravinového reťazca. Niektoré ďalšie činnosti sú financované priamo v rámci rozpočtových položiek vnútorného trhu. Je potrebné zefektívniť a využívať synergie medzi rôznymi akciami a vytvoriť pružnejší, transparentnejší, jednoduchší a agilnejší rámec financovania činností zameraných na dosiahnutie dobre fungujúceho a udržateľného vnútorného trhu, a to z hľadiska nákladov čo najefektívnejším spôsobom. Preto je potrebné zriadiť nový program, ktorý by spájal činnosti financované v rámci týchto iných programov a iných príslušných rozpočtových položiek a ktorý by využíval skúsenosti z existujúcich programov. Program by mal zahŕňať aj nové iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a mal by sa vyhýbať duplicite so súvisiacimi programami a akciami Únie. [PN 5]

(6)  Na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa vzťahuje osobitný európsky štatistický program zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013(4). S cieľom zabezpečiť kontinuitu tvorby a šírenia európskej štatistiky by mal nový program zahŕňať aj činnosti, na ktoré sa vzťahuje terajší európsky štatistický program, na základe vytvorenia rámca pre na zber údajov, ako aj na rozvoj, tvorbu, správne používanie, uplatňovanie a šírenie európskej štatistiky. Tento nový program by mal vytvoriť finančný rámec pre európsku štatistiku s cieľom poskytovať kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú európsku štatistiku o Európe aj v oblastiach, ako sú obchod a migrácia, s cieľom podporiť tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie všetkých politík Únie v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). [PN 6]

(7)  Je preto vhodné vytvoriť zriadiť program pre vnútorný jednotný trh, konkurencieschopnosť zameraný na posilnenie vnútorného trhu a zlepšenie jeho fungovania v oblastiach konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov vrátane mikro, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, normalizácie, dohľadu nad trhom, ochrany spotrebiteľa, potravinového dodávateľského reťazcaeurópsku štatistiku európskej štatistiky (ďalej len „program“). Program by sa mal zriadiť na obdobie siedmich rokov od roku 2021 do roku 2027. [PN 7]

(8)  Program by mal podporovať navrhovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie, ktoré podporujú riadne fungovanie vnútorného trhu. Program by mal podporovať vytvorenie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu: podnikov, občanov vrátane spotrebiteľov a zamestnancov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov. Na tento účel by sa program mal zameriavať na zabezpečenie konkurencieschopnosti, ako aj udržateľnosti podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu, ale aj na podporu presadzovania predpisov v oblasti ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov a environmentálnych a sociálnych noriem, ako aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti podnikov a jednotlivcov tým, že im poskytne správne nástroje, vhodné informácie a pomoc, znalosti a schopnosti prijímať informované rozhodnutia a posilní ich účasť na tvorbe politík Únie. Okrem toho by cieľom tohto programu malo byť zlepšenie regulačnej a administratívnej spolupráce, najmä prostredníctvom programov odbornej prípravy, výmeny najlepších postupov, budovania základov znalostí a schopností vrátane využívania strategického verejného obstarávania. Program by sa mal zameriavať aj na podporu tvorby medzinárodných noriem vysokej kvality, ktoré sú základom vykonávania právnych predpisov Únie. To zahŕňa aj tvorbu noriem v oblasti finančného vykazovania a auditu, čím sa prispeje k transparentnosti a dobrému fungovaniu kapitálových trhov Únie a k zvýšeniu ochrany investorov. Program by mal podporovať tvorbu pravidiel a tvorbu noriem aj tak, že zabezpečuje čo najširšie zapojenie zainteresovaných strán. Cieľom programu by takisto mala byť podpora vykonávania a presadzovania právnych predpisov Únie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat. [PN 8]

(9)  Moderný vnútorný trh, ktorý je založený na zásadách spravodlivosti, transparentnosti a vzájomnej dôvery, podporuje hospodársku súťaž a prináša výhody pre spotrebiteľov, podniky a zamestnancov. Lepšie využívanie stále sa vyvíjajúceho jednotného trhu so službami by malo pomôcť európskym podnikom vytvárať pracovné miesta a cezhranične sa rozrastať, poskytovať širší výber služieb za lepšie ceny a zachovávať vysoké normy pre spotrebiteľov a pracovníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mal program prispieť k odstráneniu lepšiemu monitorovaniu vývoja vnútorného trhu vrátane vplyvu nového technologického vývoja, identifikácie a odstránenia zostávajúcich prekážok neoprávnených, diskriminačných k zabezpečeniu regulačného rámca, ktorý neprimeraných prekážok a zabezpečiť, aby sa dokáže regulačný rámec mohol prispôsobiť novým inovačným obchodným modelom vrátane modelov kolaboratívneho hospodárstva a sociálneho podnikania a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň sociálnej ochrany, a to aj pre podnikateľov. [PN 9]

(10)  V prípade mnohých priemyselných výrobkov boli regulačné prekážky na vnútornom trhu odstránené prostredníctvom preventívnych mechanizmov, prijatia spoločných pravidiel a noriem a v prípade, že takéto pravidlá Únie neexistujú, prostredníctvom zásady vzájomného uznávania. V oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne právne predpisy Únie, zásada vzájomného uznávania znamená, že tovar, ktorý sa v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh v jednom členskom štáte, požíva právo na voľný pohyb a môže sa predávať v inom členskom štáte, pokiaľ príslušný členský štát nemá dôvod namietať proti uvedeniu tovaru na trh za predpokladu, že takéto obmedzenie je nediskriminačné, odôvodnené legitímnymi cieľmi verejného záujmu, ako sa stanovuje v článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), alebo uznané judikatúrou Súdneho dvora a primerané k sledovanému cieľu. Nedostatočné uplatňovanie vzájomného uznávania, ako sú neopodstatnené alebo neprimerané obmedzenia, však sťažuje snahu podnikov o vstup na trhy v iných členských štátoch. Napriek vysokému stupňu integrácie trhu v oblasti tovaru táto skutočnosť vedie k strate príležitostí pre hospodárstvo ako celok. Revízia nariadenia (EÚ) č. xxx/2018 o vzájomnom uznávaní pomôže zvýšiť hospodárske prínosy v tejto oblasti. Program by sa mal preto zamerať na zlepšenie uplatňovania vzájomného uznávania v oblasti tovaru – a realizovať celý jeho potenciál – a na zníženie počtu nelegálnych a nevyhovujúcich tovarov vstupujúcich na trh, a to cielenou osvetou a odbornou prípravou, podporou kontaktných miest pre výrobky a lepšou spoluprácou medzi príslušnými orgánmi pre vzájomné uznávanie, ako aj posilnením dohľadu nad trhom. [PN 10]

(11)  Nové problémy v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov sa týkajú rýchlo sa meniaceho prostredia digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o také otázky, ako je kybernetická bezpečnosť, ochrana údajov a súkromie, internet vecí alebo umelá inteligencia a súvisiace etické normy. Ak by došlo k vzniku škody, prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti jasnosť, pokiaľ ide o zodpovednosť za ne, ako aj prísne presadzovanie pravidiel, sú nevyhnutnými na zabezpečenie politickej reakcie, ktorá európskym občanom vrátane spotrebiteľov a podnikov umožní mať osoh z týchto pravidiel. Program by mal preto prispievať k rýchlemu prispôsobeniu a lepšiemu presadzovaniu režimu Únie v oblasti zodpovednosti za výrobky, ktorý podporuje inovácie, pričom zabezpečí ochranu a bezpečnosť používateľov. [PN 11]

(12)  Uvedenie takých Uvádzanie výrobkov na trh, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, znevýhodňuje tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, a môže ohroziť spotrebiteľov bez ohľadu na to, či sa takéto výrobky uvádzajú na trh tradičnými alebo elektronickými prostriedkami a na to, či sú vyrobené v Únii alebo vstupujú na trh z tretích krajín, ohrozuje občanov a spotrebiteľov Únie. Mnohí podnikatelia nedodržiavajú predpisy Hospodárske subjekty, ktoré predávajú vyhovujúce výrobky, čelia konkurenčnej nevýhode zo strany tých, ktorí tieto pravidlá nedodržiavajú, buď preto, že o nich nevedia, alebo úmyselne, aby získali konkurenčnú výhodu. Orgány dohľadu nad trhom sú často nedostatočne financované a obmedzené štátnymi hranicami, zatiaľ čo podnikatelia obchodujú na úrovni Únie alebo dokonca na globálnej úrovni. Najmä v prípade elektronického obchodu majú orgány dohľadu nad trhom veľké ťažkosti vysledovať nevyhovujúce výrobky dovezené z tretích krajín a identifikovať zodpovedný subjekt v rámci svojej jurisdikcie alebo vykonať posúdenie rizika alebo bezpečnostné skúšky vzhľadom na nedostatok fyzického prístupu k výrobkom. Program by mal preto byť zameraný na posilnenie súladu výrobkov prostredníctvom poskytovania správnych stimulov pre podnikateľov, zintenzívnenia posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zvyšovaním informovanosti o platných pravidlách Únie týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov, zintenzívnením kontrol súladu,podpory to aj systematickým využívaním kontrol vzoriek výrobkov predstavujúcich významné percentuálne podiely každého typu výrobkov uvedených na trh a fiktívnymi nákupmi, ktoré uskutočňujú orgány dohľadu nad trhom, ako aj podporou užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva. Program by mal takisto prispieť ku konsolidácii existujúceho rámca pre činnosti dohľadu nad trhom, podporiť spoločné akcie orgánov dohľadu nad trhom z rôznych členských štátov, zlepšiť výmenu informácií a podporiť zbližovanie a užšiu integráciu činností dohľadu nad trhom, najmä zabezpečím dôsledného presadzovania nových požiadaviek zavedených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858(5) s cieľom zamedziť predaju nevyhovujúcich výrobkov európskym občanom. Program by mal teda posilniť kapacitu orgánov dohľadu nad trhom v celej Únii a prispieť k väčšej homogénnosti medzi členskými štátmi, ktoré by mali rovnako prospech z vnútorného trhu, pokiaľ ide o hospodársku prosperitu a udržateľný rast, a zároveň by mal individuálne reagovať na ich osobitné potreby. [PN 12]

(13)  Bezpečnosť výrobkov je spoločným záujmom. Orgány posudzovania zhody overujú, či výrobky spĺňajú bezpečnostné požiadavky pred ich uvedením na trh. Je preto mimoriadne dôležité, aby orgány posudzovania zhody boli spoľahlivé a spôsobilé. Únia zaviedla systém akreditácie orgánov posudzovania zhody, pričom overuje ich spôsobilosť, nestrannosť a nezávislosť. Na vnútroštátnej úrovni sa však nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008(6) vykonáva nejednotne. Tieto rozdiely sa týkajú rozdelenia právomocí medzi orgány dohľadu nad trhom a interné koordinačné mechanizmy na vnútroštátnej úrovni, úrovne použitých finančných zdrojov určených na dohľad nad trhom, stratégií a prístupov dohľadu nad trhom, ako aj právomocí v oblasti nevyhovujúcich výrobkov a úrovne sankcií za porušenia, čo má za následok roztrieštené presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Toto roztrieštenie vedie k tomu, že dohľad nad trhom je v niektorých členských štátoch prísnejší než v iných, čo môže znížiť odstrašujúci účinok právnej úpravy, vytvárať nerovnaké podmienky pre podniky v niektorých členských štátoch a nerovnováhu, čo sa týka úrovne bezpečnosti výrobkov v Únii. Hlavnou výzvou je teraz udržať celý akreditačný systém v súlade s najnovšími technológiami a zaistiť, aby sa uplatňoval s rovnakou mierou prísnosti v celej Únii. Program by mal preto podporovať opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány posudzovania zhody naďalej plnili regulačné požiadavky, najmä využívaním hodnotenia tretích strán s cieľom zlepšiť nestranné posilniť európsky akreditačný systém nezávislé postupy, a na posilnenie európskeho akreditačného systému, najmä v nových oblastiach politiky, a to prostredníctvom podpory jednotnosti kontrol a sankcií, ako aj Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA) uvedenej v článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008. [PN 13]

(14)  Rozvoj elektronického obchodu by mohol priniesť určité problémy, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti koncových používateľov v prípade nevyhovujúcich výrobkov. Keďže pre spotrebiteľské trhy vďaka rozvoju online obchodných a cestovných služieb prakticky neexistujú hranice, je dôležité zabezpečiť, aby spotrebitelia s bydliskom v Únii mohli využívať primeranú rovnakú ochranu pri dovoze tovaru a služieb od hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. Program by mal preto v prípade potreby umožniť podporu spolupráce s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, ktoré sú kľúčovými obchodnými partnermi Únie, so zreteľom na výmenu informácií o nevyhovujúcich výrobkoch, o najnovšom vedeckom vývoji a nových technológiách, o vznikajúcich rizikách a ďalších aspektoch súvisiacich s kontrolnými činnosťami. [PN 14]

(15)  Verejné obstarávanie využívajú verejné orgány s cieľom zabezpečiť hodnotu za vynaložené verejné prostriedky a prispieť k inovatívnejšiemu, udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu vnútornému trhu, a to aj – keď je to v súlade s platným právom Únie – uplatňovaním iných kritérií, ako je len najnižšia cena alebo nákladová účinnosť, berúc okrem iného do úvahy kvalitatívne a environmentálne aspekty, aspekty spravodlivého obchodu a sociálne aspekty, a uľahčovaním rozdeľovania zákaziek na viacero častí v prípade rozsiahlej infraštruktúry. Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ(7), 2014/24/EÚ(8) a 2014/25/EÚ(9) poskytujú právny rámec pre integráciu a účinné fungovanie trhov verejného obstarávania, ktoré predstavujú 14 % hrubého domáceho produktu Únie, v prospech verejných orgánov, podnikov, ako aj občanov vrátane spotrebiteľov. Správne vykonávané pravidlá verejného obstarávania sú kľúčovým nástrojom na posilnenie jednotného trhu a podporu rastu podnikov a pracovných miest v Únii. Program by preto mal podporovať opatrenia na zabezpečenie širšieho zavádzania strategického verejného obstarávania, profesionalizácie verejných obstarávateľov, lepšieho prístupu s cieľom uľahčiť a zlepšiť prístup k trhom verejného obstarávania pre MSP a mikropodniky, najmä prostredníctvom poradenských služieb a odbornej prípravy, zvýšenia transparentnosti, integrity a lepších údajov, posilnenia digitálnej transformácie obstarávania a podpory spoločného obstarávania, prostredníctvom posilnenia partnerského prístupu s členskými štátmi, zlepšenia zberu údajov a analýzy údajov, a to aj prostredníctvom rozvoja špecializovaných nástrojov IT, podpory výmeny skúseností a osvedčených postupov, odkazovania na európske a medzinárodné normy, poskytovania usmernení, uzatvárania prospešných obchodných dohôd, posilnenia spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a spúšťania pilotných projektov. [PN 15]

(16)  Na dosiahnutie cieľov programu a na uľahčenie života občanov a podnikov je potrebné zaviesť kvalitné verejné služby zamerané na používateľa, ktoré budú čím ďalej, tým viac digitalizované a plne prístupné, a ďalej zintenzívniť úsilie v oblasti elektronickej verejnej správy a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu údajov a súkromie. To znamená, že orgány verejnej správy budú musieť začať pracovať novými a inovatívnejšími spôsobmi, prekonať aby prekonali obmedzenia spôsobené izolovanosťou jednotlivých častí verejnej správy a zapojiť sa do spoločnej tvorby týchto verejných služieb s občanmi a podnikmi. Okrem toho neustály a pokračujúci nárast cezhraničných aktivít na vnútornom trhu si vyžaduje poskytovanie dostupnosť aktuálnych, presných a ľahko zrozumiteľných informácií o právach podnikov a občanov, ale aj informácie vysvetľujúce a zjednodušujúce administratívne formality. Okrem toho je nevyhnutné poskytovať právne poradenstvo a pomáhať riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na cezhraničnej úrovni. Taktiež je potrebné jednoduché a účinné prepojenie vnútroštátnych správ, podpora orgánov verejnej moci pri dosahovaní týchto cieľov, ako aj hodnotenie fungovania vnútorného trhu na mieste. Existujúce nástroje riadenia vnútorného trhu už teraz zohrávajú dôležitú úlohu pri uľahčovaní dosahovania týchto cieľov. Program by mal podporovať zlepšenie kvality, viditeľnosti, transparentnosti a spoľahlivosti nástrojov riadenia vnútorného trhu s cieľom držať krok s vývojom technológií a trhu, ako aj novými výzvami v oblasti regulácie a presadzovania právnych predpisov. Program by preto mal, okrem iného, podporovať tieto existujúce nástroje správy vnútorného trhu: portál Vaša Európa, ktorý by mal byť základom nadchádzajúcej jednotnej digitálnej brány, portál Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, informačný systém o vnútornom trhu a prehľad výsledkov jednotného trhu s cieľom zlepšiť každodenný život občanov a schopnosť podnikov obchodovať cez hranice. [PN 16]

(17)  Program by mal podporovať rozvoj regulačného rámca Únie v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností, ako aj zmluvného práva, s cieľom zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP, a zároveň poskytnúť ochranu zainteresovaným stranám, ktoré sú ovplyvnené obchodnou činnosťou spoločností, a reagovať na vznikajúce politické výzvy. Mal by tiež zabezpečiť primerané hodnotenie, vykonávanie a presadzovanie príslušného acquis, informovať zainteresované strany a pomáhať im a podporovať výmenu informácií v tejto oblasti. Program by mal ďalej podporovať iniciatívy Komisie v prospech jasného a prispôsobeného právneho rámca pre dátové hospodárstvo a inovácie. Tieto iniciatívy sú potrebné na zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide o zmluvné a mimozmluvné právo, predovšetkým s ohľadom na zodpovednosť a etiku v kontexte vznikajúcich technológií, ako napríklad internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač. Program by sa mal zamerať na podnecovanie rozvoja podnikania založeného na údajoch, pričom zabezpečí vysokú úroveň ochrany súkromia, keďže bude rozhodujúce pre pozíciu hospodárstva Únie v celosvetovej hospodárskej súťaži. [PN 17]

(18)  Program by mal podporovať aj správne a úplné vykonávanie a uplatňovanie právneho rámca Únie na boj členských štátov proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a rozvoj budúcich politík na riešenie nových výziev v tejto oblasti. Mal by tiež podporovať relevantné činnosti medzinárodných organizácií európskeho záujmu, ako je výbor expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci Rady Európy.

(19)  Vykonávanie a rozvoj vnútorného trhu v oblasti finančných služieb, finančnej stability a únie kapitálových trhov vrátane udržateľného financovania vo veľkej miere závisí od politických opatrení Únie založených na dôkazoch. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mala Komisia mať aktívnu úlohu, pokiaľ ide o neustále monitorovanie finančných trhov a finančnej stability, posudzovanie vykonávania právnych predpisov Únie členskými štátmi, hodnotenie, či sú existujúce právne predpisy vhodné na daný účel, a určenie potenciálnych oblastí akcií, v ktorých dochádza k vzniku nových rizík, s nepretržitou účasťou zainteresovaných strán počas celého cyklu tvorby politiky. Tieto činnosti závisia od vypracovania analýz, štúdií, školiacich materiálov, prieskumov, posudzovania zhody, hodnotení a štatistík a sú podporované informačnými systémami a komunikačnými nástrojmi.

(20)  Vzhľadom na to, že vnútorný trh stanovený v článku 3 Zmluvy o Európskej únii ZFEÚ obsahuje systém, ktorým sa zabezpečuje pravidiel zabezpečujúci, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže hospodárska súťaž nie je na vnútornom trhu narušená, program by mal podporovať politiku prispieť k podpore politiky hospodárskej súťaže Únie, siete a to zlepšovaním a posilňovaním spolupráce a spoluprácuvnútroštátnymi orgánmi a súdmi s Európskou sieťou pre hospodársku súťaž, ako aj kontakty so širšou skupinou zainteresovaných strán pri komunikácii s vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, a to aj posilnením medzinárodnej spolupráce i komunikáciouvysvetľovaní vysvetľovaním práv, výhod a povinností vyplývajúcich z politiky hospodárskej súťaže Únie. Program by mal predovšetkým pomáhať Komisii zlepšiť jej analýzu a hodnotenie vývoja na trhu, a to aj prostredníctvom rozsiahleho využívania odvetvových prieskumov a systematického spoločného využívania výsledkov a osvedčených postupov v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Malo by to prispieť k zabezpečeniu spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok, a to aj na medzinárodnej úrovni, a k posilneniu postavenia podnikov, najmä MSP, a spotrebiteľov, aby mohli využívať výhody jednotného trhu. [PN 18]

(21)  Program musí najmä riešiť radikálne dôsledky pre hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu, ktoré vyplývajú z prebiehajúcej transformácie hospodárstva a podnikateľského prostredia, najmä v dôsledku exponenciálneho rastu a používania údajov, pričom treba zohľadniť aj zvýšené využívanie umelej inteligencie, veľkých dát (big data) a algoritmov a iných nástrojov IT a odborných znalostí zo strany spoločností a ich poradcov. Je tiež nevyhnutné, aby program podporoval siete a spoluprácu s orgánmi rozsiahlejšie a hlbšie zapojenie orgánov súdmi súdov členských štátov, keďže nerušená hospodárska súťaž a fungovanie vnútorného trhu rozhodujúcim spôsobom závisia od opatrení daných orgánov. Vzhľadom na osobitnú úlohu politiky hospodárskej súťaže pri prevencii škôd na vnútornom trhu, ktoré sú výsledkom protisúťažného správania za hranicami Únie, by mal program v prípade potreby podporovať aj spoluprácu s orgánmi tretích krajín. A napokon, je potrebné rozšíriť osvetové činnosti, aby sa umožnilo väčšiemu počtu občanov a podnikov využívať všetky výhody spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Predovšetkým je potrebné poukázať na hmatateľné prínosy úniovej politiky hospodárskej súťaže pre európskych občanov zapájaním skupín občianskej spoločnosti a príslušných priamo dotknutých zainteresovaných strán. Vzhľadom na to, že množstvo iniciatív v rámci programu je nové a že časť programu týkajúca sa hospodárskej súťaže je obzvlášť ovplyvnená dynamickým a rýchlym vývojom v podmienkach hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, najmä v súvislosti s vývojom v digitálnej oblasti, umelou inteligenciou, algoritmami, veľkými dátami, kybernetickou bezpečnosťou a forenznými technológiami, ktorých tempo a rozsah je ťažké odhadnúť, predpokladá sa, že na riešenie vyvíjajúcich sa potrieb v rámci tejto časti programu sa bude vyžadovať flexibilita. [PN 19]

(22)  Úplne najdôležitejšie je posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskych podnikov pri súčasnom upevnení skutočne rovnakých podmienok a otvoreného a konkurencieschopného vnútorného trhu. MSP sú motorom európskeho hospodárstva, tvoria 99 % všetkých podnikov v Európe, poskytujú dve tretiny pracovných miest a významne prispievajú k vytváraniu nových, kvalitných pracovných miest vo všetkých odvetviach s regionálnym a miestnym rozmerom, a tým aj k sociálnej súdržnosti. MSP pomáhajú pri uskutočňovaní transformácie energetiky a prispievajú k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody. Program by mal preto posilniť svoje kapacity na vývoj výrobkov a služieb vysokej kvality, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a podporovať ich úsilie o zvýšenie efektívneho využívania zdrojov v súlade so zásadou prvoradosti energetickej efektívnosti. Program pritom prispieva aj k zlepšeniu konkurencieschopnosti MSP Únie na svetovom trhu. [PN 20]

(23)  Malé a stredné podniky čelia spoločným výzvam, ktoré na väčšie podniky nemajú rovnaký dosah, týka sa to získavania finančných prostriedkov a kvalifikovaných pracovných síl, zmierňovania administratívnej záťaže, podpory tvorivosti a inovácie, prístupu na trhy a podpory medzinárodného pôsobenia. Program by mal primerane riešiť takéto zlyhania trhu, pričom by nemal nevhodne narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Program by mal predovšetkým vytvárať vhodné podmienky na zavádzanie technologických a organizačných inovácií vo výrobných procesoch, pričom by mal venovať pozornosť špecifickým formám MSP, ako sú mikropodniky, podniky zaoberajúce sa remeselnými činnosťami, samostatne zárobkovo činné osoby, slobodné povolania a podniky sociálneho hospodárstva. Pozornosť by sa mala venovať aj potenciálnym, novým a mladým podnikateľom a podnikateľom z radov žien, ako aj ostatným špecifickým cieľovým skupinám, ako sú starší ľudia, migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, ako sú osoby so zdravotným postihnutím. [PN 21]

(23a)  Program by mal podporovať a presadzovať kultúru inovácie tým, že podporí rozvoj prostredia, ktoré umožní vznik a rast podnikov, najmä inovatívnych mikropodnikov a MSP schopných čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša čoraz konkurenčnejšie a rýchlejšie prostredie. Hĺbková transformácia inovačných procesov si vyžaduje rozvoj otvoreného inovačného modelu so zvýšeným podielom spolupráce v oblasti výskumu a spoločného využívania poznatkov a duševného vlastníctva medzi rôznymi organizáciami. Program by sa mal preto zameriavať na podporu inovačného procesu zahŕňajúceho nové obchodné modely založené na spolupráci, ktoré budú zamerané na vytváranie sietí a integráciu poznatkov a zdrojov v rámci spoločenstiev medzi organizáciami. [PN 22]

(23b)  Program by mal riešiť také zlyhania trhu pomerným spôsobom, pričom bude venovať osobitnú pozornosť opatreniam, z ktorých budú mať priamy úžitok MSP a siete podnikov, a nenaruší nenáležite hospodársku súťaž na vnútornom trhu. [PN 23]

(24)  Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže nemajú dostatok informácií, zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity, a majú nedostatočný kolaterál alebo jednoducho nemajú dostatok informácií o existujúcich mechanizmoch na podporu ich činností na úrovni Únie, úrovni členských štátov alebo miestnej úrovni. Ďalšie výzvy pri financovaní vyplývajú z menšej veľkosti mikropodnikov a potreby MSP udržať si konkurencieschopnosť zapojením sa napr. do digitalizácie, internacionalizácie a inovačných činností a zvyšovania úrovne ich pracovnej sily. Obmedzený prístup k financiám má negatívny vplyv na tvorbu, rast a mieru prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov prevziať životaschopné spoločnosti v rámci prevodu podniku. [PN 24]

(25)  Na prekonanie týchto zlyhaní trhu a s cieľom zabezpečiť, aby MSP naďalej zohrávali svoju úlohu ako základ konkurencieschopnosti hospodárstva Únie a hnacia sila udržateľného hospodárstva, potrebujú malé a stredné podniky dodatočnú podporu prostredníctvom dlhových a kapitálových nástrojov, ktoré sa majú zriadiť v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady [...](10). Nástroj na poskytovanie záruk za úvery zriadený v rámci bývalého programu COSME na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013(11) má preukázanú pridanú hodnotu a očakáva sa, že prinesie výhody najmenej 500 000 malým a stredným podnikom; jeho nástupca bude zriadený v rámci špecializovaného nástroja pre MSP v rámci Fondu InvestEU. Väčšia pozornosť by sa mala venovať lepším komunikačným a verejným kampaniam s cieľom zvýšiť informovanosť potenciálnych príjemcov o dostupnosti programu pre MSP. V záujme zvýšenia informovanosti o opatreniach Únie na podporu MSP by mali opatrenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované týmto programom, vrátane sprostredkovateľov, zahŕňať európsky emblém (vlajka), ktorý je spojený s vetou uznávajúcou podporu prijatú v rámci tohto programu. [PN 25]

(26)  Politické ciele tohto programu sa budú riešiť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci špecializovaného nástroja pre MSP, Fondu InvestEU. Špecializovaný nástroj Fondu InvestEU pre MSP by mal mať centrálny zastrešujúci bod poskytujúci informácie o programe v každom členskom štáte s cieľom zvýšiť dostupnosť fondov pre MSP a ich informovanosť o týchto fondoch. Finančná podpora by sa mala používať na primerané riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií a príslušné akcie by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, ani by ho nemali vytláčať, resp. narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu a mali by jasne ponúkať doplnkovosť a posilňovať synergie s inými európskymi programami. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu. [PN 26]

(26a)  Akcie podporené z Fondu InvestEU, či už prostredníctvom zložky, za ktorú zodpovedá EÚ, alebo zložky, za ktorú zodpovedajú členské štáty, by nemali duplikovať ani vytláčať súkromné financovanie, ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu, ale s odkazom na už existujúce miestne verejné a súkromné záručné programy by mali uprednostňovať integráciu s týmito programami s hlavným cieľom zvýšiť a rozšíriť skutočné prínosy pre konečných príjemcov, ktorými sú MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES(12), s cieľom dosiahnuť skutočnú doplnkovosť intervencií. [PN 27]

(26b)  Okrem prístupu k financovaniu je kľúčový aj prístup k zručnostiam vrátane riadiacich zručností a vedomostí, ktoré sú kritickými faktormi pre prístup MSP k existujúcim fondom, inováciu, hospodársku súťaž a rast. Poskytnutie finančných nástrojov plánované vo Fonde InvestEU by preto malo sprevádzať vypracovanie vhodných programov mentorstva a vzdelávania a poskytovanie obchodných služieb založených na vedomostiach. [PN 28]

(27)  Program by mal poskytovať účinnú podporu MSP počas celého ich životného cyklu, ako aj pomoc od prípravy projektov až po obchodné zhodnocovanie a prístup na trh a podporovať tvorbu sietí komerčných podnikov. Mal by nadväzovať na jedinečné poznatky a odborné znalosti vypracované s ohľadom na MSP a priemyselné hospodárske a podnikateľské odvetvia a na dlhoročné skúsenosti s prácou s európskymi, národnými a regionálnymi zainteresovanými stranami. Táto podpora by mala vychádzať z úspešných skúseností siete Enterprise Europe Network ako jednotného kontaktného miesta na zlepšenie konkurencieschopnosti MSP a rozvoja ich podnikania na jednotnom trhu aj mimo neho. Táto sieť plánuje pokračovať v poskytovaní služieb v mene iných programov Únie, najmä v rámci programu Horizont 2020, pričom sa využijú finančné zdroje týchto programov. Mal by podporovať aj posilnenú účasť organizácie zastupujúcej MSP pri vývoji iniciatívy v oblasti politiky jednotného trhu, napríklad verejného obstarávania, normalizačných procesov a režimov duševného vlastníctva. Sieť by mala tiež zvýšiť počet opatrení a poskytovať cielenejšie poradenstvo pre MSP vypracúvaním projektov a podporou nadväzovania kontaktov a technologického a organizačného prechodu. Sieť by mala zlepšiť aj spoluprácu a kontakty s inými poradenskými centrami zriadenými v rámci digitálneho programu a Fondu InvestEU, pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom. Cieľom opatrení pre MSP v rámci siete by malo byť aj poskytovanie služieb vysokej kvality v celej Európe s osobitným dôrazom na oblasti činností a zemepisné časti Únie, v ktorých siete a sprostredkovateľské strany nedosahujú očakávané výsledky. Úspešný mentorský program pre nových podnikateľov – Erasmus pre mladých podnikateľov – by mal naďalej zostať nástrojom, ktorý umožní novým alebo nádejným podnikateľom získať obchodné a manažérske skúsenosti tým, že sa spoja so skúseným podnikateľom z inej krajiny, čo pomôže posilniť ich podnikateľské talenty. Program by sa mal ďalej usilovať rásť a rozširovať svoje geografické pokrytie, a tak ponúkať širšiu škálu možností podnikateľov nájsť vhodného partnera, prípadne aj v súčinnosti s inými iniciatívami Únie. V záujme zvýšenia pridanej hodnoty prostredníctvom podpory podnikateľských aktivít treba venovať osobitnú pozornosť mikropodnikom a tým, ktorí doteraz najmenej využívali výhody súčasného programu a u ktorých kultúra podnikania zostáva na veľmi základnej úrovni a čelí mnohým prekážkam. Malo by sa vynaložiť maximálne úsilie o dosiahnutie geograficky vyváženého rozdelenia finančných prostriedkov. [PN 29]

(27a)  Malo by sa vynaložiť väčšie úsilie na zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie dostupnosti programov s cieľom znížiť náklady, ktorým čelia MSP a mikropodniky v dôsledku komplikovaného procesu podávania žiadostí a požiadaviek účasti. Členské štáty by tiež mali zvážiť vytvorenie jednotného informačného miesta pre podniky so záujmom o využívanie fondov Únie, ktoré budú slúžiť ako jednotné kontaktné miesto. Postup hodnotenia by mal byť čo najjednoduchší a najrýchlejší, aby sa umožnilo včasné využívanie výhod, ktoré program ponúka. [PN 30]

(28)  Klastre sú strategickým nástrojom na podporu konkurencieschopnosti a rozširovania MSP, keďže poskytujú priaznivé podnikateľské prostredie, zvyšujú udržateľný rozvoj priemyslu a služieb a posilňujú hospodársky rozvoj regiónov prostredníctvom vytvárania pracovných miest. Spoločné iniciatívy v oblasti klastrov by mali v záujme urýchlenia rastu MSP zasiahnuť kritickú masu. Prostredníctvom prepojenia špecializovaných ekosystémov vytvárajú klastre nové obchodné príležitosti pre MSP a lepšie ich integrujú v európskych a globálnych strategických hodnotových reťazcoch. Podpora by sa mala poskytovať na rozvoj stratégií nadnárodných partnerstiev a na vykonávanie spoločných činností s podporou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov. Udržateľné partnerstvá by sa mali podporovať prostredníctvom financovania všade tam, kde sa dosiahnu čiastkové ciele výkonnosti a účasti. Priama podpora MSP by mala smerovať cez klastrové organizácie na: zavádzanie vyspelých technológií, nových obchodných modelov, nízkouhlíkových a zdrojovo efektívnych riešení, tvorivosť a dizajn, zvyšovanie úrovne zručností, prilákanie talentov, zrýchlenie podnikania a internacionalizáciu. S cieľom uľahčiť priemyselnú transformáciu a vykonávanie stratégií pre inteligentnú špecializáciu by mali byť zapojené aj iné špecializované subjekty na podporu MSP. Program by tak mal prispievať k rastu udržateľnému hospodárskemu rozvoju a budovať spojenia s (digitálnymi) inovačnými centrami Únie a investíciami v rámci politiky súdržnosti a programu Európsky horizont. Preskúmať by sa mohli aj synergie s programom Erasmus. [PN 31]

(28a)  Program by mohol prispieť k zvýšeniu a/alebo zlepšeniu vzťahu medzi mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi a univerzitami, výskumnými strediskami a inými inštitúciami spojenými s vytváraním a šírením poznatkov. Toto spojenie by mohlo pomôcť zlepšiť schopnosti podnikov reagovať na strategické výzvy, ktoré prináša nové medzinárodné prostredie. [PN 32]

(28b)  Malé a stredné podniky čelia z dôvodu svojej menšej veľkosti špecifickým prekážkam rastu a majú ťažkosti s rastom a rozširovaním niektorých svojich obchodných činností. Únia poskytuje podporu na rozšírenie činností zameraných na inovácie v oblasti výskumu, najmä prostredníctvom nástroja pre MSP a nedávno prijatého pilotného projektu Európskej rady pre inováciu v rámci programu Horizont 2020. Program jednotného trhu by mal na základe pracovných metód a skúseností z nástroja pre MSP poskytovať podporu činnostiam rozširovania MSP, ktoré dopĺňajú novú EIC, s osobitným zameraním na prelomové inovácie v rámci programu Horizont Európa. Zvýšenie počtu akcií pre MSP v rámci tohto programu by sa malo zamerať napríklad na pomoc MSP pri rozširovaní komercializácie, internacionalizácie a trhových príležitostí. [PN 33]

(29)  Tvorivosť Pre konkurencieschopnosť priemyselných hodnotových reťazcov Únie sú kľúčové tvorivosť a inovácia je rozhodujúca pre konkurencieschopnosť priemyselných hodnotových reťazcov Únie, technologická a organizačná transformácia a zvýšená udržateľnosť z hľadiska výrobných procesov, najmä posilnené efektívne využívanie zdrojov a energie. Predstavujú katalyzátory pre priemyselnú modernizáciu podnikateľského a priemyselného sektora a prispievajú k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému rastu. Ich využívanie zo strany MSP je však stále ešte veľmi opatrné. Program by preto mal podporovať cielené akcie, siete a partnerstvá pre inovácie poháňané tvorivosťou v celom priemyselnom hodnotovom reťazci. [PN 34]

(29a)  Uznáva, že nástroj pre MSP v rámci programu Horizont 2020 bol pre podnikateľov mimoriadne úspešný prostredníctvom grantov fázy1 aj fázy2 pri postupe a ich nových podnikateľských nápadoch, testovaní a vývoji prototypu. Zatiaľ čo proces výberu už je veľmi prísny, z dôvodu obmedzených finančných zdrojov stále nie je možné financovať mnohé veľmi dobré projekty. Vykonávanie v rámci Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) prebieha veľmi efektívne. Zatiaľ čo sa program zameriava na projekty v oblasti špičkových technológií, metodika tohto programu by sa mala rozšíriť na všetky typy rozširujúcich sa MSP. [PN 35]

(29b)  Opatrenia pre MSP by sa mali zamerať aj na odvetvia vyznačujúce sa výrazným rastom, sociálnym potenciálom vysokým pomerom MSP. Cestovný ruch je jedinečný sektor hospodárstva Únie, ktorý významne prispieva k HDP Únie a ktorý riadia najmä MSP. Únia by mala pokračovať v opatreniach na podporu špecifík tohto sektora a zintenzívniť ich. [PN 36]

(30)  Európske normy hrajú dôležitú úlohu na vnútornom trhu. Sú životne dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov, a najmä pre malé a stredné podniky. Takisto predstavujú kľúčový nástroj na podporu právnych predpisov a politík Únie vo viacerých kľúčových oblastiach, ako je energetika energetická transformácia, zmena klímy a ochrana životného prostredia, informačné a komunikačné technológie, udržateľné využívanie zdrojov a recyklácia, inovácie, bezpečnosť výrobkov, ochrana spotrebiteľov, bezpečnosť a pracovné podmienky na pracovisku a starnutie obyvateľstva, čo pre celú spoločnosť znamená pozitívny prínos. Skúsenosti však ukazujú, že je potrebné zlepšiť rýchlosť a včasnosť vypracúvania noriem a že je nutné vyvinúť viac úsilia na lepšie zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane tých, ktoré zastupujú spotrebiteľov. [PN 37]

(31)  Európske normalizačné činnosti sú upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012(13) a vykonávajú sa prostredníctvom dlhodobého verejno-súkromného partnerstva, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v nariadení, ako aj vo všeobecnej a sektorovej politike Únie v oblasti normalizácie.

(32)  Dobre fungujúci spoločný rámec finančného výkazníctva je nevyhnutný pre vnútorný trh, účinné fungovanie kapitálových finančných trhov a pre realizáciu integrovaného trhu s finančnými službami v kontexte bankovej únie a únie kapitálových trhov. [PN 38]

(33)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002(14) sa medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“) schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy, ako aj súvisiace interpretácie Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva, majú začleniť do právneho poriadku Únie, aby boli uplatňované spoločnosťami, ktorých cenné papiere sú kótované na regulovanom trhu v Únii, a to len v prípade, že IFRS budú spĺňať kritériá stanovené v uvedenom nariadení vrátane požiadavky, aby účtovné závierky poskytovali „pravdivý a verný obraz“, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(15), a prospievať európskemu verejnému blahu. Tieto medzinárodné účtovné štandardy treba vypracúvať v rámci transparentného a demokraticky zodpovedného procesu. IFRS preto zohrávajú zásadnú úlohu pri fungovaní vnútorného trhu a Únia má priamy záujem zabezpečiť, aby výsledkom procesu, prostredníctvom ktorého sa IFRS vypracúvajú a schvaľujú, boli štandardy, ktoré sú v súlade s požiadavkami právneho rámca vnútorného trhu. Preto je dôležité stanovenie vhodných podmienok financovania Nadácie IFRS.

(34)  Vzhľadom na úlohu Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) pri posudzovaní, či sú štandardy IFRS v súlade s požiadavkou práva a politiky Únie, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1606/2002, je nevyhnutné, aby Únia zabezpečila stabilné financovanie skupiny EFRAG, a teda sa sama podieľala na jej financovaní. Technická činnosť skupiny EFRAG by sa mala zameriavať na technické poradenstvo Komisii o schvaľovaní IFRS, ako aj na primeranú účasť na procese rozvoja takýchto IFRS a mala by zabezpečiť, aby sa záujmy Únie primerane zohľadňovali v procese stanovovania medzinárodných štandardov. Uvedené záujmy by mali zahrňovať chápanie obozretnosti, dodržiavanie požiadaviek pravdivého a verného obrazu stanovené v smernici 2013/34/EÚ, a európskeho verejného blaha, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1606/2002, a mali by zohľadňovať účinok IFRS na finančnú stabilitu a hospodárstvo. V rámci Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) by sa taktiež malo zriadiť európske laboratórium podávania správ spoločností (European Corporate Reporting Lab) na podporu inovácií a vývoja najlepších postupov pri podávaní správ spoločnosťami. Na tomto fóre môžu spoločnosti a investori spoločne využívať najlepšie postupy pri vykazovaní nefinančných informácií a podávaní správ o udržateľnosti.

(35)  V oblasti štatutárneho auditu bola monitorovacou skupinou v roku 2005 vytvorená Rada pre dohľad nad verejným záujmom (ďalej len „PIOB“), ktorá je medzinárodnou organizáciou zodpovednou za monitorovanie reformy Medzinárodnej federácie účtovníkov (ďalej len „IFAC“) v oblasti správy. Úlohou PIOB je dohliadať na proces vedúci k prijímaniu medzinárodných audítorských štandardov (ďalej len „ISA“) a na ostatné činnosti, ktoré IFAC vykonáva vo verejnom záujme. ISA môžu byť schválené na uplatňovanie v Únii za podmienky, že boli predovšetkým vypracované náležitým postupom, pod verejným dohľadom a transparentne tak, ako sa to vyžaduje v článku 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES(16). Vzhľadom na zavedenie ISA v Únii a kľúčovú úlohu PIOB pri zabezpečovaní toho, aby spĺňali požiadavky stanovené smernicou 2006/43/ES, je preto dôležité zabezpečiť vhodné mechanizmy financovania PIOB.

(36)  Únia prispieva k zabezpečovaniu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, posilneniu ich postavenia a k tomu, aby sa spotrebitelia stali ústredným prvkom vnútorného trhu, tak, že podporuje a dopĺňa politiky členských štátov v snahe zaručiť, aby občania, keď konajú ako spotrebitelia, mohli naplno využívať výhody vnútorného trhu a aby boli pritom ich bezpečnosť a právne a hospodárske záujmy riadne chránené prostredníctvom konkrétnych opatrení. Únia musí takisto zabezpečiť, aby boli právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a o bezpečnosti výrobkov riadne a rovnako presadzované v praxi a aby mali podniky rovnaké podmienky v podmienkach spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Okrem toho je potrebné posilniť postavenie spotrebiteľov, podporovať ich a pomáhať im pri prijímaní udržateľných a informovaných rozhodnutí, a tým prispievať k udržateľnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu obehovému hospodárstvu. [PN 39]

(37)  Program by sa mal zamerať na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, podnikov, občianskej spoločnosti a orgánov o právnych predpisoch Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti a na posilnenie postavenia spotrebiteľov a organizácií, ktoré ich zastupujú, na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, a to najmä podporou Európskej organizácie spotrebiteľov (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), ktorá je uznávanou mimovládnou organizáciou s dlhou tradíciou, zastupujúcou záujmy spotrebiteľov v súvislosti so všetkými príslušnými politikami Únie, ako aj Európskeho združenia pre koordináciu zastúpenia spotrebiteľov v procesoch normalizácie (European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation, ANEC), ktoré zastupuje záujmy spotrebiteľov v súvislosti s otázkami normalizácie. Pritom by sa mala venovať osobitná pozornosť novým potrebám trhu týkajúcim sa podpory udržateľnej spotreby a predchádzania najmä opatreniam zameraným na riešenie problému plánovaného zastarávania výrobkov a na predchádzanie zraniteľnostiam, ako aj výzvam vyplývajúcim z digitalizácie hospodárstva, pripojených výrobkov, internetu vecí, umelej inteligencie a používaniu algoritmov alebo vývoja nových modelov spotreby a obchodných modelov, ako je kolaboratívne hospodárstvo a sociálne podnikanie. Program by mal podporovať rozvoj relevantných informácií o trhoch, politických výzvach, nových otázkach vrátane opatrení zameraných na zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov v celom dodávateľskom reťazci, noriem kvality v celej Únii, a mal by riešiť otázku dvojakej kvality výrobkov, politické výzvy, nové otázky správaní správania, ako aj uverejňovanie spotrebiteľských hodnotiacich tabuliek Únie. [PN 40]

(38)  Program by mal podporovať príslušné vnútroštátne orgány vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie bezpečnosti výrobkov a ktoré spolupracujú najmä prostredníctvom systému Únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch. Mal by tiež podporovať presadzovanie smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady(17), ako aj nariadenia (ES) č. 765/2008, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť výrobkov, rovnako ako sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa a medzinárodnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v tretích krajinách a v Únii. Program by sa mal zameriavať aj na zabezpečenie prístupu pre všetkých spotrebiteľov a obchodníkov ku kvalitnému mimosúdnemu riešeniu sporov a riešeniu sporov online, ako aj k informáciám o možnostiach nápravy procese účasti na akciách zameraných na nápravu, a to pri vynaložení najnižších nákladov. [PN 41]

(39)  Sieť Program by mal zároveň podporovať sieť európskych spotrebiteľských centier, ktorá pomáha spotrebiteľom čerpať výhody vyplývajúce z ich práv spotrebiteľov v Únii, keď nakupujú tovar a služby cez hranice na vnútornom trhu a v EHP, či už online alebo pri cestovaní. Táto sieť, ktorá pozostáva z 30 centier a je spoločne financovaná z programov Únie určených pre spotrebiteľov už viac ako 10 rokov, preukázala svoju pridanú hodnotu pri posilňovaní dôvery spotrebiteľov a obchodníkov vo vnútorný trh. Rieši viac ako 100 000 žiadostí spotrebiteľov ročne a prostredníctvom svojich tlačových a online informačných činností je k dispozícii miliónom občanov. Je jednou z najviac cenených sietí Únie na pomoc občanom a väčšina jej centier je sídlom kontaktných bodov pre právo v oblasti vnútorného trhu, ako napríklad smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES(18), a jej hodnotenie zdôrazňuje dôležitosť pokračovania jej prevádzky. Sieť európskych spotrebiteľských centier môže byť zároveň dôležitým zdrojom informácií o výzvach a problémoch, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú na miestnej úrovni a ktoré sú dôležité pre tvorbu politiky Únie a ochranu ich záujmov. Program by mal preto umožniť vytváranie a posilňovanie synergií medzi zastúpením spotrebiteľov na miestnej úrovni a na úrovni Únie s cieľom zlepšiť ochranu záujmov spotrebiteľov. Sieť má takisto v úmysle rozvíjať dohody o reciprocite s podobnými subjektmi v tretích krajinách. [PN 42]

(40)  Kontrola vhodnosti práva Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov a marketingu, ktorú vykonala Komisia v máji 2017, odhalila potrebu lepšie presadzovať pravidlá a uľahčiť nápravu, keď dôjde k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu porušenia práva v oblasti ochrany spotrebiteľov. Komisia na základe toho v apríli 2018 schválila „Novú dohodu pre spotrebiteľov“, s cieľom okrem iného zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľmi na celom vnútornom trhu v súvislosti s cezhraničnými prípadmi, akými sú predaj nevyhovujúcich výrobkov v sektore motorových vozidiel, dvojakými normami kvality pre výrobky alebo problémami cestujúcich, ktorí uviazli na letiskách z dôvodu zrušenia veľkého počtu letov, zlepšenie kapacity členských štátov v oblasti presadzovania práva, zvýšenia bezpečnosti výrobkov, posilnenie medzinárodnej spolupráce a nové možnosti nápravy, a to najmä prostredníctvom podávania žalôb v zastúpení oprávnenými subjektmi. Program by sa mal zamerať na podporu spotrebiteľskej politiky na základe zvyšovania povedomia a budovania znalostí, budovania kapacít a výmeny najlepších postupov medzi spotrebiteľskými organizáciami a orgánmi na ochranu spotrebiteľa, vytvárania sietí a rozvoja informácií o trhu, posilnenia okrem iného informačnej základne o fungovaní vnútorného trhu pre spotrebiteľov, IT systémov a komunikačných nástrojov. [PN 43]

(41)  Na občanov má obzvlášť veľký dosah fungovanie finančných trhov s finančnými službami, a preto by mali byť ďalej informovaní o príslušných právach, rizikách a prínosoch. Tieto sú kľúčovou zložkou vnútorného trhu a vyžadujú stabilný rámec pre reguláciu a dohľad, ktorými sa zabezpečuje nielen finančná stabilita a udržateľné hospodárstvo, ale poskytujú aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb, vrátane retailových investorov, sporiteľov, poistníkov, účastníkov a príjemcov dôchodkových fondov, jednotlivých akcionárov, dlžníkov a MSP. Je dôležité zvýšiť Program by mal prispieť k zvýšeniu ich schopnosť schopnosti zúčastňovať sa na tvorbe politiky pre finančný sektor politík, a to aj prostredníctvom výroby a šírenia jasných, úplných a zrozumiteľných informácií o výrobkoch, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch. [PN 44]

(42)  Program by mal preto naďalej podporovať konkrétne činnosti, na ktoré sa vzťahuje program budovania kapacít na roky 2017 – 2020, a tým zvyšovať zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/826(19), na základe ktorého pokračoval pilotný program a prípravné akcie na roky 2012 – 2017. Je to potrebné s cieľom umožniť tvorcom politík zistiť názory iných zainteresovaných strán, ako sú odborníci z finančného sektora, a zabezpečiť lepšie zastúpenie záujmov spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb. Výsledkom by mali byť lepšie Program by mal nepretržite rozvíjať svoju metodiku a najlepšie postupy týkajúce sa toho, ako zvýšiť účasť spotrebiteľov a koncových používateľov finančných služieb s cieľom identifikovať otázky relevantné pre tvorbu politiky Únie a zabezpečiť záujmy spotrebiteľov v oblasti finančných služieb. Malo by to zlepšiť politiky v oblasti finančných služieb, a to najmä vďaka lepšiemu pochopeniu verejnosti, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa finančnej regulácie, ako aj zvýšenej finančnej gramotnosti. Verejné zdroje tohto programu by sa mali zameriavať na to, čo je nevyhnutné pre koncových používateľov a mali by sa vyhýbať akejkoľvek inej forme priamej alebo nepriamej finančnej podpory na komerčné činnosti, ktoré navrhujú súkromné finančné subjekty. [PN 45]

(43)  V rámci pilotného projektu medzi rokmi 2012 a 2013 a prípravnej akcie Komisia v rokoch 2014 až 2016 udelila granty dvom organizáciám na základe každoročnej otvorenej výzvy na predkladanie návrhov. Tieto dve organizácie sú Finance Watch, zriadená vďaka grantom Únie v roku 2011 ako medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva, a Better Finance, ktorá je výsledkom postupných reorganizácií a zmeny názvu predchádzajúcich európskych federácií a akcionárov od roku 2009. Program budovania kapacít, zriadený nariadením (EÚ) 2017/826, určuje tieto isté dve organizácie ako jediných príjemcov. Je preto potrebné pokračovať v spolufinancovaní týchto organizácií v rámci programu. Toto financovanie by však malo podliehať preskúmaniu. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v prípade, ak sa program na budovanie kapacít a zodpovedajúce financovanie predĺži na obdobie po roku 2020 a ak sa objavia ďalší potenciálni príjemcovia, mala by byť výzva prístupná aj pre ďalšie organizácie, ktoré spĺňajú kritériá a prispievajú k plneniu cieľov programu, a to v súlade s nariadením (EÚ) 2017/826. [PN 46]

(44)  Na ochranu spotrebiteľov, ako aj na to, aby vnútorný trh fungoval efektívne a hladko, je potrebná vysoká úroveň ochrany zdravia v celom potravinovom a krmivovom dodávateľskom reťazci. Bezpečný a udržateľný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec je predpokladom fungovania pre spoločnosť a vnútorný trh. Ako preukázali nedávne incidenty, ako napr. kontaminácia vajec fipronilom v roku 2017 a škandál s konským mäsom v roku 2013, cezhraničné krízy v oblasti zdravia, ako napríklad aviárna influenza alebo africký mor ošípaných a obavy týkajúce sa potravín narúšajú fungovanie vnútorného trhu tým, že obmedzujú pohyb osôb a tovaru a narúšajú výrobu. Prevencia cezhraničných kríz v oblasti zdravia a podvodov s potravinami je mimoriadne dôležitá. Program by mal preto podporovať konkrétne opatrenia, napríklad stanovenie núdzových opatrení v prípade krízových situácií a nepredvídateľných udalostí, ktoré majú vplyv na zdravie zvierat a rastlín, a vytvoriť tak mechanizmus priameho prístupu k rezerve na núdzovú pomoc, aby sa tieto núdzové situácie riešili rýchlejšie, účinnejšie a efektívnejšie. [PN 47]

(45)  Všeobecným cieľom práva Únie v oblasti potravinového reťazca je prispievať k vysokej úrovni zdravia zabezpečiť vysokú úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca, podporovať zlepšovanie životných podmienok zvierat, prispievať k vysokej úrovni ochrany a informovanosti spotrebiteľov, ako aj k vysokej úrovni ochrany životného prostredia vrátane zachovania biodiverzity, a zároveň zlepšovať udržateľnosť európskej produkcie potravín a krmív, zmenšovať objem potravinového odpadu, zvyšovať normy kvality výrobkov v celej Únii, zvyšovať konkurencieschopnosť potravinárskeho a krmivárskeho odvetvia Únie a podporovať vytváranie pracovných miest. [PN 48]

(46)  Vzhľadom na osobitnú povahu opatrení týkajúcich sa vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca je potrebné v tomto nariadení stanoviť osobitné kritériá oprávnenosti, pokiaľ ide o poskytovanie grantov a využívanie verejného obstarávania. Odchylne od nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(20) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), ako výnimka zo zásady neretroaktivity, by náklady na núdzové opatrenia v dôsledku ich naliehavej a nepredvídateľnej povahy mali byť oprávnené na financovanie a mali by zahŕňať aj náklady vzniknuté v dôsledku podozrenia na výskyt choroby alebo škodcov, za predpokladu, že sa toto podozrenie následne potvrdí a oznámi sa Komisii. Komisia by mala prijať zodpovedajúce rozpočtové záväzky a vykonať platby oprávnených výdavkov, po podpísaní právnych záväzkov a po posúdení žiadostí o platbu predložených členskými štátmi. Oprávnené by mali byť aj náklady na ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia stavu zdravia v Únii v dôsledku výskytu alebo vývoja určitých chorôb zvierat a zoonóz na území tretej krajiny, členského štátu alebo zámorských krajín a území, ako aj na ochranné opatrenia alebo iné relevantné činnosti prijaté na podporu stavu zdravia rastlín v Únii. [PN 49]

(47)  Úradné Vzhľadom na skutočnosť, že potravinový dodávateľský reťazec je čoraz globalizovanejší, sú úradné kontroly, ktoré vykonávajú členské štáty, predstavujú základný nástroj základným nástrojom na overenie overovanie a monitorovanie, či sa príslušné požiadavky Únie vykonávajú, dodržiavajú a presadzujú, najmä čo sa týka výrobkov dovážaných z tretích krajín. Efektívnosť a účinnosť systémov úradných kontrol je rozhodujúca na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca, ako aj pre dôveru spotrebiteľov, pri súčasnom zaistení vysokej úrovne ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Pre tieto kontrolné opatrenia by mala byť k dispozícii finančná podpora Únie. Finančný príspevok by mal byť dostupný najmä pre referenčné laboratóriá Únie, aby sa im pomohlo znášať náklady vyplývajúce z vykonávania pracovných programov schválených Komisiou. Keďže účinnosť úradných kontrol navyše závisí aj od toho, či majú orgány kontroly k dispozícii dobre pripravený personál, ktorý má primerané poznatky o práve Únie, Únia by sa mala podieľať na ich odbornej príprave a príslušných výmenných programoch organizovaných príslušnými orgánmi. [PN 50]

(48)  Kvalitná európska štatistika, ktorá sa rozvíja, tvorí a šíri v rámci európskeho štatistického programu, je nevyhnutná pre rozhodovanie založené na dôkazoch. Európska štatistika by mala byť k dispozícii včas a mala by prispievať k vykonávaniu politík Únie, ako sa uvádza v ZFEÚ, a to najmä v oblasti posilneného a integrovaného hospodárskeho riadenia, sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja, poľnohospodárskej politiky, sociálneho rozmeru Európy a globalizácie.

(49)  Európska štatistika je nevyhnutná pre rozhodovacie procesy Únie, ako aj pre meranie výkonnosti a vplyvu iniciatív Únie. Preto by malo byť zaistené nepretržité poskytovanie a rozvoj európskej štatistiky, ktorá bude vychádzať z prístupu na úrovni Únie a prekračovať rámec vnútorného trhu, aby boli pokryté všetky činnosti Únie a oblasti politiky, vrátane posilnenia postavenia podnikov a občanov, aby mohli prijímať informované rozhodnutia.

(50)  Vzhľadom na jeho horizontálny charakter sa na európsky štatistický program vzťahujú osobitné požiadavky, a to najmä požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009(21), predovšetkým pokiaľ ide o dodržiavanie štatistických zásad, fungovanie európskeho štatistického systému a jeho riadenie, vrátane postavenia a úloh pridelených Výboru pre Európsky štatistický systém a Komisii, vytvorenie a vykonávanie programovania štatistických činností.

(51)  Uvedený program bol predložený na predbežné preskúmanie Výboru pre Európsky štatistický systém v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 a mal by sa vykonávať zaručením účinnej parlamentnej kontroly. [PN 51]

(52)  Únia a členské štáty sú odhodlané vykonávať program Organizácie Spojených národov pre trvalo aj naďalej plniť vedúcu úlohu, pokiaľ ide o vykonávanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj do roku 2030, ktorú prijala Organizácia Spojených národov. Prispievaním k dosiahnutiu cieľov programu do roku Agendy 2030 Únia a členské štáty budú podporovať silnejšiu, udržateľnejšiu, inkluzívnejšiu, bezpečnejšiu a prosperujúcu Európu. Program by mal prispievať k vykonávaniu programu do roku vykonávaniu Agendy 2030, a to aj prostredníctvom vyváženia hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru udržateľného rozvoja, ktorým sa poskytne jasný a viditeľný záväzok v nariadení o VFR a zohľadnia ciele udržateľného rozvoja, ako o to žiadal Európsky parlament v uzneseniach zo 14. marca a 30. mája 2018 o VFR na roky 2021 – 2027. [PN 52]

(53)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, by tento program mal prispieť k vykonávaniu opatrení v oblasti ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % celkových rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Príslušné akcie budú určené počas prípravy a vykonávania programu a opätovne sa prehodnotia v rámci príslušných postupov posudzovania a hodnotenia.

(54)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie pre program, ktoré má pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle [odkaz sa podľa potreby aktualizuje v súlade s novou medziinštitucionálnou dohodou: bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(22)].

(55)  V Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa stanovuje spolupráca v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti tohto programu, medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zapojené do Európskeho hospodárskeho priestoru, na strane druhej. Malo by sa tiež stanoviť, že do programu sa môžu zapojiť aj iné krajiny, vrátane krajín, ktoré susedia s Úniou, ako aj krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Únii, kandidátske krajiny alebo krajiny pristupujúce k Únii. Okrem toho by program mal byť v oblasti európskej štatistiky otvorený pre Švajčiarsko v súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky(23).

(56)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce založenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje vykonávanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa tiež môžu zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie, ktorým sa zabezpečí udelenie potrebných práv a prístupu, ktorý je požadovaný pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.

(57)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie o rozpočtových pravidlách. Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien a verejného obstarávania.

(58)  Akcie vykonávané v rámci predchádzajúcich programov a rozpočtových riadkov sú primerané a mali by sa zachovať. Cieľom nových akcií zavedených v rámci tohto programu je posilniť predovšetkým dobre fungujúci vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť jednoduchšie a flexibilnejšie vykonávanie programu, a tým aj lepšie plnenie jeho cieľov, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových, všeobecných kategórií. Zoznamy orientačných činností týkajúcich sa špecifických cieľov v oblasti konkurencieschopnosti, ochrany spotrebiteľa alebo špecifických činností, ktoré vyplývajú z regulačných požiadaviek, ako napríklad v oblasti normalizácie, dohľadu nad trhom, regulácie potravinového reťazca a európskej štatistiky, by takisto mali byť zahrnuté do programu. [PN 53]

(59)  Je potrebné špecifikovať určité kategórie subjektov oprávnených na financovanie, ako aj tie subjekty, ktoré by mali byť oprávnené na financovanie bez výzvy na predkladanie návrhov.

(60)  Vzhľadom na zvyšujúcu sa prepojenosť svetovej ekonomiky vrátane digitálneho hospodárstva by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť do určitých aktivít externých odborníkov, ako napríklad úradníkov tretích krajín, zástupcov medzinárodných organizácií alebo hospodárske subjekty. [PN 54]

(61)  Je potrebné uviesť osobitné kritériá týkajúce sa pravidiel spolufinancovania a oprávnených nákladov.

(62)  V súlade so záväzkom Komisie uvedeným v jej oznámení z 19. októbra 2010 s názvom „Preskúmanie rozpočtu EÚ“(24) a s cieľom zabezpečiť súdržnosť a zjednodušenie programov financovania by sa mali zdroje využívať spolu s ďalšími nástrojmi Únie na financovanie, ak sa plánovanými akciami v rámci programu sledujú ciele, ktoré sú spoločné pre rôzne nástroje financovania, pričom je však nevyhnutné vylúčiť zdvojené financovanie.

(63)  Tento program by mal prispieť k celkovej podpore a mal by riešiť osobitné potreby najvzdialenejších regiónov a ich integráciu do vnútorného trhu, ako bolo nedávno opätovne potvrdené v oznámení Komisie „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“(25).

(64)  Program by mal presadzovať synergie a súčasne sa vyhýbať duplicite so súvisiacimi programami a akciami Únie. Akcie v rámci tohto programu by mali dopĺňať akcie v rámci programov Colníctvo a Fiscalis zriadených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](26) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](27), ktoré sa zameriavajú aj na podporu a zlepšovanie fungovania vnútorného trhu. [PN 55]

(65)  Program by mal podporovať synergie, komplementárnosť a doplnkovosť, pokiaľ ide o MSP a podporu podnikania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](28). Špecializovaný nástroj pre MSP, Fond InvestEU, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](29), bude navyše poskytovať záruky za dlhy a kapitálovú podporu na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a jeho dostupnosti pre MSP a mikropodniky. Program by sa mal takisto usilovať o synergie s vesmírnym programom zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](30), pokiaľ ide o podporu MSP pri využívaní prelomových inovácií a iných riešení vyvinutých v rámci uvedených programov. [PN 56]

(66)  Tento program by mal podporovať synergie s programom Európsky horizont zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […](31), ktorého cieľom je podporovať výskum a inovácie. Týkať by sa to malo najmä doplnkovosti s akciami budúcej Európskej rady pre inováciu pri inovačných spoločnostiach, ako aj podpory služieb pre MSP.

(67)  Program by mal podporovať synergie a doplnkovosť, pokiaľ ide o program Digitálna Európa, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](32), ktorý je zameraný na podporu digitalizácie hospodárstva Únie a verejného sektora a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. [PN 57]

(68)  Okrem toho by sa v rámci programu mali hľadať synergie aj s Fondom pre spravodlivosť, práva a hodnoty, zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](33), ktorého cieľom je podporiť ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti na zvýšenie účinnosti vnútroštátnych justičných systémov, ktoré sú kľúčovým faktorom pre spravodlivé a nákladovo efektívne európske hospodárstvo.

(69)  Tento program by mal podporovať synergie s programom Erasmus zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](34), Fondom solidarity Európskej únie zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](35) a Európskym sociálnym fondom plus, zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](36) v oblasti mobility pracovnej sily a mládeže, ktorá je nevyhnutná pre dobre fungujúci vnútorný trh.

(70)  V neposlednom rade by opatrenia v rámci potravinového reťazca, ako napríklad veterinárne a fytosanitárne opatrenia v prípade krízových situácií v oblasti zdravia zvierat a rastlín, mohli byť doplnené intervenciami na trhoch v rámci programovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...](37).

(71)  Ak je to relevantné, akcie v rámci programu Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa mali používať primerane použiť na primerané riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, zdvojovať ani by ho nemali vytláčať, a mali by mať jasnú európsku pridanú hodnotu súkromné financovanie. [PN 58]

(72)  Vykonávacie právomoci by sa mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov, ktorými sa vykonávajú opatrenia prispievajúce k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového reťazca. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(38). [PN 59]

(73)  Typy financovania a metódy vykonávania v rámci spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by mali byť zvolené sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť dosiahnuť špecifické ciele akcií opatrení dosiahnuť priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä pridanú hodnotu Únie, náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané predpokladané riziko nedodržania požiadaviek nesúladu. To by malo by to zahŕňať zváženie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 60]

(74)  S cieľom zabezpečiť pravidelné monitorovanie a podávanie správ o dosiahnutom pokroku a o efektívnosti a účinnosti tohto programu by sa mal od samého začiatku zaviesť vhodný rámec na monitorovanie opatrení a výsledkov programu. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo byť založené na ukazovateľoch, ktorými sa merajú účinky akcií v rámci programu na základe vopred určených východísk. [PN 61]

(75)  Podľa bodu 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(39) je potrebné vyhodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom je nutné zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Tam, kde je to vhodné, by tieto požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov programu na mieste. Komisia by mala vypracovať priebežnú hodnotiacu správu o dosahovaní cieľov akcií podporovaných v rámci programu, o výsledkoch a vplyvoch, o efektívnosti využívania zdrojov a o pridanej hodnote Únie, ako aj záverečnú hodnotiacu správu o dlhšom vplyve, výsledkoch a udržateľnosti akcií a o synergiách s inými programami. [PN 62]

(75a)  S cieľom doplniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o prijatie pracovného programu (programov). [PN 63]

(76)  Zoznam Otvorený zoznam chorôb zvierat a zoonóz, ktoré sú oprávnené na financovanie v rámci núdzových opatrení a na financovanie v rámci programov eradikácie, kontroly a dohľadu, by sa mal stanoviť na základe chorôb zvierat uvedených v časti I kapitole 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429(40), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003(41), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001(42). [PN 64]

(77)  S cieľom zohľadniť situácie vyvolané chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj choroby zvierat, pri ktorých existuje pravdepodobnosť nového ohrozenia Únie, by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny zoznamu chorôb zvierat a zoonóz. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele na meranie špecifických cieľov, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť toto nariadenie prostredníctvom ustanovení o zriadení rámca monitorovania a hodnotenia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Takisto by sa mali viesť konzultácie so zainteresovanými stranami a spotrebiteľskými organizáciami. Predovšetkým, V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. [PN 65]

(78)  Podľa [odkaz sa podľa potreby aktualizuje podľa nového rozhodnutia o ZKÚ: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ(43)] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dohodami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(79)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(44), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95(45), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(46) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(47) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(48). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(80)  Na toto nariadenie akcie v rámci tohto programu – s výhradou osobitných výnimiek stanovených v tomto nariadení – by sa vzťahujú mali vzťahovať horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 ZFEÚ. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení, a najmä nariadenie o rozpočtových pravidlách a určujú najmä, ktorým sa stanovuje postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriameho vykonávania a zabezpečujú ktorým sa stanovujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie. [PN 66]

(81)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(49) sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v kontexte tohto nariadenia a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(50) sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií príslušnými orgánmi musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 a nariadenia XXX [nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách] a akákoľvek výmena alebo prenos informácií, ktoré vykonáva Komisia, musí byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 45/2001. [PN 67]

(82)  Keďže ciele tohto nariadenia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na cezhraničnú povahu obsiahnutej problematiky, ale z dôvodu väčšieho potenciálu opatrenia Únie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(83)  Program by mal tiež zabezpečiť väčšiu viditeľnosť a súdržnosť vnútorného trhu Únie, konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov vrátane MSP, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov a akcií európskej štatistiky vo vzťahu k európskym občanom, podnikom a správnym orgánom. [PN 68]

(84)  Nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 254/2014(51), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2014(52), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014(53) a nariadenie (EÚ) 2017/826 by sa mali zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2021.

(85)  Je vhodné zabezpečiť plynulý prechod bez prerušenia medzi programami v oblasti konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov, najmä mikropodnikov, malýchMSP stredných podnikov, ochrany spotrebiteľov, zákazníkov a koncových používateľov v oblasti finančných služieb, tvorby politík v oblasti finančných služieb, potravinového reťazca a európskej štatistiky, zriadenými nariadením (EÚ) č. 1287/2013, nariadením (EÚ) č. 254/2014, nariadením (EÚ) 2017/826, nariadením (EÚ) č. 258/2014, nariadením (EÚ) č. 652/2014, nariadením (EÚ) č. 99/2013 a týmto programom, najmä pokiaľ ide o pokračovanie viacročných opatrení a hodnotenie úspechov predchádzajúcich programov, [PN 69]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Program na zlepšenie fungovania pre jednotný trh na posilnenie vnútorného trhu a zlepšenie jeho fungovania v oblasti konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov vrátane mikro, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, normalizácie, ochrany spotrebiteľa, potravinového dodávateľského reťazca a rámec pre financovanie rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 (ďalej len „program“). [PN 70]

Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na roky 2021 až 2027, formy financovania Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „operácia kombinovaného financovania“ sú akcie podporované z rozpočtu Únie vrátane opatrení v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;

2.  „európska štatistika“ je štatistika rozvíjaná, tvorená a šírená na úrovni Únie a v členských štátoch, a to v súlade s článkom 3 Zmluvy o EÚ a nariadením (ES) č. 223/2009; [PN 71]

3.  „právny subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo svojom vlastnom mene, môže vykonávať práva a podliehať povinnostiam, alebo subjekt bez právnej subjektivity v súlade s článkom 197 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 (nariadenie o rozpočtových pravidlách); [PN 72]

4.  „mikro, malé a stredné podniky (MSP)“ sú mikro, malé a stredné podniky, ako sa vymedzujú v odporúčaní 2003/361/ES v znení zo 6. mája 2003;

4a.  „podnik sociálneho hospodárstva a sociálny podnik“ je podnik, ktorého hlavným cieľom je vyvíjať sociálny vplyv a nie prinášať zisk svojím vlastníkom alebo akcionárom a ktorý funguje tak, že poskytuje tovar a služby na trhu a je riadený otvoreným a zodpovedným spôsobom s účasťou zamestnancov, spotrebiteľov a zainteresovaných strán; [PN 73]

4b.  „miestny verejný podnik“ je malý miestny podnik verejných služieb, ktorý spĺňa kritériá MSP a uskutočňuje dôležité úlohy pre miestne komunity; [PN 74]

4c.  „siete podnikov“ sú spojenia podnikateľov s cieľom uskutočňovať spoločné projekty, v ktorých dva alebo viacero MSP spoločne vykonávajú jednu alebo viacero hospodárskych činností za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu; [PN 75]

5.  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie.

Článok 3

Ciele programu

1.  Program má tieto všeobecné ciele:

a)  zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, a najmä chrániť a posilňovať postavenie občanov, spotrebiteľov a podnikov, najmä mikro mikropodnikov, malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) prostredníctvom presadzovania práva presadzovaním právneho, sociálneho a environmentálneho rámca Únie, uľahčenia prístupu; uľahčiť prístup na trh, tvorby a prístup k finančným prostriedkom, podporiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi spoločnosťami a stanovenie noriem, zabezpečiť jednotnúpodpory zdravia ľudí, rastlín, zdravia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, posilniť dohľad nad trhom v celej Únii, zlepšiť vzájomné uznávanie a podporovať zdravie ľudí, zvierat a dobrých životných podmienok rastlín a dobré životné podmienky zvierat; ako aj posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou a decentralizovanými agentúrami Únie; [PN 76]

b)  poskytovať rozvíjať, tvoriť a šíriť veľmi kvalitnú, porovnateľnú a spoľahlivú štatistiku o Európe európsku štatistiku, ktorá je základom tvorby, monitorovania a hodnotenia všetkých politík Únie – vrátane obchodu a migrácie – a pomáha občanom, tvorcom politík a regulátorom, orgánom dohľadu, podnikom, akademickej obci, občanom občianskej spoločnosti a médiám prijímať informované rozhodnutia a aktívne sa zúčastňovať na demokratickom procese. [PN 77]

2.  Program má tieto špecifické ciele:

a)  zefektívniť vnútorný trh, uľahčiť prevenciu a odstraňovanie prekážok, podporovať tvorbu, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami, verejného obstarávania, dohľadu nad trhom, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;:

i)   uľahčením prevencie a odstraňovaním prekážok a podporou tvorby, vykonávania a presadzovania práva Únie v oblastiach vnútorného trhu s tovarom a so službami a verejným obstarávaním, ako aj v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného a mimozmluvného práva, boja proti praniu špinavých peňazí, voľného pohybu kapitálu, finančných služieb a hospodárskej súťaže vrátane tvorby nástrojov na riadenie;

ii)   podporou účinného dohľadu nad trhom a bezpečnosti výrobkov v celej Únii a prispievaním k boju proti falšovaniu výrobkov, s cieľom zabezpečiť, aby na trhu Únie boli sprístupnené len bezpečné a vyhovujúce výrobky – vrátane výrobkov predávaných online –, ktoré zaručujú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj a prispievaním k väčšej homogénnosti orgánov dohľadu nad trhom v celej Únii. [PN 78]

b)  zlepšiť posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov s osobitným dôrazom na MSP a dosiahnutie doplnkovosti dosiahnuť doplnkovosť prostredníctvom poskytovania opatrení, ktoré prinášajú rôzne formy podpory (ciele pre MSP), prístupu na trhy vrátane internacionalizácie MSP, priaznivého podnikateľského prostredia pre MSP, konkurencieschopnosti odvetví, modernizácie priemyslu a podpory podnikania; a zároveň osobitnú pozornosť venovať ich osobitným potrebám, a to prostredníctvom:

i)   poskytovania rôznych foriem podpory pre MSP, podpory rastu, presadzovania a vytvárania MSP vrátane podnikových sietí, rozvoja riadiacich zručností a podpory opatrení na rozšírenie, ktoré im umožnia lepší prístup na trhy a procesy internacionalizácie, ako aj uvádzanie ich výrobkov a služieb na trh;

ii)   podpory priaznivého podnikateľského prostredia a rámca pre MSP, zníženia administratívneho zaťaženia, zvýšenia konkurencieschopnosti odvetví, zabezpečenia modernizácie priemyslu vrátane jeho digitálnej transformácie, čo prispeje k odolnému, energeticky a zdrojovo efektívnemu hospodárstvu;

iii)   podpory podnikateľskej kultúry a prispievania k vysokokvalitnej odbornej príprave zamestnancov MSP;

iv)   podpory nových podnikateľských príležitostí pre MSP, ktoré prekonávajú štrukturálne zmeny prostredníctvom cielených opatrení, a ďalších inovačných foriem akcií, ako sú odkupovanie pracovníkov, ktoré uľahčujú vytváranie pracovných miest a kontinuitu podnikania, na územiach postihnutých týmito zmenami. [PN 79]

c)  zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom procesov normalizácie, ktoré:

i)  umožňujú financovanie subjektov európskej normalizácie a účasť všetkých relevantných zainteresovaných strán na vytváraní európskych noriem; [PN 80]

ii)  podporujú rozvoj kvalitných medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a auditu, uľahčujú ich integráciu do práva Únie a/alebo podporujú inováciu a tvorbu rozvoj najlepších postupov vo finančnom výkazníctve, pokiaľ ide o malé i veľké spoločnosti; [PN 81]

d)  podporovať záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť jednotnú a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov prostredníctvom: [PN 82]

i)  posilnenia postavenia a vzdelávania spotrebiteľov a občianskej spoločnosti a zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, trvalo udržateľnej spotreby a bezpečnosti výrobkov, najmä a to najmä v prípade najzraniteľnejších spotrebiteľov s cieľom posilniť spravodlivosť, transparentnosť a dôveru v jednotný trh; podporou príslušných orgánov presadzovania práva, organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a akcií zameraných na spoluprácu, riešením, okrem iného, otázok, ktoré priniesli existujúce a nové technológie, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov v celom dodávateľskom reťazci; noriem kvality v celej Únii a riešením otázky dvojakej kvality výrobkov; zvyšovania informovanosti o právach spotrebiteľa podľa práva Únie, ako aj zaistením, že všetci spotrebitelia majú prístup k náprave, účinným mechanizmom nápravy a poskytovaním primeraných informácií o trhoch a spotrebiteľoch, ako aj o podporu udržateľnej spotreby prostredníctvom lepších informácií pre spotrebiteľov o osobitných vlastnostiach tovaru a služieb a o ich vplyve na životné prostredie; [PN 83]

ii)  zvýšenia účasti spotrebiteľov, ostatných koncových používateľov finančných služieb a občianskej spoločnosti na tvorbe politiky v oblasti finančných služieb, ako aj podpory lepšieho pochopenia finančného sektora a rôznych kategórií komercializovaných finančných produktov a zabezpečenia záujmov spotrebiteľov v oblasti retailových finančných služieb; [PN 84]

e)  prispievať k vysokej úrovni zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového a krmivového dodávateľského reťazca a v súvisiacich oblastiach, okrem iného prostredníctvom prevencie a eradikácie chorôb a škodcov, a to aj prostredníctvom núdzových opatrení v prípade veľkých krízových situácií a nepredvídateľných udalostí, ktoré majú vplyv na zdravie zvierat alebo rastlín,podpory zlepšovania podporovať zlepšovanie dobrých životných podmienok zvierat, ako aj trvalo udržateľnej výroby a spotreby potravín a rozvíjať udržateľnú výrobu a spotrebu potravín za dostupné ceny, a to aj stimulovaním výskumu, inovácií a výmen najlepších postupov medzi zainteresovanými stranami v týchto oblastiach; [PN 85]

f)  vytvárať rozvíjať, vytvárať, šíriť a oznamovať kvalitné štatistiky o Európe európske štatistiky včasným, nestranným a nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom posilnených partnerstiev v rámci Európskeho štatistického systému uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 223/2009 a so všetkými príslušnými externými stranami, ako aj využívaním viacerých zdrojov údajov, pokročilých metód analýzy dát, inteligentných systémov a digitálnych technológií a poskytovaním národného a podľa možností regionálneho členenia. [PN 86]

Článok 4

Rozpočet

1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na roky 2021 až 2027 predstavuje 4 088 580 000 6 563 000 000 EUR v bežných cenách. [PN 87]

2.  V rámci sumy uvedenej v odseku 1 sa tieto orientačné sumy vyčlenia na tieto ciele:

-a)  394 590 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i); [PN 88]

-aa)  396 200 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii); [PN 89]

a)  1 000 000 000 3 122 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b); [PN 90]

aa)  220 510 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c); [PN 91]

b)  188 000 000 198 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i); [PN 92]

c)  1 680 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e);

d)  552 000 000 EUR na cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f).

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc pri vykonávaní programu, najmä pokiaľ ide o prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ako aj využívanie sietí informačných technológií zameraných na spracovanie a výmenu informácií a používanie a rozvoj korporátnych nástrojov IT. S cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť programu na financovanie činností, na ktoré sa vzťahujú ciele programu, celkové náklady na administratívnu a technickú podporu nepresiahnu 5 % hodnoty finančného krytia uvedeného v odseku 1. [PN 93]

4.  Pokiaľ ide o cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e), je možné rozpočtové záväzky presahujúce viac ako jeden rozpočtový rok rozdeliť na niekoľko rokov a na ročné splátky.

5.  Komisia odchylne od článku 111 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách po posúdení žiadostí o platbu predložených členskými štátmi prijíma rozpočtový záväzok na udelenie grantu na veterinárne a fytosanitárne núdzové opatrenia v rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia.

5a.  Mal by sa zaviesť osobitný mechanizmus pre priamy prístup potravinového reťazca ku krízovej rezerve Komisie v prípade rozsiahlych krízových situácií s cieľom zabezpečiť dostatočné financovanie opatrení uvedených v článku 3 ods. 2 písm. e). [PN 94]

6.  Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti prevedené na program. Komisia používa uvedené zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Uvedené zdroje sa podľa možnosti používajú v prospech dotknutého členského štátu.

Článok 5

Tretie krajiny pridružené k programu

Program je otvorený pre tieto tretie krajiny:

a)  členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP;

b)  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Asociačnej rady alebo podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

c)  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti uvedených krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Asociačnej rady alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a uvedenými krajinami;

d)  tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode, ktorá sa vzťahuje na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, za predpokladu, že táto dohoda:

i)  zabezpečuje spravodlivú rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky a prínosy tretej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na programoch Únie;

ii)  stanovuje podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov;

iii)  neudeľuje tretej krajine rozhodovaciu právomoc o programe;

iv)  zaručuje práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a ochrany jej finančných záujmov.

Príspevky uvedené v bode ii) predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 6

Vykonávanie a formy financovania EÚ

1.  Program sa vykonáva v rámci priameho hospodárenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo nepriameho hospodárenia s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Program môže poskytovať financovanie v akejkoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým vo forme grantov, cien a verejného obstarávania. Takisto sa z neho môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

3.  Príspevky do mechanizmu vzájomného poistenia môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú zábezpeku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňujú sa ustanovenia [článku X] nariadenia XXX [ktoré nadväzuje na nariadenie o záručnom fonde](54).

KAPITOLA II

GRANTY

Článok 7

Granty

Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 8

Oprávnené akcie

1.  Len akcie, ktorými sa vykonávajú ciele uvedené v článku 3, sú oprávnené na financovanie.

2.  Oprávnené sú predovšetkým tieto akcie, ktorými sa vykonávajú ciele uvedené v článku 3:

a)  vytváranie vhodných podmienok na posilnenie postavenia všetkých aktérov vnútorného trhu vrátane podnikov, občanov a, spotrebiteľov, občianskej spoločnosti a verejných orgánov prostredníctvom transparentných informačných kampaní výmen informácií a kampaní na zvyšovanie povedomia, najmä pokiaľ ide o platné pravidlá Únie a práva spotrebiteľov a podnikov, zdieľania najlepších postupov, podpory osvedčených postupov a inovačných riešení, výmeny a šírenia odborných znalostí a poznatkov, ako aj organizovania odbornej prípravy na podporu digitálnej gramotnosti občanov a podnikov; [PN 95]

b)  zabezpečenie mechanizmov pre občanov, spotrebiteľov, koncových používateľov, občiansku spoločnosť, odborové zväzy a zástupcov podnikov z Únie, najmä zástupcov MSP, aby mohli prispievať do politických diskusií, tvorby politík a procesu rozhodovania, najmä podporou fungovania zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie; [PN 96]

c)  budovanie kapacít, uľahčovanie a koordinácia spoločných akcií medzi členskými štátmi navzájom a medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Komisiou, decentralizovanými agentúrami Únie a orgánmi tretích krajín, a najmä spoločné akcie zamerané na posilnenie bezpečnosti výrobkov, presadzovania pravidiel ochrany spotrebiteľa v Únii a vysledovateľnosti výrobkov; [PN 97]

d)  podpora účinného presadzovania členskými štátmi a modernizácie právneho rámca Únie a jeho rýchle prispôsobenie neustále sa meniacemu prostrediu, ako aj podpora riešenia otázok, ktoré prináša digitalizácia, okrem iného prostredníctvom zberu dát a analýz, štúdií, hodnotení a politických odporúčaní, organizácie predvádzacích činností a pilotných projektov, komunikačných činností, vývoja špecifických IT nástrojov na zaistenie transparentného, spravodlivého a efektívneho fungovania vnútorného trhu. [PN 98]

2a.  Na financovanie sú oprávnené tieto akcie, ktorými sa vykonávajú špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii):

a)   koordinácia a spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom a ostatnými príslušnými orgánmi členských štátov, najmä prostredníctvom siete pre súlad výrobkov v Únii;

b)   rozvoj a údržbu IT nástrojov na výmenu informácií o dohľade nad trhom a kontrolách na vonkajších hraniciach;

c)   podpora rozvoja spoločných opatrení a testovania v oblasti bezpečnosti výrobkov a dodržiavania predpisov, a to aj v súvislosti s pripojenými výrobkami a výrobkami predávanými online;

d)   spolupráca, výmena najlepších postupov a spoločných projektov medzi orgánmi dohľadu nad trhom a príslušnými orgánmi z tretích krajín;

e)   podpora pre stratégie dohľadu nad trhom, získavanie poznatkov a spravodajstva, spôsobilosti a zariadenia zamerané na skúšobníctvo, partnerské hodnotenia, školiace programy, technická pomoc a budovanie kapacít pre orgány dohľadu nad trhom;

f)   posudzovanie postupov typového schvaľovania a overenie zhody motorových vozidiel zo strany Komisie. [PN 99]

3.  Na financovanie sú oprávnené tieto akcie, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b):

a)  poskytovanie rôznych foriem podpory pre MSP; [PN 100]

b)  uľahčenie prístupu mikropodnikov, MSP a sietí podnikov na trhy vrátane trhov mimo Únie, na ich podporu podpora pri riešení globálnych, environmentálnych, hospodárskych a spoločenských výziev a pri internacionalizácii podnikov, ako aj na posilnenie uľahčovanie ich podpory počas ich životného cyklu a posilňovanie vedúceho podnikateľského a priemyselného postavenia priemyslu Únie v globálnych hodnotových reťazcoch vrátane siete Enterprise Europe Network rámci globálnych hodnotových reťazcov; [PN 101]

c)  riešenie prekážok na trhu, znižovanie administratívnej záťaže vrátane znižovania prekážok pre zakladanie podnikov a vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia, ktoré by s cieľom umožniť mikropodnikom a MSP umožnilo využívať výhody vnútorného trhu vrátane prístupu k financovaniu a poskytovanie vhodných usmernení, programov mentorstva a koučingu a poskytovanie služieb pre podniky, ktoré sú založené na poznatkoch; [PN 102]

d)  uľahčenie rozvoja a rastu udržateľných podnikov, zvýšenie informovanosti mikropodnikov a MSP o legislatívnych otázkach vrátane otázok súvisiacich s legislatívou Únie o životnom prostredí a energetike, rozvoja ich zručností a priemyselnej transformácie kvalifikácií a uľahčovania nových obchodných modelov a hodnotových reťazcov efektívne využívajúcich zdroje, ktoré podporujú udržateľnú priemyselnú, technologickú a organizačnú transformáciu vo všetkých odvetviach výroby a služieb; [PN 103]

e)  podpora posilňovanie konkurencieschopnosti podnikov a celých odvetví hospodárstva, ako aj podpora mikropodnikov a MSP pri zavádzaní technologických, organizačných a sociálnych inovácií, zvyšovanie sociálnej zodpovednosti podnikovspolupráci spolupráca v rámci hodnotových reťazcov prostredníctvom strategického prepojenia ekosystémov a klastrov vrátane spoločnej iniciatívy v oblasti klastrov; [PN 104]

f)  podpora priaznivého podnikateľského prostredia a podnikateľskej kultúry vrátane, rozšírenie mentorského programu pre nových podnikateľov a podpory zakladania podnikov, udržateľnosti podnikania a rozširujúcich sa podnikov s osobitnou pozornosťou venovanou novým potenciálnym podnikateľom (t.j. mladým, ženám), ako aj iným konkrétnym cieľovým skupinám, ako sú sociálne znevýhodnené alebo zraniteľné skupiny. [PN 105]

3a.  Pri vykonávaní špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) môže Komisia okrem akcií uvedených v odseku 3 písm. a) až f) tohto článku podporovať tieto konkrétne akcie:

a)   urýchľovať, podporovať a rozširovať poradenské služby prostredníctvom siete Enterprise Europe na poskytovanie služieb podpory jednotného kontaktného miesta pre MSP v Únii, ktorých cieľom je preskúmať príležitosti na vnútornom trhu a v tretích krajinách, a na monitorovanie s cieľom zabezpečiť, že vo všetkých členských štátoch sa poskytujú služby v porovnateľnej kvalite;

b)   podporovať vytváranie sietí podnikov;

c)   podporovať a rozširovať programy mobility pre nových podnikateľov (Erasmus pre mladých podnikateľov) s cieľom zlepšiť ich schopnosť rozvíjať podnikateľskú odbornosť, zručnosti a prístupy, ako aj ich technologické kapacity a riadenie podnikov;

d)   podporovať rozširovanie MSP prostredníctvom významných projektov na rozširovanie podnikov založených na príležitostiach orientovaných na trh (nástroj na rozširovanie MSP);

e)   podporovať odvetvovo špecifických akcií v oblastiach charakterizovaných vysokým podielom mikropodnikov a MSP a vysokým príspevkom k HDP Únie, ako je odvetvie cestovného trhu. [PN 106]

3b.  Akcie uskutočňované prostredníctvom siete Enterprise Europe Network uvedenej v tomto článku odseku 3a písmene a) môžu okrem iného zahŕňať:

a)   uľahčenie internacionalizácie MSP a identifikácie obchodných partnerov na vnútornom trhu, cezhraničnej obchodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, partnerstiev v oblasti prenosu technológií, znalostí a inovácií;

b)   poskytovanie informácií, usmernení a individuálneho poradenstva v oblasti legislatívy Únie, možností financovania a podpory zo strany EÚ, ako aj iniciatív Únie s dopadom na podnikanie vrátane daňových, environmentálnych a energetických záväzkov, majetkovoprávnych, pracovnoprávnych aspektov a aspektov sociálneho zabezpečenia;

c)   uľahčenie prístupu MSP k know-how v oblasti životného prostredia, klímy, energetickej účinnosti a hospodárnosti;

d)  posilnenie siete prostredníctvom ďalších informačných a poradenských sietí Únie a členských štátov, najmä siete EURES, inovačných centier Únie a Poradenského centra InvestEU.

Služby poskytované sieťou v mene iných úniových programov sa financujú z týchto programov.

Komisia stanoví prioritné opatrenia v rámci siete na zlepšenie častí alebo prvkov, ktoré nie sú v súlade s minimálnou normou, s cieľom zabezpečiť jednotnú podporu pre mikropodniky a MSP v celej Únii.

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce ukazovatele a minimálne normy na účely merania vplyvu siete z hľadiska špecifických cieľov a efektívnosti opatrení pre MSP.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20 s cieľom stanoviť ďalšie formy podpory pre MSP, ktoré tento odsek neustanovuje. [PN 107]

4.  Oprávnené na financovanie sú akcie stanovené v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c) bode i) tohto nariadenia.

5.  Oprávnené na financovanie sú akcie, ktorými sa poskytuje podpora na opatrenia zamerané na rozvoj, uplatňovanie, posudzovanie a monitorovanie medzinárodných noriem v oblasti finančného výkazníctva a auditu a na dohľad nad ich postupmi tvorby noriem a ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c) bode ii).

5a.  Na financovanie sú oprávnené tieto akcie, ktorými sa vykonávajú špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i):

a)  zlepšovanie informovanosti a vzdelania spotrebiteľov o ich právach celoživotným vzdelávaním o úniových predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa a posilnenie postavenia spotrebiteľov, aby dokázali čeliť novým problémom, ktoré vznikajú v dôsledku technického rozvoja a digitalizácie, zohľadňujúc aj špecifické potreby zraniteľných spotrebiteľov;

b)  zabezpečenie a uľahčenie prístupu pre všetkých spotrebiteľov a obchodníkov ku kvalitnému mimosúdnemu riešeniu sporov a riešeniu sporov online, ako aj k informáciám o možnostiach nápravy;

c)  podporovanie prísnejšieho presadzovania právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, s osobitným dôrazom na cezhraničné prípady alebo prípady zahŕňajúce tretie strany, podporovanie účinnej koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a spolupráce pri presadzovaní práva s tretími krajinami;

d)  podporovanie udržateľnej spotreby prostredníctvom zvyšovania povedomia spotrebiteľov o trvanlivosti výrobku a jeho vplyve na životné prostredie, o vlastnostiach ekodizajnu, o podpore práv spotrebiteľov v tejto súvislosti a o možnosti nápravy v prípade výrobkov s predčasnou poruchou; [PN 108]

6.  Oprávnené na financovanie sú akcie stanovené v prílohe I, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e).

7.  Oprávnené na financovanie sú akcie stanovené v prílohe II, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f).

Článok 9

Oprávnené subjekty

1.  Kritériá oprávnenosti stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku sa uplatňujú navyše ku kritériám stanoveným v článku 197 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Okrem kritérií oprávnenosti stanovených v odsekoch 3 až 7 sú v rámci programu oprávnené tieto subjekty:

a)  právne subjekty zriadené v ktorejkoľvek z týchto krajín:

i)  členský štát alebo zámorská krajina alebo zámorské územie s ním spojené;

ii)  tretia krajina pridružená k programu v súlade s článkom 5;

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia;

c)  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sú výnimočne oprávnené na účasť za predpokladu, že akcia sleduje ciele Únie a činnosti mimo Únie prispievajú k účinnosti zásahov vykonávaných na územiach členských štátov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy.

3.  Právne subjekty usadené Komisia môže umožniť právnym subjektom usadeným v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sa môžu zúčastňovať sa na týchto akciách: [PN 109]

a)  akcie, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

b)  akcie na podporu ochrany spotrebiteľa, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i).

Subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akciách uvedených v písmenách a) a b), nie sú oprávnené prijímať finančné príspevky Únie, najmä ak existuje riziko transferu inovatívnych inovácií, s výnimkou prípadu, keď to má pre program zásadný význam, najmä pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a prístup podnikov Únie na trhy, alebo z hľadiska ochrany spotrebiteľov s bydliskom v Únii. Uvedená výnimka sa neuplatňuje na ziskové subjekty. [PN 110]

4.  Na akcie, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c) bode i) tohto nariadenia, sú oprávnené subjekty uvedené v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

5.  V prípade akcií na podporu ochrany spotrebiteľa, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i) a ktoré súvisia so sieťou európskych spotrebiteľských centier, sú oprávnené tieto subjekty:

a)  subjekt určený členským štátom alebo treťou krajinou uvedenou v článku 5, ktorý je neziskovým subjektom vybraným na základe transparentného postupu;

b)  verejný subjekt.

6.  Tretie krajiny, ktoré sú alebo nie sú pridružené k programu, sú oprávnené na financovanie týchto akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e):

a)  ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia stavu zdravia v Únii v dôsledku výskytu alebo vývoja jednej z chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe III na území tretej krajiny alebo členského štátu alebo škodcov rastlín uvedených v pracovnom programe podľa článku 16;

b)  ochranné opatrenia alebo iné relevantné činnosti prijaté na podporu stavu zdravia rastlín v Únii.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty na zmenu prílohy III, ak je to potrebné na zohľadnenie situácií, ktoré sú spôsobené tými chorobami zvierat, ktoré majú významný vplyv na živočíšnu výrobu alebo obchod, na vývoj zoonóz, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudí, alebo na nový vedecký alebo epidemiologický vývoj, ako aj na choroby zvierat, ktoré by mohli predstavovať novú hrozbu pre Úniu.

S výnimkou chorôb zvierat a škodcov rastlín, ktoré majú významný vplyv na Úniu, by nepridružené krajiny v zásade mali samy financovať svoju účasť na akciách uvedených v písmenách a) a b).

7.  V prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia, sú na financovanie oprávnené tieto právne subjekty:

a)  národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009;

b)  v prípade akcií na podporu sietí kolektívnej spolupráce, iné subjekty pôsobiace v oblasti štatistiky, ktoré nie sú orgánmi uvedenými v písmene a) tohto odseku;

c)  neziskové subjekty, nezávislé od priemyselných, obchodných a podnikateľských záujmov alebo iných konfliktných záujmov, medzi ktorých primárne ciele a činnosti patrí propagácia a podpora realizácie Kódexu postupov pre európsku štatistiku uvedeného v článku 11 nariadenia (ES) č. 223/2009 a zavedenie nových metód tvorby európskej štatistiky v záujme zvýšenia efektívnosti a zlepšenia kvality na úrovni Únie.

Článok 10

Určení príjemcovia

Týmto subjektom môže byť v rámci programu udelený grant bez výzvy na predkladanie návrhov:

a)  v prípade akcií v oblasti dohľadu nad trhom, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) tohto nariadenia, orgány dohľadu nad trhom členských štátov uvedené v článku 17 nariadenia (ES) č. 765/2008 a v článku 11 [návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov](55); [PN 111]

b)  v prípade akcií v oblasti akreditácie a dohľadu nad trhom, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i) tohto nariadenia, orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008, na vykonávanie činností uvedených v článku 32 nariadenia (ES) č. 765/2008; [PN 112]

c)  v prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c) bode i) tohto nariadenia, subjekty uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

d)  v prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c) bode ii), Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG), Nadácia pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva a Rada pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB);

e)  v prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i) v súvislosti so zastupovaním záujmov spotrebiteľov na úrovni Únie, Európska organizácia spotrebiteľov (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) (BEUC) a Európske združenie pre koordináciu zastúpenia spotrebiteľov v procesoch normalizácie (European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation) (ANEC) za predpokladu, že nemajú protichodné záujmy a prostredníctvom svojich členov zastupujú záujmy spotrebiteľov Únie v najmenej dvoch tretinách členských štátov;

f)  v prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode ii), organizácie Finance Watch a Better Finance za týchto podmienok, ktoré sa budú posudzovať každoročne:

i)  subjekty sú nevládne, neziskové a nezávislé od priemyselných, obchodných alebo podnikateľských subjektov;

ii)  nemajú žiadne protichodné záujmy a prostredníctvom svojich členov zastupujú záujmy spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov Únie v oblasti finančných služieb;

g)  v prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia:

i)  príslušné orgány členských štátov a ich pridružené subjekty, referenčné laboratóriá a referenčné centrá Európskej únie uvedené v článkoch 92, 95 a 97 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625(56), ako aj medzinárodné organizácie;

ii)  len v prípade akcií opísaných v článku 9 ods. 6 písm. a) a b) tohto nariadenia, tretie krajiny, ktoré sú alebo nie sú pridružené k tomuto programu;

h)  v prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia, národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009.

So zreteľom na prvý odsek písm. e) tohto článku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty s cieľom upraviť zoznam subjektov, ktorým sa môže udeliť grant v rámci programu, na opatrenia, ktorými sa vykonáva konkrétny cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) bode i). [PN 113]

Článok 11

Hodnotenie a kritériá na vyhodnotenie návrhov

Hodnotiaci (-e) výbor (-y) pre akcie, ktorými sa vykonávajú špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2, môže (-u) pozostávať úplne alebo čiastočne z externých odborníkov. Práca hodnotiaceho výboru (-ov) sa zakladá na zásadách transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. [PN 114]

Článok 12

Pravidlá spolufinancovania

1.  V prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) tohto nariadenia, v súvislosti s orgánmi dohľadu nad trhom členských štátov a tretích krajín pridružených k programu a so skúšobnými zariadeniami Únie uvedenými v článku 20 [návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy na dodržiavanie a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie v oblasti výrobkov] sa môže z programu financovať až 100 % oprávnených nákladov na akciu za predpokladu, že nedôjde k porušeniu zásady spolufinancovania v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 115]

2.  V prípade grantov udelených Rade pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB) na vykonávanie špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. c) bode ii), pokiaľ financovanie zo strany Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) v danom roku dosiahne viac ako dve tretiny celkového ročného financovania, výška ročného príspevku na daný rok sa obmedzuje na maximálnu sumu uvedenú v pracovnom programe uvedenom v článku 16.

3.  V prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia, sa môže z programu financovať až 100 % oprávnených nákladov pod podmienkou, že nedôjde k porušeniu zásady spolufinancovania v zmysle článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.  V prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia, sa môže z programu financovať až 95 % oprávnených nákladov na akcie podporujúce siete kolektívnej spolupráce uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 223/2009.

Článok 13

Oprávnené náklady

Okrem kritérií stanovených v článku 186 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa v prípade akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia, uplatňujú tieto kritériá oprávnenosti nákladov:

a)  ako sa uvádza v článku 193 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, náklady sú oprávnené na financovanie pred dátumom začatia akcie;

b)  takéto náklady môžu byť oprávnené na financovanie aj v dôsledku prijatia opatrení v súvislosti s podozrením týkajúcim sa výskytu alebo prítomnosti škodcu, pokiaľ bol uvedený výskyt alebo uvedená prítomnosť následne potvrdený (-á).

Náklady uvedené v prvom odseku písm. a) sú oprávnené na financovanie odo dňa oznámenia výskytu choroby alebo prítomnosti škodcu Komisii.

Článok 14

Kumulatívne, doplnkové a kombinované financovanie

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok z programu, pokiaľ tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie podlieha pravidlám týchto programov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady akcie a podpora z rozličných programov Únie sa môže vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentáciou, v ktorej sa uvádzajú podmienky podpory.

2.  Akcie, ktoré získali certifikáciu v podobe známky excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne komparatívne podmienky:

a)  boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu;

b)  spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;

c)  v rámci uvedenej výzvy na predkladanie návrhov sa nemôžu financovať z dôvodu rozpočtových obmedzení

môžu dostať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [nariadenie o spoločných ustanoveniach] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] alebo nariadenia (EÚ) XX [ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa], a to najmä cieľom o pokročilých digitálnych zručnostiach za predpokladu, že takéto akcie sú v súlade s cieľmi dotknutého programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora. [PN 116]

3.  Na operáciu možno získať podporu z jedného alebo viacerých programov Únie. V takýchto prípadoch sa výdavky vykázané v žiadosti o platbu nenahlasujú v žiadosti o platbu v rámci iného programu.

4.  Suma výdavkov, ktorá sa má zahrnúť do žiadosti o platbu, sa môže vypočítať pre každý dotknutý program na pomernom základe v súlade s dokumentom, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory.

KAPITOLA III

OPERÁCIE KOMBINOVANÉHO FINANCOVANIA

Článok 15

Operácie kombinovaného financovania

Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodne v rámci tohto programu, sa vykonávajú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA IV

PROGRAMOVANIE, MONITOROVANIE, VYKONÁVANIE A KONTROLA

Článok 16

Vykonávanie programu

1.  Program sa vykonáva prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 20, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, s cieľom prijať pracovné programy v súlade s článkom 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Pracovné programy sú ročné alebo viacročné a uvádzajú sa v nich najmä ciele, ktoré sa majú sledovať, očakávané výsledky, spôsob realizácie a celková výška finančného plánu. Obsahujú aj podrobný opis akcií, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každú akciu a orientačný harmonogram ich vykonávania. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanovuje celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania. [PN 117]

2.  Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov pracovné programy na vykonávanie špecifického cieľa uvedeného je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 20, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie prijatím pracovných programov v súlade so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e), ako sa stanovuje v prílohe I. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. [PN 118]

3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku sa opatrenia stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia, vykonávajú v súlade s článkami 14 a 17 nariadenia (ES) č. 223/2009.

Článok 17

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku účinnosti a efektívnosti pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3 ods. 2, sú uvedené v prílohe IV. [PN 119]

2.  Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele v prílohe IV, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť toto nariadenie prostredníctvom ustanovení o zriadení rámca monitorovania a hodnotenia.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie vykonávania programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na uvedený účel sa na príjemcov finančných prostriedkov Únie a prípadne členské štáty kladú primerané požiadavky na podávanie správ.

Článok 18

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

2.  Priebežné hodnotenie Komisia najneskôr do ... [štyri roky od začiatku vykonávania programu] vypracuje predbežnú hodnotiacu správu programu sa vykonáva hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o dosahovaní cieľov akcií podporovaných v rámci programu,vykonávaní programu, najneskôr však štyri roky po začatí vykonávania programu výsledkoch a vplyvoch, efektívnosti využívania zdrojov a o pridanej hodnote Únie. [PN 120]

3.  V súvislosti s akciami, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c) bode ii), Komisia vypracúva výročnú správu o činnosti Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva týkajúcu sa vývoja medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, PIOB a EFRAG. Komisia predkladá uvedenú správu Európskemu parlamentu a Rade.

4.  V súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 223/2009 sa Komisia pred prijatím a predložením hodnotení Európskemu parlamentu a Rade poradí s Výborom pre Európsky štatistický systém v súvislosti s tou časťou hodnotení, ktoré sa týkajú akcií, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia.

5.  Na konci vykonávania programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykonáva záverečné hodnotenie Komisia najneskôr do ... [tri roky od skončenia vykonávania programu] vypracuje záverečnú hodnotiacu správu o dlhodobom vplyve programu, o výsledkoch a udržateľnosti akcií a o synergiách medzi rôznymi pracovnými programami. [PN 121]

6.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení predloží hodnotiace správy uvedené v odsekoch 2 a 5 spolu so svojimi pripomienkami závermi Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a sprístupní ich verejnosti. V prípade potreby sa k uvedeným správam pripoja návrhy na zmeny tohto programu. [PN 122]

Článok 19

Ochrana finančných záujmov Únie

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe rozhodnutím na základe medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, poskytuje príslušná tretia krajina potrebné práva a prístup, ktorý je požadovaný pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF.

Článok 20

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 8 ods. 3b, článkoch 9, 10, 16 a 17 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028. [PN 123]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 3b, článkoch 9, 10, 16 a 17 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 124]

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 3b, článkov 9, 10, 16 a 17 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 125]

Článok 21

Postup výboru

1.  Komisii napomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(57). Uvedený pomáha výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho paralementu a Rady (EÚ) č. 182/2011(58). [PN 126]

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, uvedený postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

KAPITOLA V

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uznávajú priznávajú pôvod a zabezpečujú transparentnosť a viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) poskytovaním ucelených, účinných a primeraných cielených informácií tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. [PN 127]

2.  Komisia užívateľsky ústretovo vykonáva informačné a komunikačné akcie súvisiace s programom s cieľom zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, občanov, podnikov, najmä MSPakciami vykonávanými v rámci neho orgánov verejnej správy, o zdrojoch poskytnutých prostredníctvom finančných nástrojov tohto nariadenia, ako aj s výsledkami, ktoré sa v rámci neho dosiahli o opatreniach a výsledkoch týchto opatrení. Finančné zdroje vyčlenené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie týkajúcich sa cieľov uvedených v článku 3. [PN 128]

3.  Komisia (EUROSTAT) vykonáva informačné a komunikačné akcie súvisiace s vykonávaním špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) a s akciami a výsledkami v rámci neho, pokiaľ sa týkajú zberu údajov, rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v súlade so štatistickými zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009. [PN 129]

Článok 23

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 24

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani úpravu dotknutých akcií podľa nariadenia (EÚ) č. 99/2013, nariadenia (EÚ) č. 1287/2013, nariadenia (EÚ) č. 254/2014, nariadenia (EÚ) č. 258/2014, nariadenia (EÚ) č. 652/2014 a nariadenia (EÚ) 2017/826 až do ich ukončenia; uvedené nariadenia sa naďalej uplatňujú na dotknuté akcie až do ich ukončenia.

2.  Finančné krytie programu môže pokrývať aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú na zabezpečenie prechodu medzi programom a opatreniami prijatými v rámci predchádzajúcich programov stanovených v aktoch uvedených v odseku 1.

3.  V prípade potreby sa môžu do rozpočtu po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov stanovených v článku 4 ods. 3 s cieľom umožniť riadenie akcií, ktoré sa nedokončia do 31. decembra 2027.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Oprávnené akcie, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e)

Na získanie financovania sú oprávnené tieto akcie – vykonávané najmä prostredníctvom grantov a verejného obstarávania – ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e):

1.  Veterinárne a fytosanitárne núdzové opatrenia;

1.1.  Veterinárne a fytosanitárne núdzové opatrenia, ktoré sa majú prijať v dôsledku potvrdenia výskytu jednej z chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v prílohe III alebo potvrdenia prítomnosti jedného alebo viacerých škodcov, alebo ak existuje priame ohrozenie stavu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín v Únii.

Opatrenia uvedené v prvom odseku sa vykonávajú okamžite a ich uplatňovanie musí byť v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov Únie.

1.2.  Pokiaľ ide o fytosanitárne núdzové situácie, tieto opatrenia prijímané členskými štátmi proti prvému prieniku škodcov v určitej oblasti:

a)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia a/alebo eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031(59) alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia; [PN 130]

b)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia a/alebo eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténne škodce Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia; [PN 131]

c)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako eradikačné opatrenia uvedené v písmene písmenách a) tohto boduopatrenia na zamedzenie šírenia škodcov uvedené v písmene b) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov, pričom sa podľa potreby obmedzí aj voľný pohyb prenášačov v okolitých členských štátoch. [PN 132]

ca)  opatrenia na eradikáciu škodcov, ktoré sa vyskytli náhle, aj keď sa v Únii nepovažujú za karanténne škodce, ale sú výsledkom extrémnych klimatických javov alebo zmeny klímy v členskom štáte. [PN 133]

1.3.  Financovanie zo strany Únie sa môže poskytovať aj na tieto opatrenia:

1.3.1.  Ochranné opatrenia prijaté v prípade priameho ohrozenia zdravotného štatútu Únie v dôsledku výskytu alebo vývoja jednej z chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe III na území tretej krajiny, členského štátu alebo ZKÚ, ako aj ochranné opatrenia alebo iné dôležité činnosti, ktoré sa prijali alebo vykonali na podporu stavu zdravia rastlín v Únii;

1.3.2.  Opatrenia uvedené v tejto prílohe, ktoré vykonávajú dva alebo viaceré členské štáty úzko spolupracujúce na získaní kontroly nad epidémiou;

1.3.3.  Vytvorenie zásob biopreparátov určených na kontrolu chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe III, ak Komisia na žiadosť členského štátu dospeje k záveru, že vytvorenie takýchto zásob je v danom členskom štáte potrebné;

1.3.4.  Vytvorenie zásob biopreparátov alebo nákup očkovacích látok, ak výskyt alebo vývoj jednej z chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v zozname v prílohe III v tretej krajine alebo členskom štáte by mohol predstavovať ohrozenie Únie.

1.3.4a.  V prípade podozrenia na výskyt ohniska choroby zvierat a/alebo výskytu škodlivých organizmov sa budú musieť v celej EÚ a na jej vonkajších hraniciach výrazne zintenzívniť kontroly a monitorovanie; [PN 134]

1.3.4b.   Opatrenia na monitorovanie výskytu známych, ako aj v súčasnosti neznámych škodcov a chorôb. [PN 135]

2.  Ročné a viacročné veterinárne a fytosanitárne programy

2.1.  Ročné a viacročné veterinárne a fytosanitárne programy prevencie, eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz uvedených v zozname v prílohe III, ako aj škodcov rastlín sa musia vykonávať v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov Únie. [PN 136]

Podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné na získanie financovania akcií, sú stanovené v pracovnom programe uvedenom v článku 16.

Programy sa predkladajú Komisii do 31. mája roka, ktorý predchádza roku plánovaného obdobia vykonávania.

Po predložení priebežnej finančnej správy príjemcov Komisia môže, ak je to potrebné, zmeniť dohody o grante vo vzťahu k celému obdobiu oprávnenosti.

V týchto programoch by sa mali zohľadniť nové skutočnosti spôsobené zmenou klímy a jej rozmanitosťou na európskej úrovni; takisto by mali pomáhať v predchádzaní úbytku biodiverzity v Európe. [PN 137]

2.2.  Ak výskyt alebo vývoj jednej z chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v zozname v prílohe III pravdepodobne predstavuje ohrozenie zdravia Únie, ako aj v záujme ochrany Únie pred zavlečením jednej z týchto chorôb alebo zoonóz, alebo ak sú ochranné opatrenia nevyhnutné na podporu stavu zdravia rastlín Únie, členské štáty môžu do svojich národných programov zahrnúť opatrenia, ktoré sa majú vykonávať na územiach tretích krajín v spolupráci s orgánmi daných krajín. Za rovnakých okolností a na ten istý účel sa financovanie Únie môže poskytnúť priamo príslušným orgánom tretích krajín.

2.3.  Pokiaľ ide o fytosanitárne programy, financovanie Únie môže byť poskytnuté členským štátom na tieto opatrenia:

a)  prieskumy v určitých časových obdobiach, v rámci ktorých sa kontroluje prinajmenšom výskyt ktoréhokoľvek karanténneho škodcu Únie, ako aj prejavy alebo symptómy výskytu ktoréhokoľvek škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia uvedené v článku 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia;

b)  prieskumy v určitých časových obdobiach, v rámci ktorých sa kontroluje prinajmenšom výskyt ktoréhokoľvek škodcu, iného než škodcu uvedeného v písmene a), ktorý môže predstavovať nové riziko pre Úniu a ktorého vstup alebo rozšírenie by mohlo mať významný dosah na poľnohospodárstvo alebo lesy Únie;

c)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia alebo eradikáciu karanténnych škodcov Únie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo na základe opatrení Únie prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia; [PN 138]

d)  opatrenia na prevenciu, zamedzenie šírenia alebo eradikáciu škodcov neuvedených v zozname karanténnych škodcov Únie, prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré by mohli byť kvalifikované ako karanténne škodce Únie v súlade s článkom 30 ods. 1 uvedeného nariadenia; [PN 139]

e)  doplňujúce ochranné opatrenia prijaté proti šíreniu škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, iné ako eradikačné opatrenia uvedené v písmene písmenách c) tohto bodu a opatrenia na zamedzenie šírenia škodcov uvedené v písmene d) tohto bodu, keď sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov; [PN 140]

f)  opatrenia na zamedzenie šírenia škodcov, proti ktorým boli prijaté opatrenia Únie na zamedzenie šírenia podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo článku 30 ods. 3 uvedeného nariadenia, v zamorenej oblasti, v ktorej uvedených škodcov nemožno eradikovať, pokiaľ sú dané opatrenia nevyhnutné na ochranu Únie pred ďalším šírením uvedených škodcov.

V pracovnom programe uvedenom v článku 16 sa stanoví zoznam škodcov rastlín, na ktorých sa majú vzťahovať tieto opatrenia.

3.  Činnosti na podporu zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat vrátane opatrení na zabezpečenie dodržiavania noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vysledovateľnosti aj počas prepravy zvierat. [PN 141]

4.  Referenčné laboratóriá Európskej únie a referenčné centrá Európskej únie uvedené v článkoch 92, 95 a 97 nariadenia (EÚ) 2017/625.

5.  Koordinované programy kontroly a zber informácií a údajov uvedené v článku 112 nariadenia (EÚ) 2017/625.

6.  Činnosti na predchádzanie vzniku potravinového odpadu a boj proti podvodom s potravinami.

7.  Činnosti na podporu trvalo agroekologickej výroby a udržateľnej výroby a spotreby potravín, ktorá nepoškodzuje životné prostredie ani biodiverzitu, a na podporu priameho predaja a krátkych dodávateľských reťazcov. [PN 142]

8.  Databázy a automatizované systémy riadenia informácií potrebných na účinné a efektívne vykonávanie právnych predpisov súvisiacich so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e), ktoré majú preukázanú pridanú hodnotu pre Úniu ako celok; zavedenie nových technológií na zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov, ako sú napríklad kódy QR na obaloch výrobkov. [PN 143]

9.  Odborná príprava personálu príslušných orgánov zodpovedných za úradné kontroly a iných strán zapojených do riadenia a/alebo prevencie chorôb zvierat alebo škodcov rastlín uvedená v článku 130 nariadenia (EÚ) 2017/625.

10.  Cestovné náklady, ubytovanie a diéty vzniknuté expertom členských štátov v dôsledku toho, že ich Komisia vymenovala, aby boli nápomocní jej znalcom, ako je stanovené v článku 116 ods. 4 a článku 120 ods. 4 nariadenia (ES) 2017/625.

11.  Technická a vedecká činnosť vrátane štúdií a koordinačných činností potrebných na zabezpečenie prevencie výskytu nových aj neznámych škodcov a chorôb a na zabezpečenie správneho vykonávania právnych predpisov v oblasti súvisiacej so špecifickým cieľom uvedeným v článku 3 ods. 2 písm. e) a na prispôsobenie uvedených právnych predpisov vedeckému, technologickému a spoločenskému vývoju. [PN 144]

12.  Činnosti vykonávané členskými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, ktoré pracujú s cieľom dosiahnuť špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. e), na podporu vývoja a vykonávania pravidiel súvisiacich s uvedeným cieľom.

13.  Projekty, ktoré organizuje jeden alebo viacero členských štátov s cieľom zlepšiť prostredníctvom využívania inovatívnych techník a protokolov efektívnosť vykonávania špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. e).

14.  V rámci vykonávania pravidiel v oblasti špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. e) podpora iniciatív na zvyšovanie informovanosti a povedomia zo strany Únie a členských štátov, ktorých cieľom je výroba a spotreba potravín, ktorá je lepšia, udržateľná a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov, vrátane činností na predchádzanie vzniku potravinového odpadu prispievajúcich k obehovému hospodárstvu na predchádzanie výskytu potravinových podvodov. [PN 145]

15.  Opatrenia v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat vykonávané na zvieratách, živočíšnych výrobkoch, rastlinách a rastlinných výrobkoch prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu Únie.

PRÍLOHA II

Oprávnené akcie, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. f)

Vykonávanie politík Únie si vyžaduje kvalitné, porovnateľné a spoľahlivé štatistické informácie o hospodárskej, sociálnej, územnej a environmentálnej situácii v Únii. Európska štatistika navyše umožňuje európskym občanom porozumieť demokratickému procesu a zapájať sa doň, ako aj diskutovať o súčasnom stave a budúcnosti Únie.

Spolu s nariadením (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike program poskytuje celkový rámec pre rozvoj, tvorbu a zverejňovanie európskej štatistiky na roky 2021 – 2027. Európska štatistika je rozvíjaná, tvorená a šírená podľa uvedeného rámca a v súlade so zásadami Kódexu postupov pre európsku štatistiku prostredníctvom úzkej a koordinovanej spolupráce v rámci Európskeho štatistického systému.

Európska štatistika rozvíjaná, tvorená a šírená podľa tohto rámca prispieva k vykonávaniu politík Únie, ako sa stanovuje v ZFEÚ a ďalej odráža v strategických prioritách Komisie.

Pri vykonávaní špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. f) sa vykonávajú tieto akcie:

Hospodárska a menová únia, globalizácia a obchod

–  poskytovanie kvalitnej štatistiky na podporu postupu pri nadmernom deficite, programu na podporu reforiem a ročného cyklu hospodárskeho monitorovania a usmernenia Únie,

–  poskytovanie a podľa potreby zlepšenie hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov,

–  poskytovanie štatistiky a metodických usmernení k štatistickému spracovaniu investičných a rozpočtových nástrojov pri podpore hospodárskej konvergencie, finančnej stability a tvorby pracovných miest,

–  poskytovanie štatistiky na účely vlastných zdrojov a odmeňovania a dôchodkov zamestnancov EÚ,

–  lepšie meranie obchodu v oblasti tovaru a služieb, zahraničných priamych investícií, globálnych hodnotových reťazcov, ako aj vplyvu globalizácie na hospodárstva Únie. [PN 146]

Jednotný trh, inovácia a digitálna transformácia

–  poskytovanie kvalitnej a spoľahlivej štatistiky pre jednotný trh, akčný plánu v oblasti európskej obrany a kľúčové oblasti inovácií a výskumu,

–  poskytovanie obsiahlejšej a včasnejšej štatistiky o kolaboratívnom hospodárstve a vplyve digitalizácie na európske podniky a občanov.

Sociálny rozmer Európy

–  poskytovanie kvalitnej, včasnej a spoľahlivej štatistiky na podporu európskeho piliera sociálnych práv a politiky Únie v oblasti zručností vrátane – ale nielen – štatistiky o trhu práce, zamestnanosti, vzdelávaní a odbornej príprave, príjmoch, životných podmienkach, chudobe, nerovnosti, sociálnej ochrane, nelegálnej práci a satelitných účtoch v oblasti zručností, [PN 147]

–  poskytovanie štatistiky týkajúcej sa Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  obohatenie štatistiky o migrácii a najmä o situácii a integrácii migrantov a o potrebách vzdelávania a úrovni kvalifikácií žiadateľov o azyl,

–  rozvoj modernizovaných programov sčítania obyvateľov, domov a bytov a štatistiky obyvateľstva po roku 2021,

–  poskytovanie demografických projekcií a ich ročných aktualizácií.

Trvalo udržateľný rozvoj, prírodné zdroje a životné prostredie

–  monitorovanie pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja,

–  ďalší rozvoj štatistiky na podporu energetickej stratégie, obehového hospodárstva a stratégie pre plasty,

–  poskytovanie kľúčovej environmentálnej štatistiky a ukazovateľov, a to aj v oblasti odpadu, vody, biodiverzity, lesov, využitia pôdy a pokryvu pôdy, ako aj štatistiky súvisiacej s klímou a environmentálnymi ekonomickými účtami,

–  poskytovanie štatistiky o nákladnej a osobnej doprave na podporu politík Únie a

–  ďalší rozvoj ukazovateľov na monitorovanie intermodality a prechodu na ekologickejšie druhy dopravy,

–  poskytovanie včasných a relevantných údajov pre potreby spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej rybárskej politiky a ďalších politík v oblasti životného prostredia, potravinovej bezpečnosti a dobrých životných podmienok zvierat.

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

–  poskytovanie včasných a komplexných štatistických ukazovateľov o regiónoch vrátane najvzdialenejších regiónov Únie, mestách a vidieckych oblastiach s cieľom monitorovať a hodnotiť účinnosť politík územného rozvoja a odvetvových politík,

–  podpora vývoja ukazovateľov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu a rozvoj policajnej a bezpečnostnej štatistiky,

–  intenzívnejšie využívanie geopriestorových údajov a systematické zahrnutie správy geopriestorových informácií do tvorby štatistiky.

Lepšia komunikácia o európskej štatistike a jej propagácia ako dôveryhodného zdroja v boji proti dezinformáciám online

–  systematická podpora európskej štatistiky ako dôveryhodného zdroja dôkazov a uľahčenie overovateľom faktov, výskumným pracovníkom a verejným orgánom využívať ju pri boji proti dezinformáciám online,

–  uľahčenie prístupu používateľov k štatistike a k jej lepšiemu pochopeniu, a to aj poskytovaním atraktívnych a interaktívnych vizualizácií, lepšie prispôsobených služieb, ako sú napríklad údaje na vyžiadanie a samoobslužné analýzy,

–  ďalší rozvoj a monitorovanie rámca zabezpečenia kvality pre európsku štatistiku, a to aj prostredníctvom partnerského preskúmania súladu členských štátov s Kódexom postupov pre európsku štatistiku,

–  poskytovanie prístupu k mikroúdajom na výskumné účely a súčasné zabezpečenie najvyšších noriem v oblasti ochrany údajov a štatistickej dôvernosti.

Využívanie prínosov dátovej revolúcie a prechod na inteligentnú, spoľahlivú štatistiku

–  zintenzívnenie využívania nových digitálnych zdrojov údajov a vytvorenie základov inteligentnej, spoľahlivej štatistiky s cieľom tvoriť novú štatistiku takmer v reálnom čase a so spoľahlivými algoritmami,

–  rozvíjanie nových prístupov s cieľom využívať údaje v súkromnej držbe prijatím výpočtových metód so zachovaním súkromia (Privacy-preserving computation, PPC) a bezpečných viacstranných výpočtových metód (Secure Multiparty Computation, SMC),

–  podpora špičkového výskumu a inovácie v oblasti oficiálnej štatistiky, a to aj využitím sietí kolektívnej spolupráce a poskytovaním európskych programov odbornej prípravy v oblasti štatistiky.

Rozšírené partnerstvá a spolupráca v oblasti štatistiky

–  posilnenie partnerstva v rámci Európskeho štatistického systému a spolupráce s Európskym systémom centrálnych bánk,

–  podpora partnerstiev s verejnými a súkromnými držiteľmi údajov a odvetvím technológií s cieľom uľahčiť prístup k údajom na štatistické účely, integráciu údajov z viacerých zdrojov a využívanie najmodernejších technológií,

–  posilnenie spolupráce s výskumnou a akademickou obcou, najmä pokiaľ ide o používanie nových zdrojov údajov, analýzu údajov a podporu štatistickej gramotnosti,

–  spolupráca s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami v prospech celosvetovej oficiálnej štatistiky.

PRÍLOHA III

Zoznam chorôb zvierat a zoonóz

1.  Africký mor koní

2.  Africký mor ošípaných

3.  Antrax (slezinová sneť)

4.  Aviárna influenza (vysokopatogénna)

5.  Aviárna influenza (nízkopatogénna)

6.  Kampylobakterióza

7.  Klasický mor ošípaných

8.  Slintačka a krívačka

9.  Infekčná pleuropneumónia kôz

10.  Sopľavka

11.  Infekcia vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24)

12.  Brucelóza hovädzieho dobytka (infekcia Brucella abortus), infekcia B. melitensisB. suis

13.  Infekcia vírusom epizootickej hemoragickej choroby

14.  Infekcia vírusom nodulárnej dermatitídy

15.  Infekcia Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pľúcna nákaza hovädzieho dobytka)

16.  Infekcia Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis)

17.  Infekcia vírusom pseudomoru hydiny

18.  Infekcia vírusom moru malých prežúvavcov

19.  Infekcia vírusom besnoty

20.  Infekcia vírusom horúčky údolia Rift

21.  Infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka

22.  Infekcia zoonotickými sérovarmi Salmonella

23.  Zamorenie Echinococcus spp

24.  Listerióza

25.  Kiahne oviec a kiahne kôz

26.  Transmisívna spongiformná encefalopatia

27.  Trichinelóza

28.  Venezuelská encefalomyelitída koní

29.  Verotoxín produkujúca E. coli

Zoznam chorôb zvierat a zoonóz zahŕňa:

a)  zoznam chorôb vypracovaný podľa časti 1 kapitoly 2 nariadenia (EÚ) 2016/429;

b)  salmonelu, zoonózy a zoonotických pôvodcov podľa nariadenia (ES) č. 2160/2003 a smernice 2003/99/ES(60);

c)  prenosné spongiformné encefalopatie. [PN 148]

PRÍLOHA IV

UKAZOVATELE

Cieľ

Ukazovateľ

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) bod i)

1 – Počet nových podnetov a prípadov nedodržania požiadaviek v oblasti voľného pohybu tovaru a služieb, ako aj právnych predpisov Právne predpisy Únie v oblasti verejného obstarávania.

2 – Index prekážok obchodu so službami (Services Trade Restrictiveness Index).

3 – Počet návštev portálu Vaša Európa.

4 – Počet spoločných kampaní dohľadu nad trhom.

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) bod ii)

1 – Počet nových podnetov a prípadov nedodržania požiadaviek v oblasti voľného pohybu tovaru a služieb, ako aj právnych predpisov Únie v oblasti verejného obstarávania.

2 – Počet spoločných kampaní dohľadu nad trhom.

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b)

1 – Počet MSP prijímajúcich podporu z programu a zo siete.

2 – Počet podporovaných spoločností, ktoré uzatvorili obchodné partnerstvá.

2a – Počet podnikateľov, ktorí využívajú programy mentorstva a mobility.

2b – Skrátenie času a zníženie nákladov na založenie MSP.

2c – Počet vytvorených sietí podnikov v porovnaní v porovnaní s východiskovými údajmi.

2d – Počet členských štátov, ktoré využívajú test MSP.

2e – Výrazné zvýšenie počtu členských štátov s jednotným kontaktným miestom pre začínajúce podniky.

2f – Zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú, a zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú mimo Únie, v porovnaní s východiskovými údajmi.

2g – Výrazné zvýšenie počtu členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia zamerané na potenciálnych, mladých, nových podnikateľov a na podnikateľky, ako aj na iné osobitné cieľové skupiny v porovnaní s východiskovými údajmi.

2h – Zvýšenie podielu občanov Únie, ktorí by sa chceli stať samostatne zárobkovo činnými osobami, v porovnaní s východiskovými údajmi.

2i – Výkonnosť MSP z hľadiska udržateľnosti, ktorá sa bude merať zvýšením podielu MSP z Únie vyrábajúcich udržateľné produkty a služby modrého hospodárstva a ekologické produkty a služby1a a ich zlepšovaním v otázke efektívnosti zdrojov (čo môže zahŕňať energiu, materiály alebo vodu, recyklovanie atď.) v porovnaní s východiskovými údajmi.

* Všetky ukazovatele sa porovnajú so súčasnou situáciou v roku 2018.

__________________

1a Ekologické výrobky a služby sú také, ktorých prevládajúcou funkciou je znižovanie environmentálneho rizika a minimalizácia znečistenia a zdrojov. Zahrnuté sú aj produkty s environmentálnymi prvkami (produkty s ekologickým dizajnom, s environmentálnou značkou, ekologicky vyrobené produkty a produkty s významným podielom recyklovaného materiálu). Zdroj: Flash Eurobarometer 342, „ MSP, efektívne využívanie zdrojov a ekologické trhy“.

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. c)

i)  

ii)  

1 – Podiel uplatňovania európskych noriem ako vnútroštátnych noriem členskými štátmi v pomere k celkovému počtu platných európskych noriem.

2 – Percentuálny podiel medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a medzinárodných audítorských štandardov schválených Úniou.

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. d)

i)  

ii)  

1 – Index spotrebiteľských podmienok.

2 – Počet stanovísk a odpovedí na verejné konzultácie v oblasti finančných služieb od príjemcov.

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. e)

1 – Počet úspešne realizovaných vnútroštátnych veterinárnych a fytosanitárnych programov.

2 – Počet krízových situácií vyvolaných škodcami, ktoré boli úspešne vyriešené.

3 – Počet krízových situácií vyvolaných chorobami, ktoré boli úspešne vyriešené.

Ciele stanovené v článku 3 ods. 2 písm. f)

1– Vplyv štatistiky uverejnenej na internete: počet odkazov na internete a pozitívne/negatívne stanoviská.

[PN 149]

(1)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 40.
(2)Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 259.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. februára 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(9)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
(10)COM(2018)0439.
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).
(12) Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).
(15)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).
(16)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).
(17)Smernica 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).
(18)Smernica 2006/123/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
(19)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/826 zo 17. mája 2017, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb (Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 17).
(20)[doplniť] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
(21)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
(22)Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(23)Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.
(24)COM(2010)0700.
(25)COM(2017)0623.
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0443.
(28)COM(2018)0372.
(29)COM(2018)0439.
(30)COM(2018)0447.
(31)COM(2018)0435.
(32)COM(2018)0434.
(33)COM(2018)0375.
(34)COM(2018)0367.
(35)COM(2018)0322, článok 10.
(36)COM(2018)0382.
(37)COM(2018)0393.
(38)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(39)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(40)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).
(41)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1).
(42)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).
(43)Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
(44)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(45)Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(46)Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(47)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(48)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(49)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(50)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(51)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 254/2014 z 26. februára 2014 o viacročnom programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1926/2006/ES (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 42).
(52)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 716/2009/ES (Ú. v. EÚ L 105, 8.4.2014, s. 1).
(53)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).
(54)[doplniť]
(55)COM(2017)0795.
(56)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).
(57)Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
(58) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(59)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2013, s. 4).
(60) Smernica 2003/99/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003, o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia