Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0164(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0028/2019

Внесени текстове :

A8-0028/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0074

Приети текстове
PDF 236kWORD 67k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки *
P8_TA(2019)0074A8-0028/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0329),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0317/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0028/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Когато през 1967 г. Съветът прие общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) посредством директиви 67/227/EИО1 и 67/228/ЕИО2 на Съвета, беше поет ангажимент за установяване на окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки, действаща по начин, сходен с този в отделна държава членка. Тъй като политическите и техническите условия все още не бяха достатъчно подходящи за такава система, при премахването на фискалните граници между държавите членки в края на 1992 г. беше приет преходен режим на ДДС. Директива 2006/112/EО3 на Съвета, която е понастоящем в сила, предвижда тези преходни правила да бъдат заменени с окончателен режим на базата на принципа на данъчно облагане в държавата членка на произход на доставката на стоки или услуги.
(1)  Когато през 1967 г. Съветът прие общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) посредством директиви 67/227/EИО1 и 67/228/ЕИО2 на Съвета, беше поет ангажимент за установяване на окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки, действаща по начин, сходен с този в отделна държава членка. Тъй като политическите и техническите условия все още не бяха достатъчно подходящи за такава система, при премахването на фискалните граници между държавите членки в края на 1992 г. беше приет преходен режим на ДДС. Директива 2006/112/EО на Съвета3, която е понастоящем в сила, предвижда тези преходни правила да бъдат заменени с окончателен режим на базата на принципа на данъчно облагане в държавата членка на произход на доставката на стоки или услуги. Посочените преходни правила обаче са в сила вече няколко десетилетия, вследствие на което е налице сложна преходна система на ДДС, уязвима за презгранични измами с ДДС в рамките на Съюза. Тези преходни правила имат редица недостатъци, вследствие на които системата на ДДС не е нито напълно ефикасна, нито съвместима с изискванията на един истински единен пазар. Уязвимостта на преходната система на ДДС стана очевидна само няколко години след въвеждането ѝ. Оттогава насам са предприети някои законодателни (подобряване на административното сътрудничество, по-кратки срокове за обобщените декларации, секторен механизъм за обратно начисляване) и незаконодателни мерки. Проведените в последно време изследвания във връзка с неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС обаче показват, че сумите несъбран ДДС са все още огромни. Това е първото законодателно предложение след въвеждането на действащите правила за ДДС през 1992 г., с което се цели предприемане на мерки за справяне с проблема с презграничните измами. В своето съобщение от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“, Комисията определи сложността на настоящата система на ДДС като една от основните пречки пред доизграждането на единния пазар. Същевременно нараства неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, определено като разликата между размера на действително събраните приходи от ДДС и теоретичния размер на приходите, които се очаква да бъдат събрани, като през 2015 г. неговият размер достигна 151,5 милиарда евро за ЕС-28. Това показва необходимостта от неотложна и всеобхватна реформа на системата на ДДС в посока окончателна система на ДДС, за да се улесни и опрости презграничната търговия в рамките на Съюза и да се направи системата по-устойчива на измами.
__________________
__________________
1 Първа директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъка върху оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301).
1 Първа директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъка върху оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301).
2 Втора директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — структура и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1303).
2 Втора директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — структура и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1303).
3 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
3 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Освен това в миналото Комисията, подкрепяна от Европейския парламент, винаги е посочвала, че система на ДДС с данъчно облагане въз основа на произхода е правилният вариант за превръщане на системата на ДДС в Съюза в по-устойчива на измами и съответстваща в най-голяма степен на условията за правилното функциониране на единния пазар. Настоящата инициатива обаче се основава на предпочитания от държавите членки подход на облагане по местоназначение с цел да се предостави на държавите членки възможност за известна гъвкавост при определянето на ставките на ДДС.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Съветът, с подкрепата на Европейския парламент1 и Икономическия и социален комитет2, потвърди, че не може да се постигне система въз основа на произхода и прикани Комисията да извърши задълбочена техническа работа и да проведе диалог на широка основа с държавите членки, за да проучи подробно различните възможни начини за прилагане на принципа на местоназначението3.
(2)  Съветът, с подкрепата на Европейския парламент1 и Икономическия и социален комитет2, потвърди, че не може да се постигне система въз основа на произхода и прикани Комисията да извърши задълбочена техническа работа и да проведе диалог на широка основа с държавите членки, за да проучи подробно различните възможни начини за прилагане на принципа на местоназначението3с цел да се гарантира, че доставките на стоки от една държава членка до друга се облагат данъчно по същия начин, както ако те бяха доставени и придобити в рамките на една и съща държава членка3, за да се гарантира, че доставките на стоки от една държава членка в друга се облагат с данъци по същия начин, както ако стоките биха били доставени и закупени в рамките на една държава членка. Създаването на единно пространство в Съюза по отношение на ДДС е от решаващо значение за намаляването на разходите на предприятията за привеждане в съответствие, особено по отношение на МСП, които развиват презгранична дейност, за намаляването на рисковете от презгранични измами с ДДС и за опростяването на процедурите, свързани с ДДС. Окончателната система на ДДС ще укрепи вътрешния пазар и ще създаде по-добри икономически условия за презграничната търговия. Тя следва да отчита промените, които са необходими вследствие на технологичното развитие и цифровизацията. Настоящата директива определя техническите мерки за прилагането на т.нар. „основополагащи принципи“, посочени от Комисията в нейното предложение от 18 януари 2018 г. Поради това държавите членки следва да вземат решения относно гореспоменатите „основополагащи принципи“, за да се пристъпи бързо към прилагането на настоящата директива.
__________________
__________________
1 Резолюция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//BG
1 Резолюция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//BG
2 Становище на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2011 г. относно „Зелена книга относно бъдещето на ДДС — за по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС“ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52011AE1168
2 Становище на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2011 г. относно „Зелена книга относно бъдещето на ДДС — за по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС“ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52011AE1168
3 Заключения на Съвета относно бъдещето на ДДС — 3167-мо заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, Брюксел, 15 май 2012 г. (вж. по-специално точка В 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3 Заключения на Съвета относно бъдещето на ДДС — 3167-мо заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, Брюксел, 15 май 2012 г. (вж. по-специално точка В 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност, COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  В своя План за действие във връзка с ДДС1 Комисията изложи предложения за изменение на системата на ДДС, необходими за разработването на такава система въз основа на местоназначението за вътресъюзната търговия чрез данъчно облагане на презграничните доставки. Впоследствие Съветът потвърди заключенията на този план за действие и заяви, наред с другото, че според него принципът на данъчно облагане при произхода, предвиден за окончателната система на ДДС, следва да бъде заменен от принципа на данъчно облагане в държавата членка на местоназначение2.
(3)  В своя План за действие във връзка с ДДС1 Комисията изложи предложения за изменение на системата на ДДС, необходими за разработването на такава система въз основа на местоназначението за вътресъюзната търговия чрез данъчно облагане на презграничните доставки. Впоследствие Съветът потвърди заключенията на този план за действие и заяви, наред с другото, че според него принципът на данъчно облагане при произхода, предвиден за окончателната система на ДДС, следва да бъде заменен от принципа на данъчно облагане в държавата членка на местоназначение2. Тази промяна следва да допринесе по приблизителни оценки за намаляването на размера на свързаните с ДДС презгранични измами с 50 милиарда евро годишно.
__________________
__________________
1 План за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
1 План за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
2 Вж.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
2 Вж.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)   С цел да се осигури ефикасно сътрудничество между държавите членки, Комисията следва да гарантира прозрачността на системата, и по-специално чрез ежегодното задължително публикуване на извършените във всяка държава членка измами. Прозрачността е важна и с цел да се разбере мащабът на измамите, да се повиши осведомеността на обществеността и да се окаже натиск върху държавите членки.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)
(5a)   Следва да се обърне специално внимание на позициите на Европейския парламент, приети в неговите законодателни резолюции от 3 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) и относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) и в неговата законодателна резолюция от 3 юли 2018 г. относно измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Общото правило за доставки на стоки, в това число на вътресъюзни доставки на стоки, и за доставки на услуги следва да бъде, че платец на ДДС е доставчикът.
(13)  Общото правило за доставки на стоки, в това число на вътресъюзни доставки на стоки, и за доставки на услуги следва да бъде, че платец на ДДС е доставчикът. Тези нови принципи ще предоставят на държавите членки възможността да се борят по-успешно с измамите с ДДС, особено с вътреобщностните измами с липсващ търговец, чиято стойност възлиза по приблизителни оценки на най-малко 50 милиарда евро годишно.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)
(14a)   Необходимо е да се въведат строги критерии, които да се прилагат по хармонизиран начин от всички държави членки, за определяне на предприятията, които могат да се ползват от статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, и общи правила и разпоредби, които да водят до налагането на глоби и санкции на лицата, които не ги спазват.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)
(14б)   Комисията следва да отговаря за представянето на допълнителни насоки и следва да контролира правилното прилагане от страна на държавите членки на съответните хармонизирани критерии в целия Съюз.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Правилата за временното прилагане на механизма за обратно начисляване за движими вещи следва да се преразгледат, за да се осигури тяхната съгласуваност с въвеждането на новите правила относно лицето — платец на ДДС, върху вътресъюзните доставки на стоки.
(15)  Правилата за временното прилагане на механизма за обратно начисляване за движими вещи следва да се преразгледат, за да се осигури тяхната съгласуваност с въвеждането на новите правила относно лицето — платец на ДДС, върху вътресъюзните доставки на стоки. С прилагането на настоящата директива временното прилагане на механизма за обратно начисляване може вече да не е необходимо. Поради това Комисията следва своевременно да анализира необходимостта от отмяна на предложението за временно прилагане на механизма за обратно начисляване.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  С оглед да се осигури съгласуваност на задълженията за отчитане на ДДС за големите предприятия, честотата на подаване на справки-декларации за ДДС по този специален режим следва да бъде преразгледана, като се добави, че данъчно задължените лица, които използват режима, подават ежемесечно справки-декларации за ДДС съгласно режима, когато годишният им оборот в Съюза е над 2 500 000 ЕUR.
(23)  С оглед да се осигури съгласуваност на задълженията за отчитане на ДДС за големите предприятия, честотата на подаване на справки-декларации за ДДС по този специален режим следва да бъде преразгледана, като се добави, че данъчно задължените лица, които използват режима, подават ежемесечно справки-декларации за ДДС съгласно режима, когато годишният им оборот от ДДС в Съюза е над 2 500 000 ЕUR.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 25 а (ново)
(25a)   Високото равнище на неспазване води не само до икономически загуби за спазващите правилата данъчно задължени лица, но и застрашава сближаването и съгласуваността на фискалната система и създава общо чувство за несправедливост поради нарушаването на конкуренцията. Една ефикасна и разбираема система е от ключово значение за генерирането на публични приходи и за ангажираност от страна както на гражданите, така и на дружествата.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 26 а (ново)
(26a)   Статистическите данни показват, че извършителите на измами се възползват от слабостите на системата и следват развитието на икономиката, както и динамичното нарастване на търсенето на определени доставки. Следователно е необходимо да се създаде достатъчно динамична система за справяне с вредните практики и за намаляване на степента както на преднамереното неспазване (измами), така и на непреднамереното неспазване.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 26 б (ново)
(26б)   Като се обърне особено внимание на потребностите на МСП, извършващи вътреобщностна презгранична дейност, и с цел да се улесни търговията и да се увеличи правната сигурност на единния пазар, Комисията, в сътрудничество с държавите членки, следва да създаде всеобхватен и публично достъпен информационен интернет портал на Съюза за ДДС за предприятията. Този многоезичен портал следва да предоставя бърз, актуален и точен достъп до съответната информация относно прилагането на системата на ДДС в различните държави членки и в частност относно правилните ставки на ДДС за различните стоки и услуги в различните държави членки, както и условията за нулева ставка. Този портал би могъл също да спомогне за предприемането на мерки за преодоляване на настоящото положение на неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 26 в (ново)
(26в)   Обслужването на едно гише заема централно място в новата система, която се основава на принципа на облагане в държавата на местоназначение и без която сложността на системата на ДДС и административната тежест биха се увеличили значително. За да се гарантират оперативната съвместимост, лесното ползване и бъдещата устойчивост на измами, обслужването на едно гише за предприятията следва да се извършва посредством хармонизирана презгранична информационна система, основаваща се на общи стандарти и позволяваща автоматичното извличане и въвеждане на данни, например чрез използването на уеднаквени стандартни формуляри.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  В резултат на въвеждането на вътресъюзна доставка на стоки като ново понятие, целесъобразно е терминът „Общност“ да се замени със „Съюз“, за да се осигури неговата актуализирана и съгласувана употреба.
(28)  В резултат на въвеждането на вътресъюзна доставка на стоки като ново понятие, целесъобразно е терминът „Общност“ да се замени със „Съюз“ в целия текст на директивата, за да се осигури неговата актуализирана и съгласувана употреба.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 30 а (ново)
(30a)  Законодателните мерки за реформиране на системата на ДДС, за борба с измамите с ДДС и за намаляване на размера на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС могат да бъдат успешни само ако данъчните администрации на държавите членки си сътрудничат по-тясно в дух на взаимно доверие и обменят необходимата информация, за да могат да изпълняват своите задачи.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 8
(4a)  Член 8 се заменя със следното:
„Член 8
„Член 8
Ако Комисията счете, че разпоредбите, предвидени в членове 6 и 7, вече не са оправдани, особено по отношение на лоялната конкуренция или собствените ресурси, тя представя подходящи предложения на Съвета.
Ако Комисията счете, че разпоредбите, предвидени в членове 6 и 7, вече не са оправдани, особено по отношение на лоялната конкуренция или собствените ресурси, тя представя подходящи предложения на Европейския парламент и на Съвета.“
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 1 – алинея 3
Когато заявителят е данъчно задължено лице, на което е предоставен статус на одобрен икономически оператор за митнически цели, се счита, че критериите по параграф 2 са изпълнени.
Когато заявителят е данъчно задължено лице, на което е предоставен статус на одобрен икономически оператор за митнически цели, се счита, че критериите по параграф 2 са изпълнени за целите на настоящата директива.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13а – параграф 2 – точка а a (нова)
аа)   липса на извършени тежки престъпления, свързани с икономическата дейност на заявителя, като например, но не само:
i)  изпиране на пари;
ii)  отклонение от данъчно облагане и данъчни измами;
iii)  злоупотреба с фондове и програми на Съюза;
iv)  измама с фалит или несъстоятелност;
v)  застрахователна или друга финансова измама;
vi)  подкуп и/или корупция;
vii)  киберпрестъпление;
viii)  участие в организирана престъпна група;
ix)  престъпления в областта на конкурентното право;
x)  пряко или косвено участие в терористична дейност.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13а – параграф 2 – точка в
в)  данни за платежоспособността на заявителя, която се счита за доказана, когато заявителят има добро финансово състояние, което му позволява да изпълнява ангажиментите си при надлежно отчитане на характерните особености на съответния вид стопанска дейност, или чрез представяне на обезпечения на застрахователни или други финансови институции, или на други икономически надеждни трети страни.
в)  данни за платежоспособността на заявителя през последните три години, която се счита за доказана или когато заявителят има добро финансово състояние, което му позволява да изпълнява ангажиментите си при надлежно отчитане на характерните особености на съответния вид стопанска дейност, или чрез представяне на обезпечения на застрахователни или други финансови институции или на други икономически надеждни трети страни. Заявителят трябва да притежава банкова сметка във финансова институция, установена в Съюза.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 a (нов)
2a.   За да се гарантира хармонизираното тълкуване при предоставянето на статус на сертифицирано данъчно задължено лице, Комисията приема с акт за изпълнение допълнителни насоки за държавите членки относно оценката на тези критерии, които са валидни в целия Съюз. Първият акт за изпълнение се приема не по-късно от един месец след влизане в сила на настоящата директива.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 3 a (нов)
3a.   С цел да се насърчава кандидатстването за статус на сертифицирано данъчно задължено лице, Комисията въвежда процедура, приспособена към особеностите на малките и средните предприятия.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 4 – алинея 1
Данъчно задълженото лице, което подава заявление да му бъде предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, набавя цялата информация, изисквана от данъчните органи, за да могат те да вземат решение.
Данъчно задълженото лице, което подава заявление да му бъде предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, набавя цялата съответна информация, изисквана от данъчните органи, за да могат те да вземат решение. Данъчните органи следва да обработват заявлението без забавяне и за тях следва да се прилагат хармонизирани критерии във всички държави членки по отношение на предоставянето на информация.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 4 a (нов)
4a.   Когато статусът на сертифицирано данъчно задължено лице бъде предоставен, тази информация става достъпна чрез системата за обмен на информация за ДДС. Промените в статуса се отразяват незабавно в системата.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 5
5.  В случай на отхвърляне на заявлението данъчните органи уведомяват заявителя за решението си и за основанията за отхвърлянето. Държавите членки гарантират, че на заявителя се предоставя право на обжалване на решението за отхвърляне на заявлението.
5.  В случай на отхвърляне на заявлението данъчните органи незабавно уведомяват заявителя за снованията за отхвърлянето, както и за решението, в което основанията за отхвърлянето се посочват ясно. Държавите членки гарантират, че на заявителя се предоставя правото да обжалва в разумен срок решението за отхвърляне на заявлението.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 5 a (нов)
5а.   В случай на отхвърляне на заявлението данъчните органи на други държави членки се уведомяват за решението, както и за основанията за отхвърлянето.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 6
6.  Данъчно задълженото лице, на което е предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, уведомява данъчните органи без забава за възникването на каквото и да било обстоятелство след вземането на решението, което би могло да повлияе върху продължаването на този статус. Данъчните органи отнемат данъчния статус, когато критериите по параграф 2 вече не се изпълняват.
6.  Данъчно задълженото лице, на което е предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, уведомява в срок от един месец данъчните органи за възникването на каквото и да било обстоятелство след вземането на решението, което би могло да повлияе върху продължаването на този статус. Данъчните органи отнемат данъчния статус, когато критериите по параграф 2 вече не са изпълнени. Данъчните органи на държавите членки, които са предоставили статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, преразглеждат решението си най-малко на всеки две години, за да се гарантира, че условията продължават да бъдат изпълнени. Ако данъчно задълженото лице не е уведомило данъчните органи относно всеки фактор, който евентуално влияе на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, както е определено в акта за изпълнение, или съзнателно го е скрило, то е обект на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции, включително загуба на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13а – параграф 6 a (нов)
6a.   Данъчно задължено лице, на което е бил отказан статус на сертифицирано данъчно задължено лице или което само е поело инициативата да уведоми данъчните органи, че вече не отговаря на критериите по параграф 2, може да кандидатства отново за статус на сертифицирано данъчно задължено лице най-рано шест месеца след датата на отказа или оттеглянето на този статус, при условие че всички приложими критерии са изпълнени.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13а – параграф 13 б (нов)
6б.   С цел да се гарантират единни стандарти за мониторинг на продължаващото изпълнение на условията за предоставяне на статус на сертифицирано данъчно задължено лице и за оттеглянето на данъчния статус в рамките на отделните държави членки и в Съюза като цяло, Комисията приема съответните насоки.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13а – параграф 6 в (нов)
6в.   Когато през последните три години на заявителя е бил отказан статус на одобрен икономически оператор в съответствие с Митническия кодекс на Съюза, на заявителя не се предоставя статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 7
7.  Статусът на сертифицирано данъчно задължено лице в една държава членка се признава от данъчните органи на всички държави членки.;
7.  Статусът на сертифицирано данъчно задължено лице в една държава членка се признава от данъчните органи на всички държави членки. Националните механизми ще продължат да се прилагат за вътрешни данъчни спорове във връзка с ДДС между конкретния данъкоплатец и националния данъчен орган;
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 56 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 145 – параграф 1
(56a)  В член 145 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Комисията, когато е подходящо, внася в Съвета при първа възможност предложения, имащи за цел да очертаят обхвата на освобождаванията, предвидени в членове 143 и 144, и да постановят подробните правила за тяхното прилагане.
„1. Комисията, когато е подходящо, внася в Европейския парламент и в Съвета при първа възможност предложения, имащи за цел да очертаят обхвата на освобождаванията, предвидени в членове 143 и 144, и да постановят подробните правила за тяхното прилагане.“
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 59 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 150 – параграф 1
(59a)  В член 150 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Комисията, когато е подходящо, внася в Съвета при първа възможност предложения, имащи за цел да очертаят обхвата на освобождаванията от ДДС, предвидени в член 148, и да постановят подробните правила за тяхното прилагане.
„1. Комисията, когато е подходящо, внася в Европейския парламент и в Съвета при първа възможност предложения, имащи за цел да очертаят обхвата на освобождаванията, предвидени в член 148, и да постановят подробните правила за тяхното прилагане.“
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 68 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 166
(68a)  Член 166 се заменя със следното:
Член 166
Член 166
„Комисията представя на Съвета при най-ранната възможност предложения относно общ режим за прилагане на ДДС за сделките, посочени в раздели 1 и 2.“
„Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета при най-ранната възможност предложения относно общ режим за прилагане на ДДС за сделките, посочени в раздели 1 и 2.“
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 123 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 293 – параграф 1 – уводна част
(123a)  В член 293, параграф 1 уводната част се заменя със следното:
„На четиригодишни интервали с начало приемането на настоящата директива, Комисията представя пред Съвета, въз основа на получената от държавите-членки информация, доклад за приложението на настоящата глава; като отчита, където е подходящо, необходимостта от постигане на дългосрочно хармонизиране на националните разпоредби, заедно с предложения по следните теми:“
„На четиригодишни интервали с начало приемането на настоящата директива, Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета, въз основа на получената от държавите членки информация, доклад за приложението на настоящата глава; като отчита, където е подходящо, необходимостта от постигане на дългосрочно хармонизиране на националните разпоредби, заедно с предложения по следните теми:“
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 166 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 395 – параграф 3
(166a)  В член 395 параграф 3 се заменя със следното:
„3. В срок от три месеца от изпращането на съобщението, посочено в параграф 2, втора алинея, Комисията представя пред Съвета или подходящо предложение, или ако има възражения по отношение на исканата дерогация — доклад, в който са изложени нейните възражения.“
„3. В срок от три месеца от изпращането на съобщението, посочено в параграф 2, втора алинея, Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета или подходящо предложение, или ако има възражения по отношение на исканата дерогация — доклад, в който са изложени нейните възражения.“
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 166 б (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 396 – параграф 3
(166б)  В член 396 параграф 3 се заменя със следното:
„3. В срок от три месеца от изпращането на съобщението, посочено в параграф 2, втора алинея, Комисията представя пред Съвета или подходящо предложение, или ако има възражения по отношение на исканата дерогация — доклад, в който са изложени нейните възражения.“
„3. В срок от три месеца от изпращането на съобщението, посочено в параграф 2, втора алинея, Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета или подходящо предложение, или ако има възражения по отношение на исканата дерогация — доклад, в който са изложени нейните възражения.“
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 169 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 404 а (нов)
(169 a)  Следният нов член се вмъква след член 404:
„Член 404a
В срок от четири години след приемането на Директива (ЕС) .../... на Съвета* + Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета, въз основа на получената от държавите членки информация, доклад относно изпълнението и прилагането на новите разпоредби в настоящата директива, когато е целесъобразно [и като отчита необходимостта от гарантиране на сближаването в дългосрочен план на националните разпоредби], заедно с предложения.“
_______________
* Директива (ЕС) .../... на Съвета от .... за изменение на ... (ОВ ...).
+ ОВ: моля, въведете в текста номера на директивата, съдържащ се в документ PE-CONS ... (2018/0164(CNS)), и въведете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на съответната директива в бележката под линия.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 169 б (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 404 б (нов)
(169б)  Следният нов член се вмъква след член 404а:
„Член 404б
В срок от две години след приемането на Директива (ЕС) .../... на Съвета* + Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно ефективността на обмена на съответната информация между данъчните администрации на държавите членки, като се има предвид значението на взаимното доверие за успеха на окончателната система на ДДС.“
________________
* Директива (ЕС) .../... на Съвета от .... за изменение на ... (ОВ ...).
+ ОВ: моля, въведете в текста номера на директивата, съдържащ се в документ PE-CONS ... (2018/0164(CNS)), и въведете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на съответната директива в бележката под линия.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 173 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 411 а (нов)
(173a)   Вмъква се следният нов член 411а:
„Член 411a
В срок до 1 юни 2020 г. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, създава цялостен, многоезичен и публично достъпен информационен интернет портал на Съюза за ДДС, на който предприятията и потребителите могат бързо и ефективно да получат точна информация относно ставките на ДДС, включително кои стоки и услуги се ползват от намалените ставки или освобождаванията, както и цялата съответна информация относно прилагането на окончателната система на ДДС в различните държави членки.
В допълнение към портала се създава механизъм за автоматично уведомяване. Механизмът гарантира автоматично уведомяване на данъкоплатците относно промените и актуализациите на ставките на ДДС на държавите членки. Това автоматично уведомяване се задейства преди промяната да стане приложима и най-късно 5 дни след вземането на решението.“
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 а (нов)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 34 – параграф 49 а (нов)
Член 1a
Изменения на Регламент (ЕС) № 904/2010
Регламент (ЕС) № 904/2010 се изменя, както следва:
(1)  Член 34 се заменя със следното:
Член 34
„Член 34
1.  Държавите-членки участват в областите на дейност на Eurofisc по техен избор, като могат също така да решат да прекратят участието си в тях.
1.  Комисията предоставя на Eurofisc необходимата техническа и логистична подкрепа. Комисията разполага с достъп до информацията по член 1, която може да се обменя чрез Eurofisc, за обстоятелствата, предвидени в член 55, параграф 2.
2.  Държавите членки, решили да участват в област на дейност на Eurofisc, участват активно в многостранния обмен на целева информация между всички участващи държави членки.
2.  Държавите членки участват в областите на дейност на Eurofisc и участват активно в многостранния обмен на информация.
3.  Обменената информация е поверителна, съгласно предвиденото в член 55.
3.   Координаторите на област на дейност на Eurofisc може по собствена инициатива или при поискване да изпращат на Европол или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) относимата информация относно най-сериозните презгранични престъпления във връзка с ДДС.
3а.  Координаторите на област на дейност на Eurofisc може да поискат от Европол и OLAF относима информация. Координаторите на област на дейност на Eurofisc предоставят информацията, получена от Европол и OLAF, на разположение на останалите участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc; тази информация се обменя по електронен път.“
(2)  Добавя се следният нов член 49a:
„Член 49a
Държавите членки и Комисията създават обща система за събиране на статистически данни относно вътреобщностните измами с ДДС и непреднамереното неспазване и публикуват ежегодно национални приблизителни оценки на загубите на ДДС в резултат от тези измами, както и приблизителни оценки за Съюза като цяло. Комисията приема, посредством актове за изпълнение, практическите договорености във връзка с подобна статистическа система. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“
Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност