Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0164(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0028/2019

Texte depuse :

A8-0028/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0074

Texte adoptate
PDF 208kWORD 64k
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
TVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre *
P8_TA(2019)0074A8-0028/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0329),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0317/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0028/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Atunci când Consiliul a adoptat, în 1967, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) prin intermediul Directivelor 62/227/CEE1 și 67/228/CEE2 ale Consiliului, s-a luat un angajament pentru stabilirea unui sistem definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre Statele care să funcționeze similar unui sistem care ar funcționa într-un singur stat membru. Deoarece condițiile politice și tehnice nu erau propice unui astfel de sistem, atunci când frontierele fiscale dintre statele membre au fost eliminate, până la sfârșitul anului 1992, a fost adoptat un regim de TVA tranzitoriu. Directiva 2006/112/CE3 a Consiliului, care este în prezent în vigoare, prevede că aceste norme tranzitorii trebuie înlocuite cu un regim definitiv care se bazează, în principiu, pe impozitarea în statul membru de origine a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii.
(1)  Atunci când Consiliul a adoptat, în 1967, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) prin intermediul Directivelor 67/227/CEE1 și 67/228/CEE2 ale Consiliului, s-a luat un angajament pentru stabilirea unui sistem definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre Statele care să funcționeze similar unui sistem care ar funcționa într-un singur stat membru. Deoarece condițiile politice și tehnice nu erau propice unui astfel de sistem, atunci când frontierele fiscale dintre statele membre au fost eliminate, până la sfârșitul anului 1992, a fost adoptat un regim de TVA tranzitoriu. Directiva 2006/112/CE3 a Consiliului, care este în prezent în vigoare, prevede că aceste norme tranzitorii trebuie înlocuite cu un regim definitiv care se bazează, în principiu, pe impozitarea în statul membru de origine a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii. Cu toate acestea, normele tranzitorii respective se află în vigoare de mai multe decenii, fapt care a condus la un sistem de TVA tranzitoriu complex, vulnerabil în fața fraudelor transfrontaliere în materie de TVA în interiorul Uniunii. Aceste norme tranzitorii au numeroase deficiențe, care conduc la un sistem de TVA nici pe deplin eficient, nici compatibil cu cerințele unei adevărate piețe unice. Vulnerabilitățile sistemului tranzitoriu de TVA au devenit evidente deja după câțiva ani de la introducerea acestuia. De atunci, au fost adoptate o serie de măsuri legislative (îmbunătățirea cooperării administrative, reducerea termenelor pentru declarațiile recapitulative, taxarea inversă sectorială) și fără caracter legislativ. Totuși, recentele studii privind deficitul de încasare a TVA demonstrează că sumele de TVA necolectate sunt în continuare enorme. Prezenta propunere legislativă este prima de acest gen de la introducerea în 1992 a actualelor norme în materie de TVA și are ca obiectiv combaterea premiselor înșiși ale fraudei transfrontaliere. În Comunicarea sa din 28 octombrie 2015, intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”, Comisia a identificat complexitatea normelor actuale privind TVA ca fiind unul dintre principalele obstacole în calea finalizării pieței unice. În același timp, a crescut deficitul de încasare a TVA, definit ca diferența dintre valoarea veniturilor din TVA colectate efectiv și valoarea teoretică a veniturilor care se preconizează a fi colectate, acest deficit atingând în 2015 suma de 151,5 miliarde EUR în UE-28. Acest lucru demonstrează că este necesar să se reformeze urgent și din temelii sistemul de TVA în direcția unui regim definitiv de TVA, pentru a facilita și simplifica comerțul transfrontalier din interiorul Uniunii și pentru a face ca sistemul să devină mai puțin susceptibil la fraude.
__________________
__________________
1 Prima Directivă 67/227/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (JO 71, 14.4.1967, p. 1301).
1 Prima Directivă 67/227/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (JO 71, 14.4.1967, p. 1301).
2 doua Directivă 67/228/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Structura și procedurile de aplicare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adăugată (JO 71, 14.4.1967, p. 1303).
2 doua Directivă 67/228/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — Structura și procedurile de aplicare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adăugată (JO 71, 14.4.1967, p. 1303).
3 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
3 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  De asemenea, în trecut, Comisia a susținut întotdeauna, cu sprijinul Parlamentului European, că un sistem de TVA bazat pe impozitarea la origine constituie metoda optimă pentru reducerea susceptibilității la fraudă a sistemului de TVA din UE, fiind și mai coerent cu o bună funcționare a pieței interne. Inițiativa de față se bazează, însă, pe metoda privilegiată de către statele membre de impozitare la destinație, deoarece permite un anumit grad de flexibilitate în stabilirea de către statele membre a cotelor de TVA.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Consiliul, susținut de Parlamentul European1 și de Comitetul Economic și Social2, a confirmat faptul că un sistem bazat pe impozitarea în statul membru de origine nu este realizabil și a invitat Comisia să demareze lucrări de ordin tehnic aprofundate și un dialog amplu cu statele membre pentru a examina în detaliu diferite moduri posibile de a pune în aplicare principiul impozitării la destinație3.
(2)  Consiliul, susținut de Parlamentul European1 și de Comitetul Economic și Social2, a confirmat faptul că un sistem bazat pe impozitarea în statul membru de origine nu este realizabil și a invitat Comisia să demareze lucrări de ordin tehnic aprofundate și un dialog amplu cu statele membre pentru a examina în detaliu diferite moduri posibile de a pune în aplicare principiul impozitării la destinație3, pentru a se asigura impozitarea bunurilor transportate dintr-un stat membru în altul de parcă acestea ar fi furnizate și cumpărate într-un singur stat membru. Crearea unui spațiu unic pentru TVA în UE este esențială pentru reducerea costurilor de conformitate suportate de întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, în special de IMM-uri, pentru reducerea riscurilor de fraudă transfrontalieră în domeniul TVA și pentru simplificarea procedurilor legate de TVA. Sistemul definitiv de TVA va consolida piața unică și va crea condiții mai bune pentru comerțul transfrontalier. Acesta ar trebui să includă modificările necesare determinate de evoluțiile tehnologice și de digitalizare. În prezenta directivă sunt stabilite măsurile tehnice pentru punerea în practică a așa-numitelor „pietre de temelie” prevăzute de Comisie în propunerea sa din 18 ianuarie 20183a. Statele membre ar trebui, așadar, să adopte decizii cu privire la „pietrele de temelie” menționate, pentru a pune în aplicare fără întârziere prezenta directivă.
__________________
__________________
1 Rezoluția Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată [P7_TA(2011)0436], http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P7-TA-2011-0436
1 Rezoluția Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată [P7_TA(2011)0436], http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P7-TA-2011-0436
2 Avizul Comitetului Economic și Social European din 14 iulie 2011 privind „Cartea verde privind viitorul taxei pe valoarea adăugată - Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și mai eficient”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52011AE1168
2 Avizul Comitetului Economic și Social European din 14 iulie 2011 privind „Cartea verde privind viitorul taxei pe valoarea adăugată - Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și mai eficient”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52011AE1168
3 Concluziile Consiliului privind viitorul taxei pe valoarea adăugată - cea de a 3167-a reuniune a Consiliului Afaceri Economice și Financiare, Bruxelles, 15 mai 2012 (a se vedea în special punctul B.4), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3 Concluziile Consiliului privind viitorul taxei pe valoarea adăugată - cea de a 3167-a reuniune a Consiliului Afaceri Economice și Financiare, Bruxelles, 15 mai 2012 (a se vedea în special punctul B.4), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3a Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată, COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Comisia, în Planul său de acțiune privind TVA1, stabilește modificările aduse sistemului TVA care ar fi necesare pentru a dezvolta un astfel de sistem bazat pe impozitarea la destinație pentru comerțul în interiorul Uniunii prin impozitarea livrărilor transfrontaliere. Consiliul a reafirmat ulterior concluziile planului de acțiune respectiv și a afirmat printre altele că, în opinia sa, principiul impozitării în statul membru de origine prevăzut pentru sistemul definitiv de TVA ar trebui înlocuit cu principiul impozitării în statul membru de destinație2.
(3)  Comisia, în Planul său de acțiune privind TVA1, stabilește modificările aduse sistemului TVA care ar fi necesare pentru a dezvolta un astfel de sistem bazat pe impozitarea la destinație pentru comerțul în interiorul Uniunii prin impozitarea livrărilor transfrontaliere. Consiliul a reafirmat ulterior concluziile planului de acțiune respectiv și a afirmat printre altele că, în opinia sa, principiul impozitării în statul membru de origine prevăzut pentru sistemul definitiv de TVA ar trebui înlocuit cu principiul impozitării în statul membru de destinație2. Modificarea respectivă ar trebui să contribuie la reducerea fraudelor transfrontaliere în domeniul TVA cu o sumă estimată de 50 de miliarde EUR anual.
__________________
__________________
1 Planul de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016)0148 din 7.4.2016].
1 Planul de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016)0148 din 7.4.2016].
2 se vedea: http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
2 A se vedea: http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Pentru a garanta o cooperare eficientă între statele membre, Comisia ar trebui să asigure un sistem transparent, îndeosebi prin publicarea obligatorie o dată pe an a fraudelor comise în fiecare stat membru. Transparența este importantă și pentru a se putea estima amploarea fraudelor, a se sensibiliza publicul larg și a se exercita presiuni asupra statelor membre.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Trebuie să se acorde o atenție deosebită pozițiilor adoptate de Parlamentul European în Rezoluția sa legislativă din 3 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre [COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)], în propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată [COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)] și în Rezoluția sa legislativă din 3 iulie 2018 referitoare la propunerea modificată de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată [COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)].
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Norma generală privind livrările de bunuri, inclusiv livrările de bunuri în interiorul Uniunii și prestarea de servicii, ar trebui să fie aceea că furnizorul este obligat la plata TVA.
(13)  Norma generală privind livrările de bunuri, inclusiv livrările de bunuri în interiorul Uniunii și prestarea de servicii, ar trebui să fie aceea că furnizorul este obligat la plata TVA. Aceste principii noi le vor permite statelor membre să lupte mai eficient împotriva fraudelor în domeniul TVA, în special a fraudelor intracomunitare cu firme fantomă, estimate la cel puțin 50 de miliarde EUR pe an.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
(14a)   Trebuie instituite criterii stricte, care să fie aplicate în mod armonizat de către toate statele membre, pentru a identifica întreprinderile care pot beneficia de statutul de persoană impozabilă atestată și trebuie stabilite norme și dispoziții comune care să conducă la aplicarea de amenzi și sancțiuni persoanelor care nu le respectă.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 14 b (nou)
(14b)   Comisia ar trebui să aibă responsabilitatea de a prezenta orientări suplimentare și de a verifica aplicarea adecvată de către statele membre a unor astfel de criterii armonizate în întreaga Uniune.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Normele privind aplicarea temporară a mecanismului de taxare inversă pentru bunurile mobile ar trebui revizuite pentru a asigura coerența lor cu introducerea noilor norme privind persoana obligată la plata TVA pentru livrările de bunuri în interiorul Uniunii.
(15)  Normele privind aplicarea temporară a mecanismului de taxare inversă pentru bunurile mobile ar trebui revizuite pentru a asigura coerența lor cu introducerea noilor norme privind persoana obligată la plata TVA pentru livrările de bunuri în interiorul Uniunii. Odată cu punerea în aplicare a prezentei directive, mecanismul temporar de taxare inversă ar putea să nu mai fie necesar. Prin urmare, Comisia ar trebui să analizeze în timp util dacă este nevoie să se revoce propunerea privind aplicarea temporară a mecanismului de taxare inversă.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  În vederea asigurării coerenței obligațiilor de raportare în materie de TVA pentru întreprinderile mari, frecvența depunerii declarațiilor TVA în cadrul acestui regim special ar trebui revizuită prin adăugarea dispoziției că persoanele impozabile care fac uz de acest regim prezintă lunar declarații TVA în cadrul regimului, în cazul în care cifra lor de afaceri anuală în Uniune depășește 2 500 000 EUR.
(23)  În vederea asigurării coerenței obligațiilor de raportare în materie de TVA pentru întreprinderile mari, frecvența depunerii declarațiilor TVA în cadrul acestui regim special ar trebui revizuită prin adăugarea dispoziției că persoanele impozabile care fac uz de acest regim prezintă lunar declarații TVA în cadrul regimului, în cazul în care cifra lor de afaceri anuală de TVA în Uniune depășește 2 500 000 EUR.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)
(25a)   Pe lângă pierderile economice aduse persoanelor impozabile care respectă legea, nivelul înalt al nerespectării dispozițiilor respective amenință, de asemenea, coerența și coeziunea sistemului fiscal și creează un sentiment general de inechitate provocată de denaturarea concurenței. Un sistem eficient și ușor de înțeles este esențial pentru generarea de venituri publice și pentru aderarea la acesta atât de către cetățeni, cât și de către întreprinderi.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)
(26a)   Datele statistice arată că infractorii profită de deficiențele sistemului și urmăresc evoluția economiei, precum și creșterea dinamică a cererii pentru anumite bunuri. Prin urmare, trebuie instituit un sistem suficient de dinamic pentru a face față practicilor nocive și pentru a reduce atât nivelul nerespectării premeditate (fraude), cât și nivelul nerespectării neintenționate.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 26 b (nou)
(26b)   Pentru a facilita comerțul și a spori securitatea juridică în cadrul pieței unice, Comisia, în cooperare cu statele membre, ar trebui să creeze un portal internet cuprinzător și accesibil publicului larg pentru informarea agenților economici cu privire la sistemul de TVA din Uniune, cu un accent deosebit pe nevoile IMM-urilor care desfășoară activități comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii. Acest portal multilingv ar trebui să ofere acces rapid la informații actualizate și exacte referitoare la punerea în aplicare a sistemului de TVA în diferite state membre și, în special, la cotele TVA corecte aplicabile diferitelor bunuri și servicii în diferite state membre, precum și referitoare la condițiile pentru cota zero. Un astfel de portal ar putea contribui, de asemenea, la soluționarea actualului deficit de încasare a TVA.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 26 c (nou)
(26c)   Ghișeul unic este nucleul noului sistem bazat pe impozitarea la destinație, fără de care complexitatea sistemului de TVA și sarcina administrativă ar crește semnificativ. Pentru a garanta interoperabilitatea, ușurința utilizării și viitoarea invulnerabilitate la fraude, ghișeele unice pentru întreprinderi ar trebui să utilizeze un sistem informatic transfrontalier armonizat, bazat pe standarde comune, care să permită extragerea și introducerea în mod automat a datelor, de exemplu prin utilizarea unor formulare-tip unitare.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)  Ca urmare a introducerii livrărilor de bunuri în interiorul Uniunii ca și concept nou, este oportun să se înlocuiască termenul „Comunitate” cu „Uniune”, pentru a asigura o utilizare actualizată și coerentă a termenului.
(28)  Ca urmare a introducerii livrărilor de bunuri în interiorul Uniunii ca un concept nou, este oportun să se înlocuiască termenul „Comunitate” cu „Uniune” în tot cuprinsul directivei, pentru a asigura o utilizare actualizată și coerentă a termenului.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)
(30a)  Măsurile legislative menite să reformeze regimul de TVA, să combată frauda în materie de TVA și să reducă deficitul de încasare a TVA se pot solda cu succes numai dacă administrațiile fiscale ale statelor membre cooperează mai strâns în spiritul încrederii reciproce și fac schimb de informații pertinente care să le permită să-și îndeplinească atribuțiile.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 8
(4a)  Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 8
„Articolul 8
În cazul în care Comisia consideră că dispozițiile prevăzute la articolele 6 și 7 nu mai sunt justificate, în special în ceea ce privește concurența loială sau resursele proprii, prezintă Consiliului propuneri în consecință.
În cazul în care consideră că dispozițiile prevăzute la articolele 6 și 7 nu mai sunt justificate, în special în ceea ce privește concurența loială sau resursele proprii, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului propuneri în consecință.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 1 – paragraful 3
În cazul în care solicitantul este o persoană impozabilă căreia i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat în scopuri vamale, se consideră că criteriile de la alineatul (2) au fost îndeplinite.
În cazul în care solicitantul este o persoană impozabilă căreia i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat în scopuri vamale, se consideră că criteriile de la alineatul (2) au fost îndeplinite în sensul prezentei directive.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa)   absența unui cazier conținând infracțiuni grave legate de activitatea economică a solicitantului, cum ar fi următoarele infracțiuni, însă fără a se limita la acestea:
(i)  spălarea de bani;
(ii)  evaziunea fiscală și frauda fiscală;
(iii)  utilizarea abuzivă a fondurilor și a programelor Uniunii;
(iv)  faliment sau insolvență frauduloasă;
(v)  fraudă în domeniul asigurărilor sau alt tip de fraudă financiară;
(vi)  dare de mită și/sau corupție;
(vii)  infracțiuni informatice;
(viii)  participarea la un grup infracțional organizat;
(ix)  încălcări ale legislației în domeniul concurenței;
(x)  implicarea directă sau indirectă în activități teroriste;
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 2 – litera c
(c)  probarea solvabilității financiare a solicitantului, care se consideră că a fost dovedită fie dacă solicitantul are o situație financiară bună care îi permite să își îndeplinească angajamentele, ținând seama în mod corespunzător de caracteristicile tipului de activitate comercială în cauză, fie prin prezentarea de garanții furnizate de un asigurător, de alte instituții financiare sau de alte părți terțe fiabile din punct de vedere economic.
(c)  probarea solvabilității financiare a solicitantului pe parcursul ultimilor trei ani, care se consideră că a fost dovedită fie dacă solicitantul are o situație financiară bună care îi permite să își îndeplinească angajamentele, ținând seama în mod corespunzător de caracteristicile tipului de activitate comercială în cauză, fie prin prezentarea de garanții furnizate de un asigurător, de alte instituții financiare sau de alte părți terțe fiabile din punct de vedere economic. Solicitantul trebuie să dețină un cont bancar la o instituție financiară cu sediul în Uniune.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 2 a (nou)
2a.   Pentru a asigura o interpretare armonizată în ceea ce privește acordarea statutului de persoană impozabilă atestată, Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, orientări suplimentare pentru statele membre cu privire la evaluarea acestor criterii, care sunt valabile în întreaga Uniune. Primul act de punere în aplicare se adoptă în termen de cel mult o lună de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 3 a (nou)
3a.   Pentru a încuraja depunerea cererilor pentru statutul de persoană impozabilă atestată, Comisia introduce o procedură adaptată pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 4 – paragraful 1
O persoană impozabilă care solicită statutul de persoană impozabilă atestată furnizează toate informațiile solicitate de autoritățile fiscale pentru a le permite acestora să ia o decizie.
O persoană impozabilă care solicită statutul de persoană impozabilă atestată furnizează toate informațiile pertinente solicitate de autoritățile fiscale pentru a le permite acestora să ia o decizie. Autoritățile fiscale prelucrează cererile fără întârziere, iar în ceea ce privește prezentarea informațiilor, acestea respectă criterii armonizate pentru toate statele membre.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 4 a (nou)
4a.   În cazul în care se acordă statutul de persoană impozabilă atestată, informațiile respective sunt puse la dispoziție prin intermediul Sistemului de schimb de informații privind TVA. Modificările aduse statutului respectiv sunt actualizate fără întârziere în sistem.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 5
5.  În cazul în care cererea este refuzată, motivele refuzului sunt comunicate solicitantului de către autoritățile fiscale odată cu decizia. Statele membre se asigură că solicitantul are dreptul de a contesta orice decizie de refuzare a unei cereri.
5.  În cazul în care cererea este refuzată, motivele refuzului sunt comunicate fără întârziere solicitantului de către autoritățile fiscale odată cu decizia, care conține o prezentare clară a motivelor refuzului. Statele membre se asigură că solicitantul are dreptul de a contesta, într-o perioadă de timp rezonabilă, orice decizie de refuzare a unei cereri.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 5 a (nou)
5a.   În cazul în care solicitarea este refuzată, decizia respectivă, precum și motivele refuzului sunt aduse la cunoștința autorităților fiscale ale celorlalte state membre.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 6
6.  Persoana impozabilă care a primit statutul de persoană impozabilă atestată informează autoritățile fiscale, fără întârziere, în legătură cu orice factor care apare după ce a fost luată decizia și care ar putea afecta sau influența deținerea în continuare a statutului respectiv. Statutul fiscal este retras de autoritățile fiscale în cazul în care criteriile stabilite la alineatul (2) nu mai sunt îndeplinite.
6.  Persoana impozabilă care a primit statutul de persoană impozabilă atestată informează autoritățile fiscale, în termen de o lună, în legătură cu orice factor care apare după ce a fost luată decizia și care ar putea afecta sau influența deținerea în continuare a statutului respectiv. Statutul fiscal este retras de autoritățile fiscale în cazul în care criteriile stabilite la alineatul (2) nu mai sunt îndeplinite. Autoritățile fiscale ale statelor membre care au acordat statutul de persoană impozabilă atestată revizuiesc această decizie, cel puțin o dată la doi ani, pentru a se asigura că sunt îndeplinite în continuare condițiile. Dacă persoana impozabilă nu a informat autoritățile fiscale cu privire la un eventual factor care îi poate afecta statutul de persoană impozabilă atestată, astfel cum se prevede în actul de punere în aplicare, sau dacă a ascuns aceste informații în mod intenționat, persoanei impozabile în cauză i se aplică sancțiuni proporționale, eficiente și disuasive, inclusiv retragerea statutului de persoană impozabilă atestată.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 6 a (nou)
6a.   O persoană impozabilă căreia i s-a refuzat acordarea statutului de persoană impozabilă atestată sau care a informat din proprie inițiativă autoritatea fiscală că nu mai îndeplinește criteriile stabilite la alineatul (2) poate să solicite din nou statutul de persoană impozabilă atestată cel devreme după șase luni de la data refuzului sau retragerii respectivului statut, cu condiția să fie îndeplinite toate criteriile aplicabile.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 6 b (nou)
6b.   Comisia adoptă orientări corespunzătoare prin care să se asigure existența unor standarde uniforme pentru monitorizarea eligibilității continue pentru statutul de persoană impozabilă atestată și pentru retragerea statutului fiscal respectiv în interiorul statelor membre și între acestea.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 6 c (nou)
6c.   În cazul în care în ultimii trei ani solicitantului i s-a refuzat acordarea statutului de operator economic autorizat în conformitate cu Codul vamal al Uniunii, acestuia nu i se acordă statutul de persoană impozabilă atestată.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2006/112/CE
Articolul 13a – alineatul 7
7.  Statutul unei persoane impozabile atestate într-un stat membru este recunoscut de autoritățile fiscale ale tuturor statelor membre.
7.  Statutul unei persoane impozabile atestate într-un stat membru este recunoscut de autoritățile fiscale ale tuturor statelor membre. În cazul litigiilor fiscale interne în materie de TVA dintre un contribuabil și autoritatea fiscală națională se vor aplica în continuare mecanismele naționale;
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 56 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 145 – alineatul 1
(56a)  La articolul 145, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„1. Comisia prezintă Consiliului, după caz și de îndată ce este posibil, propuneri pentru delimitarea sferei de aplicare a scutirilor prevăzute la articolele 143 și 144 și de stabilire a normele de punere în aplicare a scutirilor respective.
„1. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, după caz și de îndată ce este posibil, propuneri pentru delimitarea sferei de aplicare a scutirilor prevăzute la articolele 143 și 144 și de stabilire a normele de punere în aplicare a scutirilor respective.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 59 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 150 – alineatul 1
(59a)  La articolul 150, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„1. Comisia prezintă Consiliului, după caz și de îndată ce este posibil, propuneri de delimitare a sferei de aplicare a scutirilor prevăzute la articolul 148 și de stabilire a normelor de punere în aplicare a scutirilor respective.
„1. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, după caz și de îndată ce este posibil, propuneri de delimitare a sferei de aplicare a scutirilor prevăzute la articolul 148 și de stabilire a normelor de punere în aplicare a scutirilor respective.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 68 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 166
(68a)  Articolul 166 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 166
Articolul 166
„Comisia prezintă Consiliului, după caz și de îndată ce este posibil, propuneri privind regimuri comune de aplicare a TVA în cazul operațiunilor prevăzute la secțiunile 1 și 2.”
„Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, după caz și de îndată ce este posibil, propuneri privind regimuri comune de aplicare a TVA în cazul operațiunilor prevăzute la secțiunile 1 și 2.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 123 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 293 – alineatul 1 – partea introductivă
(123a)  La articolul 293 paragraful (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„Din patru în patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezintă Consiliului, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului capitol, precum și, după caz și luând în seamă necesitatea de a asigura convergența pe termen lung a reglementărilor naționale, propuneri cu privire la următoarele puncte:”
„Din patru în patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului capitol, precum și, după caz și luând în seamă necesitatea de a asigura convergența pe termen lung a reglementărilor naționale, propuneri cu privire la următoarele puncte:”
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 166 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 395 – alineatul 3
(166a)  La articolul 395, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„3. În termen de trei luni de la transmiterea notificării prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf, Comisia prezintă Consiliului fie o propunere corespunzătoare, fie, în cazul în care cererea privind derogarea ridică obiecții din partea sa, o comunicare în care sunt expuse obiecțiile sale.”
„3. În termen de trei luni de la transmiterea notificării prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului fie o propunere corespunzătoare, fie, în cazul în care cererea privind derogarea ridică obiecții din partea sa, o comunicare în care sunt expuse obiecțiile sale.”
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 166 b (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 396 – alineatul 3
(166b)  La articolul 396, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„3. În termen de trei luni de la transmiterea notificării prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf, Comisia prezintă Consiliului fie o propunere corespunzătoare, fie, în cazul în care cererea privind derogarea ridică obiecții din partea sa, o comunicare în care sunt expuse obiecțiile sale.”
„3. În termen de trei luni de la transmiterea notificării prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului fie o propunere corespunzătoare, fie, în cazul în care cererea privind derogarea ridică obiecții din partea sa, o comunicare în care sunt expuse obiecțiile sale.”
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 169 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 404 a (nou)
(169a)  După articolul 404 se inserează următorul articol nou:
„Articolul 404a
În termen de patru ani de la adoptarea Directivei (UE) .../... a Consiliului* +, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, un raport privind punerea în aplicare și asigurarea aplicării noilor dispoziții din prezenta directivă, iar dacă este cazul [și având în vedere necesitatea de a asigura convergența pe termen lung a reglementărilor naționale], include și propuneri.”
_______________
* Directiva (UE) .../... a Consiliului din ... de modificare ... (JO ...).
+ JO: a se insera în text numărul directivei cuprinse în documentul PE-CONS ... [2018/0164(CNS)], iar în nota de subsol a se insera numărul, data, titlul și referința JO ale directivei respective.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 169 b (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 404 b (nou)
(169b)  După articolul 404a se inserează următorul articol nou:
„Articolul 404b
În termen de doi ani de la adoptarea Directivei (UE) .../... a Consiliului* +, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la eficacitatea schimburilor de informații pertinente între administrațiile fiscale ale statelor membre, având în vedere importanța încrederii reciproce pentru succesul regimului definitiv de TVA.”
________________
* Directiva (UE) .../... a Consiliului din ... de modificare ... (JO ...).
+ JO: a se insera în text numărul directivei cuprinse în documentul PE-CONS ... [2018/0164(CNS)], iar în nota de subsol a se insera numărul, data, titlul și referința JO ale directivei respective.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 173 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 411 a (nou)
(173a)   Se introduce un nou articol 411a:
„Articolul 411a
Până la 1 iunie 2020, Comisia, în cooperare cu statele membre, înființează un portal internet de informare cu privire la sistemul de TVA din Uniune, care este cuprinzător, multilingv și accesibil publicului larg, pentru a le oferi agenților economici și consumatorilor un acces rapid și eficace la informații exacte referitoare la cotele TVA – inclusiv la bunurile și serviciile care beneficiază de cote reduse sau de scutiri – și la toate informațiile pertinente privind punerea în practică a sistemului de TVA definitiv în statele membre.
Pe lângă portal, este creat un mecanism de notificări automate. Mecanismul respectiv asigură înștiințarea automată a contribuabililor cu privire la actualizările și modificările aduse cotelor de TVA în statele membre. Aceste notificări automate sunt activate înainte ca modificarea să devină aplicabilă, dar nu mai târziu de cinci zile de la luarea deciziei respective.”
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 34 și articolul 49 a (nou)
Articolul 1a
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 904/2010
Regulamentul (UE) nr. 904/2010 se modifică după cum urmează:
(1)  Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 34
„Articolul 34
1.  Statele membre participă în cadrul domeniilor de lucru ale Eurofisc pe care le aleg și pot decide să își înceteze participarea la acestea.
1.  Comisia îi acordă Eurofisc sprijinul tehnic și logistic necesar. Comisia are acces la informațiile menționate la articolul 1 care pot face obiectul unui schimb de informații prin intermediul Eurofisc, în situațiile prevăzute la articolul 55 alineatul (2).
2.  Statele membre care au ales să participe în cadrul unui domeniu de lucru al Eurofisc participă activ la schimbul multilateral de informații specifice între toate statele membre participante.
2.  Statele membre participă în cadrul domeniilor de lucru ale Eurofisc și participă activ la schimburile multilaterale de informații.
3.  Informațiile schimbate sunt confidențiale, astfel cum se prevede la articolul 55.
3.   Coordonatorii pentru domeniile de lucru ale Eurofisc pot transmite Europol și Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), din proprie inițiativă sau la cerere, informații relevante cu privire la cele mai grave infracțiuni transfrontaliere în materie de TVA.
3a.  Coordonatorii pentru domeniile de lucru ale Eurofisc pot solicita informații relevante de la Europol și de la OLAF. Coordonatorii pentru domeniile de lucru ale Eurofisc pun la dispoziția celorlalți funcționari de legătură participanți din cadrul Eurofisc informațiile primite de la Europol și OLAF. Aceste informații se transmit prin mijloace electronice.”
(2)  Se adaugă următorul articol nou 49a:
„Articolul 49a
Statele membre și Comisia înființează un sistem comun de colectare a datelor statistice privind fraudele intracomunitare în materie de TVA și cazurile de nerespectare neintenționată a normelor și publică în fiecare an estimări privind pierderile de TVA la nivel național din cauza fraudelor respective, precum și estimări la nivelul Uniunii. Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, modalitățile practice în ceea ce privește acest sistem de date statistice. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”
Ultima actualizare: 19 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate