Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0164(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0028/2019

Predkladané texty :

A8-0028/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0074

Prijaté texty
PDF 225kWORD 59k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi *
P8_TA(2019)0074A8-0028/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0329),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0317/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0028/2019),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Keď Rada v roku 1967 prijala spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) prostredníctvom smerníc Rady 62/227/EHS1 a 67/228/EHS2, bol prijatý záväzok vytvoriť konečný systém DPH pre zdanenie obchodovania medzi členskými štátmi, ktorý by fungoval podobným spôsobom ako v rámci jedného členského štátu. Keďže politické a technické podmienky neboli na takýto systém pripravené, keď sa koncom roka 1992 zrušili daňové hranice medzi členskými štátmi, prijala sa prechodná úprava v oblasti DPH. V smernici Rady 2006/112/ES3, ktorá je v súčasnosti účinná, sa stanovuje, že tieto prechodné pravidlá sa musia nahradiť konečnou úpravou, ktorá bude v zásade vychádzať zo zdaňovania dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb v členskom štáte pôvodu.
(1)  Keď Rada v roku 1967 prijala spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) prostredníctvom smerníc Rady 67/227/EHS1 a 67/228/EHS2, bol prijatý záväzok vytvoriť konečný systém DPH pre zdanenie obchodovania medzi členskými štátmi, ktorý by fungoval podobným spôsobom ako v rámci jedného členského štátu. Keďže politické a technické podmienky neboli na takýto systém pripravené, keď sa koncom roka 1992 zrušili daňové hranice medzi členskými štátmi, prijala sa prechodná úprava v oblasti DPH. V smernici Rady 2006/112/ES3, ktorá je v súčasnosti účinná, sa stanovuje, že tieto prechodné pravidlá sa musia nahradiť konečnou úpravou, ktorá bude v zásade vychádzať zo zdaňovania dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb v členskom štáte pôvodu. Tieto prechodné pravidlá však platia už niekoľko desaťročí, čím vznikol komplexný prechodný systém DPH, ktorý je náchylný na cezhraničné podvody v oblasti DPH v rámci Únie. Tieto prechodné pravidlá majú množstvo nedostatkov, čo spôsobuje, že systém DPH nie je úplne účinný ani kompatibilný s požiadavkami skutočného jednotného trhu. Zraniteľnosť prechodného systému DPH bola zistená až niekoľko rokov po jeho zavedení. Odvtedy bolo prijatých niekoľko legislatívnych opatrení (zlepšenie administratívnej spolupráce, kratšie lehoty pre súhrnné výkazy, sektorové prenesenie daňovej povinnosti), ako aj nelegislatívnych opatrení. Z nedávnych štúdií o výpadku príjmov z DPH však vyplýva, že výška nevybranej DPH je stále obrovská. Toto je prvý legislatívny návrh od zavedenia súčasných pravidiel DPH v roku 1992, ktorého cieľom je riešiť hlavnú príčinu cezhraničných podvodov. Komisia vo svojom oznámení z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky označila zložitosť súčasných predpisov o DPH ako jednu z hlavných prekážok, ktoré bránia dobudovaniu jednotného trhu. Zároveň sa výpadok príjmov z DPH, ktorý je definovaný ako rozdiel medzi sumou DPH, ktorá bola skutočne vybraná, a teoretickou očakávanou sumou, ktorá sa mala vybrať, zvyšoval a v roku 2015 dosiahol v EÚ28 výšku 151,5 miliardy EUR. To poukazuje na potrebu naliehavej a komplexnej reformy systému DPH smerom ku konečnému systému DPH s cieľom uľahčiť a zjednodušiť cezhraničný obchod v rámci EÚ a zvýšiť odolnosť tohto systému voči podvodom.
__________________
__________________
1 Prvá smernica Rady 67/227/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301).
1 Prvá smernica Rady 67/227/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301).
2 Druhá smernica Rady 67/228/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu – štruktúra a spôsoby uplatnenia spoločného systému dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1303).
2 Druhá smernica Rady 67/228/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu – štruktúra a spôsoby uplatnenia spoločného systému dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1303).
3 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).
3 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Komisia s podporou Európskeho parlamentu v minulosti navyše vždy poukazovala na to, že systém DPH založený na zdaňovaní v krajine pôvodu je správnou reakciou na zabezpečenie toho, aby systém DPH v Únii bol viac odolný voči podvodom a čo najviac v súlade s riadnym fungovaním vnútorného trhu. Súčasná iniciatíva je však založená na prístupe, ktorý členské štáty uprednostňujú a ktorý spočíva v zdaňovaní v mieste určenia a poskytuje členským štátom určitú flexibilitu pri stanovovaní sadzieb DPH.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Rada, podporená Európskym parlamentom1 a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom2, potvrdila, že systém založený na pôvode nie je dosiahnuteľný, a vyzvala Komisiu, aby pokračovala s hĺbkovou technickou prácou a širokým dialógom s členskými štátmi s cieľom podrobne preskúmať jednotlivé možné spôsoby zavedenia zásady krajiny určenia3.
(2)  Rada, podporená Európskym parlamentom1 a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom2, potvrdila, že systém založený na pôvode nie je dosiahnuteľný, a vyzvala Komisiu, aby pokračovala s hĺbkovou technickou prácou a širokým dialógom s členskými štátmi s cieľom podrobne preskúmať jednotlivé možné spôsoby zavedenia zásady krajiny určenia3, aby sa zabezpečilo, aby dodanie tovaru z jedného členského štátu do druhého bolo zdanené, ako keby bol tovar dodaný a nadobudnutý v rámci jedného členského štátu. Vytvorenie jednotného priestoru Únie v oblasti DPH je nevyhnutné na zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov, ktoré vznikajú podnikom, najmä MSP s cezhraničným pôsobením, na zníženie rizika cezhraničných podvodov v oblasti DPH a na zjednodušenie postupov súvisiacich s DPH. Konečný systém DPH posilní vnútorný trh a vytvorí lepšie podnikateľské podmienky pre cezhraničný obchod. Mal by zohľadňovať zmeny, ktoré sú potrebné v dôsledku technologického vývoja a digitalizácie. V tejto smernici sa stanovujú technické opatrenia týkajúce sa vykonávania takzvaných základných kameňov, ako boli ustanovené Európskou komisiou v jej návrhu z 18. januára 20183a. Členské štáty by preto mali prijať rozhodnutia týkajúce sa uvedených „základných kameňov“, aby mohli čo najskôr začať s vykonávaním tejto smernice.
__________________
__________________
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH [P7_TA(2011)0436]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//SK
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH [P7_TA(2011)0436]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//SK
2 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. júla 2011 na tému „Zelená kniha o budúcnosti DPH – Smerom k jednoduchšiemu, odolnejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52011AE1168&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=SK
2 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. júla 2011 na tému „Zelená kniha o budúcnosti DPH – Smerom k jednoduchšiemu, odolnejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52011AE1168&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=SK
3 Závery Rady o budúcnosti DPH – 3167. zasadnutie rady pre hospodárske a finančné záležitosti, v Bruseli, 15. mája 2012 (pozri najmä bod B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3 Závery Rady o budúcnosti DPH – 3167. zasadnutie rady pre hospodárske a finančné záležitosti, v Bruseli, 15. mája 2012 (pozri najmä bod B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3a Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty [COM(2018)0020, 2018/0005(CNS)].
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Komisia vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH1 stanovuje zmeny systému DPH, ktoré by boli potrebné na vytvorenie takéhoto systému pre obchod v rámci Únie založeného na krajine určenia prostredníctvom zdaňovania cezhraničných dodaní. Rada následne opätovne potvrdila závery uvedeného akčného plánu a okrem iného uviedla, že sa domnieva, že zásada zdaňovania v krajine pôvodu, ktorá sa plánovala pre konečný systém DPH, by mala byť nahradená zásadou zdaňovania v členskom štáte určenia2.
(3)  Komisia vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH1 stanovuje zmeny systému DPH, ktoré by boli potrebné na vytvorenie takéhoto systému pre obchod v rámci Únie založeného na krajine určenia prostredníctvom zdaňovania cezhraničných dodaní. Rada následne opätovne potvrdila závery uvedeného akčného plánu a okrem iného uviedla, že sa domnieva, že zásada zdaňovania v krajine pôvodu, ktorá sa plánovala pre konečný systém DPH, by mala byť nahradená zásadou zdaňovania v členskom štáte určenia2. Táto zmena by mala prispieť k zníženiu objemu cezhraničných podvodov súvisiacich s DPH o 50 miliárd EUR ročne.
__________________
__________________
1 Akčný plán v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa [COM(2016)0148 zo 7.4.2016].
1 Akčný plán v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa [COM(2016)0148 zo 7.4.2016].
2 Pozri: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
2 Pozri: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   V záujme zabezpečenia účinnej spolupráce medzi členskými štátmi by Komisia mala zaručiť transparentnosť systému, najmä prostredníctvom povinného každoročného uverejňovania podvodov v každom členskom štáte. Transparentnosť je dôležitá aj pre pochopenie rozsahu podvodov, zvýšenie informovanosti širokej verejnosti a vytvorenie tlaku na členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Osobitná pozornosť by sa mala venovať stanoviskám Európskeho parlamentu prijatým v jeho legislatívnych uzneseniach z 3. októbra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) a o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)), a v jeho legislatívnom uznesení z 3. júla 2018 o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Všeobecné pravidlo vzťahujúce sa na dodania tovaru vrátane dodaní tovaru v rámci Únie a na dodania služieb by malo byť také, že dodávateľ je povinný platiť DPH.
(13)  Všeobecné pravidlo vzťahujúce sa na dodania tovaru vrátane dodaní tovaru v rámci Únie a na dodania služieb by malo byť také, že dodávateľ je povinný platiť DPH. Uvedené nové zásady členským štátom umožnia lepšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH, najmä podvodom v rámci Spoločenstva založeným na chýbajúcom obchodnom subjekte (Missing Trader Intra-Community – MTIC), čo podľa odhadov predstavuje najmenej 50 miliárd EUR ročne.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   Je potrebné zaviesť prísne kritériá, ktoré sa budú uplatňovať harmonizovane vo všetkých členských štátoch, s cieľom určiť, ktoré podniky môžu mať status certifikovanej zdaniteľnej osoby, a mali by sa stanoviť spoločné pravidlá a ustanovenia, ktoré povedú k pokutám a sankciám pre tých, ktorí ich nespĺňajú.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 b (nové)
(14b)   Komisia by mala byť zodpovedná za predloženie ďalších usmernení a mala by overiť, či členské štáty riadne uplatňujú tieto harmonizované kritériá v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Pravidlá dočasného uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti pre hnuteľný tovar by sa mali revidovať, aby sa zabezpečil ich súlad so zavedením nových pravidiel týkajúcich sa osoby povinnej platiť DPH pri dodaniach tovaru v rámci Únie.
(15)  Pravidlá dočasného uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti pre hnuteľný tovar by sa mali revidovať, aby sa zabezpečil ich súlad so zavedením nových pravidiel týkajúcich sa osoby povinnej platiť DPH pri dodaniach tovaru v rámci Únie. Pri vykonávaní tejto smernice by sa už nemuselo vyžadovať dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti. Komisia by preto mala včas vykonať analýzu potreby zrušiť návrh na dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 23
(23)  Aby sa zabezpečil súlad v povinnostiach veľkých spoločností v oblasti vykazovania DPH, frekvencia podávania daňových priznaní k DPH v rámci tejto osobitnej úpravy by sa mala revidovať doplnením toho, že zdaniteľné osoby využívajúce túto úpravu podávajú v rámci úpravy mesačné daňové priznania k DPH, ak ich ročný obrat v Únii presahuje 2 500 000 EUR.
(23)  Aby sa zabezpečil súlad v povinnostiach veľkých spoločností v oblasti vykazovania DPH, frekvencia podávania daňových priznaní k DPH v rámci tejto osobitnej úpravy by sa mala revidovať doplnením toho, že zdaniteľné osoby využívajúce túto úpravu podávajú v rámci úpravy mesačné daňové priznania k DPH, ak ich ročný obrat DPH v Únii presahuje 2 500 000 EUR.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)   Vysoká miera nedodržiavania predpisov vedie nielen k hospodárskym stratám u zdaniteľných osôb, ktoré predpisy dodržiavajú, ale ohrozuje aj jednotnosť a súdržnosť fiškálneho systému a vytvára všeobecný pocit nespravodlivosti tým, že sa narúša hospodárska súťaž. Efektívny a zrozumiteľný systém je kľúčom k vytváraniu verejných príjmov a k formovaniu zmyslu pre zodpovednosť tak u občanov, ako aj v prípade podnikov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)   Zo štatistík vyplýva, že podvodníci využívajú slabé stránky systému a sledujú vývoj ekonomiky, ako aj dynamický rast dopytu po určitých dodávkach. Preto je potrebné vytvoriť dostatočne dynamický systém na zvládanie škodlivých praktík a na zníženie miery dobrovoľného nedodržiavania predpisov (podvodov), ako aj nedobrovoľného nedodržiavania predpisov.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 26 b (nové)
(26b)   S osobitným dôrazom na potreby MSP, so zapojením cezhraničných podnikov v rámci Spoločenstva a s cieľom uľahčiť obchodovanie a zvýšiť právnu istotu na jednotnom trhu by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť komplexný a verejne prístupný webový informačný portál Únie o DPH pre podniky. Tento viacjazyčný portál by mal poskytovať rýchly, aktuálny a presný prístup k relevantným informáciám o zavádzaní systému DPH v rôznych členských štátoch, a najmä o správnych sadzbách DPH pre rôzne tovary a služby v rôznych členských štátoch, ako aj o podmienkach nulovej sadzby. Takýto portál by mohol pomôcť riešiť súčasný výpadok príjmov z DPH.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 26 c (nové)
(26c)   Jednotné kontaktné miesto je jadrom nového systému založeného na krajine určenia, bez ktorého by sa výrazne zvýšila zložitosť systému DPH a administratívna záťaž. Na zabezpečenie interoperability, jednoduchosti používania a odolnosti voči podvodom v budúcnosti by mal systém jednotného kontaktného miesta pre podniky fungovať prostredníctvom harmonizovaného cezhraničného IT systému založeného na spoločných normách a umožňujúceho automatické vyhľadávanie a zadávanie údajov, napríklad pomocou jednotných vzorových formulárov.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  V dôsledku zavedenia dodania tovaru v rámci Únie ako novej koncepcie je vhodné nahradiť pojem „Spoločenstvo“ pojmom „Únia“, aby sa zabezpečilo aktualizované a jednotné používanie tohto pojmu.
(28)  V dôsledku zavedenia dodania tovaru v rámci Únie ako novej koncepcie je vhodné nahradiť pojem „Spoločenstvo“ pojmom „Únia“ v celom texte smernice, aby sa zabezpečilo aktualizované a jednotné používanie tohto pojmu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)  Legislatívne opatrenia na reformu systému DPH, na boj proti podvodom v oblasti DPH a na zníženie výpadku príjmov z DPH môžu byť úspešné len vtedy, ak daňové správy členských štátov budú užšie spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a vymieňať si relevantné informácie, aby mohli vykonávať svoje úlohy.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 8
(4a)  Článok 8 sa nahrádza takto:
Článok 8
Článok 8
Ak Komisia zváži, že ustanovenia uvedené v článkoch 6 a 7 stratia opodstatnenie, a to najmä pokiaľ ide o spravodlivú hospodársku súťaž alebo vlastné zdroje, predloží Rade vhodné návrhy.“
Ak Komisia zváži, že ustanovenia uvedené v článkoch 6 a 7 stratia opodstatnenie, a to najmä pokiaľ ide o spravodlivú hospodársku súťaž alebo vlastné zdroje, predloží Európskemu parlamentu a Rade vhodné návrhy.“
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 1 – pododsek 3
Ak je žiadateľ zdaniteľnou osobou, ktorej bol udelený status schváleného hospodárskeho subjektu na colné účely, kritériá uvedené v odseku 2 sa považujú za splnené.
Ak je žiadateľ zdaniteľnou osobou, ktorej bol udelený status schváleného hospodárskeho subjektu na colné účely, kritériá uvedené v odseku 2 sa považujú za splnené na účely tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)   absencia závažných trestných činov súvisiacich s ekonomickou činnosťou žiadateľa, okrem iného napríklad:
i)   legalizácie príjmov z trestnej činnosti;
ii)   daňových únikov a daňových podvodov;
iii)   zneužívania finančných prostriedkov a programov Únie;
iv)   podvodného úpadku alebo podvodnej platobnej neschopnosti;
v)   poistných podvodov alebo iných finančných podvodov;
vi)   úplatkárstva a/alebo korupcie;
vii)   počítačovej kriminality;
viii)   účasti na zločinnom spolčení;
ix)   trestných činov v oblasti práva hospodárskej súťaže;
x)   priamej alebo nepriamej účasti na teroristických činnostiach
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 – písmeno c
c)  dôkaz o finančnej spôsobilosti žiadateľa, ktorá sa považuje za preukázanú, buď ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky, alebo predložením záruk poskytnutých poisťovňami alebo inými finančnými inštitúciami alebo inými ekonomicky spoľahlivými tretími stranami.
c)  dôkaz o finančnej spôsobilosti žiadateľa počas predchádzajúcich troch rokov, ktorá sa považuje za preukázanú, buď ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky, alebo predložením záruk poskytnutých poisťovňami alebo inými finančnými inštitúciami alebo ekonomicky spoľahlivými tretími stranami. Žiadateľ musí mať bankový účet vo finančnej inštitúcii usadenej v Únii.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 a (nový)
2a.   S cieľom zabezpečiť harmonizovaný výklad pri udeľovaní statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu ďalšie usmernenia pre členské štáty týkajúce sa hodnotenia týchto kritérií, ktoré sú platné v celej Únii. Prvý vykonávací akt sa prijme najneskôr jeden mesiac po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 3a (nový)
3a.   Na podporu žiadostí o status certifikovanej zdaniteľnej osoby Komisia zavedie prispôsobený postup pre malé a stredné podniky.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 4 – pododsek 1
Zdaniteľná osoba, ktorá požiada o status certifikovanej zdaniteľnej osoby, poskytne správcom dane všetky informácie, ktoré vyžadujú na vydanie rozhodnutia.
Zdaniteľná osoba, ktorá požiada o status certifikovanej zdaniteľnej osoby, poskytne správcom dane všetky relevantné informácie, ktoré vyžadujú na vydanie rozhodnutia. Daňové orgány bezodkladne spracúvajú žiadosť a mali by podliehať harmonizovaným kritériám vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o poskytovanie informácií.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 4 a (nový)
4a.   Keď sa udelí status certifikovanej zdaniteľnej osoby, tieto informácie sa sprístupnia prostredníctvom systému výmeny informácií o DPH . Zmeny tohto statusu sa v systéme bezodkladne aktualizujú.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 5
5.  Ak sa žiadosť zamietne, daňové orgány oznámia žiadateľovi dôvody zamietnutia spolu s rozhodnutím. Členské štáty zabezpečia, aby si žiadateľ mohol uplatniť právo na odvolanie sa proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti.
5.  Ak sa žiadosť zamietne, daňové orgány bezodkladne oznámia žiadateľovi dôvody zamietnutia spolu s rozhodnutím, v ktorom sú dôvody zamietnutia jasne uvedené. Členské štáty zabezpečia, aby si žiadateľ mohol uplatniť právo na odvolanie sa proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti v primeranej lehote.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 5 a (nový)
5a.   Ak sa žiadosť zamietne, rozhodnutie, ako aj dôvody zamietnutia sa oznámia daňovým orgánom iných členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 6
6.  Zdaniteľná osoba, ktorej bol udelený status certifikovanej zdaniteľnej osoby, bezodkladne informuje daňové orgány o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po vydaní rozhodnutia a ktorá môže mať vplyv na ďalšiu platnosť daného statusu. Daňové orgány daňový status odoberú, ak kritéria uvedené v odseku 2 už nie sú splnené.
6.  Zdaniteľná osoba, ktorej bol udelený status certifikovanej zdaniteľnej osoby, do jedného mesiaca informuje daňové orgány o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po vydaní rozhodnutia a ktorá môže mať vplyv na ďalšiu platnosť daného statusu. Daňové orgány daňový status odoberú, ak kritéria uvedené v odseku 2 už nie sú splnené. Daňové orgány členských štátov, ktoré udelili status certifikovanej zdaniteľnej osoby, preskúmajú toto rozhodnutie najmenej každé dva roky s cieľom zabezpečiť, aby boli podmienky aj naďalej splnené. Ak zdaniteľná osoba neinformovala daňové orgány o žiadnych skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť status certifikovanej zdaniteľnej osoby, ako je uvedený vo vykonávacom akte, alebo ak takéto skutočnosti úmyselne zatajila, táto zdaniteľná osoba podlieha primeraným, účinným a odrádzajúcim sankciám vrátane straty statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 6 a (nový)
6a.   Zdaniteľná osoba, ktorej bol zamietnutý status certifikovanej zdaniteľnej osoby alebo ktorá z vlastnej iniciatívy informovala daňový orgán, že už nespĺňa kritériá uvedené v odseku 2, sa môže najskôr šesť mesiacov od dátumu zamietnutia tohto statusu alebo jeho odňatia opäť uchádzať o status certifikovanej zdaniteľnej osoby za predpokladu, že sú splnené všetky relevantné kritériá.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 6 b (nový)
6b.   Komisia prijme príslušné usmernenia na zabezpečenie jednotných noriem na monitorovanie toho, či pretrváva nárok na zachovanie statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby, a na odobratie daňového statusu v jednotlivých členských štátoch a medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 6c (nový)
6c.   Ak bol žiadateľovi počas predchádzajúcich troch rokov zamietnutý status schváleného hospodárskeho subjektu v súlade s Colným kódexom Únie, žiadateľovi sa neudelí status certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 7
7.  Status certifikovanej zdaniteľnej osoby v jednom členskom štáte uznávajú daňové orgány všetkých členských štátov.;
7.  Status certifikovanej zdaniteľnej osoby v jednom členskom štáte uznávajú daňové orgány všetkých členských štátov. Vnútroštátne mechanizmy sa budú naďalej uplatňovať na vnútorné daňové spory týkajúce sa DPH medzi dotknutým daňovníkom a vnútroštátnym daňovým orgánom.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 56 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 145 – odsek 1
(56a)  V článku 145 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. V prípade potreby Komisia čo najskôr predloží Rade návrhy upresňujúce rozsah pôsobnosti oslobodení od dane ustanovených v článkoch 143 a 144 a pravidlá ich vykonávania.“
„1. V prípade potreby Komisia čo najskôr predloží Európskemu parlamentu a Rade návrhy upresňujúce rozsah pôsobnosti oslobodení od dane ustanovených v článkoch 143 a 144 a pravidlá ich vykonávania.“
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 59 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 150 – odsek 1
(59a)  V článku 150 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Komisia v prípade potreby predloží Rade čo najskôr návrhy upresňujúce rozsah pôsobnosti oslobodení od dane ustanovených v článku 148 a pravidlá ich vykonávania.“
„1. Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade čo najskôr návrhy upresňujúce rozsah pôsobnosti oslobodení od dane ustanovených v článku 148 a pravidlá ich vykonávania.“
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 68 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 166
(68a)  Článok 166 sa nahrádza takto:
Článok 166
Článok 166
„Komisia v prípade potreby predloží čo najskôr Rade návrhy týkajúce sa spoločnej úpravy pravidiel uplatňovania DPH na transakcie uvedené v oddieloch 1 a 2.“
„Komisia v prípade potreby predloží čo najskôr Európskemu parlamentu a Rade návrhy týkajúce sa spoločnej úpravy pravidiel uplatňovania DPH na transakcie uvedené v oddieloch 1 a 2.“
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 123 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 293 – odsek 1 – úvodná časť
(123a)  V článku 293 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:
„Každé štyri roky od prijatia tejto smernice Komisia na základe informácií získaných od členských štátov predloží Rade správu o uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly, ku ktorej podľa potreby a vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť dlhodobú konvergenciu vnútroštátnych predpisov pripojí návrhy v týchto oblastiach:“
„Každé štyri roky od prijatia tejto smernice Komisia na základe informácií získaných od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly, ku ktorej podľa potreby a vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť dlhodobú konvergenciu vnútroštátnych predpisov pripojí návrhy v týchto oblastiach:“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 166 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 395 – odsek 3
(166a)  V článku 395 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. Do troch mesiacov od odoslania oznámenia uvedeného v druhom pododseku odseku 2 Komisia predloží Rade príslušný návrh alebo jej oznámi svoje námietky v prípade, že s povolením výnimky nesúhlasí.“
„3. Do troch mesiacov od odoslania oznámenia uvedeného v druhom pododseku odseku 2 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade príslušný návrh alebo jej oznámi svoje námietky v prípade, že s povolením výnimky nesúhlasí.“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 166 b (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 396 – odsek 3
(166b)  V článku 396 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. Do troch mesiacov od odoslania oznámenia uvedeného v druhom pododseku odseku 2 Komisia predloží Rade príslušný návrh alebo jej oznámi svoje námietky v prípade, že s povolením výnimky nesúhlasí.“
„3. Do troch mesiacov od odoslania oznámenia uvedeného v druhom pododseku odseku 2 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade príslušný návrh alebo jej oznámi svoje námietky v prípade, že s povolením výnimky nesúhlasí.“
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 169 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 404 a (nový)
(169a)  Za článok 404 sa vkladá tento nový článok:
„Článok 404a
„Do štyroch rokov od prijatia smernice Rady (EÚ) ..../....*+ Komisia na základe informácií získaných od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a uplatňovaní nových ustanovení tejto smernice, ku ktorej podľa potreby (a vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť dlhodobú konvergenciu vnútroštátnych predpisov) pripojí návrhy.“
_______________
* Smernica Rady (EÚ) .../... z ...., ktorou sa mení ... (Ú. v. EÚ ...).
+ Ú. v. EÚ: vložte, prosím, do textu číslo smernice, ktoré obsahuje dokument PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) a do poznámky pod čiarou číslo, dátum, názov tejto smernice a odkaz na túto smernicu v Ú. v. EÚ.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 169 b (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 404 b (nový)
(169b)  Za článok 404a sa vkladá tento nový článok:
„Článok 404b
Do dvoch rokov od prijatia smernice Rady (EÚ).../... * + Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti výmeny relevantných informácií medzi daňovými správami členských štátov, pretože pre úspech konečného režimu DPH je dôležitá vzájomná dôvera.“
________________
* Smernica Rady (EÚ) .../... z ...., ktorou sa mení ... (Ú. v. EÚ ...).
+ Ú. v. EÚ: vložte, prosím, do textu číslo smernice, ktoré obsahuje dokument PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) a do poznámky pod čiarou číslo, dátum, názov tejto smernice a odkaz na túto smernicu v Ú. v. EÚ.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 173 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 411 a (nový)
(173a)   Vkladá sa tento nový článok 411a:
„Článok 411a
Do 1. júna 2020 Komisia v spolupráci s členskými štátmi vytvorí komplexný, viacjazyčný a verejne prístupný webový informačný portál Únie o DPH, na ktorom môžu podniky a spotrebitelia rýchlo a účinne získať presné informácie o sadzbách DPH vrátane toho, na ktorý tovar alebo služby sa vzťahujú znížené sadzby alebo oslobodenia, a všetky relevantné informácie o uplatňovaní konečného systému DPH v jednotlivých členských štátoch.
Na doplnenie portálu sa zriaďuje automatizovaný mechanizmus oznamovania. Tento mechanizmus zabezpečuje automatické oznamovanie zmien a aktualizácií sadzieb DPH v členských štátoch daňovníkom. Takéto automatické oznámenia sa aktivujú pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť, a najneskôr päť dní po prijatí rozhodnutia.“
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 34 a článok 49 a (nový)
„Článok 1a
Zmena nariadenia (EÚ) č. 904/2010
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010 sa mení takto:
(1)  Článok 34 sa nahrádza takto:
Článok 34
„Článok 34
1.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, v ktorých pracovných oblastiach Eurofiscu chcú pracovať, a tiež sa môžu rozhodnúť svoju účasť v týchto pracovných oblastiach ukončiť.
1.  Komisia poskytuje Eurofiscu nevyhnutnú technickú a logistickú podporu. Komisia má prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu, v prípadoch stanovených v článku 55 ods. 2.
2.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sú aktívnymi účastníkmi mnohostrannej výmeny cielených informácií medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi.
2.  Členské štáty sa zúčastňujú na pracovných oblastiach Eurofiscu a členské štáty sa aktívne zúčastňujú na mnohostrannej výmene informácií.
3.  Vymieňané informácie sú dôverné, ako sa ustanovuje v článku 55.
3.   Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie postúpiť relevantné informácie o najzávažnejších cezhraničných trestných činoch v oblasti DPH Europolu a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
3a.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu požiadať Europol a úrad OLAF o relevantné informácie. Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu sprístupňujú informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami.“
(2)  Dopĺňa sa tento nový článok 49a:
„Článok 49a
Členské štáty a Komisia zriadia spoločný systém na získavanie štatistických údajov o podvodoch s DPH v rámci Spoločenstva a nedobrovoľnom nedodržiavaní predpisov a každý rok uverejnia národné odhady strát DPH, ktoré vznikli v dôsledku týchto podvodov, ako aj odhady pre Úniu ako celok. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme praktické opatrenia pre takýto štatistický systém. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“
Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia