Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2509(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0098/2019

Внесени текстове :

B8-0098/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0075

Приети текстове
PDF 143kWORD 55k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Стратегии за интегриране на ромите
P8_TA(2019)0075B8-0098/2019

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (2019/2509(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“ (COM(2011)0173), и последващите доклади за изпълнението и оценката;

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид съдебната практика на Европейския съд по правата на човека относно признаването на ромите за група, която се нуждае от специална защита срещу дискриминация,

—  като взе предвид Резолюция 2153 (2017) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Насърчаване на приобщаването на ромите и пътуващите общности“,

—  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки(2) и заключенията на Съвета от 8 декември 2016 г. относно ускоряването на процеса на интегриране на ромите и от 13 октомври 2016 г. относно специален доклад № 14/2016 на Европейската сметна палата,

—  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г., озаглавена „Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения“(4),

—  като взе предвид резолюцията си от 15 април 2015 г. относно Международния ден на ромите — антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на геноцида над ромите по време на Втората световна война(5),

—  като взе предвид Доклада за основните права за 2016 г. на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и нейните проучвания EU-MIDIS I и II и различни други проучвания и доклади относно ромите,

—  като взе предвид Европейската гражданска инициатива „Minority SafePack“, регистрирана на 3 април 2017 г.,

—  като взе предвид съответните доклади и препоръки на ромското гражданско общество, НПО и научноизследователските институции,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че „антиромските настроения(6) са специфична форма расизъм, идеология, основаваща се на расово превъзходство, форма на дехуманизация и институционален расизъм, подхранвана от историческа дискриминация, която се изразява, наред с другото, в насилие, изказвания, проповядващи омраза, експлоатация, стигматизация и най-явния вид дискриминация(7)“;

Б.  като има предвид, че ромите(8) все още са лишени от своите основни права на човека в Европа;

В.  като има предвид, че в констатациите от доклада на Комисията относно оценката на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. (COM(2018)0785) се подчертава, че „Рамката е била от ключово значение за разработването на европейски и национални инструменти и структури за способстване за приобщаването на ромите, но амбицията „да сложим край на изключването на ромите“ не е станала реалност“;

Г.  като има предвид, че оценката, извършена от Комисията, показва, че стратегиите за приобщаване трябва да разглеждат различните цели едновременно и всеобхватно, с по-силен акцент върху борбата срещу антиромските настроения; като има предвид, че наред с четирите цели за приобщаване на ромите (образование, жилищно настаняване, заетост и здравеопазване), следва да се добавят специфична цел за недискриминация и цели, свързани приобщаването на ромите;

Д.  като има предвид, че напредъкът, постигнат във връзка с приобщаването на ромите, като цяло е ограничен; като има предвид, че са отбелязани подобрения по отношение на преждевременното напускане на училище и образованието в ранна детска възраст, но се наблюдава влошаване на училищната сегрегация; като има предвид, че усещането на ромите за здравословното им състояние се е подобрило, но обхватът на медицинското обслужване за тях продължава да бъде ограничен; като има предвид, че в повечето държави членки не се забелязват подобрения в достъпа до заетост, а делът на младите роми, които не са заети с работа, учене или обучение, дори се е увеличил; като има предвид, че съществуват сериозни опасения, свързани с жилищното настаняване, и че напредъкът по отношение на бедността е незначителен; като има предвид, че антиромските настроения и техните прояви, например престъпленията от омраза и словото на омразата — онлайн и офлайн — продължават да будят сериозни опасения; като има предвид, че беше счетено, че действията на ЕС имат добавена стойност за националните политики по отношение на ромите и за изпълнението на тези политики чрез политическото, управленското и финансовото измерение;

Е.  като има предвид, че в оценката се съобщава за недостатъци в първоначалния замисъл на Рамката и за нейната ограничена ефективност по време на изпълнението;

Ж.  като има предвид, че оценката хвърля светлина върху факта, че е необходимо да се гарантират овластяването и участието на ромите чрез специални мерки; като има предвид, че овластяването и изграждането на капацитет на ромите и НПО са от ключово значение;

З.  като има предвид, че оценката показва, че в Рамката на ЕС не е обърнато достатъчно внимание на необходимостта от целенасочени действия за конкретни групи сред ромите, че трябва да бъде разгледан въпросът за множествената и комбинираната дискриминация и че е необходимо в стратегиите да бъдат силно застъпени измерението, свързано с пола, и ориентираният към децата подход;

И.  като има предвид, че в настоящата рамка на ЕС липсват ясни и измерими цели; като има предвид, че качествените и количествените процедури за мониторинг са недостатъчни, а специфичните за всяка държава препоръки не са обвързващи; като има предвид, че се полагат недостатъчни усилия за справяне с ограниченото участие на ромите и ромските общности в разработването, изпълнението и мониторинга на рамката и в оценката на мерките, програмите и проектите, свързани с ромите;

Й.  като има предвид, че повечето основни програми не включват ромите и че целенасочените действия, обхванати от структурните фондове, не са довели до устойчиви положителни промени в живота на ромите в най-неравностойно положение;

К.  като има предвид, че държавите членки носят ясна отговорност да предприемат коригиращи мерки срещу практики, които дискриминират ромите;

Л.  като има предвид, че въпросът за изграждането на доверие между ромите и останалата част от населението е от жизненоважно значение за подобряването на живота на ромите и техните шансове в него; като има предвид, че доверието е от съществено значение за обществото като цяло;

1.  отново потвърждава своята позиция, призиви и препоръки, отправени и приети в резолюцията от 25 октомври 2017 г. относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения; изразява съжаление, че са били предприети ограничени действия във връзка с препоръките, изказани в посочената резолюция;

2.  призовава Комисията:

   i. да предприеме действия във връзка с призивите на Парламента, Съвета и множество неправителствени организации и експерти и да предложи стратегическа рамка на ЕС относно националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. с по-широк набор от приоритетни области, ясни и обвързващи цели, срокове и показатели за мониторинг, като се разглеждат специфичните предизвикателства и се отрази многообразието на ромските общности и се предвидят значителни публични средства за тази цел;
   ii. да приобщи в достатъчна степен представители на ромите, НПО и Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (Equinet) при разработването на стратегическата рамка на ЕС, включително чрез видима и достъпна процедура на консултации, като даде възможност за пълноценното им участие в нейното изпълнение, мониторинг и оценка, като по този начин се укрепи тяхната ангажираност;
   iii. да постави борбата срещу антиромските настроения в основата на стратегическата рамка на ЕС, включително като добави специфична антидискриминационна цел, наред с други цели, като например приобщаването на ромите в екологично устойчиво, цифрово общество, както и тяхното справедливо представителство във всички сфери на живота, и да насърчава държавите членки да разработят целеви стратегии и конкретни действия за борба срещу антиромските настроения, в допълнение към една от нейните прояви — социалното и икономическо изключване;
   iv. да гарантира, че множествената и комбинираната дискриминация, интегрирането на принципа на равенство между половете и ориентираният към децата подход са подобаващо разгледани в стратегическата рамка на ЕС;
   v. да гарантира, че разпределя подходящи човешки и финансови ресурси, за да разполага с необходимия капацитет за мониторинг, подкрепа и предоставяне на насоки относно изпълнението на националните стратегии за приобщаване на ромите, включително насоки за националните звена за контакт по въпросите на ромите;
   vi. да укрепи Агенцията на Европейския съюз за основните права по отношение на нейния мандат, институционален капацитет, човешки ресурси и бюджет, за да ѝ позволи да подпомага разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на националните стратегии за интеграция на ромите;
   vii. да приеме стратегия за многообразие на работната сила и приобщаване за участие на ромите в работната сила на институциите на ЕС;
   viii. да обърне внимание, в контекста на стратегическата рамка на ЕС, на конкретни групи от ромското население, като роми от ЕС, упражняващи своето право на свободно движение, граждани на трети държави и роми в присъединяващите се държави;
   ix. да включи в стратегическата рамка на ЕС процес за установяване на истината и постигане на признаване и помирение с цел изграждане на доверие, както и да открои конкретни културни и структурни мерки и инициативи, подкрепяни от фондовете на ЕС;
   x. да продължи да проверява приобщаващия характер на основните публични политики на държавите членки в контекста на европейския семестър в рамките на стратегията „Европа 2020“ и да поддържа силна връзка между приобщаващите структурни реформи, постигането на целите за приобщаване на ромите и използването на финансиране от ЕС в държавите членки;

3.  призовава държавите членки:

   i. да подготвят своите национални стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. с широк набор от приоритетни области, ясни и обвързващи цели, срокове и показатели за мониторинг, които разглеждат специфичните предизвикателства, отразяват многообразието на съответните ромски общности, и заделят значителни публични средства за тази цел;
   ii. да следват възходящ подход и да включват представители на ромите, общностите, НПО и органи по въпросите на равенството при изготвянето на своите национални стратегии за приобщаване на ромите (стратегии), както и да дадат възможност за пълноценното им участие в изпълнението, мониторинга и оценката на съответните стратегии;
   iii. да поставят борбата срещу антиромските настроения в сърцевината на своите стратегии, в допълнение към една от проявите на антиромските настроения, а именно, социалното и икономическото изключване; да разработят целенасочени стратегии и конкретни действия за борба срещу антиромските настроения, като например разследване на настоящи и минали расистки атаки срещу ромите; както и да насърчават равнопоставеното представителство на ромите във всички сфери на живота, включително в медиите, публичните институции и политическите органи;
   iv. да гарантират, че множествената и комбинираната дискриминация, интегрирането на принципа на равенство между половете и ориентираният към децата подход са подобаващо разгледани в техните стратегии;
   v. изрично да разглеждат децата като приоритет при програмирането и прилагането на своите стратегически национални стратегии за интеграция на ромите; отново подчертава значението на защитата и насърчаването на равен достъп до всички права за ромските деца;
   vi. да укрепят националните звена за контакт по въпросите на ромите по отношение на техния мандат, институционален капацитет, човешки ресурси и бюджет и да осигури тяхното подходящо позициониране в структурата на своите публични администрации, така че да им се даде възможност да извършват работата си чрез ефективна междусекторна координация;
   vii. да обърнат внимание, в контекста на своите стратегии, на конкретни групи от ромското население, като роми от ЕС, упражняващи своето право на свободно движение, и граждани на трети държави, включително ромите в присъединяващите се държави;
   viii. да включат в своите стратегии процес за установяване на истината и постигане на признаване и помирение с цел изграждане на доверие, както и да открои конкретни културни и структурни мерки и инициативи, подкрепяни от обществени фондове;
   ix. да осигурят и гарантират действително приобщаващия характер на своите основни обществени политики, да използват наличните структурни фондове на ЕС за подобряване на условията на живот и шансовете в живота на ромите по прозрачен и отговорен начин; да разследват случаите на текущи и минали злоупотреби със съответните фондове и да предприемат съдебни действия срещу извършителите; да предприемат необходимите стъпки за осигуряване на усвояването на всички средства, предназначени за ромските общности, включително до края на текущата МФР;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и държавите кандидатки, на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Комитета на регионите, за разпространение до поднационалните парламенти и съвети, Съвета на Европа и генералния секретар на Организацията на обединените нации (ООН).

(1) OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.
(3) OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(4) ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 171.
(5) ОВ С 328, 6.9.2016 г., стр. 4.
(6) Терминът „антиромски настроения“ понякога се формулира по различен начин и в някои държави членки той се определя с малко по-различен термин, като „антициганизъм“;
(7) Обща политическа препоръка № 13 на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта относно „Борбата с антиромски настроения и дискриминацията срещу ромите.
(8) Терминът „роми“ се използва като обобщаващ термин, който включва различни сродни групи в Европа, независимо дали те водят уседнал начин на живот или не, като например роми, пътуващи хора, синти, мануши, кале, романишали, бояши, ашкали, егюпци, йениши, доми и ломи, които може да имат различна култура и начин на живот.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност