Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2509(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0098/2019

Predkladané texty :

B8-0098/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.14
CRE 12/02/2019 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0075

Prijaté texty
PDF 138kWORD 49k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
Stratégie integrácie Rómov
P8_TA(2019)0075B8-0098/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o potrebe posilneného strategického rámca EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov po roku 2020 a zintenzívnení boja proti protirómskemu zmýšľaniu (2019/2509(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, Zmluvu o fungovaní Európskej únie a Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. apríla 2011 o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173) a na následné správy o vykonávaní a hodnotiace správy,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa uznania Rómov za skupinu, ktorá potrebuje osobitnú ochranu pred diskrimináciou,

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2053 (2017) o podpore začlenenia Rómov a kočovníkov,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(1),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch(2) a na závery Rady z 8. decembra 2016 o urýchlenom procese integrácie Rómov a z 13. októbra 2016 o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 14/2016,

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2017 o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov – protirómske zmýšľanie v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny(5),

–  so zreteľom na správu o základných právach z roku 2016, ktorú vydala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), a na jej prieskumy EU-MIDIS I a II a rozličné iné prieskumy a správy o Rómoch,

–  so zreteľom na európsku iniciatívu občanov s názvom Minority SafePack, ktorá bola zaregistrovaná 3. apríla 2017,

–  so zreteľom na príslušné správy a odporúčania rómskej občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a výskumných inštitúcií,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže protirómske zmýšľanie(6) je osobitná forma rasizmu, ideológia založená na rasovej nadradenosti, forma dehumanizácie a inštitucionálneho rasizmu podporovaného historickou diskrimináciou, ktorá sa prejavuje okrem iného násilím, nenávistnými prejavmi, vykorisťovaním, stigmatizáciou a najotvorenejšou formou diskriminácie(7);

B.  keďže Rómom(8) sa v Európe ešte stále upierajú ich ľudské práva;

C.  keďže v zisteniach správy Komisie o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2018)0785) sa zdôrazňuje, že „rámec bol kľúčový pre rozvoj nástrojov a štruktúr na úrovni EÚ a jednotlivých štátov, ktoré sú zamerané na podporu začleňovania Rómov, ale nepodarilo sa dosiahnuť cieľ, ktorým je ukončenie vylúčenia Rómov“;

D.  keďže hodnotenie, ktoré vykonala Komisia, ukazuje, že stratégie začleňovania musia súčasne a v rámci komplexného prístupu riešiť rôzne ciele so silnejším zameraním na boj proti protirómskemu zmýšľaniu; keďže popri štyroch cieľoch začleňovania Rómov (vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť a zdravie) by sa mal doplniť konkrétny cieľ nediskriminácie spolu s cieľmi v oblasti začleňovania Rómov;

E.  keďže pokrok dosiahnutý v začleňovaní Rómov je celkovo obmedzený; keďže sa zaznamenalo zlepšenie, pokiaľ ide o predčasné ukončenie školskej dochádzky a vzdelávanie v ranom detstve, ale došlo k zhoršeniu segregácie v školách; keďže došlo k zlepšeniu vlastného vnímaného zdravotného stavu Rómov, ale naďalej majú obmedzené zdravotné poistenie; keďže vo väčšine členských štátov sa nezaznamenalo žiadne zlepšenie v prístupe k zamestnaniu a podiel mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, sa dokonca zvýšil; keďže existujú vážne obavy v súvislosti s bývaním a v oblasti chudoby sa dosiahol len malý pokrok; keďže protirómske zmýšľanie a jeho prejavy, ako sú trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy na internete aj mimo neho, naďalej vzbudzujú vážne obavy; keďže činnosť EÚ bola považovaná za významnú pridanú hodnotu pre národné politiky týkajúce sa Rómov a ich vykonávanie prostredníctvom politických, správnych a finančných oblastí;

F.  keďže v hodnotení sa uvádzajú nedostatky v pôvodnom návrhu rámca a jeho obmedzená účinnosť počas vykonávania;

G.  keďže v hodnotení sa objasňuje skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť posilnenie postavenia a účasť Rómov prostredníctvom cielených opatrení; keďže posilnenie postavenia a budovanie kapacít Rómov a mimovládnych organizácií je kľúčové;

H.  keďže z hodnotenia vyplýva, že rámec EÚ nevenoval dostatočnú pozornosť zameraniu sa na konkrétne skupiny Rómov, že sa musí riešiť viacnásobná a prierezová diskriminácia a že v stratégiách je potrebný silný rodový rozmer a prístup zameraný na dieťa;

I.  keďže v súčasnom rámci EÚ chýbajú jasné ciele a merateľné ciele; keďže kvalitatívne a kvantitatívne monitorovacie postupy sú nedostatočné a zároveň odporúčania pre jednotlivé krajiny nie sú záväzné; keďže sa nevyvíja dostatočné úsilie zamerané na riešenie obmedzeného zapojenia rómskych jednotlivcov a komunít do navrhovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia opatrení, programov a projektov týkajúcich sa Rómov;

J.  keďže väčšina hlavných programov nie je inkluzívna, čo sa týka Rómov, a keďže cielené opatrenia v rámci štrukturálnych fondov nedokázali dosiahnuť udržateľné pozitívne zmeny v živote najviac znevýhodnených Rómov;

K.  keďže členské štáty nesú jasnú zodpovednosť za prijatie nápravných opatrení proti praktikám, ktoré diskriminujú Rómov;

L.  keďže otázka budovania dôvery medzi Rómami a nerómskym obyvateľstvom má zásadný význam pre zlepšenie života a životných šancí Rómov; keďže dôvera má zásadný význam pre spoločnosť ako celok;

1.  opakuje svoju pozíciu, výzvy a odporúčania navrhnuté a prijaté v uznesení z 25. októbra 2017 o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa prijali len obmedzené opatrenia v súvislosti s odporúčaniami uvedenými v danom uznesení;

2.  vyzýva Komisiu, aby:

   i. vypočula výzvy Európskeho parlamentu, Rady a mnohých mimovládnych organizácií a odborníkov a navrhla strategický rámec EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov na obdobie po roku 2020 so širším súborom prioritných oblastí, jasnými a záväznými cieľmi, lehotami a ukazovateľmi na monitorovanie a riešenie osobitných výziev a zohľadnenie rozmanitosti rómskych komunít a na pridelenie značných verejných finančných prostriedkov na tento účel;
   ii. dostatočne zapojila zástupcov Rómov, MVO a Európsku sieť orgánov pre rovnosť (Equinet) do návrhu strategického rámca EÚ, a to aj prostredníctvom viditeľného a prístupného konzultačného postupu, a umožnila ich zmysluplnú účasť na vykonávaní, monitorovaní a hodnotení tohto rámca, čím sa posilní ich zodpovednosť;
   iii. umiestnila boj proti protirómskemu zmýšľaniu do centra strategického rámca EÚ, a to aj prostredníctvom doplnenia osobitného cieľa nediskriminácie, ako aj ďalších cieľov, napríklad začlenenia Rómov do ekologicky udržateľnej digitálnej spoločnosti a ich spravodlivého zastúpenia vo všetkých oblastiach života, a nabádala členské štáty, aby rozvíjali cielené stratégie a konkrétne opatrenia na boj proti protirómskemu zmýšľaniu, ako aj jednému z jeho prejavov, a to spoločenskému a hospodárskemu vylúčeniu;
   iv. zabezpečila, aby sa v strategickom rámci EÚ náležite riešila viacnásobná a prierezová diskriminácia, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a prístup zameraný na deti;
   v. zabezpečila, že vyčlení primerané ľudské a finančné zdroje na to, aby mala potrebné kapacity na monitorovanie, podporu a poskytovanie usmernení týkajúcich sa vykonávania národných stratégií začleňovania Rómov vrátane usmernení pre národné kontaktné miesta pre otázky Rómov (NKMR);
   vi. posilnila Agentúru pre základné práva (FRA), pokiaľ ide o jej mandát, inštitucionálnu kapacitu, ľudské zdroje a rozpočet, aby mohla pomáhať pri navrhovaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení národných stratégií začleňovania Rómov;
   vii. prijala stratégiu pre rozmanitosť a začleňovanie pracovných síl na účely účasti Rómov v pracovnej sile inštitúcií EÚ;
   viii. venovala v strategickom rámci EÚ pozornosť osobitným skupinám rómskeho obyvateľstva, ako sú Rómovia z EÚ, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, štátni príslušníci tretích krajín a Rómovia v pristupujúcich krajinách;
   ix. zahrnula do strategického rámca EÚ proces pravdy, uznania a zmierenia v záujme budovania dôvery a aby zdôraznila konkrétne kultúrne a štrukturálne opatrenia a iniciatívy podporované z fondov EÚ;
   x. naďalej kontrolovala inkluzívnosť hlavných verejných politík členských štátov v rámci európskeho semestra v rámci stratégie Európa 2020 a udržiavala silné prepojenie medzi inkluzívnymi štrukturálnymi reformami, dosahovaním cieľov začleňovania Rómov a využívaním finančných prostriedkov EÚ v členských štátoch;

3.  vyzýva členské štáty, aby:

   i. vypracovali svoje národné stratégie začleňovania Rómov na obdobie po roku 2020 so širokým súborom prioritných oblastí, jasnými a záväznými cieľmi, lehotami a ukazovateľmi na monitorovanie a riešenie osobitných výziev a zohľadnenie rozmanitosti ich rómskych komunít a pridelili značné verejné finančné prostriedky na tento účel;
   ii. uplatňovali prístup zdola nahor a zapájali predstaviteľov Rómov, ich komunity, mimovládne organizácie a subjekty v oblasti rovnosti do návrhu svojich národných stratégií začleňovania Rómov (stratégie) a umožnili ich zmysluplnú účasť na vykonávaní, monitorovaní a hodnotení týchto stratégií;
   iii. umiestnili do centra svojich stratégií boj proti protirómskemu zmýšľaniu, ako aj jednému z jeho prejavov, a to spoločenskému a hospodárskemu vylúčeniu; vypracovali cielené stratégie a konkrétne opatrenia na boj proti protirómskemu zmýšľaniu, ako je napríklad vyšetrenie súčasných a minulých rasovo motivovaných útokov na Rómov; a podporovali vyvážené zastúpenie Rómov vo všetkých sférach života vrátane médií, verejných inštitúcií a politických orgánov;
   iv. zabezpečili, že sa v ich stratégiách náležite rieši viacnásobná a prierezová diskriminácia, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a prístup zameraný na deti;
   v. výslovne považovala deti za prioritu pri programovaní a vykonávaní ich strategických národných stratégií začleňovania Rómov; opätovne zdôrazňuje význam ochrany a podpory rovnakého prístupu ku všetkým právam rómskych detí;
   vi. posilnili NKMR z hľadiska ich mandátu, inštitucionálnej kapacity, ľudských zdrojov a rozpočtu a zabezpečili vhodné postavenie NKMR v rámci štruktúry svojich orgánov verejnej správy s cieľom umožniť im vykonávať ich prácu prostredníctvom účinnej medziodvetvovej koordinácie;
   vii. venovali vo svojich stratégiách pozornosť osobitným skupinám rómskeho obyvateľstva, ako sú Rómovia z EÚ, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, a štátni príslušníci tretích krajín vrátane Rómov z pristupujúcich krajín;
   viii. zahrnuli do svojich stratégií proces pravdy, uznania a zmierenia v záujme budovania dôvery a zdôraznili konkrétne kultúrne a štrukturálne opatrenia a iniciatívy podporované z verejných finančných prostriedkov;
   ix. zabezpečili a zaručili skutočnú inkluzívnosť svojich hlavných verejných politík, využívali dostupné štrukturálne fondy EÚ na zlepšenie životných podmienok a príležitostí Rómov transparentným a zodpovedným spôsobom; vyšetrili súčasné a minulé zneužívanie príslušných finančných prostriedkov a podnikli právne kroky proti páchateľom; prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie čerpania všetkých finančných prostriedkov určených pre rómske komunity, a to aj do konca súčasného VFR;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Výboru regiónov na rozoslanie parlamentom a radám na nižšej ako národnej úrovni, Rade Európy a Organizácii Spojených národov.

(1) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.
(4) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 171.
(5) Ú. v. EÚ C 328, 6.9.2016, s. 4.
(6) Protirómske zmýšľanie sa niekedy pomenúva inak a v rôznych členských štátoch sa občas označuje trochu odlišnými termínmi, napríklad proticigánske zmýšľanie.
(7) Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 13 o boji proti protirómskemu zmýšľaniu a diskriminácii Rómov.
(8) Slovo „Rómovia“ sa používa ako zastrešujúci výraz, ktorý zahŕňa rôzne príbuzné skupiny žijúce v celej Európe, bez ohľadu na to, či sú usadené alebo nie, ako sú napríklad Rómovia, Travellers, Sinti, Manuši, Kalé, Romaničal, Bojáš, Haškaliovia, Egypťania, Jenišovia, Dómovia a Lomovia, ktorých kultúry a životný štýl sa môžu navzájom líšiť.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia