Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2111(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0041/2019

Внесени текстове :

A8-0041/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0076

Приети текстове
PDF 197kWORD 65k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
P8_TA(2019)0076A8-0041/2019

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (2018/2111(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 и 23 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153, 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид членове 10 и 11 от ДЕС, както и прогласеното в член 10, параграф 3 разбиране, че „всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза“,

—  като взе предвид член 3, параграф 2 от ДЕС, в който е залегнало правото на свободно движение на хора,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид многогодишната финансова рамка за периода 2020—2027 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията(1),

—  като взе предвид Директива 2004/38/EO на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“(3) за периода 2014—2020 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013(5),

—  като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации(6),

—  като взе предвид Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар(7),

—  като взе предвид предложението за директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС (COM(2018)0358),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 г. относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави и за отмяна на Решение 95/553/ЕО(8),

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (СОМ(2009)0313),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., озаглавен „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна — Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

—  като взе предвид препоръката на Комисията от 12 септември 2018 г. относно мрежите за изборно сътрудничество, прозрачността онлайн, защитата от инциденти в сферата на киберсигурността и борбата с кампаниите за дезинформация в контекста на изборите за Европейски парламент (C(2018)5949),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно европейската гражданска инициатива(10) и предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно обучението за Европейския съюз в училище(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 март 2017 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 390/2014 от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г.(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар(14),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2013 г. относно „Укрепване на гражданството на ЕС: насърчаване на избирателните права на гражданите на ЕС“,

—  като взе предвид проучването на тематичен отдел „В“ на Парламента, публикувано през 2016 г., озаглавено „Пречки пред правото на свободно движение и пребиваване на граждани на Европейския съюз и техните семейства“,

—  като взе предвид доклада от 2018 г. на Агенцията за основните права, озаглавен „Превръщане на правата на гражданите на ЕС в действителност: националните съдилища привеждат в действие свободното движение и свързаните с него права“,

—  като взе предвид резултатите от Евробарометър 89/2018,

—  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2018 г. относно състава на Европейския парламент(15),

—  като взе предвид своята позиция от 4 юли 2018 г. относно проекта за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (Акт за избирането на членове на ЕП)(16),

—  като взе предвид своето решение от 07 февруари 2018 г. за преразглеждане на рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(17),

—  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси(18),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(19),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 септември 2018 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Гарантиране на свободни и честни европейски избори“ (COM(2018)0637),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по петиции (A8-0041/2019),

А.  като има предвид, че гражданството на ЕС и свързаните с него права бяха въведени първоначално през 1992 г. с Договора от Маастрихт и бяха допълнително разширени с Договора от Лисабон, който влезе в сила през декември 2009 г., но се прилагат само частично;

Б.  като има предвид, че правата, ценностите и принципите, на които се основава Съюзът и на които се акцентира в членове 2 и 6 от ДЕС, поставят гражданите в самия център на европейския проект; като има предвид, че по тази причина дебатът относно бъдещето на Европа включва и размисъл относно силата на нашата обща идентичност;

В.  като има предвид, че принципите на прозрачност, почтеност и отчетност на институциите на ЕС и на процесите на вземане на решения, произтичащи от членове 10 и 11 от ДЕС и член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, са съществени елементи на понятието „гражданство“ и са от ключово значение за изграждането и укрепването на доверието в Съюза като цяло; като има предвид, че прибягването до ad hoc и междуправителствени договорености и инструменти в няколко области на политиката на ЕС, както и до неформални органи за вземане на решения, заобикаляне и деинституционализация на обикновената законодателна процедура, води до риск от сериозно подкопаване на тези принципи;

Г.  като има предвид, че ЕС имаше затруднения при посрещането на многобройните кризи със значителни социално-икономически последици, което доведе до възхода на популистки и националистически идеологии, основани на изключващи идентичности и критерии за превъзходство, които противоречат на европейските ценности;

Д.  като има предвид, че незадоволителното управление на различни кризи увеличи разочарованието на гражданите от някои от резултатите от проекта на ЕС за интеграция; като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира, че гражданството на ЕС се счита за ценена привилегия сред гражданите, включително чрез възстановяване на доверието в проекта на ЕС, като се отдава приоритет на всички права на гражданите, включително, наред с другото, на гражданските, политическите и социалните права, като се подобрява качеството на демокрацията в рамките на Съюза, практическото упражняване на основните права и свободи и на възможността всеки гражданин да участва в демократичния живот на Съюза, като същевременно се предвижда по-голямо участие на гражданското общество в процесите на вземане на решения и прилагане;

Е.  като има предвид, че извършваното преразглеждане на ЕГИ има за цел да подобри ефективността на европейските граждански инициативи и да засили демокрацията на участието и активното гражданство;

Ж.  като има предвид, че достъпът до гражданството на ЕС се придобива чрез гражданство на държава членка, което се регулира от националните закони; като има предвид, че в същото време правата и задълженията, произтичащи от гражданството на ЕС, се определят от правото на ЕС и не зависят от държавите членки, поради което те не могат да бъдат ограничавани по неоправдан начин от държавите членки;

З.  като има предвид, че в контекста на достъпа до национално гражданство държавите членки следва да се подчиняват на принципите на правото на ЕС, например пропорционалност, върховенство на закона и недискриминация, които са подробно разработени в съдебната практика на Съда на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че перспективата за излизане на Обединеното кралство от ЕС („Брексит“) подчерта значението на правата, свързани с гражданството на ЕС, особено сред младите европейци, и тяхната роля в живота на милиони граждани на ЕС, като повиши информираността в ЕС относно потенциалната загуба на тези права и за двете страни;

Й.  като има предвид, че средната избирателна активност в изборите за Европейски парламент през 2014 г. беше 42,6%; като има предвид, че според последното проучване на Евробарометър през май 2018 г. едва 19% от запитаните европейски граждани са знаели датата на следващите европейски избори;

К.  като има предвид, че гражданите на ЕС са почти напълно неосведомени за центровете „Европа Директно“, въпреки че основната роля на тези служби е да предоставят информация;

Л.  като има предвид, че на територията на ЕС съществуват над 400 информационни центрове „Европа Директно“, които допринасят за комуникацията на Комисията относно политиките на Европейския съюз в пряк интерес на гражданите с цел те да бъдат ангажирани на местно и регионално равнище;

М.  като има предвид, че понятието „гражданство“ определя връзката на гражданите с политическата общност, включително техните права, задължения и отговорности; като има предвид, че съгласно член 20 от ДФЕС гражданите на Съюза имат правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент, както и в общинските избори в държавата членка, в която пребивават, при същите условия, както и гражданите на тази държава;

Н.  като има предвид, че европейските граждани са пряко представени в Европейския парламент и всеки гражданин трябва да получава еднакво внимание от страна на институциите на ЕС; като има предвид, че член 8 от ДФЕС установява принципа на интегриране на принципа на равенство между половете, като предвижда, че „във всички негови дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“;

О.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз е установил по редица дела, че гражданите на дадена държава членка могат да се позоват на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и по отношение на същата държава(20);

П.  като има предвид, че няколко държави членки предлагат т.нар. програми „златна виза“ и схеми за инвеститори като средство за получаване на гражданство;

Р.  като има предвид, че свободата на движение предоставя на гражданите на ЕС възможности да пътуват, учат, работят и живеят в други държави от ЕС; като има предвид, че повече от 16 милиона европейци се възползват от правото си да пребивават в друга държава от ЕС;

С.  като има предвид, че правото на свободно движение е от централно значение за гражданството на ЕС и допълва другите свободи на вътрешния пазар на ЕС; като има предвид, че младите европейци са особено привързани към свободата на движение, която се счита за най-положителното постижение на ЕС след гарантирането на мира в Европа;

Т.  като има предвид, че при прилагането на Директива 2004/38/ЕО има практически трудности и че за европейските граждани все още може да е трудно да се преместят или да живеят в друга държава членка, което се дължи на дискриминация, произтичаща от изисквания за гражданство, влизане в страната и местопребиваване; като има предвид, че съществува значителна съдебна практика на Съда на ЕС, която има за цел да изясни основни понятия, свързани с мобилността на гражданите на ЕС;

У.  като има предвид, че правото на консулска закрила е гарантирано съгласно членове 20 и 23 от ДФЕС и че следователно гражданите на ЕС, които се намират на територията на трета държава, в която държавата членка по гражданство няма представителство, имат право на закрила от всяка друга държава членка при същите условия, както гражданите на тази държава; като има предвид, че извънредните ситуации, природните бедствия или събития, като терористични нападения, може да засегнат европейски граждани от държава членка, която няма представителство в засегнатата трета държава;

Ф.  като има предвид, че в доклада за гражданството на ЕС за 2017 г. Комисията е показала ангажираност да организира кампания в целия ЕС за информиране и повишаване на осведомеността относно гражданството на ЕС, за да се помогне на гражданите да разберат по-добре своите права; като има предвид, че е необходимо тази отговорност за по-добро информиране на гражданите на ЕС относно техните права и задължения да бъде споделена между държавите членки и гражданското общество;

Х.  като има предвид, че съгласно доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 2017 г. от 2012 г. насам все повече хора съобщават, че са преживели някаква форма на дискриминация;

Ц.  като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането на достиженията на правото от Шенген в нормативната уредба на ЕС значително увеличи свободата на движение на територията на ЕС и е едно от най-големите постижения на процеса на европейска интеграция;

Ч.  като има предвид, че въвеждането на европейското гражданство е постижение на европейския проект, който предстои да разгърне пълния си потенциал; подчертава, че това е единствена по рода си конструкция, невиждана никъде другаде по света;

1.  счита, че не всички разпоредби относно гражданството на ЕС се прилагат, за да могат да достигнат пълния си потенциал, въпреки че това би създало възможност за укрепване на европейската идентичност; подчертава, че със създаването на гражданството на Съюза бе доказано, че може да съществува форма на гражданство, която не се определя от националност, и че тя поставя основите на политическа област, от която произтичат права и задължения, определяни от правото на Европейския съюз, а не от държавното право; призовава институциите на Съюза да предприемат необходимите мерки за подобряване на прилагането, обхвата и ефективността на разпоредбите на Договора относно гражданството, както и на съответните разпоредби, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз; посочва, че европейските граждани не са напълно наясно с правата си, произтичащи от гражданството на Съюза;

2.  припомня, че гражданството на ЕС се добавя към гражданството на държавата членка; подчертава, че гражданството на ЕС позволява допълването на многобройни идентичности за гражданина и че изключващият национализъм и популистките идеологии подкопават тази възможност; счита, че упражняването на активно гражданство и насърчаването на гражданското участие са от ключово значение за засилване на чувството за принадлежност към политически проект за подпомагане на развитието на споделено чувство за европейска идентичност, взаимно разбирателство, междукултурен диалог и транснационално сътрудничество и за изграждане на отворени, приобщаващи, сплотени и устойчиви общества;

3.  счита, че пълното прилагане от страна на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и активното насърчаване на правата и принципите, заложени в нея, представляват основно средство за гарантиране на ефективното участие на гражданите в демократичния процес на ЕС и за придаване на конкретност на разпоредбите, определени в член 20 от ДФЕС;

4.  подчертава, че корпусът от права и задължения, произтичащи от гражданството на Съюза, не може да бъде ограничаван по неоправдан начин; във връзка с това настоятелно призовава държавите членки да използват своите прерогативи да предоставят гражданство в дух на справедливо сътрудничество, включително в случаи на деца на граждани на ЕС, които са изправени пред трудности при изпълнението на критериите за гражданство съгласно националните правила; подчертава, че успешното упражняване на правата, свързани с гражданството, предполага защитата и насърчаването на всички права и свободи, заложени в Хартата на основните права, включително за хората с увреждания, които следва да могат да упражняват основните си права по същия начин, както всички други граждани, както и че интегрирането на принципа на равенство между половете се прилага с цел да се гарантира, че жените пълноценно упражняват правата, свързани с гражданството на ЕС;

5.  припомня, че гражданството на Съюза има също така по-широкообхватно въздействие и предоставя права в областта на демократичното участие, както следва от член 10 и член 11 от ДЕС; подчертава, че за упражняването на правото на участие в демократичния живот на Съюза решенията следва да се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите и че следователно е от основно значение да се предоставят съответните гаранции относно прозрачността при вземането на решения и борбата с корупцията;

6.  изразява съжаление относно съществуващите клаузи за неучастие на някои държави членки по отношение на части от Договорите, които подкопават и де факто създават разлики по отношение на правата на гражданите, предвидени да бъдат равни съгласно Договорите;

7.  отбелязва, че програмите „Еразъм +“, „Права, равенство и гражданство“ и „Европа за гражданите“ са от голяма полза за гражданите на ЕС, и особено за младите хора, като повишават тяхната информираност за статута им на граждани на ЕС и като увеличават техните знания за правата, произтичащи от този статут, и основните ценности, свързани с него; счита, че европейските доброволчески програми, като Европейската доброволческа служба и Европейски корпус за солидарност, също са неразривна част при изграждането на европейско гражданство; подчертава изключителната важност на тези програми, особено за младите хора, и призовава за увеличаване на финансирането за тях;

Политически права

8.  изразява загриженост във връзка с тенденцията за намаляване на избирателната активност на изборите за национални парламенти и за Европейски парламент, по-специално сред младите хора; изразява убеждението си, че укрепването на публичната сфера на ЕС и пълното прилагане на европейското гражданство имат потенциала да помогнат за обръщането на тази низходяща тенденция чрез засилване на чувството на гражданите за принадлежност към европейската общност и подкрепа за представителната демокрация;

9.  признава усилията на Комисията да насърчава програми, които благоприятстват европейското гражданство и информираността на гражданите за техните политически права; обръща внимание обаче, че е отбелязан незначителен напредък по отношение на прилагането на член 165 от ДФЕС като правно основание за насърчаване на европейското измерение в образованието на гражданите; намира, че е от съществено значение да се подпомага участието на гражданите в демократичния живот на ЕС, и счита, че разработването на учебни програми за ЕС в образователните системи следва да бъде приоритет, за да продължи да се доразвива потенциалът на гражданството на ЕС;

10.  отново изразява съжаление във връзка с факта, че някои граждани на ЕС са лишени от избирателни права в своята държава членка по гражданство и не могат да участват в изборите за национален парламент в държавата членка по местопребиваване; подчертава, че загубата на избирателни права, произтичаща от пребиваването в друга държава членка, би могло да възпре преместването на гражданите в друга държава членка и следователно би могло да представлява потенциално нарушение на член 18 от ДФЕС;

11.   счита, че в система на представителна демокрация е от съществено значение да се гарантира правилното функциониране на институциите на ЕС, за да се защитят всички политически права на гражданите на ЕС; подчертава значението на достъпността на информацията относно гражданството на ЕС и правата, произтичащи от неговото притежаване, на всички официални езици на Европейския съюз, с цел укрепването на представата за гражданство на ЕС; изразява съжаление относно факта, че след влизането в сила на Договора от Лисабон член 15, параграф 3 от ДФЕС, който стана правно основание за публичен достъп до документи и който разширява обхвата на правилата за достъп до всички институции, органи, агенции и служби на Съюза, все още не е напълно приложен; счита, че напредъкът в приемането на новия регламент последователно е възпрепятстван от държавите членки;

Свободно движение

12.  признава ползите от свободното движение за гражданите на ЕС и за икономиките на държавите членки; посочва по-специално, че правата, произтичащи от Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, невинаги се знаят и зачитат, което води до пречки пред свободното движение и пребиваване за гражданите на ЕС и техните семейства, както и до дискриминация срещу тях; припомня задължението на държавите членки да защитават правото на свободно движение, включително на събиране на семейството, за съпрузите от еднакъв пол;

13.  изразява загриженост, че тълкуването на някои разпоредби и условия от Директива 2004/38/ЕО от националните съдилища се различава не само в отделните държави членки, но понякога и в рамките на една и съща юрисдикция; отбелязва със загриженост, че националните органи невинаги са напълно наясно с правата и задълженията, установени съгласно Директива 2004/38/ЕО;

14.  подчертава проблема с липсата на информация или с предоставянето на невярна или объркваща информация относно изискванията за виза за членовете на семейството или относно правото на пребиваване; настоява, че държавите членки следва да гарантират премахването на ненужните пречки пред правото на влизане/пребиваване, по-специално за граждани на трети държави, които са членове на семейството на граждани на ЕС;

15.  изразява загриженост относно затрудненията, които гражданите срещат при признаването на своите професионални квалификации в цяла Европа; счита, че Директивата за професионалните квалификации и Европейската квалификационна рамка спомогнаха за улесняване на признаването в държавите членки; счита също така, че признаването на професионалните квалификации е основен фактор, който гарантира по-голяма мобилност на студентите и хората с професионална квалификация; призовава Комисията във възможно най-голяма степен да продължи тенденцията за улесняване на признаването на професионалните квалификации;

16.  изразява дълбока загриженост във връзка с констатациите от проучването, извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права, в което се установява наличието на дискриминация при търсенето на работа, при достъпа до различни услуги, като наемане на кола или апартамент или някои банкови услуги и в областта на образованието и данъчното облагане; подчертава, че дискриминацията на основание гражданство може да създаде пречки пред свободното движение на гражданите на Съюза; призовава ЕС и държавите членки да обърнат особено внимание на тези случаи на дискриминация и да предприемат решителни действия за тяхното предотвратяване;

17.  подчертава ролята на мобилността за личностното развитие на младите хора чрез засилване на обучението и културните обмени, както и чрез подобряване на разбирането на активното гражданство и неговото практикуване; насърчава държавите членки да подкрепят програми на ЕС, които насърчават мобилността;

18.  оценява значението на културата, изкуството и науката като неделими аспекти на активното гражданство на ЕС; изтъква тяхната роля за укрепване на споделеното чувство на гражданите за принадлежност към Съюза, насърчаване на взаимното разбирателство и поощряване на междукултурния диалог;

Консулска закрила

19.  отбелязва, че понастоящем почти седем милиона граждани на ЕС живеят в държави извън ЕС и че се очаква този брой да нарасне до поне 10 милиона до 2020 г.;

20.  счита, че правото на консулска закрила е от полза за всички граждани на ЕС, и припомня, че в Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета консулската закрила се тълкува във възможно най-широк смисъл, т.е. всякакъв вид консулска помощ; подчертава, че информираността относно тези права все още е ограничена;

21.  призовава Комисията да публикува оценка на прилагането на Директива (ЕС) 2015/637 и да започне процедура за установяване на неизпълнение, когато е приложимо; призовава държавите членки да разработят протоколи за извънредни ситуации, като вземат предвид непредставените граждани, за да се подобри комуникацията в такива ситуации в координация с представителствата на други държави членки и делегациите на ЕС; припомня своя дългогодишен призив за засилване на ролята на делегациите на ЕС в трети държави и подчертава добавената стойност от дипломатическата мрежа на ЕС, която съществува по места;

Петиция до Европейския парламент и жалба до Европейския омбудсман

22.  подчертава значението на правото на петиции, съгласно член 227 от ДФЕС и член 44 от Хартата на основните права, съответно, както и правото на сезиране на омбудсмана, заложено в член 228 от ДФЕС и в член 43 от Хартата на основните права; приветства работата на Европейския омбудсман в областта на борбата срещу лоша администрация в институциите, органите и агенциите на Съюза, и по-специално по отношение на прозрачността; подчертава значението на прозрачността за правилното демократично функциониране и участие в Съюза, способстваща за доверието на неговите граждани; одобрява в тази връзка препоръките на Омбудсмана, отправени в неотдавнашния му специален доклад относно прозрачността на законодателния процес на Съвета;

Препоръки

23.  препоръчва на Комисията да упражнява своите прерогативи по член 258 от ДФЕС и да прикани Съда на Европейския съюз да се произнесе дали лишаването от избирателни права поради пребиваване в друга държава – членка на ЕС следва да се счита за нарушаване на свободното движение и пребиваване; отново призовава държавите членки да приложат Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия, включително да премахнат лишаването от избирателни права на пребиваващите в чужбина, що се отнася до избори за национални парламенти;

24.  предлага на Комисията да разшири изброените в член 20, параграф 2 от ДФЕС права посредством процедурата, установена в член 25 от ДФЕС, за да се даде възможност на гражданите на ЕС да изберат дали да гласуват в държавата членка по гражданство или по местопребиваване и това да включва всички избори в съответствие с конституционните възможности на всяка държава членка;

25.  призовава държавите членки да въведат инструменти за електронна демокрация на местно и национално равнище и да ги включат по подходящ начин в политическия процес, като улесняват демократичното участие както на гражданите, така и на пребиваващите лица;

26.  счита, че преразглеждането на правната уредба, уреждаща Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), представляваше възможност за увеличаване на участието на гражданите в процеса на изработване на политиките на ЕС, като инструментът бъде направен по-малко бюрократичен и по-достъпен;

27.  призовава Комисията да разработи по-строги практики по отношение на политическите и правните последващи действия, предприети във връзка с успешните ЕГИ;

28.  настоява да бъдат инвестирани повече ресурси в създаването на допълнителни програми и инициативи, които имат за цел да насърчат изграждането на европейско обществено пространство, в което упражняването на основните права и свободи, социалното благоденствие и реализирането на европейските ценности да се превърнат в модел за идентичност на гражданите; приветства програмата „Права и ценности“ като ценен пример за активната подкрепа на Съюза за неговите ценности и права, произтичащи от гражданството на ЕС и залегнали в Договорите, включително чрез подкрепа за организациите на гражданското общество, които насърчават и защитават тези права и ценности; подчертава, че е важно да се запази настоящият бюджет за програма „Права и ценности“; решително се противопоставя на неговото намаляване в новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., както е предложено от Комисията;

29.  силно насърчава европейските политически партии и техните партийни членове да осигурят балансирано от гледна точка на пола представителство на кандидатите чрез списъци от типа „цип“ или други еквивалентни методи;

30.  предлага значително да бъде повишена видимостта на центровете „Европа Директно“; подчертава, че тези центрове следва да функционират като посредници в сътрудничество с публичните администрации в държавите членки и гражданското общество (включително синдикалните организации, стопанските асоциации и публични и частни структури) с цел активно информиране на европейските граждани относно техните права и задължения и с цел насърчаване на участието на гражданите на местно равнище в демократичния живот на Европейския съюз; насърчава държавите членки и образуванията на регионално и местно равнище да си сътрудничат активно с тези служби; подчертава, че тези служби следва да работят в ползотворно взаимодействие с програми като „Европа за гражданите“; призовава Комисията да гарантира, че тези служби централизират съответната информация, която дава възможност на гражданите на ЕС да упражняват правата си, както и да улесни упражняването на правата, произтичащи от гражданството на ЕС; счита, че службата SOLVIT следва да бъде допълнително рационализирана, за да действа по-ефективно при защитата на правата на гражданите на ЕС, преди последните да търсят съдебна или административна защита;

31.  в този смисъл призовава Комисията да представи предложение, което да засили както ролята на центровете „Европа Директно“, така и упражняването на гражданството на ЕС въз основа на правата, предоставени на работниците при прилагането на Директива 2014/54/ЕС, включително правото на гражданите на ЕС на защита от дискриминация, упражняването на правото им на глас съгласно член 22 от ДФЕС, правото им на свободно движение съгласно член 21 от ДФЕС и Директива 2004/38/ЕО, както и правото на свободно движение, с което се ползват членовете на техните семейства;

32.  призовава Комисията да действа последователно по отношение на нарушенията на Директива 2004/38/ЕО, извършвани от държавите членки, и призовава за актуализирани насоки на ЕС за прилагане и тълкуване на законодателството, засягащо гражданите на ЕС, за да бъдат включени последните достижения от практиката на Съда на Европейския съюз, като по този начин се гарантира пълна ефективност на правото на ЕС;

33.  призовава за последователно прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички дейности на ЕС, по-специално при приемането на законодателство или прилагането на политики, свързани с гражданството на ЕС;

34.  припомня, че на няколко пъти от 2014 г. насам Парламентът изразява своята загриженост във връзка с факта, че всички национални схеми, които включват пряка или непряка продажба на гражданство на ЕС, подкопават самото понятие за европейско гражданство; призовава Комисията да наблюдава тези схеми и да изготви доклад относно националните схеми, по които се предоставя гражданство на инвеститори, както е предвидено в доклада за гражданството на ЕС от 2017 г.;

35.  изразява съжаление, че в доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 2017 г. не се споменават Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на петиция, правото на сезиране на Европейския омбудсман, правото на достъп до документи или правото на подкрепа за ЕГИ; призовава Комисията да обърне необходимото внимание на разпоредбите на Хартата и при следващата оценка да работи за преодоляване на тези недостатъци;

36.  подчертава, че все по-голям брой европейски граждани стават жертви на терористични атаки в държава, различна от тяхната собствена, и съответно призовава спешно за установяването на протоколи в държавите членки за оказване на помощ в случай на терористично нападение на европейци, които не са техни граждани, в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/541 за борба с тероризма;

37.  предлага на държавите членки да определят 9 май като европейски официален празник, за да се засили чувството за европейска принадлежност и да се създаде пространство за граждански движения и дейности;

38.  отново призовава Комисията да представи предложение за изпълнение на препоръките на Парламента относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

39.  твърдо вярва, че принципът на недискриминация е крайъгълен камък на европейското гражданство и както общ принцип, така и основна ценност в правото на ЕС съгласно член 2 от ДЕС; настоятелно призовава Съвета да приключи приемането на хоризонталната директива на ЕС за борба с дискриминацията с цел допълнително да се гарантират основните права в рамките на Съюза чрез приемането на конкретно законодателство на ЕС, което изцяло да прилага член 18 и член 19 от ДФЕС чрез хоризонтален подход; изразява съжаление във връзка с факта, че едно десетилетие след публикуването на предложението на Комисията, директивата за борба с дискриминацията все още остава блокирана от Съвета;

40.  припомня посоченото в Договорите задължение за присъединяване към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ); призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки за приключване на присъединяването на Съюза към ЕКПЧ и за присъединяване към Европейската социална харта;

41.  подчертава, че качественото гражданско образование за всички възрасти (формално и неформално) е от решаващо значение за увереното упражняване на демократичните права на гражданите и правилното функциониране на демократичното общество; отбелязва, че единствено продължаващите усилия в областта на образованието могат да осигурят по-голямо участие в изборите на европейско равнище и да подобрят междукултурното разбирателство и солидарността в Европа, както и да преодолеят дискриминацията, предразсъдъците и неравенството между половете; препоръчва членове 165, 166 и 167 от ДФЕС да се използват като правно основание за проучване на потенциала на политиките в областта на образованието, професионалното обучение и младежта;

42.  припомня приноса на политическите партии на европейско равнище за „формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза“ (член 10, параграф 4 от ДЕС); призовава поради това да се предостави на отделните граждани на ЕС възможността пряко да подават заявка за членство в политическите партии на европейско равнище;

43.  припомня необходимостта да бъде насърчавано европейското измерение на европейските парламентарни избори с цел да се допринесе за евентуалната бъдеща работа на Парламента чрез упражняване на правото му на законодателна инициатива съгласно член 225 от ДФЕС; призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за насърчаване на правата на гражданите сред европейските граждани, включително правата, свързани с правото на глас; подчертава, че по-добрата и по-целенасочена информация относно европейските политики и относно въздействието на законодателството на ЕС върху ежедневието на гражданите би подобрило избирателната активност на изборите за Европейски парламент; припомня необходимостта от насърчаване на участието в изборите за Европейски парламент чрез увеличаване на видимостта на европейските политически партии; отново заявява, че насърчаването на участието в европейските избори е споделена отговорност на гражданите, държавите членки и ЕС; подчертава необходимостта да се информират гражданите относно неотдавнашната реформа на избирателния закон и относно процеса „водещ кандидат“ (Spitzenkandidat); подчертава политическото значение и символизма на тази фигура, що се отнася до укрепването на гражданството на ЕС;

44.  припомня, че Европейският парламент е парламентът на целия Съюз и че играе съществена роля в гарантирането на легитимността на политическите институции на ЕС, като ги прави отговорни чрез гарантиране на подходящ парламентарен контрол; поради това настоява, че законодателните правомощия и правата на контрол от страна на Парламента трябва да бъдат гарантирани, консолидирани и укрепени;

45.  припомня насоките на Комисията относно прилагането на законодателството на Съюза за защита на данните в контекста на изборите и нейното съобщение от 12 септември 2018 г. относно гарантирането на свободни и честни избори в Европа (COM(2018)0637); призовава да се положат всички усилия, за да се гарантира, че изборите ще бъдат свободни от неправомерна намеса; подчертава необходимостта от определянето на политика на ЕС за справяне с антиевропейската пропаганда и целенасоченото разпространение на невярна информация;

46.  насърчава Комисията да засили насърчаването на демократичното участие чрез засилване на диалога ѝ с гражданите, засилване на разбирането от страна на гражданите относно ролята на законодателството на ЕС в тяхното ежедневие, както и като изтъква тяхното право да гласуват и да бъдат избирани на местно, национално и европейско равнище;

47.  приканва Комисията да използва в тази връзка социалните медии и цифровите инструменти, със специален акцент върху увеличаването на участието на младите хора и хората с увреждания; призовава за разработването и прилагането на инструменти за електронна демокрация, като например онлайн платформи, с оглед по-прякото участие на гражданите в демократичния живот на ЕС, което би благоприятствало тяхната ангажираност;

48.  подкрепя изготвянето и разпространението на печатни продукти и мултимедийни материали на всички официални езици на ЕС с акцент върху повишаването на осведомеността на гражданите на ЕС относно техните права и за укрепване на способността им да упражняват правата си ефективно във всяка държава членка;

49.  счита, че предвид нарастващото въздействие на социалните медии върху живота на гражданите, европейските институции следва да продължат да разработват нови механизми и публични политики, които имат за цел да защитават основните права на хората в цифровата среда; подчертава необходимостта от сигурен, справедлив и прозрачен обмен на данните на гражданите; подчертава, че свободните медии и достъпът до множество мнения са неразделна част от една стабилна демокрация и че медийната грамотност е от решаващо значение и следва да се развива в ранна възраст;

50.  насърчава използването на член 25 от ДФЕС с цел предприемане на мерки, които биха могли да улеснят ежедневното упражняване на европейското гражданство;

51.  изисква от Комисията, в съответствие с член 25 от ДФЕС, в следващия доклад за гражданството да вземе предвид развитието на правата на гражданството на ЕС във вторичното законодателство и съдебната практика, както и да предложи пътна карта за обединяването на целия този напредък, за да бъде официално взето предвид развитието на Съюза в тази област;

52.  подчертава, че крайната цел на тази дейност, в съответствие с процедурата по член 25 от ДФЕС, е да се предприемат конкретни инициативи за консолидиране на специфичните за гражданите права и свободи съгласно Устава на гражданството на ЕС, подобно на Европейския стълб на социалните права, включително основните права и свободи, залегнали в Хартата на основните права, наред със социалните права, определени в Европейския стълб на социалните права, и ценностите, установени в член 2 от ДЕС, като определящи елементи на европейското „обществено пространство“, включително, наред с другото, моделът на управление, който се отнася до това публично пространство, достойнството, свободата, правовата държава, демокрацията, плурализмът, толерантността, справедливостта и солидарността, равенството и недискриминацията, които биха били взети предвид при бъдещо или евентуално реформиране на Договорите;

o
o   o

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на държавите членки.

(1) OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
(2) OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(3) ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3.
(4) OВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1.
(5) ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1.
(6) OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
(7) OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 132.
(8) OВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 1.
(9) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 215.
(10) ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 17.
(11) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 117.
(12) OВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 57.
(13) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 28.
(14) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 98.
(15) ОВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 83.
(16) Приети текстове, P8_TA(2018)0282.
(17) ОВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 89.
(18) Приети текстове, P8_TA(2018)0226.
(19) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(20) Например решение на Съда от 8 март 2011 г. по дело Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l’emploi (ONEM), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124, решение на Съда от 2 март 2010 г., Janko Rottman/Freistaat Bayern, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, решение на Съда от 5 май 2011 г., Shirley McCarthy/ Secretary of State for the Home Department, C-434/09, ECLI:EU:C:2011:277 и решение на Съда от 15 ноември 2011 г., Murat Dereci and others/Bundesministerium für Inneres, C-256/11, ECLI:EU:C:2011:734.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност