Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2080(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0050/2019

Внесени текстове :

A8-0050/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0080

Приети текстове
PDF 173kWORD 67k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проект на регламент на Европейския парламент за определяне на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 228, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид членове 41 и 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 45 и 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по петиции (A8-0050/2019),

1.  приема приложения проект на регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде приложения проект на регламент на Съвета и на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 228, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да осигури публикуването на регламента в Официален вестник на Европейския съюз, след като Комисията е изразила становището си и Съветът е дал своето одобрение относно приложения проект на регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯTA

Проект на регламент на Европейския парламент за определяне на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 228, параграф 4 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението от Съвета,

като взе предвид становището на Комисията,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана следва да бъдат определени в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално член 20, параграф 2, буква г) и член 228, Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и Хартата на основните права на Европейския съюз.

(2)  По-специално в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз се признава правото на добра администрация като основно право на европейските граждани. От друга страна, в член 43 от Хартата се признава правото на сезиране на Европейския омбудсман за случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. За да бъдат тези права ефективни и да подобряват способността на омбудсмана да извършва задълбочени и безпристрастни разследвания, омбудсманът следва да разполага с всички инструменти, които са необходими за успешното изпълнение на неговите функции, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

(3)  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент(1) беше изменено за последен път през 2008 г. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. беше въведена нова правна рамка за Съюза. По-специално, член 228, параграф 4 от ДФЕС дава възможност на Европейския парламент, след като поиска становището на Комисията и след одобрението на Съвета, да приема правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана. Поради това е желателно да се отмени Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом и да се замени с регламент в съответствие с приложимото понастоящем правно основание.

(4)  При определянето на условията, при които до омбудсмана може да се подаде жалба, следва да се спазва принципът за пълен, безплатен и лесен достъп независимо от специфичните ограничения, свързани със съвпадането ѝ с нови или висящи съдебни и административни производства.

(5)  Омбудсманът има право да отправя препоръки, когато установи, че дадена институция, орган, служба или агенция на Съюза не прилага правилно съдебно решение.

(6)  Необходимо е да се определят процедурите, които ще се прилагат, в случай че в резултат на извършваните от омбудсмана разследвания се разкрият случаи на лошо администриране. Необходимо е също да се предвиди разпоредба, по силата на която омбудсманът представя подробен доклад пред Европейския парламент в края на всяка годишна сесия.

(7)  За да се засили ролята на омбудсмана, е желателно да му се даде възможност, без да се засяга основната му функция, която е да разглежда жалби и да извършва разследвания по собствена инициатива с цел да се установят повтарящи се или особено сериозни случаи на лошо администриране и с цел да се насърчават най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

(8)  За да се повиши ефективността на действията му, омбудсманът следва да има право, по собствена инициатива или въз основа на жалба, да извършва допълнителни разследвания във връзка с предишни разследвания, за да установи дали и в каква степен съответната институция, орган, служба или агенция е изпълнила отправените препоръки. Омбудсманът следва също така да има право да включва в годишния си доклад пред Европейския парламент оценка на степента, в която отправените препоръки са изпълнени, и оценка на адекватността на ресурсите, които са му предоставени за изпълнение на функциите му, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

(9)  Омбудсманът следва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнението на неговите функции. За тази цел институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да имат задължение да предоставят на омбудсмана информацията, която той поиска от тях, без да се накърняват задълженията му съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(2). Достъпът до класифицирана информация или документи следва да се осъществява съгласно правилата за обработването на поверителна информация от съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза. Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, които предоставят класифицирана информация или документи, следва да уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани. За прилагането на правилата за обработването на поверителна информация от страна на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза омбудсманът следва предварително да е съгласувал със съответната институция, орган, служба или агенция условията за работа с класифицирана информация или документи или с друга информация, спрямо която се прилага задължението за опазване на професионална тайна. Ако омбудсманът счете, че поисканото съдействие не е налице, той следва да уведоми Европейския парламент за това, който следва да предприеме необходимите мерки.

(10)  Омбудсманът и служителите от администрацията на омбудсмана са длъжни да опазват поверителния характер на информацията, която са получили при упражняване на функциите си. Въпреки това омбудсманът следва да уведоми компетентните органи за фактите, които счита, че имат отношение към наказателното право и които са му станали известни в рамките на извършвано от него разследване. Омбудсманът следва да може да уведоми заинтересованата институция, орган, служба или агенция на Съюза за фактите, които поставят под съмнение поведението на техен служител.

(11)  Следва да се вземат предвид последните промени в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза срещу престъпления, по-специално създаването на Европейска прокуратура с Регламент (ЕС) 2017/1939(3) на Съвета, за да се даде възможност на омбудсмана да я уведомява за информацията, попадаща в обхвата на нейната компетентност. По същия начин, за да се спази изцяло презумпцията за невиновност и правото на защита, закрепени в член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е желателно, когато омбудсманът уведоми Европейската прокуратура за информация, която попада в обхвата на нейната компетентност, да съобщи на заинтересованото лице и жалбоподателя за това уведомяване.

(12)  Следва да се предвиди възможност за сътрудничество между омбудсмана и аналогични органи в държавите членки при спазване на приложимото национално законодателство. Желателно е също така да се предприемат мерки, за да се даде възможност на омбудсмана да си сътрудничи с Агенцията на Европейския съюз за основните права, тъй като това сътрудничество може да направи изпълнението на функциите му по-ефективно.

(13)  Европейският парламент следва да назначава омбудсмана в началото на парламентарния мандат и за срока на този мандат, като го избира измежду лица, които са граждани на Съюза и предоставят всички необходими гаранции за независимост и компетентност. Следва също така да бъдат определени условията за прекратяване на функциите на омбудсмана, както и за заместването му.

(14)  Функциите на омбудсмана следва да се изпълняват при пълна независимост. Омбудсманът следва да положи тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз при встъпването си в длъжност. Следва да бъдат определени случаите на несъвместимост, възнаграждението, привилегиите и имунитетите на омбудсмана.

(15)  Следва да бъдат приети разпоредби относно седалището на омбудсмана, което следва да е същото като това на Европейския парламент. Следва също така да се предвидят разпоредби не само относно длъжностните лица и служителите в секретариата на омбудсмана, които го подпомагат при изпълнението на функциите му, но и относно неговия бюджет.

(16)  Омбудсманът приема разпоредбите за прилагане на настоящия регламент. За да се гарантират правната сигурност и най-високите стандарти при изпълнението на функциите на омбудсмана, минималното съдържание на разпоредбите за прилагане, които ще се приемат, следва да бъде определено в настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.  С настоящия регламент се определят правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана („Устав на Европейския омбудсман“).

2.  Омбудсманът действа независимо от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза в съответствие с правомощията, предоставени му с Договорите, и при надлежно спазване на член 20, параграф 2, буква г), член 228 от ДФЕС и член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с правото на добра администрация.

3.  При изпълнението на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, омбудсманът не може да встъпва в съдебни производства, нито може да оспорва обосноваността на съдебно решение или компетентността на съда да се произнесе с решение.

Член 2

1.  Омбудсманът подпомага за разкриването на случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза с изключение на Съда на Европейския съюз, когато той изпълнява правораздавателните си функции, и ако е целесъобразно, отправя препоръки с оглед на прекратяването им. Действията на други органи или лица не могат да бъдат предмет на жалба пред омбудсмана.

2.  Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с местопребиваване или седалище в държава членка може да подаде до омбудсмана, пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент, жалба във връзка със случай на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза с изключение на Съда на Европейския съюз, когато той изпълнява правораздавателните си функции. Веднага след като е сезиран с жалба, омбудсманът уведомява заинтересованата институция, орган, служба или агенция непосредствено, като спазва стандартите на Съюза в областта на защитата на личните данни.

3.  В жалбата се посочват ясно предметът ѝ и самоличността на жалбоподателя. Жалбоподателят може да поиска жалбата или части от нея да останат поверителни.

4.  Жалбата трябва да бъде подадена в срок от три години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се основава, и да бъде предшествана от подходящите административни действия пред съответните институции, органи, служби и агенции.

5.  Омбудсманът определя дали дадена жалба е в рамките на компетентността му и ако това е така, дали е допустима. Когато жалбата е извън неговата компетентност или не е допустима, преди да приключи досието, омбудсманът може да препоръча на жалбоподателя да се обърне към друг орган.

6.  Подадените до омбудсмана жалби не спират сроковете за обжалване в административни или съдебни производства.

7.  Когато поради висящо или приключило съдебно производство, отнасящо се до представените пред него факти, омбудсманът трябва да обяви жалбата за недопустима или да прекрати разглеждането ѝ, резултатите от разследванията, извършени от него до този момент, се архивират.

8.  С изключение на жалбите във връзка със сексуален тормоз до омбудсмана не може да се подават жалби във връзка с трудовоправни отношения между институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и техните длъжностни лица и други служители, освен ако заинтересованото лице е изчерпало всички възможности за подаване на молби и жалби по вътрешно-административен ред, по-специално процедурите по член 90 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, уредени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(4) (Правилникът за длъжностните лица), и сроковете за отговор от страна на съответната институция, орган, служба или агенция са изтекли.

9.  Омбудсманът уведомява жалбоподателя възможно най-бързо за действията, които е предприел по отношение на жалбата.

Член 3

1.  Омбудсманът, по собствена инициатива или въз основа на подадена жалба, извършва всички разследвания, които счита за обосновани, включително допълнителни разследвания във връзка с предишни разследвания, с оглед на изясняването на предполагаемия случай на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Омбудсманът действа, без да му е необходимо предварително разрешение, и уведомява своевременно съответната институция, орган, служба или агенция за това действие. Съответната институция, орган, служба или агенция може да представи на омбудсмана полезни коментари или доказателства. Омбудсманът може също така да поиска от съответната институция, орган, служба или агенция да представи такива коментари или доказателства.

2.  Без да се засяга основната функция на омбудсмана, която е да разглежда жалби, той може да извършва разследвания по собствена инициатива от по-стратегическо естество, за да установи повтарящи се или особено сериозни случаи на лошо администриране, да насърчава най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и да работи проактивно по структурни въпроси от обществен интерес, които попадат в обхвата на неговата компетентност.

3.  Омбудсманът може да участва в структуриран и редовен диалог с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и да организира обществени консултации, преди да отправи препоръки или на всеки последващ етап. Омбудсманът може също така систематично да анализира и оценява напредъка на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза и да отправя допълнителни препоръки.

4.  Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза предоставят на омбудсмана поисканата от него информация и му осигуряват достъп до съответните досиета. Достъпът до класифицирана информация или документи се осъществява съгласно правилата за обработването на поверителна информация от съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза.

Институциите, органите, службите или агенциите, които предоставят класифицирана информация или документи в съответствие с първа алинея, уведомяват предварително омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани.

За прилагането на правилата, предвидени в първа алинея, омбудсманът съгласува предварително със съответната институция, орган, служба или агенция условията за работа с класифицирана информация или документи.

Съответните институции, органи, служби или агенции предоставят достъп до документи с произход от държава членка, които по силата на закона са класифицирани като секретни, само след като службите на омбудсмана са приели подходящи мерки и гаранции за обработване на документите, които гарантират равностойно равнище на поверителност в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и при спазване на правилата за сигурност на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза.

По искане на омбудсмана длъжностните лица и другите служители на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза свидетелстват за факти, които се отнасят до текущо разследване, която омбудсманът извършва. Те се изказват от името на своята институция, орган, служба или агенция. Те остават обвързани със задълженията, произтичащи от нормите, на които са подчинени. Когато те са обвързани от задължение за опазване на професионалната тайна, това не се тълкува като обхващащо информацията, която има отношение към жалбите или разследванията във връзка с тормоз или лошо администриране.

5.  Омбудсманът периодично прави преглед на процедурите, свързани с административните действия на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, и оценява дали те могат ефективно да предотвратят конфликти на интереси, да гарантират безпристрастност и да осигурят пълно зачитане на правото на добра администрация. Омбудсманът може да установи и да направи оценка на евентуални случаи на конфликт на интереси на всички равнища, които биха могли да представляват източник на лошо администриране, като в такъв случай омбудсманът изготвя конкретни заключения и уведомява Европейския парламент за констатациите по този въпрос.

6.  Доколкото националното законодателство допуска това, по искане на омбудсмана или по своя собствена инициатива компетентните органи на държавите членки бързо му предават всяка информация или документ, които могат да помогнат за изясняването на случаи на лошо администриране от страна на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза. Когато спрямо такава информация или документ се прилага националното законодателство относно обработването на поверителна информация или разпоредби, които възпрепятстват съобщаването ѝ, съответната държава членка може да разреши достъпа на омбудсмана до тази информация или документ, при условие че омбудсманът поеме задължението да работи с тях така, както е съгласувал с компетентния орган, издал документа. Във всички случаи се предоставя описание на документа.

7.  Когато омбудсманът не получи поисканото съдействие, той уведомява за това Европейския парламент, който предприема съответните мерки.

8.  Когато са установени случаи на лошо администриране вследствие на разследване, омбудсманът уведомява съответната институция, орган, служба или агенция, като, ако е целесъобразно, отправя препоръки. Уведомената институция, орган, служба или агенция изпраща на омбудсмана подробно становище в срок от три месеца. По обосновано искане на съответната институция, орган, служба или агенция омбудсманът може да удължи този срок, като това удължаване не може да надвишава два месеца. Когато съответната институция, орган, служба или агенция не е издала становище в рамките на тримесечния срок или в рамките на удължения срок, омбудсманът може да приключи разследването без такова становище.

9.  След това омбудсманът изпраща доклад до съответната институция, орган, служба или агенция и особено когато естеството или мащабът на установения случай на лошо администриране налага това – до Европейския парламент. В доклада омбудсманът може да отправи препоръки. Омбудсманът уведомява жалбоподателя за резултатите от разследването, за становището, изразено от съответната институция, орган, служба или агенция, и за препоръките, представени в доклада на омбудсмана.

10.  Когато е целесъобразно във връзка с разследването на действията на институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът може да се яви пред Европейския парламент, по своя инициатива или по искане на Европейския парламент, на най-подходящото равнище.

11.  Доколкото е възможно, съвместно със заинтересованата институция, орган, служба или агенция омбудсманът се стреми да намери решение, с което да се прекрати случаят на лошо администриране и да се уважи жалбата. Омбудсманът уведомява жалбоподателя за предложеното решение, както и за коментарите, ако има такива, на съответната институция, орган, служба или агенция. Ако жалбоподателят пожелае, той има право да представи пред омбудсмана на всеки един етап своите коментари или допълнителна информация, която не е била известна към момента на подаване на жалбата.

12.  В края на всяка годишна сесия омбудсманът представя пред Европейския парламент доклад за резултатите от разследванията, които той е извършил. Докладът включва оценка на изпълнението на препоръките на омбудсмана и оценка на адекватността на ресурсите, които са предоставени за изпълнението на неговите функции. Тези оценки могат да бъдат предмет и на отделни доклади.

Член 4

Омбудсманът и служителите от неговата администрация разглеждат исканията за публичен достъп до документи, различни от документите, посочени в член 6, параграф 1, в съответствие с условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Във връзка с жалбите, свързани с правото на публичен достъп до документи, които са изготвени или получени от институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът, след като извърши надлежен анализ и вземе предвид всички необходими съображения, издава препоръка относно достъпа до тези документи. Съответната институция, орган, служба или агенция предоставя отговор в сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001. Ако не се съобрази с препоръката на омбудсмана да предостави достъп до документите, съответната институция, орган, служба или агенция трябва надлежно да мотивира отказа си. В такъв случай омбудсманът уведомява жалбоподателя за наличните средства за правна защита, включително процедурите, които са предвидени за отнасяне на случая до Съда на Европейския съюз.

Член 5

Омбудсманът извършва редовни оценки на политиките и прегледите на действащите процедури в съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза в съответствие с член 22а от Правилника за длъжностните лица („подаване на сигнали за нередности“) и по целесъобразност отправя конкретни препоръки за подобрение с оглед на осигуряването на пълна защита на длъжностните лица или други служители, които съобщават за факти в съответствие с член 22а от Правилника за длъжностните лица. При поискване омбудсманът може да предоставя поверително информация, безпристрастни съвети и експертни насоки на длъжностните лица или други служители във връзка с правилното поведение при наличието на фактите, посочени в член 22а от Правилника за длъжностните лица, включително във връзка с приложното поле на съответните разпоредби от правото на Съюза.

Омбудсманът може също така да започва разследвания въз основа на информацията, предоставена от длъжностните лица или други служители, които съобщават за факти в съответствие с член 22а от Правилника за длъжностните лица, като те могат да подават сигнали поверително и анонимно, в случай че описаните факти биха могли да представляват лошо администриране в институция, орган, служба или агенция на Съюза. С оглед на постигането на тази цел може да се допусне отклонение от приложимите правила за длъжностните лица относно поверителността.

Член 6

1.  Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за които се прилагат разпоредбите на член 339 от ДФЕС и член 194 от Договора за Евратом, са длъжни да не разкриват информацията или документите, които са получили в хода на извършваните от тях разследвания. Без да се засяга параграф 2, те са длъжни по-специално да не разкриват класифицирана информация или документи, предоставени на омбудсмана, документи, попадащи в приложното поле на законодателството на Съюза относно защитата на личните данни, нито информация, която би навредила на жалбоподателя или друго заинтересовано лице.

2.  Ако счете, че факти, за които е узнал в хода на разследване, могат да се отнасят до наказателното право, омбудсманът уведомява компетентните национални органи и Европейската служба за борба с измамите и Европейската прокуратура, доколкото случаят попада в рамките на техните правомощия. Ако е целесъобразно, омбудсманът уведомява и институцията, органа, службата или агенцията на Съюза с дисциплинарна власт над длъжностното лице или друг служител, които могат да приложат член 17, параграф 2 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Омбудсманът може също така да уведоми заинтересованата институция, орган, служба и агенция на Съюза за фактите, които поставят под съмнение поведението на техния служител, както и за всяка продължаваща дейност, която води до възпрепятстване на текущото разследване.

Омбудсманът съобщава за тези уведомления на жалбоподателя и на другите заинтересовани лица, чиято самоличност е известна.

Член 7

1.  Омбудсманът може да си сътрудничи с органи от същия вид в държавите членки, при условие че спазва приложимото национално законодателство.

2.  В обхвата на функциите си омбудсманът си сътрудничи с Агенцията на Европейския съюз за основните права и с други институции и органи, като избягва всякакво дублиране с техните дейности.

Член 8

1.  Омбудсманът се избира и мандатът му може да бъде подновен в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС.

2.  Омбудсманът се избира измежду лица, които са граждани на Съюза и се ползват с пълни граждански и политически права, предоставят всички гаранции за независимост, не са били членове на национални правителства или членове на институциите на Съюза през последните три години, отговарят на условия за безпристрастност, равностойни на необходимите за заемане на съдебни длъжности в своята държава и притежават призната компетентност и опит, за да изпълняват функциите на омбудсман.

Член 9

1.  Омбудсманът прекратява изпълнението на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, в края на мандата си, при подаване на оставка или при освобождаване от длъжност.

2.  Освен в случай на освобождаване от длъжност омбудсманът продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов омбудсман.

3.  В случай на предсрочно прекратяване на функциите на омбудсмана новият омбудсман се назначава в срок от три месеца от момента на освобождаване на длъжността за остатъка от парламентарния мандат на Европейския парламент. До избирането на нов омбудсман ръководителят на секретариата, посочен в член 13, параграф 2, отговаря за неотложните въпроси, които попадат в обхвата на компетентността на омбудсмана.

Член 10

В случай че възнамерява да поиска освобождаване на омбудсмана от длъжност в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС, Европейският парламент изслушва омбудсмана, преди да отправи такова искане.

Член 11

1.  При изпълнението на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, омбудсманът действа в съответствие с член 228, параграф 3 от ДФЕС. Омбудсманът се въздържа от всякакви действия, които са несъвместими с характера на посочените функции.

2.  При встъпването си в длъжност омбудсманът полага тържествена клетва пред пленума на Съда на Европейския съюз, че ще изпълнява функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, при пълна независимост и безпристрастност и че ще изпълнява задълженията, произтичащи от заеманата от него длъжност по време на мандата си и след неговото изтичане. Тържествената клетва включва по-специално задължението да действа почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки след края на мандата му.

Член 12

1.  По време на мандата си омбудсманът не може да извършва никаква друга политическа или административна дейност, нито да развива друга професионална дейност срещу възнаграждение или безвъзмездно.

2.  По отношение на възнаграждението, надбавките и пенсията омбудсманът се ползва с ранга на съдия в Съда на Европейския съюз.

3.  Спрямо омбудсмана и длъжностните лица и служителите в неговия секретариат се прилагат разпоредбите на членове 11 — 14 и член 17 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 13

1.  На омбудсмана се предоставя подходящ бюджет, достатъчен да гарантира неговата независимост и да осигурява изпълнението на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

2.  Омбудсманът се подпомага от секретариат, чийто ръководител се назначава от омбудсмана.

3.  Омбудсманът следва да се стреми да постигне равенство между половете в състава на своя секретариат.

4.  За длъжностните лица и другите служители в секретариата на омбудсмана се прилагат правилата и нормите, които са приложими за длъжностните лица и другите служители на Съюза. Броят им се определя ежегодно в рамките на бюджетната процедура и трябва е подходящ за правилното изпълнение на функциите на омбудсмана и за обема работа.

5.  Длъжностните лица и другите служители на Съюза и на държавите членки, които са назначени в секретариата на омбудсмана, се командироват в интерес на службата, като на същите се гарантира автоматично възстановяване на длъжност в институцията, органа, службата или агенцията, от която идват.

6.  По въпросите, които се отнасят до служителите в неговата администрация, омбудсманът е приравнен на институциите по смисъла на член 1 от Правилника за длъжностните лица.

Член 14

Омбудсманът извършва оценка на процедурите, въведени с цел предотвратяване на всякакъв вид тормоз в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и на механизмите за санкциониране на отговорните лица. Омбудсманът изготвя подходящи заключения относно това дали тези процедури са в съответствие с принципите на пропорционалност, адекватност и енергични действия и дали осигуряват ефективна защита и подкрепа на пострадалите лица.

Омбудсманът проучва своевременно дали институциите, органите, службите и агенциите на Съюза разглеждат по подходящ начин случаите на тормоз от всякакъв вид и естество, като прилага правилно процедурите, предвидени във връзка с жалбите в тази област. Омбудсманът изготвя подходящи заключения по този въпрос.

Омбудсманът назначава в секретариата лице или обособява структура с експертен опит в областта на тормоза, които са в състояние своевременно да преценяват дали случаите на тормоз от какъвто и да е било вид и естество, включително сексуален тормоз, се разглеждат по подходящ начин в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и, ако е целесъобразно, предоставят съвети на техните длъжностни лица и други служители.

Член 15

Седалището на омбудсмана съвпада със седалището на Европейския парламент.

Член 16

Всяко съобщение, отправено до националните органи на държавите членки за целите на прилагането на настоящия регламент, се предава чрез техните постоянни представителства в Съюза.

Член 17

Омбудсманът приема разпоредби за прилагането на настоящия регламент. Те са в съответствие с настоящия регламент и включват най-малко разпоредби относно:

а)  процесуалните права на жалбоподателя и на съответната институция, орган, служба или агенция;

б)  гарантирането на защитата на длъжностните лица или други служители, които съобщават за случаи на сексуален тормоз и на нарушения на правото на Съюза в рамките на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза в съответствие с член 22а от Правилника за длъжностните лица („подаване на сигнали за нередности“);

в)  получаването, обработването и приключването на жалбите;

г)  разследванията по собствена инициатива;

д)  допълнителните разследвания; и

е)  действията за събиране на информация.

Член 18

Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом се отменя.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент

Председател

(1) Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
(2) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(3) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(4) ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност