Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2080(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0050/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0050/2019

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0080

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 63k
Utorak, 12. veljače 2019. - Strasbourg
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana)
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. veljače 2019. o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 228. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a stavak 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir članke 41. i 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članke 45. i 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenje Odbora za predstavke (A8-0050/2019),

1.  donosi priloženi Nacrt uredbe;

2.  nalaže svojem predsjedniku da priloženi Nacrt uredbe proslijedi Vijeću i Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim u članku 228. stavku 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da, nakon dobivanja mišljenja Komisije i odobrenja Vijeća za priloženi Nacrt uredbe, tu Uredbu da na objavu u Službenom listu Europske unije.


PRILOG REZOLUCIJI

Nacrt uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju pravila i općih uvjeta kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) te o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 228. stavak 4.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir suglasnost Vijeća,

uzimajući u obzir mišljenje Komisije,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Pravila i opće uvjete kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana trebalo bi utvrditi u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno s člankom 20. stavkom 2. točkom (d) i člankom 228., te u skladu s odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju i Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(2)  Osobito, u članku  41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima priznaje se pravo na dobru upravu kao temeljno pravo europskih građana. Člankom 43. Povelje se pak priznaje pravo na obraćanje Europskom ombudsmanu u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda i agencija Unije. Kako bi ta prava zaista bila djelotvorna te kako bi se povećala sposobnost Europskog ombudsmana za provedbu temeljitih i nepristranih istraga, trebalo bi mu na raspolaganje staviti sve alate neophodne za uspješno obavljanje dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe.

(3)  Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom(1) zadnji je put izmijenjena 2008. godine. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. uspostavljen je novi pravni okvir za Uniju. Osobito, člankom 228. stavkom 4. UFEU-a Europskom parlamentu se omogućuje da, nakon što zatraži mišljenje Komisije i uz odobrenje Vijeća, donese uredbe o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana. Stoga je poželjno staviti izvan snage Odluku 94/262/EZUČ, EU, Euratom i zamijeniti je uredbom u skladu s trenutno važećom pravnom osnovom.

(4)  Utvrđivanje uvjeta pod kojima se može podnijeti pritužba Europskom ombudsmanu trebalo bi biti u skladu s načelom potpunog, slobodnog i jednostavnog pristupa, bez obzira na posebna ograničenja koja se odnose na nove ili neriješene pravne i upravne postupke.

(5)  Europski ombudsman ima pravo davati preporuke ako utvrdi da institucija, tijelo, ured ili agencija Unije ne primjenjuje odluku suda na pravilan način.

(6)  Potrebno je utvrditi postupke koji treba slijediti ako se u istragama Europskog ombudsmana otkriju slučajevi nepravilnosti u djelovanju. Trebalo bi predvidjeti i odredbe za podnošenje sveobuhvatnog izvješća Europskog ombudsmana Europskom parlamentu na kraju svakog godišnjeg zasjedanja.

(7)  Kako bi se ojačala uloga Europskog ombudsmana, poželjno je omogućiti mu, ne dovodeći u pitanje njegovu primarnu dužnost obrade pritužbi, da provodi istrage na vlastitu inicijativu u cilju utvrđivanja opetovanih ili posebno ozbiljnih slučajeva nepravilnosti u djelovanju i promicanja najboljih administrativnih praksi u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

(8)  Kako bi se povećala djelotvornost njegova djelovanja, Europski ombudsman trebao bi imati pravo da na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe provodi istrage koje se nastavljaju na prethodne istrage kako bi se utvrdilo jesu li i u kojoj su mjeri dotična institucija, tijelo, ured ili agencija postupili u skladu s preporukama. Europski ombudsman trebao bi imati pravo i da u svoje godišnje izvješće Europskom parlamentu uključi ocjenu stope usklađenosti s preporukama koje je dao i ocjenu prikladnosti resursa koji su Europskom ombudsmanu na raspolaganju za obavljanje dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe.

(9)  Europski ombudsman trebao bi imati pristup svim elementima potrebnim za obavljanje svojih dužnosti. U tu su svrhu institucije, tijela, uredi i agencije Unije dužne Europskom ombudsmanu dostaviti sve podatke koje on od njih zatraži, ne dovodeći u pitanje obvezu Europskog ombudsmana na temelju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(2). Na pristup klasificiranim podacima ili dokumentima trebala bi se primjenjivati pravila predmetne institucije, tijela, ureda ili agencije Unije o obradi povjerljivih podataka. Institucije, tijela, uredi ili agencije koji dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente trebali bi obavijestiti Europskog ombudsmana o klasifikaciji tih podataka ili dokumenata. Za provedbu pravila o obradi povjerljivih podataka od strane dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Unije Europski ombudsman trebao bi s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom unaprijed dogovoriti uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima te ostalim podacima koji podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Ako utvrdi da neće dobiti traženu pomoć, Europski ombudsman trebao bi obavijestiti Europski parlament, koji bi trebao poduzeti odgovarajuće korake.

(10)  Europski ombudsman i njegovo osoblje dužni su postupati povjerljivo sa svim podacima koje su dobili tijekom obavljanja svojih dužnosti. Međutim, Europski ombudsman trebao bi obavijestiti nadležna tijela o činjenicama za koje smatra da bi se mogle odnositi na kazneno pravo i koje su mu postale poznate tijekom njegovih istraga. Europski ombudsman trebao bi također imati mogućnostobavijestiti dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju Unije o činjenicama koje u pitanje dovode ponašanje člana njihova osoblja.

(11)  Trebalo bi u obzir uzeti nedavne promjene koje se odnose na zaštitu financijskih interesa Unije od kaznenih djela, posebno uspostavu Ureda europskog javnog tužitelja Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939(3), kako bi se Europskom ombudsmanu omogućilo da taj Ured obavijesti o svim informacijama koje su u nadležnosti potonjeg. Isto tako, kako bi se u potpunosti poštovala pretpostavka nedužnosti i prava obrane sadržana u članku 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, poželjno je da kada Europski ombudsman Uredu europskog javnog tužitelja dostavlja informacije koje spadaju u nadležnost potonjeg, Europski ombudsman o tome obavještava dotičnu osobu i podnositelja pritužbe.

(12)  U skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom trebalo bi predvidjeti mogućnost suradnje između Europskog ombudsmana i istovrsnog tijela u državama članicama. Poželjno je i poduzeti korake kako bi se Europskom ombudsmanu omogućila suradnja s Agencijom Europske unije za temeljna prava jer zahvaljujući takvoj suradnji obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana može postati djelotvornije.

(13)  Europski parlament imenuje Europskog ombudsmana na početku parlamentarnog saziva i za cijelo trajanje tog saziva, pri čemu ga izabire među osobama koje su građani Unije i imaju sva potrebna jamstva u pogledu neovisnosti i stručnosti. Trebalo bi i utvrditi uvjete za prestanak dužnosti Europskog ombudsmana te za njegovu zamjenu.

(14)  Europski ombudsman trebao bi obavljati svoje dužnosti potpuno neovisno. Pri preuzimanju dužnosti Europski ombudsman trebao bi svečano prisegnuti pred Sudom Europske unije. Trebalo bi utvrditi nespojivost, primitke od rada, povlastice i imunitete Europskog ombudsmana.

(15)  Potrebno je donijeti odredbe o sjedištu Europskog ombudsmana koje bi trebalo biti sjedište Europskog parlamenta. Trebalo bi donijeti odredbe ne samo u vezi s dužnosnicima i ostalim službenicima tajništva Europskog ombudsmana koji će mu pomagati već i njegov proračun.

(16)  Europski ombudsman trebao bi donijeti provedbene odredbe za ovu Uredbu. Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i najviši standardi pri obavljanju dužnosti Europskog ombudsmana, potrebno je utvrditi minimalni sadržaj provedbenih odredbi koje treba donijeti u skladu s ovom Uredbom,

DONIO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila i opći uvjeti kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana).

2.  Europski ombudsman djeluje neovisno o institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, u skladu s ovlastima koje su mu dodijeljene Ugovorima te uzimajući u obzir članak 20. stavak 2. točku (d) i članak 228. UFEU-a te članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima o pravu na dobru upravu.

3.  U obavljanju svojih dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe Europski ombudsman ne smije intervenirati u predmetima pred sudovima ni dovoditi u pitanje osnovanost sudske presude ili nadležnost suda za donošenje presudu.

Članak 2.

1.  Europski ombudsman pomaže u otkrivanju nepravilnosti u djelovanju institucija, tijela, ureda i agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije kad djeluje u svojoj sudbenoj ulozi, te, prema potrebi, daje preporuke kako bi se takvo postupanje okončalo. Radnje drugih tijela ili osoba ne mogu biti predmet pritužbe Europskom ombudsmanu.

2.  Svaki građanin Unije ili svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili registriranim sjedištem u državi članici može izravno ili preko zastupnika u Europskom parlamentu uputiti pritužbu Europskom ombudsmanu u pogledu slučaja nepravilnosti u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije kad djeluje u svojoj sudbenoj ulozi. Europski ombudsman obavještava tu instituciju, tijelo, ured ili agenciju čim Europski ombudsman primi pritužbu, poštujući pritom standarde Unije u području zaštite osobnih podataka.

3.  U pritužbi se jasno upućuje na njezin predmet i identitet podnositelja pritužbe. Podnositelj pritužbe može zahtijevati da pritužba ili njezini dijelovi ostanu povjerljivi.

4.  Pritužba se podnosi u roku od tri godine od dana kad je podnositelj pritužbe saznao za činjenice na kojima se ona zasniva, a prije podnošenja pritužbe moraju se poduzeti odgovarajući administrativni koraci u vezi s tim institucijama, tijelima, uredima i agencijama.

5.  Europski ombudsman utvrđuje je li pritužba u okviru njegova mandata i, ako jest, je li dopuštena. Ako je pritužba izvan mandata ili nedopuštena, Europski ombudsman može prije zaključenja predmeta podnositelju pritužbe savjetovati da je uputi drugom tijelu.

6.  Pritužbe koje su podnesene Europskom ombudsmanu ne utječu na rokove za žalbe u upravnim ili sudskim postupcima.

7.  Kad Europski ombudsman, zbog sudskih postupaka u tijeku ili zaključenih sudskih postupaka u vezi s činjenicama koje su mu predstavljene, mora pritužbu proglasiti nedopuštenom ili obustaviti obradu te pritužbe, rezultati istraga koje je Europski ombudsman do tada proveo arhiviraju se.

8.  Uz iznimku pritužbi koje se odnose na slučajeve seksualnog uznemiravanja, Europskom ombudsmanu smije se podnijeti pritužba koja se odnosi na radne odnose između institucija, tijela, ureda i agencija Unije te njihovih dužnosnika i ostalih službenika samo ako je dotična osoba iskoristila sve mogućnosti za podnošenje internih upravnih zahtjeva i pritužbi, osobito postupke iz članka 90. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68(4) („Pravilnik o osoblju”) i ako je rok za odgovor dotičnih institucija, tijela, ureda ili agencija tijela istekao.

9.  Europski ombudsman što je prije moguće obavještava podnositelja pritužbe o mjerama koje je poduzeo u vezi s njegovom pritužbom.

Članak 3.

1.  Europski ombudsman na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe obavlja sve istrage, uključujući one koje se nastavljaju na prethodne istrage, koje smatra opravdanima kako bi se razjasnile sumnje u nepravilnost u djelovanju institucija, tijela, ureda i agencija Unije. Europski ombudsman ne treba prethodno odobrenje za postupanje te o tim radnjama pravodobno obavještava dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju. Ta institucija, tijelo, ured ili agencija mogu Europskom ombudsmanu dati korisne primjedbe ili dokaze. Europski ombudsman može od dotične institucije, tijela, ureda ili agencije tražiti da dostavi takve primjedbe ili dokaze.

2.  Ne dovodeći u pitanje primarnu dužnost Europskog ombudsmana, odnosno dužnost obrade pritužbi, Europski ombudsman može na vlastitu inicijativu provoditi istrage koje su više strateške prirode u cilju utvrđivanja opetovanih ili posebno ozbiljnih slučajeva nepravilnosti u djelovanju, promicanja dobrih administrativnih praksi u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i proaktivnog rješavanja strukturnih pitanja od javnog interesa koja su u nadležnosti Europskog ombudsmana.

3.  Europski ombudsman može sudjelovati u strukturiranom i redovitom dijalogu s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i organizirati javna savjetovanja prije davanja preporuka ili u bilo kojoj fazi nakon toga. Europski ombudsman može također sustavno analizirati i ocijenjivati napredak dotične institucije, tijela, ureda ili agencije i izdavati daljnje preporuke.

4.  Institucije, tijela, uredi i agencije Unije Europskom ombudsmanu dostavljaju sve podatke koji on zatraži i omogućuju pristup relevantnoj dokumentaciji. Pristup klasificiranim podacima ili dokumentima u skladu je s pravilima o obradi povjerljivih podataka od strane dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Unije.

Institucije, tijela, uredi i agencije koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente u skladu s prvim podstavkom unaprijed obavještavaju Europskog ombudsmana o klasifikaciji tih podataka i dokumenata.

Za provedbu pravila iz prvog podstavka Europski ombudsman s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom unaprijed dogovara uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima.

Dotične institucije, tijela, uredi ili agencije omogućuju pristup dokumentima koji potječu iz neke od država članica i koji su po zakonu klasificirani kao tajni samo nakon što su službe Europskog ombudsmana u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i u skladu s pravilima o sigurnosti dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Unije donijele zaštitne mjere i ostale odgovarajuće mjere za postupanje s dokumentima kojima se jamči jednaka razina povjerljivosti.

Dužnosnici i ostali službenici institucija, tijela, ureda i agencija Unije na zahtjev Europskog ombudsmana svjedoče o činjenicama povezanim s tekućim istragama Europskog ombudsmana. Oni govore u ime svoje institucije, tijela, ureda ili agencije te su i dalje dužni poštovati obveze koje proizlaze iz pravila koja se na njih primjenjuju. Kad su dužni poštovati obvezu poslovne tajne, to se ne smije tumačiti tako da to obuhvaća informacije relevantne za pritužbe ili istrage u vezi s uznemiravanjem ili nepravilnostima u djelovanju.

5.  Europski ombudsman periodično ispituje postupke povezane s administrativnim djelovanjem institucija, tijela, ureda i agencija Unije te ocjenjuje mogu li oni djelotvorno spriječiti sukobe interesa, jamčiti nepristranost i osigurati potpuno poštovanje prava na dobru upravu. Europski ombudsman može utvrditi i ocijeniti moguće slučajeve sukoba interesa na svim razinama koji bi mogli predstavljati izvor nepravilnosti u postupanju, a u tom slučaju sastavlja konkretne zaključke i obavještava Europski parlament o nalazima.

6.  U mjeri u kojoj to dopušta nacionalno pravo nadležna tijela država članica na zahtjev Europskog ombudsmana ili na vlastitu inicijativu Europskom ombudsmanu žurno dostavljaju sve podatke ili dokumente koji mu mogu pomoći u razjašnjavanju slučajeva nepravilnosti u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije. Ako se na te podatke ili dokumente primjenjuje nacionalno pravo o obradi povjerljivih podataka ili odredbe koje sprečavaju njihovo priopćivanje, dotična država članica može Europskom ombudsmanu dopustiti pristup tim podacima ili dokumentima pod uvjetom da se Europski ombudsman obveže da će s njima postupati u dogovoru s tijelom koje je izvorno za njih nadležno. Opis dokumenta dostavlja se u svakom slučaju.

7.  Ako nije dobio traženu pomoć, Europski ombudsman obavještava Europski parlament, koji poduzima odgovarajuće korake.

8.  Ako su slučajevi nepravilnosti u djelovanju otkriveni nakon istrage, Europski ombudsman obavještava dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju te po potrebi daje preporuke. Obaviještena institucija, tijelo, ured ili agencija šalje Europskom ombudsmanu detaljno mišljenje u roku od tri mjeseca. Na obrazložen zahtjev dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Europski ombudsman može odobriti produljenje tog roka koje ne smije biti dulje od dva mjeseca. Ako dotična institucija, tijelo, ured ili agencija ne dostave mišljenje u roku od tri mjeseca ili u produljenom roku, Europski ombudsman može zaključiti istragu bez tog mišljenja.

9.  Europski ombudsman tada šalje izvješće dotičnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji, a posebno ako je to potrebno zbog prirode ili opsega otkrivenog slučaja nepravilnosti u djelovanju, izvješće šalje Europskom parlamentu. Ombudsman u izvješću može dati preporuke. Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o rezultatima istrage, mišljenju dotične institucije, tijela, ureda ili agencije te o svojim eventualnim preporukama koje je dao u izvješću.

10.  Ako je to potrebno u vezi s istragom aktivnosti institucije, tijela, ureda ili agencije Unije, Europski ombudsman može se, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europskog parlamenta, pojaviti pred Europskim parlamentom na najprimjerenijoj razini.

11.  U mjeri u kojoj je to moguće, Europski ombudsman traži rješenje zajedno s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom kako bi se otklonili slučajevi nepravilnosti u djelovanju i kako bi se riješila pritužba. Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o predloženom rješenju te o eventualnim primjedbama dotične institucije, tijela, ureda ili agencije. Podnositelj pritužbe ima pravo Europskom ombudsmanu u bilo kojoj fazi dostaviti svoje primjedbe, ako to želi, ili dodatne informacije koje nisu bile poznate u vrijeme podnošenja pritužbe.

12.  Na kraju svakog godišnjeg zasjedanja Europski ombudsman podnosi Europskom parlamentu izvješće o rezultatima svojih istraga. Izvješće uključuje ocjenu usklađenosti s preporukama Europskog ombudsmana i ocjenu prikladnosti resursa koji su mu na raspolaganju za obavljanje dužnosti. Navedene ocjene mogu biti teme zasebnih izvješća.

Članak 4.

Europski ombudsman i njegovo osoblje rješavaju zahtjeve za javni pristup dokumentima, osim onima iz članka 6. stavka 1, u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

Kad je riječ o pritužbama u pogledu prava na javni pristup dokumentima koje je sastavila ili zaprimila institucija, tijelo, ured ili agencija Unije, Europski ombudsman, nakon odgovarajuće analize i svih potrebnih razmatranja, izdaje preporuku koja se odnosi na pristup tim dokumentima. Institucija, tijelo, ured ili agencija trebaju odgovoriti u roku predviđenom Uredbom (EZ) br. 1049/2001. Ako dotična institucija, tijelo, ured ili agencija ne slijedi preporuku ombudsmana za omogućavanje pristupa dokumentima, ona mora propisno obrazložiti svoje odbijanje. U tom slučaju Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o dostupnim pravnim lijekovima, uključujući postupke koji su na raspolaganju za upućivanje predmeta Sudu Europske unije.

Članak 5.

Europski ombudsman redovito ocjenjuje politike i preispituje postupke uspostavljene u relevantnim institucijama, tijelima i agencijama Unije u skladu s člankom 22.a Pravilnika o osoblju („zviždanje”) te po potrebi daje konkretne preporuke za poboljšanja kako bi se osigurala potpuna zaštita dužnosnika ili drugih službenika koji prijave činjenice u skladu s člankom 22.a Pravilnika o osoblju. Europski ombudsman može, na zahtjev, uz očuvanje povjerljivosti, pružati informacije, nepristrane savjete i stručne smjernice dužnosnicima ili drugim službenicima o pravilnom postupanju u slučaju postojanja činjenica iz članka 22.a Pravilnika o osoblju, među ostalim u opsegu relevantnih odredbi prava Unije.

Europski ombudsman može također otvoriti istrage na temelju informacija koje pruže dužnosnici ili drugi službenici skladu s člankom 22.a Pravilnika o osoblju, koji mogu izvješćivati u povjerenju i anonimno, ako opisane činjenice mogu predstavljati nepravilnosti u djelovanju u instituciji, tijelu, uredu ili agenciji Unije. U tu je svrhu moguće odstupanje od važećeg Pravilnika o osoblju u pogledu tajnosti.

Članak 6.

1.  Europski ombudsman i njegovo osoblje, na koje se primjenjuje članak 339. UFEU-a i članak 194. Ugovora o Euratomu, ne smiju otkrivati podatke ili dokumente dobivene tijekom svojih istraga. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., od njih se osobito zahtijeva da ne otkrivaju nikakve klasificirane podatke ni klasificirane dokumente dostavljene Europskom ombudsmanu ni dokumente iz područja primjene prava Unije u vezi sa zaštitom osobnih podataka, kao ni podatke koji bi mogli štetiti podnositelju pritužbe ili drugim uključenim osobama.

2.  Ako smatra da bi se činjenice koje je saznao tijekom istrage mogle odnositi na kazneno pravo, Europski ombudsman odmah obavještava nadležna nacionalna tijela i, u mjeri u kojoj je slučaj u njihovoj nadležnosti, Europski ured za borbu protiv prijevara i Ured europskog javnog tužitelja. Prema potrebi, Europski ombudsman obavješćuje i instituciju, tijelo, ured ili agenciju Unije u čijoj je nadležnosti dotični dužnosnik ili drugi službenik i koji mogu primijeniti drugi podstavak članka 17. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Europski ombudsman može obavijestiti i dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju Unije o činjenicama koje u pitanje dovode ponašanje člana njihova osoblja, kao i o svim kontinuiranim aktivnostima koje otežavaju tekuću istragu.

Europski ombudsman o tim obavijestima izvještava podnositelja pritužbe i ostale uključene osobe čiji je identitet poznat.

Članak 7.

1.  Europski ombudsman može surađivati s istovrsnim tijelima u državama članicama pod uvjetom da poštuje primjenjivo nacionalno pravo.

2.  U okviru svojih dužnosti Europski ombudsman surađuje s Agencijom Europske unije za temeljna prava te s drugim institucijama i tijelima, izbjegavajući pritom svako preklapanje njihovih aktivnosti.

Članak 8.

1.  Europski ombudsman bira se te može biti ponovno imenovan u skladu s člankom 228. stavkom 2. UFEU-a.

2.  Europski ombudsman izabire se među osobama koje su građani Unije, imaju puna građanska i politička prava i sva potrebna jamstva neovisnosti, koje u prethodne tri godine nisu bile članovi nacionalnih vlada ili institucija Unije te ispunjavaju uvjete nepristranosti koji su jednaki uvjetima potrebnim za obnašanje sudačke dužnosti u svojoj zemlji te imaju priznatu stručnost i iskustvo za obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana.

Članak 9.

1.  Europski ombudsman prestaje obnašati dužnosti iz Ugovorâ i ove Uredbe istekom mandata odnosno ostavkom ili smjenom s dužnosti.

2.  Osim u slučaju smjene s dužnosti, Europski ombudsman ostaje na dužnosti sve do izbora novog Europskog ombudsmana.

3.  U slučaju ranijeg prestanka obnašanja dužnosti, novi Europski ombudsman imenuje se u roku od tri mjeseca od trenutka odlaska s funkcije za preostalo razdoblje mandata Europskog parlamenta. Dok novi Europski ombudsman ne bude izabran, glavni službenik iz članka 13. stavka 2. odgovoran je za hitna pitanja koja su u nadležnosti Europskog ombudsmana.

Članak 10.

Ako Europski parlament namjerava zatražiti smjenu s dužnosti Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. stavkom 2. UFEU-a, prije podnošenja takvog zahtjeva on saslušava Europskog ombudsmana.

Članak 11.

1.  U obavljanju dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe Europski ombudsman djeluje u skladu s člankom 228. stavkom 3. UFEU-a. Europski ombudsman suzdržava se od svake radnje koja je nespojiva s prirodom navedenih dužnosti.

2.  Pri preuzimanju dužnosti Europski ombudsman svečano priseže pred Sudom Europske unije koji zasjeda u punom sastavu da će dužnosti iz Ugovorâ i ove Uredbe obavljati potpuno neovisno i nepristrano te da će u potpunosti poštovati obveze koje nastaju tijekom i nakon njegovog mandata. Svečana prisega posebno uključuje dužnost časnog i suzdržanog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon isteka mandata.

Članak 12.

1.  Tijekom trajanja mandata Europskog ombudsmana, Europski ombudsman ne smije obnašati nikakve druge političke ni administrativne dužnosti niti se baviti drugim zanimanjem, bilo plaćenim bilo neplaćenim.

2.  Europski ombudsman ima jednak položaj u pogledu primitaka od rada, dodataka i mirovine kao sudac Suda Europske unije.

3.  Članci od 11. do 14. i članak 17. Protokola br. 7 primjenjuju se i na Europskog ombudsmana te na dužnosnike i ostale službenike tajništva Europskog ombudsmana.

Članak 13.

1.  Europskom ombudsmanu dodjeljuje se odgovarajući proračun, dovoljan za osiguranje njegove neovisnosti i za obavljanje dužnosti iz Ugovorâ i ove Uredbe.

2.  Europskom ombudsmanu pomaže tajništvo i on imenuje njegova glavnog službenika.

3.  Europski ombudsman trebao bi nastojati postići rodnu jednakost u sastavu tajništva Europskog ombudsmana.

4.  Na dužnosnike i druge službenike tajništva Europskog ombudsmana primjenjuju se pravila i propisi koji važe za dužnosnike i ostale službenike Unije. Njihov se broj utvrđuje svake godine kao dio proračunskog postupka i primjeren je za pravilno obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana i radno opterećenje.

5.  Dužnosnici i drugi službenici Unije i država članica imenovani u tajništvo Europskog ombudsmana upućuju se u interesu službe te im je zajamčen automatski povratak u instituciju, tijelo, ured ili agenciju iz koje su upućeni.

6.  U pitanjima koja se odnose na njegovo osoblje Europski ombudsman ima isti status kao institucije u smislu članka 1.a Pravilnika o osoblju.

Članak 14.

Europski ombudsman ocjenjuje uspostavljene postupke za sprečavanje svih vrsta uznemiravanja u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, kao i mehanizme za kažnjavanje odgovornih. Europski ombudsman sastavlja odgovarajuće zaključke o tome jesu li ti postupci u skladu s načelima proporcionalnosti, prikladnosti i energičnog djelovanja te pružaju li žrtvama učinkovitu zaštitu i podršku.

Europski ombudsman pravodobno ispituje rješavaju li institucije, tijela, uredi i agencije Unije primjereno slučajeve uznemiravanja bilo koje vrste i prirode pravilnom primjenom postupaka koji su predviđeni u vezi s pritužbama u tom području. Europski ombudsman sastavlja odgovarajuće zaključke o toj temi.

U svojem tajništvu Europski ombudsman imenuje osobu ili određuje strukturu koja ima stručno znanje u pogledu uznemiravanja i koja može pravodobno procijeniti rješavaju li slučajevi uznemiravanja bilo koje vrste i prirode, uključujući seksualno uznemiravanje, na odgovarajući način u institucijama, agencijama i tijelima Unije te, prema potrebi, pružiti savjete njihovim dužnosnicima i drugim službenicima .

Članak 15.

Sjedište Europskog ombudsmana je sjedište Europskog parlamenta.

Članak 16.

Sva komunikacija s nacionalnim tijelima država članica u svrhu primjene ove Uredbe obavlja se preko njihovih stalnih predstavništava pri Europskoj uniji.

Članak 17.

Europski ombudsman donosi provedbene odredbe za ovu Uredbu. One moraju biti u skladu s ovom Uredbom i uključivati barem odredbe o:

(a)  postupovnim pravima podnositelja pritužbe i dotične institucije, tijela, ureda ili agencije;

(b)  osiguravanju zaštite dužnosnika ili drugih službenika koji prijavljuju slučajeve seksualnog uznemiravanja i povrede prava Unije u institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Unije, u skladu s člankom 22.a Pravilnika o osoblju („zviždanje”);

(c)  primitku, obradi i zaključenju pritužbe;

(d)  istragama na vlastitu inicijativu;

(e)  daljnjim istragama; i

(f)  djelatnostima prikupljanja podataka.

Članak 18.

Odluka 94/262/EZUČ, EZ, Euratom stavlja se izvan snage.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament

Predsjednik

(1) Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).
(2) Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
(3) Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
(4) SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti