Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2080(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0050/2019

Texte depuse :

A8-0050/2019

Dezbateri :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0080

Texte adoptate
PDF 159kWORD 64k
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg
Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European)
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 228 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere articolele 41 și 43 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 45 și 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru petiții (A8-0050/2019),

1.  adoptă proiectul de regulament anexat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite proiectul de regulament anexat Consiliului și Comisiei în cadrul procedurii prevăzute la articolul 228 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a asigura publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după obținerea avizului Comisiei și a aprobării Consiliului cu privire la proiectul de regulament anexat.


ANEXĂ LA REZOLUȚIE

Proiect de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 228 alineatul (4),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere aprobarea Consiliului,

având în vedere avizul Comisiei,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)  Statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului ar trebui stabilite în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 20 alineatul (2) litera (d) și articolul 228, ale Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(2)  În special, articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunoaște dreptul la bună administrare ca drept fundamental al cetățenilor europeni. La rândul său, articolul 43 din Cartă recunoaște dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Pentru ca aceste drepturi să fie eficace și pentru a întări capacitatea Ombudsmanului de a efectua anchete aprofundate și imparțiale, ar trebui să se pună la dispoziția sa toate instrumentele prevăzute în tratate și în prezentul regulament, necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe durata exercitării funcțiilor.

(3)  Decizia 94/262/ECSC, CE, Euratom a Parlamentului European(1) a fost modificată ultima dată în 2008. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, s-a instituit un cadru juridic complet nou pentru Uniunea Europeană. În special, articolul 228 alineatul (4) din TFUE permite Parlamentului European, după avizul Comisiei și cu acordul Consiliului, să adopte regulamente de stabilire a statutului și a condițiilor generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului. Prin urmare, este de dorit să se abroge Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom și să fie înlocuită cu un regulament în conformitate cu temeiul juridic aplicabil în prezent.

(4)  Stabilirea condițiilor în care poate fi înaintată o plângere către Ombudsman ar trebui să respecte principiul unui acces deplin, liber și ușor, fără a aduce atingere restricțiilor specifice luate în considerare în cadrul procedurilor judiciare și administrative noi sau în curs.

(5)  Ombudsmanul are dreptul să facă recomandări dacă Ombudsmanul consideră că o instituție, organ, oficiu sau agenție a Uniunii nu aplică în mod corespunzător o hotărâre judiciară.

(6)  Este necesar să se stabilească procedurile care trebuie urmate în cazul în care anchetele Ombudsmanului dezvăluie cazuri de administrare defectuoasă. De asemenea, ar trebui să se prevadă prezentarea de către Ombudsman a unui raport cuprinzător Parlamentului European la sfârșitul fiecărei sesiuni anuale.

(7)  Pentru a consolida rolul Ombudsmanului, este de dorit să i se permită să desfășoare anchete din proprie inițiativă, fără a aduce atingere obligației sale principale, aceea de a trata plângerile, în vederea identificării cazurilor repetate sau deosebit de grave de administrare defectuoasă și a promovării celor mai bune practici administrative în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

(8)  De asemenea, pentru a spori eficacitatea acțiunilor acestei instituții, Ombudsmanul ar trebui să aibă dreptul, din proprie inițiativă sau în urma unei plângeri, de a efectua anchete de monitorizare a anchetelor anterioare pentru a stabili dacă și în ce măsură instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză a respectat recomandările prezentate. De asemenea, Ombudsmanul ar trebui să aibă dreptul de a include în raportul său anual către Parlamentul European o evaluare a ratei de respectare a recomandărilor făcute și o evaluare a gradului de adecvare a resurselor ce-i sunt puse la dispoziție pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în tratate și în prezentul regulament.

(9)  Ombudsmanul ar trebui să aibă acces la toate elementele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. În acest scop, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, toate informațiile solicitate, fără a aduce atingere obligațiilor Ombudsmanului stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 ale Parlamentului European și al Consiliului(2). Accesul la informații sau documente clasificate ar trebui să fie condiționat de respectarea normelor privind prelucrarea informațiilor confidențiale de către instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză. Instituțiile, organele, oficiile sau agențiile care furnizează informații sau documente clasificate ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare. Pentru aplicarea normelor referitoare la prelucrarea informațiilor confidențiale de către instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, Ombudsmanul ar trebui ca, în prealabil, să ajungă la un acord cu instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor sau documentelor clasificate și a oricăror altor informații vizate de obligația de a păstra secretul profesional. Dacă nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la aceasta, căruia îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate.

(10)  Ombudsmanul și personalul său sunt obligați să trateze în mod confidențial toate informațiile pe care le-au obținut în cursul exercitării atribuțiilor lor. Cu toate acestea, Ombudsmanul ar trebui să informeze autoritățile competente cu privire la faptele pe care Ombudsmanul le consideră că ar putea avea implicații penale și care i-au fost aduse la cunoștință în cursul unei anchete. Ombudsmanul ar trebui să fie în măsură, de asemenea, să informeze instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză cu privire la faptele care pun în discuție conduita unui membru al personalului său.

(11)  Ar trebui să se țină seama de recentele schimbări privind protecția intereselor financiare ale Uniunii împotriva infracțiunilor, în special de instituirea Parchetului prin Regulamentul Consiliului European (UE) 2017/1939(3), pentru a permite Ombudsmanului să îi comunice orice informații care țin de competența acestuia din urmă. De asemenea, pentru a respecta pe deplin prezumția de nevinovăție și drepturile la apărare prevăzute la articolul 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, este de dorit ca, atunci când Ombudsmanul informează Parchetul European cu privire la informațiile care țin de competența acestuia, el informează despre această notificare persoana interesată și reclamantul.

(12)  Este necesar să se prevadă și posibilitatea unei cooperări între Ombudsman și autoritățile similare din statele membre, cu respectarea legislațiilor naționale aplicabile. Este totodată de dorit să se ia măsuri pentru a permite cooperarea Ombudsmanului cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, deoarece o astfel de cooperare poate spori eficacitatea activității Ombudsmanului.

(13)  Este de datoria Parlamentului European să numească Ombudsmanul la începutul legislaturii și pe durata acesteia dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii și prezintă toate garanțiile necesare de independență și competență. De asemenea, ar trebui stabilite condiții pentru încetarea funcțiilor Ombudsmanului, precum și pentru înlocuirea sa.

(14)  Sarcinile Ombudsmanului ar trebui îndeplinite în condiții de maximă independență. Ombudsmanul ar trebui să pronunțe un angajament solemn în fața Curții de Justiție în momentul învestiturii. Ar trebui stabilite incompatibilitățile, remunerarea, privilegiile și imunitățile Ombudsmanului.

(15)  Ar trebui adoptate dispoziții referitoare la sediul Ombudsmanului, și anume sediul Parlamentului European. Ar trebui să se prevadă dispoziții privind nu numai funcționarii și alți agenți ai secretariatului care asistă Ombudsmanul, dar și bugetul acestuia.

(16)  Ombudsmanului îi revine sarcina să adopte dispoziții de punere în aplicare a prezentului regulament. Pentru a garanta securitatea juridică și cele mai înalte standarde de eficiență în îndeplinirea sarcinilor Ombudsmanului, conținutul minim al dispozițiilor de punere în aplicare ar trebui stabilit în prezentul regulament.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)  Prezentul regulamentul stabilește statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului („Statutul Ombudsmanului European”).

(2)  Ombudsmanul acționează în mod independent de instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, în conformitate cu competențele care îi sunt conferite prin tratate și cu respectarea articolului 20 alineatul (2) litera (d) și a articolului 228 din TFUE și a articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind dreptul la bună administrare.

(3)  În exercitarea funcțiilor sale prevăzute în tratate și în prezentul regulament, Ombudsmanul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanțe naționale și nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare sau competența unei instanțe de a pronunța o hotărâre.

Articolul 2

(1)  Ombudsmanul contribuie la descoperirea cazurilor de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale judiciare, și, dacă este cazul, face recomandări pentru a pune capăt acestor situații. Nicio acțiune a oricărei alte autorități sau persoane nu poate face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului.

(2)  Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru poate sesiza Ombudsmanul, direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, printr-o plângere referitoare la un caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea competențelor sale jurisdicționale. Ombudsmanul informează instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză de îndată ce Ombudsmanul a fost sesizat printr-o plângere, cu respectarea standardelor Uniunii în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

(3)  Plângerea face referire în mod clar la obiectul său și la identitatea reclamantului. Reclamantul poate solicita ca plângerea, sau părți ale acesteia, să rămână confidențiale.

(4)  Plângerea trebuie să fie depusă în termen de trei ani de la data la care faptele care o justifică sunt aduse la cunoștința reclamantului și este precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile, organele, oficiile și agențiile în cauză.

(5)  Ombudsmanul stabilește dacă o plângere se încadrează în mandatul său și, în caz afirmativ, dacă aceasta este admisibilă. În cazul în care o plângere este în afara mandatului sau este inadmisibilă, Ombudsmanul poate, înainte de închiderea dosarului, recomanda reclamantului să o adreseze unei alte autorități.

(6)  Plângerile prezentate Ombudsmanului nu întrerup termenele căilor de atac în procedurile administrative sau jurisdicționale.

(7)  În cazul în care Ombudsmanul, în conformitate cu o procedură jurisdicțională în curs sau încheiată cu privire la faptele reclamate, trebuie să declare inadmisibilă o plângere sau să pună capăt examinării acesteia, rezultatele eventualelor anchete pe care le-a efectuat Ombudsmanul până la punctul respectiv se clasează în mod definitiv.

(8)  Cu excepția cazurilor de hărțuire sexuală, Ombudsmanul nu poate fi sesizat printr-o plângere cu privire la raporturile de muncă între instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și funcționarii acestora sau alți agenți, cu excepția cazurilor în care toate posibilitățile privind depunerea de cereri sau plângeri administrative interne, în special procedurile prevăzute la articolul 90 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului(4) („Statutul funcționarilor”), au fost epuizate de persoana interesată, iar termenele de răspuns din partea instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză au expirat.

(9)  Ombudsmanul informează în cel mai scurt timp reclamantul cu privire la acțiunea întreprinsă cu privire la plângerea înaintată.

Articolul 3

(1)  Ombudsmanul procedează, din proprie inițiativă sau în urma unei plângeri, la efectuarea tuturor anchetelor, inclusiv a celor aflate în continuarea celor anterioare, pe care le consideră justificate, pentru a clarifica orice caz de presupusă administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Ombudsmanul acționează fără a necesita o autorizare prealabilă și informează în timp util instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză. Instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză pot prezenta observații utile sau dovezi Ombudsmanului. Ombudsmanul poate solicita instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză să prezinte astfel de observații sau de dovezi.

(2)  Fără a aduce atingere sarcinii de bază a Ombudsmanului, aceea de a gestiona plângerile, Ombudsmanul poate desfășura anchete din proprie inițiativă de natură mai strategică pentru a identifica cazurile de administrare defectuoasă repetate sau deosebit de grave, pentru a promova cele mai bune practici administrative în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și pentru a aborda în mod proactiv chestiunile structurale de interes public care intră în sfera sa de competență.

(3)  Ombudsmanul poate să poarte un dialog structurat și periodic cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și să organizeze consultări publice înainte de a face recomandări sau în orice etapă ulterioară. Ombudsmanul poate totodată să analizeze și să evalueze sistematic progresele instituției, organului, oficiului și agenției Uniunii în cauză și să publice recomandări suplimentare.

(4)  Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii furnizează Ombudsmanului orice informații pe care acesta le solicită și îi permit accesul la dosarele în cauză. Accesul la informații sau documente clasificate este condiționat de respectarea normelor privind prelucrarea informațiilor confidențiale de către instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză.

Instituțiile, organele, oficiile sau agențiile care furnizează informații sau documente clasificate, în concordanță cu primul paragraf, informează Ombudsmanul în prealabil cu privire la o astfel de clasificare.

Pentru aplicarea normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul ajunge în prealabil la un acord cu instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor sau documentelor clasificate.

Instituțiile, organele, oficiile sau agențiile în cauză acordă accesul la documentele care emană de la un stat membru, clasificate ca secrete în temeiul unui act cu putere de lege, numai după ce serviciile Ombudsmanului au instituit măsuri și garanții adecvate pentru tratarea documentelor care asigură un nivel echivalent de confidențialitate, în concordanță cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și în conformitate cu normele privind securitatea instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză.

La cererea Ombudsmanului, funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii depun mărturie cu privire la faptele care se referă la o anchetă aflată în curs de desfășurare de către Ombudsman. Aceștia trebuie să se exprime în numele instituției, organului, oficiului sau agenției pentru care lucrează. Aceștia respectă, în continuare, obligațiile care decurg din statutul lor. Atunci când au obligația de a păstra secretul de serviciu, aceasta nu se interpretează ca aplicându-se informațiilor relevante pentru plângeri sau anchete privind hărțuirea sau proasta administrare.

(5)  Ombudsmanul examinează periodic procedurile legate de acțiunile administrative ale instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și verifică dacă acestea sunt în măsură să prevină în mod eficient conflictele de interese, să garanteze imparțialitatea și să asigure respectarea deplină a dreptului la bună administrare. Ombudsmanul poate identifica și evalua posibilele situații de conflict de interese la toate nivelurile care ar putea constitui o sursă de administrare defectuoasă, caz în care Ombudsmanul elaborează concluzii specifice și informează Parlamentul European cu privire la constatările pe această temă.

(6)  În măsura în care dreptul lor intern permite acest lucru, la cererea Ombudsmanului sau din proprie inițiativă, autoritățile competente ale statelor membre transmit Ombudsmanului orice informație sau document care ar putea contribui la clarificarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii. În cazul în care aceste informații sau documente sunt reglementate de dreptul intern privind prelucrarea informațiilor confidențiale sau de dispoziții care împiedică comunicarea acestora, statul membru în cauză poate permite Ombudsmanului să aibă acces la aceste informații sau documente, cu condiția ca Ombudsmanul să se angajeze să le trateze în acord autoritatea competentă de proveniență. În orice caz, se furnizează o descriere a documentului.

(7)  În cazul în care Ombudsmanului nu i se acordă asistența solicitată, acesta informează Parlamentul European, care întreprinde demersurile adecvate.

(8)  În cazul în care s-au descoperit prin anchetă cazuri de proastă administrare, Ombudsmanul informează instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză și, dacă este necesar, face anumite recomandări. Instituția, organul, oficiul sau agenția astfel informată îi transmite Ombudsmanului un aviz detaliat în termen de trei luni. La cererea motivată a instituției, organului, oficiului sau a agenției în cauză, Ombudsmanul poate să acorde o prelungire a termenului respectiv de cel mult două luni. În cazul în care instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză nu a emis niciun aviz în termen de trei luni sau în termenul prelungit, Ombudsmanul poate închide ancheta fără aviz.

(9)  Ombudsmanul trimite apoi un raport instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză și, în special, în cazul în care natura sau amploarea cazurilor de administrare defectuoasă descoperite impun acest lucru, Parlamentului European. Ombudsmanul poate include în respectivul raport o serie de recomandări. Reclamantul este informat de către Ombudsman cu privire la rezultatul anchetei, la avizul emis de instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, și la eventualele recomandări prezentate în raport de Ombudsman.

(10)  Dacă este cazul, în legătură cu o anchetă privind activitățile unei instituții, organ, oficiu sau agenție a Uniunii, Ombudsmanul poate să se prezinte în fața Parlamentului European, din proprie inițiativă sau la cererea Parlamentului European, la nivelul cel mai adecvat.

(11)  În măsura posibilului, Ombudsmanul încearcă să găsească, împreună cu instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, o soluție care să elimine cazul de administrare defectuoasă și să soluționeze în mod satisfăcător plângerea. Ombudsmanul informează reclamantul cu privire la soluția propusă, împreună cu eventualele observații ale instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză. În cazul în care dorește acest lucru, reclamantul are dreptul să îi transmită Ombudsmanului, în orice etapă, observații sau informații suplimentare care nu erau cunoscute la momentul depunerii cererii.

(12)  La încheierea fiecărei sesiuni anuale, Ombudsmanul prezintă Parlamentului European un raport privind rezultatele anchetelor pe care le-a desfășurat. Raportul include o evaluare a respectării recomandărilor Ombudsmanului și o evaluare a caracterului adecvat al resurselor disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia. Aceste evaluări pot face, de asemenea, obiectul unor rapoarte separate.

Articolul 4

Ombudsmanul și personalul său se ocupă de cererile de acces public la documente, altele decât cele menționate la articolul 6 alineatul (1), în conformitate cu condițiile și limitele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

În ceea ce privește plângerile referitoare la dreptul de acces public la documentele elaborate sau primite de o instituție, organ, oficiu sau agenție a Uniunii, Ombudsmanul, în urma unei analize corespunzătoare și a tuturor considerațiilor necesare, emite o recomandare cu privire la accesul la documentele respective. Instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză răspunde în termenele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În cazul în care instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză nu respectă o recomandare a Ombudsmanului de a oferi acces la documentele respective, aceasta/acesta își motivează în mod corespunzător refuzul. organ Într-un astfel de caz, Ombudsmanul informează reclamantul cu privire la căile de atac pe care le are la dispoziție, inclusiv cu privire la procedurile disponibile pentru a trimite cauza la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 5

Ombudsmanul efectuează periodic evaluări ale politicilor și analize ale procedurilor în vigoare în cadrul instituțiilor, organelor și agențiilor relevante ale Uniunii, în conformitate cu articolul 22a din Statutul funcționarilor și, dacă este cazul, formulează recomandări concrete de îmbunătățire, în vederea asigurării unei protecții depline a funcționarilor și a altor agenți care raportează fapte în conformitate cu articolul 22a din Statutul funcționarilor. Ombudsmanul poate, la cerere, să ofere în mod confidențial informații, consiliere imparțială și orientări de specialitate imparțiale funcționarilor și altor agenți cu privire la conduita pe care să o adopte în prezența faptelor menționate la articolul 22a din Statutul funcționarilor, inclusiv cu privire la domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii.

Ombudsmanul poate, de asemenea, să inițieze anchete bazate pe informațiile primite de la funcționari sau alți agenți care raportează fapte în conformitate cu articolul 22a din Statutul funcționarilor, care pot raporta sub protecția confidențialității și a anonimității, în cazul în care faptele descrise ar putea constitui administrare defectuoasă într-o instituție, organ, oficiu sau agenție a Uniunii. Pentru a permite acest scop, se poate face derogare de la reglementările aplicabile personalului cu privire la confidențialitate.

Articolul 6

(1)  Ombudsmanul și personalul acestuia, căruia i se aplică dispozițiile articolului 339 din TFUE și ale articolului 194 din Tratatul Euratom, sunt obligați să nu divulge informațiile clasificate și documentele clasificate care le-au fost aduse la cunoștință în timpul anchetelor efectuate. Fără a aduce atingere alineatului (2), ei au în special, obligația de a nu divulga nicio informație sau document clasificat furnizat Ombudsmanului sau documente care intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, precum și orice informații care ar putea aduce prejudicii reclamantului sau oricărei alte persoane implicate.

(2)  În cazul în care Ombudsmanul consideră că anumite fapte de care a luat cunoștință în cursul unei anchete ar putea avea implicații penale, acesta informează autoritățile naționale competente și, în măsura în care cazul intră în sfera lor de competență, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Parchetul European. Dacă este necesar, Ombudsmanul informează, de asemenea, instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii cu autoritate asupra funcționarului sau agentului în cauză, acestea putând pune în aplicare articolul 17 al doilea paragraf din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

Ombudsmanul poate, de asemenea, să notifice instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză cu privire la faptele care pun în discuție conduita unui membru al personalului său, precum și cu privire la orice activitate care persistă și obstrucționează ancheta în curs.

Ombudsmanul raportează astfel de notificări reclamantului și altor persoane vizate a căror identitate este cunoscută.

Articolul 7

(1)  Ombudsmanul poate coopera cu autorități de același tip din statele membre, cu condiția ca Ombudsmanul să respecte dreptul intern aplicabil.

(2)  În cadrul atribuțiilor sale, Ombudsmanul cooperează cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și cu alte instituții și organe, evitând totodată orice suprapunere cu activitățile acestora.

Articolul 8

(1)  Ombudsmanul este ales și eligibil pentru reînnoirea mandatului în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din TFUE.

(2)  Ombudsmanul este ales dintre persoanele care sunt cetățeni ai Uniunii, se bucură de toate drepturile civile și politice, prezintă toate garanțiile de independență, nu au fost membri ai guvernelor naționale sau ai instituțiilor Uniunii în ultimii trei ani, îndeplinesc condiții de imparțialitate echivalente cu cele necesare în țara de origine pentru exercitarea unor posturi de magistrați și posedă o experiență și o competență recunoscute pentru îndeplinirea funcțiilor de Ombudsman.

Articolul 9

(1)  Exercitarea funcțiilor Ombudsmanului stipulate în tratate și în prezentul regulament încetează fie la încheierea mandatului, fie în urma demisiei sau a destituirii.

(2)  Cu excepția cazului destituirii, Ombudsmanul rămâne în funcție până la alegerea unui nou Ombudsman.

(3)  În cazul încetării anticipate a funcțiilor, un nou Ombudsman este numit în termen de trei luni de la data la care locul devine vacant pentru perioada rămasă din mandatul Parlamentului European. Până la alegerea unui nou Ombudsman, funcționarul principal menționat la articolul 13 alineatul (2) este responsabil de chestiunile urgente care țin de competența Ombudsmanului.

Articolul 10

În cazul în care Parlamentul European intenționează să solicite destituirea Ombudsmanului în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din TFUE, acesta audiază Ombudsmanul înainte de a prezenta o astfel de cerere.

Articolul 11

(1)  În exercitarea atribuțiilor prevăzute în tratate și în prezentul regulament, Ombudsmanul acționează în conformitate cu articolul 228 alineatul (3) din TFUE. Ombudsmanul se abține de la orice acte incompatibile cu natura îndatoririlor pe durata exercitării funcției.

(2)  La momentul învestiturii, Ombudsmanul pronunță un angajament solemn în fața Curții de Justiție în sesiune plenară, potrivit căruia atribuțiile prevăzute în tratate și în prezentul regulament vor fi exercitate în deplină independență și imparțialitate, iar obligațiile care decurg din exercitarea mandatului și după încheierea acestuia vor fi pe deplin respectate. Acest angajament solemn include, în special, obligația de a avea un comportament integru și discret în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau beneficii după încheierea mandatului.

Articolul 12

(1)  Pe durata exercitării funcțiilor, Ombudsmanul nu poate exercita nicio altă funcție politică sau administrativă sau o altă activitate profesională, indiferent dacă este remunerată sau nu.

(2)  Ombudsmanul are același rang în ceea ce privește remunerația, indemnizațiile și pensia ca un judecător la Curtea de Justiție.

(3)  Articolele 11-14 și articolul 17 din Protocolul nr. 7 se aplică Ombudsmanului și funcționarilor și celorlalți agenți ai secretariatului Ombudsmanului.

Articolul 13

(1)  Ombudsmanul beneficiază de un buget adecvat, suficient pentru a-i asigura independența și îndeplinirea sarcinilor prevăzute în tratate și în prezentul regulament.

(2)  Ombudsmanul este asistat de un secretariat, al cărui funcționar principal este numit de Ombudsman.

(3)  Ombudsmanul ar trebui să urmărească atingerea parității de gen în cadrul componenței secretariatului Ombudsmanului.

(4)  Funcționarii și alți agenți din secretariatul Ombudsmanului se supun regulamentelor și normelor care se aplică în cazul funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii. Numărul acestora se stabilește anual în cadrul procedurii bugetare și este adecvat pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor și a volumului de muncă al Ombudsmanului.

(5)  Funcționarii și alți agenți ai Uniunii și ai statelor membre care sunt numiți agenți în cadrul secretariatului Ombudsmanului sunt detașați în interes de serviciu, cu garanția reintegrării cu drepturi depline în instituția, organul, oficiul sau agenția de origine.

(6)  În ceea ce privește personalul său, Ombudsmanul beneficiază de același statut ca și instituțiile în sensul articolului 1a din Statutul funcționarilor.

Articolul 14

Ombudsmanul examinează procedurile prevăzute pentru a preveni hărțuirea de orice fel și natură în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, precum și mecanismele pentru sancționarea celor responsabili de hărțuire. Ombudsmanul elaborează concluzii corespunzătoare în care stabilește dacă aceste proceduri sunt conforme cu principiile proporționalității, caracterului adecvat și acțiunii energice și dacă oferă protecție și sprijin eficace victimelor.

Ombudsmanul examinează în timp util dacă instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii tratează în mod corespunzător cazurile de hărțuire de orice fel și natură prin aplicarea corectă a procedurilor prevăzute în legătură cu plângerile din domeniul respectiv. Ombudsmanul formulează concluzii corespunzătoare cu privire la acest subiect.

Ombudsmanul numește o persoană sau instituie o structură, în cadrul secretariatului său, specializată în domeniul hărțuirii, care este în măsură să evalueze în timp util, dacă cazurile de hărțuire de orice tip și natură, inclusiv de hărțuire sexuală, sunt tratate în mod adecvat în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și, după caz, pentru a oferi consiliere funcționarilor și altor agenți ai acestora.

Articolul 15

Sediul Ombudsmanului este sediul Parlamentului European.

Articolul 16

Comunicarea cu autoritățile naționale ale statelor membre în scopul aplicării prezentului regulament se realizează prin intermediul reprezentanțelor permanente ale acestora pe lângă Uniune.

Articolul 17

Ombudsmanul adoptă dispozițiile de punere în aplicare a prezentului regulament. Acestea trebuie să fie conforme cu prezentul regulament și includ cel puțin dispoziții privind:

(a)  drepturile procedurale ale reclamantului și ale instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză;

(b)  asigurarea protecției funcționarilor sau altor agenți care raportează cazurile de hărțuire sexuală sau de încălcare a dreptului Uniunii din cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, în conformitate cu articolul 22a din Statutul funcționarilor („avertizare de integritate”);

(c)  primirea, prelucrarea și închiderea unei plângeri;

(d)  anchetele din proprie inițiativă;

(e)  anchetele de monitorizare; și

(f)  acțiunile de colectare de informații.

Articolul 18

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom se abrogă.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...

Pentru Parlamentul European

Președintele

(1) Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (JO L 113, 4.5.1994, p. 15).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(3) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(4) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate