Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2080(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0050/2019

Predkladané texty :

A8-0050/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0080

Prijaté texty
PDF 170kWORD 62k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
Pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 228 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na články 41 a 43 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na články 45 a 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre petície (A8-0050/2019),

1.  prijíma návrh nariadenia, ktorý je uvedený v prílohe;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil návrh nariadenia, ktorý je uvedený v prílohe, Rade a Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 228 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby hneď po vydaní stanoviska Komisie a po udelení súhlasu Rady s návrhom nariadenia, ktorý je uvedený v prílohe, zabezpečil uverejnenie tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.


PRÍLOHA K UZNESENIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 228 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Rady,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Mali by sa stanoviť pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), najmä s jej článkom 20 ods. 2 písm. d) a článkom 228, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).

(2)  Konkrétne článok 41 charty uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo európskych občanov. Článok 43 charty uznáva právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie. Na to, aby tieto práva boli účinné a aby posilnili schopnosť ombudsmana viesť dôkladné a nestranné vyšetrovanie, by sa ombudsmanovi mali poskytnúť všetky nástroje, ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie jeho povinností stanovených v zmluvách a v tomto nariadení.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom(1) bolo naposledy zmenené v roku 2008. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa pre Úniu zriadil nový právny rámec. Predovšetkým článok 228 ods. 4 ZFEÚ umožňuje Európskemu parlamentu, aby na základe stanoviska Komisie a so súhlasom Rady prijal nariadenia ustanovujúce pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana. Je preto žiaduce zrušiť rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom a nahradiť ho nariadením v súlade s platným právnym základom.

(4)  Stanovenie podmienok, za ktorých môže byť sťažnosť postúpená ombudsmanovi, by malo byť v súlade so zásadou úplného, bezplatného a ľahkého prístupu, a to bez ohľadu na konkrétne obmedzenia súvisiace so súbežnosťou nových alebo prebiehajúcich právnych a správnych konaní.

(5)  Ombudsman má právo vydávať odporúčania, ak zistí, že inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie riadne nevykonáva rozhodnutie súdu.

(6)  Je potrebné stanoviť postupy pre prípad, keď ombudsman svojím vyšetrovaním odhalí prípady nesprávneho úradného postupu. Malo by sa tiež prijať ustanovenie o predkladaní podrobnej správy ombudsmana Európskemu parlamentu na konci každoročného zasadacieho obdobia.

(7)  S cieľom posilniť úlohu ombudsmana je žiaduce umožniť mu, aby bez toho, aby bola dotknutá jeho hlavná povinnosť, ktorou je vybavovať sťažnosti, viedol vyšetrovania z vlastného podnetu s cieľom identifikovať opakované alebo obzvlášť závažné prípady nesprávneho úradného postupu a podporovať najlepšie administratívne postupy v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie.

(8)  S cieľom zvýšiť efektívnosť činnosti ombudsmana by mal mať právo z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti viesť vyšetrovania v nadväznosti na predchádzajúce vyšetrovania s cieľom zistiť, či a v akom rozsahu dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra splnila vydané odporúčania. Ombudsman by mal mať tiež právo zahrnúť do svojej výročnej správy pre Európsky parlament posúdenie miery splnenia vydaných odporúčaní a posúdenie primeranosti zdrojov mu poskytnutých na plnenie úloh uvedených v zmluvách a v tomto nariadení.

(9)  Ombudsman by mal mať prístup ku všetkým náležitostiam potrebným na výkon jeho funkcie. Na tento účel sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a to bez toho, aby tým bola dotknutá jeho povinnosť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(2). Prístup k utajovaným skutočnostiam alebo dokumentom by mal byť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa spracúvania dôverných informácií dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie. Inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry poskytujúce utajované skutočnosti alebo dokumenty by o ich utajení mali ombudsmana informovať. Na vykonávanie pravidiel spracúvania dôverných informácií dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie by sa mal ombudsman s touto inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou vopred dohodnúť na podmienkach nakladania s utajovanými skutočnosťami alebo dokumentmi a inými informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva. Pokiaľ sa ombudsman domnieva, že sa mu nedostáva požadovanej pomoci, mal by o tom informovať Európsky parlament, ktorý by mal prijať vhodné opatrenia.

(10)  Ombudsman a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, s ktorými sa oboznámili pri plnení svojich úloh. Ombudsman by však mal informovať príslušné orgány o skutočnostiach, o ktorých sa domnieva, že by mohli mať trestnoprávnu povahu a o ktorých sa dozvedel v rámci vyšetrovania. Ombudsman by mal mať možnosť informovať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad či agentúru Únie aj o skutočnostiach spochybňujúcich správanie niektorého z ich zamestnancov.

(11)  Mali by sa zohľadniť nedávne zmeny týkajúce sa ochrany finančných záujmov Únie pred trestnými činmi, a najmä zriadenie Európskej prokuratúry nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(3), aby jej ombudsman mohol oznamovať všetky informácie, ktoré patria do jej pôsobnosti. Podobne, s cieľom v plnej miere rešpektovať prezumpciu neviny a práva na obhajobu zakotvené v článku 48 charty je žiaduce, aby ombudsman v prípadoch, keď Európskej prokuratúre oznámi informácie patriace do jej pôsobnosti, dotknutú osobu a sťažovateľa o tomto oznámení informoval.

(12)  Mali by sa prijať ustanovenia, ktoré umožnia spoluprácu ombudsmana s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v členských štátoch v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Je tiež žiaduce podniknúť kroky s cieľom umožniť ombudsmanovi spolupracovať s Agentúrou Európskej únie pre základné práva, keďže takáto spolupráca môže viesť k väčšej efektívnosti výkonu funkcie ombudsmana.

(13)  Ombudsmana má do funkcie vymenúvať Európsky parlament na začiatku volebného obdobia na celé toto obdobie spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Únie a ktoré sú zárukou nezávislosti a spôsobilosti. Zároveň by sa mali stanoviť podmienky ukončenia výkonu funkcie ombudsmana, ako aj podmienky jeho nahradenia.

(14)  Funkcia ombudsmana by sa mala vykonávať úplne nezávisle. Ombudsman by mal pri nástupe do funkcie zložiť slávnostný sľub pred Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“). Mali by sa stanoviť nezlučiteľnosť, odmena a výsady a imunity ombudsmana.

(15)  Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa sídla ombudsmana, ktorým by malo byť sídlo Európskeho parlamentu. Takisto by sa mali prijať ustanovenia vzťahujúce sa nielen na úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana, ktorí budú ombudsmanovi pomáhať, ale aj na jeho rozpočet.

(16)  Prijatie vykonávacích ustanovení k tomuto nariadeniu je úlohou ombudsmana. S cieľom zaručiť právnu istotu a najvyššie normy pri plnení úloh ombudsmana by sa mal v tomto nariadení stanoviť minimálny obsah vykonávacích ustanovení, ktoré sa majú prijať,

PRIJAL TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.  Toto nariadenie stanovuje pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (ďalej len „štatút európskeho ombudsmana“).

2.  Ombudsman koná nezávisle od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené zmluvami a s náležitým zreteľom na článok 20 ods. 2 písm. d) a článok 228 ZFEÚ a článok 41 Charty základných práv Európskej únie o práve na dobrú správu vecí verejných.

3.  Ombudsman nesmie pri výkone svojich úloh uvedených v zmluvách a v tomto nariadení zasahovať do konaní pred súdmi, ani nesmie spochybniť platnosť rozhodnutia súdu ani právomoc súdu vydať rozhodnutie.

Článok 2

1.  Ombudsman pomáha odhaľovať prípady nesprávneho úradného postupu v činnosti inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora v rámci výkonu jeho súdnych právomocí a v prípade potreby vydáva odporúčania na ich ukončenie. Ombudsmanovi sa nemôžu predkladať sťažnosti týkajúce sa činnosti akýchkoľvek iných orgánov alebo osôb.

2.  Každý občan Únie alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zaregistrovaným sídlom v členskom štáte môže priamo alebo prostredníctvom poslanca Európskeho parlamentu predložiť ombudsmanovi sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora v rámci výkonu jeho súdnych právomocí. Ombudsman informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru bezodkladne po prijatí sťažnosti, pričom dodržiava normy Únie v oblasti ochrany osobných údajov.

3.  V sťažnosti sa jasne uvedie predmet sťažnosti a totožnosť sťažovateľa. Sťažovateľ môže požiadať, aby sťažnosť alebo jej časti zostali dôverné.

4.  Sťažnosť sa musí predložiť do troch rokov odo dňa, keď sa sťažovateľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú predmetom sťažnosti, a musia jej predchádzať náležité administratívne úkony uplatnené pred dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou.

5.  Ombudsman určí, či sťažnosť patrí do jeho pôsobnosti, a pokiaľ áno, či je sťažnosť prípustná. Ak sťažnosť nepatrí do jeho pôsobnosti alebo je neprípustná, ombudsman môže pred uzavretím spisu sťažovateľovi odporučiť, aby sa obrátil na iný orgán.

6.  Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa neprerušuje plynutie lehôt na podanie odvolania v správnych alebo súdnych konaniach.

7.  Ak musí ombudsman vyhlásiť sťažnosť za neprípustnú alebo ukončiť jej preskúmavanie z dôvodu prebiehajúceho alebo skončeného súdneho konania týkajúceho sa predložených skutočností, výsledky prípadných vyšetrovaní, ktoré ombudsman dovtedy uskutočnil, sa založia do spisu s konečnou platnosťou.

8.  S výnimkou sťažností týkajúcich sa prípadov sexuálneho obťažovania sa ombudsmanovi nemôže predložiť sťažnosť, ktorá sa týka pracovnoprávnych vzťahov medzi inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a ich úradníkmi a ostatnými zamestnancami, pokiaľ dotknutá osoba nevyčerpala všetky možnosti na podanie vnútorných administratívnych žiadostí a sťažností, najmä postupy uvedené v článku 90 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(4) (ďalej len „Služobný poriadok“), a už neuplynuli lehoty na odpoveď zo strany dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry.

9.  Ombudsman sťažovateľa čo najskôr informuje o krokoch, ktoré urobil vo veci jeho sťažnosti.

Článok 3

1.  Ombudsman z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti vedie všetky vyšetrovania, ktoré považuje za potrebné na objasnenie každého podozrenia z nesprávneho úradného postupu v činnosti inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, vrátane vyšetrovaní nadväzujúcich na predchádzajúce vyšetrovania. Ombudsman koná bez toho, aby musel žiadať o predchádzajúci súhlas, a o takomto kroku včas informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru. Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra môže ombudsmanovi predložiť akékoľvek užitočné pripomienky alebo dôkazy. Ombudsman môže takisto požiadať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o predloženie takýchto pripomienok alebo dôkazov.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá primárna úloha ombudsmana, ktorou je vybavovanie sťažností, môže viesť vyšetrovanie z vlastného podnetu, ktoré bude mať strategickejší charakter, s cieľom identifikovať opakované alebo obzvlášť závažné prípady nesprávneho úradného postupu, podporovať najlepšie administratívne postupy v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a proaktívne riešiť štrukturálne otázky verejného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti ombudsmana.

3.  Ombudsman sa môže zapájať do štruktúrovaného a pravidelného dialógu s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a pred poskytnutím odporúčaní alebo kedykoľvek neskôr zorganizovať verejné konzultácie. Ombudsman môže tiež systematicky analyzovať a hodnotiť pokrok dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry a vydať ďalšie odporúčania.

4.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie poskytnú ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a poskytnú mu prístup k predmetným spisom. Prístup k utajovaným skutočnostiam alebo dokumentom musí byť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa spracúvania dôverných informácií inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie.

Inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, ktoré poskytujú utajované skutočnosti alebo dokumenty v súlade s prvým pododsekom, ombudsmana o tomto utajení vopred informujú.

Na vykonávanie pravidiel uvedených v prvom pododseku sa ombudsman s dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou vopred dohodne na podmienkach nakladania s utajovanými skutočnosťami alebo dokumentmi.

Dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry poskytnú prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov a sú zo zákona klasifikované ako utajené, až po tom, ako útvary ombudsmana v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 a v súlade s pravidlami bezpečnosti dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie zavedie vhodné opatrenia a záruky v súvislosti s nakladaním s dokumentmi, ktoré zabezpečia rovnocennú úroveň dôvernosti.

Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie na žiadosť ombudsmana dosvedčia skutočnosti, ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania ombudsmana. Vyjadria sa v mene svojej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry. Podliehajú naďalej povinnostiam vyplývajúcim z predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú. Keď sú viazaní povinnosťou zachovať služobné tajomstvo, táto povinnosť sa nevykladá tak, že zahŕňa aj informácie relevantné pre sťažnosti alebo vyšetrovania prípadov obťažovania či nesprávneho úradného postupu.

5.  Ombudsman pravidelne preveruje postupy týkajúce sa administratívnych opatrení inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a posudzuje, či sú schopné účinne predchádzať konfliktom záujmov, zaručiť nestrannosť a zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na dobrú správu vecí verejných. Ombudsman môže identifikovať a posúdiť možné prípady konfliktu záujmov na všetkých úrovniach, ktoré by mohli viesť k nesprávnemu úradnému postupu, a v takom prípade ombudsman vypracuje konkrétne závery a o zisteniach v tejto veci informuje Európsky parlament.

6.  Príslušné orgány členských štátov v rozsahu, v akom to ich vnútroštátne právne predpisy umožňujú, ombudsmanovi na jeho žiadosť alebo z ich vlastného podnetu urýchlene zašlú všetky informácie alebo dokumenty, ktoré môžu pomôcť objasniť prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie. Ak sa na takéto informácie či dokument vzťahujú vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa spracovania dôverných informácií alebo ustanovenia, ktoré bránia sprostredkovaniu týchto informácií či dokumentov, dotknutý členský štát môže ombudsmanovi povoliť prístup k týmto informáciám alebo dokumentom za predpokladu, že sa ombudsman zaviaže s nimi nakladať po dohode s príslušným orgánom, ktorý ich poskytuje. V každom prípade sa poskytne popis dokumentu.

7.  Ak ombudsman nedostane požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme náležité opatrenia.

8.  Ak boli v nadväznosti na vyšetrovanie zistené prípady nesprávneho úradného postupu, ombudsman informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru a v prípade potreby vydá odporúčania. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, ktoré boli takto informované, zašlú ombudsmanovi do troch mesiacov podrobné stanovisko. Ombudsman môže na základe odôvodnenej žiadosti dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry povoliť predĺženie uvedenej lehoty, ktoré nesmie presiahnuť dva mesiace. Ak dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra nedoručia žiadne stanovisko v trojmesačnej lehote alebo v predĺženej lehote, ombudsman môže ukončiť vyšetrovanie bez takéhoto stanoviska.

9.  Ombudsman potom zašle správu dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre a najmä v prípade, ak si to vyžaduje povaha alebo rozsah odhaleného nesprávneho úradného postupu, aj Európskemu parlamentu. V správe môže ombudsman uviesť odporúčania. Ombudsman informuje sťažovateľa o výsledkoch vyšetrovania, stanovisku dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry a o všetkých odporúčaniach, ktoré ombudsman v správe uviedol.

10.  Pokiaľ je to vhodné v súvislosti s vyšetrovaním činností inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie, ombudsman môže vystúpiť pred Európskym parlamentom z vlastného podnetu alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, a to na najvhodnejšej úrovni.

11.  V rámci možností sa ombudsman snaží spolu s dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou nájsť riešenie na odstránenie nesprávneho úradného postupu a vybavenie sťažnosti. Ombudsman informuje sťažovateľa o navrhnutom riešení spolu s prípadnými pripomienkami dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry. Sťažovateľ je oprávnený, pokiaľ si tak želá, predložiť ombudsmanovi v ktorejkoľvek fáze pripomienky alebo dodatočné informácie, ktoré neboli známe v čase predloženia sťažnosti.

12.  Na konci každého ročného zasadania ombudsman predloží Európskemu parlamentu správu o výsledkoch vyšetrovaní, ktoré uskutočnil. Správa obsahuje posúdenie miery splnenia odporúčaní ombudsmana a posúdenie primeranosti zdrojov, ktoré má k dispozícii na plnenie svojich úloh. Uvedené posúdenia môžu byť tiež predmetom samostatných správ.

Článok 4

Ombudsman a jeho zamestnanci sa zaoberajú žiadosťami o prístup verejnosti k iným dokumentom ako k tým, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1, v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Pokiaľ ide o sťažnosti týkajúce sa práva na prístup verejnosti k dokumentom vypracovaným alebo prijatým inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie, ombudsman vydá po riadnej analýze a všetkých potrebných úvahách odporúčanie týkajúce sa prístupu k uvedeným dokumentom. Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra odpovie v lehotách stanovených v nariadení (ES) č. 1049/2001. Ak sa dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra neriadi odporúčaním ombudsmana sprístupniť dokumenty, musí svoje odmietnutie riadne odôvodniť. Ombudsman v takom prípade informuje sťažovateľa o dostupných právnych opravných prostriedkoch vrátane postupov, ktoré sú k dispozícii na postúpenie veci Súdnemu dvoru.

Článok 5

Ombudsman vykonáva pravidelné hodnotenie politík a preskúmanie postupov zavedených v príslušných inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie v súlade s článkom 22a služobného poriadku (oznamovanie činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami) a v prípade potreby vydáva konkrétne odporúčania na zlepšenie s cieľom zabezpečiť úplnú ochranu úradníkov alebo ostatných zamestnancov, ktorí oznamujú skutočnosti v súlade s článkom 22a služobného poriadku. Ombudsman môže na žiadosť dôverne poskytnúť úradníkom alebo ostatným zamestnancom informácie, nestranné poradenstvo a odborné usmernenia týkajúce sa následného správneho postupu vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku 22a služobného poriadku vrátane informácií o rozsahu pôsobnosti príslušných ustanovení  práva Únie.

Ombudsman tiež môže začať vyšetrovanie na základe informácií poskytnutých úradníkmi alebo ostatnými zamestnancami, ktorí oznamujú skutočnosti v súlade s článkom 22a služobného poriadku a ktorí môžu dôverne a anonymne nahlásiť, ak by opísané skutočnosti mohli predstavovať nesprávny úradný postup inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie. Na tento účel možno upustiť od uplatnenia pravidiel pre zamestnancov týkajúcich sa mlčanlivosti.

Článok 6

1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 339 ZFEÚ a článok 194 Zmluvy o Euratome, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sú ombudsman a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých utajovaných skutočnostiach alebo dokumentoch poskytnutých ombudsmanovi, alebo o dokumentoch, na ktoré sa vzťahuje právo Únie v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj o všetkých informáciách, ktoré by mohli sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu poškodiť.

2.  Ak ombudsman usúdi, že skutočnosti, ktoré sa dozvedel počas vyšetrovania, by mohli súvisieť s oblasťou trestného práva, informuje príslušné vnútroštátne orgány a prípadne aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a Európsku prokuratúru, pokiaľ vec patrí do rozsahu ich právomoci. Ombudsman v relevantnom prípade informuje aj inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Únie, ktorým dotknutý úradník alebo ostatný zamestnanec podlieha, a táto inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra môže uplatniť článok 17 druhý odsek Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

Ombudsman môže tiež informovať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad albo agentúru Únie o skutočnostiach spochybňujúcich správanie niektorého z ich zamestnancov, ako aj o každej trvalej činnosti, ktorá bráni prebiehajúcemu vyšetrovaniu.

Ombudsman o týchto oznámeniach informuje sťažovateľa a ďalšie dotknuté osoby, ktorých totožnosť je známa.

Článok 7

1.  Ombudsman môže spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v členských štátoch za predpokladu, že ombudsman dodržiava platné vnútroštátne právo.

2.  V rozsahu pôsobnosti svojej funkcie ombudsman spolupracuje s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a s ďalšími inštitúciami a orgánmi, pričom zabraňuje zdvojovaniu svojich a ich činností.

Článok 8

1.  Ombudsman je volený a možno ho znova menovať v súlade s článkom 228 ods. 2 ZFEÚ.

2.  Ombudsman sa vyberie spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Únie, majú plné občianske a politické práva, poskytujú úplnú záruku nezávislosti, neboli za posledné tri roky členmi vlád členských štátov ani inštitúcií Únie a spĺňajú podmienky nestrannosti rovnocenné podmienkam požadovaným na výkon súdnych funkcií v ich krajine a majú uznanú spôsobilosť a skúsenosť na vykonávanie funkcie ombudsmana.

Článok 9

1.  Ombudsman prestane vykonávať svoje povinnosti uvedené v zmluvách a v tomto nariadení buď po skončení svojho funkčného obdobia, alebo po odstúpení alebo odvolaní.

2.  S výnimkou odvolania ombudsman zotrvá vo svojej funkcii, kým nebude zvolený nový ombudsman.

3.  V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie musí byť nový ombudsman menovaný do funkcie do troch mesiacov od uvoľnenia funkcie, a to na zvyšok volebného obdobia Európskeho parlamentu. Kým nebude zvolený nový ombudsman, je za naliehavé záležitosti, ktoré patria do pôsobnosti ombudsmana, zodpovedný vedúci sekretariátu uvedený v článku 13 ods. 2.

Článok 10

Ak má Európsky parlament v úmysle požiadať o odvolanie ombudsmana z funkcie v súlade s článkom 228 ods. 2 ZFEÚ, ombudsmana pred podaním takejto žiadosti vypočuje.

Článok 11

1.  Pri výkone svojich povinností uvedených v zmluvách a v tomto nariadení ombudsman koná v súlade s článkom 228 ods. 3 ZFEÚ. Ombudsman sa zdrží všetkých činností, ktoré sú nezlučiteľné s povahou príslušnej funkcie.

2.  Ombudsman zloží pri nástupe do svojej funkcie slávnostný sľub pred Súdnym dvorom zasadajúcim v pléne, že povinnosti uvedené v zmluvách a v tomto nariadení bude vykonávať úplne nezávisle a nestranne a že si bude v plnej miere plniť povinnosti, ktoré vzniknú počas funkčného obdobia a po jeho skončení. Slávnostný sľub zahŕňa najmä záväzok konať čestne a diskrétne pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia.

Článok 12

1.  Ombudsman nesmie počas svojho funkčného obdobia vykonávať žiadnu inú politickú alebo administratívnu funkciu, ani inú platenú alebo neplatenú profesionálnu činnosť.

2.  Ombudsman má nárok na rovnakú výšku odmeny, príspevkov a dôchodku ako sudca Súdneho dvora.

3.  Na ombudsmana, úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahujú články 11 až 14 a článok 17 Protokolu č. 7.

Článok 13

1.  Ombudsman musí mať k dispozícii primeraný rozpočet, ktorý bude dostatočný na zabezpečenie jeho nezávislosti a umožnenie výkonu jeho povinností uvedených v zmluvách a v tomto nariadení.

2.  Ombudsmanovi pomáha sekretariát, pričom vedúceho sekretariátu menuje ombudsman.

3.  Ombudsman by sa mal usilovať o dosiahnutie rovnakého rodového zastúpenia v zložení sekretariátu ombudsmana.

4.  Na úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahujú pravidlá a predpisy platné pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie. Ich počet sa stanovuje každý rok v rámci rozpočtového postupu a musí byť primeraný pre riadne plnenie povinností ombudsmana a zvládanie jeho pracovnej záťaže.

5.  Úradníci a ostatní zamestnanci Únie a členských štátov vymenovaní do sekretariátu ombudsmana sú tam vyslaní dočasne v úradnom záujme, so zárukou opätovného plnoprávneho prijatia do pôvodnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry.

6.  Ombudsman má v záležitostiach týkajúcich sa jeho zamestnancov rovnaké postavenie ako inštitúcie v zmysle článku 1a Služobného poriadku.

Článok 14

Ombudsman posudzuje zavedené postupy na predchádzanie obťažovaniu akéhokoľvek druhu v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie, ako aj mechanizmy na sankcionovanie osôb zodpovedných za obťažovanie. Ombudsman vypracuje príslušné závery o tom, či sú tieto postupy v súlade so zásadami proporcionality, primeranosti a dôrazných opatrení a či poskytujú obetiam účinnú ochranu a podporu.

Ombudsman včas preskúma, či inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie primerane vybavujú prípady obťažovania akéhokoľvek druhu a povahy správnym uplatnením postupov stanovených v súvislosti so sťažnosťami v tejto oblasti. Ombudsman v tejto veci vypracuje príslušné závery.

Ombudsman vymenuje v rámci sekretariátu osobu alebo vytvorí štruktúru s odbornými znalosťami v oblasti obťažovania, ktoré sú schopné včas posúdiť, či sa prípady obťažovania akéhokoľvek druhu a povahy, vrátane sexuálneho obťažovania primerane riešia v rámci inštitúcií,  orgánov, úradov a agentúr Únie, a v prípade potreby poskytnúť ich úradníkom a ostatným zamestnancom poradenstvo.

Článok 15

Sídlom ombudsmana je sídlo Európskeho parlamentu.

Článok 16

Každé oznámenie určené vnútroštátnym orgánom členských štátov sa na účely uplatňovania tohto nariadenia vykonáva prostredníctvom ich stálych zastúpení pri Únii.

Článok 17

Ombudsman prijme vykonávacie ustanovenia k tomuto nariadeniu. Uvedené vykonávacie ustanovenia musia byť v súlade s týmto nariadením a musia zahŕňať prinajmenšom ustanovenia týkajúce sa:

a)  procesných práv sťažovateľa a dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry;

b)  zabezpečenia ochrany úradníkov alebo ostatných zamestnancov oznamujúcich prípady sexuálneho obťažovania a porušenia práva Únie v rámci inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie v súlade s článkom 22a služobného poriadku (oznamovanie činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami);

c)  prijatia, spracovania a uzavretia sťažnosti;

d)  vyšetrovaní z vlastného podnetu;

e)  nadväzujúcich vyšetrovaní a

f)  opatrení zhromažďovania informácií.

Článok 18

Rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom sa zrušuje.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament

predseda

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(3) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia