Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0046/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0046/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 6
CRE 12/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.22
CRE 12/02/2019 - 9.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0083

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 197kWORD 67k
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
P8_TA(2019)0083A8-0046/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (2018/2108(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 114 και 168,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(2),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη μετάβαση προς σύγχρονα, ευαίσθητα και βιώσιμα συστήματα υγείας(4),

–  έχοντας υπόψη τα πολυετή προγράμματα υγείας για τις περιόδους 2003-2008(5), 2008-2013(6), και 2014-2020(7) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (COM(2015)0421, COM(2018)0651),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας (COM(2018)0233),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τα στοιχεία των κρατών μελών για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη των ασθενών το 2016(8),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2011/890/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011 για την πρόβλεψη κανόνων θέσπισης, διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου των εθνικών αρχών υπεύθυνων για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth)(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία, και ιδίως τη ρητή διασυνοριακή διάσταση (COM(2012)0736),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αξιολόγηση του σχεδίου δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία της Επιτροπής (COM(2017)0586),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τις σπάνιες νόσους (COM(2008)0679) και τη σύσταση του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μια δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωσή της για τις σπάνιες νόσους (COM(2014)0548),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις σπάνιες νόσους (EUCERD) της 31ης Ιανουαρίου 2013 και την προσθήκη αυτών της 10ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ του Μαΐου 2018(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (COM(2017)0534),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση σύνταξης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0046/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικώς προσιτά σε όλους συστήματα υγείας στην ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης, με τη διατήρηση και την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην υγεία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών αναγνωρίζονται ως σημαντικές συνιστώσες της αξιολόγησης της οικονομικής απόδοσης της υγειονομικής περίθαλψης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/24/ΕΕ (εφεξής «η οδηγία»), σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7, σέβεται την ελευθερία κάθε κράτους μέλους να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη και δεν παρεμβαίνει στις θεμελιώδεις δεοντολογικές επιλογές των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ούτε τις υπονομεύει· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, καθώς και στον τρόπο χρηματοδότησής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία παρέχει άλλες δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες πέραν εκείνων που διατίθενται στη χώρα τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία μπορεί να θεωρηθεί θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 2 (σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή) και το άρθρο 35 (σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των δημοσιονομικών περιορισμών, της αύξησης της συχνότητας των χρόνιων και των σπάνιων νόσων, των δυσκολιών εξασφάλισης βασικής υγειονομικής περίθαλψης στις αγροτικές περιοχές και των υψηλών τιμών των φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, την τήρηση και τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με έναν ενημερωμένο κατάλογο των ελλείψεων φαρμάκων ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των βασικών φαρμάκων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται οι πολίτες μπορεί μερικές φορές να παρέχεται με καλύτερο τρόπο σε άλλο κράτος μέλος, λόγω της εγγύτητας, της εύκολη πρόσβασης, της εξειδικευμένης φύσης της περίθαλψης ή της έλλειψης ικανότητας, όπως η έλλειψη βασικών φαρμάκων, στο δικό τους κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της έκθεσης σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας δείχνουν ότι το 2015 δεν εφάρμοσαν πλήρως ή σωστά την οδηγία όλα τα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της υγείας αποτελεί ζωτικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 10 % του ΑΕγχΠ της, ποσοστό που θα μπορούσε να αυξηθεί, λόγω πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, σε 12,6 % έως το 2060·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας ανά τριετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί διαρκώς και να παρουσιάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με τις ροές των ασθενών, σχετικά με τις διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους της κινητικότητας των ασθενών και σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ΕΔΑ) και των εθνικών σημείων επαφής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής 21ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας, εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους πολίτες να μάθουν με ποιους τρόπους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια και διαφάνεια σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ασφαλή κινητικότητα των ασθενών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία, σημειώνεται ότι τα συστήματα υγείας και περίθαλψης χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και καινοτόμες λύσεις για να καταστούν περισσότερο ανθεκτικά, προσβάσιμα και αποτελεσματικά· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι η χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων πρέπει να ενισχυθεί για να βελτιωθεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία παρέχει μια σαφή νομική βάση για την ευρωπαϊκή συνεργασία και τη συνεργασία όσον αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ), την ηλεκτρονική υγεία, τις σπάνιες νόσους και τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε εξειδικευμένη περίθαλψη στο κράτος μέλος τους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο αριθμός των ασθενών που κάνουν χρήση του δικαιώματός τους σε διασυνοριακή περίθαλψη, όπως προβλέπεται στην οδηγία, συμπεριλαμβανομένων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τομογραφιών και διαγνωστικών ελέγχων, αυξάνεται, έστω και με πολύ αργούς ρυθμούς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα εμβολιασμού εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών πολιτικών της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση στα εμβόλια·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπόρεσαν όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν δεδομένα ή πληροφορίες σχετικά με ασθενείς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων δεν είναι πάντα συγκρίσιμη από το ένα κράτος μέλος στο άλλο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 83 % των ανθρώπων που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο πρόσφατης διαβούλευσης της Επιτροπής ενέκριναν τη δημοσιοποίηση ιατρικών δεδομένων με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ασθενών(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή μελλοντική ψηφιακή ενοποίηση των συστημάτων υγείας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα συστήματα υγείας και οι ασθενείς είναι οι ύψιστοι θεματοφύλακες και διαχειριστές των εν λόγω πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα, η βιωσιμότητα και η ασφάλεια των ασθενών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας παραμένει σχετικά χαμηλή και δεν έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται οι άνθρωποι και για τη διασφάλιση της επιστροφής των σχετικών δαπανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των κριτηρίων που επιτρέπουν στους πολίτες να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς όταν ασχολούνται με συστήματα υγείας εξακολουθούν να είναι σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διοικητικός φόρτος θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στις επιστροφές δαπανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό επιτείνει τον κατακερματισμό της πρόσβασης στις υπηρεσίες και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί μέσω του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ρυθμίζεται από τον κανονισμό για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η εφαρμογή της ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία εφαρμογή της ΕΚΑΑ και ο μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μείωση του υφιστάμενου διοικητικού φόρτου και για τη διασφάλιση της ταχείας και χωρίς διακρίσεις επιστροφής των εξόδων για τους ασθενείς, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρακτικές και νομικές δυσκολίες όταν χρησιμοποιούν ιατρικές συνταγές μεταξύ κρατών μελών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των εθνικών σημείων επαφής είναι να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες για να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά σημεία επαφής δεν είναι ακόμα αρκετά γνωστά στους πολίτες, πράγμα που έχει επιπτώσει στην αποτελεσματικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα και η απήχηση των εθνικών σημείων επαφής εξαρτώνται από τη στήριξη που λαμβάνουν τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, από τους διαύλους επικοινωνίας, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας, και τις κατευθυντήριες γραμμές για την παραπομπή ασθενών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων εθνικών σημείων επαφής όσον αφορά τη λειτουργία, την ορατότητα και την κατανομή των πόρων ως προς την ποσότητα και την ποιότητα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε τον Μάιο 2015(14), οι ασθενείς δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι λιγότεροι από το 20 % των πολιτών θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν οι ασθενείς, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με αυτήν και εάν οι κανόνες που τη διέπουν είναι εύκολα διαθέσιμοι και προσιτοί σε όλους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς, οι πάροχοι φροντίδας και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλο χάσμα ενημέρωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των ασθενών γενικά και ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα που προβλέπονται από την οδηγία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας ασχολούνται με ορισμένα εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν τους ασθενείς, τα οποία απαιτούν σαφή και κατανοητή επικοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικοί φραγμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των ασθενών τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών επιστροφής δαπανών σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις συνταγές, τα ορφανά φάρμακα, τα φάρμακα που παρασκευάζονται από φαρμακοποιό καθώς και τη θεραπεία παρακολούθησης και τις διαδικασίες·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, έξι κράτη μέλη και η Νορβηγία δεν διαθέτουν καθόλου συστήματα προηγούμενης έγκρισης, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να έχουν ελευθερία επιλογής και να μειώνεται ο διοικητικός φόρτος·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένες διμερείς συμφωνίες μεταξύ γειτονικών κρατών μελών και περιφερειών που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την διαμόρφωση εξαιρετικών βέλτιστων πρακτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Εφαρμογή

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή για να αξιολογήσει κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει ορθά την οδηγία·

2.  σημειώνει τη θετική συμβολή της οδηγίας σε ό,τι αφορά την αποσαφήνιση των κανόνων σχετικά με τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ένωση, καθώς και σε ό, τι αφορά την προαγωγή της κινητικότητας των ασθενών σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει την απογοήτευσή του διότι σε ένα σημαντικό αριθμό κρατών μελών παραμένει αναποτελεσματική η εφαρμογή των απαιτήσεων για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών· παροτρύνει συνεπώς τα κράτη μέλη να εργαστούν για την ορθή εφαρμογή τους, εγγυώμενα μια υψηλού επιπέδου προστασία της δημόσιας υγείας που θα συμβάλλει στην βελτίωση της υγείας των πολιτών και, παράλληλα, τα καλεί να σέβονται την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων εντός της εσωτερικής αγοράς·

3.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην κατάρτιση των ανά τριετία εκθέσεων αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας και να τις υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αντίστοιχα· τονίζει τη σημασία της συλλογής πληροφοριών, για στατιστικούς σκοπούς, σχετικά με τους ασθενείς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για θεραπεία και της ανάλυσης των λόγων για τους οποίους οι ασθενείς μετακινούνται μεταξύ των χωρών· καλεί επίσης την Επιτροπή να δημοσιεύει, εφόσον είναι εφικτό και σε ετήσια βάση, ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συνολικών ποσών που επιστρέφονται από κάθε κράτος μέλος για τις διασυνοριακές παροχές υγείας·

4.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ποιότητα ζωής του ασθενή και τα αποτελέσματα της περίθαλψης των ασθενών στην αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης της εφαρμογής της οδηγίας·

5.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους να παρέχουν στην Επιτροπή συνδρομή και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που διαθέτουν, για τον σκοπό της διενέργειας της αξιολόγησής της και της προετοιμασίας των προαναφερόμενων εκθέσεων·

6.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή, ιδίως στους τομείς στους οποίους η οδηγία και ο κανονισμός για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αλληλεπιδρούν, και να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό, εν προκειμένω, μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στους κόλπους των θεσμικών οργάνων·

7.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο με ορθό τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί ποιοτική και προσιτή υγειονομική περίθαλψη για τους ασθενείς, σε πλήρη συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που ορίζει η νομοθεσία· αναγνωρίζει ότι μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε συνταγογραφημένα φάρμακα και τη συνέχεια της θεραπείας· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα προγράμματα εμβολιασμού·

8.  παρατηρεί με ικανοποίηση τον θετικό αντίκτυπο πρωτοβουλιών όπως η ΕΚΑΑ, η οποία εκδίδεται δωρεάν και δίνει σε οποιονδήποτε είναι ασφαλισμένος ή καλύπτεται από σύστημα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης τη δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος δωρεάν ή με μειωμένο κόστος· επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η καλή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας·

9.  επισημαίνει την ανάγκη για σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι επαγγελματίες του τομέα να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, ούτως ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και να αυξάνεται η προστασία των ασθενών·

Χρηματοδότηση

10.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία μεριμνούν για την επιστροφή των δαπανών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται· υπενθυμίζει επίσης ότι η Επιτροπή στηρίζει, μέσω των προγραμμάτων υγείας, τη συνεργασία που ορίζεται στο κεφάλαιο IV της οδηγίας·

11.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες, εν προκειμένω, για την προτεινόμενη μείωση της χρηματοδότησης του προγράμματος για την υγεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την αποκατάσταση του προγράμματος για την υγεία ως ισχυρό και αυτόνομο πρόγραμμα με αυξημένη χρηματοδότηση στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) (2021-2027), προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για τη δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να εξασφαλιστεί μια φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της υγείας που θα εστιάζει στις διασυνοριακές προκλήσεις και η οποία θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, σημαντική εντατικοποίηση των κοινών προσπαθειών της Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση των χρόνιων και σπάνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των γενετικών και πανδημικών νόσων και των σπάνιων μορφών καρκίνου, την καταπολέμηση της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας και την ευκολότερη πρόσβαση σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

12.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού και Επενδυτικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Interreg, για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ περιφερειών και κοινωνικών ομάδων σε όλα τα κράτη μέλη· ζητεί να χρησιμοποιηθούν επίσης τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στο επόμενο ΠΔΠ·

Κινητικότητα των ασθενών

13.  επισημαίνει ότι η χαμηλή κινητικότητα των ασθενών οφείλεται σε τέσσερις λόγους: i) ορισμένα κράτη μέλη καθυστέρησαν αρκετά να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία· ii) η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα γενικά δικαιώματά τους όσον αφορά την επιστροφή εξόδων είναι εξαιρετικά χαμηλή, iii) ορισμένα κράτη μέλη παρεμβάλλουν συγκεκριμένα εμπόδια που περιορίζουν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, όπως διοικητικές επιβαρύνσεις και iv) οι πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος βάσει της οδηγίας είναι είτε ανύπαρκτες είτε ελλιπείς·

14.  επισημαίνει ότι ορισμένα συστήματα προηγούμενης έγκρισης είναι αδικαιολόγητα επαχθή και/ή περιοριστικά ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διαρθρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη, παρέχοντας μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις απαιτήσεις προηγούμενης έγκρισης και τους συναφείς όρους επιστροφής εξόδων·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη ώστε να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα, σε περίπτωση εφαρμογής προηγούμενης έγκρισης, να συγκρίνουν τις θεραπείες στο εξωτερικό με τη θεραπεία που διατίθεται στο δικό τους κράτος μέλος έχοντας ως κατευθυντήρια αρχή την αποδοτικότητα του κόστους για τους ασθενείς·

16.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οποιοσδήποτε περιορισμός της εφαρμογής της οδηγίας, όπως οι απαιτήσεις προηγούμενης έγκρισης ή ο περιορισμός της επιστροφής δαπανών, θα πρέπει να είναι αναγκαίος και αναλογικός και να μην οδηγεί σε αυθαίρετες ή κοινωνικές διακρίσεις, να μην παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των υπηρεσιών και να μη συνεπάγεται επιβάρυνση των εθνικών δημόσιων συστημάτων υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες των ασθενών με χαμηλά εισοδήματα που καλούνται να καταβάλλουν προκαταβολή στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης· σημειώνει ότι τα συστήματα προηγούμενης έγκρισης σκοπό έχουν να επιτρέψουν τον σχεδιασμό των κρατών μελών και να προστατέψουν τους ασθενείς από θεραπείες που εγείρουν σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα ή την ασφάλεια της περίθαλψης·

17.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι σε συγκεκριμένα κράτη μέλη οι ασφαλιστικές εταιρείες προβαίνουν σε αυθαίρετες διακρίσεις ή επιβάλλουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των υπηρεσιών με αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις για τους ασθενείς·

18.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή κάθε απόφαση θέσπισης περιορισμών όσον αφορά την επιστροφή εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9 της οδηγίας, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους το έπραξαν·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη χορηγούν ενίοτε χαμηλότερα επίπεδα επιστροφής εξόδων για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από ιδιωτικούς ή μη συμβεβλημένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην επικράτειά τους από ό, τι για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από δημόσιους ή συμβεβλημένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης· θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η επιστροφή εξόδων για την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη στο ίδιο επίπεδο με τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας της περίθαλψης·

20.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να αξιολογήσουν, να αναπροσαρμόσουν και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες επιστροφής εξόδων για τους ασθενείς που λαμβάνουν διασυνοριακή περίθαλψη, μεταξύ άλλων, μέσω της διευκρίνισης της επιστροφής εξόδων για την περίθαλψη και τις διαδικασίες παρακολούθησης, και να εγκαταστήσουν ένα γραφείο ενιαίας εξυπηρέτησης στους σχετικούς φορείς ασφάλισης υγείας·

21.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά την τηλεϊατρική - υπηρεσίες υγείας που παρέχονται εξ αποστάσεως - έχει οδηγήσει σε κάποια σύγχυση σε ό,τι αφορά τα συστήματα επιστροφής εξόδων, καθώς ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν τη δυνατότητα λήψης ιατρικών συμβουλών από γενικούς ή εξειδικευμένους ιατρούς εξ αποστάσεως ή επιστρέφουν τα σχετικά έξοδα, ενώ άλλα όχι· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την υιοθέτηση των κανόνων επιστροφής δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1, ούτως ώστε να ισχύουν και στην τηλεϊατρική, κατά περίπτωση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά την επιστροφή δαπανών για την τηλεϊατρική·

Παραμεθόριες περιοχές

22.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις παραμεθόριες περιφέρειες να εμβαθύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, κατά τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο, μεταξύ άλλων παρέχοντας προσιτές και κατανοητές πληροφορίες στο κοινό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη για τους ασθενείς· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει τη διαρθρωτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για να βελτιώσουν επίσης την υγειονομική περίθαλψη σε άλλες περιφέρειες·

23.  εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των παραμεθόριων περιφερειών με την αντιμετώπιση ορισμένων από τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν μέσω της δημιουργίας ενός διασυνοριακού μηχανισμού της ΕΕ·

Πληροφορίες για τους ασθενείς

24.  υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των εθνικών σημείων επαφής όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους ασθενείς και την υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη και την προαγωγή προσιτών και ευδιάκριτων εθνικών σημείων επαφής και πλατφορμών ηλεκτρονικής υγείας για τους ασθενείς, τα οποία θα παρέχουν φιλικές προς τον χρήστη, ψηφιακά προσιτές και απαλλαγμένες από φραγμούς πληροφορίες για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε πολλές γλώσσες·

25.  συνιστά στην Επιτροπή, σε συνεργασία με τις οργανώσεις ασθενών, να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών σημείων επαφής, προκειμένου να διευκολύνει περαιτέρω και να βελτιώσει σημαντικά τους τρόπους με τους οποίους ανταλλάσσουν συστηματικά μεταξύ τους πληροφορίες και πρακτικές, με σκοπό την παραγωγή εναρμονισμένων, απλοποιημένων και φιλικών προς τον ασθενή διαδικασιών, εντύπων ή εγχειριδίων, και τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής και των πηγών πληροφόρησης και πραγματογνωσίας που υπάρχουν στα κράτη μέλη·

26.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα προσιτό εγχειρίδιο που θα είναι προσαρμοσμένο σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

27.  τονίζει ότι η ηλεκτρονική υγεία έχει το δυναμικό να βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών στις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και με τα δικαιώματά τους βάσει της οδηγίας·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τα νοσοκομεία να παρέχουν στους ασθενείς εκ των προτέρων ακριβή και επίκαιρη εκτίμηση του κόστους της θεραπείας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των αμοιβών, των διανυκτερεύσεων και των συμπληρωματικών χρεώσεων·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει, προς όφελος των εθνικών εμπειρογνωμόνων και μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, την πολυπλοκότητα της σημερινής νομικής κατάστασης που είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της οδηγίας και του κανονισμού που διέπει τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα εθνικά σημεία επαφής, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ), τις οργανώσεις ασθενών και τα δίκτυα των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, εκτεταμένες δημόσιες ενημερωτικές εκστρατείες, μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να προωθούν τη διαρθρωτική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών στο πλαίσιο της οδηγίας·

31.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες με τις οποίες οι ασθενείς μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες σε περιπτώσεις που δεν έχουν τηρηθεί ή έχουν μάλιστα παραβιαστεί τα δικαιώματά τους δυνάμει της οδηγίας·

32.  συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τύπο πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχουν τα εθνικά σημεία επαφής, και ιδιαίτερα σχετικά με τον κατάλογο των θεραπειών που υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση και των θεραπειών που δεν υπόκεινται, τα κριτήρια που εφαρμόζονται και τις ισχύουσες διαδικασίες·

33.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την ανάγκη να καθορίσουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία, χωρίς ωστόσο η υγειονομική περίθαλψη να αποτελεί αυτοσκοπό δεδομένου ότι η οργάνωση των συστημάτων υγείας εμπίπτει στις εθνικές αρμοδιότητες·

34.  προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει μια εν γένει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και όχι μόνο μέσω ΕΣΕ και να συνεχίσει να αξιολογεί τα οφέλη από υφιστάμενες πρωτοβουλίες συνεργασίας, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

Σπάνιες νόσοι, σπάνιες μορφές καρκίνου και ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ)

35.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συγκέντρωσης γνώσεων, πληροφοριών και πόρων με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σπάνιων και χρόνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων μορφών καρκίνου, σε ολόκληρη την ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να στηρίξει τη δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων για σπάνιες νόσους στην ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στα ΕΔΑ·

36.  συνιστά να ακολουθηθούν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων σχετικά με τις σπάνιες νόσους και τις σπάνιες μορφές καρκίνου, και για την αύξηση της χρηματοδότησης της Ε&Α· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε πληροφορίες, φάρμακα και ιατρική θεραπεία για ασθενείς με σπάνιες νόσους σε ολόκληρη την ΕΕ και να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη μιας βελτιωμένης πρόσβασης σε έγκαιρη και ακριβή διάγνωση· παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το χαμηλό ποσοστό καταχώρισης σπάνιων νόσων και να αναπτύξει περαιτέρω και να προαγάγει κοινά πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων σε μητρώα σπάνιων νόσων·

37.  τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να βελτιωθούν τα μοντέλα συμμόρφωσης των ασθενών που θα πρέπει να βασίζονται στα πλέον αξιόπιστα πορίσματα από μετα-αναλύσεις και εμπειρικές μελέτες μεγάλης κλίμακας και τα οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της ιατρικής πρακτικής και να διατυπώνουν συστάσεις για την ενίσχυση της προσήλωσης των ασθενών στη θεραπεία τους, ιδίως όταν πρόκειται για τη διαχείριση χρόνιων νόσων, η οποία συνιστά βασικό δείκτη για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, κατά τη διάρκεια τόσο της εκπαιδευτικής όσο και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και του ειδικού ρόλου που διαδραματίζουν στη βελτίωση των γνώσεων και της εμπειρογνωσίας όσον αφορά τις σπάνιες νόσους·

39.  προτείνει να κινήσει η Επιτροπή νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη νέων ΕΔΑ και να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του μοντέλου των ΕΔΑ με σκοπό την εξάλειψη των γεωγραφικών διαφορών και των ελλείψεων στον τομέα της πραγματογνωσίας· επιμένει ωστόσο στο γεγονός ότι η διεύρυνση των ΕΔΑ δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία των υφιστάμενων ΕΔΑ, στο αρχικό τους στάδιο·

40.  εκφράζει τη λύπη του για την αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά τις αρχές λειτουργίας των ΕΔΑ και την αλληλεπίδρασή τους με τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και άλλα προγράμματα της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τα ΕΔΑ για τον καθορισμό σαφών και διαφανών κανόνων για την παραπομπή ασθενών και να επιτύχει συμφωνία σχετικά με τη μορφή στήριξης που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη στα ΕΔΑ·

41.  παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης, μέσω του ευρωπαϊκού κοινού προγράμματος για τις σπάνιες νόσους, για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοδότηση των ΕΔΑ και των δικτύων ασθενών που τα υποστηρίζουν· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στα ΕΔΑ και να ενσωματώσουν τα ΕΔΑ στα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης, προσαρμόζοντας τα νομικά και κανονιστικά τους πλαίσια και παραπέμποντας στα ΕΔΑ στα εθνικά τους σχέδια για τις σπάνιες νόσους και τον καρκίνο·

Αμοιβαία αναγνώριση των (ηλεκτρονικών) συνταγών

42.  εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, ειδικά στις μεθοριακές περιοχές, με την εξασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα και την επιστροφή των εξόδων για φάρμακα σε άλλα κράτη μέλη, λόγω των διαφορών που υπάρχουν στην ΕΕ όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τους διοικητικούς κανόνες· καλεί τα κράτη μέλη και τις αντίστοιχες υγειονομικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που εμποδίζουν την αμοιβαία αναγνώριση ιατρικών συνταγών σε ολόκληρη την ΕΕ και παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει υποστηρικτική δράση στο θέμα αυτό·

43.  εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με την εξασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα και την επιστροφή των εξόδων για φάρμακα σε άλλα κράτη μέλη, λόγω των διαφορών που υπάρχουν στην ΕΕ όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τους κανόνες·

44.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν με συστηματικό τρόπο οι υπερβολικά υψηλές τιμές των φαρμάκων και οι μεγάλες διαφορές στις τιμές των φαρμάκων στα διάφορα κράτη μέλη·

45.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι θα γίνονται δεκτές για επιστροφή εξόδων σε όλα τα κράτη μέλη οι συνταγές που εκδίδονται από τα κέντρα εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με τα ΕΔΑ·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να αναπτυχθούν με επιτυχία τα τρέχοντα πιλοτικά έργα σχετικά με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικών φακέλων ασθενών και για να ανοίξει ο δρόμος για να ακολουθήσουν και άλλα κράτη μέλη έως το 2020· επιμένει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί στο επόμενο ΠΔΠ·

Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

47.  αναγνωρίζει ότι η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βοηθήσει ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας θα είναι βιώσιμα, με τη μείωση ορισμένων εξόδων, και θα μπορέσουν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της απάντησης της ΕΕ στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει ότι η διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υγείας θα πρέπει να αναχθεί σε προτεραιότητα, προκειμένου να βελτιωθούν τα παγκόσμια μητρώα ασθενών και η αδιάλειπτη παροχή περίθαλψης, και ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστεί το απόρρητο των ασθενών· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στην περίθαλψη για όλους τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να επενδύσουν στον ψηφιακό γραμματισμό των πολιτών και να αναπτύξουν νέες λύσεις για τον γηράσκοντα πληθυσμό, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να εξασφαλίσουν την πρόληψη του αποκλεισμού μέσω της ψηφιοποίησης·

48.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημιουργία της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI) σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα προωθήσει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας, και ειδικότερα ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικών φακέλων ασθενών·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεσα δράση για τη σύνδεση των συστημάτων υγείας τους με το eHDSI μέσω ενός ειδικού ΕΔΑ για την ηλεκτρονική υγεία, σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις κινδύνου, και ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία·

50.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με τις ανάγκες της ψηφιακής υγείας στα κράτη μέλη, ως ζήτημα προτεραιότητας· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή υποστηρίζει τη διάθεση βιώσιμων χρηματοδοτικών πόρων για τον σκοπό της εξασφάλισης μιας ισχυρής εθνικής στρατηγικής για την ψηφιακή υγεία και της δημιουργίας κατάλληλου πλαισίου για κοινές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να αποτραπεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για ευρύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα κράτη μέλη·

51.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να συνδεθούν τα δεδομένα της ηλεκτρονικής υγείας και τα προσωπικά μητρώα με εργαλεία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ούτως ώστε να δοθεί στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας η δυνατότητα να παρέχουν εξατομικευμένη και καλά ενημερωμένη περίθαλψη στους ασθενείς τους και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των γιατρών, τηρώντας πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για τη διευκόλυνση αυτών των προσπαθειών·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δεδομένα των ασθενών που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και υπογραμμίζει τη σημασία, ιδίως όσον αφορά την υγεία, της παρακολούθησης της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά(15)· τονίζει ότι είναι ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα υγείας που τους αφορούν, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ·

Brexit

53.  ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί μια ισχυρή συμφωνία για την υγεία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα διασυνοριακά δικαιώματα για τους ασθενείς και στη λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς (ΕΔΑ)·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργήσει έλεγχο της αποτελεσματικότητας του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία και να εξετάσει συγκεκριμένα την εποπτεία και την παρακολούθηση της εν λόγω εφαρμογής που ασκεί η Επιτροπή, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα στην προσπάθεια να καταστεί προσβάσιμη η διασυνοριακή περίθαλψη και την αποτελεσματικότητα του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ ως προς τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, δεόντως και σε πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή, όλες τις διατάξεις της οδηγίας·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.
(2) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 202 της 8.7.2011, σ. 10.
(5) Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την υιοθέτηση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 1).
(6) Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013 (ΕΕ L 301 της 20.11.2007, σ. 3).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1).
(8) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2016_msdata_en.pdf
(9) ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 48.
(10) ΕΕ C 151 της 3.7.2009, σ. 7.
(11) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_CBH/BP_Cross-border_healthcare_EN.pdf
(12) ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.
(13) Συνοπτική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευσή της με τίτλο «Transformation Health and Care in the Digital Single Market», 2018, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf
(14) Ειδικό ευρωβαρόμετρο 425: Τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(15) EE L 257 της 28.8.2014, σ. 73.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου