Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2019

Внесени текстове :

A8-0037/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0084

Приети текстове
PDF 122kWORD 51k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейска агенция за контрол на рибарството ***I
P8_TA(2019)0084A8-0037/2019
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0499),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0313/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0037/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за контрол на рибарството
P8_TC1-COD(2018)0263

(кодифициран текст)(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/473.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност