Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0037/2019

Teksty złożone :

A8-0037/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0084

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 50k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I
P8_TA(2019)0084A8-0037/2019
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0499),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0313/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1)

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(2),

–  uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0037/2019),

A.  mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 lutego 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity)
P8_TC1-COD(2018)0263

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/473.)

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności