Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0194(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0069/2019

Внесени текстове :

A8-0069/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0087

Приети текстове
PDF 229kWORD 78k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0369),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 133 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0240/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0069/2019,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)
P8_TC1-COD(2018)0194

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 133 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Eвропейската централна банка(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Съюзът и неговите държави членки са си поставили за цел да определят мерките, необходими за използването на еврото като единна парична единица. Тези мерки включват защитата защита на еврото срещу фалшифициране и свързаните с него измами, като по този начин с цел да се повиши гарантира ефективността на икономиката на Съюза и да се осигури устойчивостта на публичните финанси. [Изм. 1]

(2)  В Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета(3) се предвиждат обмен на информация, сътрудничество и взаимна помощ, като по този начин се изгражда хармонизирана рамка за защита на еврото. Действието на посочения регламент бе разширено с Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета(4) по отношение на държавите членки, които не са приели еврото като своя единна парична единица, така чеза да се осигури равностойно ниво на защита на еврото в целия Съюз.

(3)  Действията, целящи да се насърчат обменът на информация и персонал, техническата и научната помощ и специализираното обучение, подпомагат значително защитата на единната парична единица на Съюза срещу фалшифициране и свързаните с него измами, а по този начин и постигането на високо и еднакво ниво на защита в целия Съюз, като същевременно демонстрират способността на Съюза да се справи с тежката организирана престъпност. Тези действия също така помагат за преодоляване на общите предизвикателства и за прекъсването на връзките с изпирането на пари и организираната престъпност. [Изм. 2]

(4)  Наличието на програма за защита на еврото срещу фалшифициране допринася за повишаването на осведомеността на гражданите на Съюза, като подобрява повишаване на тяхното доверие в еврото и за подобряване на защитата на еврото, най-вече чрез редовно оповестяване на резултатите от подкрепяните от тази програма действия. [Изм. 3]

(4a)   Солидната защита на еврото срещу фалшифициране представлява важен компонент на сигурността и конкурентоспособността на икономиката на ЕС и е пряко свързана с целта на ЕС за подобряване на ефикасното функциониране на Икономическия и валутен съюз. [Изм. 4]

(5)  Помощта за такива действия, оказвана в миналото по линия на решения 2001/923/ЕО(5) и 2001/924/ЕО(6) на Съвета, изменени и допълнени с решения 2006/75/ЕО(7), 2006/76/ЕО(8), 2006/849/EC(9) и 2006/850/ЕО(10) на Съвета и с Регламент № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11), позволи да се засилят действията на Съюза и на държавите членки в областта на защитата на еврото срещу фалшифициране. Целите на програмата за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) за периодите 2002—2006 г., 2007—2013 г. и 2014—2017 г.(12), бяха успешно постигнати.

(6)  В Съобщението За разлика от стандартната процедура, в случая не беше извършена отделна оценка на въздействието на програмата. Това може донякъде да бъде обяснено с факта, че през 2017 г. Комисията извърши средносрочна оценка на програмата, подкрепена от независим доклад(13). Въпреки че като цяло докладът относно програмата е положителен, в него се изразява загриженост относно ограничения брой компетентни органи, които участват в дейностите по програмата, както и относно качеството на ключовите показатели за изпълнение, използвани за измерване на резултатите от програмата. В своето съобщение до Съвета и Европейския парламент относно междинната оценка на програма „Перикъл 2020“ и в своята предварителна оценка под формата на работен документ, придружаващ предложението й (COM(2018)0369), Комисията заключи, че следва да се окаже подкрепа за продължаването на тази програма програмата и след 2020 г. предвид нейната европейска добавена стойност за Съюза, дългосрочното ѝ въздействие и устойчивостта на действията по нея, и приноса й за борбата срещу организираната престъпност. [Изм. 5]

(7)  Препоръката в междинната оценка е, че действията, финансирани по „Перикъл 2020“, следва да бъдат продължени, като същевременно се вземат вземе предвид възможностите за необходимостта от опростяване на подаването на заявления, за от насърчаване на диференциацията на бенефициерите и от участие на максимален брой компетентни органи от различни държави в дейностите на програмата, за запазване на акцента върху често повтарящите се и нововъзникващите заплахи, свързани с фалшифицирането, и за рационализиране на ключовите показатели за изпълнението. [Изм. 6]

(7a)   В трети държави бяха разкрити центрове на фалшификации, а фалшифицирането на еврото придобива нарастващо международно измерение; следователно изграждането на капацитет и обучителните дейности с участието на компетентните органи от трети държави следва да се считат за съществени за постигането на ефективна защита на единната валута на Съюза и следва да бъдат допълнително насърчавани в контекста на програмата. [Изм. 7]

(8)  С оглед на това следва да бъде приета нова програма за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“). Следва да се гарантира, че програма „Перикъл IV“ е съгласувана с други съответни програми и действия и ги допълва. Поради това, за целите на изпълнението на програма „Перикъл IV“, Комисията следва да проведе в рамките на комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 1338/2001, всички необходими консултации с основните участници, и по-специално компетентните национални органи, определени от държавите членки, Европейската централна банка и Европол, за да се оценят нуждите във връзка със защитата на еврото, и по-специално по отношение на обмена, помощта и обучението. Освен това, при прилагането на програмата, Комисията следва да се възползва от обширния опит на Европейската централна банка по отношение на провеждането на обучение и предоставянето на информация относно фалшифицираните евро банкноти. [Изм. 8]

(9)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонтални финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент, като с тях по-специално се определя процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и се предвижда контрол върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също така до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци във връзка с прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е основна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(10)  Настоящият регламент спазва принципите на добавена стойност и пропорционалност. Програма „Перикъл IV“ следва да улеснява сътрудничеството сред държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита на еврото срещу фалшифициране, без да отнема отговорностите на държавите членки и като използва ресурсите по-ефикасно, отколкото би могло да се постигне на национално равнище. Действията на равнището на Съюза са необходими и основателни, тъй като те несъмнено подпомагат държавите членки при колективната защита на еврото и насърчават използването на общи структури на Съюза с цел засилване на сътрудничеството и обмена навременния и всеобхватен обмен на информация между компетентните органи. [Изм. 9]

(11)  Програма „Перикъл IV“ следва да се изпълнява съгласно многогодишната финансова рамка, определена в ... [препратка към Регламент (ЕС, Евратом) .../2018 на Съвета относно МФР след 2020 г.].

(12)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на програма „Перикъл IV“ допълнят и изменят несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с работната програма, съгласно предвиденото от член 10 и показателите, посочени в член 12 и в приложението. Комисията следва да приема годишните работни програми, в които се определят приоритетите, разпределението на бюджета и критериите за оценяване във връзка с безвъзмездните средства за действия. Тези годишни работни програми следва да включват и изключителните и надлежно обосновани случаи, в които е необходимо увеличаване на съфинансирането с цел държавите членки да разполагат с по-голяма икономическа гъвкавост, която да има позволи да изпълняват и завършват проекти за защита на еврото по удовлетворителен начин. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(14). По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 10]

(13)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за програма „Перикъл IV“, който представлява основната референтна сума, по смисъла на ... [ако е необходимо, позоваването да се актуализира съгласно новото Междуинституционално споразумение: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление], за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(14)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(15), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(16) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(17) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно — налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(18). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза и предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата.

(15)  Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад за оценка относно изпълнението на програма „Перикъл IV“ и окончателен доклад за оценка относно постигането на целите ѝ.

(16)  С оглед на посоченото по-горе Регламент (ЕС) № 331/2014 следва да бъде отменен.

(17)  Целесъобразно е да се осигури плавен и непрекъснат преход между програма „Перикъл 2020“ и програма „Перикъл IV“ и продължителността на програма „Перикъл IV“ да се приведе в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) .../... на Съвета [за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027]. Предвид на това програма „Перикъл IV“ следва да се прилага от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава програма „Перикъл IV“ — програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (наричана по-нататък „програмата“).

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Цели на програмата

1.  Програмата има следната обща цел:

Предотвратяване Предотвратяването на и борба борбата с фалшифицирането и свързаните с него измами, като чрез това което се повиши конкурентоспособността запазва целостта на системата на евробанкнотите и евромонетите, което засилва доверието на гражданите и предприемачите в истинността на банкнотите и монетите, и укрепва доверието в икономиката на Съюза и се осигури устойчивост, като същевременно осигурява устойчивостта на публичните финанси. [Изм. 11]

2.  Програмата има следната специфична цел:

Защита на евробанкнотите и евромонетите срещу фалшифициране и свързаните с него измами чрез подпомагане и допълване на мерките, предприемани от държавите членки, и оказване на съдействие на компетентните национални органи и органи на Съюза в усилията им да развиват тясно и редовно сътрудничество и да обменят най-добри практики помежду си и с Комисията, като това сътрудничество и този обмен по целесъобразност включват и трети държави и международни организации.

Член 3

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. е 7 700 000(19) EUR (по текущи цени). [Изм. 12]

2.  Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в границите на многогодишната финансова рамка.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

Член 4

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с [последната версия на Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(20)].

2.  Програмата се изпълнява от Комисията в сътрудничество с държавите членки чрез редовни консултации на различните етапи от това изпълнение, като се вземат предвид осигурява последователност и се избягва ненужно припокриване със съответните мерки, предприети от други компетентни органи, и по-специално от Европейската централна банка и Европол. За тази цел при подготовката на работните програми в съответствие с член 10, Комисията взема предвид съществуващите и планираните дейности на Европейската централна банка и Европол в областта на борбата срещу фалшифицирането на еврото и измамите с него. [Изм. 13]

3.  Финансовото подпомагане по програмата, предназначено за допустимите действия, изброени в член 6, се извършва под формата на:

безвъзмездни средства; или

обществени поръчки.

Член 5

Съвместни действия

1.  Действията по програмата могат да бъдат организирани съвместно от Комисията и други партньори, които разполагат със съответните експертни познания и опит, като например:

а)  националните централни банки и Европейската централна банка;

б)  националните центрове за анализ (НЦА) и националните центрове за анализ на монети (НЦАМ);

в)  Европейския технически и научен център (ЕТНЦ) и монетните дворове;

г)  Европол, Евроюст и Интерпол;

д)  националните централни бюра за борба с фалшифицирането, предвидени в член 12 от Международната конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци, подписана в Женева на 20 април 1929 г.(21), както и другите специализирани служби за предотвратяване, разкриване и преследване на фалшифицирането;

е)  специализирани органи в областта на техниката по възпроизвеждане и по удостоверяване, печатари и гравьори;

ж)  органи, различни от изброените в букви а)—е), които разполагат със специфичен експертен капацитет, включително, по целесъобразност, такива органи от трети държави, и по-специално от присъединяващите се държави и от държавите кандидатки; и

з)  частни субекти, които са развили и имат доказани технически познания, и екипи, специализирани в разпознаването на фалшифицирани банкноти и монети.

2.  Когато допустимите действия се организират съвместно от Комисията и Европейската централна банка, Евроюст, Европол или Интерпол, възникналите разходи се разпределят между тях. При всички положения всяка от изброените структури поема пътните разходи и разходите за настаняване на своите гостуващи лектори.

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 6

Допустими действия

1.  Програмата предоставя, при условията, определени в годишната работна програма, посочена в член 10, финансово подпомагане за следните действия:

а)  обмен и разпространение на информация, по-конкретно чрез организирането на семинари и срещи, включително обучение, целеви стажове и обмен на персонал на компетентните национални органи и други подобни действия. Наред с други области, обменът на информация обхваща:

—  най-добри практики за предотвратяване на фалшифицирането и измамите, свързани с еврото; [Изм. 14]

—  методиките за мониторинг и анализ на икономическото и финансовото въздействие на фалшифицирането;

—  функционирането на базите данни и на системите за ранно предупреждение;

—  използването на детекторни уреди с компютърно дублиране на данни; [Изм. 15]

—  методите за проверка и разследване;

—  научната помощ, включително следенето на новостите;

—  защитата на еврото извън Съюза;

—  научноизследователските действия;

—  предоставянето на специфичен оперативен експертен капацитет;

б)  техническа, научна и оперативна подкрепа, когато тя е необходима като част от програмата, включваща по-специално:

—  всякакви подходящи мерки за съставяне на равнището на Съюза на педагогически средства, като справочник със законодателство на Съюза, информационни бюлетини, практически ръководства, глосари и речници, бази данни, особено във връзка с научната помощ и следенето на технологичните новости, и приложения за компютърна поддръжка, например софтуер;

—  съответни проучвания с мултидисциплинарно и транснационално измерение, включително научни изследвания в областта на иновационните защитни елементи;

—  разработването на механизми и методи за техническа помощ за улесняване на действията по разкриване на равнището на Съюза;

—  подпомагане на сътрудничеството при операции, в които участват поне две държави, когато такова подпомагане не може да се предоставя по предостави от други програми на европейските институции и органи; [Изм. 16]

в)  закупуване на оборудване, което да се използва от органите на трети държави, специализирани в борбата с фалшифицирането, с цел защита на еврото в съответствие с член 10, параграф 3.

2.  В програмата се вземат предвид транснационалните и мултидисциплинарните аспекти на борбата с фалшифицирането, като се предвижда участието на следните групи:

а)  персонала на ведомствата, участващи в откриването и борбата с фалшифицирането, по-специално полицията и митническите и финансовите административни структури, в зависимост от техните специфични функции на национално равнище;

б)  служителите на разузнавателните служби;

в)  представителите на националните централни банки, монетните дворове, търговските банки и други финансови посредници, по-специално по отношение на задълженията на финансовите институции;

г)  съдебните служители, специализираните адвокати и представителите на съдебната власт в тази област;

д)  всяка друга засегната група специалисти, като например търговско-промишлените палати и подобни структури, които могат да осигурят достъп до малките и средните предприятия, търговците на дребно и дружествата за транспортиране на пари и ценности.

3.  Групите, посочени в параграф 2 от настоящия член, могат да включват участници от трети държави, ако това е важно за изпълнението на целите, предвидени в член 2. [Изм. 17]

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 7

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

За действията, изпълнявани чрез безвъзмездни средства, закупуването на оборудване не може да бъде единственият компонент на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 8

Проценти на съфинансиране

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства, отпускани по програмата, не надвишава 75 % от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в годишните работни програми по член 10, процентът на съфинансиране не надвишава 90 % от допустимите разходи.

Член 9

Допустими субекти

Субектите, които могат да получават финансиране по програмата, са компетентните национални органи съгласно определението в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1338/2001.

ГЛАВА IV

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 10

Работна програма

1.  Програмата На Комисията се изпълнява чрез предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11, за да приема работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. [Изм. 18]

2.  По отношение на безвъзмездните средства, в допълнение към изискванията, определени в член 108 от Финансовия регламент, в работната програма се посочват основните критерии за подбор и за отпускане и максималният възможен процент на съфинансиране.

Член 11

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 1 и член 12, параграф 2, се предоставя на Комисията от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. [Изм. 19]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 1 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 20]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, както и с представители на Европейската централна банка и Европол. [Изм. 21]

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 12

Мониторинг

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичната цел, определена в член 2, се съдържат в приложението към настоящото предложение.

2.  За да се осигури ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на изпълнението на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11, с които да разработи разпоредбите за рамка за мониторинг и оценка, включително чрез изменения на приложението с цел да се преразгледат и допълнят показателите, когато това е необходимо за целите на оценката.

3.  Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейската централна банка, на Европол и на Съвета Европейската прокуратура годишна информация за резултатите от програмата, като взема предвид количествените и качествените показатели, посочени в приложението към настоящото предложение. [Изм. 22]

4.  Участващите държави и другите бенефициери предоставят на Комисията всички данни и цялата информация, необходими за мониторинга и оценяването на програмата.

Член 13

Оценка

1.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след началото му.

2.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

3.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, и Европейската централна банка, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. [Изм. 23]

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират прозрачността и видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. [Изм. 24]

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.

Член 15

Отмяна

Регламент (ЕС) № 331/2014 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 16

Преходни разпоредби

Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия съгласно Регламент (ЕС) № 331/2014, който продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

Програмата ще бъде следена отблизо въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване, при минимална административна тежест и разходи, на това до каква степен са постигнати общата и специфичната цел на програмата, както и с оглед да се намалят административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели: [Изм. 25]

а)  брой на откритите фалшиви евробанкноти и евромонети броят на държавите членки и третите държави, чиито компетентни национални органи са участвали в дейностите по програмата; [Изм. 26]

б)  брой на закритите незаконни работилници; и брой на участниците и степента им на удовлетвореност, както и всякакви други коментари, които те евентуално са предоставили относно полезността на дейностите по програмата; [Изм. 27]

в)  обратна информация информацията, получена от участниците в действията, финансирани националните компетентни органи за броя на откритите фалшиви евро и незаконните работилници, демонтирани като пряко следствие от подобреното сътрудничество чрез програмата. [Изм. 28]

Данните и информацията, свързани с ключовите показатели за изпълнението, се събират ежегодно по следния начин: от Комисията и бенефициерите на програмата. [Изм. 29]

—  Комисията събира данните за броя на фалшивите евромонети и евробанкноти;

—  Комисията събира данните за броя на закритите работилници за фалшифициране;

—  Комисията и бенефициерите по програмата събират данните за обратната информация от участниците в действията, финансирани чрез програмата.

(1)ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 2.
(2)Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г.
(3)Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6).
(4)Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите членки, които не са приели еврото за своя единна валута (OВ L 181, 4.7.2001 г., стp. 11).
(5)Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50).
(6)Решение 2001/924/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за разширяване на действиeто на Решението за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) в държавите членки, които не са приели еврото като единна валута (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 55).
(7)Решение 2006/75/ЕО на Съвета от 30 януари 2006 г. за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), (ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 40).
(8)Решение 2006/76/EО на Съвета от 30 януари 2006 г. за разширяване на прилагането на Решение 2006/75/ЕО за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) по отношение на държави членки, които не участват в програмата (OВ L 36, 8.2.2006 г., стp. 42).
(9)Решение 2006/849/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), (ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 28).
(10)Решение 2006/850/EО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за включване на неучастващите държави членки в приложното поле на Решение 2006/849/ЕО за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (OВ L 330, 28.11.2006 г., стp. 30).
(11)Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на решения на Съвета 2001/923/ЕО, 2001/924/ЕО, 2006/75/ЕО, 2006/76/ЕО, 2006/849/ЕО и 2006/850/ЕО (ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 1).
(12)Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 6 декември 2017 г. относно междинната оценка на Програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програмата „Перикъл 2020“) (COM(2017)0741 final).
(13) SWD(2017)0444 final и Ares(2917)3289297 '30/06/2017.
(14) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(15)ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
(16)ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.
(17)ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.
(18) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(19) Индикативно количество, в зависимост от общата многогодишна финансова рамка (МФР).
(20) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(21)Сборник договори на Обществото на народите № 2623 (1931 г.), стр. 372.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност