Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0194(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0069/2019

Předložené texty :

A8-0069/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0087

Přijaté texty
PDF 228kWORD 67k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Konečné znění
Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0369),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 133 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0240/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0069/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. února 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)
P8_TC1-COD(2018)0194

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Unie a členské státy si vytýčily cíl přijmout opatření nezbytná k používání eura jako jednotné měny. Tato opatření zahrnují rovněž ochranu eura proti padělání a souvisejícím podvodům což zvyšuje s cílem zajistit účinnost hospodářství Unie a zajišťuje zabezpečit udržitelnost veřejných financí. [pozm. návrh 1]

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001(3) umožňuje výměnu informací, spolupráci a vzájemnou pomoc tím, že zavádí harmonizovaný rámec pro ochranu eura. Aby byla ochrana eura zajištěna na rovnocenné úrovni v celé Unii, byly účinky uvedeného nařízení rozšířeny nařízením Rady (ES) č. 1339/2001(4) na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu.

(3)  Akce na podporu výměny informací a pracovníků, technické a vědecké pomoci a specializovaného odborného vzdělávání významně pomáhají chránit jednotnou měnu Unie proti padělání a souvisejícím podvodům, a tak dosáhnout v celé Unii vysoké a rovnocenné ochrany a ukázat, že je Unie schopna postavit se závažné organizované trestné činnosti. Tyto akce rovněž pomáhají řešit společné problémy a provázanost s praním peněz a organizovanou trestnou činností. [pozm. návrh 2]

(4)  Program za účelem ochrany eura proti padělání přispívá ke zvyšování povědomí občanů Unie jejich důvěry v tuto měnu a ke zlepšení ochrany eura, především soustavným šířením výsledků akcí podporovaných v rámci uvedeného programu. [pozm. návrh 3]

(4a)   Řádná ochrana eura proti padělání je klíčovou složkou zabezpečeného a konkurenceschopného hospodářství EU a přímo souvisí s cílem EU zlepšovat efektivní fungování hospodářské a měnové unie. [pozm. návrh 4]

(5)  Minulá podpora těchto akcí prostřednictvím rozhodnutí Rady 2001/923/ES(5) a 2001/924/ES(6), následně změněných, rozšířených a prodloužených rozhodnutími Rady 2006/75/ES(7), 2006/76/ES(8), 2006/849/ES(9), 2006/850/ES(10) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014(11), umožnila zlepšit akce Unie a členských států v oblasti ochrany eura proti padělání. Cílů programu za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles“) na období 2002–2006, 2007–2013 a 2014–2017(12) bylo úspěšně dosaženo.

(6)  Ve sdělení V rozporu se standardním postupem nebylo provedeno samostatné posouzení dopadu programu. To může být částečně vysvětleno tím, že Komise v roce 2017 provedla hodnocení programu v polovině období, jež bylo podpořeno nezávislou zprávou(13). Ačkoli celkově zpráva hodnotí program pozitivně, vyjadřuje znepokojení nad omezeným počtem příslušných orgánů, které se podílejí na činnostech programu, a nad kvalitou klíčových ukazatelů výkonnosti používaných pro měření výsledků programu. Komise ve svém sdělení Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení v polovině období programu Pericles 2020 dospěla Komise a v hodnocení ex ante v podobě pracovního dokumentu útvarů Komise, který je připojen k jejímu návrhu (COM(2018)0369), dospěla k závěru, že je třeba podpořit pokračování programu po roce 2020 s ohledem na jeho přidanou hodnotu EU, jeho dlouhodobý dopad a udržitelnost jeho akcí a na jeho příspěvek k boji proti organizované trestné činnosti. [pozm. návrh 5]

(7)  Doporučení obsažené v hodnocení v polovině období bylo, že akce financované v rámci programu Pericles 2020, by měly pokračovat, s přihlédnutím k možnostem přičemž je však třeba zabývat se nutností zjednodušit podávání žádostí, stimulovat diferenciaci příjemců a účast co nejvyššího počtu příslušných orgánů z různých zemí na činnostech programu, nadále se zaměřit na vznikající a opakující se hrozby padělání a zracionalizovat klíčové ukazatele výkonnosti. [pozm. návrh 6]

(7a)   Padělatelské hotspoty byly odhaleny ve třetích zemích a padělání eura má stále více rostoucí mezinárodní rozměr; je proto nutné, aby byly činnosti v oblasti budování kapacit a odborné přípravy, které zahrnují příslušné orgány ze třetích zemí, považovány za nezbytné k dosažení účinné ochrany jednotné měny Unie a aby byly v rámci programu dále podporovány. [pozm. návrh 7]

(8)  Proto by měl být přijat nový program na období 2021–2027 („program Pericles IV“). Mělo by být zajištěno, aby byl program Pericles IV v souladu s jinými relevantními programy a akcemi a aby je doplňoval. Komise by proto pro účely provádění programu Pericles IV měla ve výboru uvedeném v nařízení (ES) č. 1338/2001 s ohledem na vyhodnocení potřeby ochrany eura uskutečnit veškeré potřebné konzultace s hlavními dotčenými stranami (zejména příslušnými vnitrostátními orgány určenými členskými státy, Evropskou centrální bankou a Europolem), zejména pokud jde o výměny, pomoc a odborné vzdělávání. Komise by navíc při provádění programu měla vycházet z velkých zkušeností Evropské centrální banky, pokud jde o vedení odborné přípravy a poskytování informací o padělaných eurobankovkách. [pozm. návrh 8]

(9)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a stanoví zejména postup pro sestavení a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se vztahují také na ochranu rozpočtu Unie v případě obecných nedostatků, pokud jde o dodržování zásad právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je nezbytným předpokladem pro řádné finanční řízení a efektivní financování prostředky EU.

(10)  Toto nařízení je v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Program Pericles IV by měl usnadňovat spolupráci mezi členskými státy a mezi Komisí a členskými státy za účelem ochrany eura proti padělání, aniž by zasahoval do povinností členských států, a využívá zdroje účinněji, než by bylo možno dosáhnout na vnitrostátní úrovni. Opatření na úrovni Unie je nezbytné a odůvodněné, jelikož členským státům jednoznačně pomáhá při společné ochraně eura a podporuje využívání společných struktur Unie ke zvýšení spolupráce a včasné a komplexní výměny informací mezi příslušnými orgány. [pozm. návrh 9]

(11)  Program Pericles IV by měl být prováděn v souladu s víceletým finančním rámcem stanoveným v [odkaz na nařízení o VFR po roce 2020, na nařízení Rady (EU, Euratom) č. …/2018].

(12)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění programu Pericles IV by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S cílem doplnit a pozměnit určité jiné než podstatné prvky tohoto nařízení by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o pracovní programy uvedené v článcích 10 a ukazatelé uvedené v článku 16 a v příloze. Komise by měla přijmout roční pracovní programy, které stanoví priority, rozdělení rozpočtu a hodnotící kritéria pro udělování grantů na akce. Součástí ročního pracovního programu by měly být mimořádné a řádně odůvodněné případy, kdy je nutné zvýšit spolufinancování, aby byly členské státy ekonomicky flexibilnější, a mohly tedy uspokojivě uskutečnit a dokončit projekty na ochranu a zabezpečení eura. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(14). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 10]

(13)  Toto nařízení stanoví finanční krytí pro program Pericles IV, které má představovat hlavní referenční částku ve smyslu [odkaz bude náležitě aktualizován podle nové interinstitucionální dohody: bod 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízen ] pro Evropský parlament a Radu během ročního rozpočtového procesu.

(14)  V souladu s ustanoveními finančního nařízení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(15), nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(16) a nařízení Rady (EU) 2017/1939(17) je třeba finanční zájmy Unie chránit přiměřenými opatřeními, včetně prevence, odhalování, napravování a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a případného uložení správních sankcí. Zejména může podle nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiná protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371(18). Podle finančního nařízení musí osoba nebo subjekt, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie a přiznat potřebná práva a přístup Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD).

(15)  Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o hodnocení provádění programu Pericles IV v polovině období a závěrečnou zprávu o dosažení jeho cílů.

(16)  Nařízení (EU) č. 331/2014 by proto mělo být zrušeno.

(17)  Je třeba zajistit bezproblémový přechod bez přerušení mezi programem Pericles 2020 a programem Pericles IV a je třeba sladit dobu trvání programu Pericles IV s nařízením Rady (EU, Euratom) .../... [kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Program Pericles IV by se tudíž měl použít od 1. ledna 2021,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje program Pericles IV, totiž program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (dále jen „program“).

Stanoví se cíle programu, rozpočet na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Článek 2

Cíle programu

1.  Program má tento obecný cíl:

bránit padělání měny a souvisejícím podvodům a bojovat proti nim, zvyšovat a tak konkurenceschopnost zachovávat integritu eurobankovek a euromincí, což zvyšuje důvěru občanů a podniků v pravost eurobankovek a euromincí a tak posiluje důvěru v hospodářství Unie, a zajišťovat přičemž zajišťuje udržitelnost veřejných financí. [pozm. návrh 11]

2.  Program má tento konkrétní cíl:

chránit eurobankovky a euromince proti padělání a souvisejícím podvodům podporou a doplněním opatření přijatých členskými státy a poskytováním pomoci příslušným vnitrostátním orgánům a orgánům Unie v jejich úsilí o rozvíjení úzké a pravidelné spolupráce a výměny osvědčených postupů mezi sebou, s Komisí a pokud je to vhodné, se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi.

Článek 3

Rozpočet

1.  Finanční krytí na provádění programu v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 činí 7 700 000 EUR(19) (v běžných cenách). [pozm. návrh 12]

2.  Roční rozpočtové prostředky schvalují Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce.

3.  Částka uvedená v odstavci 1 může být použita na technickou a administrativní pomoc určenou na provádění programu, např. přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, včetně korporátních systémů informačních technologií.

Článek 4

Provádění financování z prostředků EU a jeho formy

1.  Program se provádí v rámci přímého řízení v souladu s [nejnovější znění finančního nařízení, nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(20).]

2.  Program provádí Komise ve spolupráci s členskými státy prostřednictvím pravidelných konzultací v různých fázích provádění programu, s přihlédnutím k relevantním opatřením přijatým přičemž je třeba zajistit soudržnost a vyhnout se zbytečné duplicitě s relevantními opatřeními přijatými ostatními příslušnými subjekty, zejména Evropskou centrální bankou a Europolem. Za tímto účelem Komise při přípravě pracovních programů podle článku 10 přihlíží ke stávajícím a plánovaným činnostem ECB a Europolu, jež se zaměřují proti padělání eura a podvodům. [pozm. návrh 13]

3.  Finanční podpora poskytovaná v rámci programu na způsobilé akce uvedené v článku 6 má podobu:

grantů; nebo

veřejných zakázek.

Článek 5

Společné akce

1.  Akce na základě programu mohou být organizovány společně Komisí a ostatními partnery s příslušnými odbornými znalostmi, jako jsou:

a)  národní centrální banky a Evropská centrální banka (ECB);

b)  národní analytická střediska a národní mincovní analytická střediska;

c)  Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a mincovny;

d)  Europol, Eurojust a Interpol;

e)  národní ústředny pro potírání penězokazectví stanovené v článku 12 Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví podepsané v Ženevě dne 20. dubna 1929(21) a jiné subjekty, které se specializují na prevenci, odhalování a vymáhání dodržování práva v oblasti padělání měny;

f)  specializované subjekty zabývající se kopírovacími a certifikačními technologiemi, tiskaři a rytci;

g)  jiné subjekty než uvedené v písmenech a) až f) mající zvláštní odborné znalosti, případně včetně subjektů ze třetích zemí, a zejména přistupujících a kandidátských zemí; a

h)  soukromé subjekty, které získaly a prokázaly technické znalosti, a týmy specializující se na odhalování padělaných bankovek a mincí.

2.  Jsou-li způsobilé akce organizovány společně Komisí a ECB, Eurojustem, Europolem nebo Interpolem, rozdělí se vzniklé výdaje mezi ně. Každý z nich hradí v každém případě cestovní výdaje a náklady na ubytování svých vlastních účastníků akcí.

KAPITOLA II

ZPŮSOBILOST

Článek 6

Způsobilé akce

1.  Program poskytuje za podmínek, které jsou stanoveny v ročních pracovních programech uvedených v článku 10, finanční podporu pro tyto akce:

a)  výměnu a šíření informací, zejména prostřednictvím organizování workshopů, schůzek a seminářů, včetně odborné přípravy, cílené odborné praxe a výměn pracovníků příslušných vnitrostátních orgánů a obdobných akcí. Výměna informací se mimo jiné zaměří na:

—  osvědčené postupy při předcházení padělání a podvodům týkajícím se eura; [pozm. návrh 14]

—  metodiku sledování a analýzy ekonomického a finančního dopadu padělání měny,

—  provoz databází a systémů včasného varování,

—  využívání nástrojů k rozpoznání padělků s počítačovou podporou, [pozm. návrh 15]

—  metody zjišťování a vyšetřování,

—  vědeckou pomoc, včetně sledování nového vývoje,

—  ochranu eura mimo Unii,

—  výzkumné činnosti,

—  poskytování zvláštních operativních odborných znalostí;

b)  technickou, vědeckou a operativní podporu, která se v rámci programu jeví jako nezbytná, zahrnující zejména:

–  všechna vhodná opatření, která na úrovni Unie zakládají výukové nástroje, jako je sborník právních předpisů Unie, informační věstníky, praktické příručky, jazykové a výkladové slovníky, databáze, zejména v oblasti vědecké pomoci nebo sledování technologií, nebo podpůrných počítačových aplikací, jako je programové vybavení,

–  relevantní studie v multidisciplinárním a nadnárodním měřítku, včetně výzkumu v oblasti inovativních bezpečnostních prvků,

—  rozvoj technických nástrojů a metod k podpoře rozpoznávání padělků na úrovni Unie,

—  podporu pro spolupráci na činnostech, do nichž se zapojí nejméně dva státy, pokud tuto podporu nelze poskytnout tato podpora nemůže být poskytnuta z jiných programů evropských orgánů a institucí, [pozm. návrh 16]

c)  nákup zařízení používaného specializovanými orgány třetích zemí pro boj proti padělání měny při ochraně eura proti padělání, v souladu s čl. 10 odst. 3.

2.  Program zohledňuje nadnárodní a víceoborová hlediska boje proti padělání tím, že se zaměří na účast těchto skupin:

a)  pracovníků orgánů zabývajících se odhalováním padělků a bojem proti nim, zejména policie, celní a finanční správy v závislosti na jejich konkrétních funkcích na vnitrostátní úrovni;

b)  pracovníků zpravodajských služeb;

c)  představitelů národních centrálních bank, mincoven, obchodních bank a jiných finančních zprostředkovatelů, zejména pokud jde o povinnosti finančních institucí;

d)  soudních úředníků, právníků a soudců specializujících se na tuto oblast;

e)  jakékoli další skupiny dotčených odborníků, jakými jsou obchodní a průmyslové komory nebo obdobné organizace schopné zajistit přístup k malým a středním podnikům, maloobchodníkům a společnostem pro přepravu hotovosti.

3.  Skupiny uvedené v odstavci 2 tohoto článku mohou zahrnovat účastníky ze třetích zemí. je-li to důležité pro naplnění cílů vytýčených v článku 2. [pozm. návrh 17]

KAPITOLA III

GRANTY

Článek 7

Granty

Granty v rámci programu jsou udělovány a spravovány v souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

U akcí prováděných pomocí grantů nesmí být jedinou složkou grantové dohody nákup vybavení.

Článek 8

Míry spolufinancování

Míra spolufinancování u grantů udělovaných v rámci programu nesmí přesáhnout 75 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech vymezených v ročních pracovních programech uvedených v článku 10 nepřekročí míra spolufinancování 90 % způsobilých nákladů.

Článek 9

Způsobilé subjekty

Subjekty způsobilými pro financování na základě programu jsou příslušné vnitrostátní orgány ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1338/2001.

KAPITOLA IV

PROGRAMOVÁNÍ, MONITORING, HODNOCENÍ A KONTROLA

Článek 10

Pracovní programy

1.  Program Komisi je prováděn pracovními programy, jak je uvedeno svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11 za účelem přijetí pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. [pozm. návrh 18]

2.  V případě grantů musí vedle požadavků stanovených v článku 108 finančního nařízení pracovní program upřesnit podstatná kritéria pro výběr a udělení grantu a maximální možnou míru spolufinancování.

Článek 11

Výkon přenesené pravomoci

1.  Komisi je za podmínek stanovených tímto článkem svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 je Komisi svěřena na dobu od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027. [pozm. návrh 19]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomoci upřesněné v daném rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 20]

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, jakož i se zástupci ECB a Europolu. [pozm. návrh 21]

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 12 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 12

Monitoring

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku programu směrem k dosažení konkrétního cíle stanoveného v článku 2 jsou stanoveny v příloze tohoto návrhu.

2.  K zajištění účinného posouzení pokroku programu v dosahování jeho cílů je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, v nichž mají být vypracována ustanovení pro monitorovací a hodnotící rámec, též prostřednictvím změn přílohy, pokud jde o přezkum a doplnění ukazatelů, je-li to nezbytné pro účely hodnocení.

3.  Komise poskytuje každoročně informace o výsledcích programu Evropskému parlamentu, a Radě, Evropské centrální bance, Europolu, Eurojustu a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) při zohlednění kvantitativních a kvalitativních ukazatelů stanovených v příloze tohoto návrhu. [pozm. návrh 22]

4.  Zúčastněné země a další příjemci poskytnou Komisi veškeré údaje a informace, které jsou nezbytné ke sledování a hodnocení programu.

Článek 13

Hodnocení

1.  Průběžné hodnocení programu bude provedeno, jakmile bude k dispozici dostatek informací o provádění programu, avšak nejpozději čtyři roky po zahájení provádění programu.

2.  Ke konci provádění programu, avšak nejpozději do dvou let po uplynutí období uvedeného v článku 1, provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, a Evropské centrální bance, Europolu, Eurojustu a Úřadu evropského veřejného žalobce. [pozm. návrh 23]

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Informace, komunikace a propagace

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uznávají původ a zajišťují transparentnost a viditelnost financování ze strany Unie (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tak, že poskytují soudržné, efektivní a přiměřené informace zaměřené na četné cílové skupiny, včetně médií a veřejnosti. [pozm. návrh 24]

2.  Komise provádí k programu a k jeho akcím a výsledkům informační a komunikační opatření. Finanční prostředky přidělené programu rovněž přispějí ke korporátní komunikaci o politických prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli uvedenými v článku 2.

Článek 15

Zrušení

Nařízení (EU) č. 331/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2021.

Článek 16

Přechodná ustanovení

Tímto nařízením zůstávají nedotčeny pokračování nebo změny příslušných akcí podle nařízení (EU) č. 331/2014, které je na dané akce až do jejich ukončení nadále použitelné.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předsed

PŘÍLOHA

UKAZATELE PRO HODNOCENÍ PROGRAMU

Program bude pečlivě sledován na základě souboru ukazatelů určených k měření, a to za minimální administrativní zátěže a nákladů, rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecného a konkrétního cíle programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů: [pozm. návrh 25]

a)  počet zjištěných padělků eura; počet členských států a třetích zemí, jejichž příslušné vnitrostátní orgány se účastní činností prováděných v rámci programu; [pozm. návrh 26]

b)  počet zlikvidovaných padělatelských dílen a počet účastníků a jejich míru spokojenosti, jakož i jakákoli další zpětná vazba, kterou mohli poskytnout ohledně užitečnosti činností v rámci programu; [pozm. návrh 27]

c)  zpětná vazba od účastníků akcí financovaných z informace získané od příslušných vnitrostátních orgánů o počtu odhalených padělků eura a zlikvidovaných padělatelských dílen jako přímý důsledek lepší spolupráce prostřednictvím programu. [pozm. návrh 28]

Údaje a informace pro klíčové ukazatele výkonnosti každoročně shromažďují tyto subjekty Komise a příjemci tohoto programu: [pozm. návrh 29]

—  Komise shromažďuje údaje o počtu padělaných euromincí a eurobankovek;

—  Komise shromažďuje údaje o počtu zlikvidovaných padělatelských dílen;

—  Komise a příjemci programu shromažďují údaje pro zpětnou vazbu od účastníků akcí financovaných z programu.

(1)Úř. věst. C 378, 19.10.2018, s. 2.
(2)Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019.
(3)Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).
(4)Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 11).
(5) Rozhodnutí Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles“) (Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 50).
(6)Rozhodnutí Rady 2001/924/ES ze dne 17. prosince 2001, kterým se rozšiřuje působnost rozhodnutí o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles“) na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 55).
(7)Rozhodnutí Rady 2006/75/ES ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 40).
(8)Rozhodnutí Rady 2006/76/ES ze dne 30. ledna 2006, kterým se rozšiřuje použitelnost rozhodnutí 2006/75/ES, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles), na nezúčastněné členské státy (Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 42).
(9)Rozhodnutí Rady 2006/849/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles“) (Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 28).
(10)Rozhodnutí Rady 2006/850/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterým se rozšiřuje použitelnost rozhodnutí 2006/849/ES, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles“), na nezúčastněné členské státy (Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 30).
(11)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 1).
(12)Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení v polovině období programu „Pericles 2020“ ze dne 6.12.2017 (COM(2017)0741 final).
(13) SWD(2017)0444 final a Ares(2917)3289297 ze dne 30.6.2017.
(14) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1.
(16)Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.
(17)Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1.
(18) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
(19) Pouze orientační částka, v závislosti na celkovém VFR.
(20) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
(21)Sbírka smluv Společnosti národů č. 2623 (1931), s. 372.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí