Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0194(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0069/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0069/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0087

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 225kWORD 57k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0369),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 133 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0240/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0069/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)
P8_TC1-COD(2018)0194

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 133,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και συναφείς απάτες, ενισχύοντας την ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της οικονομίας της Ένωσης και να διασφαλιστεί η τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. [Τροπολογία 1]

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου(3) προβλέπει ανταλλαγές πληροφοριών, συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή, θεσπίζοντας έτσι ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την προστασία του ευρώ. Η ισχύς του εν λόγω κανονισμού επεκτάθηκε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου(4), και στα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το ενιαίο νόμισμά τους, για να υπάρχει ισοδύναμη προστασία του ευρώ σε όλη την Ένωση.

(3)  Οι δράσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικού, την τεχνική και επιστημονική βοήθεια και την ειδική κατάρτιση συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης από την παραχάραξη και κιβδηλεία, και τη συναφή απάτη, προσφέροντας υψηλό και ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση, ενώ συγχρόνως καταδεικνύουν την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με το οργανωμένο έγκλημα. [Τροπολογία 2]

(4)  Ένα πρόγραμμα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους στο εν λόγω νόμισμα και βελτιώνοντας την προστασία του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της διαρκούς διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων που στηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα. [Τροπολογία 3]

(4α)   Η πλήρης προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία αποτελεί βασική συνιστώσα μιας ασφαλούς και ανταγωνιστικής ενωσιακής οικονομίας, και συνδέεται άμεσα με τον ενωσιακό στόχο για τη βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. [Τροπολογία 4]

(5)  Η στήριξη αυτών των δράσεων στο παρελθόν, βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου 2001/923/ΕΚ(5) και 2001/924/ΕΚ(6), οι οποίες εν συνεχεία τροποποιήθηκαν και παρετάθη η ισχύς τους με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2006/75/ΕΚ(7), 2006/76/ΕΚ(8), 2006/849/ΕΚ(9), 2006/850/ΕΚ(10) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 331/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), συνέβαλε στην αναβάθμιση των δράσεων της Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα της προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Οι στόχοι του προγράμματος για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») για τις περιόδους 2002-2006, 2007-2013 και 2014 έως 2017(12) έχουν επιτευχθεί.

(6)  Σε αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία, δεν διενεργήθηκε χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων του προγράμματος. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από το γεγονός ότι η Επιτροπή διενήργησε ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος το 2017, βασιζόμενη σε ανεξάρτητη έκθεση(13). Μολονότι η έκθεση είναι γενικά θετική όσον αφορά το πρόγραμμα, εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τον περιορισμένο αριθμό αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς και σχετικά με την ποιότητα των βασικών δεικτών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Pericles 2020, και στην εκ των προτέρων αξιολόγησή της με τη μορφή εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της, το οποίο συνοδεύει την πρότασή της (COM(2018)0369), η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η συνέχιση του προγράμματος Pericles 2020 και μετά το 2020, δεδομένης της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας του της ΕΕ, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και της βιωσιμότητας των δράσεών του, καθώς και της συνεισφοράς του στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. [Τροπολογία 5]

(7)  Οι συμβουλές που περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση αξιολόγηση είναι ότι οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Pericles 2020 θα πρέπει να συνεχιστούν, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων και παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανάγκη να απλουστευθεί η υποβολή αιτήσεων, να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση των δικαιούχων και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αρμόδιων αρχών από διάφορες χώρες στις δραστηριότητες του προγράμματος, να συνεχιστεί η εστίαση στις αναδυόμενες και επαναλαμβανόμενες απειλές παραχάραξης και κιβδηλείας, και να εξορθολογιστούν οι βασικοί δείκτες επιδόσεων. [Τροπολογία 6]

(7α)   Έχουν εντοπιστεί κέντρα παραχάραξης και κιβδηλείας σε τρίτες χώρες, και η παραχάραξη και κιβδηλεία του ευρώ αποκτά όλο και μεγαλύτερη διεθνή διάσταση· ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ικανοτήτων και οι δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητες για να επιτευχθεί η αποτελεσματική προστασία του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης, και θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος. [Τροπολογία 7]

(8)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί ένα νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 («πρόγραμμα Pericles IV»). Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα Pericles IV είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς άλλα συναφή προγράμματα και δράσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει όλες τις αναγκαίες διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με την προστασία του ευρώ με τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως με τις οριζόμενες από τα κράτη μέλη αρμόδιες εθνικές αρχές, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπόλ, στο πλαίσιο της αναφερόμενης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις ανταλλαγές, τη συνδρομή και την κατάρτιση, για τον σκοπό της εφαρμογής του προγράμματος Pericles IV. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την τεράστια πείρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ κατά την υλοποίηση του προγράμματος. [Τροπολογία 8]

(9)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(10)  Ο παρών κανονισμός τηρεί τις αρχές της προστιθέμενης αξίας και της αναλογικότητας. Το πρόγραμμα Pericles IV αναμένεται να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με στόχο την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, με αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο. Η δράση στο επίπεδο της Ένωσης είναι αναγκαία και δικαιολογημένη, διότι βοηθά σαφώς τα κράτη μέλη να προστατεύουν συλλογικά το ευρώ και ενθαρρύνει τη χρήση κοινών μηχανισμών της Ένωσης για την καλύτερη συνεργασία και την έγκαιρη και διεξοδική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. [Τροπολογία 9]

(11)  Το πρόγραμμα Pericles 2020 θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που προβλέπεται στον [αναφορά στον κανονισμό του ΠΔΠ μετά το 2020, κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) .../2018 του Συμβουλίου].

(12)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του προγράμματος Pericles IV, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Για να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 και τους δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 12 και στο παράρτημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας, στα οποία θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, η κατανομή του προϋπολογισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις των δράσεων. Οι έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαία η αύξηση της συγχρηματοδότησης ώστε να παρέχεται στα κράτη μέλη μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν και να ολοκληρώνουν ικανοποιητικά τα σχέδια προστασίας και διασφάλισης του ευρώ, θα πρέπει να είναι μέρος των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(14). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 10]

(13)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα Pericles IV, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [η αναφορά θα επικαιροποιηθεί αναλόγως σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(14)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013(15) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(16) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(17), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Pericles IV και τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων του.

(16)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 331/2014 θα πρέπει να καταργηθεί.

(17)  Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση από το πρόγραμμα Pericles 2020 στο πρόγραμμα Pericles IV και είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η διάρκεια του προγράμματος Pericles IV με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) .../... [για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-2027]. Επομένως, το πρόγραμμα Pericles IV θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το πρόγραμμα Pericles IV, πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία («το πρόγραμμα»).

Στον κανονισμό καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, οι μορφές της χρηματοδότησης από την Ένωση και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Στόχοι του προγράμματος

1.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο γενικό στόχο:

την πρόληψη και την καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας, καθώς και της συναφούς απάτης, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ούτως ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ, πράγμα που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην αυθεντικότητα των εν λόγω χαρτονομισμάτων και κερμάτων, και κατ’ επέκταση την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ένωσης, και παράλληλα να εξασφαλίζεται η στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. [Τροπολογία 11]

2.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο ειδικό στόχο:

την προστασία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη συναφή απάτη, μέσω της στήριξης και της συμπλήρωσης των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και της ενίσχυσης των προσπαθειών των αρμόδιων εθνικών αρχών και των αρχών της Ένωσης να αναπτύξουν μεταξύ τους και με την Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 ορίζεται σε 7 700 000 EUR(19) (σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 12]

2.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.

Άρθρο 4

Εκτέλεση και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται με άμεση διαχείριση, σύμφωνα με τον [τελευταία έκδοση του δημοσιονομικού κανονισμού, κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012](20).

2.  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με τακτικές διαβουλεύσεις σε διάφορα στάδια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συνέπεια και αποφεύγεται κάθε περιττή αλληλεπικάλυψη με τα συναφή μέτρα που λαμβάνουν άλλες αρμόδιες οντότητες, ιδίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπόλ. Για τον σκοπό αυτόν, κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 10, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΕΚΤ και της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ, καθώς και της συναφούς απάτης. [Τροπολογία 13]

3.  Η χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος σε επιλέξιμες δράσεις του άρθρου 6 έχει τη μορφή:

επιχορηγήσεων· ή

δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 5

Κοινές δράσεις

1.  Οι δράσεις βάσει του προγράμματος μπορεί να οργανώνονται από κοινού με την Επιτροπή και άλλους εταίρους με συναφή εμπειρία, όπως:

α)  οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)·

β)  τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης (ΕΚΑ) και τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης Κερμάτων (ΕΚΑΚ)·

γ)  το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ) και τα νομισματοκοπεία·

δ)  η Ευρωπόλ, η Eurojust και η Ιντερπόλ·

ε)  τα εθνικά κεντρικά γραφεία καταστολής της παραχάραξης και κιβδηλείας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της παραχάραξης και της κιβδηλείας, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 20 Απριλίου 1929(21), καθώς και άλλοι οργανισμοί που ειδικεύονται στην πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή της παραχάραξης και της κιβδηλείας·

στ)  οι οικείοι ειδικευμένοι φορείς στον τομέα των τεχνολογιών αναπαραγωγής και πιστοποίησης, οι τυπογράφοι και οι χαράκτες·

ζ)  λοιποί φορείς εκτός των φορέων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), με ειδική εμπειρογνωμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, φορέων από τρίτες χώρες, και ιδίως από υπό προσχώρηση κράτη και υποψήφιες για προσχώρηση χώρες· και

η)  ιδιωτικές οντότητες που έχουν αναπτύξει και αποδείξει ότι διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και ομάδες που ειδικεύονται στον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων.

2.  Όταν οι επιλέξιμες δράσεις οργανώνονται από κοινού από την Επιτροπή και την ΕΚΤ, την Eurojust, την Ευρωπόλ ή την Ιντερπόλ, οι συνακόλουθες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ αυτών. Σε κάθε περίπτωση, εκάστη εξ αυτών βαρύνεται με τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των δικών της προσκεκλημένων ομιλητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Το πρόγραμμα προβλέπει, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα αναφερόμενα στο άρθρο 10 ετήσια προγράμματα εργασίας, χρηματοδοτική στήριξη στις ακόλουθες δράσεις:

α)  ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, ιδίως μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων, συνεδριάσεων και σεμιναρίων, συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης, με στοχευμένες πρακτικές ασκήσεις και ανταλλαγές προσωπικού των αρμόδιων εθνικών αρχών και άλλες συναφείς δράσεις. Η ανταλλαγή πληροφοριών στοχεύει μεταξύ άλλων:

–  στις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παραποίησης και κιβδηλείας καθώς και της απάτης σε σχέση με το ευρώ, [Τροπολογία 14]

–  σε μεθοδολογίες παρακολούθησης και ανάλυσης του οικονομικού και δημοσιονομικού αντικτύπου της παραχάραξης και κιβδηλείας,

–  στη λειτουργία βάσεων δεδομένων και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης,

–  στη χρήση μέσων ανίχνευσης, ιδίως με τη βοήθεια εφαρμογών πληροφορικής, [Τροπολογία 15]

–  στις μεθόδους έρευνας και διερεύνησης,

–  στην επιστημονική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των νέων εξελίξεων,

–  στην προστασία του ευρώ εκτός της Ένωσης,

–  σε ερευνητικές δράσεις,

–  στην παροχή ειδικής επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης·

β)  τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή συνδρομή, εφόσον κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο του προγράμματος, και περιλαμβάνει ιδίως:

–  κάθε κατάλληλο μέτρο που επιτρέπει τη δημιουργία σε επίπεδο Ένωσης παιδαγωγικών μέσων, όπως η συλλογή της νομοθεσίας της Ένωσης, ενημερωτικά δελτία, πρακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια και λεξικά, βάσεις δεδομένων, ιδίως στον τομέα της επιστημονικής συνδρομής ή της τεχνολογικής παρακολούθησης, ή εφαρμογές με υποστήριξη υπολογιστή, όπως τα λογισμικά,

–  συναφείς μελέτες πολυτομεακής και διεθνικής διάστασης, συμπεριλαμβανομένης έρευνας σχετικά με καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας,

–  ανάπτυξη μέσων και μεθόδων τεχνικής υποστήριξης για τη διευκόλυνση των δράσεων ανίχνευσης σε επίπεδο Ένωσης,

–  στήριξη της συνεργασίας σε ενέργειες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη, όταν η στήριξη αυτή δεν μπορεί να καταστεί είναι διαθέσιμη από άλλα προγράμματα των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών· [Τροπολογία 16]

γ)  την αγορά εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται από ειδικευμένες αρχές καταστολής της παραχάραξης και κιβδηλείας σε τρίτες χώρες, για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3.

2.  Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις διεθνικές και πολυτομεακές πτυχές της καταπολέμησης της παραχάραξης και κιβδηλείας, στοχεύοντας στη συμμετοχή των ακόλουθων ομάδων:

α)  του προσωπικού οργανισμών που ασχολούνται με την ανίχνευση και καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας, ιδίως των αστυνομικών δυνάμεων, των τελωνειακών και των οικονομικών υπηρεσιών, σε συνάρτηση με τα ειδικά καθήκοντά τους σε εθνικό επίπεδο·

β)  του προσωπικού των υπηρεσιών πληροφοριών·

γ)  εκπροσώπων των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των νομισματοκοπείων, εμπορικών τραπεζών και άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

δ)  των δικαστικών λειτουργών, των ειδικευμένων σε αυτόν τον τομέα νομικών και μελών του δικαστικού κλάδου·

ε)  άλλων ενδιαφερόμενων επαγγελματικών ομάδων, όπως εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια ή παρόμοιοι φορείς που μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάροχοι υπηρεσιών λιανικής και εταιρείες χρηματαποστολών.

3.  Οι ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, εάν αυτό είναι σημαντικό για την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 17]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Επιχορηγήσεις

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

Για δράσεις που υλοποιούνται μέσω επιχορηγήσεων, η αγορά εξοπλισμού δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο της συμφωνίας επιχορήγησης.

Άρθρο 8

Ποσοστά συγχρηματοδότησης

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που χορηγούνται βάσει του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, που προσδιορίζονται στα αναφερόμενα στο άρθρο 10 ετήσια προγράμματα εργασίας, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 9

Επιλέξιμες οντότητες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση οντότητες βάσει του προγράμματος είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 10

Προγράμματα εργασίας

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, με σκοπό την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 18]

2.  Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 108 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τα βασικά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και το μέγιστο δυνατό ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 11

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. [Τροπολογία 19]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 20]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, καθώς και εκπροσώπους της ΕΚΤ και της Ευρωπόλ. [Τροπολογία 21]

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση

1.  Στο παράρτημα της παρούσας πρότασης, παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 2.

2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, προκειμένου να καταρτίσει τις διατάξεις για ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, μεταξύ άλλων με τροποποιήσεις του παραρτήματος, για την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν είναι αναγκαίο, για τους σκοπούς της αξιολόγησης.

3.  Η Επιτροπή ενημερώνει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπόλ, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για τα αποτελέσματα του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας πρότασης. [Τροπολογία 22]

4.  Οι συμμετέχουσες χώρες και άλλοι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

2.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

3.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπόλ, την Eurojust, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. [Τροπολογία 23]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. [Τροπολογία 24]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, καθώς και για τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 15

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 331/2014 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών δράσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 331/2014, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση, με τον ελάχιστο διοικητικό φόρτο και κόστος, του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου και κόστους. Προς τον σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών: [Τροπολογία 25]

α)  Αριθμός πλαστών ευρώ που εντοπίστηκαν των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, των οποίων οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν συμμετάσχει στις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος· [Τροπολογία 26]

β)  Αριθμός παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν· και συμμετεχόντων και βαθμός ικανοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ενδέχεται να έχει υποβληθεί όσον αφορά τη χρησιμότητα των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος [Τροπολογία 27]

γ)  Παρατηρήσεις Πληροφορίες που λήφθηκαν από συμμετέχοντες στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με τον αριθμό των πλαστών ευρώ που εντοπίστηκαν και των παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν ως άμεση συνέπεια της βελτιωμένης συνεργασίας μέσω του προγράμματος. [Τροπολογία 28]

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων συλλέγονται ετησίως από τους ακόλουθους παράγοντες την Επιτροπή και τους δικαιούχους του προγράμματος: [Τροπολογία 29]

–  η Επιτροπή συλλέγει τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ·

–  η Επιτροπή συλλέγει τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν·

–  η Επιτροπή και οι δικαιούχοι του προγράμματος συλλέγουν τα στοιχεία σχετικά με τις παρατηρήσεις που λήφθηκαν από συμμετέχοντες στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

(1)ΕΕ C 378 της 19.10.2018, σ. 2.
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6).
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11).
(5)Απόφαση 2001/923/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 50).
(6)Απόφαση 2001/924/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσμάτων της απόφασης για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 55).
(7)Απόφαση 2006/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 36 της 8.2.2006, σ. 40).
(8)Απόφαση 2006/76/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, που επεκτείνει στα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη την εφαρμογή της απόφασης 2006/75/ΕΚ που τροποποιεί και επεκτείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 36 της 8.2.2006, σ. 42).
(9)Απόφαση 2006/849/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 28).
(10)Απόφαση 2006/850/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, που επεκτείνει στα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη την εφαρμογή της απόφασης 2006/849/ΕΚ που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 30).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 331/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 2001/923/ΕΚ, 2001/924/ΕΚ, 2006/75/ΕΚ, 2006/76/ΕΚ, 2006/849/ΕΚ και 2006/850/ΕΚ (ΕΕ L 103 της 5.4.2014, σ. 1).
(12)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Pericles 2020, της 6.12.2017 (COM(2017)0741 final).
(13) SWD(2017)0444 και Ares(2917)3289297 '30/06/2017
(14) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(15)ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(16)ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(17)ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(18) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(19) Ενδεικτικό ποσό μόνο, ανάλογα με το συνολικό ΠΔΠ.
(20) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(21)Κοινωνία των Εθνών, σειρά συνθηκών αριθ. 2623 (1931), σ. 372.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου