Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0194(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0069/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0069/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0087

Usvojeni tekstovi
PDF 208kWORD 72k
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0369),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 133. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0240/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0069/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. veljače 2019. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.–2027 (program „Periklo IV”)
P8_TC1-COD(2018)0194

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Unija i države članice postavile su sebi za cilj utvrđivanje mjera potrebnih za upotrebu eura kao jedinstvene valute. Te mjere obuhvaćaju zaštitu eura od krivotvorenja i povezane prijevare, čime kako bi se ojačava zajamčila učinkovitost gospodarstva Unije i osigurava osigurala održivost javnih financija. [Am. 1]

(2)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 1338/2001(3) propisuje se razmjena informacija, suradnja i uzajamna pomoć te se time utvrđuje usklađen okvir za zaštitu eura. Učinci te uredbe prošireni su Uredbom Vijeća (EZ) br. 1339/2001(4) na države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu kako bi se omogućila jednaka razina zaštite eura u cijeloj Uniji.

(3)  Djelovanja čiji je cilj promicanje razmjena informacija i osoblja, tehničke i znanstvene pomoći i specijalističkog osposobljavanja bitno pomažu u zaštiti jedinstvene valute Unije od krivotvorenja i povezane prijevare, a time i u postizanju visoke i jednake razine zaštite diljem Unije, istodobno prikazujući sposobnost Unije za suočavanje s ozbiljnim organiziranim kriminalom. Takve mjere pomažu i u rješavanju zajedničkih izazova i povezanosti s pranjem novca i organiziranim kriminalom. [Am. 2]

(4)  Program za zaštitu eura od krivotvorenja pridonosi podizanju svijesti razine osviještenosti građana Unije, povećavajući njihovo povjerenje u tu valutu i poboljšavajući zaštitu eura, posebno neprestanim širenjem rezultata djelovanja koja su podržana tim programom. [Am. 3]

(4a)   Djelotvorna zaštita eura od krivotvorenja ključan je element sigurnog i konkurentnog gospodarstva EU-a te je izravno povezana s ciljem EU-a da se poboljša učinkovito funkcioniranje ekonomske i monetarne unije. [Am. 4]

(5)  Prijašnja podrška takvim djelovanjima, pružena zahvaljujući odlukama Vijeća 2001/923/EZ(5) i 2001/924/EZ(6), naknadno izmijenjenima i proširenima odlukama Vijeća 2006/75/EZ(7), 2006/76/EZ(8), 2006/849/EC(9), 2006/850/EZ(10) i Uredbom (EU) br. 331/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(11), omogućila je poboljšanje djelovanja Unije i država članica u području zaštite eura od krivotvorenja. Ciljevi programa za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo”) za razdoblje 2002.–2006., 2007.–2013. i 2014.–2017.(12) uspješno su postignuti.

(6)  Suprotno standardnom postupku, nije provedena posebna procjena učinka Programa. To se djelomično može objasniti činjenicom da je Komisija 2017. provela evaluaciju Programa na sredini razdoblja, popraćenu neovisnim izvješćem(13). Premda je izvješće o Programu u načelu pozitivno, u njemu se izražava zabrinutost zbog ograničenog broja nadležnih tijela koja sudjeluju u aktivnostima Programa te kvalitete ključnih pokazatelja uspješnosti koji se koriste za mjerenje rezultata Programa. Komisija je u svojoj Komunikaciji Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji na sredini programskog razdoblja programa Periklo 2020. i njezine ex ante revizije u obliku radnog dokumenta službi Komisije uz prijedlog (COM(2018)0369) zaključila bi zbog njegove dodane vrijednosti EU-a za Uniju, dugoročnog učinka, i održivosti djelovanja i doprinosa suzbijanju organiziranog kriminala trebalo poduprijeti nastavak tog Programa za razdoblje nakon 2020. [Am. 5]

(7)  U evaluaciji na sredini programskog razdoblja preporučuje se nastavak djelovanja koja se financiraju u okviru programa Periklo 2020., pri čemu treba voditi računa o mogućnostima pojednostavnjenja uz istovremeno rješavanje potrebe za pojednostavnjenjem podnošenja zahtjeva, poticanja poticanjem diferencijacije korisnika i sudjelovanja maksimalnog broja nadležnih tijela iz različitih zemalja u aktivnostima Programa, daljnje daljnjom usmjerenosti na nove i opetovane prijetnje krivotvorenja i racionalizacije racionalizacijom ključnih pokazatelja uspješnosti. [Am. 6]

(7a)   Žarišne točke u pogledu krivotvorenja otkrivene su u trećim zemljama, a krivotvorenje eura stječe sve veću međunarodnu dimenziju; stoga bi se aktivnosti izgradnje kapaciteta i osposobljavanja koje uključuju nadležna tijela trećih zemalja trebale smatrati ključnima za postizanje učinkovite zaštite jedinstvene valute Unije te bi ih trebalo dodatno poticati u kontekstu Programa. [Am. 7]

(8)  Stoga bi trebalo donijeti novi program za razdoblje 2021.–2027. (program „Periklo IV”). Trebalo bi osigurati da program Periklo IV bude usklađen s drugim relevantnim programima i djelovanjima i da ih nadopunjuje. Stoga bi Komisija trebala provesti sva potrebna savjetovanja povezana s procjenom potreba za zaštitom eura s glavnim uključenim stranama (posebno s nadležnim nacionalnim tijelima koja su odredile države članice, Europskom središnjom bankom i Europolom) u okviru odbora iz Uredbe (EZ) br. 1338/2001, posebno u pogledu razmjena, pomoći i osposobljavanja, u svrhu primjene programa Periklo IV. Osim toga, Komisija bi pri provedbi programa trebala iskoristiti golemo iskustvo Europske središnje banke u vezi s provedbom osposobljavanja i pružanjem informacija o krivotvorenim novčanicama eura. [Am. 8]

(9)  Na ovu Uredbu primjenjuju se horizontalna financijska pravila koja donose Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se pobliže određuje postupak donošenja i izvršenja proračuna s pomoću bespovratnih sredstava, nabave, nagrada i neizravnog izvršenja te se predviđa provjera odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava ključan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranje EU-a.

(10)  Ova je Uredba u skladu s načelima dodane vrijednosti i proporcionalnosti. Programom Periklo IV trebala bi se olakšati suradnja među državama članicama i između Komisije i država članica kako bi se euro zaštitio od krivotvorenja, bez narušavanja nadležnosti država članica te upotrebom resursa na učinkovitiji način nego što bi se to činilo na nacionalnoj razini. Djelovanje na razini Unije potrebno je i opravdano s obzirom na to da jasno pomaže državama članicama u zajedničkoj zaštiti eura i potiče upotrebu zajedničkih struktura Unije za poboljšanje suradnje te pravovremene i sveobuhvatne razmjene informacija između nadležnih tijela. [Am. 9]

(11)  Program Periklo IV trebao bi se provoditi u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u ... [upućivanje na Uredbu o VFO-u nakon 2020., Uredba Vijeća (EU, Euratom) ..../2018].

(12)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti Radi dopunjavanje i izmjene elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, ovlast za provedbu donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu programa Periklo IV, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti rada iz članka 10. i pokazatelja iz članka 12. i Priloga. Komisija bi trebala donijeti godišnje programe rada u kojima su navedeni prioriteti, proračun po stavkama i kriteriji evaluacije bespovratnih sredstava za djelovanja. Iznimni i valjano opravdani slučajevi, u kojima je porast u sufinanciranju nužan kako bi države članice dobile veću gospodarsku fleksibilnost, što bi im omogućilo provesti i dovršiti projekte zaštite eura na prihvatljiv način, trebali bi biti sastavni dio godišnjih programa rada. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(14) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 10]

(13)  Ovom Uredbom utvrđuje se financijska omotnica za program Periklo IV koja predstavlja primarni referentni iznos, u smislu ... [referenca će se ažurirati prema potrebi u skladu s novim međuinstitucionalnim sporazumom: točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(14)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013(15) Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(16) i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939(17) financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća(18). U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije i dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup.

(15)  Komisija bi trebala predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o evaluaciji na sredini razdoblja o provedbi programa Periklo IV i konačno izvješće o evaluaciji ostvarenja njegovih ciljeva.

(16)  Uredbu (EU) br. 331/2014 stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(17)  Primjereno je osigurati nesmetani prijelaz bez prekida između programa Periklo 2020. i Periklo IV te je primjereno uskladiti trajanje programa Periklo IV. s Uredbom Vijeća (EU, Euratom) .../... [kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.]. Stoga bi se program Periklo IV trebao primjenjivati od 1. siječnja 2021.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom uspostavlja se program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja Periklo IV („Program”).

Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Članak 2.

Ciljevi Programa

1.  Opći cilj Programa je sljedeći:

sprečavati i suzbijati krivotvorenje i povezanu prijevaru, poboljšavajući tako konkurentnost gospodarstva čuvajući na taj način integritet euronovčanica i eurokovanica, čime se jača povjerenje građana i poduzeća u autentičnost tih novčanica i kovanica, povećava povjerenje u gospodarstvo Unije i osiguravajući štiti održivost javnih financija. [Am. 11]

2.  Posebni cilj Programa je sljedeći:

zaštiti novčanice i kovanice eura od krivotvorenja i povezane prijevare podržavanjem i nadopunjavanjem mjera koje su poduzele države članice te pomaganjem nadležnim nacionalnim tijelima i tijelima Unije u njihovim naporima da razviju blisku i redovitu suradnju te razmjenu najbolje prakse međusobno i s Komisijom, prema potrebi uključujući treće zemlje i međunarodne organizacije.

Članak 3.

Proračun

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 7 700 000 EUR(19) po tekućim cijenama. [Am. 12]

2.  Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

3.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave.

Članak 4.

Provedba i oblici EU-ova financiranja

1.  Program se provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s [najnovija verzija Financijske uredbe, Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012(20)].

2.  Komisija provodi Program u suradnji s državama članicama, s kojima održava redovna savjetovanja u različitim fazama provedbe Programa, uzimajući pri tome u obzir relevantne mjere uz istovremeno jamčenje dosljednosti i izbjegavanje nepotrebnog dupliciranja relevantnih mjera koje poduzimaju drugi nadležni subjekti, posebno Europska središnja banka i Europol. U tu svrhu, Komisija tijekom pripreme programa rada u skladu s člankom 10. uzima u obzir postojeće i planirane aktivnosti Europske središnje banke i Europola protiv krivotvorenja eura i prijevara. [Am. 13]

3.  Financijska potpora u okviru Programa za prihvatljiva djelovanja navedena u članku 6. može biti u obliku:

bespovratnih sredstava ili

javne nabave.

Članak 5.

Zajednička djelovanja

1.  Djelovanja u okviru Programa mogu zajednički organizirati Komisija i drugi partneri koji posjeduju relevantnu stručnost, kao što su:

(a)  nacionalne središnje banke i Europska središnja banka (ESB);

(b)  nacionalni centri za analizu (NCA) i nacionalni centri za analizu kovanica (NCAK);

(c)  Europski tehnički i znanstveni centar (ETZC) i kovnice;

(d)  Europol, Eurojust i Interpol;

(e)  nacionalni središnji uredi za borbu protiv krivotvorenja novca iz članka 12. Međunarodne konvencije o sprečavanju krivotvorenja novca potpisane u Ženevi 20. travnja 1929.(21) i druge agencije specijalizirane za sprečavanje, otkrivanje i progon u vezi s krivotvorenjem novca;

(f)  specijalizirana tijela koja se bave tehnologijama umnožavanja i certificiranja, tiskare i graveri;

(g)  tijela osim onih iz točaka od (a) do (f) koja pružaju određena stručna znanja, uključujući, prema potrebi, takva tijela iz trećih zemalja, a posebno iz država pristupnica i zemalja kandidatkinja i

(h)  privatni subjekti koji su razvili i dokazali tehničko znanje i timove specijalizirane u otkrivanju krivotvorenih novčanica i kovanica.

2.  Ako prihvatljiva djelovanja zajednički organiziraju Komisija i ESB, Eurojust, Europol ili Interpol, nastali troškovi dijele se među njima. U svakom slučaju svaki od njih snosi troškove putovanja i smještaja svojih gostujućih predavača.

POGLAVLJE II.

PRIHVATLJIVOST

Članak 6.

Prihvatljiva djelovanja

1.  U skladu s uvjetima utvrđenima u godišnjim programima rada iz članka 10. u okviru Programa pruža se financijska potpora za sljedeća djelovanja:

(a)  razmjena i širenje informacija, posebno organiziranjem radionica, sastanaka i seminara, uključujući osposobljavanje, ciljanih raspoređivanja zaposlenika i razmjene osoblja iz nadležnih nacionalnih tijela i drugih sličnih djelovanja. Razmjena informacija usmjerena je, između ostalog, na:

–  najbolje prakse za sprečavanje krivotvorenja eura i povezanih prijevara; [Am. 14]

–  metodologije za praćenje i analizu gospodarskog i financijskog učinka krivotvorenja;

–  rad baza podataka i sustava za rano upozorenje;

–  upotrebu alata za otkrivanje uz računalnu podršku; [Am. 15]

–  metode ispitivanja i istraživanja;

–  znanstvenu pomoć, uključujući praćenje novih kretanja;

–  zaštitu eura izvan Unije;

–  istraživačka djelovanja;

–  osiguranje posebnih operativnih stručnih znanja;

(b)  tehničku, znanstvenu i operativnu pomoć koja se pokaže nužnom u okviru Programa, uključujući posebno:

–  svaku prikladnu mjeru kojom se određuju nastavni materijali na razini Unije, kao što su priručnik o zakonodavstvu Unije, informacijski bilteni, praktični priručnici, glosari i leksikoni, baze podataka, posebno u području znanstvene pomoći ili tehnološkog nadzora ili aplikacije računalne podrške, kao što je softver;

–  relevantne studije koje posjeduju multidisciplinarnu i transnacionalnu dimenzijom, uključujući istraživanja inovativnih sigurnosnih obilježja;

–  razvoj instrumenata tehničke podrške i metoda za olakšanje djelovanja otkrivanja na razini Unije;

–  potporu za suradnju u operacijama u koje su uključene barem dvije države kada takva potpora nije ne može biti dostupna u okviru drugih programa europskih institucija i tijela; [Am. 16]

(c)  kupnju opreme koju će upotrebljavati specijalizirana tijela za borbu protiv krivotvorenja trećih zemalja za zaštitu eura od krivotvorenja, u skladu s člankom 10. stavkom 3.

2.  Programom se uzimaju u obzir transnacionalni i multidisciplinarni aspekti borbe protiv krivotvorenja tako što se naglasak stavlja na sudjelovanje sljedećih skupina:

(a)  osoblje agencija koje se bave otkrivanjem i suzbijanjem krivotvorenja, posebno policijske snage, carinska tijela i financijske uprave, ovisno o njihovim specifičnim funkcijama na nacionalnoj razini;

(b)  osoblja obavještajnih službi;

(c)  predstavnici nacionalnih središnjih banaka, kovnica novca, poslovnih banaka i drugih financijskih posrednika, posebno s obzirom na obveze financijskih institucija;

(d)  pravosudni službenici te pravnici i suci koji su se specijalizirali za to područje;

(e)  sve druge skupine stručnjaka u tom području, kao što su gospodarske i industrijske komore ili slične strukture koje mogu omogućiti pristup malim i srednjim poduzećima, trgovcima na malo ili poduzećima za prijevoz gotovine.

3.  Skupine iz stavka 2. ovog članka mogu obuhvaćati sudionike iz trećih zemalja ako je to važno za ispunjenje ciljeva iz članka 2. [Am. 17]

POGLAVLJE III.

BESPOVRATNA SREDSTVA

Članak 7.

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

Kada je riječ o djelovanjima koje se provode s pomoću bespovratnih sredstava, kupnja opreme ne smije biti jedina komponenta sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Članak 8.

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva dodijeljena u okviru Programa ne prelazi 75 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i valjano opravdanim slučajevima, definiranima u godišnjim programima rada iz članka 10., stopa sufinanciranja ne prelazi 90 % prihvatljivih troškova.

Članak 9.

Prihvatljivi subjekti

Subjekti koji ispunjavaju uvjete za financiranje u okviru Programa su nadležna nacionalna tijela , kako su definirana u članku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1338/2001.

POGLAVLJE IV.

PROGRAMIRANJE, PRAĆENJE, EVALUACIJA, KONTROLA

Članak 10.

Programi rada

1.  Program se provodi prema programima Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11. radi donošenja programa rada iz članka 110. Financijske uredbe. [Am. 18]

2.  Kada je riječ o bespovratnim sredstvima, uz zahtjeve utvrđene u članku 108. Financijske uredbe programom rada utvrđuju se ključni kriteriji za odabir i dodjelu te najveća moguća stopa sufinanciranja.

Članak 11.

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Delegiranje ovlasti navedeno u članku 10. stavku 1. i članku 12. stavku 2. dodjeljuje se Komisiji od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. [Am. 19]

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka  10. stavka 1. i članka 12. stavka  2. Odlukom o opozivu prekida okončava se delegiranje ovlasti koje je navedenih u njoj navedeno toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 20]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., kao i s predstavnicima ESB-a i Europola. [Am. 21]

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.

Praćenje

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa u ostvarenju posebnih ciljeva iz članka 2. navedeni su u Prilogu ovom Prijedlogu.

2.  Da bi se zajamčila učinkovita procjena ostvarenja ciljeva Programa, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11. kako bi utvrdila odredbe okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući izmjenama Priloga u cilju preispitivanja i dopune pokazatelja kada je to potrebno za potrebe evaluacije.

3.  Komisija svake godine dostavlja informacije o rezultatima Programa Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europolu, Eurojustu i Vijeću na godišnjoj razini Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO), uzimajući pri tome u obzir kvantitativne i kvalitativne pokazatelje iz Priloga ovom Prijedlogu. [Am. 22]

4.  Sve zemlje sudionice i drugi korisnici pružaju Komisiji sve podatke i informacije koji su potrebni da bi se omogućilo praćenje i evaluacija Programa.

Članak 13.

Evaluacija

1.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije dvije godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, i Europskoj središnjoj banci, Europolu, Eurojustu i Uredu europskog javnog tužitelja. [Am. 23]

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Informiranje, priopćavanje i promidžba

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče transparentnost i vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost. [Am. 24]

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 2.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 331/2014 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.

Članak 16.

Prijelazne odredbe

Ova Uredba ne utječe na nastavak ili izmjenu predmetnih djelovanja do njihova zaključenja, na temelju Uredbe (EU) br. 331/2014 koja se nastavlja primjenjivati na predmetna djelovanja do njihova zaključenja.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

POKAZATELJI ZA EVALUACIJU PROGRAMA

Program će se pomno pratiti na temelju skupa pokazatelja koji će služiti kao mjerilo ostvarivanja općih i posebnih ciljeva Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova, uz minimalno administrativno opterećenje i troškove. U tu svrhu će se prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja: [Am. 25]

(a)  broj otkrivenih krivotvorenih eura broj država članica i trećih zemalja čija su nadležna nacionalna tijela sudjelovala u aktivnostima u okviru Programa; [Am. 26]

(b)  broj uništenih ilegalnih tiskara i broj sudionika i njihova razina zadovoljstva te sve druge povratne informacije koje su dali u vezi s korisnosti aktivnosti u okviru Programa; [Am. 27]

(c)  povratne informacije sudionika u djelovanjima koja se financiraju informacije primljene od nacionalnih nadležnih tijela o broju otkrivenih krivotvorenih eura i uništenih ilegalnih tiskara kao izravna posljedica poboljšane suradnje u okviru Programa. [Am. 28]

Podatke i informacije za ključne pokazatelje uspješnosti svake godine prikupljaju sljedeći subjekti Komisija i korisnici Programa: [Am. 29]

—  Komisija prikuplja podatke o broju krivotvorenih kovanica i novčanica eura;

—  Komisija prikuplja podatke o broju uništenih ilegalnih tiskara;

—  Komisija i korisnici Programa prikupljaju podatke o povratnim informacijama od sudionika u djelovanjima koja se financiraju u okviru Programa.

(1)SL C 378, 19.10.2018., str. 2.
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 13. veljače 2019.
(3)Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 od 28. lipnja 2001. o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 181, 4.7.2001., str. 6.).
(4)Uredba Vijeća (EZ) br. 1339/2001 od 28. lipnja 2001. o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu usvojile euro kao svoju jedinstvenu valutu (SL L 181, 4.7.2001., str. 11.).
(5)Odluka Vijeća 2001/923/EZ od 17. prosinca 2001. o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo”) (SL L 339, 21.12.2001., str. 50.).
(6)Odluka Vijeća 2001/924/EZ od 17. prosinca 2001. o proširenju učinaka Odluke o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo”) na države članice koje nisu usvojile euro kao jedinstvenu valutu (SL L 339, 21.12.2001., str. 55.).
(7)Odluka Vijeća 2006/75/EZ od 30. siječnja 2006. o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo”) (SL L 36, 8.2.2006., str. 40.).
(8)Odluka Vijeća 2006/76/EZ od 30. siječnja 2006. o proširenju primjene Odluke 2006/75/EZ o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo”) na države članice nesudionice (SL L 36, 8.2.2006., str. 42.).
(9)Odluka Vijeća 2006/849/EZ od 20. studenoga 2006. o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program Periklo) (SL L 330, 28.11.2006., str. 28.).
(10)Odluka Vijeća 2006/850/EZ od 20. studenoga 2006. o proširenju primjene Odluke 2006/849/EZ, o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program Periklo) na države članice nesudionice (SL L 330, 28.11.2006., str. 30.).
(11)Uredba (EU) br. 331/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.” ) i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2001/923/EZ, 2001/924/EZ, 2006/75/EZ, 2006/76/EZ, 2006/849/EZ i 2006/850/EZ (SL L 103, 5.4.2014., str. 1.).
(12)Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o evaluaciji na sredini razdoblja Programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”) (COM(2017)0741 final).
(13)SWD(2017)0444 final i Ares(2917)3289297, 30.6.2017.
(14)SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(15)SL L 248, 18.9.2013., str. 1.
(16)SL L 292, 15.11.1996., str. 2.
(17)SL L 283, 31.10.2017., str. 1.
(18) Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
(19)Samo indikativni iznos, ovisno o ukupnom VFO-u.
(20)Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
(21)Serija sporazuma Lige naroda br. 2623 (1931.), str. 372.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti