Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0194(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0069/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0069/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0087

Elfogadott szövegek
PDF 223kWORD 64k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. február 13-i jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0369),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 133. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez C8-0240/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0069/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 13-án került elfogadásra az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló (EU) …/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0194

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az Unió és a tagállamok azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy meghatározzák az euró közös valutaként történő alkalmazásához szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedések közé tartozik az euró pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás elleni védelme, elősegítve biztosítva ezáltal az uniós gazdaság hatékonyságát és biztosítva az államháztartás fenntarthatóságát. [Mód. 1]

(2)  Az 1338/2001/EK tanácsi rendelet(3) az információcseréről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról rendelkezik, és ezáltal létrehozza az euró védelmére szolgáló harmonizált keretrendszert. Az euró számára az Unió teljes területén azonos szintű védelem biztosítása érdekében az 1339/2001/EK tanácsi rendelet(4) az említett rendelet hatályát azokra a tagállamokra is kiterjesztette, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként.

(3)  Az információcsere, a személyzeti csereprogramok, a műszaki és tudományos segítségnyújtás és a speciális képzés előmozdítását célzó intézkedések jelentősen hozzájárulnak az Unió közös valutájának a pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás elleni védelméhez és ezáltal az Unió teljes területén azonos szintű védelem eléréséhez, egyidejűleg megmutatva, hogy az Unió képes a szervezett bűnözés súlyos formáival szembeni fellépésre. Ezek az intézkedések a pénzmosással és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos közös kihívások és összefonódások kezelését is segítik. [Mód. 2]

(4)  Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló program – különösen az említett program által támogatott intézkedések eredményeinek folyamatos terjesztése révén – hozzájárul az uniós polgárok tudatosságának növeléséhez, az adott pénznem iránti bizalom erősítéséhez és az euró védelmének fokozásához. [Mód. 3]

(4a)   Az euro hamisítás elleni szigorú védelme alapvetően fontos a szilárd és versenyképes uniós gazdaság szempontjából, és közvetlenül összefügg a gazdasági és monetáris unió hatékony működésének javítására irányuló uniós célkitűzéssel. [Mód. 4]

(5)  A 2006/75/EK(5), a 2006/76/EK(6), a 2006/849/EK(7) és a 2006/850/EK(8) tanácsi határozat, valamint a 331/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) által módosított és kiterjesztett 2001/923/EK(10) és 2001/924/EK(11) tanácsi határozat révén ezen intézkedésekhez nyújtott korábbi támogatás lehetővé tette az Unió és a tagállamok által az euró pénzhamisítás elleni védelme terén tett intézkedések megerősítését. Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) célkitűzései a 2002–2006-os, a 2007–2013-as, valamint a 2014-től 2017-ig tartó időszakban(12) sikeresen megvalósultak.

(6)  A bevett eljárástól eltérően nem végezték el a program külön hatásvizsgálatát. Ezt részben az magyarázza, hogy a Bizottság 2017-ben félidős értékelést végzett, amelyet független jelentés támasztott alá(13). Bár a jelentés általában véve pozitív, aggodalmát fejezi ki a program tevékenységeiben részt vevő illetékes hatóságok korlátozott száma, valamint a program eredményeinek méréséhez használt fő teljesítménymutatók minősége kapcsán. A Bizottság az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési a program (a „Periklész 2020” program) félidős értékeléséről a Tanács és az Európai Parlament számára kiadott közleményében, valamint a javaslatot (COM(2018)0369) kísérő munkadokumentumban szereplő előzetes értékelésében arra a következtetésre jutott, hogy támogatni kell a Periklész 2020 program 2020 utáni folytatását, tekintettel uniós hozzáadott értékére, hosszú távú hatásaira és intézkedéseinek fenntarthatóságára, valamint a szervezett bűnözés elleni fellépéshez való hozzájárulására. [Mód. 5]

(7)  A félidős értékelés a Periklész 2020 program által finanszírozott intézkedések folytatását tanácsolta úgy, valamint azt, hogy emellett vegyék figyelembe, hogy milyen lehetőségek vannak a kérelmek benyújtásának egyszerűsítésére, a kedvezményezettek differenciálására, valamint annak ösztönzésére, hogy az egyes országokból a lehető legtöbb illetékes hatóság részt vegyen a program tevékenységeiben, a felmerülő és ismétlődő fenyegetésekre való összpontosítás fenntartására, valamint a fő teljesítménymutatók észszerűsítésére. [Mód. 6]

(7a)   Több hamisítóüzemet találtak harmadik országokban, és az euro hamisítása nemzetközi méretekben egyre nő; ezért a harmadik országok illetékes hatóságainak bevonásával végzett kapacitásépítési és képzési tevékenységeket alapvető fontosságúnak kell tekinteni az Unió közös valutájának hatékony védelme érdekében, és ezeket a program keretében tovább kell ösztönözni. [Mód. 7]

(8)  Ezért a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan új programot kell elfogadni (a „Periklész IV program”). Biztosítani kell, hogy a Periklész IV program összhangban legyen az egyéb releváns programokkal és fellépésekkel és kiegészítse azokat. A Bizottságnak ezért a Periklész IV program alkalmazása céljából – az 1338/2001/EK bizottsági rendeletben említett bizottság keretén belül – az elsődlegesen érintett felekkel – különösen a tagállamok, az Európai Központi Bank, valamint az Europol által kijelölt illetékes nemzeti hatóságokkal – le kell folytatnia valamennyi, az euró védelmét célzó szükségletek értékelésével kapcsolatos, különösen a csereprogramokról, a segítségnyújtásról és a képzésekről szóló szükséges konzultációt. Ezen túlmenően a program végrehajtása során a Bizottságnak fel kell használnia az Európai Központi Bank a hamis eurobankjegyekre vonatkozó képzés és információszolgáltatás tekintetében meglévő széles körű tapasztalatát. [Mód. 8]

(9)  A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

(10)  E rendelet megfelel a hozzáadott érték és az arányosság elvének. A Periklész IV programnak az euró pénzhamisítás elleni védelme érdekében elő kell segítenie a tagállamok közötti, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködést, a tagállamok kötelezettségeinek sérelme nélkül, és hatékonyabban használva az erőforrásokat, mint ahogyan az nemzeti szinten megvalósítható lenne. Az intézkedések uniós szintű végrehajtása szükséges és indokolt, mivel egyértelműen segíti a tagállamokat az euró együttes védelmében, továbbá az illetékes hatóságok közötti együttműködés, valamint az időszerű és átfogó és információcsere fokozása érdekében a közös uniós struktúrák használatára ösztönöz. [Mód. 9]

(11)  A Periklész IV programot a ... [hivatkozás a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendeletre: az (EU, Euratom) …/2018 tanácsi rendeletben] meghatározott többéves pénzügyi keretnek megfelelően kell végrehajtani.

(12)  A Periklész IV program egységes feltételek mellett történő végrehajtása E rendelet egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése és módosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 10. cikkben említett munkaprogramok és a 12. cikkben, valamint a mellékletben említett mutatók tekintetében. A Bizottságnak éves munkaprogramokat kell elfogadnia, amelyek meghatározzák a prioritásokat, a költségvetés felosztását és az intézkedések vissza nem térítendő támogatására vonatkozó értékelési kritériumokat. Az éves munkaprogram részét kell képezniük azon kivételes és kellően indokolt körülményeknek, amelyek fennállása esetén a tagállamok gazdasági rugalmasságának fokozása érdekében a társfinanszírozás növelésére van szükség, lehetővé téve ezáltal a tagállamok számára az euró védelmét és megóvását szolgáló projektek kielégítő végrehajtását és elvégzését. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(14) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. [Mód. 10]

(13)  Ez a rendelet meghatározza a Periklész IV program pénzügyi keretösszegét, amely ... [a hivatkozás szükség szerint aktualizálandó az új intézményközi megállapodásnak megfelelően: a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében] az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára.

(14)  A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel(15), a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel(16) és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel(17) összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv(18) szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést.

(15)  A Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács részére félidős értékelő jelentést kell benyújtania a Periklész IV program végrehajtásáról, valamint záró értékelő jelentést kell benyújtania a program célkitűzéseinek megvalósításáról.

(16)  A 331/2014/EU rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(17)  Célszerű biztosítani, hogy a Periklész 2020 program és a Periklész IV program közötti átmenetre zökkenőmentesen és megszakítás nélkül kerüljön sor, valamint célszerű a Periklész IV program időtartamát az [a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló] (EU, Euratom) …/... tanácsi rendelethez igazítani. A Periklész IV programot tehát 2021. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet létrehozza az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programot (a „Periklész IV programot”).

A rendelet megállapítja a program célkitűzéseit, a 2021 január 1-jétől 2027 december 31-ig tartó időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

2. cikk

A program célkitűzései

(1)  A program általános célkitűzése a következő:

a pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás megelőzése és visszaszorítása, az eurobankjegyek és az érmék integritásának megőrzése, ami növeli a polgárok és a vállalkozások a bankjegyek és érmék valódiságába vetett bizalmát, erősítve fokozva ezáltal az uniós gazdaság gazdaságba vetett bizalmat versenyképességét és biztosítva, miközben biztosítja az államháztartások fenntarthatóságát. [Mód. 11]

(2)  A program egyedi célkitűzése a következő:

az euróbankjegyek és -érmék pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás elleni védelmének biztosítása azáltal, hogy támogatja és kiegészíti a tagállami intézkedéseket, továbbá segítséget nyújt az illetékes nemzeti és uniós hatóságoknak az egymással és a Bizottsággal folytatandó szoros és rendszeres, adott esetben harmadik országok és nemzetközi szervezetek bevonására is kiterjedő együttműködés, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének kialakításában.

3. cikk

Költségvetés

(1)  A programnak a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig tartó időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 7 700 000 EUR(19). [Mód. 12]

(2)  Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

(3)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a szervezeti információtechnológiai rendszereket.

4. cikk

Az uniós finanszírozás végrehajtása és formái

(1)  A programot [az (EU, Euratom) 966/2012 rendelet(20) – a költségvetési rendelet – legfrissebb verziója] rendelettel összhangban közvetlen irányítással kell végrehajtani.

(2)  A programot a Bizottság a tagállamokkal együttműködve hajtja végre, rendszeres konzultációt folytatva a program megvalósításának különböző szakaszaiban, az összhang biztosításával és az egyéb illetékes szervek, különösen az Európai Központi Bank és az Europol által végrehajtott releváns intézkedések figyelembevételével. intézkedésekkel való szükségtelen átfedések elkerülésével. Ennek érdekében a munkaprogramok 10. cikk szerinti elkészítése során a Bizottság figyelembe veszi az EKB és az Europol eurohamisítás és -csalás elleni már folyamatban lévő ás tervezett tevékenységeit. [Mód. 13]

(3)  A 6. cikkben felsorolt támogatható intézkedésekre nyújtott pénzügyi támogatás a következő formában valósulhat meg:

vissza nem térítendő támogatások vagy

közbeszerzés.

5. cikk

Együttes fellépés

(1)  A Program keretében tett intézkedéseket a Bizottság közösen szervezheti olyan releváns szakértelemmel rendelkező egyéb partnerekkel, mint például:

a)  a nemzeti központi bankok és az Európai Központi Bank (EKB);

b)  a nemzeti bankjegyszakértői központok (NAC-ok) és a nemzeti érmeszakértői központok (CNAC-ok);

c)  az Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE), valamint a pénzverdék;

d)  az Europol, az Eurojust és az Interpol;

e)  a pénzhamisítás visszaszorításáról szóló, 1929. április 20-án Genfben aláírt nemzetközi egyezmény(21) 12. cikkében előírt pénzhamisítás elleni nemzeti központi szervezetek, valamint a pénzhamisítással kapcsolatos megelőzési, felderítési és bűnüldözési feladatokra szakosodott egyéb ügynökségek;

f)  sokszorosító és hitelesítő technológiákkal foglalkozó szakmai szervezetek, nyomdák és vésnökök;

g)  egyéb, az a)–f) pontban említetteken kívüli specifikus szakértelemmel rendelkező szervezetek, ideértve adott esetben a harmadik országok és különösen a csatlakozó államok és a tagjelölt országok ilyen szervezeteit; valamint

h)  olyan magánszervezetek, amelyek igazolhatóan technikai ismeretekre tettek szert, valamint a hamisított bankjegyek és érmék felderítésére szakosodott egységek.

(2)  Amennyiben a támogatható intézkedések szervezése a Bizottsággal és az EKB-val, az Eurojusttal, az Europollal vagy az Interpollal együtt történik, az ezzel járó kiadások közöttük kerülnek felosztásra. Saját vendégelőadóik úti- és szállásköltségeit mindenkor az egyes szervezők állják.

II. FEJEZET

JOGOSULTSÁG

6. cikk

Támogatható intézkedések

(1)  A program a 10. cikkben említett éves munkaprogramokban meghatározott feltételek mellett pénzügyi támogatást nyújt a következő intézkedésekhez:

a)  információcsere és -terjesztés, különösen munkaértekezletek, találkozók és szemináriumok szervezésével, beleértve az illetékes nemzeti hatóságok munkatársainak képzését, célirányos kiküldetéseit és csereprogramjait és egyéb hasonló intézkedéseket. Az információcsere többek között a következőket érinti:

–  bevált gyakorlatok az euróval kapcsolatos hamisítás és csalás megelőzése terén; [Mód. 14]

–  a pénzhamisítás gazdasági és pénzügyi hatásainak monitoringjára és elemzésére szolgáló módszerek;

–  adatbázisok és korai előrejelzési rendszerek működtetése;

–  számítógéppel támogatott felderítési eszközök használata; [Mód. 15]

–  vizsgálati és nyomozati módszerek;

–  tudományos segítségnyújtás, beleértve az új fejlesztések nyomon követését is;

–  az euró védelme az Unión kívül;

–  kutatási tevékenységek;

–  specifikus operatív szakértelem nyújtása;

b)  a program részeként szükségesnek ítélt technikai, tudományos és operatív segítségnyújtás, amely különösen a következőkre terjed ki:

–  minden olyan megfelelő intézkedés, amely uniós szintű oktatási segédanyagot hoz létre, például az uniós joganyag kézikönyve, tájékoztató közlönyök, gyakorlati kézikönyvek, szószedetek és lexikonok, adatbázisok, különösen a tudományos segítségnyújtás vagy a technológiafigyelés terén, illetve számítógépes alkalmazásokra (például szoftverek);

–  releváns multidiszciplináris és transznacionális tanulmányok, beleértve az innovatív biztonsági elemekkel kapcsolatos kutatást is;

–  az uniós szintű felderítő intézkedéseket segítő műszaki segédeszközök és módszerek kifejlesztése;

–  a legalább két országot érintő műveletek terén megvalósuló együttműködéshez nyújtott támogatás, amennyiben más európai intézmények és szervek programjai nem biztosítanaktudnak ilyen támogatást biztosítani; [Mód. 16]

c)  az euró pénzhamisítással szembeni védelmére használt berendezések harmadik országok pénzhamisítás elleni szakosított hatóságai általi beszerzése, a 10. cikk (3) bekezdésével összhangban.

(2)  A Program figyelembe veszi a pénzhamisítás elleni küzdelem transznacionális és multidiszciplináris szempontjait, az alábbi célcsoportok részvételének ösztönzésével:

a)  a felderítést végző és pénzhamisítás ellen küzdő ügynökségek munkatársai, különösen a rendőri erők, valamint a vámügyi és a pénzügyi igazgatás szervezetei a nemzeti szinten betöltött egyedi funkcióik függvényében;

b)  a hírszerzés munkatársai;

c)  a nemzeti központi bankok, pénzverdék, kereskedelmi bankok és egyéb pénzügyi közvetítő szervezetek képviselői, különösen a pénzintézetek kötelezettségeit illetően;

d)  bírák, az erre a területre szakosodott jogászok és az igazságügyi testületek erre a területre szakosodott tagjai;

e)  bármely más érintett szakmai szervezet, például a kereskedelmi kamarák, iparkamarák, illetve olyan hasonló szervezetek, amelyek képesek hozzáférést biztosítani kis- és középvállalkozásokhoz, kiskereskedőkhöz és pénzszállító cégekhez).

(3)  Az e cikk (2) bekezdésében említett csoportok harmadik országbeli résztvevőkre is vonatkozhatnak, amennyiben ez fontos a program 2. cikkben meghatározott célkitűzéseinek megvalósításához. [Mód. 17]

III. FEJEZET

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

7. cikk

Vissza nem térítendő támogatások

A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.

A vissza nem térítendő támogatások révén megvalósuló intézkedések esetében a támogatási megállapodás nem vonatkozhat kizárólag eszközbeszerzésre.

8. cikk

Társfinanszírozási arányok

A vissza nem térítendő támogatások esetében a programból nyújtott társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75 %-át. A 10. cikkben említett éves munkaprogramokban meghatározott kivételes és kellően indokolt esetekben a társfinanszírozás mértéke legfeljebb az elszámolható költségek 90 %-a lehet.

9. cikk

Részvételre jogosult jogalanyok

A program keretében pénzügyi támogatásra jogosult jogalanyok az 1338/2001/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott illetékes nemzeti hatóságok.

IV. FEJEZET

PROGRAMOZÁS, NYOMON KÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS KONTROLL

10. cikk

Munkaprogramok

(1)  A programot Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogramok elfogadása tekintetébenmunkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. [Mód. 18]

(2)  A vissza nem térítendő támogatások esetében a munkaprogramnak – a költségvetési rendelet 108. cikkében meghatározott követelményeken túlmenően – meg kell határoznia az alapvető kiválasztási és odaítélési feltételeket és a társfinanszírozás lehetséges maximális mértékét.

11. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazása a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig terjedő időszakra szól. [Mód. 19]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 20]

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel, valamint az EKB és az Europol képviselőivel. [Mód. 21]

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 12. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

12. cikk

Nyomon követés

(1)  A 2. cikkben meghatározott egyedi programcélkitűzés megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a javaslat melléklete tartalmazza.

(2)  A program által a célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredmények hatékony értékelésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nyomonkövetési és értékelési keretre vonatkozó rendelkezések továbbfejlesztése céljából, többek között – amennyiben ez az értékeléshez szükséges – a mellékletnek a mutatók felülvizsgálatát vagy kiegészítését célzó módosítása révén.

(3)  A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, az Európai Központi Bankot, az Europolt, az Eurojustot és az Európai Ügyészséget a program eredményeiről, figyelembe véve az ezen javaslat mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi mutatókat. [Mód. 22]

(4)  A részt vevő országok és egyéb kedvezményezettek biztosítják a Bizottság számára az összes olyan adatot és információt, amely a Program nyomon követéséhez és értékeléséhez szükséges.

13. cikk

Értékelés

(1)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb két évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

(3)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai Központi Bankkal, az Europollal, az Eurojusttal és az Európai Ügyészséggel. [Mód. 23]

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak átláthatóságáról és láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. [Mód. 24]

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 2. cikkben említett célkitűzésekhez.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 331/2014/EU rendelet 2021. január 1-jével hatályát veszti.

16. cikk

Átmeneti rendelkezések

Ez a rendelet nem érinti az érintett intézkedések lezárásig történő folytatását vagy módosítását a 331/2014/EU rendelet szerint, amely továbbra is alkalmazandó az érintett intézkedésekre azok lezárásáig.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

A PROGRAM ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ MUTATÓK

Az adminisztratív terhek és költségek csökkentése céljából a A program szoros monitoringjára a program általános és konkrét célkitűzései megvalósítási szintjének – az adminisztratív terhek és költségek minimális szintre való szorítása melletti – mérésére irányuló mutatók alapján kerül sor. E célból az alábbi fő mutatók tekintetében kell adatot gyűjteni: [Mód. 25]

a)  Az észlelt hamis euróérmék és -bankjegyek számaAzon tagállamok és harmadik országok száma, amelyek illetékes nemzeti hatóságai részt vettek a program keretében végzett tevékenységekben; [Mód. 26]

b)  A felszámolt illegális műhelyek száma; valamint A résztvevők száma és elégedettségi szintje, valamint a program keretében végzett tevékenységek hasznosságával kapcsolatos esetleges egyéb visszajelzések; [Mód. 27]

c)  A Az illetékes nemzeti hatóságoktól kapott információk a felderített hamis és illegális műhelyek számáról, amelyek a program által finanszírozott intézkedések részvevőitől kapott visszajelzések. keretében megvalósuló fokozott együttműködés közvetlen eredményeként kerültek felderítésre. [Mód. 28]

Az alábbi szereplők A Bizottság és a program kedvezményezettje évente összegyűjtik összegyűjti a fő teljesítménymutatókhoz szükséges adatokat és információkat: [Mód. 29]

—  a Bizottság adatokat gyűjt a hamis euróérmék és -bankjegyek számára vonatkozóan;

—  a Bizottság adatokat gyűjt a felszámolt pénzhamisító műhelyek számára vonatkozóan;

—  a Bizottság és a program kedvezményezettjei adatokat gyűjtenek a program által finanszírozott intézkedések részvevőitől kapott visszajelzésekre vonatkozóan.

(1)HL C 378., 2018.10.19., 2. o.
(2)Az Európai Parlament 2019. február 13-i álláspontja.
(3)A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.).
(4)A Tanács 1339/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről (HL L 181., 2001.7.4., 11. o.).
(5)A Tanács 2006/75/EK határozata (2006. január 30.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 36., 2006.2.8., 40. o.).
(6)A Tanács 2006/76/EK határozata (2006. január 30.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/75/EK határozat hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről (HL L 36., 2006.2.8., 42. o.).
(7)A Tanács 2006/849/EK határozata (2006. november 20.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 330., 2006.11.28., 28. o.).
(8)A Tanács 2006/850/EK határozata (2006. november 20.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/849/EK határozat hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről (HL L 330., 2006.11.28., 30. o.).
(9)Az Európai Parlament és a Tanács 331/2014/EU rendelete (2014. március 11.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020 program”) létrehozásáról, valamint a 2001/923/EK, a 2001/924/EK, a 2006/75/EK, a 2006/76/EK, a 2006/849/EK és a 2006/850/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 103., 2014.4.5., 1. o.).
(10)A Tanács 2001/923/EK határozata (2001. december 17.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész program”) létrehozásáról (HL L 339., 2001.12.21., 50. o.).
(11)Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész program”) létrehozásáról szóló határozat hatályának az eurót közös valutaként be nem vezető országokra történő kiterjesztéséről szóló, 2001. december 17-i 2001/924/EK tanácsi határozat (HL L 339., 2001.12.21., 55. o.).
(12)A Bizottság közleménye (2017. december 6.) a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020” program) félidős értékeléséről (COM(2017)0741).
(13) SWD(2017)0444 és Ares(2917)3289297, 2017. június 30.
(14) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(15)HL L 248., 2013.9.18., 1. o.
(16)HL L 292., 1996.11.15., 2. o.
(17)HL L 283., 2017.10.31., 1. o.
(18) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).
(19) Indikatív összeg, a TPK egészétől függően.
(20)Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
(21)A Nemzetek Szövetsége Szerződéseinek gyűjteménye, 2623. (1931), 372. o.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat