Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0194(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0069/2019

Testi mressqa :

A8-0069/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/02/2019 - 8.5

Testi adottati :

P8_TA(2019)0087

Testi adottati
PDF 237kWORD 75k
L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019 - Strasburgu Verżjoni finali
Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021- 2027 (il-programm Pericles IV) ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Frar 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-"programm Pericles IV") (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0369),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 133 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0240/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0069/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adotta fl-ewwel qari fit-13 ta' Frar 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-‘‘programm Pericles IV”)

P8_TC1-COD(2018)0194

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew(1)

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(2)

Billi:

(1)  L-Unjoni u l-Istati Membri intrabtu bl-għan li jistabbilixxu l-miżuri meħtieġa għall-użu tal-euro bħala munita unika. Dawn il-miżuri jinkludu l-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u l-frodi relatata biex b’hekk tissaħħaħ jiżguraw l-effettività tal-ekonomija tal-Unjoni u tiġi żgurata s-sostenibbiltà jiżguraw is-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi. [Em. 1]

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001(3) jipprevedi skambji ta' informazzjoni, koperazzjoni u assistenza reċiproka, u b' hekk jistabbilixxi qafas armonizzat għall-protezzjoni tal-euro. L-effetti ta ' dan ir-Regolament kienu estiżi bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1339/2001(4) għal dawk l-Istati Membri li m’adottawx l-euro bħala l-munita unika tagħhom, sabiex jiġi pprovdut livell ta’ protezzjoni ekwivalenti tal-euro madwar l-Unjoni.

(3)  L-azzjonijiet li għandhom l-għan li jippromwovu l-iskambji tal-informazzjoni u tal-persunal, assistenza teknika u xjentifika u taħriġ speċjalizzat jgħinu b’mod sinifikanti biex jipproteġu l-munita unika tal-Unjoni kontra l-iffalsifikar u l-frodi relatata biex b’hekk jintlaħaq livell għoli u ekwivalenti ta’ protezzjoni madwar l-Unjoni, filwaqt li tintwera l-kapaċità tal-Unjoni li tindirizza l-kriminalità organizzata serja. Tali azzjonijiet jgħinu wkoll biex jiġu indirizzati l-isfidi komuni u r-rabtiet mal-ħasil tal-flus u l-kriminalità organizzata. [Em. 2]

(4)  Il-programm għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar jikkontribwixxi biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni, filwaqt li jżid il-fiduċja tagħhom f'dik il-munita u jtejjeb il-protezzjoni tal-euro, speċjalment permezz tad-disseminazzjoni kontinwa tar-riżultati ta' azzjonijiet appoġġati minn dan dak il-programm. [Em. 3]

(4a)   Il-protezzjoni b'saħħitha tal-euro kontra l-iffalsifikar hija komponent ewlieni ta' ekonomija tal-UE sigura u kompetittiva, u hija marbuta direttament mal-objettiv tal-UE li ttejjeb il-funzjonament effiċjenti tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. [Em. 4]

(5)  L-appoġġ fl-imgħoddi għal dawn l-azzjonijiet, permezz tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2001/923/KE(5) u 2001/924/KE(6), li ġew sussegwentement emendati u estiżi bid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2006/75/KE(7), 2006/76/KE(8), 2006/849/KE(9), 2006/850/KE(10) u r-Regolament (UE) Nru 331/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11), għamilha possibbli li jitjiebu l-attivitajiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar. L-għanijiet tal-programm għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-“programm Pericles”) għall-perjodi 2002-2006, 2007-2013 u mill-2014 sal-2017(12) intlaħqu b’suċċess.

(6)  Kuntrarju għall-proċedura standard, ma twettqitx valutazzjoni tal-impatt separata tal-Programm. Dan jista' jiġi spjegat parzjalment bil-fatt li fl-2017 il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Programm, appoġġata minn rapport indipendenti(13). Minkejja li r-rapport huwa b'mod ġenerali pożittiv dwar il-Programm, jesprimi tħassib dwar l-għadd limitat ta' awtoritajiet kompetenti li qed jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Programm u dwar il-kwalità tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni użati biex jitkejlu r-riżultati tal-Programm. Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Programm Pericles 2020 u l-evalwazzjoni ex ante tiegħu fil-forma ta' Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jakkumpanja l-proposta tagħha (COM(2018)0369), il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li l-kontinwazzjoni tal- Programmprogramm Pericles 2020 lil hinn mill-2020 għandha jenħtieġ li tkun appoġġata, minħabba l-valur miżjud tiegħu lill-UEtal-Unjoni tiegħu, l-impatt tiegħu fit-tul u s-sostenibbiltà tal-azzjonijiet tiegħu u l-kontribuzzjoni għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. [Em. 5]

(7)  Il-parir li kien hemm fl-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu kien li l-azzjonijiet iffinanzjati taħt il-Programm Pericles 2020 jenħtieġ li jitkomplew, filwaqt li jitqiesu l-possibbiltajiet tiġi indirizzata l-ħtieġa li tiġi ssimplifikata l-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet, li tkun inkoraġġuta d-differenzjazzjoni tal-benefiċjarji u l-parteċipazzjoni tal-akbar għadd ta' awtoritajiet kompetenti minn pajjiżi varji fl-attivitajiet tal-Programm, li jitkompla l-iffukar fuq it-theddidiet ta’ falsifikar emerġenti u rikorrenti u li jiġu ssimplifikati l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni. [Em. 6]

(7a)   Ġew identifikati hotspots tal-iffalsifikar f'pajjiżi terzi u l-iffalsifikar tal-euro qed jakkwista dimensjoni internazzjonali li qed tikber; għalhekk, il-bini tal-kapaċità u l-attivitajiet ta' taħriġ li jinvolvu l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi jenħtieġ li jitqiesu essenzjali għall-kisba tal-protezzjoni effettiva tal-munita unika tal-Unjoni u jenħtieġ li jiġu inkoraġġuti aktar fil-kuntest tal-Programm. [Em. 7]

(8)  Għalhekk jenħtieġ li jiġi adottat Programm ġdid għall-perjodu 2021-2027 (il-programm “Pericles IV”). Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-programm Pericles IV ikun konsistenti u komplimentari ma' programmi u azzjonijiet rilevanti oħra. Jenħtieġ għalhekk li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet kollha meħtieġa fir-rigward tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet għall-protezzjoni tal-euro mal-partijiet prinċipali involuti, partikolarment mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti maħtura mill-Istati Membri, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Europol, fil-kumitat imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 1338/2001, partikolarment fir-rigward tal-iskambju, l-assistenza u t-taħriġ, bl-iskop li jiġi applikat il-programm Pericles IV. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tuża l-esperjenza vasta tal-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward tat-twettiq tat-taħriġ u l-għoti ta' informazzjoni dwar l-iffalsifikar tal-karti tal-flus tal-euro waqt l-implimentazzjoni tal-Programm. [Em. 8]

(9)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b’mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwist, premji, implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu għal verifiki dwar ir-responsabilità ta’ protagonisti finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasijiet ġeneralizzati rigward l-istat tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekondizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u finanzjament effettiv tal-UE.

(10)  Dan ir-Regolament jikkonforma mal-prinċipji tal-valur miżjud u tal-proporzjonalità. Il-programm Pericles IV għandu jenħtieġ li jiffaċilita l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri u bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex l-euro jkun protett mill-iffalsifikar, mingħajr ma jiġu mimsusa r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, u b'użu iktar effiċjenti tar-riżorsi minn dak li seta’ jsir fil-livell nazzjonali. Azzjoni fil-livell tal-Unjoni hija meħtieġa u ġġustifikata għax tgħin b' mod ċar lill-Istati Membri biex kollettivament jipproteġu l-euro u tinkoraġġixxi l-użu ta’ strutturi komuni tal-Unjoni sabiex tiżdied il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni f'waqtu u komprensiv bejn l-awtoritajiet kompetenti. [Em. 9]

(11)  Jenħtieġ li l-programm Pericles IV jiġi implimentat skont il-qafas finanzjarju pluriennali stabbilit fi ... [referenza għar-Regolament QFP wara l-2020 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) .../2018].

(12)  Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-programm Pericles IV, jenħtieġ li jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni ssupplementati u emendati elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tkun iddelegata lill-Kummissjoni ssupplementati u emendati elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' programmi ta' ħidma kif previst fl-Artikolu 10 u indikaturi kif previst fl-Artikolu 12 u fl-Anness. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta programmi ta’ ħidma annwali li jistipulaw il-prijoritajiet, it-tqassim tal-baġit u l-kriterji ta’ evalwazzjoni għall-għotjiet għall-azzjonijiet. Il-każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, li fihom iż-żieda fil-kofinanzjament tkun neċessarja sabiex l-Istati Membri jingħataw flessibilità ekonomika ikbar, biex b'hekk ikunu jistgħu jwettqu u jlestu proġetti biex jipproteġu u jissalvagwardjaw l-euro b'mod sodisfaċenti, jenħtieġ li jkunu parti mill-programmi ta' ħidma annwali. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż f'livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(14). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. [Em. 10]

(13)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju tal-programm Pericles IV, li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza ewlieni, skont it-tifsira ta’ [ir-referenza għandha tiġi aġġornata kif xieraq skont il-ftehim interistituzzjonali l-ġdid: il-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba], għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(14)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013(15) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(16) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939(17), l-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inklużi l-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet u frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa ħażin jew użati ħażin u, fejn xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi. B’mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jista’ jinvestiga u jista’ jagħmel prosekuzzjoni ta’ frodi u attivitajiet illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(18). Skont ir-Regolament Finanzjarju, kull persuna jew entità li tirċievi fondi mill-Unjoni għandha tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tagħti d-drittijiet u l-aċċess neċessarji lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-EPPO u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA).

(15)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ valutazzjoni ta’ nofs it-terminu dwar l-implimentazzjoni tal-programm Pericles IV u rapport ta’ evalwazzjoni finali dwar il-ksib tal-għanijiet tiegħu.

(16)  Għalhekk ir-Regolament (UE) Nru 331/2014 jenħtieġ li jitħassar.

(17)  Huwa xieraq li tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel mingħajr interruzzjoni bejn il-programm Pericles 2020 u l-programm Pericles IV u huwa xieraq li d-durata tal-programm Pericles IV tiġi allinjata ma’ Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) ... / ... [li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2021-2027]. Għaldaqstant, il-programm Pericles IV jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2021,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Ir-Regolament jistabbilixxi l-programm Pericles IV, programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar.

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027, il-forom ta’ finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta’ dan it-tip ta’ finanzjament.

Artikolu 2

Għanijiet tal-programm

1.  Il-Programm għandu l-għan ġenerali li ġej:

Li jipprevjeni u jiġġieled kontra l-iffalsifikar u l-frodi relatata, biex b' hekk tissaħħaħ tiġi ppreservata l-integrità tal-muniti u tal-karti tal-flus tal-euro, u dan isaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini u tan-negożji fil-ġenwinità ta' dawn il-muniti u l-karti tal-flus, u għalhekk isaħħaħ il-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni u tiġi żgurata, filwaqt li jiżgura s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi. [Em. 11]

2.  Il-Programm għandu l-għan speċifiku li ġej:

Li jipproteġi l-karti tal-flus u l-muniti tal-euro kontra l-iffalsifikar u l-frodi relatata, billi jappoġġa u jissupplimenta l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u jassisti lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u tal-Unjoni fl-isforzi tagħhom sabiex jiżviluppaw bejniethom u mal-Kummissjoni kooperazzjoni mill-qrib u regolari u skambju tal-aħjar prattiki, inklużi, fejn xieraq, pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Artikolu 3

Baġit

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027 għandu jkun ta’ EUR 7 700 000(19) (fi prezzijiet attwali). [Em. 12]

2.  L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali.

3.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Programm, bħal attivitajiet preparatorji, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni inklużi sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva.

Artikolu 4

Implimentazzjoni u forom ta’ finanzjament mill-UE

1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat f’ġestjoni diretta skont [l-aħħar verżjoni tar-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(20).]

2.  Il-Programm għandu jkun implimentat mill-Kummissjoni f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, permezz ta’ konsultazzjonijiet regolari fi stadji differenti tal-implimentazzjoni tal-Programm, b’kunsiderazzjoni tal-miżuri filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-miżuri rilevanti meħuda minn entitajiet kompetenti oħrajn, b’mod partikolari l-Bank Ċentrali Ewropew u l-Europol u tiġi evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa tal-istess miżuri. Għal dan il-għan, meta tkun qed tħejji l-programmi ta' ħidma skont l-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-attivitajiet eżistenti u ppjanati tal-BĊE u tal-Europol kontra l-falsifikazzjoni u l-frodi relatati mal-euro. [Em. 13]

3.  L-appoġġ finanzjarju taħt il-Programm għal azzjonijiet eliġibbli elenkati fl-Artikolu 6 għandu jieħu l-forma jew ta’:

għotjiet ta' flus; jew

ta’ akkwist pubbliku.

Artikolu 5

Azzjonijiet konġunta

1.  L-azzjonijiet taħt il-Programm jistgħu jiġu organizzati b’mod konġunt mill-Kummissjoni u sħab oħrajn li għandhom kompetenza relevanti, bħal:

(a)  il-banek ċentrali nazzjonali u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE);

(b)  ic-Ċentri Nazzjonali ta ' Analiżi (NACs) u ċ-Ċentri Nazzjonali ta ' Analiżi tal-Muniti (CNACs);

(c)  iċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew (ETSC) u z-zekki ;

(d)  l-Europol, l-Eurojust u l-Interpol;

(e)  l-uffiċċji ċentrali nazzjonali kontra l-iffalsifikar, kif previst fl-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Soppressjoni tal-Falsifikazzjoni tal-Muniti iffirmata f' Ġinevra fl-20 ta ' April 1929(21) u aġenziji oħrajn speċjalizzati fil-prevenzjoni, fid-detezzjoni u fl-infurzar tal-liġi b’konnessjoni mal-iffalsifikar;

(f)  korpi speċjalizzati kkonċernati fil-qasam tat-teknoloġija tad-dupplikazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni, stampaturi u inċiżuri;

(g)  korpi oħra minbarra dawk imsemmija fil-punti minn (a) sa (f) li joffru kompetenza speċifika, inklużi, fejn xieraq, korpi bħal dawn minn pajjiżi terżi u b'mod partikolari minn Stati aderenti u minn pajjiżi kandidati; kif ukoll

(h)  entitajiet privati li żviluppaw u pprovdew evidenza ta ' għarfien tekniku u timijiet li jispeċjalizzaw fid-detezzjoni ta' karti tal-flus u ta’ muniti ffalsifikati.

2.  Fejn l-azzjonijiet eliġibbli jkunu organizzati b’mod konġunt mill-Kummissjoni u l-BĊE, l-Eurojust, l-Europol jew l-Interpol, l-ispejjeż li jkun hemm għandhom jinqasmu bejniethom. Fi kwalunkwe każ, kull wieħed minnhom għandu jħallas l-ispejjeż tal-vjaġġi u tal-akkomodazzjoni tal-kelliema mistiedna tiegħu.

KAPITOLU II

ELIĠIBBILTÀ

Artikolu 6

Azzjonijiet eliġibbli

1.  Il-Programm għandu jipprovdi, skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-programmi ta ' ħidma annwali msemmija fl-Artikolu 10, appoġġ finanzjarju għall-azzjonijiet li ġejjin:

(a)  skambju u disseminazzjoni ta ' informazzjoni, partikolarment permezz tal-organizzazzjoni ta' workshops, laqgħat u seminars inklużi taħriġ, apprendistati b’fokus partikolari u skambji tal-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u azzjonijiet oħra simili. L-iskambju ta’ informazzjoni għandu jkun, fost l-oħrajn, immirat lejn:

—  l-aħjar prattiki fil-prevenzjoni tal-iffalsifikar u l-frodi relatati mal-euro; [Em. 14]

—  il-metodoloġiji għall-monitoraġġ u l-analiżi tal-impatt ekonomiku u finanzjarju tal-iffalsifikar;

—  it-tħaddim ta' bażijiet ta’ data u sistemi ta’ twissija bikrija;

—  l-użu ta' għodda ta' sejbien bl-għajnuna tal-kompjuter; [Em. 15]

—  il-metodi ta' inkjesta u ta’ investigazzjoni;

—  assistenza xjentifika, inkluż il-monitoraġġ ta’ żviluppi ġodda;

—  il-protezzjoni tal-euro barra l-Unjoni;

—  azzjonijiet ta’ riċerka;

—  il-forniment ta' kompetenzi speċifiċi operazzjonali;

(b)  assistenza teknika, xjentifika u operazzjonali kif ikun jidher neċessarju bħala parti mill-programm, inklużi b'mod partikolari:

—  kull miżura xierqa li tistabbilixxi riżorsi għat-tagħlim fuq livell tal-Unjoni, bħal handbook ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bullettini ta' informazzjoni, manwali prattiċi, glossarji u dizzjunarji, bażijiet ta’ data, b'mod speċjali fil-qasam tal-assistenza xjentifika u l-għassa tat-teknoloġija jew applikazzjonijiet tal-kompjuter li joffru appoġġ bħal pereżempju softwer;

—  studji rilevanti b’dimensjoni multidixxiplinarja u transnazzjonali, inkluża r-riċerka dwar karatteristiċi ta’ sigurtà innovattivi;

—  l-iżvilupp ta' strumenti u metodi tekniċi ta' appoġġ li jiffaċilitaw l-azzjonijiet ta' detezzjoni fil-livell tal-Unjoni;

—  appoġġ għall-kooperazzjoni f'operazzjonijiet li jinvolvu mill-inqas żewġ Stati meta dan l-appoġġ ma jkunx jista' jsir disponibbli minn programmi oħrajn tal-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej; [Em. 16]

(c)  ix-xiri ta’ tagħmir li għandu jintuża minn awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi speċjalizzati kontra l-iffalsifikar għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar, b’konformità mal-Artikolu 10(3).

2.  Il-programm għandu jqis aspetti transnazzjonali u multidixxiplinarji tal-ġlieda kontra l-iffalsifikar billi jimmira lejn il-parteċipazzjoni tal-gruppi li ġejjin:

(a)  l-impjegati tal-aġenziji involuti fid-detezzjoni tal-iffalsifikar u fil-ġlieda kontrih, b’mod partikolari l-korpi tal-pulizija, tad-dwana u amministrazzjonijiet finanzjarji, skont il-funzjoni speċifika tagħhom fil-livell nazzjonali;

(b)  il-persunal tal-intelligence;

(c)  ir-rappreżentanti tal-banek ċentrali nazzjonali, taz-zekki, tal-banek kummerċjali u ta' intermedjarji finanzjarji oħrajn, b' mod partikolari fejn għandhom x' jaqsmu l-obbligi tal-istituzzjonijiet finanzjarji;

(d)  l-uffiċjali ġudizzjarji, l-avukati speċjalizzati u l-membri tal-ġudikatura f'dan il-qasam;

(e)  kull grupp ieħor ta' speċjalisti kkonċernat (bħal pereżempju, kmamar tal-kummerċ u tal-industrija jew strutturi simili li joffru aċċess lill-intrapriżi żgħar u medji, bejjiegħa bl-imnut u kumpaniji responsabbli għat-transitu ta' flus kontanti.

3.  Il-gruppi msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jistgħu jinkludu parteċipanti minn pajjiżi terzi, jekk dan ikun importanti għat-twettiq tal-għanijiet previsti fl-Artikolu 2. [Em. 17]

KAPITOLU III

GĦOTJIET

Artikolu 7

Għotjiet

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju.

Għall-azzjonijiet implimentati permezz ta’ għotjiet, ix-xiri ta’ tagħmir m’għandux ikun l-uniku komponent tal-ftehim tal-għotja.

Artikolu 8

Rati ta’ kofinanzjament

Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-għotjiet mogħtija skont il-Programm m’għandhiex tkun aktar minn 75 % tal-ispejjeż eliġibbli. F’każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati li huma ddefiniti fil-programmi ta’ ħidma annwali msemmija fl-Artikolu 10, ir-rata ta’ kofinanzjament m’għandhiex tkun iktar minn 90 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Artikolu 9

Entitajiet eliġibbli

Il-korpi eliġibbli għall-finanzjament skont il-Programm għandhom ikunu l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, kif definiti fil-punt (b) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001.

KAPITOLU IV

PROGRAMMAR, MONITORAĠĠ, EVALWAZZJONI U KONTROLL

Artikolu 10

Programmi ta’ ħidma

1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz ta’ programmi Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 11, biex tadotta programmi ta’ ħidma kif imsemmi fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. [Em. 18]

2.  Għall-għotjiet, flimkien mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 108 tar-Regolament Finanzjarju, il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika l-kriterji tal-għażla u tal-għoti essenzjali u r-rata massima possibbli ta’ kofinanzjament.

Artikolu 11

Eżerċizzju ta’ delega

1.  Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Id-delega tas-setgħa ta' setgħa msemmija fl-Artikolu fl-Artikoli 10(1) u 12(2) għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2027. [Em. 19]

3.  Id-delega ta' setgħa ta’ setgħa msemmija fl-Artikolufl-Artikoli 10(1) u 12(2) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati ta' setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ. [Em. 20]

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti magħżula minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, kif ukoll rappreżentanti mill-BĊE u mill-Europol. [Em. 21]

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 12(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dan il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 12

Monitoraġġ

1.  L-indikaturi biex jirrappurtaw dwar il-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-għan speċifiku stabbilit fl-Artikolu 2 huma stipulati fl-Anness għal din il-proposta.

2.  Biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress tal-Programm lejn l-ilħuq tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 11, biex tiżviluppa d-dispożizzjonijiet għal qafas ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni, inkluż permezz ta’ emendi għall-Anness sabiex tirrevedi u tikkumplimenta l-indikaturi fejn meħtieġ għall-finijiet tal-evalwazzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni annwali dwar ir-riżultati tal-Programm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Europol, lill-Eurojust u lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), filwaqt li tqis l-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi stabbiliti fl-Anness ta’ din il-proposta. [Em. 22]

4.  Il-pajjiżi parteċipanti u benefiċjarji oħrajn għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bid-data u bl-informazzjoni kollha meħtieġa biex ikun possibbli li jsiru l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-Programm.

Artikolu 13

Evalwazzjoni

1.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba’ snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

2.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn sentejn wara tmiem il-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Europol, lill-Eurojust u lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. [Em. 23]

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 14

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà it-trasparenza u l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b’mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inklużi inkluż lill-midja u lill-pubbliku. [Em. 24]

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u mal-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Ir-riżorsi finanzjarji allokati lill-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 2.

Artikolu 15

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 331/2014 jitħassar b'effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

Artikolu 16

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-modifika tal-azzjonijiet ikkonċernati, skont ir-Regolament (UE) Nru 331/2014, li għandhom ikomplu japplikaw għall-azzjonijiet ikkonċernati sal-għeluq tagħhom.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

INDIKATURI GĦALL-EVALWAZZJONI TAL-PROGRAMM

Il-Programm se jiġi mmonitorjat mill-qrib fuq il-bażi ta' sett ta' indikaturi maħsuba biex ikejlu, b'kostijiet u piżijiet amministrattivi minimi, safejn l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Programm ikunu ntlaħqu u bil-għan li jiġu minimizzati l-piżijiet u l-kostijiet amministrattivi. Għal dan il-għan, se tinġabar data fir-rigward tas-sett ta' indikaturi ewlenin li ġejjin: [Em. 25]

(a)  L-għadd ta’ euro foloz misjubaStati Membri u pajjiżi terzi, li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tagħhom ipparteċipaw fl-attivitajiet taħt il-Programm; [Em. 26]

(b)  L-għadd ta’ workshops illegali żarmati; kif ukollparteċipanti u r-rata ta' sodisfazzjon tagħhom kif ukoll kwalunkwe feedback ieħor li setgħu taw dwar l-utilità tal-attivitajiet taħt il-Programm; [Em. 27]

(c)  Il-feedback tal-parteċipanti fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-ProgrammL-informazzjoni li tkun waslet mingħand l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti dwar l-għadd ta' euro foloz individwati u l-għadd ta' workshops illegali żarmati b'konsegwenza diretta ta' kooperazzjoni mtejba permezz tal-Programm. [Em. 28]

Id-data u l-informazzjoni dwar l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għandhom jinġabru kull sena mill-atturi li ġejjinmill-Kummissjoni u mill-benefiċjarji tal-Programm. [Em. 29]

—  il-Kummissjoni għandha tiġbor data għan-numru ta’ muniti tal-euro foloz u karti tal-flus;

—  il-Kummissjoni għandha tiġbor data għall-għadd ta’ workshops tal-iffalsifikar żarmati;

—  il-Kummissjoni u l-benefiċjarji tal-Programm għandhom jiġbru d-data għall-feedback mill-parteċipanti rigward l-azzjonijiet iffinanzjati mill-Programm

(1)ĠU C 378, 19.10.2018, p. 2.
(2)Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Frar 2019.
(3)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta' Ġunju 2001 li jistabbilixxi miżuri neċessarji għall-protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro (ĠU L 181, 4.7.2001, p. 6).
(4)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1339/2001 tat-28 ta' Ġunju 2001 li jestendi l-effetti tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001, li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni tal-euro mill-iffalsifikar għal dawk l-Istati Membri li m'adottawx l-euro bħala l-munita unika tagħhom (ĠU L 181, 4.7.2001, p. 11).
(5)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/923/KE tas-17 ta' Diċembru 2001 li tistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles) (ĠU L 339, 21.12.2001, p. 50).
(6)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/924/KE tas-17 ta’ Diċembru 2001 li testendi l-effetti tad-Deċiżjoni li tistabbilixxi skambju, għajnuna u programm ta’ taħriġ għall-protezzjoni ta'l-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles”) għall-Istati Membri li għadhom m'addottawx l-euro bħala munita unika (ĠU L 339, 21.12.2001, p. 55).
(7)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/75/KE tat-30 ta’ Jannar 2006 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, għajnuna u taħriġ għall-protezzjoni tal-Euro kontra l-falsifikazzjoni (il-programm Pericles) (ĠU L 36, 8.2.2006, p. 40).
(8)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/76/KE tat-30 ta’ Jannar 2006 li testendi għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2006/75/KE li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, għajnuna u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni (il-programm Pericles) (ĠU L 36, 8.2.2006, p. 42).
(9)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/849/KE tat-20 ta’ Novembru 2006 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, għajnuna u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles) (ĠU L 330, 28.11.2006, p. 28).
(10)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/850/KE tal-20 ta’ Novembru 2006 li testendi għall-Istati Membri li mhumiex parteċipanti l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2006/849/KE li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles) (ĠU L 330, 28.11.2006, p. 30).
(11)Ir-Regolament (UE) Nru 331/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2001/923/KE, 2001/924/KE, 2006/75/KE, 2006/76/KE, 2006/849/KE u 2006/850/KE (ĠU L 103, 5.4.2014, p. 1).
(12)Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Programm Pericles 2020 tas-6.12.2017 (COM(2017)0741 final).
(13) SWD(2017)0444 final u Ares(2917)3289297 '30/06/2017.
(14) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(15)ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1
(16)ĠU L 292, 15.11.1996, p.2.
(17)ĠU L 283, 31.10.2017, p.1.
(18) Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(19) Ammont indikattiv biss, skont il-QFP ġenerali.
(20) Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).
(21)Serje ta’ Trattati tal-Lega tan-Nazzjonijiet Nru 2623 (1931), p. 372.

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza