Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2019

Predkladané texty :

A8-0069/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0087

Prijaté texty
PDF 213kWORD 60k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0369),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0240/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0069/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)
P8_TC1-COD(2018)0194

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Únia a členské štáty si stanovili cieľ stanoviť opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny. Tieto opatrenia zahŕňajú ochranu eura proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, čím sa posilňuje s cieľom zaistiť účinnosť hospodárstva Únie a zabezpečuje zabezpečiť udržateľnosť verejných financií. [PN 1]

(2)  V nariadení Rady (ES) č. 1338/2001(3) sa stanovuje výmena informácií, spolupráca a vzájomná pomoc, čím sa vytvorí harmonizovaný rámec pre ochranu eura. Účinky uvedeného nariadenia sa nariadením Rady (ES) č. 1339/2001(4) rozšírili na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu, aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany eura v celej Únii.

(3)  Akcie s cieľom podporiť výmenu informácií a pracovníkov, technickú a vedeckú pomoc a špecializovanú odbornú prípravu významne pomáhajú chrániť jednotnú menu Únie proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, a tým dosiahnuť vysokú a rovnakú úroveň ochrany v celej Únii a zároveň ukázať, že Únia je schopná bojovať proti závažnej organizovanej trestnej činnosti. Takéto akcie zároveň pomáhajú riešiť spoločné problémy a prepojenia s praním špinavých peňazí a organizovanou trestnou činnosťou. [PN 2]

(4)  Program na ochranu eura proti falšovaniu prispieva k zvyšovaniu informovanosti občanov Únie, posilňovaniu ich dôvery v túto menu a k zlepšovaniu ochrany eura, a to najmä nepretržitým šírením výsledkov akcií podporovaných v rámci uvedeného programu. [PN 3]

(4a)   Riadna ochrana eura proti falšovaniu je kľúčovou zložkou bezpečného a konkurencieschopného hospodárstva EÚ a priamo súvisí s cieľom EÚ zlepšiť účinné fungovanie hospodárskej a menovej únie. [PN 4]

(5)  Minulá pomoc pre tieto akcie, prostredníctvom rozhodnutí Rady 2001/923/ES(5) a 2001/924/ES(6), ktoré boli následne zmenené a rozšírené rozhodnutiami Rady 2006/75/ES(7), 2006/76/ES(8), 2006/849/ES(9), 2006/850/ES(10) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 331/2014(11), umožnila posilniť akcie Únie a členských štátov v oblasti ochrany eura proti falšovaniu. Ciele programu na ochranu eura proti falšovaniu (ďalej len „program Pericles“) na obdobia rokov 2002 – 2006, 2007 – 2013 a 2014 do roku 2017(12) boli úspešne splnené.

(6)  V rozpore so štandardným postupom sa nevykonalo samostatné posúdenie vplyvu programu. Možno to sčasti vysvetliť skutočnosťou, že v roku 2017 Komisia uskutočnila hodnotenie programu v polovici trvania podložené nezávislou správou(13). Hoci správa vo všeobecnosti hodnotí program pozitívne, vyjadruje znepokojenie nad obmedzeným počtom príslušných orgánov, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach programu, a nad kvalitou kľúčových ukazovateľov výkonnosti používaných na meranie výsledkov programu. Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení programu Pericles 2020 v polovici obdobia Komisia a vo svojom hodnotení ex ante v podobe sprievodného pracovného dokumentu útvarov Komisie k jej návrhu (COM(2018)0369) dospela k záveru, že pokračovanie programu Pericles 2020 po roku 2020 by sa malo podporiť vzhľadom na jeho pridanú hodnotu Únie, jeho dlhodobý vplyv a udržateľnosť jeho akcií a príspevok k boju proti organizovanej trestnej činnosti. [PN 5]

(7)  Poradenstvo obsiahnuté v hodnotení Hodnotenie v polovici obdobia bolo, že obsahovalo radu, aby akcie financované v rámci programu Pericles 2020 by mali pokračovať so zohľadnením možností pokračovali, pričom by sa mala riešiť potreba zjednodušiť predkladanie žiadostí, podnietiť diferenciáciu príjemcov a účasť čo najväčšieho počtu príslušných orgánov z rôznych krajín na činnostiach programu, pokračovať v zameraní na vznikajúce a opakujúce sa hrozby falšovania a zjednotiť kľúčové ukazovatele výkonnosti. [PN 6]

(7a)   V tretích krajinách boli zistené miesta známe falšovaním a falšovanie eura nadobúda čoraz väčší medzinárodný rozmer. Činnosti zamerané na budovanie kapacít a odbornú prípravu s účasťou príslušných orgánov tretích krajín by sa preto mali považovať za nevyhnutné na dosiahnutie účinnej ochrany jednotnej meny Únie a v rámci programu by sa mali ďalej podporovať. [PN 7]

(8)  Mal by sa preto prijať nový program na obdobie rokov 2021 až 2027 (ďalej len „program Pericles IV“). Malo by sa zabezpečiť, aby program Pericles IV bol v súlade s inými príslušnými programami a akciami a aby ich dopĺňal. Komisia by preto mala vykonať všetky potrebné konzultácie vzhľadom na hodnotiace potreby v oblasti ochrany eura s hlavnými zainteresovanými stranami, najmä s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi určenými členskými štátmi, Európskou centrálnou bankou a Europolom, vo výbore uvedenom v nariadení (ES) č. 1338/2001, najmä pokiaľ ide o výmeny, pomoc a odbornú prípravu, na účel uplatňovania programu Pericles IV. Okrem toho by Komisia pri vykonávaní programu mala vychádzať z rozsiahlych skúseností Európskej centrálnej banky v súvislosti so zabezpečovaním odbornej prípravy a poskytovaním informácií o falšovaných eurobankovkách. [PN 8]

(9)  Horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uplatňujú na toto nariadenie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien, nepriameho riadenia a stanovenia zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže rešpektovanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom pre správne finančné riadenie a účinné financovanie EÚ.

(10)  Toto nariadenie je v súlade so zásadami pridanej hodnoty a proporcionality. Program Pericles IV by mal uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom ochrany eura proti falšovaniu bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov a pri efektívnejšom využití zdrojov, ako by sa mohlo dosiahnuť na úrovni členských štátov. Akcia na úrovni Únie je nevyhnutná a opodstatnená, pretože jednoznačne pomáha členským štátom pri spoločnej ochrane eura a podporuje využívanie spoločných štruktúr Únie s cieľom zvýšiť spoluprácu a včasnú a komplexnú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi. [PN 9]

(11)  Program Pericles IV by sa mal implementovať v súlade s viacročným finančným rámcom stanoveným v ... [odkaz na nariadenie Rady o VFR po roku 2020 (EÚ, Euratom) …/2018].

(12)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky implementácie programu Pericles IV doplniť a zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o pracovné programy, ako sa stanovuje v článku 10, a ukazovatele, ako sa stanovuje v článku 12 a v prílohe. Komisia by mala prijať ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú priority, rozdelenie rozpočtových prostriedkov a kritériá hodnotenia pri poskytovaní grantov na akcie. Súčasťou ročných pracovných programov by mali byť mimoriadne a riadne odôvodnené prípady, v ktorých je potrebné zvýšenie spolufinancovania, aby sa členským štátom poskytla väčšia hospodárska flexibilita s cieľom uspokojivo realizovať a dokončiť projekty na ochranu eura. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(14). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. [PN 10]

(13)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na celé obdobie trvania programu Pericles IV, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [odkaz sa prípadne aktualizuje podľa novej medziinštitucionálnej dohody: bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení].

(14)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(15), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(16) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(17) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(18). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie a udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup.

(15)  Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu v polovici trvania o implementácii programu Pericles IV a záverečnú hodnotiacu správu o dosiahnutí jeho cieľov.

(16)  Nariadenie (EÚ) č. 331/2014 by sa preto malo zrušiť.

(17)  Je vhodné zabezpečiť hladký prechod bez prerušenia medzi programom Pericles 2020 a programom Pericles IV a je vhodné zosúladiť trvanie programu Pericles IV s nariadením Rady (EÚ, Euratom) .../... [ktorým sa stanoví viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027]. Preto by sa program Pericles IV mal uplatňovať od 1. januára 2021,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje program Pericles IV, výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu (ďalej len „program“).

Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Ciele programu

1.  Program má tento všeobecný cieľ:

Predchádzať a bojovať proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva tak zachovávať integritu eurobankoviek a euromincí, čo zvyšuje dôveru občanov a podnikov v pravosť eurobankoviek a euromincí a posilňuje tým dôveru v hospodárstvo Únie a zabezpečiť, pričom zabezpečuje udržateľnosť verejných financií. [PN 11]

2.  Program má tento špecifický cieľ:

Chrániť eurobankovky a euromince proti falšovaniu a súvisiacim podvodom podporou a doplnením opatrení, ktoré prijali členské štáty, a pomôcť príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom Únie v ich úsilí o vytvorenie úzkej a pravidelnej spolupráce a výmeny osvedčených postupov navzájom medzi sebou a s Komisiou, prípadne vrátane tretích krajín a medzinárodných organizácií.

Článok 3

Rozpočet

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 je 7 700 000 EUR(19) (v bežných cenách). [PN 12]

2.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

Článok 4

Implementácia a formy financovania zo strany EÚ

1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s [najnovšie znenie nariadenia o rozpočtových pravidlách, nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012(20).]

2.  Program implementuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom pravidelných konzultácií v rôznych fázach implementácie programu so zreteľom na príslušné opatrenia, pričom sa zabezpečí konzistentnosť a zabráni sa zbytočnej duplicite s príslušnými opatreniami, ktoré prijali iné príslušné subjekty, najmä Európska centrálna banka a Europol. Na tento účel Komisia pri príprave pracovných programov podľa článku 10 zohľadňuje existujúce a plánované činnosti ECB a Europolu zamerané proti falšovaniu eura a podvodom. [PN 13]

3.  Finančná podpora poskytovaná v rámci programu na oprávnené akcie uvedené v článku 6 má formu buď:

grantov alebo

verejného obstarávania.

Článok 5

Spoločné akcie

1.  Akcie v rámci tohto programu sa môžu organizovať spoločne s Komisiou a ďalšími partnermi, ktorí majú príslušnú odbornosť, ako sú:

a)  národné centrálne banky a Európska centrálna banka (ECB);

b)  Národné centrá pre analýzu (NAC) a Národné centrá pre analýzu mincí (CNAC);

c)  Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a mincovne;

d)  Europol, Eurojust a Interpol;

e)  národné centrálne úrady proti falšovaniu stanovené v článku 12 Medzinárodného dohovoru o potieraní peňazokazectva podpísaného v Ženeve 20. apríla 1929(21) a iné agentúry špecializujúce sa na predchádzanie, odhaľovanie a presadzovanie práva v súvislosti s falšovaním;

f)  špecializované orgány zaoberajúce sa kopírovacími a certifikačnými technológiami, tlačiarne a rytci;

g)  iné subjekty než tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) až f) ponúkajúce špecifickú expertízu, prípadne aj takéto subjekty z tretích krajín, a najmä z pristupujúcich krajín a kandidátskych krajín; a

h)  súkromné subjekty, ktoré získali a preukázali technické poznatky, a tímy špecializujúce sa na odhaľovanie falošných bankoviek a mincí.

2.  Ak sa oprávnené akcie organizujú spoločne s Komisiou a ECB, Eurojustom, Europolom alebo Interpolom, vzniknuté náklady sa medzi nich rozdelia. V každom prípade znáša každý z nich náklady na cestovné a ubytovanie vlastných pozvaných hostí.

KAPITOLA II

OPRÁVNENOSŤ

Článok 6

Oprávnené akcie

1.  Program poskytuje za podmienok, ktoré sú stanovené v ročných pracovných programoch uvedených v článku 10, finančnú podporu týchto akcií:

a)  výmena a šírenie informácií, najmä prostredníctvom organizovania workshopov, stretnutí a seminárov vrátane odbornej prípravy, cielených stáží a vzájomnej výmeny pracovníkov príslušných vnútroštátnych orgánov a iných podobných akcií. Výmena informácií sa okrem iného zameriava na:

–  osvedčené postupy pri prevencii falšovania a podvodov týkajúcich sa eura; [PN 14]

–  metodiky na monitorovanie a analýzu ekonomického a finančného vplyvu falšovania;

–  prevádzkovanie databáz a systémov včasného varovania;

–  používanie detekčných nástrojov s počítačovou podporou; [PN 15]

–  metódy vypočúvania a vyšetrovania;

–  vedeckú pomoc vrátane monitorovania nového vývoja;

–  ochranu eura mimo Únie;

–  výskumné akcie;

–  poskytovanie špecifických operačných odborných znalostí;

b)  technickú, vedeckú a prevádzkovú podporu, ktorá sa v rámci programu javí ako nevyhnutná, predovšetkým vrátane:

–  všetkých vhodných opatrení, ktorými sa vytvoria učebné zdroje na úrovni Únie, ako napríklad príručka o právnych predpisoch Únie, informačné bulletiny, praktické príručky, glosáre a lexikóny, databázy najmä v oblasti vedeckej pomoci alebo technologického dozoru alebo počítačové podporné aplikácie, ako napríklad softvér;

–  príslušných štúdií s multidisciplinárnym a nadnárodným rozmerom vrátane výskumu týkajúceho sa inovatívnych ochranných prvkov;

–  rozvoja technických podporných nástrojov a metód na uľahčenie akcií odhaľovania na úrovni Únie;

–  podpory na spoluprácu pri operáciách, do ktorých sú zapojené aspoň dva štáty, ak takáto podpora nie je k dispozícii nemôže byť poskytnutá z iných programov európskych inštitúcií a orgánov; [PN 16]

c)  nákupu zariadení, ktoré majú používať orgány tretích krajín špecializované na boj proti falšovaniu na ochranu eura proti falšovaniu, v súlade s článkom 10 ods. 3.

2.  V programe sa zohľadnia nadnárodné a multidisciplinárne aspekty boja proti falšovaniu zameraním sa na účasť týchto skupín:

a)  pracovníci agentúr zaoberajúcich sa odhaľovaním falšovania a bojom proti nemu, najmä policajné zbory, colné orgány a finančné správy v závislosti od ich špecifických funkcií na vnútroštátnej úrovni;

b)  zamestnanci spravodajských služieb;

c)  zástupcovia národných centrálnych bánk, mincovní, komerčných bánk a iní finanční sprostredkovatelia, najmä v súvislosti s povinnosťami finančných inštitúcií;

d)  súdni úradníci, právnici a členovia súdneho zboru špecializovaní v tejto oblasti;

e)  iné skupiny zainteresovaných špecialistov, ako sú obchodné a priemyselné komory alebo porovnateľné štruktúry schopné poskytovať prístup k malým a stredným podnikom, maloobchodníkom a spoločnostiam na prepravu peňažnej hotovosti.

3.  Skupiny uvedené v odseku 2 tohto článku môžu zahŕňať účastníkov z tretích krajín, ak je to dôležité pre splnenie cieľov stanovených v článku 2. [PN 17]

KAPITOLA III

GRANTY

Článok 7

Granty

Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade akcií implementovaných prostredníctvom grantov nákup zariadení nie je jedinou zložkou dohody o poskytnutí grantu.

Článok 8

Miery spolufinancovania

Miera spolufinancovania v prípade grantov udelených podľa programu nepresahuje 75 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch vymedzených v ročných pracovných programoch, ktoré sú uvedené v článku 10, nesmie miera spolufinancovania presiahnuť 90 % oprávnených nákladov.

Článok 9

Oprávnené subjekty

Subjekty oprávnené na financovanie v rámci programu sú príslušné vnútroštátne orgány, ako sa vymedzujú v článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1338/2001.

KAPITOLA IV

PROGRAMOVANIE, MONITOROVANIE, HODNOTENIE A KONTROLA

Článok 10

Pracovné programy

1.  Program sa implementuje prostredníctvom Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11 na prijímanie pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 18]

2.  V prípade grantov sa okrem požiadaviek stanovených v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách v pracovnom programe stanovia základné podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov a maximálna možná miera spolufinancovania.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 1 a článku 12 ods. 2 sa Komisii udeľuje od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. [PN 19]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 1 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 20]

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva, ako aj so zástupcami ECB a Europolu. [PN 21]

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 12

Monitorovanie

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifického cieľa programu stanoveného v článku 2, sú uvedené v prílohe k tomuto návrhu.

2.  Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu v dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11, aby mohla vypracovať ustanovenia týkajúce sa rámca pre monitorovanie a hodnotenie, a to aj prostredníctvom zmien prílohy s cieľom preskúmať a doplniť ukazovatele, ak je to potrebné na účely hodnotenia.

3.  Komisia každoročne poskytne Európskemu parlamentu a, Rade, Európskej centrálnej banke, Europolu, Eurojustu a Európskej prokuratúre informácie o výsledkoch programu so zohľadnením kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov stanovených v prílohe k tomuto návrhu. [PN 22]

4.  Zúčastnené krajiny a ostatní príjemcovia poskytnú Komisii všetky údaje a informácie potrebné na umožnenie monitorovania a hodnotenia programu.

Článok 13

Hodnotenie

1.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Na konci implementácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a, Európskej centrálnej banke, Europolu, Eurojustu a Európskej prokuratúre. [PN 23]

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú transparentnosť a viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri podpore akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. [PN 24]

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

Článok 15

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 331/2014 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 16

Prechodné ustanovenia

Toto nariadenie nemá až do ukončenia dotknutých akcií vplyv na ich pokračovanie ani zmenu podľa nariadenia (EÚ) č. 331/2014, ktoré sa na tieto akcie aj naďalej vzťahuje až do ich ukončenia.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

UKAZOVATELE PRE HODNOTENIE PROGRAMU

Program sa starostlivo monitoruje na základe súboru ukazovateľov určených na meranie – pri minimálnej administratívnej záťaži a nákladoch – rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a konkrétne ciele programu, a s ohľadom na minimalizáciu administratívneho zaťaženia a nákladov. Na tento účel sa zhromažďujú údaje v súvislosti s nasledujúcim súborom hlavných ukazovateľov: [PN 25]

a)  počet zistených falošných eur členských štátov a tretích krajín, ktorých príslušné vnútroštátne orgány sa zúčastnili na činnostiach v rámci programu; [PN 26]

b)  počet zlikvidovaných falšovateľských dielní a účastníkov a ich mieru spokojnosti, ako aj akúkoľvek spätnú väzbu, ktorú mohli poskytnúť, pokiaľ ide o užitočnosť činností v rámci programu; [PN 27]

c)  spätná väzba informácie získané od účastníkov akcií financovaných z tohto príslušných vnútroštátnych orgánov o počte zistených falošných eur a zničení falšovateľských dielní ako priamy dôsledok zlepšenej spolupráce prostredníctvom programu. [PN 28]

Údaje a informácie pre kľúčové ukazovatele výkonnosti zbierajú ročne tieto subjekty: Komisia a príjemcovia programu: [PN 29]

–  Komisia zhromažďuje údaje o počte falošných euromincí a eurobankoviek;

–  Komisia zhromažďuje údaje o počte zlikvidovaných falšovateľských dielní;

–  Komisia a príjemcovia programu zbierajú údaje pre spätnú väzbu získanú od účastníkov akcií financovaných z programu.

(1)Ú. v. EÚ C 378, 19.10.2018, s. 2.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. februára 2019.
(3)Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6).
(4)Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 11).
(5)Rozhodnutie Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 50).
(6)Rozhodnutie Rady 2001/924/ES zo 17. decembra 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť rozhodnutia o ustanovení programu výmeny, pomoci a výcviku na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu (Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 55).
(7)Rozhodnutie Rady 2006/75/ES z 30. januára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 40).
(8)Rozhodnutie Rady 2006/76/ES z 30. januára 2006, ktorým sa na nezúčastnené členské štáty rozširuje uplatňovanie rozhodnutia 2006/75/ES, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie Rady 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 42).
(9)Rozhodnutie Rady 2006/849/ES z 20. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 28).
(10)Rozhodnutie Rady 2006/850/ES z 20. novembra 2006, ktorým sa na nezúčastnené členské štáty rozširuje uplatňovanie rozhodnutia 2006/849/ES, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie Rady 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 30).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 331/2014 z 11. marca 2014 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Ú. v. EÚ L 103, 5.4.2014, s. 1).
(12)Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení programu Pericles 2020 v polovici obdobia zo 6. 12. 2017 (COM(2017)0741).
(13) SWD(2017)0444 a Ares(2917)3289297, 30.6.2017.
(14) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1.
(16)Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.
(17)Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.
(18) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(19) Iba indikatívna suma v závislosti od celkového VFR.
(20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(21)Zbierka zmlúv Spoločnosti národov č. 2623 (1931), s. 372.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia