Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0194(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0069/2019

Predložena besedila :

A8-0069/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0087

Sprejeta besedila
PDF 210kWORD 59k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) ***I
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0369),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 133 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0240/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0069/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. februarja 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)
P8_TC1-COD(2018)0194

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Unija in države članice so si zastavile cilj, da bodo določile ukrepe, potrebne za uporabo eura kot enotne valute. Ti ukrepi vključujejo zaščito eura pred ponarejanjem in s tem povezanimi goljufijami ter tako krepijo učinkovitost za zagotovitev učinkovitosti gospodarstva Unije in zagotavljajo vzdržnost vzdržnosti javnih financ. [Sprememba 1]

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001(3) določa izmenjavo informacij, sodelovanje in vzajemno pomoč in s tem vzpostavlja usklajen okvir za zaščito eura. Učinke navedene uredbe je Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001(4) razširila na tiste države članice, ki niso sprejele eura kot enotne valute, da se zagotovi enaka stopnja zaščite eura po vsej Uniji.

(3)  Ukrepi, katerih cilj je spodbujati izmenjavo informacij in osebja, tehnično in znanstveno pomoč ter specializirano usposabljanje, pomembno prispevajo k zaščiti enotne valute Unije pred ponarejanjem in povezanimi goljufijami ter tako omogočajo doseganje visoke in enake stopnje zaščite po vsej Uniji in hkrati dokazujejo sposobnost Unije za boj proti hudemu organiziranemu kriminalu. Poleg tega lahko ti ukrepi pripomorejo k obravnavanju skupnih izzivov in povezav s pranjem denarja in organiziranega kriminala. [Sprememba 2]

(4)  Program za zaščito eura pred ponarejanjem prispeva k ozaveščanju državljanov Unije, krepi njihovo zaupanje v valuto in izboljšuje zaščito eura, zlasti prek stalnega širjenja informacij o rezultatih ukrepov, ki jih ta program podpira. [Sprememba 3]

(4a)   Dobra zaščita eura pred ponarejanjem je bistveni element varnega in konkurenčnega gospodarstva EU ter je neposredno povezana s ciljem EU za izboljšanje učinkovitega delovanja ekonomske in monetarne unije. [Sprememba 4]

(5)  Pretekla podpora takim ukrepom, ki je bila izražena s sklepoma Sveta 2001/923/ES(5) in 2001/924/ES(6), ki sta bila naknadno spremenjena ter razširjena s sklepi Sveta 2006/75/ES(7), 2006/76/ES(8), 2006/849/ES(9) in 2006/850/ES(10) ter Uredbo (EU) št. 331/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(11), je omogočila izboljšanje ukrepov Unije in držav članic na področju zaščite eura pred ponarejanjem. Cilji programa za zaščito eura pred ponarejanjem (v nadaljnjem besedilu: program Pericles) za obdobja 2002–2006, 2007–2013 in 2014–2017(12) so bili uspešno doseženi.

(6)  V nasprotju s standardnim postopkom ni bila opravljena ločena ocena učinka za program. Delno lahko to pojasnimo z dejstvom, da je Komisija leta 2017 opravila vmesno oceno programa, podprto z neodvisnim poročilom(13). Čeprav je poročilo o programu na splošno ugodno, pa so v njem izraženi pomisleki zaradi omejenega števila pristojnih organov, ki sodelujejo pri dejavnostih programa, ter kakovosti ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se uporabljajo za merjenje rezultatov programa. Komisija je v svojem Sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu o vmesni oceni programa Pericles 2020 in v predhodni oceni v delovnem dokumentu, priloženemu predlogu (COM(2018)0369), sprejela sklep, da je treba podpreti nadaljevanje programa Pericles 2020 po letu 2020 ob upoštevanju njegove dodane vrednosti EU za Unijo, njegovega dolgoročnega vpliva in vzdržnosti njegovih ukrepov ter njegovega prispevka v boju proti organiziranemu kriminalu. [Sprememba 5]

(7)  V vmesni oceni se svetuje, da bi bilo treba ukrepe, ki se financirajo v okviru programa Pericles 2020, nadaljevati ob upoštevanju možnosti poenostavitve, obenem pa tudi nujno poenostaviti vložitve vlog, da bi se spodbudili diferenciacija upravičencev, in udeležba čim več pristojnih organov iz različnih držav v dejavnostih programa ter nadaljnje osredotočanje na nastajajoče in ponavljajoče se grožnje ponarejanja ter racionalizacija ključnih kazalnikov uspešnosti. [Sprememba 6]

(7a)   Žariščne točke ponarejanja so odkrili v tretjih državah in ponarejanje eura dobiva vse bolj mednarodno razsežnost; zato bi se bilo treba zavedati, da so krepitev zmogljivosti in dejavnosti usposabljanja pristojnih organov tretjih držav bistvene za učinkovito zaščito enotne valute Unije in bi jih bilo treba v okviru programa nadalje spodbujati. [Sprememba 7]

(8)  Zato je treba sprejeti nov program za obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: program Pericles IV). Zagotoviti bi bilo treba, da je program Pericles IV skladen z drugimi ustreznimi programi in ukrepi ter da jih dopolnjuje. Zato bi Komisija morala opraviti vsa potrebna posvetovanja v zvezi z oceno potreb po zaščiti eura z glavnimi udeleženimi stranmi, zlasti s pristojnimi nacionalnimi organi, ki so jih imenovale države članice, Evropska centralna banka in Europol v odbor iz Uredbe (ES) št. 1338/2001, zlasti glede izmenjave, pomoči in usposabljanja za izvedbo programa Pericles IV. Poleg tega bi se morala pri izvajanju programa opirati na bogate izkušnje Evropske centralne banke v zvezi z usposabljanjem in obveščanjem o ponarejenih eurobankovcih. [Sprememba 8]

(9)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi in določajo zlasti postopke za pripravo in izvrševanje proračuna z nepovratnimi sredstvi, javnimi naročili, nagradami in posrednim izvrševanjem ter zagotavljajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje načel pravne države bistveni predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

(10)  Ta uredba je skladna z načeloma dodane vrednosti in sorazmernosti. Program Pericles IV bi moral omogočati lažje sodelovanje med državami članicami ter med Komisijo in državami članicami z namenom zaščite eura pred ponarejanjem brez negativnega vpliva na pristojnosti držav članic, pri čemer se sredstva uporabljajo učinkoviteje, kot bi se lahko uporabljala na nacionalni ravni. Ukrepanje na ravni Unije je potrebno in upravičeno, ker državam članicam očitno pomaga pri skupni zaščiti eura in spodbuja uporabo skupnih struktur Unije za povečanje obsega sodelovanja ter pravočasne in celovite izmenjave informacij med pristojnimi organi. [Sprememba 9]

(11)  Program Pericles IV bi se moral izvajati v skladu z večletnim finančnim okvirom iz ... [sklic na uredbo o MFF za obdobje po letu 2020, Uredba Sveta (EU, Euratom) št. .../2018.

(12)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje programa Pericles IV dopolnitev in spremembo nebistvenih elementov iz te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastilapooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z delovnimi programi iz člena 10 in kazalniki iz člena 12 in Priloge. Komisija bi morala sprejeti letne delovne programe, v katerih so določene prednostne naloge, razčlenitev proračuna in ocenjevalna merila za nepovratna sredstva za ukrepe. V letni delovni program bi morali biti vključeni izjemni in utemeljeni primeri, ko je povečanje sofinanciranja potrebno, da se državam članicam omogoči večja gospodarska prožnost, ki jim bo omogočila zadovoljivo uresničevanje in dokončanje projektov za varstvo in zaščito eura. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(14). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. [Sprememba 10]

(13)  Ta uredba določa finančna sredstva za program Pericles IV, ki pomenijo prednostni referenčni znesek v smislu [sklic bo ustrezno posodobljen v skladu z novim medinstitucionalnim sporazumom: točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju], za Evropski parlament in Svet v letnem proračunskem postopku.

(14)  V skladu s finančno uredbo, Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(15), Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96(16) in Uredbo Sveta (EU) 2017/1939(17) je treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Natančneje, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 izvaja preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da ugotovi, ali je prišlo do goljufij, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo preiskuje in preganja goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta(18). V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop.

(15)  Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti vmesno ocenjevalno poročilo o izvajanju programa Pericles IV ter končno ocenjevalno poročilo o doseganju njegovih ciljev.

(16)  Uredbo (EU) št. 331/2014 bi bilo zato treba razveljaviti.

(17)  Primerno je zagotoviti nemoten in neprekinjen prehod s programa Pericles 2020 na program Pericles IV, prav tako je primerno trajanje programa Pericles IV uskladiti z Uredbo Sveta (EU, Euratom) .../... [o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027] Program Pericles IV bi se zato moral začeti izvajati 1. januarja 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vzpostavlja program Pericles IV, ki je program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (v nadaljnjem besedilu: program).

V uredbi so določeni cilji programa, proračun za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027, oblike financiranja Unije in pravila za zagotavljanje takega financiranja.

Člen 2

Cilji programa

1.  Splošni cilj programa je:

preprečevanje ponarejanja in z njim povezanih goljufij in boj proti njim ter s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva ohranitev integritete eurobankovcev in eurokovancev, kar krepi zaupanje državljanov in podjetij v pristnost bankovcev in kovancev, s tem pa veča zaupanje v gospodarstvo Unije in zagotavljanje vzdržnosti zagotavlja vzdržnost javnih financ. [Sprememba 11]

2.  Posebni cilj programa je:

zaščititi eurobankovce in eurokovance pred ponarejanjem in povezanimi goljufijami s podporo in dopolnjevanjem ukrepov, ki jih sprejmejo države članice, ter zagotavljanjem pomoči pristojnim nacionalnim organom in organom Unije pri njihovih prizadevanjih, da razvijejo tesno in redno sodelovanje ter izmenjavo najboljših praks med seboj ter s Komisijo, tudi z vključitvijo tretjih držav in mednarodnih organizacij, če je primerno.

Člen 3

Proračun

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 znašajo 7 700 000 EUR(19) (v tekočih cenah). [Sprememba 12]

2.  Evropski parlament in Svet odobrita letne odobritve v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.

3.  Znesek iz odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in upravno pomoč za izvajanje programa, npr. dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno s korporativnimi informacijsko–tehnološkimi sistemi.

Člen 4

Izvajanje in oblike financiranja EU

1.  Program se izvaja z neposrednim upravljanjem v skladu z [zadnjo različico finančne uredbe Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012(20).]

2.  Program izvaja Komisija v sodelovanju z državami članicami na podlagi rednih posvetovanj v različnih fazah njegovega izvajanja programa, ob upoštevanju, pri čimer skrbi za doslednost in se izogiba nepotrebnemu podvajanju ustreznih ukrepov, ki jih izvajajo drugi pristojni subjekti, zlasti Evropska centralna banka in Europol. Zato pri pripravi delovnih programov v skladu s členom 10 upošteva obstoječe in načrtovane dejavnosti Evropske centralne banke in Europola proti ponarejanju eura in z njim povezanim goljufijam. [Sprememba 13]

3.  Finančna podpora v okviru programa za upravičene ukrepe iz člena 6 ima obliko:

nepovratnih sredstev ali

javnih naročil.

Člen 5

Skupni ukrepi

1.  Komisija lahko ukrepe v okviru programa organizira skupaj z drugimi partnerji, ki imajo ustrezno strokovno znanje, kot so:

(a)  nacionalne centralne banke in Evropska centralna banka (ECB);

(b)  nacionalni centri za analize in nacionalni centri za analizo kovancev;

(c)  Evropski tehnični in znanstveni center (ETZC) in zakladnice;

(d)  Europol, Eurojust in Interpol;

(e)  centralni državni uradi za boj proti ponarejanju, kot so opredeljeni v členu 12 Mednarodne konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, podpisane v Ženevi 20. aprila 1929(21), in druge agencije, ki so specializirane za preprečevanje, odkrivanje in kazenski pregon v zvezi s ponarejanjem;

(f)  organi, specializirani za tehnologije ponatisa in overjanja, ter tiskarji in graverji;

(g)  organi, z izjemo navedenih v točkah (a) do (f), ki nudijo posebno strokovno znanje, vključno s takimi organi iz tretjih držav in zlasti iz držav pristopnic in kandidatk, če je primerno, ter

(h)  zasebni subjekti z razvitim in dokazanim tehnološkim znanjem in skupine, ki so specializirane za odkrivanje ponarejenih bankovcev in kovancev.

2.  Kadar upravičene ukrepe skupaj organizirajo Komisija in ECB, Eurojust, Europol ali Interpol, se nastali stroški razdelijo med njimi. V vsakem primeru pa vsak izmed navedenih subjektov sam nosi potne in nastanitvene stroške svojih gostujočih predavateljev.

POGLAVJE II

UPRAVIČENOST

Člen 6

Upravičeni ukrepi

1.  Pod pogoji, določenimi v letnem delovnem programu iz člena 10, program zagotavlja finančno podporo za naslednje ukrepe:

(a)  izmenjavo in širjenje informacij, zlasti z organiziranjem delavnic, srečanj in seminarjev, vključno z usposabljanjem, ciljnim zaposlovanjem in izmenjavo osebja pristojnih nacionalnih organov ter drugimi podobnimi ukrepi. Izmenjava informacij je med drugim usmerjena v:

–  dobre prakse pri preprečevanju ponarejanja in goljufij v zvezi z eurom; [Sprememba 14]

–  metodologije za spremljanje in analiziranje gospodarskega in finančnega učinka ponarejanja,

–  delovanje podatkovnih zbirk in sistemov zgodnjega opozarjanja,

–  uporabo računalniško podprtih orodij odkrivanja, [Sprememba 15]

–  poizvedovalne in preiskovalne metode,

–  znanstveno pomoč, vključno s spremljanjem tehnološkega razvoja;

–  zaščito eura zunaj Unije,

–  raziskovalne ukrepe,

–  zagotavljanje posebnih operativnih strokovnih znanj;

(b)  tehnično, znanstveno in operativno pomoč, ki se izkaže za potrebno v okviru programa in ki vključuje zlasti:

–  vse ustrezne ukrepe, ki določajo učne vire na ravni Unije, kot so priročnik o zakonodaji Unije, informativni bilteni, praktični priročniki, glosarji in leksikoni, baze podatkov, zlasti na področju znanstvene pomoči ali spremljanja tehnologije ali računalniških podpornih aplikacij, kot je programska oprema,

–  ustrezne študije na interdisciplinarni in nadnacionalni ravni, vključno z raziskavami o inovativnih varnostnih značilnostih;

–  razvoj instrumentov in metod tehnične podpore za lažje izvajanje ukrepov odkrivanja na ravni Unije,

–  podporo za sodelovanje v dejavnostih, ki vključujejo vsaj dve državi, kadar taka podpora takšne podpore ni na voljo mogoče zagotoviti na podlagi drugih programov evropskih institucij in organov; [Sprememba 16]

(c)  nakup opreme, ki jo bodo uporabljali specializirani organi tretjih držav za boj proti ponarejanju pri zaščiti eura pred ponarejanjem, skladno s členom 10(3).

2.  Program upošteva nadnacionalne in večdisciplinarne vidike boja proti ponarejanju s ciljem udeležbe naslednjih skupin:

(a)  osebje agencij, ki se ukvarjajo z odkrivanjem ponarejanja in bojem proti ponarejanju, zlasti policijske enote, carina in finančne uprave, ob upoštevanju njihovih konkretnih funkcij na nacionalni ravni;

(b)  osebje obveščevalnih služb;

(c)  predstavniki nacionalnih centralnih bank, zakladnic, poslovnih bank in drugih finančnih posrednikov, zlasti glede obveznosti finančnih institucij;

(d)  pravosodni uradniki, odvetniki in člani pravosodja, specializirani za to področje;

(e)  vse druge skupine specialistov za to področje, kot so gospodarske zbornice ali podobne strukture, ki lahko omogočijo dostop do majhnih in srednje velikih podjetij, trgovcev na drobno ter podjetij za prevoz gotovine.

3.  Skupine iz odstavka 2 tega člena lahko vključujejo udeležence iz tretjih držav, če je to pomembno za izpolnitev ciljev iz člena 2. [Sprememba 17]

POGLAVJE III

NEPOVRATNA SREDSTVA

Člen 7

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva v okviru programa se dodeljujejo in upravljajo v skladu z naslovom VIII finančne uredbe.

Za ukrepe, ki se izvedejo z nepovratnimi sredstvi, nakup opreme ne sme biti edina sestavina sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Člen 8

Stopnje sofinanciranja

Stopnja sofinanciranja za nepovratna sredstva, dodeljena v okviru programa, ne presega 75 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih, opredeljenih v letnem delovnem programu iz člena 10, stopnja sofinanciranja ne presega 90 % upravičenih stroškov.

Člen 9

Upravičeni subjekti

Subjekti, ki so upravičeni do financiranja v okviru programa, so pristojni nacionalni organi, kakor so opredeljeni v točki (b) člena 2 Uredbe (ES) št. 1338/2001.

POGLAVJE IV

NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE, OCENJEVANJE IN KONTROLA

Člen 10

Programi dela

1.  Program Na Komisijo se izvaja prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s programi dela členom 11 v zvezi s sprejetjem delovnih programov iz člena 110 finančne uredbe. [Sprememba 18]

2.  Za nepovratna sredstva se poleg zahtev iz člena 108 finančne uredbe v delovnem programu opredelijo ključna merila za izbor in dodelitev ter najvišja stopnja sofinanciranja.

Člen 11

Izvajanje pooblastila

1.  Na Komisijo se pod pogoji iz tega člena prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov.

2.  Pooblastilo iz člena členov 10(1) in 12(2) se prenese na Komisijo od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027. [Sprememba 19]

3.  Pooblastila iz člena Prenos pooblastila iz členov 10(1) in 12(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. [Sprememba 20]

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje, posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ter s predstavniki ECB in Europola. [Sprememba 21]

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 12(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Člen 12

Spremljanje

1.  Kazalniki za poročanje o napredku programa pri doseganju specifičnega cilja iz člena 2 so določeni v Prilogi k temu predlogu.

2.  Da se zagotovi učinkovita ocena napredka programa pri doseganju njegovih ciljev, se v skladu s členom 11 na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da se oblikujejo določbe za okvir spremljanja in vrednotenja, vključno s spremembami Priloge za pregled in dopolnitev kazalnikov, kjer je to potrebno za namene ocenjevanja.

3.  Komisija Evropskemu parlamentu in, Svetu, ECB, Europolu in Evropskemu javnemu tožilstvu zagotovi letne informacije o rezultatih programa, pri čemer upošteva kvantitativne in kvalitativne kazalnike, določene v Prilogi k temu predlogu. [Sprememba 22]

4.  Sodelujoče države in drugi prejemniki Komisiji zagotavljajo vse podatke in informacije, ki so potrebni, da se omogoči spremljanje in ocenjevanje programa.

Člen 13

Ocenjevanje

1.  Vmesna ocena programa se izvede, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju programa, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja programa.

2.  Na koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v dveh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno programa.

3.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in, ECB, Europolu, Eurojustu in Evropskemu javnemu tožilstvu. [Sprememba 23]

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Informiranje, komuniciranje in oglaševanje

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo preglednost in prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo. [Sprememba 24]

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s programom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena programu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 2.

Člen 15

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 331/2014 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2021.

Člen 16

Prehodne določbe

Ta uredba ne vpliva na nadaljevanje ali spremembo zadevnih ukrepov v skladu z Uredbo (EU) št. 331/2014, ki se še naprej uporablja za zadevne ukrepe do njihovega zaključka.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

KAZALNIKI ZA OCENJEVANJE PROGRAMA

Program se bo ob minimalnih upravnih bremenih in stroških pozorno spremljal na podlagi niza kazalnikov za merjenje uspešnosti pri uresničevanju splošnih in posebnih ciljev programa ter za zmanjšanje upravnih bremen in stroškov. V ta namen se bodo zbirali podatki v zvezi z naslednjim nizom ključnih kazalnikov: [Sprememba 25]

(a)  število odkritih ponarejenih eurovdržav članic in tretjih držav, v katerih so pristojni nacionalni organi sodelovali pri dejavnostih v okviru programa; [Sprememba 26]

(b)  število uničenih nezakonitih tiskarn inudeležencev in njihovo stopnjo zadovoljstva ter vse druge povratne informacije, ki so jih morda podali v zvezi s koristnostjo dejavnosti v okviru programa; [Sprememba 27]

(c)  povratne informacije udeležencev pri ukrepih, ki se financirajo, prejete od pristojnih nacionalnih organov, o številu odkritih ponarejenih eurov in uničenih nezakonitih tiskarn kot neposredna posledica izboljšanega sodelovanja v okviru iz programa. [Sprememba 28]

Podatke in informacije za ključne kazalnike uspešnosti vsako leto zberejo naslednji akterji:Komisija in upravičenci programa:

—  Komisija zbere podatke o številu ponarejenih eurokovancev in eurobankovcev;

—  Komisija zbere podatke o številu uničenih nezakonitih tiskarn;

—  Komisija in upravičenci programa zberejo podatke o povratnih informacijah udeležencev pri ukrepih, ki se financirajo iz programa. [Sprememba 29]

(1)UL C 378, 19.10.2018, str. 2.
(2)Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019.
(3)Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L 181, 4.7.2001, str. 6).
(4)Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 z dne 28. junija 2001 o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito eura pred ponarejanjem na tiste države članice, ki eura niso sprejele za svojo enotno valuto (UL L 181, 4.7.2001, str. 11).
(5)Sklep Sveta 2001/923/ES z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL L 339, 21.12.2001, str. 50).
(6)Sklep Sveta 2001/924/ES z dne 17. decembra 2001 o razširitvi učinka Sklepa o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) na države članice, ki niso sprejele eura kot enotne valute (UL L 339, 21.12.2001, str. 55).
(7)Sklep Sveta 2006/75/ES z dne 30. januarja 2006 o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL L 36, 8.2.2006, str. 40).
(8)Sklep Sveta 2006/76/ES z dne 30. januarja 2006 o razširitvi na ne-sodelujoče države članice uporabe Sklepa 2006/75/ES o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL L 36, 8.2.2006, str 42).
(9)Sklep Sveta 2006/849/ES z dne 20. novembra 2006 o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL L 330, 28.11.2006, str. 28).
(10)Sklep Sveta 2006/850/ES z dne 20. novembra 2006 o razširitvi na ne-sodelujoče države članice uporabe Sklepa 2006/849/ES o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL L 330, 28.11.2006, str 30).
(11)Uredba (EU) št. 331/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) in razveljavitvi sklepov Sveta 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES in 2006/850/ES (UL L 103, 5.4.2014, str. 1).
(12)Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o vmesni oceni programa za izmenjavo, pomoč in usposabljanje za zaščito evra pred ponarejanjem (program Pericles 2020), z dne 6. decembra 2017 (COM(2017)0741 ).
(13) SWD(2017)0444 in Ares (2917)3289297 z dne 30.6.2017.
(14) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(15)UL L 248, 18.9.2013, str. 1.
(16)UL L 292, 15.11.1996, str. 2.
(17)UL L 283, 31.10.2017, str. 1.
(18) Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).
(19) Samo okvirni znesek, odvisen od celotnega večletnega finančnega okvira.
(20) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
(21)Zbirka pogodb Društva narodov št. 2623 (1931), str. 372.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov