Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0093M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0048/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0048/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0089

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 140kWORD 58k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
P8_TA(2019)0089A8-0048/2019

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07971/2018),

–  έχοντας υπόψη το προτεινόμενο κείμενο για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (Σιγκαπούρη), το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνει τη συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (COM(2018)0194),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0446/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Σιγκαπούρης, που υπογράφηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 2/15 του Δικαστηρίου, της 16ης Μαΐου 2017, δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, που ζητήθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, να συνεχίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ με τα επιμέρους κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), αρχής γενομένης από τη Σιγκαπούρη,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για τη σύναψη ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση με τα κράτη μέλη του ASEAN,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 91, 100, 168 και 207 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0048/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Σιγκαπούρη μοιράζονται σημαντικές αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, και η ισχυρή δέσμευση για το ανοιχτό και βάσει κανόνων εμπόριο, και για το πολυμερές εμπορικό σύστημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους μέλους του ASEAN, και για σημαντικό βήμα προς τον τελικό στόχο ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία θα χρησιμεύσει επίσης ως σημείο αναφοράς για τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τις άλλες κύριες οικονομίες του ASEAN·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός της περιφέρειας του ASEAN, η Σιγκαπούρη αποτελεί μακράν τον σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας λίγο κάτω από το ένα τρίτο των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και ASEAN, και σχεδόν τα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιφερειών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία του εμπορίου ΕΕ-Σιγκαπούρης υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται να παραχθεί εκτός Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Ασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνολικής και προοδευτικής εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP) και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι μια υψηλού εισοδήματος οικονομία με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 52 600 USD κατά κεφαλήν το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική της ανάπτυξη συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως, με ετήσιο μέσο όρο 7,7 % από την ανεξαρτησία της και έπειτα,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του κόσμου με την ευκολότερη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών, αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες στον κόσμο και είναι μία από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες παγκοσμίως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταποίηση –ιδίως τα ηλεκτρονικά είδη και η μηχανική ακριβείας– και οι τομείς των υπηρεσιών παραμένουν οι δύο πυλώνες της οικονομίας υψηλής προστιθέμενης αξίας στη Σιγκαπούρη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι παγκόσμιος παράγοντας στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 10 000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα περιφερειακά γραφεία τους στη Σιγκαπούρη και λειτουργούν σε περιβάλλον ασφάλειας δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 50 000 ευρωπαϊκές εταιρείες πραγματοποιούν εξαγωγές στη Σιγκαπούρη, εκ των οποίων το 83 % είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΕΕΣ αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στις εμπορικές και επενδυτικές ροές μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελέτη του 2018 που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτίμησε ότι, κατά την πρώτη πενταετία, οι όγκοι των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης θα αυξηθούν κατά 10 %·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες μεγάλες οικονομίες όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν ήδη συνάψει ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση επιπτώσεων για το εμπόριο και τη βιωσιμότητα όσον αφορά τη ΣΕΣ ΕΕ-ASEAN το 2009 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η διμερής ΣΕΣ θα ήταν αμοιβαία επωφελής όσον αφορά το εθνικό εισόδημα, το ΑΕγχΠ και την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση επιπτώσεων στο εμπόριο και τη βιωσιμότητα συγκεκριμένα για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης και σε πιο πρόσφατη περίοδο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων της ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης, η οποία διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, ανέφερε ότι το ΑΕγχΠ της Σιγκαπούρης θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,94 %, ή κατά 2,7 δισεκατομμύρια EUR, και το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 550 εκατομμύρια EUR·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ΣΕΣ στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου 2018·

2.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχικά ολοκληρωθεί το 2012 και είχαν βασιστεί στις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου για ΣΕΣ ΕΕ-ASEAN, η οποία εγκρίθηκε στα τέλη του Απριλίου του 2007· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή της συμφωνίας προς κύρωση, η οποία οφειλόταν, μεταξύ άλλων παραγόντων, στο αίτημα της Επιτροπής για γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί κατά πόσον τα ζητήματα που καλύπτονται από τη συμφωνία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ ή τελούν υπό κοινή αρμοδιότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νομική σαφήνεια που παρασχέθηκε από τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρεί ότι αυτή ενίσχυσε τον δημοκρατικά νομιμοποιημένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρείχε σαφήνεια σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της εμπορικής πολιτικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Σιγκαπούρης, παρά την καθυστέρηση αυτή, και ζητεί την ταχεία έναρξη ισχύος της συμφωνίας αφότου αυτή κυρωθεί από το Κοινοβούλιο·

3.  θεωρεί ζωτικής σημασίας να παραμείνει η ΕΕ στην πρώτη γραμμή ενός ανοικτού και βάσει κανόνων εμπορικού συστήματος, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων η ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο του εν λόγω συστήματος· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν ενεργά άλλους παγκόσμιους εταίρους στο πλαίσιο της συνεχούς επιδίωξης ενός φιλόδοξου παγκόσμιου θεματολογίου για δίκαιο και ανοικτό εμπόριο, αντλώντας διδάγματα από τη ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη και αξιοποιώντας την περαιτέρω·

4.  τονίζει την οικονομική και στρατηγική σημασία της εν λόγω συμφωνίας, δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη αποτελεί κόμβο για το σύνολο της περιφέρειας του ASEAN· θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι σημαντικό βήμα και θα αποτελέσει προηγούμενο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη του ASEAN, καθώς και ότι αποτελεί εφαλτήριο για μια μελλοντική εμπορική συμφωνία σε διαπεριφερειακή βάση· επισημαίνει επίσης ότι με τη συμφωνία αυτή θα αποφευχθεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα των εξαγωγέων της ΕΕ όσον αφορά τις επιχειρήσεις από τις άλλες χώρες της CPTPP και της RCEP· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η σύναψη της εν λόγω συμφωνίας, στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεματολογίου για δίκαιο και ανοικτό εμπόριο της ΕΕ, δεν θα αποφέρει σημαντικά οφέλη μόνο στους καταναλωτές, αλλά και στους εργαζομένους·

5.  σημειώνει ότι η Σιγκαπούρη είχε ήδη καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών επί προϊόντων της ΕΕ και ότι η συμφωνία αυτή θα καταργήσει εξ ολοκλήρου τους ελάχιστους δασμούς που απομένουν από τη στιγμή της έναρξης ισχύος της·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη θα άρει ορισμένα μέτρα που ενδέχεται να συνιστούν φραγμούς στο εμπόριο, όπως είναι οι διπλές δοκιμές ασφαλείας σε αυτοκίνητα, εξαρτήματα αυτοκινήτων και ηλεκτρονικά είδη, κάτι που θα απλουστεύσει τις εξαγωγές εμπορευμάτων από τις επιχειρήσεις της ΕΕ προς τη Σιγκαπούρη·

7.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα παράσχει στις εταιρείες της ΕΕ καλύτερη πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών της Σιγκαπούρης, όπως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις τηλεπικοινωνίες, τη μηχανική, τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, και ότι η ελευθέρωση αυτή ακολουθεί μια προσέγγιση «θετικού καταλόγου»·

8.  υπενθυμίζει, σε σχέση με την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα περί μέτρων προληπτικής εποπτείας η οποία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίζουν ή να διατηρούν μέτρα για προληπτικούς λόγους και ιδίως για να προστατεύουν τους καταθέτες και τους επενδυτές, και να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των μερών·

9.  επικροτεί την υπογραφή από τη Σιγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών (MCAA) για την εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς και την κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο σκοπό· σημειώνει ότι η Σιγκαπούρη δεν περιλαμβάνεται στη «μαύρη λίστα» ούτε στον «κατάλογο επιτήρησης» του καταλόγου της ομάδας κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ με τις μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες, αν και έχει επικριθεί από ορισμένες ΜΚΟ για την παροχή φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες·

10.  τονίζει τη βελτίωση της πρόσβασης, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της Σιγκαπούρης σε σύγκριση με τη συμφωνία περί των δημοσίων συμβάσεων (GPA)· επισημαίνει ότι κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια· επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στη Σιγκαπούρη πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα μείζονα συμφέροντα των πολιτών·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη συμφώνησε να δημιουργήσει σύστημα καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων το οποίο θα προστατεύει περίπου 190 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερες σε μεταγενέστερο στάδιο· υπενθυμίζει ότι, το 2016, η ΕΕ εξήγαγε προϊόντα γεωργικών ειδών διατροφής αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων EUR στη Σιγκαπούρη και σημειώνει ότι η Σιγκαπούρη είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στην Ασία για εξαγωγές τροφίμων και ποτών της ΕΕ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες στους αγρότες της ΕΕ και στους παραγωγούς γεωργικών ειδών διατροφής· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσήλωση της Σιγκαπούρης, στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, στη διατήρηση μηδενικών δασμών στα γεωργικά είδη διατροφής, καθώς και τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης των επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος της ΕΕ που επιθυμούν να προβούν σε εξαγωγές στη Σιγκαπούρη· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν παρέχει αυτόματη προστασία για τις 196 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κεφαλαίου περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς όλες οι γεωγραφικές ενδείξεις –ανεξαρτήτως προέλευσης– θα πρέπει να εξεταστούν και να υποβληθούν σε δημοσίευση (και σε ενστάσεις, εάν υπάρχουν), σύμφωνα με τη διαδικασία καταχώρισης στη Σιγκαπούρη, προκειμένου να προστατεύονται. υπογραμμίζει ότι η εκτελεστική νομοθεσία για τις γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία θεσπίζει το μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων της Σιγκαπούρης και τη διαδικασία καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων, θα τεθεί σε ισχύ μετά την κύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο· καλεί τις αρχές της Σιγκαπούρης να αρχίσουν αμέσως να εργάζονται όσον αφορά τη διαδικασία καταχώρισης, να προβούν τάχιστα στη σύσταση του μητρώου και να το θέσουν σε ισχύ με την κύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται εντατικά με τις αρχές της Σιγκαπούρης προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα προστατεύεται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σύμφωνα με τους όρους προστασίας που προβλέπονται στη ΣΕΣ χωρίς εξαιρέσεις ή περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων ή των υποσημειώσεων)·

12.  τονίζει ότι η συμφωνία αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα να καθορίζουν και να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, και δεν εμποδίζει τις κυβερνήσεις να επαναφέρουν στον δημόσιο τομέα οποιαδήποτε ιδιωτικοποιημένη υπηρεσία·

13.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία διασφαλίζει το δικαίωμα της ΕΕ να διατηρεί και να εφαρμόζει τα δικά της πρότυπα σε όλα τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που πωλούνται στην ΕΕ και ότι, συνεπώς, όλες οι εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη πρέπει να τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ· επισημαίνει ότι τα πρότυπα της ΕΕ δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούνται εμπορικοί φραγμοί και τονίζει τη σημασία της προώθησης των προτύπων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι καμία διάταξη της συμφωνίας δεν εμποδίζει την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας υπεύθυνης εμπορικής πολιτικής βάσει αξιών και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αμφότερα τα μέρη δεσμεύτηκαν στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας, και για το ότι η εν λόγω συμφωνία μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί προοδευτική εμπορική συμφωνία· επισημαίνει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης κεφάλαιο για τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· επισημαίνει ότι η συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και επιτάχυνσης και εντατικοποίησης της δράσης και των επενδύσεων που απαιτούνται για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· καλεί την ΕΕ και τη Σιγκαπούρη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

15.  υπενθυμίζει ότι τα μέρη δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες που παρείχε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τρεις εκκρεμείς θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, και συγκεκριμένα τις συμβάσεις περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, περί διακρίσεων και περί αναγκαστικής εργασίας, και καλεί τη Σιγκαπούρη να συνεργαστεί περαιτέρω με τη ΔΟΕ με σκοπό την πρόοδο προς την πλήρη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενό τους και, εντέλει, την επίτευξη της κύρωσής τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

16.  χαιρετίζει τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, και για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και της αλιείας·

17.  τονίζει ότι η κανονιστική συνεργασία είναι εθελοντική και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα ρύθμισης·

18.  παροτρύνει τα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία για την καλή μεταχείριση των ζώων και να θεσπίσουν το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό να συμφωνηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση σχετικών τομέων, όπως η καλή μεταχείριση των ψαριών στις υδατοκαλλιέργειες·

19.  τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας και απαιτεί την ταχεία σύσταση εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και την ισόρροπη εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση ώστε να τους επιτρέψει να λειτουργούν αποτελεσματικότερα και να παράσχει στήριξη για την εξασφάλιση της εποικοδομητικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

20.  επισημαίνει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σιγκαπούρης (ΣΕΣΣ) προβλέπει τη δυνατότητα για την ΕΕ να αναστέλλει τη ΣΕΣ σε περίπτωση θεμελιωδών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Σιγκαπούρη·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν συντομότερα τη γενική ρήτρα επανεξέτασης της συμφωνίας, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα επιβολής των εργασιακών και περιβαλλοντικών διατάξεων, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των διάφορων μεθόδων επιβολής την εξέταση μηχανισμού βασιζόμενου στις κυρώσεις, ως ύστατη λύση·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης.

(1) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(2) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 21.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2019)0088.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου