Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0093M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0048/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0048/2019

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0089

Hyväksytyt tekstit
PDF 127kWORD 45k
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
P8_TA(2019)0089A8-0048/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 13. helmikuuta 2019, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07971/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan (Singapore) välisen vapaakauppasopimuksen ehdotetun tekstin, joka suurelta osin heijastaa 20. syyskuuta 2013 parafoitua sopimusta,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä (COM(2018)0194),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0446/2018),

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 2018 allekirjoitetun EU:n ja Singaporen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2017 SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla annetun Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15, jota komissio pyysi 10. heinäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta(1),

–  ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin(2),

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa – Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”,

–  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen käydä kahdenvälisiä vapaakauppasopimusneuvotteluja Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa alkaen Singaporesta,

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2007 annetut neuvotteluohjeet ASEAN-maiden kanssa tehtävää alueidenvälistä vapaakauppasopimusta varten,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen V osaston unionin ulkoisesta toiminnasta,

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen ja erityisesti sen 91, 100, 168 ja 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

–  ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0048/2019),

A.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Singaporella on samat tärkeät arvot, kuten demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus ja vahva sitoutuminen avoimeen ja sääntöihin perustuvaan kauppaan sekä monenväliseen kauppajärjestelmään;

B.  toteaa, että tämä on ensimmäinen EU:n ja ASEAN-maan kahdenvälinen kauppasopimus ja tärkeä askel kohti alueidenvälisen vapaakauppasopimuksen lopullista tavoitetta; toteaa, että sopimusta käytetään myös mallina sopimuksille, joista EU neuvottelee parhaillaan muiden ASEANin tärkeimpien talouksien kanssa;

C.  toteaa, että ASEANissa Singapore on EU:n ylivoimaisesti suurin kauppakumppani, sillä sen osuus on hieman alle kolmannes EU:n ja ASEANin välisestä tavaroiden ja palvelujen kaupasta ja noin kaksi kolmannesta näiden kahden alueen välisistä investoinneista;

D.  toteaa, että EU:n ja Singaporen välisen kaupan arvo on yli 50 miljardia euroa vuodessa;

E.  ottaa huomioon, että 90 prosenttia maailman tulevasta talouskasvusta ennustetaan syntyvän Euroopan ulkopuolella ja erityisesti Aasiassa;

F.  toteaa, että Singapore on kattavan ja edistyksellisen Tyynenmeren kumppanuussopimuksen osapuoli ja osallistuu alueellista kokonaisvaltaista talouskumppanuutta koskeviin neuvotteluihin;

G.  toteaa, että Singapore on korkean tulotason talous, jonka bruttokansantulo oli 52 600 Yhdysvaltain dollaria asukasta kohden vuonna 2017; toteaa, että sen talouskasvu on ollut maailman suurimpia, keskimäärin 7,7 prosenttia vuodessa itsenäistymisestä lähtien;

H.  ottaa huomioon, että Singapore kuuluu liiketoiminnan harjoittamisen kannalta maailman helpoimpiin maihin ja että se on yksi maailman kilpailukykyisimmistä talouksista ja yksi vähiten korruptoituneista maista koko maailmassa;

I.  katsoo, että teollisuus, erityisesti elektroniikka ja hienomekaniikka, sekä palvelualat ovat edelleen Singaporen suuren lisäarvon talouden kaksi pilaria;

J.  ottaa huomioon, että Singapore on maailmanlaajuinen toimija rahoitus- ja vakuutuspalvelujen alalla;

K.  ottaa huomioon, että yli 10 000 eurooppalaisella yrityksellä on aluetoimisto Singaporessa ja ne toimivat ympäristössä, jolle on ominaista oikeusturva ja -varmuus; toteaa, että noin 50 000 eurooppalaista yritystä harjoittaa vientiä Singaporeen ja että niistä 83 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä);

L.  ottaa huomioon, että EU:n ja Singaporen välisellä vapaakauppasopimuksella on todennäköisesti hyvin myönteinen vaikutus EU:n ja Singaporen välisiin kauppa- ja investointivirtoihin; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentille vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa arvioidaan, että EU:n ja Singaporen välisen kaupan määrät kasvavat viiden ensimmäisen vuoden aikana 10 prosenttia;

M.  toteaa, että muilla suurilla talouksilla, kuten Japanilla, Yhdysvalloilla ja Kiinalla, on jo vapaakauppasopimukset Singaporen kanssa, mikä asettaa Euroopan unionin epäedulliseen kilpailuasemaan;

N.  ottaa huomioon, että EU:n ja ASEANin vuonna 2009 tehdystä vapaakauppasopimuksesta laaditussa kauppaa ja kestävyyttä koskevassa vaikutustenarvioinnissa todettiin, että tämä kahdenvälinen vapaakauppasopimus hyödyttäisi molempia osapuolia niiden kansantalouden tulojen, BKT:n ja työllisyyden näkökulmasta; toteaa, että erityisesti EU:n ja Singaporen välisistä kauppasuhteista ei ole tehty kauppaa ja kestävyyttä koskevaa vaikutustenarviointia aivan viime aikoina;

O.  ottaa huomioon, että Euroopan komission vuonna 2013 teettämän EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin mukaan Singaporen BKT voisi kasvaa 0,94 prosenttia eli 2,7 miljardia euroa ja EU:n BKT 550 miljoonaa euroa;

1.  panee tyytyväisenä merkille, että vapaakauppasopimus allekirjoitettiin Brysselissä 19. lokakuuta 2018;

2.  korostaa, että neuvottelut saatettiin alun perin päätökseen vuonna 2012 ja että ne perustuivat neuvoston huhtikuussa 2007 EU:n ja ASEANin vapaakauppasopimusta varten hyväksymiin neuvotteluohjeisiin; pitää valitettavana, että sopimuksen ratifiointi on viivästynyt huomattavasti, mikä johtuu muiden tekijöiden ohella siitä, että komissio pyysi lausuntoa Euroopan unionin tuomioistuimelta sen selventämiseksi, kuuluvatko sopimukseen piiriin kuluvat asiat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan vai jaettuun toimivaltaan; pitää myönteisenä EU:n tuomioistuimen lausunnon tuomaa oikeudellista selkeyttä ja katsoo, että se on vahvistanut Euroopan parlamentin demokraattisesti legitiimiä asemaa ja selventänyt EU:n valtuuksia kauppapolitiikassa; pitää myönteisenä Singaporen jatkuvaa sitoutumista tästä viivästyksestä huolimatta, ja kehottaa saattamaan sopimuksen nopeasti voimaan heti, kun parlamentti on sen ratifioinut;

3.  pitää elintärkeänä sitä, että EU pysyy avoimen ja sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän eturintamassa, ja pitää myönteisenä sitä, että nyt, kun neuvottelujen käynnistymisestä on kulunut kymmen vuotta, EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus on kyseisen järjestelmän tärkeä osa; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan aktiivisesti yhteyttä muihin maailmanlaajuisiin kumppaneihin sekä pyrkimään edelleen toteuttamaan kunnianhimoisen maailmanlaajuisen reilua ja avointa kauppaa koskevan toimintasuunnitelman ottaen opiksi Singaporen kanssa tehdystä vapaakauppasopimuksesta ja käyttäen sitä tulevien toimien perustana;

4.  korostaa tämän sopimuksen taloudellista ja strategista merkitystä, koska Singapore on koko ASEANin alueen keskus; katsoo, että tämä sopimus on tärkeä edistysaskel ja ennakkotapaus kauppa- ja investointisopimuksille muiden ASEAN-maiden kanssa ja että se on ponnahduslauta kohti tulevaa alueidenvälistä kauppasopimusta; painottaa myös, että tällä sopimuksella turvataan se, että EU:n viejät eivät joudu epäedulliseen kilpailuasemaan muiden kattavan ja edistyksellisen Tyynenmeren kumppanuussopimuksen ja alueellisen kokonaisvaltaisen talouskumppanuuden maiden yritysten kanssa; pitää myönteisenä, että tämän sopimuksen saattaminen päätökseen osana EU:n maailmanlaajuista reilua ja avointa kauppaa koskevaa toimintasuunnitelmaa tuottaa merkittäviä etuja kuluttajien lisäksi myös työnantajille;

5.  panee merkille, että Singapore oli jo poistanut useimmat EU:n tuotteiden tullit ja että tämä sopimus poistaa voimaan tultuaan muutamat vielä jäljellä olevat tullit;

6.  pitää myönteisenä, että Singapore poistaa tietyt kaupan esteet, kuten autojen ja autojen osien sekä elektroniikan kaksinkertaiset turvallisuustestit, mikä yksinkertaistaa EU:n yritysten tavaroiden viemistä Singaporeen;

7.  korostaa, että sopimuksella annetaan EU:n yrityksille paremmat mahdollisuudet päästä Singaporen palvelumarkkinoille, esimerkiksi rahoitus-, televiestintä-, insinööri-, arkkitehti-, meriliikenne- ja postipalvelumarkkinoille, ja että tällainen vapauttaminen noudattaa positiivisiin luetteloihin perustuvaa lähestymistapaa;

8.  muistuttaa rahoituspalvelujen vapauttamiseen liittyen, että sopimukseen kuuluu vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskevan poikkeuksen sisältävä lauseke, joka sallii osapuolten ottavan käyttöön tai jatkavan toimenpiteitä vakavaraisuussyistä ja erityisesti suojelevan tallettajia ja sijoittajia sekä varmistavan osapuolten rahoitusjärjestelmien luotettavuuden ja vakauden;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että Singapore allekirjoitti 21. kesäkuuta 2017 verotusalan automaattista tietojenvaihtoa koskevan maailmanlaajuisen standardin toteuttamiseksi monenvälisen toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen ja ilmoitti OECD:lle 30. kesäkuuta 2017 aikomuksestaan ottaa käyttöön sopimuksen mukainen automaattinen tietojenvaihto kaikkien sellaisten EU:n jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa sillä ei ollut tätä tarkoitusta varten tehtyä kahdenvälistä sopimusta; panee merkille, ettei Singapore ole EU:n käytännesääntöryhmän veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista pitämällä mustalla listalla eikä seurantalistalla, vaikka jotkin kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet sitä verokannustimien tarjoamisesta yrityksille;

10.  korostaa, että tällä sopimuksella taataan parempi pääsy Singaporen julkisten hankintojen markkinoille verrattuna julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen; korostaa, että julkisia hankintoja koskevia sopimuksia tehtäessä olisi otettava huomioon myös sosiaaliset ja ympäristöä koskevat perusteet; painottaa, että niin EU:ssa kuin Singaporessakin julkisilla hankinnoilla on edelleen edistettävä kansalaisten etua;

11.  pitää myönteisenä sitä, että Singapore sopi perustavansa maantieteellisten merkintöjen rekisteröintijärjestelmän, jolla suojataan noin 190:tä EU:n maantieteellistä merkintää ja johon on mahdollista lisätä merkintöjä myöhemmässä vaiheessa; muistuttaa, että vuonna 2016 EU vei Singaporeen 2,2 miljardin euron arvosta maatalous- ja elintarviketuotteita, ja panee merkille, että Singapore on EU:n elintarvike- ja juomaviennin viidenneksi suurin markkina-alue Aasiassa ja tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia EU:n viljelijöille ja maatalous- ja elintarviketuottajille; pitää siksi myönteisenä Singaporen sitoutumista tähän sopimukseen maatalous- ja elintarviketuotteiden nollatariffien säilyttämiseksi sekä Singaporeen kohdistuvaa vientiä harjoittavien EU:n lihantuottajayritysten sertifiointijärjestelmän luomista; pitää kuitenkin valitettavana sitä, ettei sopimus tarjoa automaattista suojaa EU:n 196 maantieteelliselle merkinnälle, jotka sisältyvät teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan luvun liitteeseen, koska kaikki maantieteelliset merkinnät alkuperästä riippumatta on tutkittava ja julkistettava (ja niiden on tarvittaessa läpäistävä väiteaika) Singaporen rekisteröintimenettelyn mukaan, jotta ne voidaan suojata; korostaa, että maantieteellisiä merkintöjä koskeva lainsäädäntö, jolla perustetaan Singaporen maantieteellisten merkintöjen rekisteri ja maantieteellisten merkintöjen rekisteröintimenettely, tulee voimaan, kun parlamentti ratifioi sopimuksen; kehottaa Singaporen viranomaisia aloittamaan välittömästi rekisteröintimenettelyn laadinnan, perustamaan rekisterin pikaisesti ja ottamaan sen käyttöön parlamentin ratifioitua sopimuksen; kehottaa komissiota jatkamaan tiiviisti työskentelyä Singaporen viranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että mahdollisimman suuri joukko EU:n maantieteellisiä merkintöjä suojataan vapaakauppasopimuksessa vahvistettujen suojaamista koskevien ehtojen mukaisesti ilman poikkeuksia tai rajoituksia (mukaan lukien liitteet ja alaviitteet);

12.  korostaa, että sopimuksessa tunnustetaan jäsenvaltioiden oikeus määritellä ja tarjota julkisia palveluja kaikilla tasoilla eikä siinä estetä hallituksia tuomasta yksityistettyjä palveluja takaisin julkiselle sektorille;

13.  korostaa, että sopimus turvaa EU:n oikeuden säilyttää omat norminsa ja soveltaa niitä kaikkiin EU:ssa myytäviin tavaroihin ja palveluihin ja että kaikessa Singaporesta EU:hun suuntautuvassa tuonnissa on niin ollen noudatettava EU:n normeja; painottaa, että EU:n normeja ei saisi milloinkaan pitää kaupan esteinä, ja korostaa olevan tärkeää edistää näitä normeja maailmanlaajuisesti; painottaa, että mikään sopimuksessa ei estä soveltamasta Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettua ennalta varautumisen periaatetta;

14.  painottaa arvoihin perustuvan ja vastuullisen kauppapolitiikan merkitystä sekä tarvetta edistää kestävää kehitystä; pitää siksi myönteisenä sitä, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneet kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa varmistamaan ympäristönsuojelun ja työntekijöiden suojelun korkean tason, ja katsoo, että tätä kauppasopimusta voidaan sen vuoksi pitää edistyksellisenä; panee merkille, että sopimus sisältää myös tullien ulkopuolisia kaupan esteitä uusiutuvan energian tuotannossa koskevan luvun; huomauttaa, että EU:n ja Singaporen välinen sopimus voisi olla väline, jolla torjutaan ilmastonmuutosta ja nopeutetaan ja tiivistetään toimia ja investointeja, joita kestävä vähähiilinen tulevaisuus edellyttää; kehottaa EU:ta ja Singaporea toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöön panemiseksi;

15.  muistuttaa, että osapuolet ovat sitoutuneet pyrkimään hellittämättä ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeiset yleissopimukset ja panemaan ne tehokkaasti täytäntöön; panee merkille Singaporen hallituksen tähän mennessä toimittamat tiedot niiden ILO:n perustavanlaatuisten yleissopimusten noudattamisesta, jotka koskevat ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua, syrjintää ja pakkotyötä, ja vaatii Singaporea jatkamaan yhteistyötä ILO:n kanssa pyrkien etenemään kohti lainsäädäntönsä täydellistä yhdenmukaistamista yleissopimusten sisällön kanssa ja viime kädessä niiden ratifiointiin kohtuullisessa ajassa;

16.  on tyytyväinen sitoumukseen panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus, sekä toteuttaa metsien ja kalastuksen kestävä hoito;

17.  korostaa, että sääntely-yhteistyö on vapaaehtoista ja että sen ei missään tapauksessa pitäisi rajoittaa oikeutta säännellä;

18.  kannustaa osapuolia hyödyntämään täysimääräisesti eläinten hyvinvointia koskevan yhteistyön määräyksiä ja perustamaan mahdollisimman pian vapaakauppasopimuksen voimaantulon jälkeen yhteisen työryhmän laatimaan toimintasuunnitelman, joka koskee asiaankuuluvia aloja, kuten kalojen hyvinvointia vesiviljelyssä;

19.  korostaa, että kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen sopimuksen täytäntöönpanon valvontaan on ratkaisevan tärkeää, ja kehottaa perustamaan pikaisesti kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä sopimuksen voimaantulon jälkeen ja varmistamaan kansalaisyhteiskunnan tasapuolisen edustuksen niissä; kehottaa komissiota kohdentamaan riittävästi rahoitusta, jotta ne voivat työskennellä tehokkaasti, ja myöntämään tukea, jotta varmistetaan kansalaisyhteiskunnan rakentava osallistuminen;

20.  panee merkille, että EU:n ja Singaporen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaan EU voi keskeyttää vapaakauppasopimuksen, jos Singapore on syyllistynyt perustavanlaatuisiin ihmisoikeusloukkauksiin;

21.  kehottaa komissiota hyödyntämään mahdollisimman pian sopimuksen yleistä uudelleentarkastelulauseketta parantaakseen työ- ja ympäristömääräysten täytäntöönpanokelpoisuutta mukaan lukien erilaisten täytäntöönpanon valvontamenetelmien joukossa seuraamuksiin perustuvan menettelyn harkitseminen viimeisenä keinona;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Singaporen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 101, 16.3.2018, s. 30.
(2) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 21.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0088.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö