Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0093M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0048/2019

Teksty złożone :

A8-0048/2019

Debaty :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0089

Teksty przyjęte
PDF 142kWORD 55k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja)
P8_TA(2019)0089A8-0048/2019

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07971/2018),

–  uwzględniając proponowany tekst Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (Singapur), który w znacznym stopniu pokrywa się z tekstem parafowanym w dniu 20 września 2013 r.,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (COM(2018)0194),

–  uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C8-0446/2018),

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Singapurem, która zostanie podpisana w dniu 19 października 2018 r.,

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości nr 2/15 z dnia 16 maja 2017 r., wydaną na podstawie art. 218 ust. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odpowiedzi na wniosek złożony przez Komisję Europejską w dniu 10 lipca 2015 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich – w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”,

–  uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniającą do prowadzenia negocjacji dwustronnych w sprawie umów o wolnym handlu z poszczególnymi państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), począwszy od Singapuru,

–  uwzględniając wytyczne negocjacyjne z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotyczące międzyregionalnej umowy o wolnym handlu z państwami członkowskimi ASEAN,

–  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), a w szczególności jego tytuł V dotyczący działań zewnętrznych Unii,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności art. 91, 100, 168 i 207 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 13 lutego 2019 r.(3) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0048/2019),

A.  mając na uwadze, że UE i Singapur współdzielą ważne wartości, takie jak demokracja, państwo prawne, poszanowanie praw człowieka, różnorodność kulturowa i językowa oraz silne zaangażowanie na rzecz otwartego handlu opartego na zasadach i wielostronnego systemu handlowego;

B.  mając na uwadze, że jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa zawarta między UE a państwem członkowskim ASEAN oraz ważny krok na drodze do ostatecznego celu, jakim jest międzyregionalna umowa o wolnym handlu; mając na uwadze, że umowa ta posłuży również za punkt odniesienia dla umów, które UE obecnie negocjuje z innymi państwami członkowskimi ASEAN o największych gospodarkach;

C.  mając na uwadze, że w regionie ASEAN Singapur jest zdecydowanie największym partnerem handlowym UE i odpowiada za nieco poniżej jednej trzeciej handlu towarami i usługami między UE a ASEAN oraz za około dwie trzecie inwestycji między obydwoma regionami;

D.  mając na uwadze, że wartość wymiany handlowej między UE a Singapurem wynosi ponad 50 mld EUR rocznie;

E.  mając na uwadze, że przewiduje się, iż 90% przyszłego światowego wzrostu gospodarczego będzie generowane poza Europą, a zwłaszcza w Azji;

F.  mając na uwadze, że Singapur jest stroną kompleksowego i progresywnego partnerstwa transpacyficznego (CPTPP) oraz stroną w trwających negocjacjach w sprawie kompleksowego regionalnego partnerstwa gospodarczego (RCEP);

G.  mając na uwadze, że Singapur jest gospodarką o wysokich dochodach z dochodem narodowym brutto w wysokości 52 600 USD na mieszkańca w 2017 r.; mając na uwadze, że wzrost gospodarczy tego państwa jest jednym z najwyższych na świecie, a jego wartość od czasu uzyskania niepodległości wynosi średnio 7,7% rocznie;

H.  mając na uwadze, że Singapur należy do krajów, z którymi najłatwiej jest prowadzić interesy, jego gospodarka należy do najbardziej konkurencyjnych na świecie, a jednocześnie kraj ten jest jednym z najmniej skorumpowanych na świecie;

I.  mając na uwadze, że produkcja, w szczególności w sektorze elektroniki i inżynierii precyzyjnej, oraz usługi to dwa filary gospodarki Singapuru o dużej wartości dodanej;

J.  mając na uwadze, że Singapur jest ważnym podmiotem w światowym sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych;

K.  mając na uwadze, że ponad 10 000 europejskich przedsiębiorstw ma swoje biura regionalne w Singapurze i działa w warunkach bezpieczeństwa prawa i pewności prawa; mając na uwadze, że około 50 000 europejskich przedsiębiorstw dokonuje wywozu towarów do Singapuru, z czego 83% to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);

L.  mając na uwadze, że umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem może mieć bardzo pozytywny wpływ na przepływy handlowe i inwestycyjne między obydwoma obszarami; mając na uwadze, że w badaniu przygotowanym w 2018 r. dla Parlamentu Europejskiego szacuje się, iż w ciągu pierwszych pięciu lat wielkość wymiany handlowej między UE a Singapurem zwiększy się o 10%;

M.  mając na uwadze, że inne główne gospodarki, takie jak Japonia, Stany Zjednoczone i Chiny, zawarły już umowy o wolnym handlu z Singapurem, co stwarza dla Unii Europejskiej niekorzystne warunki konkurencji;

N.  mając na uwadze, że przeprowadzona w 2009 r. ocena wpływu na handel i zrównoważony rozwój w odniesieniu do umowy o wolnym handlu między UE a ASEAN wykazała, iż ta dwustronna umowa o wolnym handlu będzie korzystna dla obu stron pod względem dochodu narodowego, PKB i zatrudnienia; mając na uwadze, że nie przygotowano oceny wpływu na handel i zrównoważony rozwój dotyczącej w szczególności stosunków handlowych między UE a Singapurem i bliższego okresu;

O.  mając na uwadze, że w analizie skutków gospodarczych umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem, przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2013 r., stwierdzono, iż PKB Singapuru może wzrosnąć o 0,94%, tj. o 2,7 mld EUR, a PKB UE o 550 mln EUR;

1.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w dniu 19 października 2018 r. w Brukseli umowy o wolnym handlu;

2.  podkreśla, że negocjacje zakończono już w 2012 r., a ich podstawą były wytyczne negocjacyjne Rady dotyczące umowy o wolnym handlu między UE a ASEAN, przyjęte w kwietniu 2007 r.; ubolewa z powodu znacznie opóźnionego przedłożenia umowy do ratyfikacji, czego przyczyną był m.in. wniosek Komisji o opinię Trybunału Sprawiedliwości UE, aby uzyskać jasność co do tego, czy kwestie uregulowane w umowie wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji UE czy w zakres kompetencji dzielonych; z zadowoleniem przyjmuje jasność prawa, którą zapewniła opinia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz uważa, że wzmocniło to umocowaną demokratycznie rolę Parlamentu Europejskiego oraz zapewniło jasność co do kompetencji UE w zakresie polityki handlowej; wyraża zadowolenie z powodu niesłabnącego zaangażowania Singapuru mimo tego opóźnienia oraz apeluje o szybkie wdrożenie umowy po jej ratyfikowaniu przez Parlament;

3.  uważa, że UE powinna dołożyć wszelkich starań, aby pozostać w czołówce podmiotów angażujących się na rzecz otwartego systemu handlowego opartego na zasadach, a także wyraża zadowolenie, iż dziesięć lat po rozpoczęciu negocjacji umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem stała się ważnym elementem tego systemu; wobec tego wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego nawiązywania stosunków z innymi partnerami na świecie w ramach ustawicznego dążenia do realizacji ambitnej, globalnej, uczciwej i otwartej polityki handlowej z wykorzystaniem doświadczeń wynikających z umowy o wolnym handlu z Singapurem;

4.  podkreśla ekonomiczne i strategiczne znaczenie tej umowy, ponieważ Singapur jest centralnym ośrodkiem dla całego regionu ASEAN; uważa, że umowa ta jest ważnym krokiem na drodze do zawarcia umów handlowych i inwestycyjnych z innymi państwami członkowskimi ASEAN, będzie dla nich wzorem oraz umożliwi zawarcie w przyszłości umowy na skalę regionalną; podkreśla także, że umowa ta pozwoli uniknąć niekorzystnych warunków konkurencji dla eksporterów z UE względem przedsiębiorstw z pozostałych krajów objętych kompleksowym i progresywnym partnerstwem transpacyficznym oraz kompleksowym regionalnym partnerstwem gospodarczym; z zadowoleniem przyjmuje, że zawarcie tej umowy w ramach globalnej polityki UE na rzecz uczciwego i otwartego handlu przyniesie istotne korzyści nie tylko konsumentom, lecz także pracodawcom;

5.  zauważa, że Singapur zniósł już większość ceł na produkty z UE i że z chwilą wejścia w życie umowa całkowicie usunie nieliczne, które jeszcze pozostały;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Singapur usunie pewne środki, które mogą stanowić bariery handlowe, takie jak podwójne testy bezpieczeństwa samochodów oraz części samochodowych i elektroniki samochodowej, co ułatwi wywóz towarów przez unijne przedsiębiorstwa do Singapuru;

7.  podkreśla, że umowa zapewni unijnym przedsiębiorstwom lepszy dostęp do rynku usług w Singapurze, na przykład usług finansowych, telekomunikacyjnych, inżynieryjnych, architektonicznych, pocztowych i usług w zakresie transportu morskiego, oraz że liberalizacja ta opiera się na tzw. wykazie pozytywnym;

8.  w odniesieniu do liberalizacji usług finansowych przypomina, że umowa obejmuje klauzulę wyłączenia ostrożnościowego, która umożliwia stronom przyjmowanie lub utrzymywanie środków ze względów ostrożnościowych, a zwłaszcza ochronę deponentów i inwestorów, oraz zapewnienie integralności i stabilności systemów finansowych stron;

9.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez Singapur w dniu 21 czerwca 2017 r. wielostronnego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych (Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA) w celu wdrożenia światowego standardu automatycznej wymiany informacji do celów podatkowych, jak również zawiadomienie OECD przez Singapur w dniu 30 czerwca 2017 r. o zamiarze uruchomienia automatycznych wymian w ramach tego porozumienia ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, z którymi Singapur nie zawarł dwustronnej umowy w tym zakresie; zwraca uwagę, że Singapur nie widniej ani na czarnej liście, ani na liście ostrzegawczej w ramach wykazu grupy UE ds. kodeksu postępowania, który to wykaz obejmuje jurysdykcje niechętne współpracy w kwestiach podatkowych, choć Singapur jest krytykowany przez niektóre organizacje pozarządowe za oferowanie przedsiębiorstwom zachęt podatkowych;

10.  podkreśla, że umowa zapewnia lepszy dostęp do singapurskiego rynku zamówień publicznych niż Porozumienie w sprawie zamówień rządowych; podkreśla, że przy udzielaniu zamówień publicznych należy również brać pod uwagę kryteria społeczne i środowiskowe; podkreśla, że zarówno w UE, jak i w Singapurze zamówienia publiczne nadal muszą służyć najlepiej pojętym interesom obywateli;

11.  wyraża zadowolenie, że Singapur zgodził się ustanowić system rejestracji oznaczeń geograficznych, który będzie chronił ok. 190 takich oznaczeń z UE, a na późniejszym etapie możliwe będzie objęcie nim dalszych oznaczeń; przypomina, że w 2016 r. UE wyeksportowała do Singapuru produkty rolno‑spożywcze o wartości 2,2 mld EUR, a także zauważa, że Singapur jest piątym co do wielkości rynkiem w Azji dla żywności i napojów z UE i tym samym oferuje znaczne możliwości unijnym rolnikom i producentom produktów rolno‑spożywczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Singapuru w ramach tej umowy do utrzymania zerowych opłat celnych w przypadku produktów rolno‑spożywczych oraz wdrożenie systemu certyfikacji unijnych zakładów produkujących mięso, które chcą wywozić swoje produkty do Singapuru; ubolewa jednak, że umowa nie oferuje automatycznej ochrony dla 196 unijnych oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku do rozdziału dotyczącego praw własności intelektualnej, gdyż wszystkie oznaczenia geograficzne, bez względu na ich pochodzenie, trzeba będzie zbadać i przeprowadzić przez termin do publikacji (i ewentualnie wniesienia sprzeciwu), zgodnie z procedurą rejestracji w Singapurze, aby objąć je ochroną; podkreśla, że przepisy implementacyjne dotyczące oznaczeń geograficznych, które są podstawą singapurskiego rejestru oznaczeń geograficznych i procedury rejestracji takich oznaczeń, zaczną obowiązywać po ratyfikacji umowy przez Parlament; apeluje do władz Singapuru o bezzwłoczne rozpoczęcie prac nad procedurą rejestracji oraz szybkie ustanowienie rejestru i nadanie mu mocy prawnej po ratyfikacji umowy przez Parlament; zachęca Komisję do kontynuowania intensywnej współpracy z władzami Singapuru, aby jak najwięcej unijnych oznaczeń geograficznych objęto ochroną zgodnie z warunkami ochrony określonymi w umowie o wolnym handlu bez jakichkolwiek wyjątków lub ograniczeń (w tym załączników lub stopek);

12.  podkreśla, że umowa uznaje prawo państw członkowskich na wszystkich szczeblach do regulowania i świadczenia usług publicznych i nie uniemożliwia rządom przejęcia sprywatyzowanych usług ponownie przez sektor publiczny;

13.  podkreśla, że umowa gwarantuje prawo UE do utrzymania i stosowania własnych norm w odniesieniu do wszystkich towarów i usług sprzedawanych w UE i że wobec tego wszystkie towary i usługi importowane z Singapuru muszą spełniać normy UE; podkreśla, że standardów unijnych nigdy nie należy uważać za bariery w handlu, a także zwraca uwagę na znaczenie promowania tych standardów na szczeblu globalnym; podkreśla, że żadne z postanowień umowy nie uniemożliwia stosowania zasady ostrożności określonej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

14.  podkreśla znaczenie odpowiedzialnej polityki handlowej opartej na wartościach oraz potrzebę dążenia do zrównoważonego rozwoju; dlatego też z zadowoleniem przyjmuje, że w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju obydwie strony zobowiązały się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska i ochrony pracy, dzięki czemu umowę tę można uznać za postępową umowę handlową; zauważa, że umowa zawiera również rozdział dotyczący barier pozataryfowych w sektorze produkcji energii ze źródeł odnawialnych; zwraca uwagę, że umowa między UE a Singapurem może być instrumentem służącym przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz przyspieszeniu i intensyfikacji działań i inwestycji niezbędnych w kontekście zrównoważonej przyszłości niskoemisyjnej; wzywa UE i Singapur do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji zrównoważonych celów rozwoju;

15.  przypomina, że strony zobowiązały się do podejmowania stałych wysiłków na rzecz ratyfikowania i skutecznego wdrażania podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); przyjmuje do wiadomości informacje przekazane do tej pory przez rząd Singapuru w związku z przestrzeganiem przezeń trzech zaległych podstawowych konwencji MOP dotyczących wolności związkowej, ochrony praw związkowych, dyskryminacji i pracy przymusowej oraz apeluje do Singapuru o dalszą współpracę z MOP z myślą o postępach na rzecz pełnego dostosowania się do postanowień tych konwencji, a docelowo do ich ratyfikacji w rozsądnym terminie;

16.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do skutecznego wdrażania wielostronnych umów środowiskowych, takich jak porozumienie klimatyczne z Paryża, oraz do zrównoważonej gospodarki leśnej i zrównoważonego zarządzania rybołówstwem;

17.  podkreśla, że współpraca regulacyjna jest dobrowolna i nie powinna w żadnym przypadku ograniczać prawa do wprowadzania regulacji;

18.  zachęca strony do pełnego korzystania z postanowień dotyczących współpracy w dziedzinie dobrostanu zwierząt i do ustanowienia, tak szybko jak to możliwe po wejściu w życie umowy o wolnym handlu, wspólnej grupy roboczej w celu uzgodnienia planu działania dotyczącego odpowiednich sektorów, np. dobrostanu ryb w akwakulturze;

19.  podkreśla, że zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w monitorowanie wdrażania umowy ma kluczowe znaczenie i wzywa do szybkiego utworzenia krajowych grup doradczych po wejściu umowy w życie, a także do zapewnienia zrównoważonego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w tych grupach; wzywa Komisję do przeznaczenia na ten cel wystarczających środków finansowych, aby umożliwić im skuteczną działalność oraz udzielić wsparcia w celu zapewnienia konstruktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego;

20.  zauważa, że w umowie o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem przewidziano możliwość zawieszenia przez UE umowy o wolnym handlu w przypadku łamania podstawowych praw człowieka przez Singapur;

21.  wzywa Komisję do jak najszybszego i rozsądnego wykorzystania klauzuli dotyczącej ogólnego przeglądu umowy, aby poprawić egzekwowalność postanowień dotyczących pracy i środowiska, w tym w ostateczności za pomocą mechanizmu opartego na sankcjach, który stanowiłby jedną z wielu metod egzekwowania prawa;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Singapuru.

(1) Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 30.
(2) Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 21.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0088.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności