Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0095M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0049/2019

Внесени текстове :

A8-0049/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0091

Приети текстове
PDF 139kWORD 55k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07979/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна (07980/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8‑0447/2018),

—  като взе предвид указанията от 23 април 2007 г. за водене на преговори за споразумение за свободна търговия (ССТ) с държавите — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

—  като взе предвид решението на Съвета от 22 декември 2009 г. за продължаване на двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на АСЕАН, като се започне със Сингапур,

—  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции(1),

—  като взе предвид измененията от 12 септември 2011 г. на първоначалните указания за водене на преговори за упълномощаване на Комисията да води преговори в областта на инвестициите,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид становището на Съда от 16 май 2017 г. по процедура 2/15(4), поискано на 10 юли 2015 г. от Комисията съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2018 г. относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека(5),

—  като взе предвид Правилата на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) за прозрачността при основаващ се на договор арбитраж между инвеститор и държава,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

—  като взе предвид ДФЕС, в частност част пета, дялове I, II и V от него, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(6) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0049/2019),

A.  като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят еднакви основни ценности, сред които демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, културното и езиковото многообразие и силна ангажираност с основаната на правила търговия в рамките на многостранната търговска система;

Б.  като има предвид, че ЕС е най-големият получател и източник на преки чуждестранни инвестиции в световен мащаб;

В.  като има предвид, че Сингапур е осмата по големина дестинация за преките чуждестранни инвестиции на ЕС и първата в региона на АСЕАН;

Г.  като има предвид, че Сингапур е безспорно най-големият партньор на ЕС в Югоизточна Азия, като малко по-малко от една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона се дължат именно на него. като има предвид, че над 10 000 европейски дружества имат регионални офиси в Сингапур и работят нормално, в условия на правна сигурност и стабилност;

Д.  като има предвид, че Сингапур е първата по значимост дестинация за европейските инвестиции в Азия, като двустранните инвестиции достигнаха 256 милиарда евро през 2016 г.;

Е.  като има предвид, че в момента има над 3 000 действащи международни инвестиционни договора и че държавите — членки на ЕС, са страни по около 1 400;

Ж.  като има предвид, че това е първото споразумение „единствено за защита на инвестициите“, сключено между ЕС и трета държава след дискусии между институциите относно новата структура на споразуменията за свободна търговия на ЕС въз основа на Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.;

З.  като има предвид, че с оглед на новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и свързания механизъм за прилагане — инвестиционната съдебна система, през 2017 г. Сингапур се съгласи на преразглеждане на разпоредбите за защита на инвестициите, договорени през 2014 г., и следователно на провеждането на преговори по вече договореното споразумение;

И.  като има предвид, че споразумението се основава на разпоредбите за защита на инвестициите, включени във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада, ратифицирано от Парламента на 15 февруари 2017 г.;

Й.  като има предвид, че на 6 септември 2017 г. Белгия поиска от Съда на Европейския съюз становище относно съвместимостта на разпоредбите за инвестиционната съдебна система на ВИТС с Договорите на ЕС;

К.  като има предвид, че развитите икономики с правилно функциониращи съдебни системи правят необходимостта от механизми за уреждане на спорове между инвеститор и държава не така належаща, въпреки че тези механизми могат да осигурят по-бързо решаване на споровете; като има предвид все пак, че създаването на независим многостранен инвестиционен съд ще повиши доверието в системата и правната сигурност;

Л.  като има предвид, че споразумението ще замени действащите двустранни инвестиционни споразумения между 13 държави – членки на ЕС, и Сингапур, които не включват новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и механизма за неговото прилагане (инвестиционната съдебна система);

М.  като има предвид, че страните се ангажираха да работят за създаването на многостранен инвестиционен съд — инициатива, която се радва на силна подкрепа от Парламента;

Н.  като има предвид, че на 20 март 2018 г. Съветът прие указанията за водене на преговори, с които упълномощи Комисията да договори, от името на ЕС, конвенция за създаването на многостранен инвестиционен съд; като има предвид, че тези указания за водене на преговори бяха оповестени;

О.  като има предвид, че ЕС сключи сходно споразумение за защита на инвестициите с Виетнам, което беше прието от Комисията на 17 октомври 2018 г.;

1.  приветства новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и механизма за неговото прилагане (инвестиционната съдебна система), който замени както спорния механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава, като същевременно отстрани някои от неговите недостатъци, така и индивидуалните подходи, следвани от държавите — членки на ЕС, в действащите двустранни инвестиционни споразумения;

2.  счита, че е от първостепенно значение, че споразумението ще осигури високо ниво на защита на инвестициите, прозрачност и отговорност, като същевременно гарантира правото и на двете страни да приемат разпоредби на всички равнища на управление и да преследват легитимни цели на обществените политики, например в областта на общественото здраве и опазването на околната среда; подчертава, че ако една от страните приеме разпоредби, които имат отрицателно въздействие върху дадена инвестиция или върху очакваната печалба на даден инвеститор, това само по себе си няма да съставлява нарушение на стандартите за защита на инвестициите и следователно няма да изисква обезщетение; подчертава, че споразумението не следва по никакъв начин да ограничава независимостта на социалните партньори и правата на синдикалните организации;

3.  подчертава, че споразумението гарантира, че инвеститорите от ЕС в Сингапур няма да бъдат дискриминирани спрямо местните инвеститори, и ги защитава ефективно от незаконно отчуждаване;

4.  припомня, че инвестиционната съдебна система предвижда създаването на първоинстанционен инвестиционен съд и апелативен съд, чиито членове ще трябва да притежават сравними квалификации с тези на съдиите в Международния съд, включително експертен опит в областта на международното публично право, а не само в областта на търговското право, и ще трябва да спазват строги правила за независимост, почтеност и етично поведение чрез задължителен кодекс за поведение, предназначен да предотвратява конфликти на интереси;

5.  приветства факта, че за производствата пред трибуналите ще се прилагат правила за прозрачност, че документите по делата ще бъдат публично достъпни и че изслушванията ще бъдат публични; счита, че повишаването на прозрачността ще спомогне за изграждането на обществено доверие в системата; приветства освен това яснотата по отношение на основанията, въз основа на които даден инвеститор може да внесе иск, което осигурява допълнителна прозрачност и безпристрастност на процеса;

6.  подчертава, че трети страни, като организации по труда и за опазване на околната среда, не притежават процесуална правоспособност и следователно не могат да участват като засегнати страни за прилагане на задълженията на инвеститорите, но могат да подпомагат производствата на инвестиционната съдебна система чрез становища amicus curiae; подчертава факта, че инвестиционният съд продължава да бъде отделна система, само за чуждестранните инвеститори;

7.  подчертава, че търсенето на най-благоприятна правна система не трябва да бъде възможно и че трябва да се избягват множеството паралелни производства;

8.  припомня, че споразумението се основава до голяма степен на разпоредбите за защита на инвестициите по ВИТС, тъй като включва разпоредби относно задълженията на бивши съдии, кодекс за поведение за предотвратяване на конфликти на интереси и напълно функциониращ към момента на сключването му апелативен съд;

9.  приветства ангажимента на Сингапур във връзка със създаването на многостранния инвестиционен съд — независим публичен международен съд, който ще бъде оправомощен да разглежда спорове относно инвестиции между инвеститори и държави, които са приели неговата компетентност по отношение на сключените от тях двустранни инвестиционни споразумения, и чиято крайна цел трябва да бъде реформирането и замяната на настоящия небалансиран, скъпо струващ и фрагментиран режим за закрила на инвестициите; счита, че споразумението е от решаващо значение за постигането на тази цел; насърчава Комисията да продължи да полага усилия за диалог с трети държави с цел създаването на многостранния инвестиционен съд във възможно най-кратки срокове;

10.  приветства решението на Съвета да публикува указанията за водене на преговори от 20 март 2018 г. относно многостранния инвестиционен съд и призовава Съвета да публикува указанията за водене на преговори по всички предходни и бъдещи търговски и инвестиционни споразумения незабавно след приемането им с цел повишаване на прозрачността и обществения контрол;

11.  подчертава факта, че споразумението ще замени действащите двустранни инвестиционни споразумения между 13 държави — членки на ЕС, и Сингапур и по този начин ще осигури по-голяма съгласуваност в сравнение с двустранните инвестиционни споразумения, които се основават на остарели разпоредби за защита на инвестициите и включват механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава; подчертава, че споразумението ще създаде също нови права за искове на инвеститорите в другите 15 държави членки; подчертава, че функционалните национални съдилища са първата инстанция за решаване на инвестиционни спорове, но счита, че споразумението е важна стъпка към реформа на правилата относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове на световно равнище;

12.  изразява съжаление поради липсата на разпоредби относно задълженията на инвеститорите и в този контекст подчертава значението на корпоративната социална отговорност; призовава Комисията да разгледа въпроса за законодателство, което е сходно на разпоредбите относно полезните изкопаеми от зони на конфликт и дървения материал, например за сектора за производство на облекло; припомня значението на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

13.  отбелязва липсата на всеобщ подход по отношение на спазването на правото в областта на правата на човека от страна на корпорациите и на механизми за защита; отбелязва започнатата в ООН работа на отворената междуправителствена работна група относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека с оглед на създаването на обвързващ инструмент на ООН; насърчава Комисията и държавите — членки на ЕС, да участват конструктивно в тази инициатива;

14.  насърчава Комисията да продължи работата си за подобряване на достъпа до инвестиционната съдебна система, особено за малките и средните предприятия (МСП) и по-малките дружества;

15.  призовава Комисията и Сингапур да договорят по-строги санкции, в случай че член на съдилищата не спазва кодекса за поведение, и да гарантират въвеждането им веднага след влизането в сила на споразумението;

16.  счита, че одобряването на споразумението ще даде по-голямо преимущество на ЕС за договаряне на сходни споразумения с другите държави от АСЕАН с оглед на установяването на сходни правила за защита на инвестициите в целия регион;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Република Сингапур.

(1) ОВ C 296Е, 2.10.2012 г., стр. 34.
(2) OВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 40.
(3) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.
(4) Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0382.
(6) Приети текстове, P8_TA(2019)0090.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност