Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0095M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0049/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0049/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0091

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 140kWORD 56k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07979/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07980/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C8-0447/2018),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τα κράτη μέλη του Συνδέσμου των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, να επιδιώξει διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ με μεμονωμένα κράτη μέλη του ASEAN, αρχής γενομένης από τη Σινγκαπούρη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις, της 12ης Σεπτεμβρίου 2011, επί των αρχικών διαπραγματευτικών οδηγιών, με σκοπό να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 16ης Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας 2/15(4), η οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(5),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης, της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, συγκεκριμένα δε το πέμπτο μέρος, τίτλοι Ι, ΙΙ και V και ακόμη πιο συγκεκριμένα το άρθρο 207, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 13ης Φεβρουαρίου 2019(6) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0049/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Σινγκαπούρη μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες, αξίες όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς και μια ισχυρή δέσμευση υπέρ του βασισμένου σε κανόνες εμπόριο εντός πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως τόσο ως προς τις εισερχόμενες όσο και ως προς τις εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σινγκαπούρη αποτελεί τον όγδοο κατά σειρά προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων από την ΕΕ και τον πρώτο στην περιοχή του ASEAN·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σινγκαπούρη αποτελεί μακράν τον σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ στην περιοχή, δεδομένου ότι εμπλέκεται σχεδόν στο ένα τρίτο των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και ASEAN και περίπου στα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιφερειών. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 10 000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα περιφερειακά γραφεία τους στη Σινγκαπούρη και λειτουργούν υπό απολύτως φυσιολογικές συνθήκες, σε πλαίσιο ασφάλειας δικαίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σινγκαπούρη είναι ο υπ’ αριθμόν ένα προορισμός για ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, με τα διμερή επενδυτικά αποθέματα να φτάνουν τα 256 δισεκατομμύρια EUR το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 3 000 διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες σε ισχύ και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη σε περίπου 1 400·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η πρώτη συμφωνία αποκλειστικά για την προστασία των επενδύσεων που συνάπτεται μεταξύ ΕΕ και τρίτης χώρας μετά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων, σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική των ΣΕΣ της ΕΕ, στη βάση της γνωμοδότησης 2/15 του ΔΕΕ της 16ης Μαΐου 2017·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της νέας προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και του μηχανισμού επιβολής που αυτή προβλέπει, του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS), το 2017 η Σινγκαπούρη συμφώνησε να αναθεωρήσει τις διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2014, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο ξανά μια ολοκληρωμένη συμφωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), η οποία κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, το Βέλγιο ζήτησε γνωμοδότηση του ΔΕΕ σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της ΕΕ των σχετικών με το ICS διατάξεων της CETA·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες με εύρυθμα δικαστικά συστήματα καθιστούν λιγότερο σημαντική την ανάγκη για μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους, μολονότι οι μηχανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν ενδεχομένως ταχύτερη επίλυση των διαφορών· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι η σύσταση ενός ανεξάρτητου πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο σύστημα και την ασφάλεια δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 13 κρατών μελών της ΕΕ και της Σινγκαπούρης, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της (ICS)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν τη σύσταση πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου, πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα από το Κοινοβούλιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαρτίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος της ΕΕ, σύμβαση για τη σύσταση πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματευτικές οδηγίες έχουν δημοσιοποιηθεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνάψει παρόμοια συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων με το Βιετνάμ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2018·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της (ICS), προς αντικατάσταση τόσο του αμφιλεγόμενου μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών-κράτους (ISDS), επιλύοντας ταυτόχρονα ορισμένες από τις αδυναμίες του, όσο και των επιμέρους προσεγγίσεων που ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ)·

2.  θεωρεί ουσιώδες το ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου και παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς για αμφότερες τις πλευρές στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι εάν ένα μέρος θεσπίζει ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να επηρεάζεται αρνητικά μια επένδυση ή εάν παρεμβάλλεται στις προσδοκίες των επενδυτών όσον αφορά τα κέρδη, κάτι τέτοιο από μόνο του δεν ισοδυναμεί με παραβίαση των προτύπων προστασίας των επενδύσεων και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται καμία αποζημίωση· επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα·

3.  τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι οι επενδυτές της ΕΕ στη Σινγκαπούρη δεν θα υφίστανται διακρίσεις έναντι των επενδυτών από τη Σινγκαπούρη και προστατεύει δεόντως τους πρώτους από αθέμιτες απαλλοτριώσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι το ICS προβλέπει τη σύσταση διαρκούς επενδυτικού πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα ανάλογα με εκείνα των δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, και θα πρέπει να πληρούν αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και δεοντολογικής συμπεριφοράς μέσω δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι θα εφαρμόζονται κανόνες διαφάνειας στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, θα δίνονται στη δημοσιότητα τα δικόγραφα και οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται δημόσια· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια θα βοηθήσει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στο σύστημα· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την αποσαφήνιση όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ένας επενδυτής μπορεί να ασκήσει προσφυγή, γεγονός που εξασφαλίζει επιπρόσθετη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά τη διαδικασία·

6.  τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως είναι οι συνδικαλιστικές και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν διαθέτουν το νομικό καθεστώς που απαιτεί το δικαστήριο για να συμμετάσχουν ως διάδικοι και να απαιτήσουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους από τους επενδυτές, αλλά μπορούν να συμβάλουν στις διαδικασίες του ICS μέσω φιλικών παρατηρήσεων (amicus curiae)· υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό δικαστήριο εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστό σύστημα για αλλοδαπούς επενδυτές μόνο·

7.  υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να είναι δυνατή η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας και ότι πρέπει να αποφεύγονται πολλαπλές και παράλληλες διαδικασίες·

8.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διατάξεις της CETA για την προστασία των επενδύσεων, δεδομένου ότι ενσωματώνει διατάξεις για τις υποχρεώσεις των πρώην δικαστών, κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, και πλήρως λειτουργικό δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατά τον χρόνο σύναψής της·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Σινγκαπούρης υπέρ της σύστασης του πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου, ενός δημόσιου και ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου το οποίο θα έχει την εξουσία να εκδικάζει διαφορές σχετικά με επενδύσεις μεταξύ επενδυτών και κρατών που θα έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του ως προς τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους, και του οποίου ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η αναθεώρηση και αντικατάσταση του σημερινού ανισοσκελούς, δαπανηρού και κατακερματισμένου καθεστώτος προστασίας των επενδύσεων· θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί αποφασιστικό βήμα προς τον σκοπό αυτό· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες συνεννόησης με τρίτες χώρες προκειμένου να συσταθεί το εν λόγω δικαστήριο το συντομότερο δυνατόν·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιοποιήσει τη διαπραγματευτική οδηγία της 20ής Μαρτίου 2018 σχετικά με το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο και καλεί το Συμβούλιο να δημοσιοποιεί τις διαπραγματευτικές οδηγίες για όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, παρελθόντος και μέλλοντος, αμέσως μετά την έγκρισή τους, προκειμένου να αυξηθούν διαφάνεια και δημόσιος έλεγχος·

11.  επισημαίνει το ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 13 κρατών μελών της ΕΕ και Σινγκαπούρης, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη συνεκτικότητα συγκριτικά με τις ΔΕΣ, οι οποίες βασίζονται σε παρωχημένες διατάξεις προστασίας των επενδύσεων και περιλαμβάνουν ISDS· επισημαίνει ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης νέα δικαιώματα για απαιτήσεις επενδυτών στα εναπομείναντα 15 κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι τα εύρυθμα εθνικά δικαστήρια αποτελούν την πρώτη επιλογή για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών, αλλά θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων κανόνων για την προστασία των επενδύσεων και τη διευθέτηση των διαφορών·

12.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των επενδυτών και επισημαίνει, επ’ ευκαιρία, τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής νομοθεσίας παρόμοιας με εκείνη που ισχύει στους τομείς ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων και ξυλείας, όπως συνέβη με τη βιομηχανία ειδών ένδυσης· υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  σημειώνει την απουσία μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έλλειψη μηχανισμών προσφυγής· σημειώνει τις εργασίες που δρομολογήθηκαν στους κόλπους του ΟΗΕ από την ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό τη θέσπιση δεσμευτικού μέσου του ΟΗΕ· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέρος με εποικοδομητικό πνεύμα στην πρωτοβουλία αυτή·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο ICS, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις μικρότερες εταιρείες·

15.  καλεί την Επιτροπή και τη Σινγκαπούρη να συμφωνήσουν επί αυστηροτέρων κυρώσεων σε περίπτωση που κάποιο μέλος των δικαστηρίων δεν συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας, και να διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις αυτές είναι εφαρμοστέες αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

16.  θεωρεί ότι η έγκριση της συμφωνίας θα δώσει στην ΕΕ μεγαλύτερη επιρροή κατά τη διαπραγμάτευση παρόμοιων συμφωνιών με τις άλλες χώρες του ASEAN, με σκοπό τη θέσπιση παρόμοιων κανόνων για την προστασία των επενδύσεων σε ολόκληρη την περιοχή·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης.

(1) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 34.
(2) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 40.
(3) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(4) Γνώμη του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0382.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2019)0090.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου