Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0095M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0049/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0049/2019

Rasprave :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0091

Usvojeni tekstovi
PDF 130kWORD 53k
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg
Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. veljače 2019. o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07979/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (07980/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207 stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) (C8-0447/2018),

–  uzimajući u obzir pregovaračke smjernice od 23. travnja 2007. za sporazum o slobodnoj trgovini s državama članicama Udruge zemalja jugoistočne Azije (ASEAN),

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća od 22. prosinca 2009. o pokretanju bilateralnih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s pojedinim državama članicama ASEAN-a, počevši sa Singapurom,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2011. o budućoj europskoj politici međunarodnih ulaganja(1),

–  uzimajući u obzir izmjene početnih pregovaračkih smjernica o ovlašćivanju Komisije da pregovara o ulaganjima od 12. rujna 2011.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1219/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja(3),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 14. listopada 2015. naslovljenu „Trgovina za sve: Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497),

–  uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije od 16. svibnja 2017. u postupku 2/15(4), koje je Komisija zatražila 10. srpnja 2015. u skladu s člankom 218. stavkom 11. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. listopada 2018. o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava(5),

–  uzimajući u obzir pravila Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) o transparentnosti u arbitraži između ulagača i države na temelju ugovora,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegovu glavu V. o vanjskom djelovanju Unije,

–  uzimajući u obzir UFEU, osobito dio peti, glave I., II i V., posebno članak 207., zajedno s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 13. veljače 2019.(6) o nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0049/2019),

A.  budući da EU i Singapur dijele jednake temeljne vrijednosti, uključujući demokraciju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava, kulturne i jezične raznolikosti i snažnu posvećenost multilateralnom trgovinskom sustavu temeljenom na pravilima;

B.  budući da je EU vodeći primatelj i izvor izravnih stranih ulaganja na svjetskoj razini;

C.  budući da je Singapur osmo najveće odredište za izravna strana ulaganja EU-a i prvo u regiji ASEAN-a;

D.  budući da je Singapur daleko najveći partner EU-a u jugoistočnoj Aziji te je odgovoran za tek nešto manje od jedne trećine trgovine robom i uslugama između EU-a i ASEAN-a te za oko dvije trećine svih ulaganja između tih dviju regija. budući da više od 10 000 europskih poduzeća ima regionalne urede u Singapuru i da normalno posluju u kontekstu pravne sigurnosti;

E.  budući da je Singapur glavno odredište europskih ulaganja u Aziji, s bilateralnim ulaganjima u iznosu od 256 milijardi EUR 2016.;

F.  budući da je trenutačno na snazi više od 3000 međunarodnih ugovora o ulaganju i da su države članice EU-a strane u otprilike njih 1 400;

G.  budući da je ovo prvi sporazum koji se odnosi „samo na zaštitu ulaganja” sklopljen između EU-a i treće zemlje nakon rasprava među institucijama o novoj strukturi sporazuma o slobodnoj trgovini EU-a na temelju mišljenja Suda Europske unije 2/15 od 16. svibnja 2017.;

H.  budući da se s obzirom na novi pristup EU-a zaštiti ulaganja i njegov mehanizam izvršavanja, sustav sudova za ulaganja (ICS), Singapur 2017. složio s preispitivanjem odredbi o zaštiti ulaganja koje su dogovorene 2014., a time i ponovnim otvaranjem zaključenog sporazuma;

I.  budući da se sporazum temelji na odredbama o zaštiti ulaganja uključenima u Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum između EU-a i Kanade (CETA), koji je Parlament ratificirao 15. veljače 2017.;

J.  budući da je 6. rujna 2017. Belgija zatražila mišljenje Suda Europske unije o usklađenosti odredbi o ICS-u sadržanih u CETA-i s ugovorima EU-a;

K.  budući da razvijena gospodarstva s ispravno funkcionirajućim pravosuđem smanjuju potrebu za mehanizmima za rješavanje sporova između ulagača i države, iako se tim mehanizmima može osigurati brže rješavanje sporova; budući da bi, usprkos tome, uspostava neovisnog multilateralnog suda za ulaganja povećala povjerenje u sustav i pravnu sigurnost;

L.  budući da će sporazum zamijeniti postojeće bilateralne ugovore o ulaganju između 13 država članica EU-a i Singapura, koji ne uključuju novi pristup EU-a zaštiti ulaganja i njegov mehanizam izvršavanja (ICS);

M.  budući da su stranke posvećene ulaganju napora u multilateralni sud za ulaganja, inicijativu koju Parlament snažno podržava;

N.  budući da je Vijeće 20. ožujka 2018. donijelo pregovaračke smjernice kojima se Komisiji odobrava da u ime EU-a pregovora o konvenciji kojom se uspostavlja multilateralni sud za ulaganja; budući da su te pregovaračke smjernice objavljene;

O.  budući da je EU sklopio sličan sporazum o zaštiti ulaganja s Vijetnamom, koji je Komisija usvojila 17. listopada 2018.;

1.  pozdravlja novi pristup EU-a zaštiti ulaganja i njegov mehanizam izvršavanja (ICS) koji je zamijenio kontroverzno rješavanje sporova između ulagača i države (ISDS), čime se uklanjaju neki od njegovih nedostataka, kao i individualni pristup država članica u postojećim bilateralnim ugovorima o ulaganju;

2.  smatra nužnim da se sporazumom osigura visoka razina zaštite ulaganja, transparentnost i odgovornost, uz zaštitu prava na reguliranje na svim razinama upravljanja i provođenje legitimnih ciljeva javne politike, kao što su javno zdravlje i zaštita okoliša; ističe da, ako jedna strana odluči djelovati na način koji negativno utječe na ulaganje ili utječe na očekivanja ulagača u pogledu dobiti, to samo po sebi ne bi dovelo do kršenja standarda zaštite ulaganja i stoga ne bi bila potrebna naknada; ističe da se sporazumom ni na koji način ne smije ograničiti autonomija socijalnih partnera ni sindikalna prava;

3.  ističe da se sporazumom jamči da se ulagače iz EU-a u Singapuru ne diskriminira u usporedbi sa singapurskim ulagačima te da im se njime pruža odgovarajuća zaštita od nezakonitog izvlaštenja;

4.  podsjeća da se ICS-om predviđa uspostavljanje stalnog prvostupanjskog suda za ulaganja i žalbenog suda čiji će članovi morati imati slične kvalifikacije onima koje imaju suci Međunarodnog suda, uključujući stručnost u području javnog međunarodnog prava, a ne samo u području trgovačkog prava, te će morati ispunjavati stroga pravila koja se odnose na neovisnost, integritet i etičko ponašanje kroz obvezujući kodeks ponašanja osmišljen radi sprečavanja sukoba interesa;

5.  pozdravlja činjenicu da će se pravila o transparentnosti primjenjivati na postupke pred sudovima, da će dokumenti predmeta biti javno dostupni i da će saslušanja biti otvorena za javnost; smatra da će veća transparentnost pridonijeti uspostavi povjerenja javnosti u sustav; pozdravlja nadalje jasnoću pravila prema kojima ulagač može podnijeti zahtjev, a kojima se jamči dodatna transparentnost i pravednost postupka;

6.  naglašava da treće strane, kao što su organizacije za rad i zaštitu okoliša, nemaju pravnu sposobnost pred sudovima i stoga ne mogu sudjelovati kao oštećene strane radi izvršavanja obveza ulagača, ali mogu doprinijeti postupku ICS pomoću podnesaka amicus curiae; naglašava činjenicu da je investicijski sud i dalje zaseban sustav samo za strane ulagače;

7.  naglašava da traženje najpovoljnijeg pravnog sustava (engl. „forum shopping”) ne smije biti moguće te da se moraju izbjegavati višestruki i istodobni postupci;

8.  podsjeća da sporazum predstavlja poboljšanje odredbi o zaštiti ulaganja navedenih u CETA-i s obzirom na to da su u njega uključene odredbe o obvezama za bivše suce, kodeks ponašanja za sprečavanje sukoba interesa i žalbeni sud koji potpuno funkcionira u vrijeme njegova sklapanja;

9.  pozdravlja predanost Singapura za uspostavu multilateralnog suda za ulaganja, javnog i neovisnog međunarodnog suda koji će biti ovlašten rješavati sporove o ulaganjima između ulagača i država, koji je prihvatio svoju nadležnost nad njihovim bilateralnim ugovorima o ulaganju i čiji glavni cilj mora biti reformirati i zamijeniti trenutačni neuravnoteženi, skupi i rascjepkani režim zaštite ulaganja; smatra da je sporazum ključan korak u tom pogledu; potiče Komisiju da nastavi ulagati napore u komunikaciju s trećim zemljama kako bi se uspostavio multilateralni sud za ulaganja što je prije moguće;

10.  pozdravlja odluku Vijeća da objavi pregovaračku smjernicu od 20. ožujka 2018. o multilateralnom sudu za ulaganja i poziva Vijeće da objavi sve pregovaračke smjernice za sve prethodne i buduće sporazume o trgovini i ulaganju odmah nakon njihova usvajanja kako bi se povećala transparentnost i javni nadzor;

11.  naglašava da će sporazum zamijeniti postojeće bilateralne ugovore o ulaganju između 13 država članica EU-a i Singapura te time pružiti veću usklađenost od tih ugovora koji se temelje na zastarjelim odredbama o zaštiti ulaganja i uključuju rješavanje sporova između ulagača i države (ISDS); naglašava da će se sporazumom također stvoriti nova prava za potraživanja ulagača u preostalih 15 država članica; naglašava da su funkcionalni nacionalni sudovi glavna instanca za rješavanje sporova ulagača, ali smatra da je sporazum važan korak prema reformi globalnih pravila o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova;

12.  izražava žaljenje zbog nedostatka odredbi o obvezama ulagača te u tom kontekstu ističe važnost korporativne društvene odgovornosti; poziva Komisiju da razmotri zakonodavstvo slično onome o mineralima iz područja zahvaćenih sukobima i drvnoj građi za tekstilnu industriju; podsjeća na važnost Smjernica OECD-a za multinacionalna poduzeća i Vodećih načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima;

13.  napominje da ne postoji globalni pristup u pogledu usklađenosti poduzeća sa zakonodavstvom o ljudskim pravima i dostupnim pravnim lijekovima; prima na znanje posao koji je u UN-u započela otvorena međuvladina radna skupina o transnacionalnim korporacijama i drugim trgovačkim društvima u pogledu ljudskih prava o utvrđivanju obvezujućeg instrumenta UN-a; potiče Komisiju i države članice EU-a da se konstruktivno uključe u tu inicijativu;

14.  potiče Komisiju da nastavi svoj rad na tome da ICS učini dostupnijim, prije svega MSP-ovima i manjim poduzećima;

15.  poziva Komisiju i Singapur da postignu dogovor oko strožih kazni u slučaju da član suda ne postupa u skladu s kodeksom ponašanja i da zajamče njihovo provođenje čim ovaj sporazum stupi na snagu;

16.  smatra da će odobrenjem ovog sporazuma EU imati veći utjecaj u pregovaranju o sličnim sporazumima s drugim zemljama ASEAN-a u cilju utvrđivanja sličnih pravila o zaštiti ulaganja diljem regije;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Republike Singapura.

(1) SL CE 296, 2.10.2012., str. 34.
(2) SL L 351, 20.12.2012., str. 40.
(3) SL C 101, 16.3.2018., str. 30.
(4) Mišljenje Suda od 16. svibnja 2017., 2/15, ECLI:EU:C: 2017./376.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0382.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0090.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti