Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0095M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0049/2019

Texte depuse :

A8-0049/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.9

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0091

Texte adoptate
PDF 131kWORD 53k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07979/2018),

–  având în vedere proiectul de acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (07980/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C8-0447/2018),

–  având în vedere Directivele de negociere din 23 aprilie 2007 pentru un acord de liber schimb (ALS) cu statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

–  având în vedere decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de a purta negocieri bilaterale în vederea încheierii unor ALS cu statele membre individuale ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), începând cu Singapore,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale(1),

–  având în vedere modificările aduse la 12 septembrie 2011 directivelor de negociere inițiale, pentru a autoriza Comisia să negocieze cu privire la investiții,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1219/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție din 16 mai 2017 în cadrul procedurii 2/15(4), solicitat la 10 iulie 2015 de către Comisia Europeană, în temeiul articolului 218 alineatul (11) din TFUE,

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2018 referitoare la contribuția UE la un Instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi cu caracteristici transnaționale în ceea ce privește drepturile omului(5),

–  având în vedere Normele privind transparența în arbitrajul investitori-stat ale Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional (UNCITRAL),

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special titlul V privind acțiunea externă a Uniunii,

–  având în vedere TFUE, în special Partea a cincea, Titlurile I, II și V, îndeosebi articolul 207, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 13 februarie 2019(6) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0049/2019),

A.  întrucât UE și Singapore au în comun aceleași valori fundamentale, printre care democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului, diversitatea culturală și lingvistică și un angajament ferm față de schimburile comerciale reglementate în sistemul comercial multilateral;

B.  întrucât UE este principalul beneficiar și principala sursă de investiții străine directe din lume;

C.  întrucât Singapore este a opta cea mai mare destinație pentru investițiile străine directe din UE și prima din regiunea ASEAN;

D.  întrucât Singapore este de departe cel mai important partener al UE din Asia de Sud-Est, asigurând aproape o treime din comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și ASEAN și aproximativ două treimi din investițiile dintre cele două regiuni; întrucât peste 10 000 de întreprinderi europene își au birourile regionale în Singapore și operează în condiții normale, într-un cadru caracterizat de securitate și certitudine juridică;

E.  întrucât Singapore este prima destinație a investițiilor europene din Asia, stocurile de investiții bilaterale ridicându-se la 256 de miliarde EUR în 2016;

F.  întrucât în prezent există peste 3 000 de tratate internaționale de investiții în vigoare, iar statele membre ale UE sunt parte la circa 1 400 dintre acestea;

G.  întrucât acesta este primul acord care vizează „doar protecția investițiilor” încheiat între UE și o țară terță în urma discuțiilor purtate între instituții pe marginea noii arhitecturi a ALS semnate de UE pe baza avizului CJUE 2/15 din 16 mai 2017;

H.  întrucât, având în vedere noua abordare a UE privind protecția investițiilor și mecanismul său de asigurare a respectării dispozițiilor, și anume sistemul jurisdicțional în materie de investiții (ICS), Singapore a fost de acord, în 2017, să reexamineze dispozițiile privind protecția investițiilor negociate în 2014, redeschizând astfel un acord închis;

I.  întrucât acordul se bazează pe dispoziții privind protecția investițiilor incluse în Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA), care a fost ratificat de Parlament la 15 februarie 2017;

J.  întrucât, la 6 septembrie 2017, Belgia a solicitat avizul CJUE privind compatibilitatea dispozițiilor CETA privind sistemul jurisdicțional în materie de investiții cu tratatele UE;

K.  întrucât economiile dezvoltate cu sisteme judiciare care funcționează corespunzător fac ca nevoia unor mecanisme de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat să fie mai puțin importantă, deși aceste mecanisme pot asigura soluționarea mai rapidă a litigiilor; întrucât, cu toate acestea, înființarea unei instanțe multilaterale independente pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții ar consolida încrederea în sistem și securitatea juridică;

L.  întrucât acordul va înlocui tratatele bilaterale de investiții existente între 13 state membre ale UE și Singapore, care nu includ noua abordare a UE față de protecția investițiilor și mecanismul său de asigurare a respectării dispozițiilor (ICS);

M.  întrucât părțile s-au angajat să urmărească instituirea unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții, o inițiativă puternic susținută de Parlament;

N.  întrucât, la 20 martie 2018, Consiliul a adoptat directivele de negociere prin care a autorizat Comisia să negocieze, în numele UE, o convenție de instituire a unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții; întrucât aceste directive de negociere au fost făcute publice;

O.  întrucât UE a încheiat un acord similar privind protecția investițiilor cu Vietnamul, acord care a fost adoptat de Comisie la 17 octombrie 2018,

1.  salută noua abordare a UE în materie de protecție a investițiilor și mecanismul de punere în aplicare a acesteia (ICS), care înlocuiesc atât soluționarea controversată a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS), abordând unele dintre deficiențele acestuia, cât și abordările individuale urmate de statele membre ale UE în tratatele bilaterale de investiții (TBI) existente;

2.  consideră esențial faptul că acordul va asigura un nivel ridicat de protecție a investițiilor, de transparență și de responsabilitate, garantând, în același timp, dreptul celor două părți de a reglementa la toate nivelurile guvernamentale și de a urmări obiective de politici publice legitime, cum ar fi sănătatea publică și protecția mediului; subliniază că, dacă o parte reglementează într-un mod care afectează negativ o investiție sau contravine așteptărilor investitorului legate de profit, acest lucru nu constituie, în sine, o încălcare a standardelor în materie de protecție a investițiilor și nu necesită, prin urmare, nicio compensare; subliniază că acordul nu trebuie să restricționeze în niciun fel autonomia partenerilor sociali și drepturile sindicatelor;

3.  subliniază că acordul garantează faptul că investitorii din UE aflați în Singapore nu vor fi discriminați în raport cu investitorii singaporezi și îi protejează în mod corespunzător de exproprieri ilegitime;

4.  reamintește că ICS are în vedere înființarea unui tribunal permanent de primă instanță pentru investiții și a unei curți de apel, ai căror membri vor trebui să dețină calificări comparabile cu cele deținute de judecătorii Curții Internaționale de Justiție, inclusiv expertiză în drept internațional public și nu doar în drept comercial, și vor trebui să respecte norme stricte de independență, integritate și comportament etic prin intermediul unui cod de conduită obligatoriu conceput pentru a preveni conflictele de interese;

5.  salută faptul că normele în materie de transparență se vor aplica procedurilor în instanță, precum și faptul că documentele aferente cauzelor vor fi făcute publice, iar audierile vor fi deschise publicului; este de părere că o mai mare transparență va contribui la generarea încrederii publice în sistem; salută, în plus, claritatea în ceea ce privește motivele în baza cărora pot fi introduse reclamații de către investitori, care asigură o transparență și o corectitudine suplimentară a procesului;

6.  subliniază că terțe părți, cum ar fi organizațiile care promovează drepturile lucrătorilor și protecția mediului, nu dețin calitatea procesuală activă pentru a sesiza instanțele și, prin urmare, nu pot interveni în calitate de părți afectate pentru a impune respectarea obligațiilor investitorilor, însă pot contribui la procedurile sistemului jurisdicțional în materie de investiții prin intermediul unor observații de tip amicus curiae; subliniază că instanța pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții constituie în continuare un sistem separat destinat exclusiv investitorilor străini;

7.  subliniază faptul că trebuie să fie împiedicate încercările de a căuta instanța cea mai favorabilă și să fie evitate procedurile multiple și paralele;

8.  reamintește că acordul se bazează în mod semnificativ pe dispozițiile privind protecția investițiilor din CETA, deoarece include dispoziții privind unele obligații pentru foștii judecători, un cod de conduită pentru a preveni conflictele de interese și o curte de apel pe deplin funcțională la momentul încheierii sale;

9.  salută angajamentul Republicii Singapore față de instituirea instanței multilaterale dedicate investițiilor, un tribunal internațional public și independent, care va avea competența de a statua asupra litigiilor privind investițiile dintre investitori și statele care i-au acceptat jurisdicția asupra acordurilor lor bilaterale de investiții și al cărui obiectiv suprem trebuie să fie de a reforma și de a înlocui actualul sistem dezechilibrat, costisitor și fragmentat de protecție a investițiilor; consideră acordul o piatră de temelie esențială în acest scop; încurajează Comisia să își continue eforturile de sensibilizare a țărilor terțe în vederea instituirii instanței multilaterale dedicate investițiilor cât mai curând posibil;

10.  salută decizia Consiliului de a face publică directiva de negociere din 20 martie 2018 privind instanța multilaterală pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții și face apel la Consiliu să facă publice directivele de negociere referitoare la toate acordurile comerciale și de investiții anterioare și viitoare, imediat după adoptarea acestora, pentru a spori transparența și a asigura un control public mai riguros;

11.  subliniază faptul că acordul va înlocui tratatele bilaterale de investiții (TBI) existente între 13 state membre ale UE și Singapore și va asigura astfel o mai mare coerență în comparație cu TBI, care se bazează pe dispoziții depășite privind protecția investițiilor și includ ISDS; subliniază că acordul va crea, de asemenea, noi drepturi care le vor permite investitorilor să introducă reclamații în celelalte 15 state membre; subliniază că instanțele naționale funcționale reprezintă o primă opțiune pentru soluționarea litigiilor cu investitorii, însă este de părere că acordul constituie un pas important înspre reformarea normelor mondiale privind protecția investițiilor și soluționarea litigiilor;

12.  regretă lipsa unor dispoziții privind responsabilitățile investitorilor și subliniază, în acest context, importanța principiului responsabilității sociale a întreprinderilor; invită Comisia să aibă în vedere adoptarea unei legislații similare cu cea referitoare la minereurile din zone de conflict și la lemn, cum este, spre exemplu, legislația în sectorul confecțiilor; subliniază importanța Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale și a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

13.  ia act de lipsa unei abordări la nivel mondial în legătură cu respectarea de către întreprinderi a legislației privind drepturile omului și de absența unor mecanisme de remediere funcționale; ia act de activitatea demarată la nivelul ONU în cadrul grupului de lucru interguvernamental deschis privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi comerciale în raport cu respectarea drepturilor omului privind instituirea unui instrument cu caracter obligatoriu al ONU; încurajează Comisia și statele membre ale UE să adopte o abordare constructivă în legătură cu această inițiativă;

14.  încurajează Comisia să își continue eforturile pentru a face sistemul jurisdicțional în materie de investiții mai accesibil, în special pentru IMM-uri și pentru societățile mai mici;

15.  invită Comisia și Republica Singapore să convină asupra unor sancțiuni mai dure în cazul în care membrul unui tribunal nu respectă codul de conduită și să asigure aplicabilitatea lor din momentul intrării în vigoare a acestui acord;

16.  este de părere că aprobarea acordului îi va conferi UE mai multă influență pentru a negocia acorduri similare cu alte țări ASEAN în vederea instituirii unor norme similare privind protecția investițiilor în întreaga regiune;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Singapore.

(1) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 34.
(2) JO L 351, 20.12.2012, p. 40.
(3) JO C 101, 16.3.2018, p. 30.
(4) Avizul Curții de Justiție din 16 mai 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2018)0382.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2019)0090.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate