Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0095M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0049/2019

Predkladané texty :

A8-0049/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0091

Prijaté texty
PDF 139kWORD 48k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07979/2018),

–  so zreteľom na návrh dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (07980/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) (C8‑0447/2018),

–  so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 o dohode o voľnom obchode s členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi združenia ASEAN počnúc Singapurom,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike(1),

–  so zreteľom na zmeny pôvodných smerníc na rokovania z 12. septembra 2011 s cieľom splnomocniť Komisiu na rokovanie o investíciách,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017 v konaní 2/15(4), ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 2015 podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2018 o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva(5),

–  so zreteľom na pravidlá o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej hlavu V týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na ZFEÚ, a najmä na piatu časť, hlavy I, II a V tejto zmluvy, konkrétne článok 207, v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bod v),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. februára 2019(6) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0049/2019),

A.  keďže EÚ a Singapur majú rovnaké základné hodnoty vrátane demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a pevného záväzku k obchodu založenému na pravidlách v rámci multilaterálneho obchodnému systému;

B.  keďže EÚ je hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií na celom svete;

C.  keďže Singapur je ôsmym najväčším miestom určenia priamych zahraničných investícií EÚ a prvým v regióne ASEAN;

D.  keďže Singapur je zďaleka najväčším partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii, na ktorého pripadá necelá jedna tretina obchodu s tovarom a so službami medzi EÚ a ASEAN-om a približne dve tretiny všetkých investícií medzi oboma regiónmi; keďže viac ako 10 000 európskych spoločností má v Singapure svoje regionálne zastúpenie a funguje za zvyčajných podmienok v prostredí právnej istoty a bezpečnosti;

E.  keďže Singapur je preferovanou lokalitou pre európske investície v Ázii, pričom stav bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2016 úroveň 256 miliárd EUR;

F.  keďže v súčasnosti je v platnosti viac ako 3 000 medzinárodných investičných dohôd a členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami v približne 1 400 z nich;

G.  keďže toto je prvá dohoda výlučne o ochrane investícií uzatvorená medzi EÚ a treťou krajinou po diskusiách inštitúcií o novej štruktúre dohôd o voľnom obchode EÚ na základe stanoviska ESD 2/15 zo 16. mája 2017;

H.  keďže vzhľadom na nový prístup EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmu presadzovania, systému investičných súdov (ICS), v roku 2017 Singapur súhlasil s preskúmaním ustanovení o ochrane investícií dohodnutých v roku 2014, a teda s opätovným otvorením uzavretej dohody;

I.  keďže dohoda vychádza z ustanovení o ochrane investícií zahrnutých do komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA), ktorú Európsky parlament ratifikoval 15. februára 2017;

J.  keďže Belgicko 6. septembra 2017 požiadalo SD o stanovisko k zlučiteľnosti ustanovení o ICS dohody CETA so zmluvami EÚ;

K.  keďže rozvinuté ekonomiky s riadne fungujúcim súdnictvom znižujú naliehavosť potreby mechanizmov na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom, hoci tieto mechanizmy môžu zabezpečiť rýchlejšie riešenie sporov; keďže aj napriek tomu by zriadenie nezávislého mnohostranného investičného súdu posilnilo dôveru v systém a právnu istotu;

L.  keďže dohoda nahradí existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 13 členskými štátmi EÚ a Singapurom, ktoré neobsahujú nový prístup EÚ k ochrane investícií ani príslušný mechanizmus presadzovania (ICS);

M.  keďže sa strany zaviazali, že budú pokračovať v systéme mnohostranného investičného súdu, čo je iniciatíva, ktorú výrazne podporuje Európsky parlament;

N.  keďže 20. marca 2018 Rada prijala smernice na rokovania, ktorými sa Komisia poveruje rokovať v mene EÚ o dohovore o zriadení mnohostranného investičného súdu; keďže tieto smernice na rokovania boli zverejnené;

O.  keďže EÚ uzavrela podobnú dohodu o ochrane investícií s Vietnamom, ktorú Komisia prijala 17. októbra 2018;

1.  víta nový prístup EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmu presadzovania (ICS), ktorý nahrádza kontroverzný mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS), ktorý rieši niektoré jeho nedostatky v tomto procese, ako aj individuálne prístupy, ktoré členské štáty EÚ uplatňujú v rámci existujúcich bilaterálnych investičných dohôd;

2.  považuje za veľmi dôležité, že dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií, transparentnosť a zodpovednosť, pričom pre obe zmluvné strany zaručí právo na reguláciu a presadzovanie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako je verejné zdravie a ochrana životného prostredia, a to na všetkých vládnych úrovniach; zdôrazňuje, že ak by jedna strana regulovala spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje investície alebo narúša očakávania investora, pokiaľ ide o zisk, nepôjde o porušenie normy na ochranu investícií ako také, a preto nebude potrebná náhrada; zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať autonómiu sociálnych partnerov a odborových práv;

3.  zdôrazňuje, že dohoda zaručuje, že investori EÚ v Singapure nebudú diskriminovaní v porovnaní so singapurským investorom, a riadne ich chráni pred protiprávnym vyvlastnením;

4.  pripomína, že ICS predpokladá zriadenie stáleho investičný tribunálu prvého stupňa a odvolacieho tribunálu, ktorého členovia budú musieť mať porovnateľnú kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného súdneho dvora vrátane odborných znalostí v oblasti medzinárodného práva verejného, a nielen obchodného práva, a budú musieť spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, bezúhonnosti a etického správania v podobe záväzného kódexu správania určeného na predchádzanie konfliktom záujmov;

5.  víta skutočnosť, že pravidlá transparentnosti sa budú uplatňovať na konania pred tribunálmi, dokumenty o prípadoch budú verejne dostupné a vypočutia sa budú konať na verejnosti; domnieva sa, že vyššia transparentnosť pomôže získať dôveru verejnosti v tento systém; okrem toho víta zrozumiteľnosť dôvodov, na základe ktorých môže investor podať žalobu, čím sa zabezpečuje ďalšia transparentnosť a spravodlivosť procesu;

6.  zdôrazňuje, že tretie strany, ako sú organizácie pracovníkov a organizácie na ochranu životného prostredia, nemajú právne postavenie na podávanie žalôb pred tribunálmi, a preto nemôžu participovať ako dotknuté strany s cieľom vynucovania plnenia povinností investorov, avšak môžu prispieť ku konaniam ICS prostredníctvom informácií amicus curiae; zdôrazňuje skutočnosť, že investičný súd stále tvorí samostatný systém pre zahraničných investorov;

7.  zdôrazňuje, že nesmie byť možné taktizovanie pri výbere súdu („forum shopping“) a že sa musí zabrániť viacnásobným a paralelným konaniam;

8.  pripomína, že dohoda v značnej miere vychádza z ustanovení o ochrane investícií v dohode CETA, keďže obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinností bývalých sudcov, kódex správania s cieľom predchádzať konfliktom záujmov a plne fungujúci odvolací tribunál v čase jej uzavretia;

9.  víta záväzok Singapuru týkajúci sa zriadenia mnohostranného investičného súdu ako verejného a nezávislého medzinárodného súdu, ktorý bude oprávnený riešiť spory o investíciách medzi investormi a štátmi, ktoré prijali jeho právomoc v oblasti ich bilaterálnych investičných zmlúv a ktorého konečným cieľom musí byť reforma a nahradenie súčasného nevyváženého, nákladného a roztriešteného režimu ochrany investícií; považuje dohodu za kľúčový krok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa; nabáda Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o oslovovanie tretích krajín s cieľom čo najskôr zriadiť mnohostranný investičný súd;

10.  víta rozhodnutie Rady zverejniť smernicu na rokovanie z 20. marca 2018 o mnohostrannom investičnom súde a vyzýva Radu, aby zverejnila smernice pre rokovania týkajúce sa všetkých predchádzajúcich a budúcich obchodných a investičných dohôd, a to bezprostredne po ich prijatí, aby sa zvýšila transparentnosť a verejná kontrola;

11.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohodou sa nahradia existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 13 členskými štátmi EÚ a Singapurom, a tým sa zabezpečí väčšia súdržnosť ako v prípade bilaterálnych investičných dohôd, ktoré sú založené na zastaraných ustanoveniach o ochrane investícií a zahŕňajú mechanizmus ISDS; zdôrazňuje, že dohodou sa takisto vytvoria nové práva na nároky investorov v zostávajúcich 15 členských štátoch; zdôrazňuje, že funkčné vnútroštátne súdy sú hlavnou možnosťou na riešenie sporov investorov, považuje však dohodu za dôležitý krok smerom k reforme globálnych pravidiel o ochrane investícií a urovnávaní sporov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ustanovení o zodpovednosti investorov a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam sociálnej zodpovednosti podnikov; vyzýva Komisiu, aby zvážila právne predpisy podobné tým, ktoré sa týkajú konfliktných minerálov a dreva, napríklad pre odevný priemysel; pripomína význam usmernení OECD pre nadnárodné podniky a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

13.  konštatuje neexistenciu globálneho prístupu k dodržiavaniu právnych predpisov v oblasti ľudských práv zo strany podnikov a neexistenciu dostupných mechanizmov nápravy; berie na vedomie prácu iniciovanú v rámci OSN zo strany otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny pre nadnárodné korporácie a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami, pokiaľ ide o vytvorenie záväzného nástroja OSN; vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby sa konštruktívne zapojili do tejto iniciatívy;

14.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí viac sprístupniť ICS, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP) a menšie spoločnosti;

15.  vyzýva Komisiu a Singapur, aby sa dohodli na prísnejších sankciách v prípade, že niektorý člen tribunálu nedodržiava kódex správania, a aby zabezpečili ich zavedenie hneď po nadobudnutí účinnosti tejto dohody;

16.  domnieva sa, že schválenie tejto dohody poskytne EÚ väčšiu silu pri vyjednávaní podobných dohôd s inými krajinami združenia ASEAN s cieľom zaviesť podobné pravidlá ochrany investícií v celom regióne;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapurskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(2) Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 40.
(3) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.
(4) Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0382.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2019)0090.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia