Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0095M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0049/2019

Ingivna texter :

A8-0049/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0091

Antagna texter
PDF 130kWORD 49k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution)
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07979/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07980/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 och 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (C8–0447/2018),

–  med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 23 april 2007 för ett frihandelsavtal med medlemsstaterna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean),

–  med beaktande av rådets beslut av den 22 december 2009 att föra bilaterala förhandlingar om frihandelsavtal med enskilda medlemsstater i Asean, till att börja med Singapore,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar(1),

–  med beaktande av ändringarna av den 12 september 2011 av de ursprungliga förhandlingsdirektiven för att bemyndiga kommissionen att förhandla om investeringar,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1219/2012 av den 12 december 2012 om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeland(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar(3),

–  med beaktade av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

–  med beaktande av yttrandet från domstolen av den 16 maj 2017 i förfarande 2/15(4), som begärdes av kommissionen den 10 juli 2015, i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2018 om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter(5),

–  med beaktande av bestämmelserna om öppenhet i fördragsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat från FN:s kommission för internationell handelsrätt (Uncitral),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt avdelning V om unionens yttre åtgärder,

–  med beaktande av EUF-fördraget, särskilt femte delen, avdelningarna I, II och V och särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.6 a v,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019(6) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0049/2019), och av följande skäl:

A.  Singapore och EU delar samma grundläggande värderingar, bland annat demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för mänskliga rättigheter, kulturell och språklig mångfald samt ett starkt engagemang för regelbaserad handel inom ramen för det multilaterala handelssystemet.

B.  EU är den största mottagaren av och källan till utländska direktinvesteringar världen över.

C.  Singapore är den åttonde största destinationen för EU:s utländska direktinvesteringar och den största i Asean-regionen.

D.  Singapore är EU:s i särklass största handelspartner i Sydostasien och står för nästan en tredjedel av handeln med varor och tjänster mellan EU och Asean och ungefär två tredjedelar av alla investeringar mellan de båda regionerna. Över 10 000 europeiska företag har egna regionala kontor i Singapore och verkar generellt i en miljö med juridisk trygghet och säkerhet.

E.  Singapore är det land i Asien där EU investerar mest, och de bilaterala investeringarna uppgick 2016 till 256 miljarder euro.

F.  Det finns för närvarande fler än 3 000 internationella investeringsavtal i kraft och EU:s medlemsstater är part i ca 1 400.

G.  Detta är det första avtalet uteslutande om investeringsskydd som ingås mellan EU och ett tredjeland efter diskussioner mellan institutionerna om den nya strukturen i EU:s frihandelsavtal på grundval av domstolens yttrande 2/15 av den 16 maj 2017.

H.  Mot bakgrund av EU:s nya strategi för investeringsskydd och dess efterlevnadsmekanism, investeringsdomstolssystemet (ICS), gick Singapore 2017 med på att se över de bestämmelser om investeringsskydd som förhandlades fram 2014, och således på nytt öppna ett ingånget avtal.

I.  Avtalet bygger på de bestämmelser om investeringsskydd som ingår i det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta), som ratificerades av parlamentet den 15 februari 2017.

J.  Den 6 september 2017 begärde Belgien ett yttrande från domstolen om ICS-bestämmelserna i Ceta är förenliga med EU-fördragen.

K.  Utvecklade ekonomier med fungerande rättsväsenden gör att det inte är lika viktigt att införa mekanismer för tvistlösning mellan investerare och stat, även om dessa mekanismer kan säkerställa en snabbare lösning av tvister. Inrättandet av en oberoende multilateral investeringsdomstol skulle icke desto mindre öka tilliten och rättssäkerheten.

L.  Avtalet kommer att ersätta de befintliga bilaterala investeringsavtalen mellan 13 EU-medlemsstater och Singapore, som inte innehåller EU:s nya strategi för investeringsskydd och dess efterlevnadsmekanism (ICS).

M.  Parterna har åtagit sig att söka nå en multilateral investeringsdomstol, ett initiativ som fått starkt stöd av parlamentet.

N.  Den 20 mars 2018 antog rådet förhandlingsdirektiven som bemyndigar kommissionen att förhandla på EU:s vägnar om en konvention om inrättande av en multilateral investeringsdomstol. Förhandlingsdirektiven har offentliggjorts.

O.  EU har ingått ett liknande avtal om investeringsskydd med Vietnam, vilket antogs av kommissionen den 17 oktober 2018.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi för investeringsskydd och dess efterlevnadsmekanism (ICS), som ersätter såväl den kontroversiella tvistlösningen mellan investerare och stat (ISDS) och åtgärdar vissa av dess förfarandebrister, som de enskilda strategier som EU-medlemsstaterna följt i befintliga bilaterala investeringsavtal.

2.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att avtalet säkrar en hög nivå av investeringsskydd, öppenhet och ansvarsskyldighet samtidigt som båda parternas rätt att reglera på alla myndighetsnivåer och söka nå legitima mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa och miljöskydd, garanteras. Parlamentet framhåller att om en part skulle reglera på ett sätt som inverkar negativt på en investering eller på en investerares förväntningar om vinst skulle detta inte i sig innebära en överträdelse av investeringsskyddsstandarderna och därmed inte leda till någon form av kompensation. Parlamentet framhåller att avtalet inte på något sätt får begränsa arbetsmarknadsparternas självständighet eller fackföreningarnas rättigheter.

3.  Europaparlamentet betonar att avtalet säkerställer att EU-investerare i Singapore inte diskrimineras i förhållande till singaporianska investerare och skyddar dem väl från olaglig expropriering.

4.  Europaparlamentet påminner om att investeringsdomstolssystemet innebär inrättande av en ständig investeringstribunal och en överprövningstribunal, vars ledamöter ska ha motsvarande kvalifikationer som domarna i Internationella domstolen, inbegripet dokumenterad erfarenhet inom internationell rätt och inte endast handelsrätt, och ska uppfylla strikta krav på oberoende, integritet och etiskt uppträdande genom en bindande uppförandekod, som är utformad för att förhindra intressekonflikter.

5.  Europaparlamentet välkomnar de öppenhetsregler som ska tillämpas på förfarandena inför tribunalerna, att ärendehandlingarna kommer att vara tillgängliga för allmänheten och att utfrågningarna kommer att ske offentligt. Ökad transparens kommer att bidra till allmänhetens förtroende för systemet. Parlamentet välkomnar också att det tydligt framgår på vilka grunder en investerare kan begära en överprövning, vilket säkrar ytterligare insyn och rättvisa i förfarandet.

6.  Europaparlamentet betonar att tredje parter, exempelvis arbets- och miljöorganisationer, inte har någon rättslig status inför tribunalerna och därför inte kan delta som berörda parter för att genomdriva investerarnas skyldigheter, men kan bidra till ICS-förfaranden i egenskap av sakkunniga (amicus curiae). Parlamentet framhåller att investeringsdomstolen fortfarande är ett separat system som enbart gäller utländska investerare.

7.  Europaparlamentet betonar att forumshopping inte ska vara möjlig och att flera och parallella förfaranden ska undvikas.

8.  Europaparlamentet påminner om att avtalet i hög grad bygger på bestämmelserna om investeringsskydd i Ceta, eftersom det innehåller bestämmelser om skyldigheter för tidigare domare, en uppförandekod för att förhindra intressekonflikter och en fullt fungerande överprövningstribunal när avtalet ingås.

9.  Europaparlamentet välkomnar Singapores engagemang i inrättandet av den multilaterala investeringsdomstolen, en offentlig och oberoende internationell domstol som kommer att ha behörighet att avgöra tvister om investeringar mellan investerare och stater, som har accepterat dess jurisdiktion över deras bilaterala investeringsavtal, och vars slutliga mål ska vara att reformera och ersätta den nuvarande obalanserade, kostsamma och fragmenterade investeringsskyddsordningen. Parlamentet anser att avtalet är viktigt steg på vägen mot detta mål, och uppmuntrar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att nå ut till tredjeländer så att den multilaterala investeringsdomstolen kan inrättas så snart som möjligt.

10.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att offentliggöra förhandlingsdirektivet av den 20 mars 2018 för den multilaterala investeringsdomstolen och uppmanar rådet att offentliggöra alla tidigare och framtida förhandlingsdirektiv för handels- och investeringsavtal omedelbart efter att de har antagits i syfte att öka insynen och den offentliga granskningen.

11.  Europaparlamentet framhåller att avtalet kommer att ersätta de befintliga bilaterala investeringsavtalen mellan 13 EU-medlemsstater och Singapore, och därmed skapa större samstämmighet jämfört med de bilaterala investeringsavtalen som bygger på föråldrade bestämmelser om investeringsskydd och innehåller tvistlösningen mellan investerare och stat. Avtalet kommer också att skapa nya rättigheter för investerares fordringar i de återstående 15 medlemsstaterna. Fungerande nationella domstolar är förstahandsvalet för att lösa investerartvister, men avtalet är ett viktigt steg för en reform av de globala reglerna om investeringsskydd och tvistlösning.

12.  Europaparlamentet beklagar bristen på bestämmelser om investerarnas ansvar, och framhåller i detta sammanhang vikten av företagens sociala ansvar. Kommissionen uppmanas att överväga liknande lagstiftning som för konfliktmineraler och timmer, t.ex. för beklädnadsindustrin. Parlamentet framhåller vikten av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

13.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon global strategi för företagens efterlevnad av människorättslagstiftningen eller någon tillgång till mekanismer för korrigerande åtgärder. Parlamentet noterar det arbete om inrättande av ett bindande FN-instrument med avseende på mänskliga rättigheter som inletts i FN i den mellanstatliga arbetsgruppen om transnationella bolag och andra affärsrörelser som har ett öppet mandat. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och EU:s medlemsstater att på ett konstruktivt sätt delta i detta initiativ.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att göra investeringsdomstolssystemet mer tillgängligt, i synnerhet för små och medelstora företag och mindre företag.

15.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och Singapore att komma överens om strängare påföljder ifall en medlem av tribunalerna inte följer uppförandekoden, och att se till att de införs så snart detta avtal träder i kraft.

16.  Europaparlamentet anser att godkännandet av detta avtal kommer att ge EU större möjligheter att förhandla liknande avtal med övriga Aseanländer i syfte att införa liknande regler om investeringsskydd i hela regionen.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Singapores regering och parlament.

(1) EUT C 296E, 2.10.2012, s. 34.
(2) EUT L 351, 20.12.2012, s. 40.
(3) EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.
(4) Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(5) Antagna texter, P8_TA(2018)0382.
(6) Antagna texter, P8_TA(2019)0090.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy