Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0403M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2019

Внесени текстове :

A8-0023/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0093

Приети текстове
PDF 162kWORD 58k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15375/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (08224/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0026/2019),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Сингапур, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

—  като взе предвид Споразумението за свободна търговия (ССТ) и Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ) между ЕС и Сингапур, подписани на 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между АСЕАН и ЕИО, подписано през март 1980 г., което представлява правната рамка за отношенията между ЕС и АСЕАН(1),

—  като взе предвид дванадесетата среща на високо равнище между Азия и Европа (ASEM), проведена на 18 и 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

—  като взе предвид десетото междупарламентарно заседание ЕС — Сингапур, проведено на 23 май 2017 г. в Сингапур,

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, публикувана от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) през юни 2016 г.,

—  като взе предвид насоките относно външната политика и политиката на сигурност на ЕС в Източна Азия, одобрени от Съвета на 15 юни 2012 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 май 2018 г. относно засиленото сътрудничество на ЕС в областта на сигурността в Азия и с Азия;

—  като взе предвид стратегията на ЕС за свързване на Европа и Азия, която се основава на концепцията за устойчива свързаност,

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно АСЕАН, по-специално резолюциите от 3 октомври 2017 г. относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия(2) и от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН(3),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(4) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0023/2019),

A.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Сингапур датират от няколко десетилетия и са изградени въз основа на дългогодишни приятелски отношения и тесни исторически, политически и икономически връзки; като има предвид, че двустранното партньорство се основава на споделени ценности и ангажимент за мирен и проспериращ свят;

Б.  като има предвид, че и двете страни по Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Сингапур потвърждават отново зачитането на демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, както са определени във Всеобщата декларация за правата на човека и в други приложими международни инструменти в областта на правата на човека;

В.  като има предвид, че Сингапур е член — основател на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), която през 2017 г. отбеляза своята 40-та годишнина;

Г.  като има предвид, че по време на своето председателство на АСЕАН през 2018 г., което бе под наслов „Устойчиви и иновативни“, Сингапур беше домакин на две срещи на върха на АСЕАН и насърчаваше единството, сигурността и икономическото сътрудничество между държавите от АСЕАН, като постави началото на инициативи като Младежката стипендия на АСЕАН;

Д.  като има предвид, че Сингапур е близък съюзник на Съединените щати, с които през 2003 г. Сингапур сключи ССТ, и за които счита, че са абсолютно необходими за сигурността, стабилността и баланса в азиатско-тихоокеанския регион;

Е.  като има предвид, че през 2017 г. Сингапур се нареди на 9-о място в индекса на човешкото развитие на Програмата на ООН за развитие;

Ж.  като има предвид, че Сингапур се нареди на 6-о място в индекса за възприемане на корупцията на „Трансперънси интернешънъл“ за 2017 г., което означава, че Сингапур е една от най-слабо корумпираните страни в света;

З.  като има предвид, че първият Форум на младите лидери на ЕС и АСЕАН се проведе през февруари 2018 г.;

И.  като има предвид, че в Сингапур имаше рекордни нива на замърсяване на въздуха в резултат на горски пожари в съседни държави, което до голяма степен се дължи на умишленото изгаряне с цел разчистването на площи за отглеждане на насаждения за добив на палмово масло и дървен материал;

Й.  като има предвид, че в конституцията на Сингапур се гарантират правата на свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване, които обаче са силно ограничени от съображения за сигурност, защита на обществения ред, морал, парламентарна привилегия и расова и религиозна хармония; като има предвид, че Сингапур се нарежда на 151-во място от общо 180 държави според световния индекс за свобода на печата за 2018 г.; като има предвид, че законите на Сингапур за неуважението, противодържавната дейност и клеветата се използват за ограничаване на критичните гласове сред активистите, блогърите и медиите;

К.  като има предвид, че в Сингапур все още се прилага смъртното наказание; като има предвид, че след кратък период без екзекуции броят на екзекуциите се увеличава от 2014 г. насам;

Л.  като има предвид, че правата на общността на ЛГБТИ лицата в Сингапур са силно ограничени; като има предвид, че сексуалните отношения по взаимно съгласие между двама мъже са незаконни и се наказват с до две години лишаване от свобода; като има предвид, че еднополовите връзки не се признават по закон в Сингапур;

М.  като има предвид, че Сингапур все още не е ратифицирал две основни конвенции на МОТ, по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране и Конвенцията относно дискриминацията;

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур

1.  приветства сключването на СПС, което е от стратегическо значение и ще предостави правна рамка за дългогодишните двустранни отношения и ангажимент за укрепване и разширяване на сътрудничеството в рамките на регионални и международни форуми, както и в области като опазване на околната среда, международна стабилност, правосъдие, сигурност и развитие;

2.  подчертава възможностите, предоставени от СПС, за сътрудничество в нови области, като права на човека, правосъдие, свобода и сигурност и неразпространение на ядрените оръжия, както и за научно и технологично сътрудничество в области като енергетиката, околната среда, борбата с изменението на климата, опазването на природните ресурси и транспорта, и по-специално морския и въздушния транспорт;

3.  приветства сътрудничеството в областта на междуличностните контакти, информационното общество, аудио-визуалния сектор и медиите, образователния и културния обмен, заетостта и социалните въпроси, здравеопазването и статистическите данни, които ще помогнат да се направи оценка на постигнатия напредък в прилагането на споразумението;

4.  счита, че СПС, рамковото споразумение, е политически тясно свързано със ССТ и СЗИ и ги допълва; припомня, че член 44 от СПС допуска неизпълнение на споразуменията в случаи на системно и сериозно нарушаване на съществени елементи, включително демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека;

5.  приветства подписването от Сингапур на 21 юни 2017 г. на многостранното споразумение между компетентните органи за прилагане на международния стандарт за автоматичен обмен на информация за данъчни цели, както и уведомлението на тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. относно намерението ѝ да задейства автоматичен обмен по това споразумение с всички държави – членки на ЕС, които не са сключвали двустранно споразумение за целта; насърчава страните да се възползват в пълна степен от разпоредбите за данъчно сътрудничество в СПС;

Права на човека и основни свободи

6.  потвърждава отново необходимата съпричастност и ангажираност във връзка със зачитането на правата на човека, включително социалните права, демокрацията, основните свободи, доброто управление и принципите на правовата държава, както и за съвместна работа в тази насока; припомня, че правата на човека са в центъра на отношенията на ЕС с трети държави; призовава органите на Сингапур да гарантират при всички обстоятелства зачитането на международното право, демокрацията, правата на човека и основните свободи в съответствие с Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека и счита, че ЕС следва да продължи да предоставя подкрепа на Сингапур за социалното приобщаване, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, както и насърчаването на мира, сигурността и съдебната реформа; приветства открития обществен дебат относно преразглеждането на неприлагания закон за наказване на еднополовите връзки по взаимно съгласие и призовава правителството на Сингапур да защитава изцяло правата на ЛГБТИ общността; настоява правителството на Сингапур да отмени законите, които предвиждат наказания за сексуални отношения между лица от един и същи пол; подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество по правата на жените и настоятелно призовава правителството на Сингапур да улесни приемането на законодателство, което забранява всички форми на дискриминация срещу жените и дискриминация на основата на сексуалната ориентация;

7.  призовава ЕС да започне диалог с правителството на Сингапур с цел незабавно въвеждане на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към премахването на смъртното наказание;

8.  призовава правителството на Сингапур да защитава свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, тъй като те са основни елементи в една добре функционираща демокрация;

9.  призовава ЕС да започне диалог с органите на Сингапур, за да улесни ратифицирането от Сингапур на инструментите в областта на правата на човека и основните конвенции на МОТ; отчита, че Сингапур все още не е ратифицирал Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране и Конвенцията относно дискриминацията и че е денонсирал Конвенцията относно принудителния труд; очаква от Сингапур да продължи да работи с МОТ, за да се постигне напредък към пълно съответствие със съдържанието на тези конвенции и в крайна сметка да се пристъпи към тяхното ратифициране;

Отношения между ЕС и Сингапур

10.  подчертава, че сключването на СПС дава силен тласък за по-голяма ангажираност между ЕС, Сингапур и региона на Югоизточна Азия като цяло;

11.  подчертава политическата полза от силни търговски и инвестиционни отношения между Сингапур и ЕС;

12.  подчертава специалния опит на ЕС в изграждането на институции, единния пазар, регулаторното сближаване, управлението на кризи, хуманитарната помощ и оказването на помощ при бедствия, както и в областта на правата на човека и демокрацията; подчертава, че ЕС следва да засили политическите диалози и сътрудничеството по въпроси като основните права, както и по теми от общ интерес, включително принципите на правовата държава и сигурността, както и защитата на свободата на изразяване;

13.  приветства факта, че СПС подкрепя междуличностните контакти, например академичната мобилност в рамките на програмата „Еразмус Мундус“, и улеснява по-нататъшното развитие на културния обмен, за да се постигне по-добро взаимно разбиране и познаване на съответните култури;

14.  подчертава ролята на базираната в Сингапур Фондация „Азия — Европа“ (АСЕФ) като основен инструмент за културен обмен между Азия и Европа; приветства нейната роля за включване на въпросите, предизвикващи загриженост у гражданското общество, като жизненоважен елемент в разискванията на АСЕМ;

15.  подчертава, че Центърът на Европейския съюз в Сингапур, който беше създаден през 2009 г. в партньорство с Националния университет на Сингапур и Технологичния университет в Нанян, насърчава познаването и разбирането на ЕС и неговите политики и е част от глобалната мрежа от центрове на ЕС за високи постижения;

16.  насърчава сингапурските изследователи да изпълняват съвместни проекти за научни изследвания и иновации с организации от ЕС по линия на научноизследователски инициативи на ЕС като програмата „Хоризонт 2020“, и да работят за преодоляването на общите световни предизвикателства, свързани с изменението на климата, околната среда, биотехнологиите, здравеопазването, застаряването на населението, енергията, природните ресурси и продоволствената сигурност;

Регионално и международно сътрудничество

17.  счита, че Сингапур е ключов партньор в реагирането на хуманитарни бедствия в Югоизточна Азия, както и важен фактор за политическата стабилност на целия регион;

18.  изразява загриженост, че изменението на климата ще има значително въздействие върху Сингапур и региона на АСЕАН; приветства положителния принос на Сингапур за постигането на целите на хилядолетието за развитие и целите за устойчиво развитие; приветства ратифицирането от страна на Сингапур на Парижкото споразумение на 21 септември 2016 г. и очаква Сингапур да изпълни планираните цели за намаляване на емисиите до 2030 г.; възнамерява да работи съвместно със Сингапур и АСЕАН за ускоряване на изпълнението на Парижкото споразумение относно климата; изтъква необходимостта от предоставяне на помощ за Сингапур и останалите държави от АСЕАН, за да се подобри защитата и устойчивото използване на биологичното разнообразие, и по-конкретно кораловите рифове, и систематичното възстановяване на горските екосистеми; приветства ролята на Сингапур по регионалния въпрос за намаляване на обезлесяването; настоятелно призовава за допълнително сътрудничество между ЕС и Сингапур за ефективно ограничаване на горските пожари и за приемане на по-екологосъобразни технологии за транспорт и сгради;

19.  счита, че има поле за действие, интерес и необходимост за съвместна работа между ЕС и АСЕАН с цел разработване на съвместна стратегия за кръгова икономика;

20.  приветства създаването на Форум на младите лидери на ЕС и АСЕАН, който ще даде възможност на млади лидери от ЕС и държавите от АСЕАН да обменят идеи и да изграждат взаимоотношения, за да подкрепят отношенията между ЕС и АСЕАН;

21.  подчертава, че СПС ще предостави възможност на ЕС да засили приноса си за осъществяването на общите цели в региона на Индийския и Тихия океан; призовава за укрепване на съвместните усилия за свободен и отворен регион на Индийския и Тихия океан;

22.  призовава за сътрудничество със Сингапур в преследването на общи интереси, свързани с изпълнението на политиките на АСЕАН и на ЕС в сферата на свързаността; подчертава необходимостта от сътрудничество по отношение на инициативата „Един пояс, един път“, за да се работи за изпълнението на целите и критериите за свързаност, които бяха договорени по време на неотдавнашната среща на високо равнище между ЕС и Китай; отново изтъква необходимостта от насърчаване на многостранното управление;

23.  подчертава, че Сингапур се застъпи за регионално многостранно сътрудничество в Югоизточна Азия; отбелязва ролята на Сингапур в междурегионалните дипломатически, икономически и институционални диалози между ЕС и АСЕАН и подчертава подкрепата на Сингапур за регионалната интеграция в Югоизточна Азия;

24.  отбелязва, че Сингапур има стратегическо местоположение; отбелязва приноса на Сингапур за регионалната и глобалната сигурност; приветства годишната среща на върха по въпросите на сигурността в Азия, известна още като диалога „Шангри-ла“, която се провежда в хотел „Шангри-ла“ в Сингапур от 2002 г. насам;

25.   изразява дълбоката си загриженост във връзка с нарастващото напрежение в Южнокитайско море; призовава АСЕАН да ускори консултациите относно кодекс на поведение за мирното решаване на спорове и противоречия в тази област, както и ЕС да подкрепи този процес; настоява, че проблемът следва да се решава в съответствие с международното право съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS); изразява задоволство, че Сингапур, държава, която няма претенции по въпроса, настоятелно призова страните да се справят с различията по мирен начин и в съответствие с международното право, включително UNCLOS;

26.  призовава, наред със Сингапур, за свободата на корабоплаването и прелитането в този район и подчертава, че ЕС има силен интерес да насърчава стабилността в Югоизточна Азия; подчертава ключовата роля на регионалния форум на АСЕАН и на срещата на високо равнище за Източна Азия в насърчаването на диалозите по въпросите на сигурността между региона и извънрегионалните сили Китай и САЩ;

27.  приветства програмата на АСЕАН за капацитет в областта на киберпространството, стартирана по инициатива на Сингапур, която има за цел да подпомага народите от АСЕАН при установяването и реагирането на киберзаплахи; разбира, че АСЕАН не разполага с взаимни норми за киберзащита, което би могло да възпрепятства сътрудничеството в областта на киберсигурността в региона; призовава ЕС да сподели опита си за противодействие на кибернетични и хибридни заплахи и да подкрепи изграждането на капацитет на АСЕАН в тази област;

28.  приветства Сингапур за разполагането на войски и оборудване в подкрепа на многонационалната коалиция в Ирак от 2003 г. до 2008 г. и последващия принос на Сингапур за операциите срещу ИДИЛ в Ирак и Сирия;

29.  отчита готовността на Сингапур да бъде домакин и да има роля в организирането на срещи на върха за насърчаване на мира и изграждането на доверие в Азия и извън нея;

Институционална рамка по СПС

30.  приветства създаването съгласно СПС на съвместен комитет, съставен от представители на двете страни на подходящо високо равнище, за да се гарантира правилното функциониране и прилагане на споразумението, да се определят приоритети и да се отправят препоръки за насърчаване на постигането на целите на споразумението;

31.  призовава за редовен обмен между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Парламента, за да може Парламентът да следи прилагането на СПС и постигането на целите му;

o
o   o

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Сингапур.

(1) ОВ L 144, 10.6.1980 г., стр. 2.
(2) OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 44.
(3) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 75.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0092.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност