Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0403M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0023/2019

Předložené texty :

A8-0023/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0093

Přijaté texty
PDF 162kWORD 50k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15375/2018),

–  s ohledem na návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (08224/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 212 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0026/2019),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem, která byla podepsána dne 19. října 2018,

–  s ohledem na dohodu o volném obchodu (FTA) a dohodu o ochraně investic (IPA), které byly podepsány dne 19. října 2018,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi sdružením ASEAN a EHS podepsanou v březnu 1980, která představuje právní rámec pro vztahy mezi EU a sdružením ASEAN(1),

–  s ohledem na 12. summit Asie-Evropa (ASEM), který se konal v Bruselu ve dnech 18. a 19. října 2018,

–  s ohledem na 10. meziparlamentní setkání mezi EU a Singapurem, které se konalo dne 23. května 2017 v Singapuru,

–  s ohledem na globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, kterou v červnu 2016 představila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na „Hlavní směry zahraniční a bezpečností politiky EU vůči východní Asii“, které schválila Rada dne 15. června 2012,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. května 2018 2018 o posílené bezpečnostní spolupráci EU v Asii a s Asií,

–  s ohledem na strategii EU pro propojení Evropy a Asie, která se zakládá na koncepci udržitelného propojení,

–  s ohledem na svá nedávná usnesení o sdružení ASEAN, zejména usnesení ze dne 3. října 2017 o politických vztazích EU se sdružením ASEAN(2) a usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN(3),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 13. února 2019 (4)o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0023/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU navázala vztahy se Singapurem již před několika desetiletími a že tyto vztahy jsou založeny na dlouhé historii přátelství a úzkých historických, politických a ekonomických vazeb; vzhledem k tomu, že toto bilaterální partnerství je založeno na sdílených hodnotách a závazku k mírovému a prosperujícímu světu;

B.  vzhledem k tomu, že obě strany dohody o partnerství a spolupráci (PCA) opět zdůraznily, že dodržují demokratické zásady, zásady právního státu, lidská práva a základní svobody, jak jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v dalších platných mezinárodních lidskoprávních nástrojích;

C.  vzhledem k tomu, že Singapur je zakládajícím členem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), které v roce 2017 oslavilo 40. výročí svého založení;

D.  vzhledem k tomu, že v průběhu singapurského předsednictví tomuto sdružení v roce 2018, které probíhalo v duchu hesla „Odolní a inovativní“, byly v Singapuru uspořádány dva summity a tato země rovněž podpořila jednotnost a bezpečnost sdružení ASEAN a hospodářskou spolupráci v rámci tohoto sdružení, přičemž byly zahájeny iniciativy jako např. stipendium ASEAN pro mladé lidi;

E.  vzhledem k tomu, že Singapur je blízkým spojencem Spojených států, s nimiž v roce 2003 uzavřel dohodu o volném obchodu, a že Singapur tuto skutečnost považuje za nezbytnou pro bezpečnost, stabilitu a rovnováhu v asijsko-tichomořské oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že Singapur se v roce 2017 umístil na 9. místě na indexu lidského rozvoje Rozvojového programu OSN;

G.  vzhledem k tomu, že Singapur se v roce 2017 umístil na 6. místě indexu vnímání korupce organizace Transparency International, což znamená, že se jedná o jednu z nejméně zkorumpovaných zemí na světě;

H.  vzhledem k tomu, že první fórum EU a ASEAN pro mladé lídry se konalo v únoru 2018;

I.  vzhledem k tomu, že Singapur zažívá bezprecedentní úrovně znečištění ovzduší v důsledku lesních požárů v sousedních zemích, které jsou do značné míry důsledkem záměrného vypalování za účelem „očištění“ pozemků určených pro plantáže na produkci palmového oleje a dřeva;

J.  vzhledem k tomu, že ústava Singapuru zaručuje právo na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování, jehož výkon je však přísně omezován s poukazem na potřebu zajistit bezpečnost, ochranu veřejného pořádku, morálku, výsady parlamentu a rasovou a náboženskou harmonii; vzhledem k tomu, že Singapur se v žebříčku světového indexu svobody tisku na rok 2018 nachází na 151. místě ze 180; vzhledem k tomu, že singapurské zákony vymezují pohrdání, pobuřování a urážku na cti jsou využívány proti aktivistům, blogerům a sdělovacím prostředkům s cílem umlčet kritiku;

K.  vzhledem k tomu, že Singapur i nadále uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že po krátkém období bez poprav se počet poprav od roku 2014 zvyšuje;

L.  vzhledem k tomu, že práva singapurské komunity LGBTI jsou velmi omezená; vzhledem k tomu, že konsensuální pohlavní styk mezi dvěma muži je protizákonný a trestá se odnětím svobody v délce nejvýše dvou let; vzhledem k tomu, že singapurský právní řád neuznává vztah osob stejného pohlaví;

M.  vzhledem k tomu, že Singapur doposud neratifikoval dvě klíčové úmluvy MOP, a to Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a Úmluvu o diskriminaci;

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem

1.  vítá uzavření dohody o partnerství a spolupráci (PCA), která má strategický význam a poskytne právní rámec pro dlouhodobé dvoustranné vztahy, a závazek k posílení a rozšíření spolupráce na regionálních a mezinárodních fórech a v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, mezinárodní stabilita, spravedlnost, bezpečnost a rozvoj;

2.  vyzdvihuje příležitosti, které tato PCA nabízí v nových oblastech spolupráce, jako jsou lidská práva, spravedlnost, svoboda a bezpečnost a nešíření jaderných zbraní, a pro vědeckou a technologickou spolupráci v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, boj proti změně klimatu, ochrana přírodních zdrojů a doprava, zejména námořní a letecká doprava;

3.  vítá spolupráci v oblasti mezilidských kontaktů a informační společnosti, v audiovizuální a mediální oblasti, v oblasti vzdělávacích a kulturních výměn, zaměstnanosti, sociálních věcí, zdravotnictví a statistiky, která pomůže vyhodnotit pokrok dohody;

4.  domnívá se, že dohoda o partnerství a spolupráci (rámcová dohoda) je politicky úzce provázaná s dohodou o volném obchodu a dohodou o ochraně investic a tyto dohody doplňuje; připomíná, že článek 44 dohody o partnerství a spolupráci umožňuje pozastavit uplatňování dohod v případě systematického a závažného porušování jejich klíčových prvků, včetně demokratických zásad, právního státu a lidských práv;

5.  vítá skutečnost, že Singapur dne 21. června 2017 podepsal Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů (MCAA), jejímž cílem je zavést celosvětový standard pro automatickou výměnu informací týkajících se daní, a že Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl spustit automatickou výměnu na základě uvedené dohody se všemi členskými státy EU, s nimiž neměl uzavřenou dvoustrannou dohodu s týmž účelem; vybízí strany, aby v dohodě o partnerství a spolupráci plně využívaly ustanovení o spolupráci v oblasti daní;

Lidská práva a základní svobody

6.  opět zdůrazňuje potřebný závazek a angažovanost v oblasti dodržování lidských práv (včetně sociálních práv), demokracie, základních svobod, řádné správy věcí veřejných a právního státu a také závazek, že budou strany v tomto směru vzájemně spolupracovat; připomíná, že lidská práva zaujímají ústřední místo ve vztazích EU se třetími zeměmi; vyzývá singapurské orgány, aby za všech okolností zajistily dodržování mezinárodního práva, demokracie, lidských práv a základních svobod v souladu s Chartou OSN a Všeobecnou deklarací lidských práv, a domnívá se, že EU by měla i nadále podporovat Singapur v oblasti sociálního začleňování, dodržování lidských práv a zásad právního státu, prosazování míru, bezpečnosti a reformy soudnictví; vítá otevřenou veřejnou diskusi o revizi nevymáhaného zákona o trestání konsensuálních vztahů mezi osobami stejného pohlaví a vyzývá vládu Singapuru, aby plně chránila práva LGBTI komunity; trvá na tom, že singapurská vláda by měla zrušit zákony trestající pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví; zdůrazňuje, že je třeba dále spolupracovat ve věci práv žen, a naléhavě vybízí singapurskou vládu, aby podpořila přijetí zákona zakazujícího všechny formy diskriminace žen a diskriminaci na základě sexuální orientace;

7.  vyzývá EU, aby se singapurskou vládou zahájila dialog s cílem dosáhnout zavedení okamžitého moratoria na trest smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

8.  vyzývá singapurskou vládu, aby chránila svobodu projevu a shromažďování, neboť jsou klíčovými prvky dobře fungující demokracie;

9.  vyzývá EU, aby se zapojila do dialogu se singapurskými orgány s cílem usnadnit ratifikaci lidskoprávních nástrojů a klíčových dohod MOP ze strany Singapuru; bere na vědomí, že Singapur doposud neratifikoval klíčové úmluvy MOP o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a o diskriminaci a vypověděl úmluvu o nucené práci; očekává, že Singapur bude dále spolupracovat s organizací MOP s cílem pokročit směrem k dosažení úplného souladu s jejich obsahem a nakonec k jejich ratifikaci;

Vztahy mezi EU a Singapurem

10.  zdůrazňuje, že uzavření PCA je silným podnětem pro posílení vazeb mezi EU, Singapurem a regionem jihovýchodní Asie obecně;

11.  zdůrazňuje politickou hodnotu silných obchodních a investičních vazeb mezi Singapurem a EU;

12.  zdůrazňuje zvláštní zkušenosti EU s budováním institucí, jednotným trhem, sbližováním právních předpisů, krizovým řízením, humanitární pomocí a odstraňováním následků katastrof a lidskými právy a demokracií; zdůrazňuje, že EU by měla zintenzivnit politický dialog a spolupráci v otázkách, jako jsou základní práva a otázky společného zájmu, včetně právního státu a bezpečnosti a ochrany svobody projevu;

13.  vítá skutečnost, že PCA podporuje mezilidské výměny, jako je např. akademická mobilita v rámci programu Erasmus Mundus, a usnadňuje další rozvoj kulturních výměn s cílem zlepšit vzájemné porozumění a rozvíjet poznání obou kultur;

14.  vyzdvihuje úlohu nadace Asie–Evropa (ASEF), která je hlavním nástrojem pro kulturní výměny mezi Asií a Evropou; vítá její úlohu, pokud jde o začlenění otázek občanské společnosti jako zásadního prvku jednání na summitech Asie-Evropa (ASEM);

15.  zdůrazňuje, že středisko Evropské unie v Singapuru, které bylo zřízeno v roce 2009 v partnerství se singapurskou Národní univerzitou a Nan-jangskou technologickou univerzitou, podporuje znalosti a porozumění EU a jejích politik a je součástí globální sítě středisek excelence EU;

16.  vybízí singapurské výzkumníky, aby prováděli společné výzkumné a inovační projekty se subjekty EU v rámci výzkumných iniciativ EU, jako je např. program Horizont 2020, a aby se zabývali společnými globálními výzvami spojenými se změnou klimatu, životním prostředím, biotechnologií, zdravotnictvím, stárnutím obyvatelstva, energetikou, přírodními zdroji a potravinovým zabezpečením;

Regionální a mezinárodní spolupráce

17.  domnívá se, že Singapur je klíčovým partnerem pro reakci na humanitární katastrofy v jihovýchodní Asii a také důležitým hráčem pro politickou stabilitu celého regionu;

18.  vyjadřuje obavy, že změna klimatu bude mít na Singapur a region ASEAN závažné dopady; vítá pozitivní příspěvek Singapuru k dosahování rozvojových cílů tisíciletí a k cílům udržitelného rozvoje; vítá ratifikaci Pařížské dohody ze strany Singapuru dne 21. září 2016 a očekává, že splní plánované cíle snížení emisí do roku 2030; usiluje o spolupráci s Čínou a sdružením ASEAN na urychlení provádění Pařížské dohody o klimatu; zdůrazňuje, že je třeba poskytovat pomoc Singapuru a ostatním zemím sdružení ASEAN s cílem posílit ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti, zejména korálových útesů, a systematickou obnovu lesních ekosystémů; vítá úlohu Singapuru v regionální problematice omezování odlesňování; naléhavě vyzývá k tomu, aby byla posílena spolupráce EU a Singapuru s cílem účinně potlačovat lesní požáry a zavádět technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, v oblasti dopravy a budov;

19.  domnívá se, že existuje prostor pro spolupráci mezi EU a sdružením ASEAN, zájem na této spolupráci a její potřeba, aby bylo možné vybudovat společnou ekonomickou strategii zaměřenou na oběhové hospodářství;

20.  vítá vytvoření fóra mladých lídrů EU-ASEAN, které umožní mladým lídrům z EU a zemí ASEAN vyměňovat si nápady a budovat vztahy, čímž se dále podpoří vztahy mezi EU a ASEAN;

21.  zdůrazňuje, že tato dohoda o partnerství a spolupráci bude pro EU příležitostí k posílení jejího přínosu k provádění sdílených cílů v indicko-tichomořské oblasti; vyzývá k posílení úsilí směřujícího ke svobodné a otevřené indicko-tichomořské oblasti;

22.  vyzývá ke spolupráci se Singapurem při sledování společných zájmů týkajících se provádění politik sdružení ASEAN a EU v oblasti propojení; zdůrazňuje, že je zapotřebí spolupráce, pokud jde o iniciativu „Jeden pás, jedna cesta“, s cílem usilovat o provádění cílů a kritérií propojení, které byly dohodnuty na nedávném summitu EU-Čína; opakuje, že je třeba podporovat mnohostrannou správu;

23.  zdůrazňuje, že Singapur se zasazuje o regionální multilateralismus v jihovýchodní Asii; bere na vědomí úlohu Singapuru v meziregionálním diplomatickém, hospodářském a institucionálním dialogu mezi EU a ASEAN a zdůrazňuje, že Singapur podporuje regionální integraci v jihovýchodní Asii;

24.  konstatuje, že Singapur je strategicky umístěn; bere na vědomí příspěvek Singapuru k regionální a celosvětové bezpečnosti; vítá každoroční asijský bezpečnostní summit v Asii, který bývá také nazýván „dialog Shangri-La“ a který je od roku 2002 pořádán v hotelu Shangri-La v Singapuru;

25.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím napětím v Jihočínském moři; vyzývá sdružení ASEAN, aby urychlilo konzultace o kodexu chování pro mírové řešení sporů a neshod v této oblasti, a vyzývá EU, aby tento proces podpořila; trvá na tom, že by tato otázka měla být vyřešena v souladu s mezinárodním právem podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS); je potěšen, že Singapur, tedy země, která nároky nevznáší, naléhavě vyzval strany, aby zvládaly své názorové rozdíly v míru a v souladu s mezinárodním právem, včetně úmluvy UNCLOS;

26.  společně se Singapurem vyzývá ke svobodě plavby a přeletu nad dotčenou oblastí a zdůrazňuje, že EU má velký zájem na prosazování stability v jihovýchodní Asii; zdůrazňuje klíčovou úlohu regionálního fóra ASEAN a východoasijského summitu při podpoře dialogu o bezpečnosti mezi regionálními a mimoregionálními mocnostmi Číny a Spojených států;

27.  vítá program sdružení ASEAN pro kybernetickou kapacitu, který byl zahájen z podnětu Singapuru a jehož cílem je pomáhat národům ASEAN při odhalování kybernetických hrozeb a reakci na ně; chápe, že ASEAN nemá žádné vzájemné normy pro kybernetickou ochranu, což by mohlo bránit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti v regionu; vyzývá EU, aby sdílela své zkušenosti s řešením kybernetických a hybridních hrozeb a podporovala budování kapacit ASEAN v této oblasti;

28.  chválí Singapur za to, že v letech 2003 až 2008 nasazoval jednotky a materiál na podporu mnohonárodnostní koalice v Iráku, a za jeho následný příspěvek k operacím namířeným proti ISIS v Iráku a Sýrii;

29.  uznává připravenost Singapuru pořádat vrcholné schůzky na podporu míru a budování důvěry v Asii i mimo ni a jeho úlohu při těchto schůzkách;

Institucionální rámec dohody o partnerství a spolupráci

30.  vítá skutečnost, že na základě dohody o partnerství a spolupráci byl zřízen smíšený výbor složený ze zástupců obou stran na odpovídající vysoké úrovni, který má zajistit řádné fungování a provádění dohody, stanovovat priority a vydávat doporučení na podporu cílů dohody;

31.  vyzývá k pravidelným výměnám mezi Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a Parlamentem, aby měl Parlament možnost sledovat provádění dohody o partnerství a spolupráci a dosahování jejích cílů;

o
o   o

32.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Singapuru.

(1) Úř. věst. L 144, 10.6.1980, s. 2.
(2) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 44.
(3) Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 75.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2019)0092.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí