Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0403M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2019

Predkladané texty :

A8-0023/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0093

Prijaté texty
PDF 164kWORD 49k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15375/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurom na strane druhej (08224/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0026/2019),

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Singapurom, ktorá bola podpísaná 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom, ktoré boli podpísané 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi združením ASEAN a EHS podpísanú v marci 1980, ktorá predstavuje právny rámec pre vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN(1),

–  so zreteľom na 12. samit stretnutia Ázia – Európa (ASEM), ktorý sa konal 18. a 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na 10. medziparlamentnú schôdzu medzi EÚ a Singapurom, ktorá sa konala 23. mája 2017 v Singapure,

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorú v júni 2016 vydala podpredsedníčka Európskej komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP),

–  so zreteľom na usmernenia k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ vo východnej Ázii, ktoré Rada schválila 15. júna 2012,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. mája 2018 o posilnenej bezpečnostnej spolupráci EÚ v Ázii a s Áziou,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ na prepájanie Európy a Ázie, ktorá je založená na koncepcii udržateľnej prepojenosti,

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o združení ASEAN, najmä na uznesenia z 3. októbra 2017 o politických vzťahoch EÚ s ASEAN(2) a z 15. januára 2014 o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN(3),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. februára 2019(4) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0023/2019),

A.  keďže vzťahy medzi EÚ a Singapurom sa rozvíjajú už niekoľko desaťročí a sú založené na dlhom priateľstve a úzkych historických, politických a hospodárskych väzbách; keďže dvojstranné partnerstvo je založené na spoločných hodnotách a záväzku k mierovému a prosperujúcemu svetu;

B.  keďže obe strany dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (DPS) opäť potvrdzujú rešpektovanie demokratických zásad, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd stanovených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v ďalších platných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv;

C.  keďže Singapur je zakladajúcim členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré v roku 2017 oslávilo 40. výročie;

D.  keďže Singapur počas svojho predsedníctva združenia ASEAN v roku 2018, ktoré prebiehalo v duchu hesla „odolné a inovačné“, usporiadal dva samity združenia ASEAN a podporil jednotu, bezpečnosť a hospodársku spoluprácu združenia, pričom zaviedol iniciatívy ako ASEAN Youth Fellowship;

E.  keďže Singapur je blízkym spojencom Spojených štátov amerických, s ktorými uzavrel dohodu o voľnom obchode v roku 2003 a ktoré považuje za nevyhnuté pre bezpečnosť, stabilitu a rovnováhu v ázijsko-tichomorskom regióne;

F.  keďže Singapur bol v roku 2017 na 9. mieste, pokiaľ ide o index ľudského rozvoja v rámci Rozvojového programu OSN;

G.  keďže Singapur sa umiestnil na 6. mieste v indexe vnímania korupcie organizácie Transparency International z roku 2017, a je teda jednou z najmenej skorumpovaných krajín na svete;

H.  keďže vo februári 2018 sa uskutočnilo prvé Fórum EÚ – ASEAN pre mladých lídrov;

I.  keďže Singapur zaznamenáva bezprecedentné úrovne znečistenia ovzdušia v dôsledku lesných požiarov v susedných krajinách, a to do značnej miery v dôsledku zámerného vypaľovania zameraného na očistenie pôdy určenej na plantáže na produkciu palmového oleja a dreva;

J.  keďže v singapurskej ústave sú zaručené práva na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania, ktoré sú však prísne obmedzované z dôvodu bezpečnosti, ochrany verejného poriadku, morálky, parlamentných výsad a rasovej a náboženskej harmónie; keďže Singapur sa vo svetovom rebríčku slobody tlače z roku 2018 nachádzal na 151. mieste spomedzi 180 krajín; keďže singapurské zákony týkajúce sa pohŕdania, podnecovania na protištátnu činnosť a urážky na cti sa používajú s cieľom obmedziť kritické hlasy aktivistov, blogerov a médií;

K.  keďže Singapur stále uplatňuje trest smrti; keďže po krátkom období bez vykonávania popráv je počet popráv od roku 2014 na vzostupe;

L.  keďže práva singapurskej LGBTI komunity sú prísne obmedzené; keďže konsenzuálny sexuálny vzťah medzi dvoma mužmi je protizákonný a trestá sa odňatím slobody v trvaní do dvoch rokov; keďže v Singapure nie sú zákonom uznané vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia;

M.  keďže Singapur ešte musí ratifikovať dva základné dohovory MOP, konkrétne Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovor o diskriminácii;

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom

1.  víta uzatvorenie DPS, ktorá má strategický význam a poskytne právny rámec pre dlhodobé bilaterálne vzťahy a záväzok posilňovať a rozširovať spoluprácu na regionálnych a medzinárodných fórach a v oblastiach ako ochrana životného prostredia, medzinárodná stabilita, spravodlivosť, bezpečnosť a rozvoj;

2.  zdôrazňuje možnosti, ktoré DPS ponúka pre nové oblasti spolupráce, ako sú ľudské práva, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní, a pre vedeckú a technologickú spoluprácu v oblastiach ako energetika, životné prostredie, boj proti zmene klímy, ochrana prírodných zdrojov a doprava, najmä námorná a letecká doprava;

3.  víta spoluprácu v oblasti medziľudských vzťahov, informačnej spoločnosti, audiovizuálnej a mediálnej oblasti, vzdelávania a kultúrnych výmen, zamestnanosti a sociálnych vecí, zdravia a štatistiky, ktorá pomôže vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v tejto dohode;

4.  domnieva sa, že dohoda o partnerstve a spolupráci (rámcová dohoda) je politicky úzko spojená s dohodou o voľnom obchode a dohodou o ochrane investícií a dopĺňa ich; pripomína, že článok 44 DPS umožňuje tieto dohody nevykonávať v prípade systematického a závažného porušovania základných prvkov vrátane demokratických zásad, zásad právneho štátu a ľudských práv;

5.  víta skutočnosť, že Singapur podpísal 21. júna 2017 Mnohostrannú dohodu medzi príslušnými orgánmi (MCAA) na vykonávanie globálneho štandardu pre automatickú výmenu informácií na daňové účely a že OECD 30. júna 2017 upovedomil o svojom zámere aktivovať automatické výmeny v rámci tejto dohody so všetkými členskými štátmi EÚ, s ktorými na tento účel nemal uzatvorenú dvojstrannú dohodu; nabáda zmluvné strany, aby v plnej miere využívali ustanovenia o daňovej spolupráci v DPS;

Ľudské práva a základné slobody

6.  opätovne potvrdzuje potrebný záväzok a angažovanie týkajúce sa dodržiavania ľudských práv vrátane sociálnych práv, demokracie, základných slobôd, dobrej správy vecí verejných a zásad právneho štátu, ako aj spolupráce v tejto oblasti; pripomína, že ľudské práva sú v centre vzťahov EÚ s tretími krajinami; vyzýva singapurské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie, ľudských práv a základných slobôd v súlade s Chartou OSN a so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, a domnieva sa, že EÚ by mala Singapuru naďalej poskytovať podporu pri sociálnom začleňovaní, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu a presadzovaní mieru, bezpečnosti a reformy súdnictva; víta otvorenú verejnú diskusiu o revízii nepresadzovaného zákona o trestaní konsenzuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a vyzýva vládu Singapuru, aby v plnej miere chránila práva LGBTI komunity; trvá na tom, aby vláda Singapuru zrušila zákony, ktoré trestajú sexuálne vzťahy medzi ľuďmi rovnakého pohlavia; zdôrazňuje potrebu ďalej spolupracovať v otázke práv žien a naliehavo vyzýva vládu Singapuru, aby uľahčila prijatie právnych predpisov, ktorými sa zakazujú všetky formy diskriminácie žien a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie;

7.  vyzýva EÚ, aby nadviazala dialóg s vládou Singapuru s cieľom zaviesť okamžité moratórium na trest smrti ako krok k zrušeniu tohto trestu;

8.  vyzýva vládu Singapuru, aby chránila slobodu prejavu a zhromažďovania, keďže tieto slobody sú kľúčovými prvkami dobre fungujúcej demokracie;

9.  vyzýva EÚ, aby nadviazala dialóg so singapurskými orgánmi s cieľom uľahčiť ratifikáciu nástrojov v oblasti ľudských práv a základných dohovorov MOP touto krajinou; berie na vedomie, že Singapur ešte neratifikoval Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovor o diskriminácii a že vypovedal Dohovor o nútenej alebo povinnej práci; očakáva, že Singapur bude naďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce s cieľom dosiahnuť pokrok pri dosiahnutí plného súladu s obsahom týchto dohovorov a napokon tieto dohovory ratifikovať;

Vzťahy medzi EÚ a Singapurom

10.  zdôrazňuje, že uzatvorenie DPS je silným podnetom pre väčšiu angažovanosť medzi EÚ, Singapurom a regiónom juhovýchodnej Ázie vo všeobecnosti;

11.  zdôrazňuje politickú hodnotu silných obchodných a investičných vzťahov medzi Singapurom a EÚ;

12.  zdôrazňuje osobitné skúsenosti EÚ v oblasti budovania inštitúcií, jednotného trhu, zbližovania v oblasti regulácie, krízového riadenia, humanitárnej pomoci a pomoci pri zmierňovaní následkov katastrof a v oblasti ľudských práv a demokracie; zdôrazňuje, že EÚ by mala zintenzívniť politické dialógy a spoluprácu v otázkach, ako sú základné práva a otázky spoločného záujmu vrátane právneho štátu a bezpečnosti a ochrany slobody prejavu;

13.  víta to, že DPS podporuje vzájomné medziľudské výmeny, napríklad akademickú mobilitu v rámci programu Erasmus Mundus, a uľahčuje ďalší rozvoj kultúrnych výmen s cieľom zvýšiť vzájomné porozumenie a poznatky o príslušných kultúrach;

14.  zdôrazňuje úlohu Nadácie Ázia – Európa (ASEF) so sídlom v Singapure ako hlavného nástroja pre kultúrne výmeny medzi Áziou a Európou; víta jej úlohu pri začleňovaní otázok občianskej spoločnosti ako zásadne dôležitej zložky diskusií v rámci ASEM;

15.  zdôrazňuje, že centrum Európskej únie v Singapure, ktoré bolo zriadené v roku 2009 v spolupráci s Národnou univerzitou v Singapure a Technologickou univerzitou v Nanyangu, podporuje vedomosti o EÚ a chápanie EÚ a jej politík a je súčasťou globálnej siete centier excelentnosti EÚ;

16.  nabáda singapurských výskumných pracovníkov, aby vykonávali spoločné výskumné a inovačné projekty so subjektmi EÚ v rámci výskumných iniciatív EÚ, ako je program Horizont 2020, a aby riešili spoločné globálne výzvy týkajúce sa zmeny klímy, životného prostredia, biotechnológie, zdravia, starnutia obyvateľstva, energetiky, prírodných zdrojov a potravinovej bezpečnosti;

Regionálna a medzinárodná Spolupráca

17.  domnieva sa, že Singapur je kľúčovým partnerom pri reakciách na humanitárne katastrofy v juhovýchodnej Ázii, ako aj významným aktérom, pokiaľ ide o politickú stabilitu celého regiónu;

18.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmena klímy bude mať na Singapur a región ASEAN-u veľký vplyv; víta pozitívny príspevok Singapuru k miléniovým rozvojovým cieľom a k cieľom trvalo udržateľného rozvoja; víta skutočnosť, že Singapur 21. septembra 2016 ratifikoval Parížsku dohodu, a očakáva, že splní plánované ciele zníženia emisií do roku 2030; usiluje sa spolupracovať so Singapurom a združením ASEAN s cieľom urýchliť vykonávanie Parížskej dohody o zmene klíme; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať pomoc Singapuru a ostatným krajinám ASEAN-u s cieľom zvýšiť ochranu biodiverzity, najmä koralových útesov, a jej udržateľné využívanie a s cieľom systematickej obnovy lesných ekosystémov; víta úlohu Singapuru v rámci regionálnej výzvy obmedzovať odlesňovanie; naliehavo požaduje, aby sa rozvíjala spolupráca EÚ a Singapuru, s cieľom účinne obmedziť lesné požiare a prijať technológie šetrnejšie k životnému prostrediu v oblasti dopravy a stavieb;

19.  domnieva sa, že existuje priestor, záujem a potreba EÚ a združenia ASEAN spolupracovať na rozvoji spoločnej stratégie obehového hospodárstva;

20.  víta vytvorenie Fóra EÚ – ASEAN pre mladých lídrov, ktoré umožní mladým lídrom z EÚ a krajín ASEAN-u vymieňať si nápady a budovať vzťahy s cieľom podporiť vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN;

21.  zdôrazňuje, že DPS bude pre EÚ predstavovať príležitosť posilniť svoj príspevok k plneniu spoločných cieľov v indicko-tichomorskej oblasti; vyzýva na posilnenie spoločného úsilia o slobodný a otvorený indicko-tichomorský región;

22.  vyzýva na spoluprácu so Singapurom pri presadzovaní spoločných záujmov týkajúcich sa vykonávania politík ASEAN-u a EÚ v oblasti prepojenosti; zdôrazňuje potrebu spolupráce, pokiaľ ide o iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, s cieľom pracovať na plnení cieľov a kritérií v oblasti prepojenosti, ktoré boli dohodnuté počas nedávneho samitu EÚ – Čína; opakuje, že je potrebné podporovať multilaterálne riadenie;

23.  zdôrazňuje, že Singapur presadzuje regionálny multilateralizmus v juhovýchodnej Ázii; berie na vedomie úlohu Singapuru v medziregionálnych diplomatických, hospodárskych a inštitucionálnych dialógoch medzi EÚ a združením ASEAN a zdôrazňuje podporu Singapuru týkajúcu sa regionálnej integrácie v juhovýchodnej Ázii;

24.  konštatuje, že Singapur má strategickú polohu; berie na vedomie príspevok Singapuru k regionálnej a globálnej bezpečnosti; víta výročný ázijský bezpečnostný samit inak známy ako „dialóg Shangri-La“, ktorý sa koná v hoteli Shangri-La v Singapure od roku 2002;

25.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim napätím v Juhočínskom mori; vyzýva ASEAN, aby urýchlilo konzultácie o kódexe správania pre mierové riešenie sporov a rozporov v tejto oblasti, a vyzýva EÚ, aby podporila tento proces; trvá na tom, že tento problém by sa mal riešiť v súlade s medzinárodným právom podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS); víta, že Singapur ako krajina, ktorá nároky nevzniesla, naliehavo vyzval strany, aby rozdiely riešili mierovou cestou a v súlade s medzinárodným právom vrátane dohovoru UNCLOS;

26.  spolu so Singapurom vyzýva na slobodu plavby a preletov v tejto oblasti a zdôrazňuje, že EÚ má veľký záujem na podpore stability v juhovýchodnej Ázii; zdôrazňuje kľúčovú úlohu Regionálneho fóra ASEAN-u a východoázijského samitu pri presadzovaní dialógov o bezpečnosti medzi regiónom a mimoregionálnymi mocnosťami – Čínou a Spojenými štátmi;

27.  víta program združenia ASEAN v oblasti kybernetických kapacít, ktorý začal na podnet Singapuru a ktorého cieľom je pomôcť krajinám združenia ASEAN identifikovať kybernetické hrozby a reagovať na ne; chápe, že ASEAN nemá žiadne spoločné normy týkajúce sa kybernetickej ochrany, ktoré by mohli brániť v spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti v regióne; vyzýva EÚ, aby sa podelila o svoje skúsenosti s riešením kybernetických a hybridných hrozieb a aby podporovala budovanie kapacít ASEAN v tejto oblasti;

28.  vyjadruje Singapuru uznanie za nasadenie vojenských jednotiek a materiálu na podporu nadnárodnej koalície v Iraku od roku 2003 do roku 2008 a jeho ďalší príspevok k operáciám zameraným proti ISIS v Iraku a Sýrii;

29.  uznáva pripravenosť Singapuru usporadúvať samity na podporu mieru a budovania dôvery v Ázii a mimo nej a jeho úlohu pri týchto samitoch;

Inštitucionálny rámec DPS

30.  víta zriadenie spoločného výboru v rámci dohody o partnerstve a spolupráci, ktorý je zložený zo zástupcov oboch strán na primerane vysokej úrovni, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie a vykonávanie dohody, stanoviť priority a predkladať odporúčania na podporu cieľov dohody;

31.  požaduje pravidelné výmeny medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európskym parlamentom, aby Európsky parlament mohol sledovať vykonávanie dohody o partnerstve a spolupráci a plnenie jej cieľov;

o
o   o

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapuru.

(1) Ú. v. ES L 144, 10.6.1980, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 44.
(3) Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 75.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2019)0092.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia