Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0282(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0022/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0022/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0094

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 111kWORD 48k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών ***
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13111/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0473/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0022/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συνθήκης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Κοσσυφοπεδίου(2), του Μαυροβουνίου και της Δημοκρατίας της Σερβίας.

(1) ΕΕ L 278 της 27.10.2017, σ. 3.
(2) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου