Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0196(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0043/2019

Indgivne tekster :

A8-0043/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Vedtagne tekster
PDF 425kWORD 195k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Forslag til
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Ifølge artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed stræbe efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder eller øer og særlig vægt skal lægges på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art. Ifølge artikel 175 i TEUF skal Unionen støtte virkeliggørelsen af disse mål med den virksomhed, som den udøver gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Investeringsbank og andre instrumenter. Artikel 322 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af de finansielle regler for fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for opstillingen og gennemførelsen af budgettet og for regnskabsaflæggelsen og revisionen samt for kontrollen med de finansielle aktørers ansvar.
(1)  Ifølge artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed stræbe efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder eller øer og særlig vægt skal lægges på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art. Disse områder drager særlig fordel af samhørighedspolitikken. Ifølge artikel 175 i TEUF skal Unionen støtte virkeliggørelsen af disse mål med den virksomhed, som den udøver gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Investeringsbank og andre instrumenter. Artikel 322 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af de finansielle regler for fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for opstillingen og gennemførelsen af budgettet og for regnskabsaflæggelsen og revisionen samt for kontrollen med de finansielle aktørers ansvar.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Det er vigtigt for Den Europæiske Unions og dens borgeres fremtid, at samhørighedspolitikken forbliver Unionens væsentligste investeringspolitik, og at dens finansiering i perioden 2021-2027 således holdes på mindst samme niveau som i programmeringsperioden 2014-2020. Ny finansiering til andre af Unionens aktivitetsområder eller programmer bør ikke ske på bekostning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus eller Samhørighedsfonden.
Ændring 430
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Med henblik på at videreudvikle en samordnet og harmoniseret gennemførelse af de EU-fonde, der gennemføres under delt forvaltning, nemlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Samhørighedsfonden, foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og Fonden for Integreret Grænseforvaltning (IGFV), bør der fastsættes finansielle regler baseret på artikel 322 i TEUF for alle disse fonde (i det følgende benævnt "fondene") med en klar angivelse af rammerne for anvendelsen af de relevante bestemmelser. Derudover bør der fastsættes fælles bestemmelser baseret på artikel 177 i TEUF med henblik på at omfatte politikspecifikke regler for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF.
(2)  Med henblik på at videreudvikle en samordnet og harmoniseret gennemførelse af de EU-fonde, der gennemføres under delt forvaltning, nemlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Samhørighedsfonden, foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og Fonden for Integreret Grænseforvaltning (IGFV), bør der fastsættes finansielle regler baseret på artikel 322 i TEUF for alle disse fonde (i det følgende benævnt "fondene") med en klar angivelse af rammerne for anvendelsen af de relevante bestemmelser. Derudover bør der fastsættes fælles bestemmelser baseret på artikel 177 i TEUF med henblik på at omfatte politikspecifikke regler for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, EHFF og i en vis udstrækning Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Regionerne i den yderste periferi og de nordlige tyndt befolkede områder bør nyde godt af særlige foranstaltninger og af yderligere midler i henhold til artikel 349 i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til tiltrædelsesakten af 1994.
(4)  Regionerne i den yderste periferi og de nordlige tyndt befolkede områder bør nyde godt af særlige foranstaltninger og af yderligere midler i henhold til artikel 349 i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til tiltrædelsesakten af 1994 med henblik på at afhjælpe deres særlige ulemper, der er knyttet til deres geografiske beliggenhed.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med konventionens artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, jf. artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, ud fra princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde Unionens statsstøtteregler, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.
(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om barnets rettigheder og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med konventionens artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser. I den forbindelse bør fondene gennemføres på en måde, der fremmer afinstitutionalisering og pleje i nærmiljøet. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering eller udstødelse, eller støtte infrastruktur, der er utilgængelig for personer med handicap. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, jf. artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, ud fra princippet om, at forureneren betaler, og under hensyntagen til forpligtelserne i Parisaftalen. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde Unionens statsstøtteregler, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF. Fattigdom er en af EU's største udfordringer. Fondene bør derfor bidrage til udryddelse af fattigdom. De bør desuden bidrage til at opfylde Unionens og medlemsstaternes forpligtelse til at nå De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen i alle EU-politikker og til opnåelsen af et overordnet mål om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål.
(9)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen i alle EU-politikker og til opnåelsen af et overordnet mål om, at 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. Klimasikringsmekanismer bør være en integreret del af programmeringen og gennemførelsen.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   I betragtning af virkningerne af migrationsstrømmene fra tredjelande bør samhørighedspolitikken bidrage til integrationsprocesserne, navnlig ved at yde infrastrukturstøtte til de byer og lokale og regionale myndigheder, der befinder sig i frontlinjen, og som er mere involveret i gennemførelsen af integrationspolitikkerne.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  En del af det EU-budget, der tildeles til fondene, bør gennemføres af Kommissionen ved delt forvaltning med medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) [nummeret på den nye finansforordning]12 (i det følgende benævnt "finansforordningen"). Ved gennemførelsen af fondene under delt forvaltning bør Kommissionen og medlemsstaterne derfor overholde principperne i finansforordningen, såsom forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling.
(10)  En del af det EU-budget, der tildeles til fondene, bør gennemføres af Kommissionen ved delt forvaltning med medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) [nummeret på den nye finansforordning]12 (i det følgende benævnt "finansforordningen"). Ved gennemførelsen af fondene under delt forvaltning bør Kommissionen og medlemsstaterne derfor overholde principperne i finansforordningen, såsom forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør have ansvaret for at forberede og gennemføre programmer. Dette bør ske på det rette territoriale niveau i overensstemmelse med deres institutionelle, retlige og finansielle rammer og bør forestås af de organer, som medlemsstaterne har udpeget til dette formål. Medlemsstaterne bør afstå fra at tilføje regler, der komplicerer støttemodtagernes anvendelse af midlerne.
__________________
__________________
12 EUT L […] af […], s. […].
12 EUT L […] af […], s. […].
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Partnerskabsprincippet er et nøgleelement i gennemførelsen af fondene, der bygger på en tilgang med flerniveaustyring og inddragelse af civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. For at sørge for kontinuitet i tilrettelæggelsen af partnerskabet vil Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/201413 fortsat finde anvendelse.
(11)  Partnerskabsprincippet er et nøgleelement i gennemførelsen af fondene, der bygger på en tilgang med flerniveaustyring og inddragelse af regionale, lokale og andre myndigheder, civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. For at sørge for kontinuitet i tilrettelæggelsen af partnerskabet bør Kommissionen have beføjelse til at ændre og tilpasse Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/201413.
__________________
__________________
13 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).
13 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformprioriteter. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør også sikre, at EU-midlerne anvendes på en sammenhængende måde, så der skabes størst mulig merværdi af den finansielle bistand, der ydes af henholdsvis fondene, den europæiske investeringsstabiliseringsfunktion og InvestEU.
udgår
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Medlemsstaterne bør bestemme, hvordan der ved udarbejdelsen af programmeringsdokumenter er taget hensyn til relevante landespecifikke henstillinger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i TEUF, og relevante rådshenstillinger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 148, stk. 4, i TEUF. I løbet af programmeringsperioden 2021-2027 (i det følgende benævnt "programmeringsperioden") bør medlemsstaterne regelmæssigt over for overvågningsudvalget og Kommissionen gøre rede for fremskridt i gennemførelsen af programmerne til understøttelse af de landespecifikke henstillinger. I forbindelse med en midtvejsgennemgang bør medlemsstaterne blandt andet overveje, om der er behov for programændringer for at tage hensyn til relevante landespecifikke henstillinger, der er blevet vedtaget eller ændret siden begyndelsen af programmeringsperioden.
(13)  Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af programmeringsdokumenter tage hensyn til relevante landespecifikke henstillinger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i TEUF, og relevante rådshenstillinger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 148, stk. 4, i TEUF, når de er forenelige med programmets målsætninger. I løbet af programmeringsperioden 2021-2027 (i det følgende benævnt "programmeringsperioden") bør medlemsstaterne regelmæssigt over for overvågningsudvalget og Kommissionen gøre rede for fremskridt i gennemførelsen af programmerne til understøttelse af de landespecifikke henstillinger og den europæiske søjle for sociale rettigheder. I forbindelse med en midtvejsgennemgang bør medlemsstaterne blandt andet overveje, om der er behov for programændringer for at tage hensyn til relevante landespecifikke henstillinger, der er blevet vedtaget eller ændret siden begyndelsen af programmeringsperioden.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Medlemsstaterne bør tage hensyn til indholdet af deres udkast til national energi- og klimaplan, som skal udarbejdes i henhold til forordningen om forvaltning af energiunionen14, og resultatet af den proces, der resulterer i Unionens henstillinger vedrørende disse planer, med henblik på deres programmer og de finansielle behov til lavemissionsinvesteringer.
(14)  Medlemsstaterne bør tage hensyn til indholdet af deres udkast til national energi- og klimaplan, som skal udarbejdes i henhold til forordningen om forvaltning af energiunionen14, og resultatet af den proces, der resulterer i Unionens henstillinger vedrørende disse planer, med henblik på deres programmer, herunder i forbindelse med midtvejsgennemgangen, og de finansielle behov til lavemissionsinvesteringer.
__________________
__________________
14 [Forordning om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
14 [Forordning om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Partnerskabsaftalen, der udarbejdes af hver enkelt medlemsstat, bør være et strategisk dokument, der fungerer som rettesnor for forhandlingerne mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat om udformningen af programmer. For at mindske den administrative byrde bør det ikke være nødvendigt at ændre partnerskabsaftaler i løbet af programmeringsperioden. Med henblik på at lette planlægningen og undgå overlappende indhold i programmeringsdokumenterne kan partnerskabsaftaler indgå som en del af et program.
(15)  Partnerskabsaftalen, der udarbejdes af hver enkelt medlemsstat, bør være et strategisk dokument, der fungerer som rettesnor for forhandlingerne mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat om udformningen af programmer. For at mindske den administrative byrde bør det ikke være nødvendigt at ændre partnerskabsaftaler i løbet af programmeringsperioden. Med henblik på at lette planlægningen og undgå overlappende indhold i programmeringsdokumenterne bør det være muligt, at partnerskabsaftaler indgår som en del af et program.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Hver medlemsstat bør have fleksibilitet til at bidrage til InvestEU med henblik på levering af budgetgarantier for investeringer i den pågældende medlemsstat.
(16)  Hver medlemsstat må på visse betingelser, der er fastsat i artikel 10 i denne forordning, have fleksibilitet til at bidrage til InvestEU med henblik på levering af budgetgarantier for investeringer i den pågældende medlemsstat.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  For at sikre de nødvendige forudsætninger for en virkningsfuld og effektiv udnyttelse af EU-støtten fra fondene bør der fastsættes en begrænset liste over grundforudsætninger samt en kortfattet og udtømmende række objektive kriterier for vurdering af grundforudsætningerne. Hver grundforudsætning bør være knyttet til en specifik målsætning og bør anvendes automatisk, hvis den specifikke målsætning udvælges til at modtage støtte. Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, bør udgifter vedrørende operationer under de relevante specifikke målsætninger ikke medtages i betalingsanmodningerne. For at opretholde en gunstig investeringsramme bør det regelmæssigt overvåges, om grundforudsætningerne fortsat er opfyldt. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at operationer, der er udvalgt til at modtage støtte, gennemføres i overensstemmelse med de fastlagte strategier og planlægningsdokumenter, der ligger til grund for opfyldelsen af grundforudsætningerne, således at det sikres, at alle medfinansierede operationer er i overensstemmelse med Unionens politiske rammer.
(17)  For at sikre de nødvendige forudsætninger for en inklusiv, ikkediskriminerende, virkningsfuld og effektiv udnyttelse af EU-støtten fra fondene bør der fastsættes en begrænset liste over grundforudsætninger samt en kortfattet og udtømmende række objektive kriterier for vurdering af grundforudsætningerne. Hver grundforudsætning bør være knyttet til en specifik målsætning og bør anvendes automatisk, hvis den specifikke målsætning udvælges til at modtage støtte. Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, bør udgifter vedrørende operationer under de relevante specifikke målsætninger ikke medtages i betalingsanmodningerne. For at opretholde en gunstig investeringsramme bør det regelmæssigt overvåges, om grundforudsætningerne fortsat er opfyldt. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at operationer, der er udvalgt til at modtage støtte, gennemføres i overensstemmelse med de fastlagte strategier og planlægningsdokumenter, der ligger til grund for opfyldelsen af grundforudsætningerne, således at det sikres, at alle medfinansierede operationer er i overensstemmelse med Unionens politiske rammer.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Medlemsstaterne bør for hvert program etablere en performanceramme, der dækker alle indikatorer, delmål og mål, for at overvåge, rapportere om og evaluere programmets performance.
(18)  Medlemsstaterne bør for hvert program etablere en performanceramme, der dækker alle indikatorer, delmål og mål, for at overvåge, rapportere om og evaluere programmets performance. Dette bør gøre det muligt at gøre projektudvælgelse og -evaluering resultatorienteret.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Medlemsstaten bør foretage en midtvejsgennemgang af hvert program, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden. Gennemgangen bør føre til en komplet tilpasning af programmer baseret på programmernes performance, samtidig med at det giver mulighed for at tage højde for nye udfordringer og relevante landespecifikke henstillinger udstedt i 2024. Parallelt hermed bør Kommissionen i 2024, sammen med den tekniske justering for 2025, gennemgå alle medlemsstaternes samlede tildelinger under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst under samhørighedspolitikken for årene 2025, 2026 og 2027 og anvende den tildelingsmetode, der er fastsat i den relevante basisretsakt. Denne gennemgang bør sammen med resultatet af midtvejsgennemgangen resultere i programændringer, der ændrer de finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 og 2027.
(19)  Medlemsstaten bør foretage en midtvejsgennemgang af hvert program, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden. Gennemgangen bør føre til en komplet tilpasning af programmer baseret på programmernes performance, samtidig med at det giver mulighed for at tage højde for nye udfordringer og relevante landespecifikke henstillinger udstedt i 2024 og for fremskridt med de nationale energi- og klimaplaner og den europæiske søjle for sociale rettigheder. Der bør ligeledes tages højde for de demografiske udfordringer. Parallelt hermed bør Kommissionen i 2024, sammen med den tekniske justering for 2025, gennemgå alle medlemsstaternes samlede tildelinger under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst under samhørighedspolitikken for årene 2025, 2026 og 2027 og anvende den tildelingsmetode, der er fastsat i den relevante basisretsakt. Denne gennemgang bør sammen med resultatet af midtvejsgennemgangen resultere i programændringer, der ændrer de finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 og 2027.
Ændring 425rev+444rev+448+469
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Der bør ske en yderligere optimering af mekanismerne til sikring af sammenhængen mellem EU-finansieringspolitikker og Unionens økonomiske styring, der bl.a. giver Kommissionen mulighed for at fremsætte forslag til Rådet om at suspendere alle eller en del af forpligtelserne for et eller flere af programmerne i en medlemsstat, hvis den pågældende medlemsstat forsømmer at træffe effektive foranstaltninger, som led i den økonomiske styringsproces. For at sikre en ensartet gennemførelse og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes, bør Rådet tillægges gennemførelsesbeføjelser og handle efter forslag fremsat af Kommissionen. For at lette vedtagelsen af afgørelser, der er nødvendige for at sikre effektive foranstaltninger som led i den økonomiske styringsproces, bør der gøres brug af omvendt kvalificeret flertal.
udgår
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
(20a)  Medlemsstaterne kan i behørigt begrundede tilfælde fremsætte en anmodning om fleksibilitet inden for den nuværende ramme af stabilitets- og vækstpagten for offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter, der støttes af den offentlige forvaltning i form af medfinansiering af investeringer, der er aktiveret som en del af de europæiske struktur- og investeringsfonde ("ESI-fondene"). Kommissionen bør omhyggeligt vurdere den pågældende anmodning, når den fastlægger den finanspolitiske tilpasning under enten den forebyggende eller den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
(22a)  Store projekter tegner sig for en væsentlig del af EU-udgifterne og er ofte af strategisk betydning med hensyn til at realisere EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det er derfor berettiget, at operationer over visse tærskler fortsat er underlagt særlige godkendelsesprocedurer i medfør af denne forordning. Tærsklen bør fastsættes i forhold til de samlede støtteberettigede omkostninger under hensyntagen til de forventede nettoindtægter. For at sikre klarhed bør indholdet af en ansøgning vedrørende et stort projekt til et sådant formål fastlægges. Ansøgningen bør indeholde tilstrækkelige oplysninger til at give sikkerhed for, at det finansielle bidrag fra fondene ikke medfører et væsentligt tab af arbejdspladser andre steder i Unionen. Medlemsstaten bør forelægge alle nødvendige oplysninger, og Kommissionen bør vurdere det store projekt med henblik på at fastslå, om det ønskede finansielle bidrag er berettiget.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  For at styrke den integrerede tilgang til territorial udvikling bør investeringer i form af territoriale redskaber, såsom integrerede territoriale investeringer ("ITI"), lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller ethvert andet territorial redskab under den politiske målsætning om "et Europa tættere på borgerne", der støtter initiativer, som medlemsstaterne har udformet med henblik på investeringer planlagt for EFRU, være baseret på territoriale og lokale udviklingsstrategier. I forbindelse med ITI'er og territoriale redskaber, der er udformet af medlemsstaterne, bør der fastsættes minimumskrav til indholdet af territoriale strategier. Sådanne territoriale strategier bør udvikles og godkendes under de relevante myndigheders eller organers ansvar. For at sikre inddragelse af relevante myndigheder eller organer i gennemførelsen af territoriale strategier bør de pågældende myndigheder eller organer være ansvarlige for udvælgelsen af de operationer, der skal støttes, eller de bør inddrages i udvælgelsen.
(23)  For at styrke den integrerede tilgang til territorial udvikling bør investeringer i form af territoriale redskaber, såsom integrerede territoriale investeringer ("ITI"), lokaludvikling styret af lokalsamfundet (betegnet som "Leader" inden for rammerne af ELFUL) eller ethvert andet territorialt redskab under den politiske målsætning om "et Europa tættere på borgerne", der støtter initiativer, som medlemsstaterne har udformet med henblik på investeringer planlagt for EFRU, være baseret på territoriale og lokale udviklingsstrategier. Det samme bør gælde for relaterede initiativer såsom intelligente landsbyer. I forbindelse med ITI'er og territoriale redskaber, der er udformet af medlemsstaterne, bør der fastsættes minimumskrav til indholdet af territoriale strategier. Sådanne territoriale strategier bør udvikles og godkendes under de relevante myndigheders eller organers ansvar. For at sikre inddragelse af relevante myndigheder eller organer i gennemførelsen af territoriale strategier bør de pågældende myndigheder eller organer være ansvarlige for udvælgelsen af de operationer, der skal støttes, eller de bør inddrages i udvælgelsen.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  For bedre at mobilisere potentiale på lokalt plan er det nødvendigt at styrke og fremme lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Der bør i den forbindelse tages hensyn til lokale behov og lokalt potentiale samt relevante sociokulturelle karakteristika, og der bør indføres strukturelle ændringer og opbygges kapacitet i lokalsamfundet, og innovation bør stimuleres. Det tætte samarbejde og den integrerede brug af fondene med henblik på at gennemføre lokale udviklingsstrategier bør styrkes. Som et væsentligt princip bør lokale aktionsgrupper, der repræsenterer lokalsamfundets interesser, have ansvaret for at udforme og gennemføre strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet. For at lette en koordineret støtte fra forskellige fonde til lokaludvikling styret af lokalsamfundet og lette gennemførelsen heraf bør tilgangen med anvendelse af en "ledende fond" fremmes.
(24)  For bedre at mobilisere potentiale på lokalt plan er det nødvendigt at styrke og fremme lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Der bør i den forbindelse tages hensyn til lokale behov og lokalt potentiale samt relevante sociokulturelle karakteristika, og der bør indføres strukturelle ændringer og opbygges kapacitet i lokalsamfundet og administrativ kapacitet, og innovation bør stimuleres. Det tætte samarbejde og den integrerede brug af fondene med henblik på at gennemføre lokale udviklingsstrategier bør styrkes. Som et væsentligt princip bør lokale aktionsgrupper, der repræsenterer lokalsamfundets interesser, have ansvaret for at udforme og gennemføre strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet. For at lette en koordineret støtte fra forskellige fonde til lokaludvikling styret af lokalsamfundet og lette gennemførelsen heraf bør tilgangen med anvendelse af en "ledende fond" fremmes.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  For at mindske den administrative byrde bør teknisk bistand på medlemsstatens initiativ gennemføres ved anvendelse en fast takst baseret på fremskridtene i programgennemførelsen. Denne tekniske bistand kan suppleres med målrettede foranstaltninger til opbygning af administrativ kapacitet ved hjælp af refusionsmetoder, som ikke er knyttet til omkostninger. Aktioner og resultater samt tilsvarende EU-betalinger kan aftales i en køreplan for betalinger og føre til betalinger for konkrete resultater.
(25)  For at mindske den administrative byrde bør teknisk bistand på medlemsstatens initiativ gennemføres ved anvendelse af en fast takst baseret på fremskridtene i programgennemførelsen. Denne tekniske bistand kan suppleres med målrettede foranstaltninger til opbygning af administrativ kapacitet såsom evaluering af de menneskelige ressourcers sammensætning af færdigheder ved hjælp af refusionsmetoder, som ikke er knyttet til omkostninger. Aktioner og resultater samt tilsvarende EU-betalinger kan aftales i en køreplan for betalinger og føre til betalinger for konkrete resultater.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  For at undersøge programmernes performance bør medlemsstaten nedsætte overvågningsudvalg. Hvad angår EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de årlige gennemførelsesrapporter erstattes af en årlig struktureret politisk dialog baseret på de seneste oplysninger og data om programgennemførelsen, som stilles til rådighed af medlemsstaten.
(27)  For at undersøge programmernes performance bør medlemsstaten nedsætte overvågningsudvalg, der også består af repræsentanter for civilsamfundet og arbejdsmarkedets partnere. Hvad angår EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de årlige gennemførelsesrapporter erstattes af en årlig struktureret politisk dialog baseret på de seneste oplysninger og data om programgennemførelsen, som stilles til rådighed af medlemsstaten.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201616 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis.
(28)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201616 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis. Indikatorerne bør, når det er muligt, udvikles på en måde, som tager hensyn til kønsaspektet.
_________________
_________________
16 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.
16 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  For at sikre tilgængeligheden af omfattende, ajourførte oplysninger om gennemførelsen af programmet bør der kræves hyppigere elektronisk rapportering af kvantitative data.
(29)  For at sikre tilgængeligheden af omfattende, ajourførte oplysninger om gennemførelsen af programmet bør der kræves en mere effektiv og rettidig elektronisk rapportering af kvantitative data.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  Med henblik på at støtte forberedelsen af relaterede programmer og aktiviteter for den næste programmeringsperiode bør Kommissionen foretage en midtvejsevaluering af fondene. I slutningen af programmeringsperioden bør Kommissionen foretage retrospektive evalueringer af fondene, hvor der bør fokuseres på virkningen af fondene.
(30)  Med henblik på at støtte forberedelsen af relaterede programmer og aktiviteter for den næste programmeringsperiode bør Kommissionen foretage en midtvejsevaluering af fondene. I slutningen af programmeringsperioden bør Kommissionen foretage retrospektive evalueringer af fondene, hvor der bør fokuseres på virkningen af fondene. Resultaterne af disse evalueringer bør offentliggøres.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 34
(34)  For så vidt angår tilskud, der ydes til støttemodtagerne, bør medlemsstaterne i stigende grad benytte muligheden for forenklede omkostningsmodeller. Tærskelværdien for obligatorisk anvendelse af forenklede omkostningsmodeller bør være knyttet til de samlede omkostninger til operationen for at sikre samme behandling af alle operationer under tærsklen, uanset om støtten er offentlig eller privat.
(34)  For så vidt angår tilskud, der ydes til støttemodtagerne, bør medlemsstaterne i stigende grad benytte muligheden for forenklede omkostningsmodeller. Tærskelværdien for obligatorisk anvendelse af forenklede omkostningsmodeller bør være knyttet til de samlede omkostninger til operationen for at sikre samme behandling af alle operationer under tærsklen, uanset om støtten er offentlig eller privat. Hvis en medlemsstat agter at foreslå anvendelse af en forenklet omkostningsmodel, kan den høre overvågningsudvalget.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 36
(36)  Med henblik på at optimere anvendelsen af samfinansierede miljøinvesteringer, bør der sikres synergi med LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter.
(36)  Med henblik på at optimere anvendelsen af samfinansierede miljøinvesteringer bør der sikres synergi med LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter, samt med projekter, der er finansieret under Horisont Europa og andre EU-programmer.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  For at sikre en effektiv, retfærdig og bæredygtig virkning af fondene bør der fastsættes bestemmelser, som sikrer, at investeringer i infrastrukturer eller produktive investeringer er langsigtede, og som forhindrer, at fondene udnyttes til at skabe en uretmæssig fordel. Forvaltningsmyndighederne bør lægge særlig vægt på ikke at støtte flytninger, når de udvælger operationer, og på at uretmæssigt udbetalte beløb til operationer, der ikke overholder kravet om holdbarhed, behandles som uregelmæssigheder.
(38)  For at sikre en inklusiv, effektiv, retfærdig og bæredygtig virkning af fondene bør der fastsættes bestemmelser, som sikrer, at investeringer i infrastrukturer eller produktive investeringer er ikkediskriminerende og langsigtede, og som forhindrer, at fondene udnyttes til at skabe en uretmæssig fordel. Forvaltningsmyndighederne bør lægge særlig vægt på ikke at støtte flytninger, når de udvælger operationer, og på at uretmæssigt udbetalte beløb til operationer, der ikke overholder kravet om holdbarhed, behandles som uregelmæssigheder.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  For at optimere merværdien af de investeringer, der helt eller delvist er finansieret via EU-budgettet, bør der tilstræbes synergier, især mellem fondene og direkte forvaltede instrumenter, herunder instrumentet til gennemførelse af reformer. Sådanne synergier bør opnås via nogle vigtige mekanismer, navnlig anerkendelsen af faste takster for støtteberettigede omkostninger fra Horisont Europa til en tilsvarende operation og muligheden for at kombinere finansiering fra forskellige EU-instrumenter i den samme operation, når blot dobbeltfinansiering undgås. Ved denne forordning bør der derfor fastsættes regler for supplerende finansiering fra fondene.
(40)  For at optimere merværdien af de investeringer, der helt eller delvist er finansieret via EU-budgettet, bør der tilstræbes synergier, især mellem fondene og direkte forvaltede instrumenter, herunder instrumentet til gennemførelse af reformer. Denne politiske samordning bør fremme letanvendelige mekanismer og flerniveaustyring. Sådanne synergier bør opnås via nogle vigtige mekanismer, navnlig anerkendelsen af faste takster for støtteberettigede omkostninger fra Horisont Europa til en tilsvarende operation og muligheden for at kombinere finansiering fra forskellige EU-instrumenter i den samme operation, når blot dobbeltfinansiering undgås. Ved denne forordning bør der derfor fastsættes regler for supplerende finansiering fra fondene.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)
(42a)   Forvaltningsmyndighederne bør have mulighed for at gennemføre finansielle instrumenter via direkte tildeling af en kontrakt til EIB-Gruppen, nationale erhvervsfremmende banker og internationale finansielle institutioner (IFI'er).
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 44
(44)  Under fuld overholdelse af de gældende regler om statsstøtte og offentlige udbud, som allerede blev præciseret i programmeringsperioden 2014-2020, bør forvaltningsmyndighederne have mulighed for at træffe afgørelse om, hvilke løsningsmodeller der er mest hensigtsmæssige til gennemførelse af finansielle instrumenter med henblik på at tilgodese målregionernes særlige behov.
(44)  Under fuld overholdelse af de gældende regler om statsstøtte og offentlige udbud, som allerede blev præciseret i programmeringsperioden 2014-2020, bør forvaltningsmyndighederne have mulighed for at træffe afgørelse om, hvilke løsningsmodeller der er mest hensigtsmæssige til gennemførelse af finansielle instrumenter med henblik på at tilgodese målregionernes særlige behov. Inden for disse rammer bør Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Revisionsret yde vejledning til revisorer, forvaltningsmyndigheder og støttemodtagere for så vidt angår vurdering af overholdelsen af statsstøttereglerne og udvikling af statsstøtteordninger.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 45 a (ny)
(45a)   For at øge ansvarlighed og gennemsigtighed bør Kommissionen stille et klagebehandlingssystem til rådighed for alle borgere og interessenter i alle faser af forberedelsen og gennemførelsen af programmer, herunder i forbindelse med overvågning og evaluering.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 46
(46)  For at fremskynde opstarten på programgennemførelsen bør videreførelse af gennemførelsesordninger fra den foregående programmeringsperiode lettes. Anvendelsen af det IT-system, der allerede er etableret for den foregående programmeringsperiode, bør videreføres, med den fornødne tilpasning, medmindre det er nødvendigt med en ny teknologi.
(46)  For at fremskynde opstarten på programgennemførelsen bør videreførelse af gennemførelsesordninger, herunder administrations- og IT-systemer, fra den foregående programmeringsperiode lettes, når det er muligt. Anvendelsen af det IT-system, der allerede er etableret for den foregående programmeringsperiode, bør videreføres, med den fornødne tilpasning, medmindre det er nødvendigt med en ny teknologi.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)
(48a)  For at understøtte en effektiv anvendelse af fondene bør EIB's støtte være til rådighed for alle medlemsstater efter disses anmodning. Dette kan omfatte kapacitetsopbygning, støtte til kortlægning, forberedelse og gennemførelse af projekter samt rådgivning om finansielle instrumenter og investeringsplatforme.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 50
(50)  For at skabe en god balance mellem en effektiv gennemførelse af fondene og de dermed forbundne administrationsomkostninger og byrder bør forvaltningsverificeringernes hyppighed, omfang og dækning være baseret på en risikovurdering, der tager hensyn til faktorer såsom typen af gennemførte operationer, støttemodtagerne samt det risikoniveau, der er konstateret ved tidligere forvaltningsverificeringer og revisioner.
(50)  For at skabe en god balance mellem en effektiv gennemførelse af fondene og de dermed forbundne administrationsomkostninger og byrder bør forvaltningsverificeringernes hyppighed, omfang og dækning være baseret på en risikovurdering, der tager hensyn til faktorer såsom typen af gennemførte operationer, operationernes kompleksitet og antal, støttemodtagerne samt det risikoniveau, der er konstateret ved tidligere forvaltningsverificeringer og revisioner. Fondenes forvaltnings- og kontrolforanstaltninger bør stå i et rimeligt forhold til risikoniveauet for Unionens budget.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 58
(58)  Medlemsstaterne bør også forebygge, opdage og effektivt behandle enhver uregelmæssighed, herunder svig begået af støttemodtagerne. Desuden kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/201318 og forordning (EF, Euratom) nr. 2988/9519 og (Euratom, EF) nr. 2185/9620, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/193921, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser22. Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger, så alle personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejder fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, giver Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikrer, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Medlemsstaterne bør rapportere til Kommissionen om konstaterede tilfælde af uregelmæssigheder, herunder svig, og om deres opfølgning heraf samt om opfølgningen af OLAF's undersøgelser.
(58)  Medlemsstaterne bør også forebygge, opdage og effektivt behandle enhver uregelmæssighed, herunder svig begået af støttemodtagerne. Desuden kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/201318 og forordning (EF, Euratom) nr. 2988/9519 og (Euratom, EF) nr. 2185/9620, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/193921, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137122 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser. Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger, så alle personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejder fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, giver Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikrer, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Medlemsstaterne bør aflægge en detaljeret rapport til Kommissionen om konstaterede tilfælde af uregelmæssigheder, herunder svig, og om deres opfølgning heraf samt om opfølgningen af OLAF's undersøgelser. Medlemsstater, der ikke deltager i det forstærkede samarbejde med EPPO, bør rapportere til Kommissionen om afgørelser, der træffes af de nationale retshåndhævende myndigheder i forbindelse med tilfælde af uregelmæssigheder, der påvirker Unionens budget.
__________________
__________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom ) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom ) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
19 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).
19 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).
20 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
20 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
21 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).
21 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).
22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29)
22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 61
(61)  Der bør fastsættes objektive kriterier for udpegelse af regioner og områder, der er berettiget til støtte fra fondene. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af regionerne og områderne på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200323, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 868/201424.
(61)  Der bør fastsættes objektive kriterier for udpegelse af regioner og områder, der er berettiget til støtte fra fondene. Med henblik herpå skal fastlæggelsen af regionerne og områderne på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200323, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/206624.
__________________
__________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
24 Kommissionens forordning (EU) nr. 868/2014 af 8. august 2014 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 241 af 13.8.2014, s. 1).
24 Kommissionens forordning (EU) 2016/2066 af 21. november 2016 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 322 af 29.11.2016, s. 1).
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 62
(62)  For at udstikke passende finansielle rammer for EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden bør Kommissionen fastsætte den årlige fordeling af de disponible tildelinger pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst sammen med listen over støtteberettigede regioner samt tildelingerne til målet om europæisk territorialt samarbejde. Under hensyntagen til at medlemsstaternes nationale tildelinger bør være fastsat på grundlag af de statistiske data og prognoser, der foreligger i 2018, og i betragtning af de skønsmæssige usikkerheder bør Kommissionen gennemgå de samlede tildelinger til alle medlemsstaterne i 2024 på baggrund af de på det tidspunkt seneste tilgængelige statistikker og, hvis der er en kumulativ afvigelse på mere end ± 5 %, bør den justere disse tildelinger for årene 2025-2027, så resultaterne af midtvejsgennemgangen og den tekniske justering samtidig afspejles i programændringerne.
(62)  For at udstikke passende finansielle rammer for EFRU, ESF+, EHFF og Samhørighedsfonden bør Kommissionen fastsætte den årlige fordeling af de disponible tildelinger pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst sammen med listen over støtteberettigede regioner samt tildelingerne til målet om europæisk territorialt samarbejde. Under hensyntagen til at medlemsstaternes nationale tildelinger bør være fastsat på grundlag af de statistiske data og prognoser, der foreligger i 2018, og i betragtning af de skønsmæssige usikkerheder bør Kommissionen gennemgå de samlede tildelinger til alle medlemsstaterne i 2024 på baggrund af de på det tidspunkt seneste tilgængelige statistikker og, hvis der er en kumulativ afvigelse på mere end ± 5 %, bør den justere disse tildelinger for årene 2025-2027, så resultaterne af midtvejsgennemgangen og den tekniske justering samtidig afspejles i programændringerne.
Ændring 42
Forslag til forordning
Betragtning 63
(63)  De transeuropæiske transportnetprojekter vil i overensstemmelse med forordning (EU) [den nye CEF-forordning]25 fortsat blive finansieret via Samhørighedsfonden både ved delt forvaltning og direkte forvaltning under Connecting Europe-faciliteten (CEF). Med udgangspunkt i den vellykkede tilgang for programmeringsperioden 2014-2020, bør der overføres 10 000 000 000 EUR fra Samhørighedsfonden til CEF til dette formål.
(63)  De transeuropæiske transportnetprojekter vil i overensstemmelse med forordning (EU) [den nye CEF-forordning]25 fortsat blive finansieret via Samhørighedsfonden både ved delt forvaltning og direkte forvaltning under Connecting Europe-faciliteten (CEF). Med udgangspunkt i den vellykkede tilgang for programmeringsperioden 2014-2020, bør der overføres 4 000 000 000 EUR fra Samhørighedsfonden til CEF til dette formål.
__________________
__________________
25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af […] om [CEF] (EUT L […] af […], s. […]).
25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af […] om [CEF] (EUT L […] af […], s. […]).
Ændring 43
Forslag til forordning
Betragtning 64
(64)  Et vist beløb af midlerne fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden bør tildeles det europæiske initiativ for byområder, der bør gennemføres gennem direkte eller indirekte forvaltning fra Kommissionens side.
(64)  Et vist beløb af midlerne fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden bør tildeles det europæiske initiativ for byområder, der bør gennemføres gennem direkte eller indirekte forvaltning fra Kommissionens side. Der bør i fremtiden gøres yderligere overvejelser om den specifikke støtte, der ydes til dårligt stillede regioner og lokalsamfund.
Ændring 44
Forslag til forordning
Betragtning 65 a (ny)
(65a)   For at tackle de udfordringer, som mellemindkomstregionerne står over for, som beskrevet i den 7. samhørighedsrapport1a (lav vækst, når der sammenlignes med mere udviklede regioner, men også når der sammenlignes med mindre udviklede regioner, idet dette problem navnlig berører regioner med et BNP pr. indbygger på mellem 90 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP for EU-27), bør "overgangsregioner" modtage passende støtte og bestemmes som regioner, hvis BNP pr. indbygger ligger mellem 75 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP for EU-27.
___________________
1a Kommissionens 7. rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed med titlen "Min region, mit Europa, vores fremtid: Den 7. rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed" (COM(2017)0583 af 9. oktober 2017).
Ændring 45
Forslag til forordning
Betragtning 66 a (ny)
(66a)  I forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil en del regioner og medlemsstater blive mere udsat for konsekvenserne af denne udtræden end andre på grund af deres geografi og/eller arten eller omfanget af deres handelsforbindelser. Det er derfor vigtigt at finde praktiske løsninger vedrørende støtte, også inden for rammerne af samhørighedspolitikken, for at tackle udfordringerne for de berørte regioner og medlemsstater, når Det Forenede Kongeriges udtræden har fundet sted. Desuden vil det være nødvendigt at etablere et løbende samarbejde, der omfatter udveksling af oplysninger og god praksis blandt de lokale og regionale myndigheder og medlemsstater, der er mest berørt.
Ændring 46
Forslag til forordning
Betragtning 67
(67)  Det er nødvendigt at fastsætte lofter for medfinansieringssatserne inden for samhørighedspolitikken pr. regionskategori for at sikre, at princippet om medfinansiering overholdes ved hjælp af et passende niveau for den offentlige eller private nationale støtte. Disse satser bør afspejle den økonomiske udvikling i regionerne med hensyn til BNP pr. indbygger i forhold til gennemsnittet i EU-27.
(67)  Det er nødvendigt at fastsætte lofter for medfinansieringssatserne inden for samhørighedspolitikken pr. regionskategori for at sikre, at princippet om medfinansiering overholdes ved hjælp af et passende niveau for den offentlige eller private nationale støtte. Disse satser bør afspejle den økonomiske udvikling i regionerne med hensyn til BNP pr. indbygger i forhold til gennemsnittet i EU-27, samtidig med at regionerne sikres behandling, som ikke er mindre gunstig, fordi deres kategorisering er blevet ændret.
Ændring 47
Forslag til forordning
Betragtning 69
(69)  Desuden bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastsættelsen af kriterierne for at fastslå, hvilke sager om uregelmæssigheder der skal indberettes, definitionen af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, der gælder for alle medlemsstater, samt etableringen af standardiserede stikprøvemetoder.
(69)  Desuden bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændringen af den europæiske adfærdskodeks for partnerskab med henblik på at tilpasse kodeksen til denne forordning, fastsættelsen af kriterierne for at fastslå, hvilke sager om uregelmæssigheder der skal indberettes, definitionen af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, der gælder for alle medlemsstater, samt etableringen af standardiserede stikprøvemetoder.
Ændring 48
Forslag til forordning
Betragtning 70
(70)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(70)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante, gennemsigtige høringer af alle interesserede parter under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
Ændring 49
Forslag til forordning
Betragtning 73
(73)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og at fastsætte fælles regler for den del af Unionens budget, der gennemføres ved delt forvaltning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på den ene side på grund af omfanget af forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveau og situationen for de mindst begunstigede regioner samt medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler og på den anden side på grund af behovet for en sammenhængende ramme for gennemførelsen, der dækker flere EU-fonde under delt forvaltning. Målene for denne forordning kan således bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
(73)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og at fastsætte fælles regler for den del af Unionens budget, der gennemføres ved delt forvaltning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på den ene side på grund af omfanget af forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveau og de særlige udfordringer, som de mindst begunstigede regioner står over for, samt medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler og på den anden side på grund af behovet for en sammenhængende ramme for gennemførelsen, der dækker flere EU-fonde under delt forvaltning. Målene for denne forordning kan således bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
a)  finansielle regler for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF+), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV) (i det følgende benævnt "fondene")
a)  finansielle regler for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF+), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV) (i det følgende benævnt "fondene")
Ændring 431
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
b)  fælles bestemmelser for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF.
b)  fælles bestemmelser for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, EHFF og ELFUL som omfattet af stk. 1a i denne artikel.
Ændring 432
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Afsnit I, kapitel I — artikel 2, stk. 4 a, kapitel II — artikel 5, afsnit III, kapitel II — artikel 22-28 og afsnit IV — kapitel III — afdeling I — artikel 41-43 finder anvendelse på støtteforanstaltninger finansieret af ELFUL og afsnit I, kapitel I — artikel 2, stk. 15-25, samt afsnit V, kapitel II, afdeling II, artikel 52-56, finder anvendelse på de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 74 i forordning (EU).../... [Forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik] og støttet af ELFUL.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
1)  "relevante landespecifikke henstillinger": henstillinger fra Rådet vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2, og artikel 148, stk. 4, i TEUF vedrørende strukturelle udfordringer, som det er hensigtsmæssigt at imødegå via flerårige investeringer, der henhører under anvendelsesområdet for fondene som fastsat i fondsspecifikke forordninger, og relevante henstillinger vedtaget i henhold til artikel [XX] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [nummer på den nye forordning om styring af energiunionen]
1)  "relevante landespecifikke henstillinger": henstillinger fra Rådet vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2 og 4, og artikel 148, stk. 4, i TEUF vedrørende strukturelle udfordringer, som det er hensigtsmæssigt at imødegå via flerårige investeringer, der henhører under anvendelsesområdet for fondene som fastsat i fondsspecifikke forordninger, og relevante henstillinger vedtaget i henhold til artikel [XX] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [nummer på den nye forordning om styring af energiunionen]
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
1a)   "grundforudsætning": en konkret og præcist fastlagt forudsætning, som er reelt forbundet med en direkte indvirkning på den effektive opfyldelse af en specifik målsætning i programmet
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
4a)  "program": i forbindelse med ELFUL, de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik som omhandlet i forordning (EU) [...] ("forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik")
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra c
c)  i forbindelse med statsstøtteordninger, den virksomhed, der modtager støtten
c)  i forbindelse med statsstøtteordninger det organ eller den virksomhed, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, der modtager støtten, medmindre støtten pr. virksomhed er mindre end 200 000 EUR, i hvilket tilfælde den pågældende medlemsstat kan beslutte, at støttemodtageren er det organ, der tildeler støtten, uden at dette berører Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/20131a, (EU) nr. 1408/20131b og (EU) nr. 717/20141c
__________________
1a EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1.
1b EUT L 352 af 24.12.2013, s. 9.
1c EUT L 190 af 28.6.2014, s. 45.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
9)  "fond for mindre projekter": en operation i et Interreg-program, der har til formål at udvælge og gennemføre projekter af begrænset finansielt omfang
9)  "fond for mindre projekter": en operation i et Interreg-program, der har til formål at udvælge og gennemføre projekter, herunder mellemfolkelige projekter af begrænset finansielt omfang
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21
21)  "særlig fond": en fond, der er oprettet af en forvaltningsmyndighed eller en holdingfond med henblik på at stille finansielle produkter til rådighed for slutmodtagere
21)  "særlig fond": en fond, der er oprettet af en forvaltningsmyndighed eller en holdingfond, og gennem hvilken disse stiller finansielle produkter til rådighed for slutmodtagere
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 a (nyt)
36a)  "princippet om energieffektivitet først": prioritering inden for beslutninger vedrørende energiplanlægning, -politik og -investering af foranstaltninger, der gør energiefterspørgslen og -udbuddet mere effektiv
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 37
37)  "klimasikring": en proces, som sikrer, at infrastrukturen er modstandsdygtig over for de negative klimapåvirkninger i overensstemmelse med nationale regler og retningslinjer, hvis sådanne foreligger, eller internationalt anerkendte standarder.
37)  "klimasikring": en proces, som sikrer, at infrastrukturen er modstandsdygtig over for de negative klimapåvirkninger i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder eller nationale regler og retningslinjer, hvis sådanne foreligger, at princippet om energieffektivitet først overholdes, og at der vælges specifikke veje for emissionsreduktion og dekarbonisering
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 37 a (nyt)
37a)  "EIB": Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond eller datterselskaber etableret af Den Europæiske Investeringsbank.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a
a)  et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling
a)  et mere konkurrencedygtigt og mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling og styrke små og mellemstore virksomheder
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b
b)  et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring
b)  en grønnere, kulstoffattig omstilling til en kulstofneutral økonomi og et modstandsdygtigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c
c)  et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet
c)  et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet, herunder intelligent og bæredygtig mobilitet, og regional IKT-konnektivitet
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d
d)  et mere socialt Europa gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder
d)  et mere socialt og inklusivt Europa gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e
e)  et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer.
e)  et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af alle regioner, områder og lokale initiativer.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne fremlægger oplysninger til understøttelse af målsætningerne vedrørende miljø og klima ved anvendelse af en metodologi, der bygger på de interventionstyper, der er relevante for hver af fondene. Denne metodologi består i at tildele en specifik vægtning til støtten på et niveau, der afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte yder et bidrag til miljømålsætningerne og klimamålsætningerne. For så vidt angår EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden forbindes vægtninger med dimensioner og koder for de interventionstyper, der er fastsat i bilag I.
3.  Medlemsstaterne sørger for klimasikring i forbindelse med relevante operationer gennem hele planlægnings- og gennemførelsesprocessen og fremlægger oplysninger til understøttelse af målsætningerne vedrørende miljø og klima ved anvendelse af en metodologi, der bygger på de interventionstyper, der er relevante for hver af fondene. Denne metodologi består i at tildele en specifik vægtning til støtten på et niveau, der afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte yder et bidrag til miljømålsætningerne og klimamålsætningerne. For så vidt angår EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden forbindes vægtninger med dimensioner og koder for de interventionstyper, der er fastsat i bilag I.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem fondene og andre EU-instrumenter som f.eks. reformstøtteprogrammet, herunder instrumentet til gennemførelse af reformer og instrumentet for teknisk bistand. De optimerer mekanismerne for koordinering mellem de ansvarlige med henblik på at undgå dobbeltarbejde under planlægningen og gennemførelsen.
4.  I overensstemmelse med deres respektive ansvarsområder og nærhedsprincippet og princippet om flerniveaustyring sikrer medlemsstaterne og Kommissionen koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem fondene og andre EU-instrumenter som f.eks. reformstøtteprogrammet, herunder instrumentet til gennemførelse af reformer og instrumentet for teknisk bistand. De optimerer mekanismerne for koordinering mellem de ansvarlige med henblik på at undgå dobbeltarbejde under planlægningen og gennemførelsen.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)
4a.   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer overholdelse af de relevante statsstøtteregler.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne og Kommissionen gennemfører det EU-budget, der tildeles fondene, ved delt forvaltning i overensstemmelse med artikel [63] i forordning (EU, Euratom) [...] (finansforordningen).
1.  Medlemsstaterne, i overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer, og Kommissionen gennemfører det EU-budget, der tildeles fondene, ved delt forvaltning i overensstemmelse med artikel [63] i forordning (EU, Euratom) [...] (finansforordningen).
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Kommissionen gennemfører imidlertid den støtte fra Samhørighedsfonden, der overføres til Connecting Europe-faciliteten (CEF), det europæiske initiativ for byområder og interregionale innovative investeringer, den støtte, der overføres fra ESF+ til tværnationalt samarbejde, de beløb, der er bidrag til InvestEU37, og teknisk bistand på Kommissionens initiativ ved direkte eller indirekte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 62, stk.1, litra a) og c)].
2.  Kommissionen gennemfører, uden at det berører artikel 1, stk. 2, den støtte fra Samhørighedsfonden, der overføres til Connecting Europe-faciliteten (CEF), det europæiske initiativ for byområder og interregionale innovative investeringer, den støtte, der overføres fra ESF+ til tværnationalt samarbejde, de beløb, der er bidrag til InvestEU37, og teknisk bistand på Kommissionens initiativ ved direkte eller indirekte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 62, stk.1, litra a) og c)].
_________________
_________________
37 [Forordning (EU) [...] om [...] (EUT L […] af […], s. […]).
37 [Forordning (EU) [...] om [...] (EUT L […] af […], s. […]).
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
3.  Kommissionen kan gennemføre samarbejdet med regioner i den yderste periferi under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ved indirekte forvaltning.
3.  Kommissionen kan efter aftale med den berørte medlemsstat og region gennemføre samarbejdet med regioner i den yderste periferi under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ved indirekte forvaltning.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
1.  Hver medlemsstat tilrettelægger et partnerskab med de kompetente regionale og lokale myndigheder. Partnerskabet skal mindst omfatte følgende partnere:
1.  I forbindelse med partnerskabsaftalen og hvert program tilrettelægger hver medlemsstat i overensstemmelse med sine institutionelle og retlige rammer et fuldgyldigt, effektivt partnerskab. Partnerskabet skal mindst omfatte følgende partnere:
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
a)  bymyndigheder og andre offentlige myndigheder
a)  regionale og lokale myndigheder samt bymyndigheder og andre offentlige myndigheder
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
c)  relevante organer, der repræsenterer civilsamfundet, miljøpartnere og organer, som er ansvarlige for at fremme social inklusion, grundlæggende rettigheder, rettigheder for personer med handicap, ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling.
c)  relevante organer, der repræsenterer civilsamfundet, såsom miljøpartnere, NGO'er og organer, som er ansvarlige for at fremme social inklusion, grundlæggende rettigheder, rettigheder for personer med handicap, ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)   forskningsinstitutioner og universiteter i hensigtsmæssigt omfang.
Ændring 78+459
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  I overensstemmelse med princippet om flerniveaustyring inddrager medlemsstaterne de pågældende partnere i udarbejdelsen af partnerskabsaftaler under forberedelsen og gennemførelsen af programmerne, herunder gennem deltagelse i overvågningsudvalgene i overensstemmelse med artikel 34.
2.  I overensstemmelse med princippet om flerniveaustyring og under anvendelse af en bottom-up-tilgang inddrager medlemsstaterne de pågældende partnere i udarbejdelsen af partnerskabsaftaler under forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af programmerne, herunder gennem deltagelse i overvågningsudvalgene i overensstemmelse med artikel 34. I den forbindelse tildeler medlemsstaterne en passende procentdel af de midler, der stammer fra fondene, til administrativ kapacitetsopbygning hos arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer. I forbindelse med grænseoverskridende programmer inddrager medlemsstaterne partnere fra alle deltagende medlemsstater.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  Tilrettelæggelse og gennemførelse af partnerskabet gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/201438.
3.  Tilrettelæggelse og gennemførelse af partnerskabet gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/201438. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 107 for så vidt angår ændringer til den delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 med henblik på at tilpasse denne delegerede forordning til nærværende forordning.
_________________
_________________
38 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).
38 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4
4.  Mindst en gang om året hører Kommissionen de organisationer, som repræsenterer partnerne på EU-plan, om gennemførelsen af programmerne.
4.  Mindst en gang om året hører Kommissionen de organisationer, som repræsenterer partnerne på EU-plan, om gennemførelsen af programmerne og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
Horisontale principper
1.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at de grundlæggende rettigheder respekteres, og at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder overholdes i forbindelse med gennemførelsen af fondene.
2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder, integration af ligestillingsaspektet og integration af kønsaspektet tages i betragtning og fremmes i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af programmer, herunder i relation til overvågning, rapportering og evaluering.
3.  Medlemsstaterne og Kommissionen tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering under forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen, rapporteringen og evalueringen af programmerne. Der skal under forberedelsen og gennemførelsen af programmerne navnlig tages hensyn til tilgængelighed for personer med handicap.
4.  Fondenes målsætninger forfølges i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling, idet der tages hensyn til FN's mål om bæredygtig udvikling, og med EU's fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og bekæmpelse af klimaforandringer ud fra princippet om, at forureneren betaler, jf. artikel 191, stk. 1 og 2, i TEUF.
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at miljøbeskyttelseskrav, ressourceeffektivitet, princippet om energieffektivitet først, socialt retfærdig energiomstilling, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, biodiversitet, modstandsdygtighed over for katastrofer samt risikoforebyggelse og -styring fremmes under udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne. De sigter mod at undgå investeringer i produktion, forarbejdning, distribution, lagring eller forbrænding af fossile brændstoffer.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Hver medlemsstat udarbejder en partnerskabsaftale, der fastlægger ordninger for anvendelsen af fondene på en virkningsfuld og effektiv måde for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.
1.  Hver medlemsstat udarbejder en partnerskabsaftale, der fastlægger ordninger for anvendelsen af fondene på en virkningsfuld og effektiv måde for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027. En sådan partnerskabsaftale udarbejdes i overensstemmelse med den adfærdskodeks, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  Medlemsstaten indgiver partnerskabsaftalen til Kommissionen inden eller samtidig med indgivelsen af det første program.
2.  Medlemsstaten indgiver partnerskabsaftalen til Kommissionen inden eller samtidig med indgivelsen af det første program, men senest den 30. april 2021.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Partnerskabsaftalen kan indgives sammen med det relevante årlige nationale reformprogram.
3.  Partnerskabsaftalen kan indgives sammen med det relevante årlige nationale reformprogram og den nationale energi- og klimaplan.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a
a)  de udvalgte politiske målsætninger med angivelse af, hvilke fonde og programmer der vil forfølge målsætningerne, med en begrundelse herfor og, hvis det er relevant, en begrundelse for anvendelse af InvestEU's gennemførelsesmodel, idet der tages hensyn til relevante landespecifikke henstillinger
a)  de udvalgte politiske målsætninger med angivelse af, hvilke fonde og programmer der vil forfølge målsætningerne, med en begrundelse herfor, idet der tages hensyn til og opstilles en fortegnelse over relevante landespecifikke henstillinger såvel som regionale udfordringer
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. i
i)  et sammendrag af de politiske valg, og de vigtigste forventede resultater for hver af fondene, herunder, hvor det er relevant, gennem anvendelse af InvestEU
i)  et sammendrag af de politiske valg, og de vigtigste forventede resultater for hver af fondene
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. ii
ii)  koordinering, afgrænsning og komplementaritet mellem fondene og, i givet fald, koordinering mellem nationale og regionale programmer
ii)  koordinering, afgrænsning og komplementaritet mellem fondene og, i givet fald, koordinering mellem nationale og regionale programmer, navnlig med hensyn til de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der er omhandlet i forordning (EU) nr. [...] ("forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik")
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. iii
iii)  komplementaritet mellem fondene og andre EU-instrumenter, herunder LIFE's strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter
iii)  komplementaritet og synergi mellem fondene og andre EU-instrumenter, herunder LIFE's strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter og, hvor det er relevant, projekter finansieret under Horisont Europa
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)
iiia)   opfyldelse af mål, politikker og foranstaltninger i henhold til de nationale energi- og klimaplaner
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c
c)  den foreløbige finansielle tildeling fra hver af fondene pr. politisk målsætning på nationalt plan under overholdelse af de fondsspecifikke regler om tematisk koncentration
c)  den foreløbige finansielle tildeling fra hver af fondene pr. politisk målsætning på nationalt og, om nødvendigt, regionalt plan under overholdelse af de fondsspecifikke regler om tematisk koncentration
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d
d)  hvis det er relevant, opdelingen af de finansielle midler pr. regionskategori, jf. artikel 102, stk. 2, og de tildelinger, der foreslås overført mellem regionskategorier, jf. artikel 105
d)  opdelingen af de finansielle midler pr. regionskategori, jf. artikel 102, stk. 2, og de tildelinger, der foreslås overført mellem regionskategorier, jf. artikel 105
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra e
e)  de beløb, der skal bidrage til InvestEU pr. fond og pr. regionskategori
udgår
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra g
g)  et sammendrag af de aktioner, som den pågældende medlemsstat skal iværksætte med henblik på at styrke sin administrative kapacitet til gennemførelse af fondene.
g)  et sammendrag af de aktioner, som den pågældende medlemsstat skal iværksætte med henblik på at styrke sin administrative kapacitet til gennemførelse af fondene og sit forvaltnings- og kontrolsystem.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra g a (nyt)
ga)   hvor det er relevant, en integreret tilgang til håndtering af demografiske udfordringer og/eller specifikke behov i regioner og områder
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra g b (nyt)
gb)   en kommunikations- og synlighedsstrategi.
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)
EIB kan efter anmodning fra medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og i aktiviteter med tilknytning til udarbejdelsen af operationer, finansielle instrumenter og OPP'er.
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
Med hensyn til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) skal partnerskabsaftalen kun indeholde en fortegnelse over de planlagte programmer.
Med hensyn til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) skal partnerskabsaftalen kun indeholde en fortegnelse over de planlagte programmer og de grænseoverskridende investeringsbehov i den pågældende medlemsstat.
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
1.  Kommissionen vurderer partnerskabsaftalen og dens overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke regler. Kommissionen tager ved vurderingen navnlig hensyn til relevante landespecifikke henstillinger.
1.  Kommissionen vurderer partnerskabsaftalen og dens overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke regler. Kommissionen tager ved vurderingen hensyn til bestemmelserne i artikel 4 og 6, de relevante landespecifikke henstillinger og de foranstaltninger, der er knyttet til de integrerede nationale energi- og klimaplaner, samt måden, hvorpå disse håndteres.
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest tre måneder efter medlemsstatens indgivelse af partnerskabsaftalen.
2.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest to måneder efter medlemsstatens indgivelse af partnerskabsaftalen.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
3.  Medlemsstaten gennemgår partnerskabsaftalen under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.
3.  Medlemsstaten gennemgår partnerskabsaftalen under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger inden for en måned efter datoen for deres fremlæggelse.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af partnerskabsaftalen senest fire måneder efter datoen for den pågældende medlemsstats indgivelse af partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen må ikke ændres.
4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af partnerskabsaftalen senest fire måneder efter datoen for den pågældende medlemsstats første indgivelse af partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen må ikke ændres.
Ændring 428
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne kan, i partnerskabsaftalen eller i anmodningen om en ændring af et program, tildele det beløb fra EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF, der skal være bidrag til InvestEU og gennemføres via budgetgarantier. Det beløb, der skal være bidrag til InvestEU, må ikke overstige 5 % af hver fonds samlede tildelinger, undtagen i behørigt begrundede tilfælde. Sådanne bidrag udgør ikke overførsel af midler i henhold til artikel 21.
1.  Medlemsstaterne kan pr. 1. januar 2023, efter aftale med de pågældende forvaltningsmyndigheder, i anmodningen om en ændring af et program tildele op til 2 % af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF som bidrag til InvestEU og til gennemførelse via budgetgarantier. Der kan yderligere tildeles op til % af hver fonds samlede tildelinger til InvestEU i forbindelse med midtvejsgennemgangen. Sådanne bidrag skal være til rådighed for investeringer i overensstemmelse med samhørighedspolitikkens mål og i samme regionskategori, som de oprindelige tildelinger var rettet mod. Når et beløb fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden tildeles til InvestEU, finder de grundforudsætninger, der er beskrevet i artikel 11 og i bilag III og IV til denne forordning, anvendelse. Der kan kun tildeles midler til fremtidige kalenderår.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.   For så vidt angår partnerskabsaftalen kan der tildeles midler fra det aktuelle eller fra fremtidige kalenderår. For så vidt angår en anmodning om en ændring af et program kan der kun tildeles midler fra fremtidige år.
udgår
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, anvendes til hensættelse af den del af EU-garantien, der hører under medlemsstatens segment.
3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, anvendes til hensættelse af den del af EU-garantien, der hører under den pågældende medlemsstats segment.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1
Hvis en bidragsaftale, jf. artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke er indgået pr. 31. december 2021 for et beløb, der er omhandlet i stk. 1 og tildelt i partnerskabsaftalen, skal medlemsstaten indgive en anmodning om ændring af et program eller programmer med henblik på at anvende det tilsvarende beløb.
Hvis en bidragsaftale, jf. artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke er indgået pr. 31. december 2023 for et beløb, der er omhandlet i stk. 1, skal medlemsstaten indgive en anmodning om ændring af et program eller programmer med henblik på at anvende det tilsvarende beløb.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2
Bidragsaftalen vedrørende et beløb, der er omhandlet i stk. 1 og tildelt i anmodningen om en ændring af et program, skal indgås samtidig med vedtagelsen af afgørelsen om ændring af programmet.
Bidragsaftalen vedrørende et beløb, der er omhandlet i stk. 1 og tildelt i anmodningen om en ændring af et program, skal alt efter tilfældet indgås eller ændres samtidig med vedtagelsen af afgørelsen om ændring af programmet.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
5.  Hvis der ikke senest ni måneder efter godkendelsen af bidragsaftalen er indgået en garantiaftale, jf. artikel [9] i [InvestEU-forordningen], overføres de respektive beløb, der er indbetalt til den fælles hensættelsesfond som en hensættelse, tilbage til et program eller programmer, og medlemsstaterne indgiver en tilsvarende anmodning om en programændring.
5.  Hvis der ikke senest ni måneder efter godkendelsen af bidragsaftalen er indgået en garantiaftale, jf. artikel [9] i [InvestEU-forordningen], overføres de respektive beløb, der er indbetalt til den fælles hensættelsesfond som en hensættelse, tilbage til det eller de oprindelige programmer, og medlemsstaterne indgiver en tilsvarende anmodning om en programændring. I dette særlige tilfælde kan midler fra tidligere kalenderår ændres, så længe forpligtelserne endnu ikke er gennemført.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7
7.  Midler, der er genereret af eller kan henføres til de beløb, der var bidrag til InvestEU og blev leveret via budgetgarantier, skal stilles til rådighed for medlemsstaten og anvendes til støtte under samme målsætning eller målsætninger i form af finansielle instrumenter.
7.  Midler, der er genereret af eller kan henføres til de beløb, der var bidrag til InvestEU og blev leveret via budgetgarantier, skal stilles til rådighed for medlemsstaten og den berørte lokale eller regionale myndighed og anvendes til støtte under samme målsætning eller målsætninger i form af finansielle instrumenter.
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1
For hver specifikt målsætning fastsættes der i denne forordning forudsætninger, der skal være til stede, for at de kan gennemføres virkningsfuldt og effektivt (i det følgende benævnt "grundforudsætninger")
For hver specifikt målsætning fastsættes der i denne forordning forudsætninger, der skal være til stede, for at de kan gennemføres virkningsfuldt og effektivt (i det følgende benævnt "grundforudsætninger"). Grundforudsætningerne finder anvendelse i det omfang, de bidrager til opfyldelsen af programmets specifikke målsætninger.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  Ved udarbejdelsen af et program eller indførelse af en ny specifik målsætning som led i en programændring skal medlemsstaten vurdere, om de grundforudsætninger, der er knyttet til den valgte specifikke målsætning, er opfyldt. En grundforudsætning er opfyldt, hvis alle de relaterede kriterier er opfyldt. Medlemsstaten angiver i hvert enkelt program eller i programændringen, hvilke grundforudsætninger der er opfyldt og ikke er opfyldt, og hvis den mener, at en grundforudsætning er opfyldt, skal den anføre en begrundelse herfor.
2.  Ved udarbejdelsen af et program eller indførelse af en ny specifik målsætning som led i en programændring skal medlemsstaten vurdere, om de grundforudsætninger, der er knyttet til den valgte specifikke målsætning, er opfyldt. En grundforudsætning er opfyldt, hvis alle de relaterede kriterier er opfyldt. Medlemsstaten angiver i hvert enkelt program eller i programændringen, hvilke grundforudsætninger der er opfyldt og ikke er opfyldt, og hvis den mener, at en grundforudsætning er opfyldt, skal den anføre en begrundelse herfor. På anmodning af en medlemsstat kan EIB bidrage til vurdering af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de relevante grundforudsætninger.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1
Senest tre måneder efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, skal Kommissionen foretage en vurdering og underrette medlemsstaten, hvis den er enig i, at forudsætningerne er opfyldt.
Senest to måneder efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, skal Kommissionen foretage en vurdering og underrette medlemsstaten, hvis den er enig i, at forudsætningerne er opfyldt.
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2
Hvis Kommissionen er uenig i medlemsstatens vurdering, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for en måned.
Hvis Kommissionen er uenig i medlemsstatens vurdering, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for højst to måneder.
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1
Udgifter til operationer i tilknytning til den specifikke målsætning kan ikke indgå i betalingsanmodninger, før Kommissionen har underrettet medlemsstaten om, at grundforudsætningen er opfyldt, jf. stk. 4.
Udgifter til operationer i tilknytning til den specifikke målsætning kan indgå i betalingsanmodninger, inden Kommissionen har underrettet medlemsstaten om, at grundforudsætningen er opfyldt, jf. stk. 4, uden at det berører suspensionen af selve refusionen, indtil forudsætningen er opfyldt.
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaten etablerer en performanceramme, der gør det muligt at overvåge, rapportere om og evaluere programmets performance under gennemførelsen, og som bidrager til at måle fondenes samlede performance.
I samarbejde med lokale og regionale myndigheder etablerer medlemsstaten, hvis det er relevant, en performanceramme, der gør det muligt at overvåge, rapportere om og evaluere programmets performance under gennemførelsen, og som bidrager til at måle fondenes samlede performance.
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Der skal fastsættes delmål og mål i tilknytning til hver enkelt specifik målsætning inden for et program, med undtagelse af teknisk bistand og specifikke mål vedrørende bekæmpelse af materielle afsavn, jf. artikel [4, litra c), nr. vii)] i ESF+-forordningen.
2.  Der skal fastsættes delmål og mål i tilknytning til hver enkelt specifik målsætning inden for et program, med undtagelse af teknisk bistand og specifikke mål vedrørende bekæmpelse af materielle afsavn, jf. artikel [4, stk. 1, nr. xi)] i ESF+-forordningen.
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning
1.  For programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, skal medlemsstaten gennemgå hvert enkelt program under hensyntagen til følgende elementer:
1.  For programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, skal medlemsstaten og de relevante forvaltningsmyndigheder gennemgå hvert enkelt program under hensyntagen til følgende elementer:
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a
a)  de udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger vedtaget i 2024
a)  de nye udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger vedtaget i 2024, og de mål, der er fastlagt i forbindelse med gennemførelsen af de integrerede nationale klima- og energiplaner, hvis det er relevant
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b
b)  den socioøkonomiske situation i den pågældende medlemsstat eller region
b)  den socioøkonomiske situation i den pågældende medlemsstat eller region, herunder status for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og territoriale behov for så vidt angår mindskning af forskelle og økonomiske og sociale uligheder
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)  enhver væsentlig negativ finansiel, økonomisk eller social udvikling, der nødvendiggør en tilpasning af programmerne, herunder som følge af symmetriske eller asymmetriske chok i medlemsstaterne og deres regioner.
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1
Medlemsstaten forelægger senest den 31. marts 2025 Kommissionen en anmodning om ændring af de enkelte programmer i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1. Medlemsstaten begrunder ændringen baseret på de elementer, der er anført i stk. 1.
I overensstemmelse med resultatet af gennemgangen forelægger medlemsstaten senest den 31. marts 2025 Kommissionen en anmodning om ændring af de enkelte programmer i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, eller oplyser, at der ikke er behov for at foretage ændringer. Medlemsstaten begrunder ændringen baseret på de elementer, der er anført i stk. 1, eller begrunder, hvor det er relevant, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage ændringer i et program.
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a
a)  tildelingerne af finansielle midler pr. prioritet, herunder beløbene for årene 2026 og 2027
a)  de reviderede oprindelige tildelinger af finansielle midler pr. prioritet, herunder beløbene for årene 2026 og 2027
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)
ba)   de beløb, der skal bidrage til InvestEU pr. fond og pr. regionskategori, om nødvendigt
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Kommissionen vedtager senest den 31. marts 2026 en rapport, der sammenfatter resultaterne af den i stk. 1 og 2 omhandlede gennemgang. Kommissionen sender rapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
Ændring 425/rev+444/rev+448+469
Forslag til forordning
Artikel 15
[...]
udgår
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne udarbejder programmer til gennemførelse af fondene for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.
1.  Medlemsstaterne udarbejder i samarbejde med de partnere, der er omhandlet i artikel 6, programmer til gennemførelse af fondene for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1
Et program omfatter prioriteter. Hver prioritet skal svare til én enkelt politisk målsætning eller til teknisk bistand. En prioritet, der svarer til én enkelt politisk målsætning, skal bestå af en eller flere specifikke målsætninger. Mere end én prioritet kan svare til samme politiske målsætning.
Et program omfatter prioriteter. Hver prioritet skal svare til en eller flere politiske målsætninger eller til teknisk bistand. En prioritet, der svarer til én enkelt politisk målsætning, skal bestå af en eller flere specifikke målsætninger. Mere end én prioritet kan svare til samme politiske målsætning.
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. i
i)  økonomiske, sociale og territoriale forskelle, undtagen når det drejer sig om programmer, der støttes af EHFF
i)  økonomiske, sociale og territoriale forskelle og uligheder, undtagen når det drejer sig om programmer, der støttes af EHFF
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. ii
ii)  markedssvigt, investeringsbehov og komplementaritet med andre former for støtte
ii)  markedssvigt, investeringsbehov og komplementaritet og synergi med andre former for støtte
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iii
iii)  udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger og andre relevante EU-henstillinger rettet til medlemsstaten
iii)  udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv
iv)  udfordringer med hensyn til administrativ kapacitet og god forvaltningsskik
iv)  udfordringer med hensyn til administrativ kapacitet og god forvaltningsskik samt forenklingstiltag
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv a (nyt)
iva)   en integreret tilgang til håndtering af demografiske udfordringer, hvis det er relevant
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. vi a (nyt)
via)   udfordringer og dertil knyttede målsætninger, der er fastlagt i de nationale energi- og klimaplaner og i den europæiske søjle for sociale rettigheder
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. vii
vii)  for så vidt angår programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, status for gennemførelsen af relevant gældende EU-ret og relevante handlingsplaner
vii)  for så vidt angår programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, status for gennemførelsen af relevant gældende EU-ret og relevante handlingsplaner samt konstaterede mangler
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. i
i)  de relaterede aktionstyper, herunder en liste over planlagte operationer af strategisk betydning, og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger og til makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant
i)  de relaterede aktionstyper, herunder en vejledende liste over og tidsplan for planlagte operationer af strategisk betydning, og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger og til makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. iii a (nyt)
iiia)   tiltag til sikring af ligestilling, inklusion og ikkeforskelsbehandling
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. v
v)  interregionale og tværnationale aktioner med støttemodtagere beliggende i mindst én anden medlemsstat
v)  interregionale, grænseoverskridende og tværnationale aktioner med støttemodtagere beliggende i mindst én anden medlemsstat
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. v a (nyt)
va)   bæredygtighed af investeringer
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. vii a (nyt)
viia)   en beskrivelse af, hvordan komplementaritet og synergi med andre fonde og instrumenter skal forfølges
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra i
i)  den påtænkte tilgang til kommunikation og synlighed for programmet gennem definition af dets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, sociale medier, det planlagte budget og relevante indikatorer for overvågning og evaluering
i)  den påtænkte tilgang til kommunikation og synlighed for programmet gennem definition af dets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, i hensigtsmæssigt omfang sociale medier samt det planlagte budget og relevante indikatorer for overvågning og evaluering
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra j
j)  forvaltningsmyndigheden, revisionsmyndigheden og det organ, der modtager betalinger fra Kommissionen.
j)  forvaltningsmyndigheden, revisionsmyndigheden, organet med ansvar for regnskabsfunktionen, jf. artikel 70, og det organ, der modtager betalinger fra Kommissionen.
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2
Litra c) og d) i dette stykke finder ikke anvendelse på den specifikke målsætning, der er fastsat i artikel [4, litra c), nr. vii)] i ESF-forordningen.
litra c) og d) i dette stykke finder ikke anvendelse på den specifikke målsætning, der er fastsat i artikel [4, stk. 1, nr. xi)] i ESF+-forordningen.
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)
En miljørapport, der indeholder relevante oplysninger om virkningerne på miljøet i henhold til direktiv 2001/42/EF, vedføjes som bilag til programmet under hensyntagen til behovene for modvirkning af klimaændringer.
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6
6.  For så vidt angår programmer under EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, der indgives i overensstemmelse med artikel 16, den tabel, der er omhandlet i stk. 3, litra f), nr. ii), kun omfatte beløbene for årene 2021-2025.
6.  For så vidt angår programmer under EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, der indgives i overensstemmelse med artikel 16, omfatter den tabel, der er omhandlet i stk. 3, litra f), nr. ii), beløbene for årene 2021-2027.
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  Kommissionen vurderer programmet og dets overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke forordninger samt dets sammenhæng med partnerskabsaftalen. Kommissionen tager ved vurderingen navnlig hensyn til relevante landespecifikke henstillinger.
1.  Kommissionen vurderer programmet og dets overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke forordninger samt dets sammenhæng med partnerskabsaftalen. Kommissionen tager ved vurderingen navnlig hensyn til relevante landespecifikke henstillinger og til relevante udfordringer, der er påpeget i gennemførelsen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og i den europæiske søjle for sociale rettigheder, samt til den måde, de håndteres på.
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest tre måneder efter medlemsstatens indgivelse af programmet.
2.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest to måneder efter medlemsstatens indgivelse af programmet.
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  Medlemsstaten gennemarbejder programmet under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.
3.  Medlemsstaten gennemgår programmet under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger inden for to måneder efter deres fremlæggelse.
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af programmet senest seks måneder efter datoen for medlemsstatens indgivelse af programmet.
4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af programmet senest fem måneder efter datoen for medlemsstatens første indgivelse af programmet.
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Kommissionen vurderer ændringen og dens overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke forordninger, herunder krav på nationalt plan, og kan fremsætte bemærkninger senest tre måneder efter indgivelsen af det ændrede program.
2.  Kommissionen vurderer ændringen og dens overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke forordninger, herunder krav på nationalt plan, og kan fremsætte bemærkninger senest to måneder efter indgivelsen af det ændrede program.
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3
3.  Medlemsstaten gennemgår det ændrede program under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.
3.  Medlemsstaten gennemgår det ændrede program under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger inden for to måneder efter deres fremlæggelse.
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  Kommissionen godkender ændringen af et program, senest seks måneder efter at programændringsanmodningen blev indgivet af medlemsstaten.
4.  Kommissionen godkender ændringen af et program, senest tre måneder efter at programændringsanmodningen blev indgivet af medlemsstaten.
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1
Medlemsstaten kan i programmeringsperioden overføre op til 5 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 3 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme program under den samme fond. For så vidt angår de programmer, der modtager støtte fra EFRU og ESF+, må overførslen kun vedrøre tildelinger til den samme regionskategori.
Medlemsstaten kan i programmeringsperioden overføre op til 7 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 5 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme program under den samme fond. I denne forbindelse overholder medlemsstaten den adfærdskodeks, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014. For så vidt angår de programmer, der modtager støtte fra EFRU og ESF+, må overførslen kun vedrøre tildelinger til den samme regionskategori.
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6
6.  For rettelser af rent administrativ eller redaktionel art, som ikke påvirker gennemførelsen af programmet, kræves der ingen godkendelse fra Kommissionen. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne korrektioner.
6.  For rettelser af rent administrativ, teknisk eller redaktionel art, som ikke påvirker gennemførelsen af programmet, kræves der ingen godkendelse fra Kommissionen. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne korrektioner.
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2
2.  EFRU og ESF+ kan som supplement og inden for en grænse på 10 % af støtten fra disse fonde til hver prioritet i et program finansiere hele eller en del af en operation, hvortil omkostningerne er berettiget til støtte fra den anden fond på grundlag af den pågældende fonds regler for støtteberettigelse, forudsat at sådanne omkostninger er nødvendige for gennemførelsen.
2.  EFRU og ESF+ kan som supplement og inden for en grænse på 15 % af støtten fra disse fonde til hver prioritet i et program finansiere hele eller en del af en operation, hvortil omkostningerne er berettiget til støtte fra den anden fond på grundlag af den pågældende fonds regler for støtteberettigelse, forudsat at sådanne omkostninger er nødvendige for gennemførelsen.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne kan anmode om, at op til 5 % af programmets finansielle tildelinger overføres fra en eller flere fonde til en eller flere andre fonde under delt forvaltning eller til et eller flere instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning.
1.  Med henblik på at sikre fleksibilitet kan medlemsstaterne, såfremt programmets overvågningsudvalg godkender det, anmode om, at op til 5 % af programmets finansielle tildelinger overføres fra en eller flere fonde til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden eller Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
Ændring 171+434
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  Overførte midler gennemføres i overensstemmelse med regler for den fond eller det instrument, som midlerne overføres til, og i tilfælde af overførsler til instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning, til fordel for den pågældende medlemsstat.
2.  Overførte midler gennemføres i overensstemmelse med regler for den fond eller det instrument, som midlerne overføres til.
Ændring 172+433+434
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
3.  Anmodninger i henhold til stk. 1 skal indeholde det samlede beløb, der overføres for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, hvor det er relevant, de skal være behørigt begrundede, og de skal ledsages af det/de ændrede program/programmer, hvorfra midlerne skal overføres i overensstemmelse med artikel 19, med en angivelse af, hvilken anden fond eller hvilket instrument beløbene overføres til.
3.  Anmodninger i henhold til stk. 1 skal indeholde det samlede beløb, der overføres for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, hvor det er relevant, de skal være behørigt begrundede med hensyn til den komplementaritet og virkning, der skal opnås, og de skal ledsages af det/de ændrede program/programmer, hvorfra midlerne skal overføres i overensstemmelse med artikel 19, med en angivelse af, hvilken anden fond eller hvilket instrument beløbene overføres til.
Ændring 173
Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel I a (nyt)
KAPITEL I a – Store projekter
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)
Artikel 21a
Indhold
Som led i et eller flere programmer kan EFRU og Samhørighedsfonden yde støtte til en operation, der omfatter en række arbejder, aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig selv tager sigte på udførelse af en uopdelelig opgave af præcis økonomisk eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte mål, og til hvilke de samlede støtteberettigede udgifter overstiger 100 000 000 EUR (i det følgende benævnt "stort projekt"). Finansielle instrumenter betragtes ikke som store projekter.
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 21 b (ny)
Artikel 21b
Oplysninger, der er nødvendige med henblik på godkendelse af store projekter
Inden et stort projekt godkendes, forelægger forvaltningsmyndigheden Kommissionen følgende oplysninger:
a)  detaljer vedrørende det organ, der skal have ansvaret for gennemførelsen af det store projekt, og dets kapacitet
b)  en beskrivelse af investeringen og dens lokalisering
c)  de samlede udgifter og samlede støtteberettigede udgifter
d)  feasibilityundersøgelser, der er foretaget, herunder en analyse af alternativer, og resultaterne
e)  en cost-benefit-analyse, herunder en økonomisk og finansiel analyse, og en risikovurdering
f)  en analyse af miljøvirkningerne under hensyntagen til behovene for modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og modstandsdygtighed over for katastrofer
g)  en forklaring på, hvordan det store projekt er foreneligt med de relevante prioriteter i det eller de pågældende programmer og det forventede bidrag til at nå de specifikke mål for disse prioriteter og det forventede bidrag til den socioøkonomiske udvikling
h)  finansieringsplanen, som skal vise de samlede planlagte finansielle midler og den planlagte støtte fra fondene, EIB og alle andre finansieringskilder sammen med fysiske og finansielle indikatorer for overvågning af fremskridt under hensyntagen til de indkredsede risici
i)  en tidsplan for det store projekts gennemførelse og, hvis gennemførelsesperioden forventes at overskride programmeringsperioden, de faser, som der anmodes om støtte fra fondene til i programmeringsperioden.
Ændring 176
Forslag til forordning
Artikel 21 c (ny)
Artikel 21c
Afgørelse om et stort projekt
1.  Kommissionen bedømmer det store projekt på grundlag af de i artikel 21b omhandlede oplysninger med henblik på at afgøre, hvorvidt det finansielle bidrag, som der er ansøgt om til det store projekt, er berettiget. Kommissionen vedtager en afgørelse om godkendelse af det finansielle bidrag til det udvalgte store projekt i form af en gennemførelsesretsakt senest tre måneder efter datoen for forelæggelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21b.
2.  Kommissionens godkendelse i henhold til stk. 1 er betinget af, at den første bygge- og anlægskontrakt er indgået, eller i tilfælde af operationer, der gennemføres inden for OPP-strukturer, at OPP-aftalen mellem det offentlige organ og det privatretlige organ er undertegnet senest tre år efter datoen for godkendelsen.
3.  Hvis Kommissionen ikke godkender det finansielle bidrag til det udvalgte store projekt, giver den en begrundelse herfor i sin afgørelse.
4.  Store projekter, der er indgivet til godkendelse i henhold til stk. 1, skal optræde på listen over store projekter i et program.
5.  Udgifter til et stort projekt kan medtages i en betalingsanmodning, når den er indgivet til godkendelse, jf. stk. 1. Såfremt Kommissionen ikke godkender det store projekt, som forvaltningsmyndigheden har udvalgt, skal udgiftsoversigten efter medlemsstatens tilbagetrækning af ansøgningen eller vedtagelse af Kommissionens afgørelse berigtiges i overensstemmelse hermed.
(Denne ændring kræver konsekvensjusteringer af bilag V).
Ændring 177
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c
c)  et andet territorialt redskab til støtte for initiativer, som medlemsstaterne har udformet med henblik på investeringer programmeret for EFRU under den politiske målsætning, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra e).
c)  et andet territorialt redskab til støtte for initiativer, som medlemsstaterne har udformet med henblik på investeringer programmeret under den politiske målsætning, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra e).
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)
Medlemsstaten sikrer sammenhæng og koordinering, når lokale udviklingsstrategier finansieres af mere end én fond.
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
a)  det geografiske område, som er omfattet af strategien
a)  det geografiske område, som er omfattet af strategien, herunder indbyrdes sammenhæng mellem det økonomiske, sociale og miljømæssige område
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
d)  en beskrivelse af inddragelsen af partnerne, jf. artikel 6, i udarbejdelsen og gennemførelsen af strategien.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 181
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2
2.  Territoriale strategier udarbejdes under ansvar af de relevante bymæssige, lokale eller andre territoriale myndigheder eller organer.
2.  Territoriale strategier udarbejdes og godkendes under ansvar af de relevante regionale, lokale og andre offentlige myndigheder. Allerede eksisterende strategiske dokumenter vedrørende de omfattede områder kan opdateres og anvendes som territoriale strategier.
Ændring 182
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1
Hvis listen over operationer, der skal støttes, er ikke blevet medtaget i den territoriale strategi, skal de relevante bymæssige, lokale eller andre territoriale myndigheder eller organer udvælge eller inddrages i udvælgelsen af operationer.
Hvis listen over operationer, der skal støttes, ikke er blevet medtaget i den territoriale strategi, skal de relevante regionale, lokale eller andre territoriale myndigheder eller organer udvælge eller inddrages i udvælgelsen af operationer.
Ændring 183
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Når myndighederne omhandlet i stk. 2 udarbejder territoriale strategier, samarbejder de med de relevante forvaltningsmyndigheder om at fastlægge omfanget af de operationer, der skal støttes under det relevante program.
Ændring 184
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4
4.  Hvis en bymæssig, lokal eller anden territorial myndighed eller et bymæssigt, lokalt eller andet territorialt organ udfører opgaver, der henhører under forvaltningsmyndighedens ansvar, bortset fra udvælgelsen af operationer, skal forvaltningsmyndigheden udpege den pågældende myndighed som et bemyndiget organ.
4.  Hvis en regional, lokal eller anden offentlig myndighed eller et andet organ udfører opgaver, der henhører under forvaltningsmyndighedens ansvar, bortset fra udvælgelsen af operationer, skal forvaltningsmyndigheden udpege den pågældende myndighed som et bemyndiget organ.
Ændring 185
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
De udvalgte operationer kan støttes under mere end én prioritet under det samme program.
Ændring 186
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Hvis en strategi, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 23, omfatter investeringer, der modtager støtte fra én eller flere fonde, fra mere end ét program eller fra mere end én prioritet i det samme program, kan aktioner gennemføres som en integreret territorial investering (i det følgende benævnt "ITI").
1.  Hvis en strategi, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 23, omfatter investeringer, der modtager støtte fra én eller mere end én fond, fra mere end ét program eller fra mere end én prioritet i det samme program, kan aktioner gennemføres som en integreret territorial investering (i det følgende benævnt "ITI"). Om nødvendigt kan hver ITI suppleres med finansiel støtte fra ELFUL.
Ændring 187
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Hvis listen over operationer, der skal støttes, ikke er blevet medtaget i den territoriale strategi, skal de relevante regionale, lokale og andre offentlige myndigheder eller organer inddrages i udvælgelsen af operationer.
Ændring 188
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
1.  EFRU, ESF+ og EHFF kan yde støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet.
1.  EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL skal yde støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet. I forbindelse med ELFUL betegnes denne udvikling som lokaludvikling under Leaderprogrammet.
Ændring 189
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b
b)  styres af lokale aktionsgrupper, der består af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser, hvor ingen enkelt interessegruppe alene udøver kontrol over beslutningstagningen
b)  styres af lokale aktionsgrupper, der består af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser, hvor ingen enkelt interessegruppe, herunder den offentlige sektor, alene udøver kontrol over beslutningstagningen
Ændring 190
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra d
d)  støtter netværkssamarbejde, nyskabende elementer i den lokale sammenhæng og, hvis det er relevant, samarbejde med andre territoriale aktører.
d)  støtter netværkssamarbejde, bottom-up-tilgange, tilgængelighed, nyskabende elementer i den lokale sammenhæng og, hvis det er relevant, samarbejde med andre territoriale aktører.
Ændring 191
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4
4.  Hvis gennemførelsen af en sådan strategi involverer støtte fra mere end én fond, kan de relevante forvaltningsmyndigheder vælge én af de pågældende fonde som den ledende fond.
4.  Hvis gennemførelsen af en sådan strategi involverer støtte fra mere end én fond, kan de relevante forvaltningsmyndigheder vælge én af de pågældende fonde som den ledende fond. Det kan også specificeres, hvilken type foranstaltninger og operationer der skal finansieres af de enkelte berørte fonde.
Ændring 192
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra d
d)  målene for strategien, herunder målbare mål for resultater, og tilknyttede planlagte aktioner
d)  målene for strategien, herunder målbare mål for resultater, og tilknyttede planlagte aktioner som følge af lokale behov, som lokalsamfundet har udpeget
Ændring 193
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra f
f)  en finansieringsplan, herunder den planlagte tildeling fra hver enkelt fond og program.
f)  en finansieringsplan, herunder den planlagte tildeling fra hver enkelt fond, herunder om nødvendigt ELFUL, og hvert enkelt program.
Ændring 194
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4
4.  I afgørelsen om godkendelse af en strategi fastlægges tildelingen for hver enkelt fond og program og fastlægges ansvaret for forvaltnings- og kontrolopgaverne under programmet/programmerne.
4.  I afgørelsen om godkendelse af en strategi fastlægges tildelingen for hver enkelt fond og program og fastlægges ansvaret for forvaltnings- og kontrolopgaverne under programmet/programmerne. Tilhørende nationale offentlige bidrag garanteres på forhånd for hele perioden.
Ændring 195
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2
2.  Forvaltningsmyndighederne sikrer, at de lokale aktionsgrupper enten udvælger én partner i gruppen til at være ledende partner i administrative og finansielle spørgsmål eller slutter sig sammen i en lovmæssigt oprettet fælles struktur.
2.  Forvaltningsmyndighederne sikrer, at de lokale aktionsgrupper er inklusive, og at de enten udvælger én partner i gruppen til at være ledende partner i administrative og finansielle spørgsmål eller slutter sig sammen i en lovmæssigt oprettet fælles struktur med henblik på at gennemføre opgaver vedrørende lokaludvikling styret af lokalsamfundet.
Ændring 196
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra a
a)  opbygning af lokale aktørers evne til at udvikle og gennemføre operationer
a)  opbygning af lokale aktørers administrative evne til at udvikle og gennemføre operationer
Ændring 197
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5
5.  Den lokale aktionsgruppe kan være en støttemodtager og kan gennemføre operationer i overensstemmelse med strategien.
5.  Den lokale aktionsgruppe kan være en støttemodtager og kan gennemføre operationer i overensstemmelse med strategien, idet den fremmer funktionernes adskillelse i den lokale aktionsgruppe.
Ændring 198
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning
1.  Medlemsstaten sikrer, at støtte fra fondene for lokaludvikling styret af lokalsamfundet omfatter:
1.  Med henblik på at sikre komplementaritet og synergi sørger medlemsstaten for, at støtte fra fondene for lokaludvikling styret af lokalsamfundet omfatter:
Ændring 199
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a
a)  kapacitetsopbygning og forberedende aktioner, der støtter udarbejdelsen og den fremtidige gennemførelse af strategierne
a)  administrativ kapacitetsopbygning og forberedende aktioner, der støtter udarbejdelsen og den fremtidige gennemførelse af strategierne
Ændring 200
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)   animering af strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udvekslingen mellem de berørte parter, give dem oplysninger og støtte potentielle støttemodtagere i deres udarbejdelse af ansøgninger
Ændring 201
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)
1a.   De i stk. 1 nævnte aktioner kan navnlig omfatte følgende:
a)  bistand til projektforberedelse og -vurdering
b)  støtte til øget institutionel kapacitet og opbygning af administrativ kapacitet med henblik på en effektiv forvaltning af fondene
c)  undersøgelser i tilknytning til Kommissionens rapportering om fondene og til samhørighedsrapporten
d)  foranstaltninger vedrørende analyse, forvaltning, overvågning, informationsudveksling og gennemførelse af fondene samt foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af kontrolsystemer og teknisk og administrativ bistand
e)  evalueringer, rapporter fra eksperter, statistikker og undersøgelser, herunder af almen karakter, vedrørende fondenes nuværende og fremtidige funktionsmåde
f)  aktioner til formidling af oplysninger, netværksarbejde, hvis det er relevant, kommunikationsaktiviteter med særlig fokus på resultaterne og merværdien af støtte fra fondene, samt til bevidstgørelse, fremme af samarbejde og udveksling af erfaringer, herunder med tredjelande
g)  oprettelse, drift og sammenkobling af elektroniske systemer til forvaltning, overvågning, revision, kontrol og evaluering
h)  aktioner, som forbedrer evalueringsmetoder og udveksling af oplysninger om evalueringspraksis
i)  aktioner vedrørende revision
j)  styrkelse af den nationale og regionale kapacitet vedrørende investeringsplanlægning, finansieringsbehov, udarbejdelse, udformning og gennemførelse af finansielle instrumenter, fælles handlingsplaner og store projekter
k)  formidling af god praksis for at hjælpe medlemsstaterne med at styrke kapaciteten hos de relevante partnere, jf. artikel 6, stk. 1, og deres paraplyorganisationer.
Ændring 202
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 b (nyt)
1b.   Kommissionen skal afsætte mindst 15 % af ressourcerne til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at sikre større effektivitet i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem de kommunikationsaktiviteter, der iværksættes på Kommissionens initiativ, ved at udvide videnbasen om resultater, navnlig gennem en mere effektiv dataindsamling og -formidling, evalueringer og rapportering, og især ved at sætte fokus på fondenes bidrag til at forbedre borgernes liv og ved at gøre støtten fra fondene mere synlig samt ved at øge bevidstheden om resultaterne og merværdien af en sådan støtte. Informations-, kommunikations- og synlighedsforanstaltninger om resultaterne og merværdien af støtte fra fondene med særligt fokus på aktiviteter skal videreføres efter afslutningen af programmer, hvor det er relevant. Sådanne foranstaltninger skal også bidrage til virksomhedskommunikation om Unionens politiske prioriteter, i det omfang de har tilknytning til de generelle mål i denne forordning.
Ændring 203
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
2.  Sådanne aktioner kan omfatte fremtidige og forudgående programmeringsperioder.
2.  Sådanne aktioner kan omfatte forudgående og fremtidige programmeringsperioder.
Ændring 204
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)
2a.  For at undgå situationer, hvor betalinger suspenderes, sikrer Kommissionen, at medlemsstater og regioner, der oplever problemer med hensyn til overholdelse af reglerne som følge af manglende administrativ kapacitet, modtager passende teknisk bistand til at forbedre den administrative kapacitet.
Ændring 205
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
1.  På en medlemsstats initiativ kan fondene yde støtte til aktioner, der kan vedrører foregående og efterfølgende programmeringsperioder, og som er nødvendige for en effektiv forvaltning og anvendelse af de pågældende fonde.
1.  På en medlemsstats initiativ kan fondene yde støtte til aktioner, der kan vedrøre foregående og efterfølgende programmeringsperioder, og som er nødvendige for en effektiv forvaltning og anvendelse af de pågældende fonde, for kapacitetsopbygning hos de partnere, som er omhandlet i artikel 6, og for sikring af funktioner såsom forberedelse, uddannelse, forvaltning, overvågning, evaluering, synlighed og kommunikation.
Ændring 206
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3
3.  Inden for hvert enkelt program skal teknisk bistand tage form af en prioritet vedrørende én enkelt fond.
3.  Inden for hvert enkelt program skal teknisk bistand tage form af en prioritet vedrørende enten én enkelt fond eller flere fonde.
Ændring 207
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – indledning
2.  Den procentdel af fondene, der refunderes for teknisk bistand, er følgende:
2.  På grundlag af en aftale mellem Kommissionen og medlemsstaterne og under hensyntagen til programmets finansieringsplan kan den procentdel af fondene, der refunderes for teknisk bistand, være op til:
Ændring 208
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra a
a)  for støtte fra EFRU under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og for støtte fra Samhørighedsfonden: 2,5 %
a)  for støtte fra EFRU under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og for støtte fra Samhørighedsfonden: 3 %
Ændring 209
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra b
b)  for støtte fra ESF+: 4 % og for programmer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii), i ESF+-forordningen: 5 %
b)  for støtte fra ESF+: 5 % og for programmer i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. xi), i ESF+-forordningen: 6 %
Ændring 210
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra d
d)  for støtte fra AMIF, FIS og IGFV: 6 %.
d)  for støtte fra AMIF, FIS og IGFV: 7 %.
Ændring 211
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
For regionerne i den yderste periferi for så vidt angår litra a), b) og c) er procentsatsen op til 1 % højere.
Ændring 212
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1
Som supplement til artikel 31 kan medlemsstaten foreslå at iværksætte yderligere aktioner vedrørende tekniske bistand for at styrke den kapacitet hos medlemsstaternes myndigheder, støttemodtagere og relevante partnere, som er nødvendig med henblik på en effektiv forvaltning og anvendelse af fondene.
Som supplement til artikel 31 kan medlemsstaten foreslå at iværksætte yderligere aktioner vedrørende teknisk bistand for at styrke den institutionelle kapacitet og den effektivitet hos de offentlige myndigheder og offentlige tjenester samt støttemodtagere og relevante partnere, som er nødvendig med henblik på en effektiv forvaltning og anvendelse af fondene.
Ændring 213
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2
Støtte til sådanne aktioner gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89.
Støtte til sådanne aktioner gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89. Teknisk bistand i form af et valgfrit specifikt program kan gennemføres enten gennem finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger til teknisk bistand, eller gennem godtgørelse af direkte omkostninger.
Ændring 214
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaten nedsætter et udvalg til at overvåge gennemførelsen af programmet (i det følgende benævnt "overvågningsudvalget"), senest tre måneder efter at den pågældende medlemsstat har fået meddelt afgørelsen om godkendelse af programmet.
Medlemsstaten nedsætter efter høring af forvaltningsmyndigheden et udvalg til at overvåge gennemførelsen af programmet (i det følgende benævnt "overvågningsudvalget"), senest tre måneder efter at den pågældende medlemsstat har fået meddelt afgørelsen om godkendelse af programmet.
Ændring 215
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2
2.  Hvert overvågningsudvalg vedtager selv sin forretningsorden.
2.  Hvert overvågningsudvalg vedtager selv sin forretningsorden under hensyntagen til behovet for fuld gennemsigtighed.
Ændring 216
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5
5.  Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på programmer i henhold til artikel [4, litra c), nr. vi),] i ESF+-forordningen.
5.  Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på programmer i henhold til artikel [4, stk. 1, nr. xi),] i ESF+-forordningen og dertil knyttet teknisk bistand.
Ændring 217
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaten fastlægger sammensætningen af overvågningsudvalget og sikrer en afbalanceret repræsentation fra de relevante myndigheder i medlemsstaten og bemyndigede organer samt repræsentanter for de i artikel 6 omhandlede partnere.
Medlemsstaten fastlægger sammensætningen af overvågningsudvalget og sikrer en afbalanceret repræsentation fra de relevante myndigheder i medlemsstaten og bemyndigede organer samt repræsentanter for de i artikel 6 omhandlede partnere via en gennemsigtig proces.
Ændring 218
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Repræsentanter for Kommissionen deltager i overvågningsudvalgets arbejde med rådgivende funktion.
2.  Repræsentanter for Kommissionen deltager i overvågningsudvalgets arbejde med overvågnings- og rådgivende funktion. Repræsentanter for EIB kan om nødvendigt opfordres til at deltage i overvågningsudvalgets arbejde med rådgivende funktion.
Ændring 219
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)
2a.  For så vidt angår AMIF, Fonden for Intern Sikkerhed og IGFV deltager relevante decentraliserede agenturer i arbejdet i overvågningsudvalget med en rådgivende funktion.
Ændring 220
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)   forslag til mulige forenklingsforanstaltninger for støttemodtagere
Ændring 221
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b
b)  eventuelle spørgsmål, som påvirker programmets performance, og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere disse spørgsmål
b)  eventuelle spørgsmål, som påvirker programmets performance, og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere disse spørgsmål, herunder også i hensigtsmæssigt omfang eventuelle uregelmæssigheder
Ændring 222
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra i
i)  fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige institutioner og støttemodtagere, hvis det er relevant.
i)  fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige institutioner, partnere og støttemodtagere, hvis det er relevant.
Ændring 224
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – litra b
b)  de årlige performanceapporter for programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden
b)  de årlige performanceapporter for programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden
Ændring 225
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da)   ændringer til listen over planlagte operationer af strategisk betydning som omhandlet i artikel 17, stk. 3, litra d)
Ændring 226
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Overvågningsudvalget kan foreslå forvaltningsmyndigheden yderligere interventionsfunktioner.
Ændring 227
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1
Der afholdes et årligt gennemgangsmøde mellem Kommissionen og hver enkelt medlemsstat for at gennemgå de enkelte programmers performance.
Der afholdes et årligt gennemgangsmøde mellem Kommissionen og hver enkelt medlemsstat for at gennemgå de enkelte programmers performance. Forvaltningsmyndighederne inddrages behørigt i denne proces.
Ændring 228
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6
6.  For så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, sender medlemsstaten Kommissionen en årlig performancerapport i overensstemmelse med de fondsspecifikke forordninger.
6.  For så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, sender medlemsstaten Kommissionen en årlig performancerapport i overensstemmelse med de fondsspecifikke forordninger.
Ændring 229
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2
Den første fremsendelse skal ske senest den 31. januar 2022, og den sidste senest den 31. januar 2030.
Den første fremsendelse skal ske senest den 28. februar 2022, og den sidste senest den 28. februar 2030.
Ændring 230
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 3
For så vidt angår programmer i medfør af EFS+-forordningens artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii), fremsendes data årligt senest den 30. november.
For så vidt angår programmer i medfør af ESF+-forordningens artikel 4, stk. 1, nr. xi), fremsendes data årligt senest den 30. november.
Ændring 231
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – litra a
a)  antallet af udvalgte operationer, deres samlede støtteberettigede omkostninger, fondenes bidrag og de samlede støtteberettigede udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden, opdelt pr. interventionstype
a)  i de senest pr. 31. januar, 31. marts, 31. maj, 31. juli, 30. september og 30. november hvert år fremsendte data antallet af udvalgte operationer, deres samlede støtteberettigede omkostninger, fondenes bidrag og de samlede støtteberettigede udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden, opdelt pr. interventionstype
Ændring 232
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – litra b
b)  værdierne af output- og resultatindikatorer for udvalgte operationer og de opnåede værdier pr. operation.
b)  i de senest pr. 31. maj og 30. november hvert år fremsendte data værdierne af output- og resultatindikatorer for udvalgte operationer og de opnåede værdier pr. operation.
Ændring 233
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1
1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af programmet. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af programmer.
1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af programmet. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets inklusivitet, ikkediskriminerende karakter, virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng, synlighed og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af programmer.
Ændring 234
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Den i stk. 2 omhandlede evaluering omfatter en evaluering af de socioøkonomiske virkninger og finansieringsbehovene under de politiske mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, inden for rammerne af og blandt programmer, der sætter fokus på et mere konkurrencedygtigt og intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling og et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet, herunder intelligent og bæredygtig mobilitet og regional IKT-konnektivitet. Kommissionen offentliggør resultaterne af evalueringen på sin hjemmeside og meddeler disse resultater til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
Ændring 235
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
b)  andre relevante partnere og organer.
b)  andre relevante partnere og organer, herunder regionale, lokale og andre offentlige myndigheder samt arbejdsmarkedets parter og andre repræsentanter for erhvervslivet.
Ændring 236
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1
1.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der senest seks måneder efter godkendelsen af programmet findes et særskilt websted, der indeholder oplysninger om programmer under dens ansvarsområde, og som omfatter programmets målsætninger, aktiviteter, tilgængelige finansieringsmuligheder og resultater.
1.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der senest seks måneder efter godkendelsen af programmet findes et særskilt websted, der indeholder oplysninger om programmer under dens ansvarsområde, og som omfatter programmets målsætninger, aktiviteter, vejledende tidsplan for indkaldelse af forslag, tilgængelige finansieringsmuligheder og resultater.
Ændring 237
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a
a)  hvis der er tale om retlig enheder, støttemodtagerens navn
a)  hvis der er tale om retlige enheder, støttemodtagerens og kontrahentens navn
Ændring 240
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a
a)  ved at lægge en kort beskrivelse af operationen, der står i et rimeligt forhold til støttens størrelse, herunder mål og resultater, ud på støttemodtagerens professionelle websted eller sociale medier, hvis det findes, og fremhæve den økonomiske støtte fra Unionen
a)  ved at lægge en kort beskrivelse af operationen, der står i et rimeligt forhold til støttens størrelse, herunder mål og resultater, ud på støttemodtagerens professionelle websted og sociale medier, hvis sådanne findes, og fremhæve den økonomiske støtte fra Unionen
Ændring 241
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c – indledning
c)  ved at opsætte plader eller skilte på et offentligt sted, så snart den fysiske gennemførelse af operationer, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, begynder, når det drejer sig om følgende:
c)  ved at opsætte faste plader eller skilte på et tydeligt synligt offentligt sted, så snart den fysiske gennemførelse af operationer, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, begynder, når det drejer sig om følgende:
Ændring 243
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra d
d)  for operationer, der ikke falder ind under litra c), på et offentligt sted at foranstalte mindst én visning i trykt eller elektronisk format (minimumsstørrelse A3) med information om operationen, hvor støtten fra fondene er fremhævet
d)  for operationer, der ikke falder ind under litra c), på en tydeligt synlig måde et offentligt sted at foranstalte mindst én visning i trykt eller elektronisk format (minimumsstørrelse A3) med information om operationen, hvor støtten fra fondene er fremhævet
Ændring 244
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra e a (nyt)
ea)   på tidspunktet for den fysiske gennemførelse offentligt og vedvarende at vise EU-logoet på en måde, der er tydeligt synlig for offentligheden og i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag VIII
Ændring 245
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2
For så vidt angår operationer, der støttes under den specifikke målsætning, der er fastsat i ESF+-forordningens artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii), finder dette krav ikke anvendelse.
For så vidt angår operationer, der støttes under den specifikke målsætning, der er fastsat i ESF+-forordningens artikel 4, stk. 1, nr. xi), finder dette krav ikke anvendelse.
Ændring 246
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1
Medlemsstaterne anvender bidraget fra fondene til at yde støtte til støttemodtagere i form af tilskud, finansielle instrumenter eller priser eller en kombination heraf.
Medlemsstaterne anvender bidraget fra fondene til at yde støtte til støttemodtagere i form af tilskud, begrænset anvendelse af finansielle instrumenter eller priser eller en kombination heraf.
Ændring 247
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra c
c)  en fast takst på op til 25 % af de støtteberettigede direkte omkostninger, forudsat at taksten beregnes i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, litra a).
c)  en fast takst på op til 25 % af de støtteberettigede direkte omkostninger, forudsat at taksten beregnes i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, litra a) eller c).
Ændring 248
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra a
a)  ved at dividere de seneste dokumenterede årlige bruttoarbejdskraftomkostninger med 1 720 timer for fuldtidsmedarbejderes vedkommende eller med den dertil svarende procentdel af 1 720 timer for deltidsmedarbejderes vedkommende
a)  ved at dividere de seneste dokumenterede årlige bruttoarbejdskraftomkostninger og de forventede yderligere omkostninger med henblik på at tage højde for faktorer som f.eks. øgede takster eller forfremmelser med 1 720 timer for fuldtidsmedarbejderes vedkommende eller med den dertil svarende procentdel af 1 720 timer for deltidsmedarbejderes vedkommende
Ændring 249
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra b
b)  ved at dividere de seneste dokumenterede månedlige bruttoarbejdskraftomkostninger med den pågældende persons månedlige arbejdstid i overensstemmelse med gældende national lovgivning, jf. ansættelseskontrakten.
b)  ved at dividere de seneste dokumenterede månedlige bruttoarbejdskraftomkostninger og de forventede yderligere omkostninger med henblik på at tage højde for faktorer som f.eks. øgede takster eller forfremmelser med den pågældende persons månedlige arbejdstid i overensstemmelse med gældende national lovgivning, jf. ansættelseskontrakten.
Ændring 250
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2
2.  Støtte til slutmodtagere ydes af finansielle instrumenter kun til nye investeringer, som forventes at være finansielt levedygtige, f.eks. ved at generere indtægter eller besparelser, og som ikke kan finde tilstrækkelig finansiering fra markedskilder.
2.  Støtte til slutmodtagere ydes af finansielle instrumenter kun til nye investeringer, som forventes at være finansielt levedygtige, f.eks. ved at generere indtægter eller besparelser, og som ikke kan finde tilstrækkelig finansiering fra markedskilder. En sådan støtte kan være rettet mod investeringer i både materielle og immaterielle aktiver samt arbejdskapital i overensstemmelse med Unionens gældende statsstøtteregler.
Ændring 251
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a
a)  det foreslåede beløb for programbidrag til et finansielt instrument og den forventede løftestangseffekt
a)  det foreslåede beløb for programbidrag til et finansielt instrument og den forventede løftestangseffekt, ledsaget af relevante vurderinger
Ændring 252
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5
5.  Finansielle instrumenter kan kombineres med supplerende programstøtte i form af tilskud som én enkelt operation med et finansielt instrument inden for en enkelt finansieringsaftale, såfremt begge de to forskellige former for støtte skal leveres af det organ, der gennemfører det finansielle instrument. I så fald finder reglerne for finansielle instrumenter anvendelse på den pågældende samlede operation med et finansielt instrument.
5.  Finansielle instrumenter kan kombineres med supplerende programstøtte i form af tilskud som én enkelt operation med et finansielt instrument inden for en enkelt finansieringsaftale, såfremt begge de to forskellige former for støtte skal leveres af det organ, der gennemfører det finansielle instrument. Hvis programstøtten i form af tilskud er mindre end programstøtten i form af et finansielt instrument, finder reglerne for finansielle instrumenter anvendelse.
Ændring 253
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2
Forvaltningsmyndigheden udvælger det organ, der gennemfører et finansielt instrument.
Forvaltningsmyndigheden udvælger det organ, der gennemfører et finansielt instrument, gennem enten direkte eller indirekte kontrakttildeling.
Ændring 254
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)
Forvaltningsmyndigheden kan overdrage gennemførelsesopgaver gennem en direkte tildeling til:
a)  EIB
b)  en international finansiel institution, hvori en medlemsstat er aktionær
c)  en offentligt ejet bank eller institution, der er etableret som en juridisk enhed, og som udøver finansielle aktiviteter på et professionelt grundlag.
Ændring 255
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 7
7.  Forvaltningsmyndigheden skal, i forbindelse med forvaltningen af det finansielle instrument i henhold til stk. 2, eller det organ, der gennemfører det finansielle instrument, i forbindelse med forvaltningen af det finansielle instrument i henhold til stk. 3, føre særskilte regnskaber eller opretholde en regnskabskode pr. prioritet og pr. regionskategori for hvert programbidrag og, separat, for de midler, der er omhandlet i henholdsvis artikel 54 og 56.
7.  Forvaltningsmyndigheden skal, i forbindelse med forvaltningen af det finansielle instrument i henhold til stk. 2, eller det organ, der gennemfører det finansielle instrument, i forbindelse med forvaltningen af det finansielle instrument i henhold til stk. 3, føre særskilte regnskaber eller opretholde en regnskabskode pr. prioritet og pr. regionskategori eller, i forbindelse med ELFUL, pr. interventionstype for hvert programbidrag og, separat, for de midler, der er omhandlet i henholdsvis artikel 54 og 56.
Ændring 256
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 7 a (nyt)
7a.   Rapporteringskravene med hensyn til anvendelsen af det finansielle instrument til de tilsigtede formål begrænses til forvaltningsmyndighederne og de finansielle formidlere.
Ændring 257
Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2
2.  Renter og anden indtjening, der kan henføres til støtte fra fondene betalt til finansielle instrumenter, skal anvendes ifølge samme målsætning(er) som den oprindelige støtte fra fondene enten inden for samme finansielle instrument eller, efter afviklingen af det finansielle instrument, til andre finansielle instrumenter eller andre former for støtte, indtil udløbet af perioden for støtteberettigelse.
2.  Renter og anden indtjening, der kan henføres til støtte fra fondene betalt til finansielle instrumenter, skal anvendes ifølge samme målsætning(er) som den oprindelige støtte fra fondene enten inden for samme finansielle instrument eller, efter afviklingen af det finansielle instrument, til andre finansielle instrumenter eller andre former for støtte til yderligere investeringer i slutmodtagere eller, hvor det er relevant, til dækning af en eventuel formindskelse af det nominelle beløb af fondenes bidrag til det finansielle instrument som følge af negativ rente, hvis en sådan formindskelse er sket til trods for en aktiv likviditetsforvaltning i de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter, indtil udløbet af perioden for støtteberettigelse.
Ændring 258
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1
1.  Støtte fra fondene til finansielle instrumenter, der er investeret i slutmodtagere, samt enhver form for indtægter, der genereres af disse investeringer, og som kan henføres til støtten fra fondene, kan anvendes til differentieret behandling af investorer, som arbejder i henhold til det markedsøkonomiske princip gennem en hensigtsmæssig deling af risiko og fortjeneste.
1.  Støtte fra fondene til finansielle instrumenter, der er investeret i slutmodtagere, samt enhver form for indtægter, der genereres af disse investeringer, og som kan henføres til støtten fra fondene, kan anvendes til differentieret behandling af investorer, som arbejder i henhold til det markedsøkonomiske princip, eller til andre former for EU-støtte gennem en hensigtsmæssig deling af risiko og fortjeneste under hensyntagen til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.
Ændring 259
Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2
2.  Omfanget af en sådan differentieret behandling må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at skabe incitamenter til at tiltrække private midler, som fastslået enten ved en udbudsprocedure eller ved en uafhængig vurdering.
2.  Omfanget af en sådan differentieret behandling må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at skabe incitamenter til at tiltrække private midler, som fastslået enten ved en udbudsprocedure eller ved en forhåndsvurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 52 i denne forordning.
Ændring 260
Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1
1.  Midler, der inden slutningen af støtteberettigelsesperioden tilbagebetales til finansielle instrumenter fra investeringer i slutmodtagere eller fra frigørelsen af midler afsat i henhold til garantikontrakter, herunder tilbagebetaling af kapital og enhver form for genererede indtægter, der kan henføres til støtten fra fondene, skal genanvendes i samme eller andre finansielle instrumenter til yderligere investeringer i slutmodtagere under de samme specifikke målsætninger og til eventuelle forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er knyttet til sådanne yderligere investeringer.
1.  Midler, der inden slutningen af støtteberettigelsesperioden tilbagebetales til finansielle instrumenter fra investeringer i slutmodtagere eller fra frigørelsen af midler afsat i henhold til garantikontrakter, herunder tilbagebetaling af kapital og enhver form for genererede indtægter, der kan henføres til støtten fra fondene, skal genanvendes i samme eller andre finansielle instrumenter til yderligere investeringer i slutmodtagere under de samme specifikke målsætninger og til eventuelle forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er knyttet til sådanne yderligere investeringer, under hensyntagen til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.
Ændring 261
Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Besparelser som følge af mere effektive operationer betragtes ikke som genererede indtægter, jf. første afsnit. Navnlig må omkostningsbesparelser som følge af energieffektivitetsforanstaltninger ikke føre til en tilsvarende nedsættelse af driftsstøtten.
Ændring 262
Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1
Udgifter er berettigede til støtte fra fondene, hvis de er afholdt af en støttemodtager eller den private partner i en OPP-operation og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer mellem datoen for programmets indgivelse til Kommissionen, dog senest den 1. januar 2021, og den 31. december 2029.
Udgifter er berettigede til støtte fra fondene, hvis de er afholdt af en støttemodtager eller den private partner i en OPP-operation og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer mellem datoen for programmets indgivelse til Kommissionen, dog senest den 1. januar 2021, og den 31. december 2030.
Ændring 263
Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4
4.  En operation kan helt eller delvis gennemføres uden for en medlemsstat, og også uden for Unionen, forudsat at operationen bidrager til opfyldelsen af programmets målsætninger.
4.  Alle eller dele af en operation under ELFUL, ESF+ eller Samhørighedsfonden kan helt eller delvis gennemføres uden for en medlemsstat, og også uden for Unionen, forudsat at operationen henhører under en af de fem komponenter i målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) som defineret i artikel 3 i forordning (EU) [...] (ETS-forordningen) og bidrager til opfyldelsen af programmets målsætninger.
Ændring 264
Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 6
6.  Operationer udvælges ikke til at modtage støtte fra fondene, hvis de fysisk er afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen om støtte under programmet er indgivet til forvaltningsmyndigheden, uanset om alle tilhørende betalinger er blevet foretaget.
6.  Operationer udvælges ikke til at modtage støtte fra fondene, hvis de fysisk er afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen om støtte under programmet er indgivet til forvaltningsmyndigheden, uanset om alle tilhørende betalinger er blevet foretaget. Dette stykke finder ikke anvendelse på EHFF-kompensation for meromkostninger i regioner i den yderste periferi eller udgifter, der finansieres af specifikke supplerende EFRU- og ESF+-bevillinger til regioner i den yderste periferi.
Ændring 265
Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
a)  renter af gæld med undtagelse af tilskud, der gives i form af rentegodtgørelse eller tilskud til garantigebyrer
a)  renter af gæld, undtagen når det gælder tilskud, der gives i form af rentegodtgørelse eller tilskud til garantigebyrer, eller et bidrag til finansielle instrumenter, der skyldes negative renter
Ændring 266
Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
c)   merværdiafgift ("moms"), undtagen for operationer, hvortil de samlede omkostninger er på under 5 000 000 EUR.
udgår
Ændring 267
Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
Støtteberettigelse for så vidt angår operationer vedrørende merværdiafgift ("moms") fastsættes fra sag til sag, undtagen når det gælder operationer, hvortil de samlede omkostninger er på under 5 000 000 EUR, og slutmodtageres investeringer og udgifter.
Ændring 268
Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2
Medlemsstaten kan reducere den frist, der er fastsat i første afsnit, til tre år i tilfælde af opretholdelse af investeringer foretaget eller stillinger oprettet af SMV'er.
Medlemsstaten kan reducere den frist, der er fastsat i første afsnit, til tre år i de behørigt berettigede tilfælde, der er omhandlet i litra a), b) og c), i forbindelse med opretholdelse af stillinger oprettet af SMV'er.
Ændring 269
Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3
3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på operationer, der udsættes for et ophør af produktionsaktivitet, der skyldes en konkurs, i forbindelse med hvilken der ikke er begået svigagtige handlinger.
3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på programbidrag til eller fra finansielle instrumenter og på operationer, der udsættes for et ophør af produktionsaktivitet, der skyldes en konkurs, i forbindelse med hvilken der ikke er begået svigagtige handlinger.
Ændring 270
Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 – afsnit 1
Med henblik på stk. 1, litra d), skal forvaltningsgebyrer være baseret på performance. Hvis organer, der gennemfører en holdingfond og/eller særlige fonde i henhold til artikel 53, stk. 3, udvælges via en direkte tildeling af kontrakter, gælder der for størrelsen af forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der betales til disse organer, og som kan anmeldes som støtteberettigede udgifter, en tærskel på op til 5 % af de samlede programbidrag, der er udbetalt til slutmodtagere i form af lån, egenkapitalinvesteringer eller kvasiegenkapitalinvesteringer eller afsat i henhold til garantikontrakter.
Med henblik på stk. 1, litra d), skal forvaltningsgebyrer være baseret på performance. Basisgodtgørelsen for forvaltningsomkostninger og -gebyrer er støtteberettiget i de første 12 måneder af gennemførelsen af det finansielle instrument. Hvis organer, der gennemfører en holdingfond og/eller særlige fonde i henhold til artikel 53, stk. 2, udvælges via en direkte tildeling af kontrakter, gælder der for størrelsen af forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der betales til disse organer, og som kan anmeldes som støtteberettigede udgifter, en tærskel på op til 5 % af de samlede programbidrag, der er udbetalt til slutmodtagere i form af lån, egenkapitalinvesteringer eller kvasiegenkapitalinvesteringer eller afsat i henhold til garantikontrakter.
Ændring 271
Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 – afsnit 2
Denne tærskel gælder ikke, hvis udvælgelsen af organer, der gennemfører finansielle instrumenter, foretages via et konkurrencebaseret udbud i overensstemmelse med gældende ret, og det konkurrencebaserede udbud viser, at der er behov for højere forvaltningsomkostninger og -gebyrer.
Hvis udvælgelsen af organer, der gennemfører finansielle instrumenter, foretages via et konkurrencebaseret udbud i overensstemmelse med gældende ret, og det konkurrencebaserede udbud viser, at der er behov for højere forvaltningsomkostninger og -gebyrer, som skal være resultatbaserede.
Ændring 272
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der indgår i de regnskaber, der indsendes til Kommissionen, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder, herunder svig, og rapportere herom.
2.  Medlemsstaterne sikrer lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der indgår i de regnskaber, der indsendes til Kommissionen, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder, herunder svig, og rapportere herom. Medlemsstaterne samarbejder fuldt ud med OLAF.
Ændring 273
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne sikrer kvaliteten og pålideligheden af overvågningssystemet og af data om indikatorer.
4.  Medlemsstaterne sikrer kvaliteten, uafhængigheden og pålideligheden af overvågningssystemet og af data om indikatorer.
Ændring 274
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 6 – afsnit 1
Medlemsstaterne skal etablere ordninger, der sikrer effektiv behandling af klager vedrørende fondene. De skal efter anmodning fra Kommissionen undersøge klager indgivet til Kommissionen, som hører under anvendelsesområdet for deres programmer, og skal informere Kommissionen om resultaterne af undersøgelserne.
Medlemsstaterne skal etablere ordninger, der sikrer effektiv behandling af klager vedrørende fondene. Anvendelsesområdet, reglerne og procedurerne vedrørende disse ordninger er medlemsstaternes ansvar i overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer. De skal efter anmodning fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 64, stk. 4a, undersøge klager indgivet til Kommissionen, som hører under anvendelsesområdet for deres programmer, og skal informere Kommissionen om resultaterne af undersøgelserne.
Ændring 275
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 1
Medlemsstaterne sikrer, at alle udvekslinger af oplysninger mellem støttemodtagere og programmyndighederne foretages ved hjælp af elektroniske dataudvekslingssystemer i overensstemmelse med bilag XII.
Medlemsstaterne sikrer, at alle udvekslinger af oplysninger mellem støttemodtagere og programmyndighederne foretages ved hjælp af brugervenlige elektroniske dataudvekslingssystemer i overensstemmelse med bilag XII.
Ændring 276
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 2
For så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, finder første afsnit anvendelse fra den 1. januar 2023.
For så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, finder første afsnit anvendelse fra den 1. januar 2022.
Ændring 277
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 3
Første afsnit finder ikke anvendelse på programmer i henhold til ESF+-forordningens artikel [4, stk. 1, litra c), nr. vii),].
Første afsnit finder ikke anvendelse på programmer i henhold til ESF+-forordningens artikel [4, stk. 1, nr. xi)].
Ændring 278
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 11
11.  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 109, stk. 2, med henblik på at fastsætte de format, der skal anvendes til indberetning af uregelmæssigheder.
11.  For at sikre ensartede betingelser og regler for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 109, stk. 2, med henblik på at fastsætte det format, der skal anvendes til indberetning af uregelmæssigheder.
Ændring 279
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionen forvisser sig om, at medlemsstaterne har forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i overensstemmelse med denne forordning, og at disse systemer fungerer effektivt under gennemførelsen af programmerne. Kommissionen udarbejder en revisionsstrategi og revisionsplan, som skal baseres på en risikovurdering.
Kommissionen forvisser sig om, at medlemsstaterne har forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i overensstemmelse med denne forordning, og at disse systemer fungerer effektivt under gennemførelsen af programmerne. Kommissionen udarbejder til brug for medlemsstaterne en revisionsstrategi og revisionsplan, som skal baseres på en risikovurdering.
Ændring 280
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2
2.  Kommissionens revisioner foretages op til tre kalenderår efter godkendelsen af de regnskaber, som indeholder de pågældende udgifter. Denne frist finder ikke anvendelse på operationer, hvor der er mistanke om svig.
2.  Kommissionens revisioner foretages op til to kalenderår efter godkendelsen af de regnskaber, som indeholder de pågældende udgifter. Denne frist finder ikke anvendelse på operationer, hvor der er mistanke om svig.
Ændring 281
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a
a)  Kommissionen giver mindst 12 arbejdsdages varsel om revisionen til den kompetente programmyndighed, undtagen i hastende tilfælde. Medlemsstatens embedsmænd eller bemyndigede repræsentanter kan deltage i sådanne revisioner.
a)  Kommissionen giver mindst 15 arbejdsdages varsel om revisionen til den kompetente programmyndighed, undtagen i hastende tilfælde. Medlemsstatens embedsmænd eller bemyndigede repræsentanter kan deltage i sådanne revisioner.
Ændring 282
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c
c)  Kommissionen fremsender de foreløbige revisionsresultater, på mindst et af EU's officielle sprog, til den kompetente myndighed i medlemsstaten senest 3 måneder efter den sidste revisionsdag.
c)  Kommissionen fremsender de foreløbige revisionsresultater, på mindst et af EU's officielle sprog, til den kompetente myndighed i medlemsstaten senest 2 måneder efter den sidste revisionsdag.
Ændring 283
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d
d)  Kommissionen fremsender revisionsrapporten, på mindst et af EU's officielle sprog, senest 3 måneder efter at have modtaget et komplet svar fra den kompetente myndighed i medlemsstaten om de foreløbige revisionsresultater.
d)  Kommissionen fremsender revisionsrapporten, på mindst et af EU's officielle sprog, senest 2 måneder efter at have modtaget et komplet svar fra den kompetente myndighed i medlemsstaten om de foreløbige revisionsresultater. Medlemsstatens svar anses for at være fuldstændigt, hvis Kommissionen ikke har rapporteret om udestående dokumentation inden for 2 måneder.
Ændring 284
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen kan forlænge de frister, der er fastsat i litra c) og d), med yderligere tre måneder.
Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde forlænge de frister, der er fastsat i litra c) og d), med yderligere to måneder.
Ændring 285
Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 a (nyt)
4a.   Uanset artikel 63, stk. 6, skal Kommissionen stille et klagebehandlingssystem til rådighed, der er tilgængeligt for alle borgere og interessenter.
Ændring 286
Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2
2.  Revisionsmyndigheden skal være en offentlig myndighed, der fungerer uafhængigt af de reviderede enheder.
2.  Revisionsmyndigheden skal være en offentlig eller privat myndighed, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og de organer eller enheder, der har fået overdraget eller delegeret funktioner.
Ændring 287
Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra e
e)  i et elektronisk system registrere og lagre de data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificeringer og revisioner, samt garantere dataenes sikkerhed, integritet og fortrolighed og autentificering af brugerne.
e)  i elektroniske systemer registrere og lagre de data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificeringer og revisioner, samt garantere dataenes sikkerhed, integritet og fortrolighed og autentificering af brugerne.
Ændring 288
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1
Med henblik på udvælgelsen af operationer skal forvaltningsmyndigheden opstille og anvende kriterier og procedurer, der er ikke-diskriminerende, gennemsigtige, sikrer ligestilling mellem kønnene og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF.
Med henblik på udvælgelsen af operationer skal forvaltningsmyndigheden opstille og anvende kriterier og procedurer, der er ikke-diskriminerende og gennemsigtige, sikrer tilgængelighed for personer med handicap og ligestilling mellem kønnene og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF.
Ændring 289
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – litra a
a)  sikre, at de udvalgte operationer er i overensstemmelse med programmet og yder et effektivt bidrag til opfyldelsen af de specifikke målsætninger
a)  sikre, at de udvalgte operationer er bæredygtige, i overensstemmelse med programmet og de territoriale strategier og yder et effektivt bidrag til opfyldelsen af de specifikke målsætninger
Ændring 290
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – litra c
c)  sikre, at de udvalgte operationer frembyder det optimale forhold mellem støttebeløbet, de gennemførte aktiviteter og de målsætninger, der opfyldes
c)  sikre, at de udvalgte operationer frembyder et passende forhold mellem støttebeløbet, de gennemførte aktiviteter og de målsætninger, der opfyldes
Ændring 291
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – litra e
e)  sikre, at de udvalgte operationer, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU48, er genstand for en vurdering af virkningerne på miljøet eller en screeningprocedure på grundlag af kravene i nævnte direktiv som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU49
e)  sikre, at de udvalgte operationer, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU48, er genstand for en vurdering af virkningerne på miljøet eller en screeningprocedure, og at der er taget behørigt hensyn til vurderingen af alternative løsninger og en omfattende offentlig høring, på grundlag af kravene i nævnte direktiv som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU49
_________________
_________________
48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).
48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).
49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 124 af 25.4.2014, s. 1).
49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 124 af 25.4.2014, s. 1).
Ændring 292
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – litra f
f)  verificere, at hvis operationerne er påbegyndt før indgivelse til forvaltningsmyndigheden af en finansieringsanmodning, er gældende ret blevet overholdt
f)  sikre, at hvis operationerne er påbegyndt før indgivelse til forvaltningsmyndigheden af en finansieringsanmodning, er gældende ret blevet overholdt
Ændring 293
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – litra j
j)  sikre klimasikring af investeringer i infrastruktur med en forventet levetid på mindst fem år.
j)  før der træffes investeringsbeslutninger, sikre klimasikring af investeringer i infrastruktur med en forventet levetid på mindst fem år samt anvendelse af princippet om energieffektivitet først.
Ændring 294
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 5 a (nyt)
5a.   Forvaltningsmyndigheden kan i behørigt begrundede tilfælde også beslutte at bidrage med op til 5 % af et programs finansielle tildeling under EFRU og ESF+ til specifikke projekter i den medlemsstat, der er berettiget til støtte under Horisont Europa, herunder projekter, der er udvalgt i anden fase, forudsat at disse specifikke projekter bidrager til programmets mål i den pågældende medlemsstat.
Ændring 295
Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 6
6.  Når forvaltningsmyndigheden udvælger en operation af strategisk betydning, underretter den straks Kommissionen og fremlægger alle relevante oplysninger til Kommissionen om denne operation.
6.  Når forvaltningsmyndigheden udvælger en operation af strategisk betydning, underretter den inden for en måned Kommissionen og fremlægger alle relevante oplysninger til Kommissionen om denne operation, herunder en cost-benefit-analyse.
Ændring 296
Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
b)  forudsat at der er midler til rådighed, sikre, at en støttemodtager modtager det skyldige beløb fuldt ud, og senest 90 dage efter at støttemodtageren har indgivet betalingsanmodningen
b)  med hensyn til forfinansiering og mellemliggende betalinger sikre, at en støttemodtager modtager det skyldige beløb fuldt ud for bekræftede udgifter, og senest 60 dage efter at støttemodtageren har indgivet betalingsanmodningen
Ændring 297
Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra a
a)  udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger til Kommissionen, jf. artikel 85 og 86
a)  udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger til Kommissionen, jf. artikel 85 og 86 og under hensyntagen til de revisioner, der er foretaget af revisionsmyndigheden eller på dennes ansvar
Ændring 298
Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra b
b)  udarbejdelse af regnskaber, jf. artikel 92, og opbevaring af fortegnelser over alle regnskabselementer i et elektronisk system
b)  udarbejdelse og fremlæggelse af regnskaber med bekræftelse af deres fuldstændighed, nøjagtighed og korrekthed, jf. artikel 92, og opbevaring af fortegnelser over alle regnskabselementer i et elektronisk system
Ændring 299
Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 6 a (nyt)
6a.   Revisionen gennemføres under henvisning til den gældende standard på tidspunktet for aftalen om den reviderede operation, undtagen hvis nye standarder er gunstigere for modtageren.
Ændring 300
Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 6 b (nyt)
6b.   Konstateringen af en uregelmæssighed som led i revisionen af en operation, der medfører en økonomisk sanktion, kan ikke føre til, at omfanget af kontrollen udvides, eller at der foretages finansielle korrektioner ud over de udgifter, der er dækket af det regnskabsår, hvor de reviderede udgifter er afholdt.
Ændring 301
Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1
1.  Revisionsmyndigheden udarbejder en revisionsstrategi baseres på en risikovurdering, idet der tages hensyn til den beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne, som omhandlet i artikel 63, stk. 9, som omfatter systemrevisioner og revisioner af operationer. Revisionsstrategien skal omfatte systemrevisioner af nyligt udpegede forvaltningsmyndigheder og myndigheder, der er ansvarlige for regnskabsfunktionen, senest ni måneder efter det første år de har fungeret. Revisionsstrategien skal udarbejdes i overensstemmelse med modellen i bilag XVIII og ajourføres hvert år efter den første årlige kontrolrapport og revisionserklæring, der er fremsendt til Kommissionen. Den kan omfatte et eller flere programmer.
1.  Revisionsmyndigheden udarbejder efter at have konsulteret forvaltningsmyndigheden en revisionsstrategi baseret på en risikovurdering, idet der tages hensyn til den beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne, som omhandlet i artikel 63, stk. 9, som omfatter systemrevisioner og revisioner af operationer. Revisionsstrategien skal omfatte systemrevisioner af nyligt udpegede forvaltningsmyndigheder og myndigheder, der er ansvarlige for regnskabsfunktionen. Revisionen skal finde sted senest ni måneder efter det første år, de har fungeret. Revisionsstrategien skal udarbejdes i overensstemmelse med modellen i bilag XVIII og ajourføres hvert år efter den første årlige kontrolrapport og revisionserklæring, der er fremsendt til Kommissionen. Den kan omfatte et eller flere programmer. Revisionsmyndigheden kan i revisionsstrategien fastsætte en grænse for revision af fælles konti.
Ændring 302
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Kommissionen og en medlemsstat om revisionsresultater indføres der en tvistbilæggelsesprocedure.
Ændring 303
Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen og revisionsmyndighederne skal i første omgang anvende alle de oplysninger og registre, der findes i det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 66, stk. 1, litra e), herunder resultaterne af forvaltningsverificeringer, og kun anmode om og indhente yderligere dokumenter og revisionsbevis fra støttemodtagerne, hvis dette, baseret på deres professionelle skøn, er påkrævet for at støtte robuste revisionskonklusioner.
Kommissionen og revisionsmyndighederne skal i første omgang anvende alle de oplysninger og registre, der findes i elektroniske systemer, der er omhandlet i artikel 66, stk. 1, litra e), herunder resultaterne af forvaltningsverificeringer, og kun anmode om og indhente yderligere dokumenter og revisionsbevis fra støttemodtagerne, hvis dette, baseret på deres professionelle skøn, er påkrævet for at støtte robuste revisionskonklusioner.
Ændring 304
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1
1.  Forvaltningsmyndigheden foretager kun forvaltningsverificeringer på stedet, jf. artikel 68, stk. 1, vedrørende de organer, der gennemfører det finansielle instrument, og, i forbindelse med garantifonde, vedrørende de organer, der leverer de underliggende nye lån.
1.  Forvaltningsmyndigheden foretager kun forvaltningsverificeringer på stedet, jf. artikel 68, stk. 1, vedrørende de organer, der gennemfører det finansielle instrument, og, i forbindelse med garantifonde, vedrørende de organer, der leverer de underliggende nye lån. Uden at det berører bestemmelserne i finansforordningens artikel 127 kan forvaltningsmyndigheden beslutte ikke at gennemføre forvaltningsverificeringer på stedet, hvis det finansielle instrument tilvejebringer kontrolrapporter, der støtter betalingsanmodningen.
Ændring 305
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 2
EIB eller andre finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, skal imidlertid fremlægge kontrolrapporter for den udpegede myndighed til støtte for betalingsanmodningerne.
EIB eller andre internationale finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, skal imidlertid fremlægge kontrolrapporter for den udpegede myndighed til støtte for betalingsanmodningerne.
Ændring 306
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3
3.  Revisionsmyndigheden foretager systemrevisioner og revisioner af operationer, jf. artikel 71, 73 eller 77, vedrørende de organer, der gennemfører det finansielle instrument, og, i forbindelse med garantifonde, vedrørende de organer, der leverer de underliggende nye lån.
3.  Revisionsmyndigheden foretager systemrevisioner og revisioner af operationer, jf. artikel 71, 73 eller 77, vedrørende de organer, der gennemfører det finansielle instrument, og, i forbindelse med garantifonde, vedrørende de organer, der leverer de underliggende nye lån. Uden at det berører bestemmelserne i finansforordningens artikel 127, kan revisionsmyndigheden beslutte ikke at gennemføre yderligere revisioner, hvis det finansielle instrument forelægger revisionsmyndigheden en årlig revisionsrapport, der er udarbejdet af deres eksterne revisorer ved udgangen af hvert kalenderår, og som omfatter de i bilag XVII omhandlede elementer.
Ændring 307
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Inden for rammerne af garantifonde kan de organer, der har ansvaret for at revidere programmerne, kun foretage inspektioner eller revisioner af de organer, som yder de nye underliggende lån, når en eller flere af følgende situationer foreligger:
a)  der findes ingen tilgængelige bilag på forvaltningsmyndighedsniveau eller på niveauet for de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, der dokumenterer støtten fra det finansielle instrument til de endelige modtagere
b)  der er beviser på, at de dokumenter, som er tilgængelige på forvaltningsmyndighedsniveau eller på niveauet for de organer, som gennemfører finansielle instrumenter, ikke giver et sandt og retvisende billede af den støtte, der er ydet.
Ændring 308
Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1
1.  Uden at dette tilsidesætter statsstøttereglerne, sikrer forvaltningsmyndigheden, at alle bilag i tilknytning til en operation, der støttes af fondene, opbevares på et passende niveau i fem år regnet fra den 31. december i det år, hvor den sidste betaling fra forvaltningsmyndigheden til støttemodtageren er foretaget.
1.  Uden at dette tilsidesætter statsstøttereglerne, sikrer forvaltningsmyndigheden, at alle bilag i tilknytning til en operation, der støttes af fondene, opbevares på et passende niveau i tre år regnet fra den 31. december i det år, hvor den sidste betaling fra forvaltningsmyndigheden til støttemodtageren er foretaget.
Ændring 309
Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Forvaltningsmyndigheden kan beslutte at reducere dokumentopbevaringsperioden proportionelt med risikoprofilen og størrelsen af støttemodtagere.
Ændring 310
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
Forfinansieringen for hver fond udbetales i årlige rater inden den 1. juli hvert år, afhængigt af om der er midler til rådighed, som følger:
Forfinansieringen for hver fond udbetales i årlige rater inden den 1. juli hvert år som følger:
Ændring 311
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
b)  2022: 0,5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Ændring 312
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
c)  2023: 0,5 %;
c)  2023: 1 %;
Ændring 313
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d
d)  2024: 0,5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Ændring 314
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e
e)  2025: 0,5 %;
e)  2025: 2 %;
Ændring 315
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f
f)  2026: 0,5
f)  2026: 2 %
Ændring 316
Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 3 – litra b
b)  beløbet for teknisk bistand, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2
b)  beløbet for teknisk bistand, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 31
Ændring 317
Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 4 – litra c a (nyt)
ca)   hvis der er tale om statsstøtte, kan betalingsansøgningen omfatte forskud, som det støtteydende organ har udbetalt til støttemodtageren på følgende kumulative betingelser: de er underlagt en bankgaranti eller en tilsvarende garanti, overstiger ikke 40 % af det samlede støttebeløb, der skal ydes til en støttemodtager med henblik på en bestemt operation, er dækket af udgifter afholdt af støttemodtagere og dokumenteret ved hjælp af kvitterede fakturaer inden for 3 år.
Ændring 318
Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 1
1.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, skal de betalingsanmodninger, der indgives i overensstemmelse med bilag XIX, omfatte de samlede beløb, der er udbetalt, eller, i tilfælde af garantier, de beløb, der afsat i henhold til garantikontrakter, af forvaltningsmyndigheden til slutmodtagere, jf. artikel 62, stk. 1, litra a), b) og c).
1.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, skal de betalingsanmodninger, der indgives i overensstemmelse med bilag XIX, omfatte de samlede beløb, der er udbetalt, eller, i tilfælde af garantier, de beløb, der afsat i henhold til garantikontrakter, af forvaltningsmyndigheden til slutmodtagere, jf. artikel 62, stk. 1, litra a), b) og c).
Ændring 319
Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – indledning
2.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter gennemføres i overensstemmelse med artikel 53, stk. 3, skal betalingsanmodninger, der omfatter udgifter vedrørende finansielle instrumenter, indgives i overensstemmelse med følgende betingelser:
2.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, skal betalingsanmodninger, der omfatter udgifter vedrørende finansielle instrumenter, indgives i overensstemmelse med følgende betingelser:
Ændring 320
Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1
1.  Forudsat at der er midler til rådighed, foretager Kommissionen de mellemliggende betalinger, senest 60 dage efter at den har modtaget en betalingsanmodning.
1.  Kommissionen gennemfører de mellemliggende betalinger, senest 60 dage efter at den har modtaget en betalingsanmodning.
Ændring 321
Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – litra a
a)  der er begrundet mistanke om en alvorlig mangel, som der ikke er truffet korrigerende foranstaltninger for
a)  der er tungtvejende beviser pegende på en alvorlig mangel, som der ikke er truffet korrigerende foranstaltninger for
Ændring 322
Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1 – litra e
e)  medlemsstaten har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 15, stk. 6.
udgår
Ændring 323
Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1
1.  Kommissionen frigør ethvert beløb i et program, som ikke er blevet brugt til forfinansiering i overensstemmelse med artikel 84, eller for hvilken der ikke er indgivet en betalingsanmodning i overensstemmelse med artikel 85 og 86 senest den 26. december i det andet kalenderår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelserne for årene 2021-2026.
1.  Kommissionen frigør ethvert beløb i et program, som ikke er blevet brugt til forfinansiering i overensstemmelse med artikel 84, eller for hvilken der ikke er indgivet en betalingsanmodning i overensstemmelse med artikel 85 og 86 senest den 31. december i det tredje kalenderår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelserne for årene 2021-2026.
Ændring 324
Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2
2.   Det beløb, der skal være omfattet af forfinansiering eller betalingsanmodninger inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 1, vedrørende den budgetmæssige forpligtelse for 2021, udgør 60 % af den pågældende forpligtelse. 10 % af budgetforpligtelsen for 2021 lægges til hver af budgetforpligtelserne for årene 2022-2025 med henblik på beregning af de beløb, der skal være omfattet.
udgår
Ændring 325
Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3
3.  Den del af forpligtelserne, som stadig er åben pr. 31. december 2029, frigøres, hvis sikkerhedspakken og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af ESF+, EFRU og Samhørighedsfonden, ikke blevet indgivet til Kommissionen inden fristen i artikel 38, stk. 1.
3.  Den del af forpligtelserne, som stadig er åben pr. 31. december 2030, frigøres, hvis sikkerhedspakken og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af ESF+, EFRU og Samhørighedsfonden, ikke blevet indgivet til Kommissionen inden fristen i artikel 38, stk. 1.
Ændring 326
Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
ba)  det ikke har været muligt at indgive en rettidig betalingsanmodning på grund af forsinkelser på EU-plan med hensyn til fastlæggelsen af de retlige og administrative rammer for fondene for perioden 2021-2027.
Ændring 327
Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2
2.  Medlemsstaten har én måned til at godkende frigørelsesbeløbet eller fremsætte bemærkninger.
2.  Medlemsstaten har to måneder til at godkende frigørelsesbeløbet eller fremsætte sine bemærkninger.
Ændring 328
Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1
1.  EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden støtter målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i alle regioner på niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder ("NUTS 2-regioner"), jf. forordning (EF) nr. 1059/2003, ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 868/2014.
1.  EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden støtter målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i alle regioner på niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder ("NUTS 2-regioner"), jf. forordning (EF) nr. 1059/2003, ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/2066.
Ændring 329
Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 1 – afsnit 1
De midler til økonomisk, social og territorial samhørighed, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser i perioden 2021-2027, udgør 330 624 388 630 EUR i 2018-priser.
De midler til økonomisk, social og territorial samhørighed, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser i perioden 2021-2027, udgør 378 097 000 000 EUR i 2018-priser.
(Denne ændring har til formål at genopføre et beløb, der svarer til rådighedsbeløbet for perioden 2014-2020 samt de nødvendige forhøjelser, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets holdning til FFR-forslaget for 2021-2027. Ændringen vil kræve konsekvensjusteringer af beregningerne i bilag XXII).
Ændring 330
Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 1
Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst pr. regionskategori sammen med listen over støtteberettigede regioner i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag XXII.
Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst pr. regionskategori sammen med listen over støtteberettigede regioner i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag XXII. Den samlede minimumstildeling fra fondene på nationalt plan bør være lig med 76 % af det budget, der er tildelt hver medlemsstat eller region i perioden 2014-2020.
Ændringsforslag 429
Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)
uden at dette berører medlemsstaternes nationale tildelinger opretholdes støtten til regioner, som nedklassificeres i kategori for perioden 2021-2027, i tildelingerne for 2014-2020.
Ændring 331
Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)
I betragtning af den særlige betydning af samhørighedsfinansiering for grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde og for regionerne i den yderste periferi bør kriterierne for støtteberettigelse ikke være mindre gunstige end i perioden 2014-2020, og der bør sikres størst mulig kontinuitet i forhold til de eksisterende programmer.
(Denne ændring kræver konsekvensjusteringer af beregningerne i bilag XXII).
Ændring 332
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – indledning
1.  Midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst udgør 97,5 % af de samlede midler (dvs. i alt 322 194 388 630 EUR) og fordeles således:
1.  Midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst udgør 97 % af de samlede midler, dvs. i alt 366 754 000 000 EUR i 2018-priser. Ud af dette beløb afsættes 5 900 000 000 EUR til børnegarantien fra midlerne under ESF+. Det resterende rammebeløb på 360 854 000 000 EUR (i 2018-priser) tildeles som følger:
Ændring 333
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra a
a)  61,6 % (dvs. i alt 198 621 593 157 EUR) til mindre udviklede regioner
a)  61,6 % (dvs. i alt 222 453 894 000 EUR) til mindre udviklede regioner
Ændring 334
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra b
b)  14,3 % (dvs. i alt 45 934 516 595 EUR) til overgangsregioner
b)  14,3 % (dvs. i alt 51 446 129 000 EUR) til overgangsregioner
Ændring 335
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra c
c)  10,8 % (dvs. i alt 34 842 689 000 EUR) til mere udviklede regioner
c)  10,8 % (dvs. i alt 39 023 410 000 EUR) til mere udviklede regioner
Ændring 336
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra d
d)  12,8 % (dvs. i alt 41 348 556 877 EUR) til medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden
d)  12,8 % (dvs. i alt 46 309 907 000 EUR) til medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden
Ændring 337
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra e
e)  0,4 % (dvs. i alt 1 447 034 001 EUR) som supplerende støtte til regioner i den yderste periferi, der er fastlagt i artikel 349 i TEUF, og de NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 til tiltrædelsesakten af 1994.
e)  0,4 % (dvs. i alt 1 620 660 000 EUR) som supplerende støtte til regioner i den yderste periferi, der er fastlagt i artikel 349 i TEUF, og de NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 til tiltrædelsesakten af 1994.
Ændring 338
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 3 – afsnit 1
De midler, der er til rådighed for ESF+ under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, udgør 88 646 194 590 EUR.
De midler, der er til rådighed for ESF+ beløber sig til 28,8 % af midlerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst (dvs. 105 686 000 000 EUR i 2018-priser). Dette omfatter ikke finansieringsrammen for indsatsområdet beskæftigelse og social innovation og indsatsområdet sundhed.
Ændring 339
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 3 – afsnit 2
Den supplerende støtte til regionerne i den yderste periferi, jf. stk. 1, litra e), der tildeles til ESF+, udgør 376 928 934 EUR.
Den supplerende støtte til regionerne i den yderste periferi, jf. stk. 1, litra e), der tildeles til ESF+, svarer til 0,4 % af de i første afsnit nævnte midler (dvs. 424 296 054 EUR i 2018-priser).
Ændring 340
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 4 – afsnit 1
Den støtte fra Samhørighedsfonden, der skal overføres til CEF, udgør 10 000 000 000 EUR. Den skal bruges til transportinfrastrukturprojekter ved at iværksætte indkaldelser i overensstemmelse med forordning (EU) [nummer på den nye CEF-forordning], udelukkende i de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden.
Den støtte fra Samhørighedsfonden, der skal overføres til CEF, udgør 4 000 000 000 EUR i 2018-priser. Den skal bruges til transportinfrastrukturprojekter under hensyntagen til medlemsstaternes og regionernes behov for investeringer i infrastruktur ved at iværksætte indkaldelser i overensstemmelse med forordning (EU) [nummer på den nye CEF-forordning], udelukkende i de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden.
Ændring 341
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 4 – afsnit 5
30 % af de midler, der overføres til CEF, skal være til rådighed umiddelbart efter overførslen for alle medlemsstater, som er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, med henblik på finansiering af transportinfrastrukturprojekter i overensstemmelse med forordning (EU) [den nye CEF-forordning].
udgår
Ændring 342
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 4 – afsnit 6
Regler gældende for transportsektoren under forordning (EU) [den nye CEF-forordning] finder anvendelse på de særlige indkaldelser, der er omhandlet i første afsnit. Indtil den 31. december 2023 skal udvælgelsen af støtteberettigede projekter overholde de nationale tildelinger under Samhørighedsfonden med hensyn til 70 % af de midler, der er overført til CEF.
Regler gældende for transportsektoren under forordning (EU) [den nye CEF-forordning] finder anvendelse på de særlige indkaldelser, der er omhandlet i første afsnit. Indtil den 31. december 2023 skal udvælgelsen af støtteberettigede projekter overholde de nationale tildelinger under Samhørighedsfonden.
Ændring 343
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 5
5.  500 000 000 EUR af midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst tildeles det europæiske initiativ for byområder direkte eller indirekte forvaltet af Kommissionen.
5.  560 000 000 EUR i 2018-priser af midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst tildeles det europæiske initiativ for byområder direkte eller indirekte forvaltet af Kommissionen.
Ændring 344
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 6
6.  175 000 000 EUR af midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst tildeles tværnationalt samarbejde, der støtter innovative løsninger under direkte eller indirekte forvaltning.
6.  196 000 000 EUR i 2018-priser af midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst tildeles tværnationalt samarbejde, der støtter innovative løsninger under direkte eller indirekte forvaltning.
Ændring 345
Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 7
7.  Midlerne til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) udgør 2,5 % af de samlede midler, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra fondene i perioden 2021-2027 (dvs. i alt 8 430 000 000 EUR).
7.  Midlerne til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) udgør 3 % af de samlede midler, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra fondene i perioden 2021-2027 (dvs. i alt 11 343 000 000 EUR i 2018-priser).
Ændring 346
Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1 – litra a
a)  af højst 15 % af de mindre udviklede regioners samlede tildelinger til overgangsregioner eller mere udviklede regioner og fra overgangsregioner til mere udviklede regioner
a)  af højst 5 % af de mindre udviklede regioners samlede tildelinger til overgangsregioner eller mere udviklede regioner og fra overgangsregioner til mere udviklede regioner
Ændring 347
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a
a)  70 % for de mindre udviklede regioner
a)  85 % for de mindre udviklede regioner
Ændring 348
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b
b)  50 % for overgangsregionerne
b)  65 % for overgangsregionerne
Ændring 349+447
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c
c)  40 % for de mere udviklede regioner.
c)  50 % for de mere udviklede regioner.
Ændring 350
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2
De medfinansieringssatser, der er fastsat i litra a), finder også anvendelse på regioner i den yderste periferi.
De medfinansieringssatser, der er fastsat i litra a), finder også anvendelse på regioner i den yderste periferi og på den supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi.
Ændring 351
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 3
Medfinansieringssatsen for Samhørighedsfonden for hver prioritet må højst udgøre 70 %.
Medfinansieringssatsen for Samhørighedsfonden for hver prioritet må højst udgøre 85 %.
Ændring 352
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 4
Der kan i ESF+-forordningen fastsættes højere medfinansieringssatser for prioriteter, der støtter innovative aktioner i overensstemmelse med artikel [14] i samme forordning.
Der kan i ESF+-forordningen i behørigt begrundede tilfælde fastsættes højere medfinansieringssatser på op til 90 % for prioriteter, der yder støtte til innovative aktioner i overensstemmelse med artikel [13] og artikel [4, stk. 1, litra x)] og [xi)] i samme forordning, samt til programmer, der afhjælper materielle afsavn i henhold til artikel [9], yder støtte til ungdomsarbejdsløshed i overensstemmelse med artikel [10] og støtter den europæiske børnegaranti i overensstemmelse med artikel [10a] og tværnationalt samarbejde i henhold til artikel [11b].
Ændring 353
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4 – afsnit 1
Medfinansieringssatsen for Interreg-programmerne må højst udgøre 70 %.
Medfinansieringssatsen for Interreg-programmerne må højst udgøre 85 %.
Ændring 453
Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Medlemsstaterne kan i behørigt begrundede tilfælde fremsætte en anmodning om yderligere fleksibilitet inden for den nuværende ramme af stabilitets- og vækstpagten for offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter, der støttes af den offentlige forvaltning i form af medfinansiering af investeringer som en del af de europæiske struktur- og investeringsfonde. Kommissionen vurderer omhyggeligt den pågældende anmodning, når den fastlægger den finanspolitiske tilpasning under enten den forebyggende eller den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten på en måde, der afspejler den strategiske vigtighed af investeringer.
Ændring 354
Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 108 for at ændre bilagene til denne forordning med henblik på at tilpasning til ændringer, der indtræffer i løbet af programmeringsperioden, vedrørende ikke-væsentlige elementer i denne forordning, undtagen for bilag III, IV, X og XXII.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 108 for at ændre bilagene til denne forordning med henblik på at tilpasning til ændringer, der indtræffer i løbet af programmeringsperioden, vedrørende ikke-væsentlige elementer i denne forordning, undtagen for bilag III, IV, X og XXII. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 108 med henblik på at ændre og tilpasse bilagene til den i artikel 6, stk. 3, omhandlede delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 til nærværende forordning.
Ændring 355
Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 89, stk. 4, og artikel 107 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 6, stk. 3, artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 89, stk. 4, og artikel 107 tillægges Kommissionen fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse frem til den 31. december 2027.
Ændring 356
Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 3
3.  Den i artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, og artikel 89, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 6, stk. 3, artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 89, stk. 4, og artikel 107 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 357
Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 89, stk. 4, og artikel 107 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra underretningen om den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 89, stk. 4, og artikel 107 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra underretningen om den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 359
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 1 – række 001 – kolonne 1
001 Investering i anlægsaktiver i mikrovirksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter
001 Investering i anlægsaktiver i mikrovirksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne
Ændring 360
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 1 – række 002 – kolonne 1
002 Investering i anlægsaktiver i små og mellemstore virksomheder (herunder private forskningscentre), der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter
002 Investering i anlægsaktiver i små og mellemstore virksomheder (herunder private forskningscentre), der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne
Ændring 361
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 1 – række 004 – kolonne 1
004 Investering i immaterielle aktiver i mikrovirksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter
004 Investering i immaterielle aktiver i mikrovirksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne
Ændring 362
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 1 – række 005 – kolonne 1
005 Investering i immaterielle aktiver i små og mellemstore virksomheder (herunder private forskningscentre), der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter
005 Investering i immaterielle aktiver i små og mellemstore virksomheder (herunder private forskningscentre), der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne
Ændring 363
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – række 035 – kolonne 1
035 Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: oversvømmelser (herunder oplysningskampagner, civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til katastrofehåndtering)
035 Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: oversvømmelser og jordskred (herunder oplysningskampagner, civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til katastrofehåndtering)
Ændring 364
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – række 043

Kommissionens forslag

043

Håndtering af husholdningsaffald: mekanisk-biologisk behandling, termisk behandling

0 %

100 %

Ændring

 

udgår

 

 

Ændring 365
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – række 056 – kolonne 1
056 Nyanlagte motorveje og veje TEN-T's hovednet
056 Nyanlagte motorveje, broer og veje TEN-T's hovednet
Ændring 366
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – række 057 – kolonne 1
057 Nyanlagte motorveje og veje TEN-T's samlede net
057 Nyanlagte motorveje, broer og veje TEN-T's samlede net
Ændring 367
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – række 060 – kolonne 1
060 Genskabte eller forbedrede motorveje og veje TEN-T's hovednet
060 Genskabte eller forbedrede motorveje, broer og veje TEN-T's hovednet
Ændring 368
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – række 061 – kolonne 1
061 Genskabte eller forbedrede motorveje og veje TEN-T's samlede net
061 Genskabte eller forbedrede motorveje, broer og veje TEN-T's samlede net
Ændring 369
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 5 – række 128 – kolonne 1
128 Beskyttelse, udvikling og fremme af offentlige aktiver inden for turisme og beslægtede tjenester inden for turisme
128 Beskyttelse, udvikling og fremme af offentlige aktiver inden for turisme og tjenester inden for turisme
Ændring 370
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 1 – Politisk målsætning 5 – række 130 – kolonne 1
130 Beskyttelse, udvikling og fremme af naturarv og økoturisme
130 Beskyttelse, udvikling og fremme af naturarv og økoturisme, som ikke er Natura 2000-områder
Ændring 371
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 3 – række 12 – kolonne Integreret territorial investering (ITI)
Byer og forstæder
Byer, forstæder og landdistrikter forbundet hermed
Ændring 372
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 3 – række 16 – kolonne Integreret territorial investering (ITI)
Tyndt befolkede områder
Landdistrikter og tyndt befolkede områder
Ændring 373
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 3 – række 22 – kolonne Lokaludvikling styret af lokalsamfundet
Byer og forstæder
Byer, forstæder og landdistrikter forbundet hermed
Ændring 374
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 3 – række 26 – kolonne Lokaludvikling styret af lokalsamfundet
Tyndt befolkede områder
Landdistrikter og tyndt befolkede områder
Ændring 375
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 3 – række 32 – kolonne – Andre typer territoriale redskaber under politisk målsætning 5
Byer og forstæder
Byer, forstæder og landdistrikter forbundet hermed
Ændring 376
Forslag til forordning
Bilag 1 – tabel 3 – række 36 – kolonne – Andre typer territoriale redskaber under politisk målsætning 5
Tyndt befolkede områder
Landdistrikter og tyndt befolkede områder
Ændring 377
Forslag til forordning
Bilag I – tabel 4 – række 17
17 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
17 Turisme, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ændring 378
Forslag til forordning
Bilag III – tabel Horisontale grundforudsætninger – række 6 – kolonne 2
Indførelse af en national ramme for gennemførelse af UNCRPD, som omfatter:
Indførelse af en national ramme for gennemførelse af UNCRPD, som omfatter:
1.  målsætninger med kvantificérbare mål, dataindsamling og en overvågningsmekanisme
1.  målsætninger med kvantificérbare mål, dataindsamling og en overvågningsmekanisme, som finder anvendelse på tværs af alle politikområder
2.  ordninger til sikring af, at politikker, love og standarder vedrørende tilgængelighed er tilstrækkelig afspejlet i udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne.
2.  ordninger til sikring af, at politikker, love og standarder vedrørende tilgængelighed er tilstrækkelig afspejlet i udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne i overensstemmelse med bestemmelserne i UNCRPD og indeholdt i kriterierne og forpligtelserne for projektudvælgelsen
2a.  ordninger for rapportering til overvågningsudvalget om, hvorvidt de støttede operationer overholder chartret om grundlæggende rettigheder.
Ændring 379
Forslag til forordning
Bilag III – tabel Horisontale grundforudsætninger – række 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

Gennemførelse af de principper og rettigheder, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og som bidrager til reel konvergens og samhørighed i Den Europæiske Union.

Ordninger på nationalt plan for at sikre den korrekte gennemførelse af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der bidrager til opadgående social konvergens og samhørighed i EU, navnlig de principper, der forhindrer illoyal konkurrence på det indre marked.

Ændring 380
Forslag til forordning
Bilag III – tabel Horisontale grundforudsætninger – række 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

Effektiv anvendelse af partnerskabsprincippet.

Der er indført en ramme for, at alle partnere kan spille en fuldgyldig rolle i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmerne, som omfatter:

 

1.  ordninger, der skal sikre gennemsigtige procedurer for inddragelse af partnere

 

2.  en ordning for formidling og videregivelse af oplysninger, der er relevante for, at partnere kan forberede og følge op på møder

 

3.  støtte til styrkelse af partnere og kapacitetsopbygning.

Ændring 381
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 2 – række 2 – kolonne 4
En national energi- og klimaplan er vedtaget, som omfatter:
En national energi- og klimaplan, som er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C, er vedtaget og omfatter:
1.  Alle oplysninger, der kræves i henhold til modellen i bilag I til forordningen om forvaltning af energiunionen
1.  alle oplysninger, der kræves i henhold til modellen i bilag I til forordningen om forvaltning af energiunionen
2.  En vejledende oversigt over planlagte finansielle midler og mekanismer til foranstaltninger til fremme af lavemissionsøkonomi
2.  en oversigt over planlagte finansielle midler og mekanismer til foranstaltninger til fremme af lavemissionsøkonomi
Ændring 382
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 2 – række 4 – kolonne 2
EFRU og Samhørighedsfonden:
EFRU og Samhørighedsfonden:
2.4  Fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og modstandsdygtighed over for katastrofer
2.4  Fremme af tilpasning til klimaforandringer og strukturelle forandringer, risikoforebyggelse og modstandsdygtighed over for katastrofer
Ændring 383
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 2 – række 7 – kolonne 4
Der er indført en prioriteret aktionsplan i henhold til artikel 8 i direktiv 92/43/EØF, som omfatter:
Der er indført en prioriteret aktionsplan i henhold til artikel 8 i direktiv 92/43/EØF, som omfatter:
1.  Alle de elementer, der kræves i henhold til modellen for den prioriterede aktionsplan for 2021-2027, som er godkendt af Kommissionen og medlemsstaterne
1.  Alle de elementer, der kræves i henhold til modellen for den prioriterede aktionsplan for 2021-2027, som er godkendt af Kommissionen og medlemsstaterne, herunder de prioriterede foranstaltninger og et overslag over finansieringsbehov
2.  Angivelse af de prioriterede foranstaltninger og et skøn over finansieringsbehovene
Ændring 384
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 3 – nr. 3.2 – kolonne 2
3.2  Udvikling af et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, sikkert og intermodalt transeuropæisk transportnet (TEN-T)
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 385
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 3 – nr. 3.2 – kolonne 4 – nr. -1 a (nyt)
-1a.  kræver, at der sikres social, økonomisk og territorial samhørighed, og at manglende forbindelser i højere grad fuldføres, samt at flaskehalse på TEN-T-nettet fjernes, hvilket også betyder investeringer i hård infrastruktur
Ændring 386
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 3 – nr. 3.2 – kolonne 4 – nr. 1
1.  omfatter en økonomisk begrundelse for de planlagte investeringer, understøttet af en solid behovsanalyse og modelberegning af trafikken under hensyntagen til de forventede virkninger af liberaliseringen af jernbanetransporten
1.  omfatter en økonomisk begrundelse for de planlagte investeringer, understøttet af en solid behovsanalyse og modelberegning af trafikken under hensyntagen til de forventede virkninger af åbningen af markederne for jernbanetransportydelser
Ændring 387
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 3 – række 2 – kolonne 4 – nr. 2
2.  afspejler luftkvalitetsplaner, navnlig under hensyntagen til nationale dekarboniseringsplaner
2.  afspejler luftkvalitetsplaner, navnlig under hensyntagen til nationale emissionsreduktionsstrategier for transportsektoren
Ændring 388
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 3 – række 2 – kolonne 4 – nr. 3
3.  omfatter investeringer i TEN-T's hovednetkorridorer, som defineret i forordning (EU) nr. 1316/2013, i overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner for TEN-T
3.  omfatter investeringer i TEN-T's hovednetkorridorer, som defineret i forordning (EU) nr. 1316/2013, i overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner for TEN-T såvel som forhåndsudpegede strækninger i det samlede net
Ændring 389
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 3 – række 2 – kolonne 4 – nr. 4
4.  sikrer komplementaritet med investeringerne uden for TEN-T's hovednet ved at tilbyde regioner og lokalsamfund tilstrækkelig konnektivitet til TEN-T's hovednet og knudepunkter
4.  sikrer komplementaritet med investeringerne uden for TEN-T's hovednet ved at tilbyde regioner og lokalsamfund tilstrækkelig konnektivitet mellem bynetværk og TEN-T's hovednet og knudepunkter
Ændring 390
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 3 – række 2 – kolonne 4 – nr. 9 a (nyt)
9a.  fremmer bæredygtige regionale og grænseoverskridende turismeinitiativer, som fører til "win-win"-situationer for både turisterne og indbyggerne, såsom sammenkobling af EuroVelo-netværket med det transeuropæiske jernbanenet
Ændring 391
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 1 – kolonne 2 – nr. ESF
ESF:
ESF:
4.1.1  Forbedring af adgangen til beskæftigelse for alle jobsøgende, heriblandt unge, og for erhvervsinaktive, og fremme af selvstændig virksomhed og den sociale økonomi
4.1.1  Forbedring af adgangen til beskæftigelse for alle jobsøgende, navnlig unge, langtidsledige og erhvervsinaktive, og fremme af selvstændig virksomhed og den sociale økonomi
4.1.2  Modernisering af arbejdsmarkedets institutioner og tjenester for at sikre rettidig og skræddersyet bistand samt støtte til matchning, overgange og mobilitet på arbejdsmarkedet
4.1.2  Modernisering af arbejdsmarkedets institutioner og tjenester for at vurdere og foregribe kommende færdighedsbehov og sikre rettidig og skræddersyet bistand samt støtte til matchning, overgange og mobilitet på arbejdsmarkedet
Ændring 392
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 2 – kolonne 2 – nr. ESF
ESF:
ESF:
4.1.3  Fremme af bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, herunder adgang til børnepasning, et sundt og veltilpasset arbejdsmiljø, der tager højde for sundhedsmæssige risici, arbejdstagernes tilpasning til forandringer samt sund og aktiv aldring
4.1.3  Fremme af kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, herunder adgang til børnepasning, et sundt og veltilpasset arbejdsmiljø, der tager højde for sundhedsmæssige risici, tilpasning af arbejdstagere, virksomheder og iværksættere til forandring samt sund og aktiv aldring
Ændring 393
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 1 – kolonne 4 – nr. 2
2.  foranstaltninger til at imødegå de kønsbestemte forskelle i beskæftigelse, løn og pension og fremme balance mellem arbejdsliv og privatliv (bl.a. ved at forbedre adgangen til førskoleundervisning og børnepasning) med tilhørende mål
2.  foranstaltninger til at imødegå de kønsbestemte forskelle i beskæftigelse, løn, social sikring og pension og fremme balance mellem arbejdsliv og privatliv (bl.a. ved at forbedre adgangen til førskoleundervisning og børnepasning) med tilhørende mål
Ændring 394
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 3 – kolonne 2 – nr. ESF
ESF:
ESF:
4.2.1  Forbedring af uddannelsessystemernes kvalitet, effektivitet og arbejdsmarkedsrelevans
4.2.1  Forbedring af kvaliteten, inklusionen og effektiviteten og arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelsessystemerne for at støtte tilegnelsen af nøglekompetencer, herunder digitale færdigheder, fremme e-integration og fremme overgangen fra uddannelse til arbejde
4.2.2  Fremme af fleksible opkvalificerings- og omskolingsmuligheder for alle, bl.a. ved at lette karriereskift og fremme mobilitet på arbejdsmarkedet
4.2.2  Fremme af livslang læring, især fleksible opkvalificerings- og omskolingsmuligheder for alle, samt uformel og ikkeformel læring bl.a. ved at lette karriereskift og fremme mobilitet på arbejdsmarkedet
4.2.3  Fremme af lige adgang til inkluderende uddannelse af høj kvalitet navnlig for ugunstigt stillede grupper på alle niveauer lige fra førskoleundervisning og børnepasning til almen og erhvervsfaglig uddannelse og op til videregående uddannelser
4.2.3  Fremme af lige adgang til og færdiggørelse af inkluderende uddannelse og erhvervsuddannelse af høj kvalitet navnlig for ugunstigt stillede grupper på alle niveauer, fra førskoleundervisning og børnepasning over almen uddannelse og erhvervsuddannelse til videregående uddannelser samt voksenuddannelse, herunder at lette læringsmobiliteten for alle
Ændring 395
Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.2 – kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 1
1.  evidensbaserede systemer til foregribelse af og prognoser for kommende færdighedsbehov samt mekanismer til sporing af færdiguddannede og tjenester for effektiv vejledning af høj kvalitet til lærende i alle aldre
1.  evidensbaserede systemer til foregribelse af og prognoser for kommende færdighedsbehov samt mekanismer til opfølgende sporing af færdiguddannede og tjenester for effektiv vejledning af høj kvalitet til lærende i alle aldre, herunder elevcentrerede tilgange
Ændring 396
Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.2 – kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 2
2.  foranstaltninger til sikring af lige adgang til, deltagelse i og fuldførelse af relevant og inkluderende uddannelse af høj kvalitet og erhvervelse af nøglekompetencer på alle niveauer, herunder videregående uddannelse
2.  foranstaltninger til sikring af lige adgang til, deltagelse i og fuldførelse af økonomisk overkommelig, relevant, ikkesegregeret og inkluderende uddannelse af høj kvalitet og erhvervelse af nøglekompetencer på alle niveauer, herunder videregående uddannelse
Ændring 397
Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.2 – kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 3
3.  en koordineringsmekanisme på tværs af alle niveauer inden for uddannelse, herunder videregående uddannelse, og en klar ansvarsfordeling mellem de relevante nationale og/eller regionale organer
3.  en koordineringsmekanisme på tværs af alle niveauer inden for uddannelse, herunder videregående uddannelse og ikkeformelle og uformelle undervisningsudbydere, og en klar ansvarsfordeling mellem de relevante nationale og/eller regionale organer
Ændring 398
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 4 – kolonne 2 – nr. 4.3
EFRU:
EFRU:
4.3  Fremme af den socioøkonomiske integration af marginaliserede befolkningsgrupper, indvandrere og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale ydelser
4.3  Fremme af den socioøkonomiske integration af marginaliserede befolkningsgrupper, flygtninge og migranter under international beskyttelse samt ugunstigt stillede grupper gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale ydelser
Ændring 399
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 4 – kolonne 2 – nr. 4.3.1
ESF:
(Vedrører ikke den danske tekst)
4.3.1  Fremme af aktiv inklusion, herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedre beskæftigelsesegnetheden
Ændring 400
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 4 – kolonne 2 – nr. 4.3.1 a (nyt)
4.3.1a.   Fremme af social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede og børn
Ændring 401
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 4 – kolonne 4
Der er indført en national strategisk politisk ramme for social inklusion og fattigdomsbekæmpelse, som omfatter:
Der er indført en national strategisk politisk ramme og handlingsplan for social inklusion og fattigdomsbekæmpelse, som omfatter:
1.  evidensbaseret konstatering af fattigdom og social udstødelse, herunder børnefattigdom, hjemløshed, geografisk og uddannelsesmæssig segregation, begrænset adgang til grundlæggende tjenesteydelser og infrastruktur samt de særlige behov hos sårbare personer
1.  evidensbaseret konstatering af fattigdom og social udstødelse, herunder børnefattigdom, hjemløshed, geografisk og uddannelsesmæssig segregation, begrænset adgang til grundlæggende tjenesteydelser og infrastruktur samt de særlige behov hos sårbare personer
2.  foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af segregering af enhver art, bl.a. gennem tilstrækkelig indkomststøtte, rummelige arbejdsmarkeder og adgang til kvalitetstjenester for sårbare personer, herunder indvandrere
2.  foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af segregering af enhver art, bl.a. gennem tilstrækkelig indkomststøtte, social beskyttelse, rummelige arbejdsmarkeder og adgang til kvalitetstjenester for sårbare personer, herunder migranter og flygtninge
3.  foranstaltninger til overgang fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet
3.  foranstaltninger til overgang fra institutionel pleje til pleje i familien og i nærmiljøet, baseret på en national afinstitutionaliseringsstrategi og en handlingsplan
4.  ordninger til sikring af, at udformningen, gennemførelsen, overvågningen og gennemgangen gennemføres i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og relevante civilsamfundsorganisationer.
4.  ordninger til sikring af, at udformningen, gennemførelsen, overvågningen og gennemgangen gennemføres i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og relevante civilsamfundsorganisationer.
Ændring 402
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 5 – kolonne
ESF:
ESF:
4.3.2  Fremme af socioøkonomisk integration af marginaliserede samfundsgrupper, som f.eks. romaer
4.3.2  Fremme af socioøkonomisk integration af tredjelandsstatsborgere og marginaliserede samfundsgrupper som f.eks. romaer
Ændring 403
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 6 – kolonne 2
ESF:
ESF:
4.3.4  Forbedring af lige og rettidig adgang til tjenester, der er bæredygtige, økonomisk overkommelige og af høj kvalitet forbedring af sundhedssystemernes tilgængelighed, effektivitet og modstandsdygtighed forbedring af adgangen til langtidspleje
4.3.4  forbedring af lige og rettidig adgang til tjenester, der er bæredygtige, økonomisk overkommelige og af høj kvalitet, modernisering af sociale beskyttelsessystemer, herunder ved at fremme adgangen til social beskyttelse, forbedring af sundhedssystemernes tilgængelighed, effektivitet og modstandsdygtighed, forbedring af adgangen til langtidspleje
Ændring 404
Forslag til forordning
Bilag IV – Politisk målsætning 4 – række 6 – kolonne 4 – nr. 2, 3 og 3 a (nyt)
Der er indført en national eller regional strategisk politisk ramme for sundhed, som omfatter:
Der er indført en national eller regional strategisk politisk ramme for sundhed, som omfatter:
1.  kortlægning af behovet for sundheds- og langtidspleje, herunder behovet for sundhedspersonale, for at sikre bæredygtige og samordnede foranstaltninger
1.  kortlægning af behovet for sundheds- og langtidspleje, herunder behovet for sundhedspersonale, for at sikre bæredygtige og samordnede foranstaltninger
2.  foranstaltninger til sikring af effektivitet, bæredygtighed, tilgængelighed og prisoverkommelighed for sundheds- og langtidspleje med særligt fokus på personer, der udelukkes fra sundheds- og langtidsplejesystemer
2.  foranstaltninger til sikring af effektivitet, bæredygtighed, tilgængelighed og prisoverkommelighed for sundheds- og langtidspleje med særligt fokus på personer, der udelukkes fra sundheds- og langtidsplejesystemer, og de personer, der er sværest at nå
3.  foranstaltninger til fremme af pleje i nærmiljøet, herunder forebyggende og primær sundhedspleje, hjemmepleje og pleje i nærmiljøet
3.  foranstaltninger til fremme af pleje i nærmiljøet, herunder forebyggende og primær sundhedspleje, hjemmepleje og pleje i nærmiljøet, og overgangen fra institutionel pleje til familiebaseret pleje og pleje i nærmiljøet
3a.   foranstaltninger til sikring af de sociale beskyttelsessystemers effektivitet, tilgængelighed og økonomiske overkommelighed
Ændring 405
Forslag til forordning
Bilag V – nr. 2 – tabel 1T – Programstruktur

 

Kommissionens forslag

ID

Afsnit [300]

TA

Beregningsgrundlag

Fond

Regionskategori for den region, der modtager støtte

Specifik målsætning, der er udvalgt

1

Prioritet 1

Nej

 

EFRU

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 1

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 2

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 3

2

Prioritet 2

Nej

 

ESF+

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 4

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 5

Regioner i den yderste periferi

3

Prioritering 3

Nej

 

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

3

Prioriteter vedrørende teknisk bistand

Ja

 

 

 

Ikke relevant

..

Særlig prioritet: Ungdomsbeskæftigelse

Nej

 

ESF+

 

 

..

Særlig prioritet: Landespecifikke henstillinger

Nej

 

ESF+

 

 

..

Særlig prioritet: Innovative aktioner

Nej

 

ESF+

 

Specifik målsætning 8

 

Særlig prioritet: Materielle afsavn

Nej

 

ESF+

 

Specifik målsætning 9

 

Ændring

ID

Afsnit [300]

TA

Beregningsgrundlag

Fond

Regionskategori for den region, der modtager støtte

Specifik målsætning, der er udvalgt

1

Prioritet 1

Nej

 

EFRU

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 1

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 2

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 3

2

Prioritet 2

Nej

 

ESF+

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 4

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 5

Regioner i den yderste periferi

3

Prioritering 3

Nej

 

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

3

Prioriteter vedrørende teknisk bistand

Ja

 

 

 

Ikke relevant

..

Særlig prioritet: Ungdomsbeskæftigelse

Nej

 

ESF+

 

 

 

Særlig prioritet: Børnegaranti

Nej

 

ESF+

 

 

..

Særlig prioritet: Landespecifikke henstillinger

Nej

 

ESF+

 

 

..

Særlig prioritet: Innovative aktioner

Nej

 

ESF+

 

Specifik målsætning 8

 

Særlig prioritet: Materielle afsavn

Nej

 

ESF+

 

Specifik målsætning 9

Ændring 406
Forslag til forordning
Bilag V – nr. 2.1 – tabel

Kommissionens forslag

[ ] Dette er en særlig prioritet for en landespecifik henstilling

[ ] Dette er en særlig prioritet for ungdomsbeskæftigelse

[ ] Dette er en særlig prioritet for innovative aktioner

[ ] Dette er en særlig prioritet for afhjælpning af materielle afsavn**

Ændring

[ ] Dette er en særlig prioritet for en landespecifik henstilling

[ ] Dette er en særlig prioritet for ungdomsbeskæftigelse

[ ] Dette er en særlig prioritet for børnegaranti

[ ] Dette er en særlig prioritet for innovative aktioner

[ ] Dette er en særlig prioritet for afhjælpning af materielle afsavn**

Ændring 407
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2 – nr. 3 – nr. 2.1 – nr. 2.1.1 – indledning
2.1.1.  Specifik målsætning54 (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF) gentages for alle udvalgte specifikke målsætninger eller støtteområde for alle prioriteter, undtagen teknisk bistand
2.1.1.  Specifik målsætning54 (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF) gentages for alle udvalgte specifikke målsætninger eller støtteområde for alle prioriteter, undtagen teknisk bistand
__________________
__________________
54 Undtagen en specifik målsætning, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii), i ESF+-forordningen.
54 Undtagen en specifik målsætning, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, nr. xi), i ESF+-forordningen.
Ændring 408
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2 – nr. 3 – nr. 2.1 – nr. 2.1.1 – nr. 2.1.1.2 – indledning
2.1.1.2  Indikator55
2.1.1.2  Indikatorer
_________________
55 Inden midtvejsgennemgangen i 2025 for EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, kun opdeling for årene 2021-2025.
Ændring 409
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2 – nr. 3 – nr. 2.1 – nr. 2.1.1 – nr. 2.1.1.3 – indledning
2.1.1.3  Vejledende opdeling af de programmerede EU-midler pr. interventionstype56 (gælder ikke for EHFF)
2.1.1.3  Vejledende opdeling af de programmerede EU-midler pr. interventionstype (gælder ikke for EHFF)
_________________
56 Inden midtvejsgennemgangen i 2025 for EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, kun opdeling for årene 2021-2025.
Ændring 410
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2 – nr. 3 – nr. 2.1 – nr. 2.1.2 – nr. 8
Kriterier for udvælgelse af operationer57
Kriterier for udvælgelse af operationer57
__________________
__________________
57 Kun for programmer, der er begrænset til den specifikke målsætning, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii), i ESF+-forordningen.
57 Kun for programmer, der er begrænset til den specifikke målsætning, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, nr. xi), i ESF+-forordningen.
Ændring 411
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 3 – tabel 16
[...]
udgår
Ændring 412
Forslag til forordning
Bilag V – punkt 3 – nr. 3.2 – indledning
3.2  Finansieringsramme pr. fond og national medfinansiering59
3.2  Finansieringsramme pr. fond og national medfinansiering
_________________
59 Inden midtvejsgennemgangen i 2025 for EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, finansielle bevillinger kun for årene 2021-2025.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i de kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0043/2019).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik