Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0043/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0043/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 545kWORD 211k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση που αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.
(1)  Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Οι περιοχές αυτές επωφελούνται ιδιαίτερα από την πολιτική συνοχής. Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση που αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της η πολιτική συνοχής να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης, διατηρώντας τη χρηματοδότησή της κατά την περίοδο 2021-2027 τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Τυχόν νέα χρηματοδότηση για άλλους τομείς δραστηριότητας ή προγράμματα της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ ή του Ταμείου Συνοχής.
Τροπολογία 430
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.
(2)  Με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΘΑ και σε ορισμένο βαθμό το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
(4)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, με στόχο την αντιμετώπιση των ειδικών μειονεκτημάτων τους τα οποία σχετίζονται με τη γεωγραφική τους θέση.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.
(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία θα πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που προάγει την αποϊδρυματοποίηση και την παροχή φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων ή αποκλεισμού, ή να υποστηρίζουν υποδομές που δεν είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και λαμβάνοντας υπόψη της δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ. Η φτώχεια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ΕΕ. Τα Ταμεία θα πρέπει επομένως να συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας. Θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του οποίου το 25 % των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών στόχων.
(9)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του οποίου το 30 % των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών στόχων. Οι μηχανισμοί ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού και της εκτέλεσης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συμβάλει στις διαδικασίες ένταξης, ιδίως παρέχοντας υποστήριξη από πλευράς υποδομών στις πόλεις και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι οποίες συμμετέχουν περισσότερο στην υλοποίηση των πολιτικών ένταξης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή βάσει επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εκτέλεση των Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η μη εφαρμογή διακρίσεων.
(10)  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή βάσει επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εκτέλεση των Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η μη εφαρμογή διακρίσεων. Για την προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων υπεύθυνα θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη. Τούτο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό τους πλαίσιο, και από τους φορείς που ορίζουν αυτά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που περιπλέκουν τη χρήση των πόρων από τους δικαιούχους.
__________________
__________________
12 ΕΕ L […] της […], σ. […].
12 ΕΕ L […] της […], σ. […].
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην οργάνωση της εταιρικής σχέσης, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής13 θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.
(11)  Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην οργάνωση της εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία τροποποίησης και προσαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής13.
__________________
__________________
13 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
13 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα Ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και τον μηχανισμό InvestEU.
διαγράφεται
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και οι σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ («CSR») λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 («περίοδος προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Στη διάρκεια ενδιάμεσης επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη για τροποποιήσεις του προγράμματος για να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού.
(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ («CSR») κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού, εφόσον συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 («περίοδος προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στη διάρκεια ενδιάμεσης επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη για τροποποιήσεις του προγράμματος για να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, για τα προγράμματά τους, καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιεχόμενο του προσχεδίου του εθνικού τους σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης14, και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καταλήγει στις ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.
(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, για τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων και κατά την ενδιάμεση επανεξέταση, καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιεχόμενο του προσχεδίου του εθνικού τους σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης14, και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καταλήγει στις ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.
__________________
__________________
14 Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
14 Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που θα διέπει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις περιεχομένου στα έγγραφα προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος ενός προγράμματος.
(15)  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που θα διέπει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις περιεχομένου στα έγγραφα προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος ενός προγράμματος.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την ευελιξία να συνεισφέρει στον μηχανισμό InvestEU για την παροχή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό για επενδύσεις σε αυτό το κράτος μέλος.
(16)  Κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να έχει την ευελιξία να συνεισφέρει στον μηχανισμό InvestEU για την παροχή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό για επενδύσεις σε αυτό το κράτος μέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για την εξασφάλιση των απαραίτητων προαπαιτούμενων για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της στήριξης της Ένωσης που χορηγείται από τα Ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί περιορισμένος κατάλογος αναγκαίων πρόσφορων όρων καθώς και συνοπτική και εξαντλητική δέσμη αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγησή τους. Κάθε αναγκαίος πρόσφορος όρος πρέπει να συνδέεται με ειδικό στόχο και θα πρέπει να είναι αυτόματα εφαρμόσιμος όταν ο ειδικός στόχος επιλέγεται για στήριξη. Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις στο πλαίσιο των σχετικών ειδικών στόχων. Για να διατηρηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η συνεχής εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τις υφιστάμενες στρατηγικές τις οποίες υπηρετούν οι εκπληρωθέντες αναγκαίοι πρόσφοροι όροι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης.
(17)  Για την εξασφάλιση των απαραίτητων προαπαιτούμενων για την αποτελεσματική και αποδοτική, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, χρήση της στήριξης της Ένωσης που χορηγείται από τα Ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί περιορισμένος κατάλογος αναγκαίων πρόσφορων όρων καθώς και συνοπτική και εξαντλητική δέσμη αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγησή τους. Κάθε αναγκαίος πρόσφορος όρος θα πρέπει να συνδέεται με ειδικό στόχο και θα πρέπει να είναι αυτόματα εφαρμόσιμος όταν ο ειδικός στόχος επιλέγεται για στήριξη. Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις στο πλαίσιο των σχετικών ειδικών στόχων. Για να διατηρηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η συνεχής εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τις υφιστάμενες στρατηγικές τις οποίες υπηρετούν οι εκπληρωθέντες αναγκαίοι πρόσφοροι όροι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν για κάθε πρόγραμμα ένα πλαίσιο επιδόσεων που θα καλύπτει όλους τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους για την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων.
(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν για κάθε πρόγραμμα ένα πλαίσιο επιδόσεων που θα καλύπτει όλους τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους για την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι δυνατή η επιλογή και η αξιολόγηση των έργων με γνώμονα τα αποτελέσματα.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε προγράμματος που στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις του κάθε προγράμματος, παρέχοντας παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εκδοθούν το 2024. Παράλληλα, το 2024, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2025, 2026 και 2027, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική πράξη. Η εν λόγω επανεξέταση μαζί με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να οδηγήσει σε τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 2025, 2026 και 2027.
(19)  Το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε προγράμματος που στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις του κάθε προγράμματος, παρέχοντας παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εκδοθούν το 2024, καθώς και η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές προκλήσεις. Παράλληλα, το 2024, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2025, 2026 και 2027, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική πράξη. Η εν λόγω επανεξέταση μαζί με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να οδηγήσει σε τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 2025, 2026 και 2027.
Τροπολογίες 425 αναθ., 444 αναθ., 448 και 469
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των αναλήψεων υποχρεώσεων για ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη υλοποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δημοσιονομικών συνεπειών των μέτρων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.
διαγράφεται
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να υποβάλουν αίτημα για ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες ενεργοποιούνται δυνάμει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»). Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά το αντίστοιχο αίτημα κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Τα μεγάλα έργα αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των δαπανών της Ένωσης και έχουν συχνά στρατηγική σημασία για την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι δικαιολογημένο οι πράξεις που υπερβαίνουν ένα όριο να εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ειδικών διαδικασιών έγκρισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Το όριο θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος αφού ληφθούν υπόψη τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα. Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια, ενδείκνυται για τον σκοπό αυτόν να καθοριστεί το περιεχόμενο των αιτήσεων που αφορούν μεγάλο έργο. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες εντός της Ένωσης. Το κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλλει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί το μεγάλο έργο ώστε να προσδιορίζει κατά πόσον αιτιολογείται η ζητούμενη χρηματοδοτική συνδρομή.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις («ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ») ή κάθε άλλο εδαφικό εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ και των εδαφικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των εδαφικών στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων στην υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, ή να συμμετέχουν στην εν λόγω επιλογή.
(23)  Για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις («ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ», γνωστή ως «LEADER» στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ) ή κάθε άλλο εδαφικό εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για συναφείς πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία Έξυπνα Χωριά. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ και των εδαφικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των εδαφικών στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές στρατηγικές θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων στην υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, ή να συμμετέχουν στην εν λόγω επιλογή.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Για την καλύτερη κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί η συντονισμένη στήριξη από διάφορα Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση της προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου».
(24)  Για την καλύτερη κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές και διοικητικές ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί η συντονισμένη στήριξη από διάφορα Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση της προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου».
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία κράτους μέλους θα πρέπει να υλοποιείται μέσω κατ’ αποκοπή συντελεστή βάσει της προόδου κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω τεχνική βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί με στοχοθετημένα μέτρα δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων με τη χρήση μεθόδων επιστροφής που δεν συνδέονται με δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες ενωσιακές πληρωμές μπορούν να συμφωνηθούν σε έναν οδικό χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν σε πληρωμές για αποτελέσματα στην πράξη.
(25)  Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία κράτους μέλους θα πρέπει να υλοποιείται μέσω κατ’ αποκοπή συντελεστή βάσει της προόδου κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω τεχνική βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί με στοχοθετημένα μέτρα δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων, όπως η αξιολόγηση της δέσμης δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων, με τη χρήση μεθόδων επιστροφής που δεν συνδέονται με δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες ενωσιακές πληρωμές μπορούν να συμφωνηθούν σε έναν οδικό χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν σε πληρωμές για αποτελέσματα στην πράξη.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για την εξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος που διατίθενται από το κράτος μέλος.
(27)  Για την εξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης, οι οποίες θα απαρτίζονται μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικούς εταίρους. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος που διατίθενται από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου16, τα Ταμεία θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ταμείων στην πράξη.
(28)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου16, τα Ταμεία θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ταμείων στην πράξη. Οι δείκτες θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αναπτύσσονται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου.
_________________
_________________
16 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
16 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να απαιτείται πιο συχνή ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά δεδομένα.
(29)  Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να απαιτείται αποτελεσματική και έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά δεδομένα.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Για να υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση των Ταμείων. Στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολογήσεις των Ταμείων, οι οποίες θα πρέπει να εστιάζονται στον αντίκτυπο των ταμείων.
(30)  Για να υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση των Ταμείων. Στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολογήσεις των Ταμείων, οι οποίες θα πρέπει να εστιάζονται στον αντίκτυπο των ταμείων. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή ιδιωτική.
(34)  Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή ιδιωτική. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να προτείνει τη χρήση μιας απλουστευμένης επιλογής κόστους, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Για να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει να διασφαλιστούν συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα έργα στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE.
(36)  Για να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει να διασφαλιστούν συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα έργα στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE, καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος των Ταμείων, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Ταμείων για δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη στηρίζουν τη μετεγκατάσταση κατά την επιλογή των πράξεων και να χειρίζονται ως παρατυπίες τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε πράξεις που δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για μακροχρόνια διάρκεια.
(38)  Για να εξασφαλιστεί ο ανοικτός σε όλους χαρακτήρας, η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος των Ταμείων, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις δεν θα εισάγουν διακρίσεις και θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Ταμείων για δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη στηρίζουν τη μετεγκατάσταση κατά την επιλογή των πράξεων και να χειρίζονται ως παρατυπίες τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε πράξεις που δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για μακροχρόνια διάρκεια.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Για να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Οι εν λόγω συνέργειες θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω βασικών μηχανισμών, και συγκεκριμένα της αναγνώρισης των κατ’ αποκοπή συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για παρόμοια πράξη και της δυνατότητας συνδυασμού χρηματοδότησης από διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, με την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα Ταμεία.
(40)  Για να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Αυτός ο συντονισμός πολιτικών θα πρέπει να προάγει τους εύχρηστους μηχανισμούς και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Οι εν λόγω συνέργειες θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω βασικών μηχανισμών, και συγκεκριμένα της αναγνώρισης των κατ’ αποκοπή συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για παρόμοια πράξη και της δυνατότητας συνδυασμού χρηματοδότησης από διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, με την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα Ταμεία.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)   Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα με απευθείας ανάθεση σύμβασης στον όμιλο της ΕΤΕπ, σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (IFI).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των στοχευμένων περιφερειών.
(44)  Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των στοχευμένων περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, να παρέχει καθοδήγηση στους ελεγκτές, τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους όσον αφορά την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την ανάπτυξη καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)
(45α)   Για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει ένα σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Προκειμένου να επισπευστεί η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, θα πρέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά των ρυθμίσεων εφαρμογής από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Η χρήση του μηχανογραφημένου συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη.
(46)  Προκειμένου να επισπευστεί η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, θα πρέπει να διευκολυνθεί, εφόσον είναι δυνατό, η μεταφορά των ρυθμίσεων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών συστημάτων και των συστημάτων ΤΠ, από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Η χρήση του μηχανογραφημένου συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
(48α)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική χρήση των Ταμείων, η στήριξη της ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματός τους. Η στήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων, την παροχή στήριξης για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά με χρηματοδοτικά μέσα και επενδυτικές πλατφόρμες.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, των σχετικών διοικητικών δαπανών και επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο εφαρμογής και το εύρος των επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το είδος των πράξεων που εκτελούνται, τους δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης και τους λογιστικούς ελέγχους.
(50)  Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, των σχετικών διοικητικών δαπανών και επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο εφαρμογής και το εύρος των επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το είδος των πράξεων που εκτελούνται, την πολυπλοκότητα και των αριθμό των πράξεων, τους δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης και τους λογιστικούς ελέγχους. Τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου για τα Ταμεία θα πρέπει να είναι αναλογικά προς το επίπεδο κινδύνου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
(58)  Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/201318 και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/9519 και αριθ. 2185/9620, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193921, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/137122 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, και σχετικά με την παρακολούθησή τους καθώς και την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF.
(58)  Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/201318 και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/9519 και αριθ. 2185/9620, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193921, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/137122 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, και σχετικά με την παρακολούθησή τους καθώς και την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF. Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνουν οι εθνικές εισαγγελικές αρχές όσον αφορά περιπτώσεις παρατυπιών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
__________________
__________________
18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
20 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
20 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
21 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
21 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
22 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
22 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
(61)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής24.
(61)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 , όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής24.
__________________
__________________
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, για τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 241 της 13.8.2014, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2016, για τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 322 της 29.11.2016, σ. 1).
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Για τον καθορισμό κατάλληλου δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)». Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της άσκησης τεχνικής προσαρμογής να αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
(62)  Για τον καθορισμό κατάλληλου δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)». Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της άσκησης τεχνικής προσαρμογής να αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63
(63)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [νέος κανονισμός ΜΣΕ]25, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Με βάση την επιτυχή προσέγγιση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, 10 000 000 000 EUR από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μεταφερθούν στον ΜΣΕ για τον σκοπό αυτό.
(63)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [νέος κανονισμός ΜΣΕ]25, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Με βάση την επιτυχή προσέγγιση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, 4 000 000 000 EUR από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μεταφερθούν στον ΜΣΕ για τον σκοπό αυτό.
__________________
__________________
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [...], σχετικά με [τον ΜΣΕ] (ΕΕ L [...], [...], σ. […]).
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [...], σχετικά με [τον ΜΣΕ] (ΕΕ L [...], [...], σ. […]).
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64
(64)  Ένα μέρος των πόρων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή.
(64)  Ένα μέρος των πόρων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή. Στο μέλλον θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η ειδική στήριξη που παρέχεται για τις μειονεκτούσες περιφέρειες και κοινότητες.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)
(65α)   Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που τίθενται ενώπιον των περιφερειών μεσαίου εισοδήματος, όπως περιγράφεται στην 7η έκθεση συνοχής (χαμηλή ανάπτυξη σε σύγκριση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αλλά και σε σύγκριση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδίως οι περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 90% και 100% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27), οι «περιφέρειες μετάβασης» θα πρέπει να λάβουν επαρκή στήριξη και να οριστούν ως οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ 75% και 100% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27.
___________________
Η 7η έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή, με τίτλο «Η περιφέρειά μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας: Η 7η έκθεση για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή (COM(2017)0583, 9 Οκτωβρίου 2017).
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα)
(66α)  Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ορισμένες περιφέρειες και κράτη μέλη θα βρεθούν περισσότερο εκτεθειμένα από άλλα στις συνέπειες αυτής της αποχώρησης, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της φύσης ή/και της έκτασης των εμπορικών τους δεσμών. Συνεπώς είναι σημαντικό να προσδιοριστούν πρακτικές λύσεις στήριξης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θα τεθούν ενώπιον των εν λόγω περιφερειών και κρατών μελών μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, θα χρειαστεί να αναπτυχθεί συνεχής συνεργασία, με ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των πλέον θιγόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών και κρατών μελών.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
(67)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης μέσω του κατάλληλου επιπέδου δημόσιας ή ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης. Τα εν λόγω ποσοστά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27.
(67)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης μέσω του κατάλληλου επιπέδου δημόσιας ή ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης. Τα εν λόγω ποσοστά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τυχόν αλλαγή κατηγορίας δεν επιφέρει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69
(69)  Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που θα πρέπει να αναφέρονται, τον ορισμό των μοναδιαίων δαπανών, των κατ’ αποκοπή ποσών, των κατ’ αποκοπή συντελεστών και της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα έξοδα που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τον καθορισμό τυποποιημένων, έτοιμων προς χρήση μεθοδολογιών δειγματοληψίας.
(69)  Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς για την εταιρική σχέση ούτως ώστε να προσαρμοστεί ο κώδικας στον παρόντα κανονισμό, τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που θα πρέπει να αναφέρονται, τον ορισμό των μοναδιαίων δαπανών, των κατ’ αποκοπή ποσών, των κατ’ αποκοπή συντελεστών και της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα έξοδα που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τον καθορισμό τυποποιημένων, έτοιμων προς χρήση μεθοδολογιών δειγματοληψίας.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(70)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, κατάλληλες, διαφανείς διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73
(73)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η θέσπιση κοινών δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, καθώς και των περιορισμών των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(73)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η θέσπιση κοινών δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, καθώς και των περιορισμών των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δημοσιονομικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) («τα Ταμεία»)·
α)  δημοσιονομικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) («τα Ταμεία»)·
Τροπολογία 431
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.
β)  κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, αλλά και στο ΕΓΤΑΑ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 432
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Ο τίτλος Ι, κεφάλαιο Ι - άρθρο 2 παράγραφος 4α, το κεφάλαιο ΙΙ - άρθρο 5, ο τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ - άρθρα 22 έως 28 και ο τίτλος IV - κεφάλαιο ΙΙΙ - τμήμα Ι - άρθρα 41 έως 43 εφαρμόζονται στα μέτρα ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και ο τίτλος Ι - κεφάλαιο 1 - άρθρο 2 - παράγραφοι 15 έως 25, καθώς και ο τίτλος V- κεφάλαιο II -τμήμα ΙΙ - άρθρα 52 έως 56 εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] και υποστηρίχθηκε από το ΕΓΤΑΑ.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
1)  «σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις»: συστάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ταμείων, όπως ορίζεται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, και σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο [XX] του κανονισμού (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
1)  «σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις»: συστάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφοι 2 και 4 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ταμείων, όπως ορίζεται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, και σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο [XX] του κανονισμού (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
1α)   «αναγκαίος πρόσφορος όρος»: συγκεκριμένη και επακριβώς καθορισμένη προϋπόθεση που συνδέεται πραγματικά με άμεση επίπτωση στην αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου του προγράμματος·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
4α)  «πρόγραμμα»: στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) [...] («κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ»)·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
γ)  στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, η επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση·
γ)  στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας ή η επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, που λαμβάνει την ενίσχυση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση ανά επιχείρηση είναι μικρότερη από 200 000 EUR, οπότε και το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι δικαιούχος είναι ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση, με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής·
__________________
ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1.
ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9.
ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
9)  «ταμείο μικρών έργων»: πράξη στο πλαίσιο προγράμματος Interreg με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων χαμηλού οικονομικού αντικειμένου·
9)  «ταμείο μικρών έργων»: πράξη στο πλαίσιο προγράμματος Interreg με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένων των έργων διαπροσωπικής κλίμακας, χαμηλού οικονομικού αντικειμένου·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21
21)  «ειδικό ταμείο»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου για να προσφέρει χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες·
21)  «ειδικό ταμείο»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου μέσω του οποίου προσφέρονται χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36 α (νέο)
36α)  «αρχή ‘προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση’»: ιεράρχηση, στο πλαίσιο των αποφάσεων για τον σχεδιασμό, την πολιτική και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, των μέτρων που καθιστούν περισσότερο αποδοτικές την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 37
37)  «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή» διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ή διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
37)  «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή»: διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή με τους εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ότι τηρείται η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και ότι επιλέγονται ειδικές κατευθύνσεις για τη μείωση των εκπομπών και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 37 α (νέο)
37α)  «ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή οποιαδήποτε θυγατρική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού·
α)  μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων·
β)  μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ·
γ)  μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
δ)  μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
ε)  μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των περιφερειών και περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στα είδη παρέμβασης για κάθε Ταμείο. Η εν λόγω μεθοδολογία συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι συντελεστές στάθμισης αφορούν τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα I.
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές πράξεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης και παρέχουν στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στα είδη παρέμβασης για κάθε Ταμείο. Η εν λόγω μεθοδολογία συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι συντελεστές στάθμισης αφορούν τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα I.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή ανάμεσα στα Ταμεία και τα άλλα ενωσιακά μέσα, όπως το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση.
4.  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και τηρώντας τις αρχές τις επικουρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή ανάμεσα στα Ταμεία και τα άλλα ενωσιακά μέσα, όπως το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται για τα Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).
1.  Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό τους πλαίσιο, και η Επιτροπή εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται για τα Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Ωστόσο, η Επιτροπή εκτελεί το ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ποσό στήριξης που μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική συνεργασία, τα ποσά που χορηγούνται στον μηχανισμό InvestEU37 και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκτελεί το ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ποσό στήριξης που μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική συνεργασία, τα ποσά που χορηγούνται στον μηχανισμό InvestEU37 και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.
_________________
_________________
37 [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] σχετικά με [...] (ΕΕ L [...], [...], σ.[…])].
37 [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] σχετικά με [...] (ΕΕ L [...], [...], σ.[…])].
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.
3.  Η Επιτροπή μπορεί, με τη συμφωνία του οικείου κράτους μέλους και της οικείας περιφέρειας, να εφαρμόσει τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κάθε κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εν λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:
1.  Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και για κάθε πρόγραμμα, κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό του πλαίσιο, οργανώνει ολοκληρωμένη, αποτελεσματική εταιρική σχέση. Η εν λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·
α)  τις περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
γ)  σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογίες 78 και 459
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Σύμφωνα με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το κράτος μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 34.
2.  Σύμφωνα με την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ακολουθώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, το κράτος μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 34. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο ποσοστό από τους πόρους των Ταμείων για την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στα διασυνοριακά προγράμματα, τα οικεία κράτη μέλη εντάσσουν εταίρους από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Η οργάνωση και η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής38.
3.  Η οργάνωση και η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής38. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 107, σχετικά με τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 240/2014, για την προσαρμογή του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στον παρόντα κανονισμό.
_________________
_________________
38 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
38 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων.
4.  Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Οριζόντιες αρχές
1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκτέλεση των Ταμείων.
2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου λαμβάνονται υπόψη και προάγονται σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και κατά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.
3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, καθώς και κατά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων.
4.  Οι στόχοι των Ταμείων επιδιώκονται με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως ορίζεται στο άρθρο 191 παράγραφοι 1 και 2 της ΣΛΕΕ.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι, κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων, προάγονται οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, η αποδοτική χρήση των πόρων, η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, η κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η προστασία της βιοποικιλότητας, η ανθεκτικότητα στις καταστροφές, η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων. Επιδιώκουν την αποφυγή επενδύσεων που αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση ορυκτών καυσίμων.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συμφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει ρυθμίσεις για τη χρήση των Ταμείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συμφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει ρυθμίσεις για τη χρήση των Ταμείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η εν λόγω συμφωνία εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή πριν από την υποβολή του πρώτου προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή.
2.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή πριν από την υποβολή του πρώτου προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2021.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι δυνατόν να υποβληθεί σε συνδυασμό με το αντίστοιχο ετήσιο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
3.  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι δυνατόν να υποβληθεί σε συνδυασμό με το αντίστοιχο ετήσιο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια αιτιολογία και, κατά περίπτωση, με αιτιολογία της χρήσης του τρόπου υλοποίησης του μηχανισμού InvestEU, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων·
α)  τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια αιτιολογία, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των περιφερειακών προκλήσεων, οι οποίες και απαριθμούνται·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
i)  περίληψη των επιλογών πολιτικής και των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων για κάθε Ταμείο, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της χρήσης του μηχανισμού InvestEU·
i)  περίληψη των επιλογών πολιτικής και των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων για κάθε Ταμείο·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
ii)  συντονισμό, οριοθέτηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων και, κατά περίπτωση, συντονισμό μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων·
ii)  συντονισμό, οριοθέτηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων και, κατά περίπτωση, συντονισμό μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) [...] (ο «κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ»)·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
iii)  συμπληρωματικότητες μεταξύ των Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων και των έργων στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE·
iii)  συμπληρωματικότητες και συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων και των έργων στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE, και, κατά περίπτωση, των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Ορίζων Ευρώπη»·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)
iiiα)   υλοποίηση των στόχων, των πολιτικών και των μέτρων στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε Ταμείο ανά στόχο πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση·
γ)  το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε Ταμείο ανά στόχο πολιτικής σε εθνικό και, ανάλογα με την περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  κατά περίπτωση, την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κατηγορία περιφερειών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2, και τα ποσά των κονδυλίων που προτείνεται να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 105·
δ)  την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κατηγορία περιφερειών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2, και τα ποσά των κονδυλίων που προτείνεται να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 105·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  τα ποσά των εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας·
διαγράφεται
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνει το οικείο κράτος μέλος με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας για την εκτέλεση των Ταμείων.
ζ)  συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνει το οικείο κράτος μέλος με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας για την εκτέλεση των Ταμείων και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτει.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)   κατά περίπτωση, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων ή/και των ειδικών αναγκών των περιφερειών και των περιοχών·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)   στρατηγική επικοινωνίας και προβολής.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να συμμετέχει στην προετοιμασία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και σε δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία των πράξεων, των χρηματοδοτικών μέσων και των ΣΔΙΤ.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
Σε σχέση με τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει μόνο τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων.
Σε σχέση με τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει μόνο τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων και τις ανάγκες διασυνοριακών επενδύσεων στο οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις.
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 6, τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τα μέτρα που συνδέονται με τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της υποβολής τους.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω εταιρικής σχέσης από το οικείο κράτος μέλος. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν τροποποιείται.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης υποβολής της εν λόγω συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το οικείο κράτος μέλος. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν τροποποιείται.
Τροπολογία 428
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ή την αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, το ποσό του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. Το ποσό της συνεισφοράς προς τον μηχανισμό InvestEU δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω συνεισφορές δεν συνιστούν μεταφορές πόρων βάσει του άρθρου 21.
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη μέλη, με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων διαχειριστικών αρχών, μπορούν να διαθέτουν, στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, έως το 2 % του ποσού του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. Έως το 3% του συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο μπορεί να διατεθεί περαιτέρω στον μηχανισμό InvestEU στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Οι εν λόγω συνεισφορές είναι διαθέσιμες για επενδύσεις που συνάδουν με τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και που προορίζονται για την ίδια κατηγορία περιφερειών που αποτελούν στόχο των Ταμείων προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση συνεισφοράς ποσού από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ στον μηχανισμό InvestEU εφαρμόζονται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που περιγράφονται στο άρθρο 11 και στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV του παρόντος κανονισμού. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών μπορούν να διατεθούν.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.   Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, μπορούν να διατίθενται οι πόροι του τρέχοντος και των μελλοντικών ημερολογιακών ετών. Για την αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, μπορούν να διατίθενται μόνο οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών.
διαγράφεται
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που αφορά το τμήμα του κράτους μέλους.
3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που αφορά το τμήμα του αντίστοιχου κράτους μέλους.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Αν δεν έχει συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 συμφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση ενός προγράμματος ή προγραμμάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ποσό.
Αν δεν έχει συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 συμφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση ενός προγράμματος ή προγραμμάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ποσό.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η συμφωνία συνεισφοράς για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος συνάπτεται ταυτόχρονα με την έγκριση της απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος.
Η συμφωνία συνεισφοράς για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος συνάπτεται, ή τροποποιείται, κατά περίπτωση, ταυτόχρονα με την έγκριση της απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Αν δεν έχει συναφθεί, εντός εννέα μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταβληθεί στο κοινό ταμείο προβλέψεων ως πρόβλεψη επιστρέφονται σε ένα πρόγραμμα ή προγράμματα και το κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση για τροποποίηση του προγράμματος.
5.  Αν δεν έχει συναφθεί, εντός εννέα μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταβληθεί στο κοινό ταμείο προβλέψεων ως πρόβλεψη επιστρέφονται στο αρχικό πρόγραμμα ή προγράμματα και το κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση για τροποποίηση του προγράμματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πόροι προηγούμενων ημερολογιακών ετών μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα οι αναλήψεις υποχρεώσεων.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7
7.  Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά που καταβλήθηκαν στον μηχανισμό InvestEU, ή μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτά και υλοποιούνται μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό διατίθενται στο κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του ίδιου στόχου ή των ίδιων στόχων υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων.
7.  Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά που καταβλήθηκαν στον μηχανισμό InvestEU, ή μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτά και υλοποιούνται μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό διατίθενται στο κράτος μέλος και στην τοπική ή περιφερειακή αρχή την οποία αφορά η συνεισφορά και χρησιμοποιούνται για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του ίδιου στόχου ή των ίδιων στόχων υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Για κάθε ειδικό στόχο, ορίζονται στον παρόντα κανονισμό οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή του («αναγκαίοι πρόσφοροι όροι»).
Για κάθε ειδικό στόχο, ορίζονται στον παρόντα κανονισμό οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή του («αναγκαίοι πρόσφοροι όροι»). Οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι εφαρμόζονται καθ’ όσον συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Κατά την κατάρτιση ενός προγράμματος ή την προσθήκη νέου ειδικού στόχου στο πλαίσιο τροποποίησης ενός προγράμματος, το κράτος μέλος αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που συνδέονται με τον επιλεγέντα ειδικό στόχο. Ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται όταν συντρέχουν όλα τα σχετικά κριτήρια. Το κράτος μέλος καθορίζει σε κάθε πρόγραμμα ή στην τροποποίηση του προγράμματος τους πληρούμενους και τους μη πληρούμενους αναγκαίους πρόσφορους όρους και, εφόσον κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, παρέχει αιτιολόγηση.
2.  Κατά την κατάρτιση ενός προγράμματος ή την προσθήκη νέου ειδικού στόχου στο πλαίσιο τροποποίησης ενός προγράμματος, το κράτος μέλος αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που συνδέονται με τον επιλεγέντα ειδικό στόχο. Ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται όταν συντρέχουν όλα τα σχετικά κριτήρια. Το κράτος μέλος καθορίζει σε κάθε πρόγραμμα ή στην τροποποίηση του προγράμματος τους πληρούμενους και τους μη πληρούμενους αναγκαίους πρόσφορους όρους και, εφόσον κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, παρέχει αιτιολόγηση. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η ΕΤΕπ μπορεί να συμβάλει στις αξιολογήσεις των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρωση των σχετικών αναγκαίων πρόσφορων όρων.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, διενεργεί αξιολόγηση και ενημερώνει το κράτος μέλος εάν συμφωνεί ως προς την πλήρωση.
Η Επιτροπή, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, διενεργεί αξιολόγηση και ενημερώνει το κράτος μέλος εάν συμφωνεί ως προς την πλήρωση.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός.
Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας δύο μηνών κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Οι δαπάνες σε σχέση με πράξεις που συνδέονται με την επίτευξη του ειδικού στόχου δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής έως ότου η Επιτροπή ενημερώσει το κράτος μέλος σχετικά με την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Οι δαπάνες σε σχέση με πράξεις που συνδέονται με την επίτευξη του ειδικού στόχου είναι δυνατόν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής προτού η Επιτροπή ενημερώσει το κράτος μέλος σχετικά με την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, με την επιφύλαξη της αναστολής της εκταμίευσης μέχρι να πληρωθεί ο όρος.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος καθορίζει πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών, και συμβάλλει στη μέτρηση των συνολικών επιδόσεων των Ταμείων.
Το κράτος μέλος, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθορίζει πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών, και συμβάλλει στη μέτρηση των συνολικών επιδόσεων των Ταμείων.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Τα ορόσημα και οι στόχοι καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων που ορίζονται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
2.  Τα ορόσημα και οι στόχοι καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων που ορίζονται στο άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος επανεξετάζει κάθε πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
1.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος και οι σχετικές διαχειριστικές αρχές επανεξετάζουν κάθε πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 2024·
α)  τις νέες προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 2024 και τους στόχους που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια, ανάλογα με την περίπτωση·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή περιφέρειας·
β)  την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων της πορείας εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των εδαφικών αναγκών με στόχο τη μείωση των διαφορών, καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων·
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  οποιεσδήποτε μείζονες αρνητικές χρηματοπιστωτικές, οικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις που απαιτούν προσαρμογή των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων ως συνέπεια σύμμετρων ή ασύμμετρων κλυδωνισμών στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Ως τις 31 Μαρτίου 2025 το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης για κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1. Το κράτος μέλος αιτιολογεί την τροποποίηση με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης, ως τις 31 Μαρτίου 2025 το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης για κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή δηλώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση. Το κράτος μέλος αιτιολογεί την τροποποίηση με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή, ανάλογα με την περίπτωση, δηλώνει τον λόγο μη αίτησης τροποποίησης του προγράμματος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2026 και 2027·
α)  τα αναθεωρημένα αρχικά κονδύλια των χρηματοδοτικών πόρων ανά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2026 και 2027·
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   τα ποσά των εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η Επιτροπή εγκρίνει, έως τις 31 Μαρτίου 2026, έκθεση που συνοψίζει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογίες 425 αναθ., 444 αναθ., 448 και 469
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα για την εκτέλεση των Ταμείων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
1.  Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 καταρτίζουν προγράμματα για την εκτέλεση των Ταμείων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Το πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες. Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν και μόνο στόχο πολιτικής ή σε τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο πολιτικής.
Το πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες. Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους στόχους πολιτικής ή σε τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο πολιτικής.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i
i)  των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, με εξαίρεση τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ·
i)  των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών, καθώς και των ανισοτήτων, με εξαίρεση τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  των ανεπαρκειών της αγοράς, των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης·
ii)  των ανεπαρκειών της αγοράς, των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών με άλλες μορφές στήριξης·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii
iii)  των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και άλλες συναφείς ενωσιακές συστάσεις προς τα κράτη μέλη·
iii)  των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv
iv)  των προκλήσεων ως προς τη διοικητική ικανότητα και τη διακυβέρνηση·
iv)  των προκλήσεων ως προς τη διοικητική ικανότητα και τη διακυβέρνηση και των μέτρων απλοποίησης·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)
ivα)   μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο)
viα)   των προκλήσεων και των σχετικών στόχων που προσδιορίζονται στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο vii
vii)  για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και των σχεδίων δράσης·
vii)  για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και των σχεδίων δράσης, καθώς και των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί·
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i
i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση·
i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και ενδεικτικό κατάλογο και χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση·
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)
iiiα)   των ενεργειών που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο v
v)  τις διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·
v)  τις διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο v α (νέο)
vα)   τη βιωσιμότητα των επενδύσεων·
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο vii α (νέο)
viiα)   μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα επιδιωχθούν συμπληρωματικότητες και συνέργειες με άλλα Ταμεία και μέσα·
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ
θ)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης·
θ)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, κατά περίπτωση, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης·
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι
ι)  προσδιορίζει τη διαχειριστική αρχή, την ελεγκτική αρχή και τον φορέα στον οποίο θα καταβληθούν οι πληρωμές από την Επιτροπή.
ι)  προσδιορίζει τη διαχειριστική αρχή, την ελεγκτική αρχή, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη λογιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 70 και τον φορέα στον οποίο θα καταβληθούν οι πληρωμές από την Επιτροπή.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Στο πρόγραμμα προσαρτάται περιβαλλοντική έκθεση που περιέχει σχετικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6
6.  Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) σημείο ii) περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.
6.  Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) σημείο ii) περιλαμβάνει τα ποσά για τα έτη 2021 έως 2027.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις.
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τις σχετικές προκλήσεις που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της υποβολής τους.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του προγράμματος, το αργότερο πέντε μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί την τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί την τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της υποβολής τους.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος το αργότερο εντός έξι μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος το αργότερο εντός τριών μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, το πολύ έως το 3 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του ίδιου προγράμματος. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία περιφέρειας.
Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 7 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, το πολύ έως το 5 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του ίδιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος σέβεται τον κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία περιφέρειας.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
6.  Δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής για διορθώσεις καθαρά τυπογραφικών ή φραστικών λαθών εκ παραδρομής οι οποίες δεν θίγουν την υλοποίηση του προγράμματος. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διορθώσεις αυτές.
6.  Δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής για διορθώσεις καθαρά τυπογραφικών, τεχνικών ή φραστικών λαθών εκ παραδρομής οι οποίες δεν θίγουν την υλοποίηση του προγράμματος. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διορθώσεις αυτές.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % της στήριξης από τα εν λόγω Ταμεία για κάθε προτεραιότητα ενός προγράμματος, το σύνολο ή μέρος μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή.
2.  Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 15 % της στήριξης από τα εν λόγω Ταμεία για κάθε προτεραιότητα ενός προγράμματος, το σύνολο ή μέρος μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο προς οποιοδήποτε άλλο Ταμείο υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε μέσο υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.
1.  Για τη διασφάλιση της ευελιξίας, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, τη μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Τροπολογίες 171 και 434
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι και, στην περίπτωση μεταφορών προς μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
2.  Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι.
Τροπολογίες 172, 433 και 434
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, είναι δεόντως αιτιολογημένες, συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα ποσά.
3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, είναι δεόντως αιτιολογημένες ως προς τις επιδιωκόμενες συμπληρωματικότητες και τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο, συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα ποσά.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 1 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Iα -Μεγάλα έργα
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)
Άρθρο 21α
Περιεχόμενο
Στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια πράξη που αποτελείται από σύνολο έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και με συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των 100 000 000 EUR («μεγάλο έργο»). Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται μεγάλα έργα.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 β (νέο)
Άρθρο 21β
Απαραίτητες πληροφορίες για την έγκριση μεγάλων έργων
Πριν από την έγκριση μεγάλου έργου, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)  λεπτομέρειες σχετικά με τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του μεγάλου έργου και την ικανότητά του·
β)  περιγραφή της επένδυσης και της γεωγραφικής της θέσης·
γ)  συνολικό κόστος και συνολικό επιλέξιμο κόστος·
δ)  διεξαχθείσες μελέτες σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης επιλογών, και τα αποτελέσματα·
ε)  ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που περιλαμβάνει οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, και αξιολόγηση κινδύνου·
στ)  ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαμβανομένων υπόψη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και των αναγκών μετριασμού της, καθώς και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές·
ζ)  εξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το μεγάλο έργο είναι συνεπές προς τις συναφείς προτεραιότητας του προγράμματος ή προγραμμάτων και με την προσδοκώμενη συμβολή του στην επίτευξη των ειδικών στόχων αυτών των προτεραιοτήτων και την προσδοκώμενη συμβολή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·
η)  το σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει το σύνολο των προγραμματισμένων οικονομικών πόρων και την προγραμματισμένη συνεισφορά των Ταμείων, της ΕΤΕπ και όλων των άλλων πηγών χρηματοδότησης, καθώς και φυσικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου, λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων·
θ)  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μεγάλου έργου και, όταν η περίοδος υλοποίησης εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από την περίοδο προγραμματισμού, τα στάδια για τα οποία ζητείται στήριξη από τα Ταμεία κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 γ (νέο)
Άρθρο 21γ
Απόφαση για μεγάλο έργο
1.  Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο βάσει των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 21β για να διαπιστώσει εάν δικαιολογείται η χρηματοδοτική συνεισφορά για το μεγάλο έργο που έχει επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το επιλεγμένο μεγάλο έργο, με εκτελεστική πράξη, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 21β.
2.  Η απόφαση έγκρισης εκ μέρους της Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου 1 εκδίδεται υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση έργων συνάπτεται, ή, στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, ότι υπογράφεται η συμφωνία ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης.
3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σε ένα επιλεγμένο μεγάλο έργο, παραθέτει στην απόφασή της τους λόγους της άρνησής της.
4.  Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται προς έγκριση δυνάμει της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μεγάλων έργων στο πλαίσιο ενός προγράμματος.
5.  Οι δαπάνες για μεγάλο έργο μπορεί να περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής μετά την υποβολή προς έγκριση της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το μεγάλο έργο που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή, η δήλωση δαπανών που ακολουθεί την απόσυρση της αίτησης από το κράτος μέλος ή την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής διορθώνεται αναλόγως.
(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές του παραρτήματος V.)
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  άλλο εδαφικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από το κράτος μέλος για επενδύσεις που προγραμματίστηκαν για το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
γ)  άλλο εδαφικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από το κράτος μέλος για επενδύσεις που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το κράτος μέλος εξασφαλίζει συνοχή και συντονισμό όταν οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η στρατηγική·
α)  τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασυνδέσεων·
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 6 στην κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής.
δ)  περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων βάσει του άρθρου 6 στην κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Οι εδαφικές στρατηγικές συντάσσονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων αστικών, τοπικών ή άλλων εδαφικών αρχών ή φορέων.
2.  Οι εδαφικές στρατηγικές εκπονούνται και εγκρίνονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών. Τα προϋπάρχοντα στρατηγικά έγγραφα που αφορούν τις ίδιες περιοχές μπορούν να ενημερώνονται και να χρησιμοποιούνται ως εδαφικές στρατηγικές.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες αστικές, τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς πραγματοποιούν την επιλογή ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.
Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες περιφερειακές, τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς πραγματοποιούν την επιλογή ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Κατά την εκπόνηση των εδαφικών στρατηγικών, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συνεργάζονται με τις σχετικές διαχειριστικές αρχές για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των πράξεων που πρόκειται να υποστηριχτούν στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
4.  Αν μια αστική, τοπική ή άλλη τοπική αρχή ή φορέας εκτελεί καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, η αρχή ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσος φορέας.
4.  Αν μια περιφερειακή, τοπική ή άλλη δημόσια αρχή ή άλλος φορέας εκτελεί καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, η αρχή ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσος φορέας.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι επιλεγμένες πράξεις μπορούν να στηρίζονται στο πλαίσιο περισσότερων της μιας προτεραιοτήτων του ίδιου προγράμματος.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Αν μια στρατηγική που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 περιλαμβάνει επενδύσεις που υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα Ταμεία, από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του ίδιου προγράμματος, οι δράσεις μπορούν να υλοποιούνται ως ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση («ΟΕΕ»).
1.  Αν μια στρατηγική που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 περιλαμβάνει επενδύσεις που υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα του ενός Ταμεία, από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του ίδιου προγράμματος, οι δράσεις μπορούν να υλοποιούνται ως ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση («ΟΕΕ»). Ανάλογα με την περίπτωση, κάθε ΟΕΕ μπορεί να συμπληρώνεται με χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές ή φορείς συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑ μπορούν να στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, η εν λόγω ανάπτυξη ορίζεται ως τοπική ανάπτυξη του LEADER.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων·
β)  πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων·
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  στηρίζει τη δικτύωση, τα καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με άλλους εδαφικούς φορείς.
δ)  στηρίζει τη δικτύωση, τις προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω, την προσβασιμότητα, τα καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με άλλους εδαφικούς φορείς.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
4.  Αν η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί υποστήριξη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία Ταμεία ως το επικεφαλής ταμείο.
4.  Αν η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί υποστήριξη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία Ταμεία ως το επικεφαλής ταμείο. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί ο τύπος των μέτρων και των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από κάθε θιγόμενο Ταμείο.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις·
δ)  τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται από την τοπική κοινότητα·
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή κονδυλίων από κάθε οικείο Ταμείο και πρόγραμμα.
στ)  σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή κονδυλίων από κάθε οικείο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ΕΓΤΑΑ, και κάθε οικείο πρόγραμμα.
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Η απόφαση για την έγκριση στρατηγικής καθορίζει το κονδύλιο κάθε σχετικού Ταμείου και προγράμματος, καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος ή των προγραμμάτων.
4.  Η απόφαση για την έγκριση στρατηγικής καθορίζει το κονδύλιο κάθε σχετικού Ταμείου και προγράμματος, καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος ή των προγραμμάτων. Οι αντίστοιχες εθνικές δημόσιες συνεισφορές διασφαλίζονται εκ των προτέρων για ολόκληρη την περίοδο.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή.
2.  Οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής δράσης δεν εισάγουν αποκλεισμούς και ότι είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή, προκειμένου να εκτελέσουν καθήκοντα σχετικά με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις·
α)  ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις·
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5
5.  Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύμφωνα με τη στρατηγική.
5.  Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύμφωνα με τη στρατηγική, ενθαρρύνοντας τον διαχωρισμό καθηκόντων εντός της ομάδας τοπικής δράσης.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιλαμβάνει τα εξής:
1.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν συμπληρωματικότητες και συνέργειες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιλαμβάνει τα εξής:
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δημιουργία ικανοτήτων και προπαρασκευαστικά μέτρα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της μελλοντικής εφαρμογής των στρατηγικών·
α)  δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων και προπαρασκευαστικά μέτρα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της μελλοντικής εφαρμογής των στρατηγικών·
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   τον συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, να τους παρασχεθούν πληροφορίες και να στηριχτούν οι δυνητικοί δικαιούχοι όσον αφορά την προετοιμασία των αιτήσεών τους·
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Οι δράσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως:
α)  συνδρομή για την εκπόνηση και εκτίμηση έργων·
β)  υποστήριξη για τη θεσμική ενίσχυση και τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική διαχείριση των Ταμείων·
γ)  μελέτες που συνδέονται με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τα Ταμεία και την έκθεση για τη συνοχή·
δ)  μέτρα που αφορούν την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εκτέλεση των Ταμείων, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και τεχνική και διοικητική βοήθεια·
ε)  αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, μεταξύ άλλων και μελέτες γενικής φύσεως, σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία των Ταμείων·
στ)  δράσεις για τη διάδοση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης από τα Ταμεία, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, μεταξύ άλλων και με τρίτες χώρες·
ζ)  την εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου, ελέγχου και αξιολόγησης·
η)  δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής πληροφοριών για τις πρακτικές αξιολόγησης·
θ)  δράσεις σχετικά με τον έλεγχο·
ι)  ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής ικανότητας όσον αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων, τις ανάγκες χρηματοδότησης, την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, κοινών σχεδίων δράσης και μεγάλων έργων·
ια)  διάδοση ορθών πρακτικών προκειμένου να δοθεί βοήθεια τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ικανότητας των σχετικών εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και των κεντρικών οργανώσεών τους.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Η Επιτροπή αφιερώνει τουλάχιστον το 15 % των πόρων για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία προς το κοινό και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, επεκτείνοντας τη βάση γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, ειδικότερα μέσω αποτελεσματικότερης συλλογής και διάδοσης δεδομένων, αξιολογήσεων και εκθέσεων, και ιδίως με την επισήμνση της συμβολής των Ταμείων στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, και με την ενισχυμένη προβολή της στήριξης από τα Ταμεία, καθώς και με την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης αυτής. Τα μέτρα πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής όσον αφορά τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης από τα Ταμεία, με ιδιαίτερη έμφαση στις πράξεις, συνεχίζονται μετά το κλείσιμο των προγραμμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Τα εν λόγω μέτρα συμβάλλουν επίσης στη θεσμική επικοινωνία των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Οι δράσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.
2.  Οι δράσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν τις προηγούμενες και τις μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για να αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις οποίες αναστέλλονται οι πληρωμές, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμμόρφωσης λόγω έλλειψης διοικητικής ικανότητας λαμβάνουν επαρκή τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της εν λόγω διοικητικής ικανότητας.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις, οι οποίες δύνανται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους προγραμματισμού και είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των εν λόγω Ταμείων.
1.  Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις, οι οποίες δύνανται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους προγραμματισμού και είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των εν λόγω Ταμείων, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6, καθώς και για την εξασφάλιση λειτουργιών όπως προετοιμασία, κατάρτιση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και επικοινωνία.
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
3.  Στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, η τεχνική βοήθεια λαμβάνει τη μορφή προτεραιότητας που συνδέεται με ένα μόνο Ταμείο.
3.  Στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, η τεχνική βοήθεια λαμβάνει τη μορφή προτεραιότητας που συνδέεται είτε με ένα μόνο Ταμείο είτε με περισσότερα Ταμεία.
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το ποσοστό των κονδυλίων που επιστρέφεται για την τεχνική βοήθεια έχει οι εξής:
2.  Βάσει συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, και λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου χρηματοδότησης του προγράμματος, το ποσοστό των κονδυλίων που επιστρέφεται για την τεχνική βοήθεια μπορεί να είναι έως:
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», και για την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 2,5 %·
α)  για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», και για την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 3 %·
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  για την υποστήριξη από το ΕΚΤ+: % και για τα προγράμματα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+: 5 %;
β)  για την υποστήριξη από το ΕΚΤ+: 5 % και για τα προγράμματα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+: 6 %;
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  για την υποστήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ: 6 %.
δ)  για την υποστήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ: 7 %.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, για τα στοιχεία α), β), γ), το ποσοστό θα είναι έως και 1 % υψηλότερο.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων των Ταμείων.
Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων των Ταμείων.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
Η υποστήριξη για τις εν λόγω δράσεις εφαρμόζεται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες δυνάμει του άρθρου 89.
Η υποστήριξη για τις εν λόγω δράσεις εφαρμόζεται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες δυνάμει του άρθρου 89. Τεχνική βοήθεια με τη μορφή προαιρετικού ειδικού προγράμματος μπορεί να παρέχεται είτε μέσω χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες για τεχνική βοήθεια είτε μέσω της επιστροφής άμεσων δαπανών.
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο οικείο κράτος μέλος της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα.
Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος («επιτροπή παρακολούθησης»), έπειτα από διαβούλευση με τη διαχειριστική αρχή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο οικείο κράτος μέλος της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα.
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
2.  Κάθε επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.
2.  Κάθε επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5
5.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 στοιχείο γ) σημείο vi)] του κανονισμού ΕΚΤ+ και στη συνδεόμενη τεχνική βοήθεια.
5.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+ και στη συνδεόμενη τεχνική βοήθεια.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος καθορίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6.
Το κράτος μέλος καθορίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 με διαφανή διαδικασία.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.
2.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με εποπτική και συμβουλευτική ιδιότητα. Εκπρόσωποι της ΕΤΕπ μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης, με συμβουλευτική ιδιότητα, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, σχετικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   προτάσεις σχετικά με πιθανά μέτρα απλούστευσης για τους δικαιούχους·
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·
β)  όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων επίσης τυχόν παρατυπιών, ανάλογα με την περίπτωση·
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.
θ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων οργανισμών, των εταίρων και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και την τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής·
β)  τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και την τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής·
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   αλλαγές στον κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ)·
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή περαιτέρω λειτουργίες παρέμβασης.
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους, όπου εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε προγράμματος.
Οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους, όπου εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε προγράμματος. Οι διαχειριστικές αρχές συμμετέχουν δεόντως σε αυτήν τη διαδικασία.
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6
6.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.
6.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2030.
Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2030.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε ετήσια βάση έως τις 30 Νοεμβρίου.
Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε ετήσια βάση έως τις 30 Νοεμβρίου.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τον αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης·
α)  όσον αφορά τα δεδομένα που προβλέπεται να έχουν διαβιβαστεί έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τον αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης·
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις.
β)  όσον αφορά μόνο τα δεδομένα που προβλέπεται να έχουν διαβιβαστεί έως τις 31 Μαΐου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις.
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις του προγράμματος. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων.
1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις του προγράμματος. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η απουσία αποκλεισμών, η αμεροληψία, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια, η προβολή και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων.
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και των χρηματοδοτικών αναγκών σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, εντός και μεταξύ των προγραμμάτων, με έμφαση σε μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, και σε μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον ιστότοπό της και διαβιβάζει τα αποτελέσματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  άλλων σχετικών εταίρων και οργανισμών.
β)  άλλων σχετικών εταίρων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υπό την ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.
1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υπό την ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου·
α)  στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου και του αναδόχου·
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  παρέχοντας στον επαγγελματικό ιστότοπο ή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·
α)  παρέχοντας στον επαγγελματικό ιστότοπο και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, σε σχέση με τα εξής:
γ)  αναρτώντας μόνιμες πλάκες ή πινακίδες που είναι σαφώς ορατές στο κοινό, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, σε σχέση με τα εξής:
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη και ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη από τα Ταμεία·
δ)  για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας σε τοποθεσία που είναι σαφώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη και ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη από τα Ταμεία·
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   παρουσιάζοντας δημόσια και μόνιμα, από τη στιγμή της φυσικής υλοποίησης, το έμβλημα της Ένωσης κατά τρόπο σαφώς ορατό στο κοινό και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα VIII·
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Για τις πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.
Για τις πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από τα Ταμεία για να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους υπό μορφή επιχορηγήσεων, χρηματοδοτικών μέσων ή επάθλων ή συνδυασμού αυτών.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από τα Ταμεία για να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους υπό μορφή επιχορηγήσεων, περιορισμένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή επάθλων ή συνδυασμού αυτών.
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο συντελεστής υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο α).
γ)  κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο συντελεστής υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με 1720 ώρες για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή κατ’ αντίστοιχη αναλογία των 1720 ωρών για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·
α)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, με το αναμενόμενο πρόσθετο κόστος ώστε να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως οι αυξήσεις των τιμολογίων ή οι προαγωγές, με 1720 ώρες για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή κατ’ αντίστοιχη αναλογία των 1720 ωρών για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες μηνιαίες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η σύμβαση εργασίας.
β)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες μηνιαίες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, με το αναμενόμενο πρόσθετο κόστος ώστε να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως η αύξηση των τιμολογίων ή οι προαγωγές, με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η σύμβαση εργασίας.
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2
2.  Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς αποδέκτες μόνο για νέες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες, για παράδειγμα μέσω της παραγωγής εσόδων ή της επίτευξης εξοικονόμησης, και δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς.
2.  Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς αποδέκτες μόνο για νέες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες, για παράδειγμα μέσω της παραγωγής εσόδων ή της επίτευξης εξοικονόμησης, και δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς. Η εν λόγω υποστήριξη μπορεί να στοχεύει σε επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε κεφάλαια κίνησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς προγράμματος σε χρηματοδοτικό μέσο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης·
α)  το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς προγράμματος σε χρηματοδοτικό μέσο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης, συνοδευόμενα από τις σχετικές εκτιμήσεις·
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5
5.  Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συνδυαστούν με επικουρική υποστήριξη προγράμματος με τη μορφή επιχορηγήσεων ως ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο ενιαίας συμφωνίας χρηματοδότησης, στην οποία και οι δύο διακριτές μορφές υποστήριξης παρέχονται από τον φορέα υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται στην εν λόγω ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου.
5.  Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συνδυαστούν με επικουρική υποστήριξη προγράμματος με τη μορφή επιχορηγήσεων ως ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο ενιαίας συμφωνίας χρηματοδότησης, στην οποία και οι δύο διακριτές μορφές υποστήριξης παρέχονται από τον φορέα υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου. Εάν το ύψος της υποστήριξης του προγράμματος που παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης είναι μικρότερο από το ύψος της υποστήριξης του προγράμματος που παρέχεται με τη μορφή χρηματοδοτικού μέσου, εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα.
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τον φορέα υλοποίησης ενός χρηματοδοτικού μέσου.
Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τον φορέα υλοποίησης ενός χρηματοδοτικού μέσου, είτε με απευθείας είτε με έμμεση ανάθεση σύμβασης.
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η διαχειριστική αρχή μπορεί να αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα με απευθείας ανάθεση:
α)  στην ΕΤΕπ·
β)  σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος·
γ)  σε κρατική τράπεζα ή ίδρυμα που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα και εκτελεί χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 7
7.  Η διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή ο φορέας υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς ή διατηρεί έναν λογιστικό κωδικό ανά προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας για κάθε συνεισφορά προγράμματος και χωριστά για τους πόρους που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 56 αντίστοιχα.
7.  Η διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή ο φορέας υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς ή διατηρεί έναν λογιστικό κωδικό ανά προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας, ή κατά τύπο παρέμβασης για το ΕΓΤΑΑ, για κάθε συνεισφορά προγράμματος και χωριστά για τους πόρους που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 56 αντίστοιχα.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.   Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη χρήση του χρηματοδοτικού μέσου για τους προβλεπόμενους σκοπούς περιορίζονται στις διαχειριστικές αρχές και στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
2.  Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία και καταβάλλονται σε χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων στόχου/-ων με αυτόν/-ούς της αρχικής υποστήριξης από τα Ταμεία, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου· είτε, μετά την εκκαθάριση του χρηματοδοτικού μέσου, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή μορφές υποστήριξης, έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας.
2.  Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία και καταβάλλονται σε χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων στόχου/-ων με αυτόν/-ούς της αρχικής υποστήριξης από τα Ταμεία, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου· είτε, μετά την εκκαθάριση του χρηματοδοτικού μέσου, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή μορφές υποστήριξης για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες· ή, όπου δύναται να εφαρμοστεί, για την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των Ταμείων στο χρηματοδοτικό μέσο οι οποίες οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα· έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας.
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
1.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα που επενδύονται σε τελικούς αποδέκτες καθώς και κάθε είδους έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα Ταμεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς με τον ενδεδειγμένο καταμερισμό των κινδύνων και των κερδών.
1.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα που επενδύονται σε τελικούς αποδέκτες καθώς και κάθε είδους έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα Ταμεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς, ή για άλλες μορφές ενωσιακής στήριξης, με τον ενδεδειγμένο καταμερισμό των κινδύνων και των κερδών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2
2.  Το επίπεδο της εν λόγω διαφοροποιημένης μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τη δημιουργία κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων και καθορίζεται μέσω είτε ανταγωνιστικής διαδικασίας είτε ανεξάρτητης εκτίμησης.
2.  Το επίπεδο της εν λόγω διαφοροποιημένης μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τη δημιουργία κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων και καθορίζεται μέσω είτε ανταγωνιστικής διαδικασίας είτε εκ των προτέρων εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1
1.  Οι πόροι που επιστρέφονται, πριν από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, στα χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες ή από τη διάθεση πόρων που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών κεφαλαίου και κάθε είδους παραγόμενων εσόδων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, επαναχρησιμοποιούνται στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο ή σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες, στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων ειδικού/-ων στόχου/-ων και για τυχόν δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που συνδέονται με ανάλογες περαιτέρω επενδύσεις.
1.  Οι πόροι που επιστρέφονται, πριν από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, στα χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες ή από τη διάθεση πόρων που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών κεφαλαίου και κάθε είδους παραγόμενων εσόδων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, επαναχρησιμοποιούνται στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο ή σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες, στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων ειδικού/-ων στόχου/-ων και για τυχόν δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που συνδέονται με ανάλογες περαιτέρω επενδύσεις, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η εξοικονόμηση πόρων μέσω αποδοτικότερων πράξεων δεν θεωρείται ότι συνιστά παραγόμενο έσοδο για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου. Ειδικότερα, η εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από μέτρα ενεργειακής απόδοσης δεν συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά από τα Ταμεία εάν έχει πραγματοποιηθεί από δικαιούχο ή τον εταίρο ιδιωτικού τομέα μιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί για την υλοποίηση πράξεων κατά το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.
Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά από τα Ταμεία εάν έχει πραγματοποιηθεί από δικαιούχο ή τον εταίρο ιδιωτικού τομέα μιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί για την υλοποίηση πράξεων κατά το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4
4.  Το σύνολο ή μέρος πράξης μπορεί να εκτελείται εκτός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου προγράμματος.
4.  Το σύνολο ή μέρος πράξης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ + ή του Ταμείου Συνοχής μπορεί να εκτελείται εκτός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη εμπίπτει σε μία από τις πέντε συνιστώσες του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [...] («κανονισμός ΕΕΣ»), και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου προγράμματος.
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 6
6.  Οι πράξεις δεν επιλέγονται για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν έχουν εκτελεστεί όλες τις σχετικές πληρωμές.
6.  Οι πράξεις δεν επιλέγονται για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές πληρωμές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, ούτε στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα ειδικά συμπληρωματικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.
Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης·
α)  τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης·
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)   ο φόρος προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ»), με εξαίρεση τις πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι κατώτερο των 5 000 000 EUR.
διαγράφεται
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η επιλεξιμότητα για πράξεις που αφορούν φόρο προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ») καθορίζεται κατά περίπτωση, με εξαίρεση τις πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι κατώτερο των 5 000 000 EUR και τις επενδύσεις και τις δαπάνες τελικών αποδεκτών.
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο χρονικό περιθώριο σε τρία έτη όταν πρόκειται για περιπτώσεις διατήρησης επενδύσεων ή θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.
Το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο χρονικό περιθώριο σε τρία έτη όταν πρόκειται για τις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) και αφορούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε κάθε πράξη η οποία επιφέρει διακοπή παραγωγικής δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας πτώχευσης.
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε συνεισφορές προγράμματος προς ή από χρηματοδοτικά μέσα και σε κάθε πράξη η οποία επιφέρει διακοπή παραγωγικής δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας πτώχευσης.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), οι αμοιβές διαχείρισης καθορίζονται βάσει επιδόσεων. Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και/ή ειδικών ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3, επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο 5 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους με μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων.
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), οι αμοιβές διαχείρισης καθορίζονται βάσει επιδόσεων. Για τους πρώτους δώδεκα μήνες υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, η αμοιβή βάσης για δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης είναι επιλέξιμη. Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και/ή ειδικών ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο 5 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους με μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων.
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Το όριο αυτό δεν ισχύει όταν η επιλογή των φορέων υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κατά την εν λόγω διαδικασία καθορίζεται η ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο δαπανών και αμοιβών διαχείρισης.
Όταν η επιλογή των φορέων υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κατά την εν λόγω διαδικασία καθορίζεται η ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο δαπανών και αμοιβών διαχείρισης με βάση τις επιδόσεις.
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται πλήρως με την OLAF.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων τους, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης.
Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Την ευθύνη για το πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4α, εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων τους, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και των αρχών του προγράμματος πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XII.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και των αρχών του προγράμματος πραγματοποιούνται μέσω εύχρηστων συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XII.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 11
11.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
11.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι και κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική και σχέδιο λογιστικού ελέγχου, τα οποία βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καταρτίζει για τα κράτη μέλη στρατηγική και σχέδιο λογιστικού ελέγχου, τα οποία βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2
2.  Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής διενεργούνται έως τρία ημερολογιακά έτη μετά την αποδοχή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονταν οι σχετικές δαπάνες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για πράξεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης.
2.  Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής διενεργούνται έως δύο ημερολογιακά έτη μετά την αποδοχή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονταν οι σχετικές δαπάνες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για πράξεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης.
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  η Επιτροπή ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του προγράμματος σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες πριν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Σ’ αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους·
α)  η Επιτροπή ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του προγράμματος σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Σ’ αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους·
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του ελέγχου·
γ)  η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 2 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του ελέγχου·
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει πλήρη απάντηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου.
δ)  η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 2 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει πλήρη απάντηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου. Η απάντηση του κράτους μέλους θεωρείται πλήρης εάν η Επιτροπή δεν αναφέρει την ύπαρξη εκκρεμών εγγράφων εντός 2 μηνών.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) κατά τρεις επιπλέον μήνες.
Η Επιτροπή μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) κατά δύο επιπλέον μήνες.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 63 παράγραφος 6, η Επιτροπή προβλέπει σύστημα διαχείρισης καταγγελιών το οποίο είναι προσβάσιμο στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2
2.  Η ελεγκτική αρχή είναι δημόσια αρχή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τους ελεγχομένους.
2.  Η ελεγκτική αρχή είναι δημόσια ή ιδιωτική αρχή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και τους φορείς ή τις οντότητες στους οποίους έχουν ανατεθεί ή μεταβιβαστεί καθήκοντα.
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  καταγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικό σύστημα των δεδομένων σχετικά με κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους, και διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της ταυτοποίησης των χρηστών.
ε)  καταγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά συστήματα των δεδομένων σχετικά με κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους, και διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της ταυτοποίησης των χρηστών.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες, την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν με το πρόγραμμα και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων·
α)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις είναι βιώσιμες, συνάδουν με το πρόγραμμα, καθώς και με τις εδαφικές στρατηγικές, και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων·
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις παρουσιάζουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων·
γ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις παρουσιάζουν την κατάλληλη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων·
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49·
ε)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου και ότι έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη τόσο η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων όσο και μια ολοκληρωμένη δημόσια διαβούλευση, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49·
_________________
_________________
48 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
48 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
49 Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1.).
49 Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1.).
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  επαληθεύει ότι, αν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο·
στ)  διασφαλίζει ότι, αν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο·
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι
ι)  διασφαλίζει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών.
ι)  διασφαλίζει, πριν από τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και την εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση.
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Η διαχειριστική αρχή μπορεί επίσης να αποφασίσει, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνεισφέρει έως το 5 % της χρηματοδότησης ενός προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ + σε συγκεκριμένα έργα εντός του κράτους μέλους που είναι επιλέξιμα βάσει του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επιλεγεί στο δεύτερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 6
6.  Όταν η διαχειριστική αρχή επιλέγει πράξη στρατηγικής σημασίας, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή.
6.  Όταν η διαχειριστική αρχή επιλέγει πράξη στρατηγικής σημασίας, ενημερώνει εντός ενός μηνός την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το οφειλόμενο ποσό το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο·
β)  διασφαλίζει, για τις περιπτώσεις προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το οφειλόμενο ποσό για τις επαληθευμένες δαπάνες το αργότερο 60 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο·
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86·
α)  κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86, λαμβανομένων υπόψη των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ελεγκτική αρχή ή υπό την ευθύνη της ελεγκτικής αρχής·
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατάρτιση των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 92 και τήρηση αρχείων με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών σε ηλεκτρονικό σύστημα·
β)  κατάρτιση και παρουσίαση των λογαριασμών, επιβεβαίωση της πληρότητας, της ακρίβειας και της ορθότητας σύμφωνα με το άρθρο 92 και τήρηση αρχείων με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών σε ηλεκτρονικό σύστημα·
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Ο έλεγχος διενεργείται βάσει του ισχύοντος προτύπου κατά τον χρόνο της σύμβασης της ελεγχόμενης πράξης, εκτός εάν τα νέα πρότυπα είναι ευνοϊκότερα για τον δικαιούχο.
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.   Η διαπίστωση παρατυπίας, κατά τον έλεγχο μιας πράξης που οδηγεί σε οικονομική κύρωση, δεν μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου ή σε δημοσιονομικές διορθώσεις πέραν των δαπανών που καλύπτονται από το λογιστικό έτος των ελεγχόμενων δαπανών.
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1
1.  Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει στρατηγική ελέγχου βάσει εκτίμησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 9, η οποία καλύπτει τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους πράξεων. Η στρατηγική ελέγχου περιλαμβάνει ελέγχους συστημάτων των νεοδιορισμένων διαχειριστικών αρχών και των αρμόδιων αρχών για τη λογιστική διαδικασία εντός εννέα μηνών από το πρώτο έτος λειτουργίας. Η στρατηγική ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση μετά την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και της πρώτης ελεγκτικής γνώμης στην Επιτροπή. Μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα.
1.  Η ελεγκτική αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τη διαχειριστική αρχή, καταρτίζει στρατηγική ελέγχου βάσει εκτίμησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 9, η οποία καλύπτει τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους πράξεων. Η στρατηγική ελέγχου περιλαμβάνει ελέγχους συστημάτων των νεοδιορισμένων διαχειριστικών αρχών και των αρμόδιων αρχών για τη λογιστική διαδικασία. Ο έλεγχος διενεργείται εντός εννέα μηνών από το πρώτο έτος λειτουργίας. Η στρατηγική ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση μετά την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και της πρώτης ελεγκτικής γνώμης στην Επιτροπή. Μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα. Στη στρατηγική ελέγχου, η ελεγκτική αρχή μπορεί να καθορίσει ένα όριο για τους ελέγχους σε μεμονωμένους λογαριασμούς.
Τροπολογία 302
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου, θεσπίζεται διαδικασία διακανονισμού.
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν καταρχάς όλες τις πληροφορίες και τα αρχεία που διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ε), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών επαληθεύσεων, ενώ ζητούν και λαμβάνουν από τους δικαιούχους πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από λογιστικούς ελέγχους μόνο όταν, βάσει της επαγγελματικής τους κρίσης, αυτό απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων.
Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν καταρχάς όλες τις πληροφορίες και τα αρχεία που διατίθενται στα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ε), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών επαληθεύσεων, ενώ ζητούν και λαμβάνουν από τους δικαιούχους πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από λογιστικούς ελέγχους μόνο όταν, βάσει της επαγγελματικής τους κρίσης, αυτό απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων.
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.
1.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν το χρηματοδοτικό μέσο παρέχει εκθέσεις ελέγχου που υποστηρίζουν την αίτηση πληρωμής, η διαχειριστική αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην διενεργήσει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις.
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ωστόσο, η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος υποβάλλουν στη διαχειριστική αρχή εκθέσεις ελέγχου που υποστηρίζουν τις αιτήσεις πληρωμής.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3
3.  Η ελεγκτική αρχή διεξάγει ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73 ή 77 στο επίπεδο των φορέων υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.
3.  Η ελεγκτική αρχή διεξάγει ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73 ή 77 στο επίπεδο των φορέων υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν το χρηματοδοτικό μέσο παρέχει στην ελεγκτική αρχή ετήσια έκθεση ελέγχου που έχει συνταχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του έως τα τέλη κάθε ημερολογιακού έτους και καλύπτει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVII, η ελεγκτική αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην διενεργήσει περαιτέρω ελέγχους.
Τροπολογία 307
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προγραμμάτων μπορούν να διενεργούν επαληθεύσεις ή ελέγχους των φορέων που παρέχουν νέα υποκείμενα δάνεια μόνο όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις:
α)  όταν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη στήριξη που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο σε τελικούς αποδέκτες δεν διατίθενται στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής ή στο επίπεδο των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων·
β)  όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα διαθέσιμα έγγραφα στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής ή στο επίπεδο των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων δεν αντιπροσωπεύουν μία ακριβή και αληθή καταγραφή της παρασχεθείσας υποστήριξης.
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που υποστηρίζεται από τα Ταμεία τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη διαχειριστική αρχή προς τον δικαιούχο.
1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που υποστηρίζεται από τα Ταμεία τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για τριετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη διαχειριστική αρχή προς τον δικαιούχο.
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η περίοδος διατήρησης των εγγράφων μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου και το μέγεθος των δικαιούχων, με απόφαση της διαχειριστικής αρχής.
Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η προχρηματοδότηση για κάθε Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, ως εξής:
Η προχρηματοδότηση για κάθε Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, ως εξής:
Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  2022: 0.5
β)  2022: 0,7
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  2023: 0.5
γ)  2023: 1
Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  2024: 0.5
δ)  2024: 1,5
Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  2025: 0.5 %·
ε)  2025: 2 %·
Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  2026: 0.5 %·
στ)  2026: 2 %
Τροπολογία 316
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  το ποσό για τεχνική βοήθεια, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2·
β)  το ποσό για τεχνική βοήθεια, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31·
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   σε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, η αίτηση πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές που έχουν καταβληθεί στον δικαιούχο από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση, υπό τους ακόλουθους σωρευτικούς όρους: αποτελούν αντικείμενο τραπεζικής ή ισοδύναμης εγγύησης, δεν υπερβαίνουν το 40 % του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί σε δικαιούχο για μια συγκεκριμένη πράξη και καλύπτονται από τις δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια εντός 3 ετών.
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1
1.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα XIX περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά που έχουν καταβληθεί ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, από τη διαχειριστική αρχή προς τους τελικούς αποδέκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
1.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1, οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα XIX περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά που έχουν καταβληθεί ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, από τη διαχειριστική αρχή προς τους τελικούς αποδέκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3, οι αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
2.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, οι αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή πραγματοποιεί τις ενδιάμεσες πληρωμές το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνει την αίτηση πληρωμής.
1.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις ενδιάμεσες πληρωμές το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνει την αίτηση πληρωμής.
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν σοβαρή ανεπάρκεια για την οποία δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·
α)  υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρή ανεπάρκεια για την οποία δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·
Τροπολογία 322
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6.
διαγράφεται
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 26 Δεκεμβρίου του δεύτερου ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 2021 έως 2026.
1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 2021 έως 2026.
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2
2.   Το ποσό που πρέπει να καλύπτεται από προχρηματοδότηση ή αιτήσεις πληρωμής έως την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τη δημοσιονομική δέσμευση για το 2021 ανέρχεται στο 60 % της εν λόγω δέσμευσης. Σε κάθε δημοσιονομική δέσμευση για τα έτη 2022 έως 2025 προστίθεται το 10 % της δημοσιονομικής δέσμευσης για το 2021, με σκοπό τον υπολογισμό των ποσών προς κάλυψη.
διαγράφεται
Τροπολογία 325
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3
3.  Το τμήμα των δεσμεύσεων που εξακολουθεί να είναι ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2029 αποδεσμεύεται εάν η δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και η τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.
3.  Το τμήμα των δεσμεύσεων που εξακολουθεί να είναι ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2030 αποδεσμεύεται εάν η δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και η τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.
Τροπολογία 326
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη υποβολή αίτησης πληρωμής λόγω καθυστερήσεων σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη θέσπιση του νομικού και διοικητικού πλαισίου για τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027.
Τροπολογία 327
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2
2.  Το κράτος μέλος έχει προθεσμία ενός μήνα για να συμφωνήσει σχετικά με το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
2.  Το κράτος μέλος έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμφωνήσει σχετικά με το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
Τροπολογία 328
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής.
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής.
Τροπολογία 329
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 330 624 388 630 EUR σε τιμές 2018.
Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 378 097 000 000 EUR σε τιμές 2018.
(Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο την επαναφορά ενός ποσού ισοδύναμου με εκείνο που ήταν διαθέσιμο για την περίοδο 2014-2020, με τις απαραίτητες αυξήσεις, σύμφωνα με τη θέση του ΕΚ σχετικά με την πρόταση για το ΠΔΠ 2021-2027. Θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές στους υπολογισμούς του παραρτήματος XXII.)
Τροπολογία 330
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία ορίζεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ανά κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα XXII.
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία ορίζεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ανά κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα XXII. Τα ελάχιστα συνολικά κονδύλια από τα Ταμεία, σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ισούνται με το 76 % του προϋπολογισμού που διατέθηκε σε κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια κατά την περίοδο 2014-2020.
Τροπολογία 429
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Με την επιφύλαξη των εθνικών κονδυλίων για τα κράτη μέλη, η χρηματοδότηση για τις περιφέρειες που υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία για την περίοδο 2021-2027 διατηρείται στο επίπεδο των κονδυλίων της περιόδου 2014-2020.
Τροπολογία 331
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει η χρηματοδότηση της συνοχής για τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την εν λόγω χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή συνέχεια με τα υφιστάμενα προγράμματα.
(Η παρούσα τροποποίηση θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές στους υπολογισμούς του παραρτήματος XXII.)
Τροπολογία 332
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97,5 % των συνολικών πόρων (δηλ. συνολικά σε 322 194 388 630 EUR) και κατανέμονται ως εξής:
1.  Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97 % των συνολικών πόρων, δηλ. συνολικά σε 366 754 000 000 EUR (σε τιμές 2018). Από το ποσό αυτό, 5 900 000 000 EUR διατίθενται για την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα παιδιά» από τους πόρους του ΕΚΤ+. Το υπόλοιπο κονδύλιο των 360 854 000 000 EUR (σε τιμές 2018) κατανέμεται ως εξής:
Τροπολογία 333
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  61,6 % (δηλ. συνολικά 198 621 593 157 EUR) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
α)  61,6 % (δηλ. συνολικά 222 453 894 000 EUR) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 334
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  14,3 % (δηλ. συνολικά 45 934 516 595 EUR) στις περιφέρειες μετάβασης·
β)  14,3 % (δηλ. συνολικά 51 446 129 000 EUR) στις περιφέρειες μετάβασης·
Τροπολογία 335
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  10,8 % (δηλ. συνολικά 34 842 689 000 EUR) στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
γ)  10,8 % (δηλ. συνολικά 39 023 410 000 EUR) στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 336
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  12,8 % (δηλ. συνολικά 41 348 556 877 EUR) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·
δ)  12,8 % (δηλ. συνολικά 46 309 907 000 EUR) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·
Τροπολογία 337
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  0,4 % (δηλ. συνολικά 1 447 034 001 EUR) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
ε)  0,4 % (δηλ. συνολικά 1 620 660 000 EUR) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
Τροπολογία 338
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Το ποσό των πόρων που διατίθενται για το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 88 646 194 590 EUR.
Οι πόροι που διατίθενται για το ΕΚΤ+ ανέρχονται στο 28,8 % των πόρων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» (δηλ. 105 686 000 000 EUR σε τιμές 2018). Αυτό δεν περιλαμβάνει το κονδύλιο για το σκέλος «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία» ούτε για το σκέλος «Υγεία».
Τροπολογία 339
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ ανέρχεται σε 376 928 934 EUR.
Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ αντιστοιχεί στο 0,4 % των πόρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο (δηλ. 424 296 054 EUR σε τιμές 2018).
Τροπολογία 340
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Το ποσό της υποστήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον ΜΣΕ ανέρχεται σε 10 000 000 000 EUR. Δαπανάται για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού ΜΣΕ], αποκλειστικά στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
Το ποσό της υποστήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον ΜΣΕ ανέρχεται σε 4 000 000 000 EUR σε τιμές 2018. Δαπανάται για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των κρατών μελών και των περιφερειών σε επενδυτικές υποδομές, μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού ΜΣΕ], αποκλειστικά στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
Τροπολογία 341
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5
Το 30 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ διατίθεται αμέσως μετά τη μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ].
διαγράφεται
Τροπολογία 342
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 6
Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 70 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ.
Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 5
5.  Ποσό 500 000 000 EUR από τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής.
5.  Ποσό 560 000 000 EUR σε τιμές 2018 από τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής.
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 6
6.  Ποσό 175 000 000 EUR από τους πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται για τη διακρατική συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων λύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση.
6.  Ποσό 196 000 000 EUR σε τιμές 2018 από τους πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται για τη διακρατική συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων λύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση.
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 7
7.  Οι πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ανέρχονται στο 2,5 % των συνολικών πόρων που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά σε 8 430 000 000 EUR).
7.  Οι πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ανέρχονται στο 3 % των συνολικών πόρων που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά σε 11 343 000 000 EUR σε τιμές 2018).
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ποσού έως 15 % των συνολικών κονδυλίων που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε περιφέρειες μετάβασης ή περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και από περιφέρειες μετάβασης σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
α)  ποσού έως 5 % των συνολικών κονδυλίων που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε περιφέρειες μετάβασης ή περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και από περιφέρειες μετάβασης σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 347
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  70 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
α)  85 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 348
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  55 % για τις περιφέρειες μετάβασης·
β)  65 % για τις περιφέρειες μετάβασης·
Τροπολογίες 349 και 447
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  40 % για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
γ)  50 % για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
Τροπολογία 350
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ορίζονται στο στοιχείο α) εφαρμόζονται και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ορίζονται στο στοιχείο α) εφαρμόζονται και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 351
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70 %.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 85 %.
Τροπολογία 352
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4
Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο [14] του εν λόγω κανονισμού.
Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, έως 90 %, για τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο [13] και το άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο x)] και [xi)] του εν λόγω κανονισμού, καθώς και για τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης σύμφωνα με το άρθρο [9], την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σύμφωνα με το άρθρο [10], την υποστήριξη της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά σύμφωνα με το άρθρο [10α] και την υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο [11β].
Τροπολογία 353
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70 %.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν είναι υψηλότερο από 85 %.
Τροπολογία 453
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να υποβάλουν αίτημα για περισσότερη ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες ενεργοποιούνται δυνάμει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η Επιτροπή αξιολογεί προσεκτικά το αντίστοιχο αίτημα κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τρόπο που να αντανακλά τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων.
Τροπολογία 354
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού όσον αφορά μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα παραρτήματα III, IV, X και XXII.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού όσον αφορά μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα παραρτήματα III, IV, X και XXII. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, και την προσαρμογή του στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 355
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 4 και στο άρθρο 107 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89, παράγραφος4 και στο άρθρο 107 ανατίθεται στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 356
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και στο άρθρο 89 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 4 και στο άρθρο 107 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 357
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 10, το άρθρο 73 παράγραφος 4, το άρθρο 88 παράγραφος 4, το άρθρο 89 παράγραφος 4 και το άρθρο 107 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 63 παράγραφος 10, το άρθρο 73 παράγραφος 4, το άρθρο 88 παράγραφος 4, το άρθρο 89 παράγραφος 4 και το άρθρο 107 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 359
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 001 – στήλη 1
001 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
001 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα
Τροπολογία 360
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 002 – στήλη 1
002 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
002 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα
Τροπολογία 361
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 004 – στήλη 1
004 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
004 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα
Τροπολογία 362
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 005 – στήλη 1
005 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
005 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα
Τροπολογία 363
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – σειρά 035 – στήλη 1
035 Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)
035 Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)
Τροπολογία 364
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – σειρά 043

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

043

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μηχανική βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία

0%

100%

Τροπολογία

 

διαγράφεται

 

 

Τροπολογία 365
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 056 – στήλη 1
056 Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
056 Νέοι αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Τροπολογία 366
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 057 – στήλη 1
057 Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
057 Νέοι αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Τροπολογία 367
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 060 – στήλη 1
060 Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
060 Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και οδών – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Τροπολογία 368
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 061 – στήλη 1
061 Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
061 Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και οδών – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Τροπολογία 369
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 5 – σειρά 128 – στήλη 1
128 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και συναφών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
128 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Τροπολογία 370
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 5 – σειρά 130 – στήλη 1
130 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού
130 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού εκτός από τις περιοχές Natura 2000
Τροπολογία 371
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 3 – σειρά 12 – στήλη Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ)
Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια
Πόλεις, κωμοπόλεις, προάστια και συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές
Τροπολογία 372
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 3 – σειρά 16 – στήλη Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ)
Αραιοκατοικημένες περιοχές
Αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές
Τροπολογία 373
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 3 – σειρά 22 – στήλη Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)
Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια
Πόλεις, κωμοπόλεις, προάστια και συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές
Τροπολογία 374
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 3 – σειρά 26 – στήλη Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)
Αραιοκατοικημένες περιοχές
Αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές
Τροπολογία 375
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 3 – σειρά 32 – στήλη – Άλλα είδη εδαφικών εργαλείων στο πλαίσιο του Στόχου πολιτικής 5
Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια
Πόλεις, κωμοπόλεις, προάστια και συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές
Τροπολογία 376
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 3 – σειρά 36 – στήλη – Άλλα είδη εδαφικών εργαλείων στο πλαίσιο του Στόχου πολιτικής 5
Αραιοκατοικημένες περιοχές
Αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές
Τροπολογία 377
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 4 – σειρά 17
17 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
17 Δραστηριότητες τουρισμού, υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Τροπολογία 378
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας Οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι – σειρά 6 – στήλη 2
Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή της UNCRPD, το οποίο περιλαμβάνει:
Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή της UNCRPD, το οποίο περιλαμβάνει:
1.  Στόχους με μετρήσιμα ορόσημα, συλλογή δεδομένων και μηχανισμό παρακολούθησης.
1.  Στόχους με μετρήσιμα ορόσημα, συλλογή δεδομένων και μηχανισμό παρακολούθησης που εφαρμόζονται σε όλους τους στόχους πολιτικής.
2.  Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η πολιτική, η νομοθεσία και τα πρότυπα προσβασιμότητας αντανακλώνται δεόντως στην προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων.
2.  Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η πολιτική, η νομοθεσία και τα πρότυπα προσβασιμότητας αντανακλώνται δεόντως στην προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της UNCRPD, και περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής και τις υποχρεώσεις των έργων.
2α.  Ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων στην επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με τη συμμόρφωση των πράξεων που υποστηρίζονται.
Τροπολογία 379
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας Οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι – σειρά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που συμβάλλουν στην πραγματική σύγκλιση και συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που συμβάλλουν στην ανοδική κοινωνική σύγκλιση και συνοχή στην ΕΕ, ιδιαίτερα των αρχών για την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 380
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας Οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι – σειρά 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης

Εφαρμόζεται πλαίσιο για όλους τους εταίρους προκειμένου να διαδραματίσουν έναν ολοκληρωμένο ρόλο στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει:

 

1.  Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών όσον αφορά τη συμμετοχή των εταίρων.

 

2.  Ρυθμίσεις για τη διάδοση και κοινοποίηση πληροφοριών που έχουν σημασία για τους εταίρους ώστε να προετοιμάζουν και να δίδουν συνέχεια σε συνεδριάσεις

 

3.  Υποστήριξη για την ενδυνάμωση των εταίρων και την ανάπτυξη ικανοτήτων

Τροπολογία 381
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 2 – σειρά 2 – στήλη 4
Εγκρίνονται εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα οποία περιλαμβάνουν:
Εγκρίνονται εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, τα οποία περιλαμβάνουν:
1.  Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το υπόδειγμα στο παράρτημα I του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης
1.  Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το υπόδειγμα στο παράρτημα I του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης
2.  Ενδεικτική περιγραφή των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων και μηχανισμών για μέτρα προώθησης της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
2.  Περιγραφή των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων και μηχανισμών για μέτρα προώθησης της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Τροπολογία 382
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 2 – σειρά 4 – στήλη 2
ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:
ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:
2.4  Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές
2.4  Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική και διαρθρωτική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές
Τροπολογία 383
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 2 – σειρά 7 – στήλη 4
Εφαρμόζεται πλαίσιο δράσης προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο περιλαμβάνει:
Εφαρμόζεται πλαίσιο δράσης προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο περιλαμβάνει:
1.  Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το πρότυπο για το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2027 το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
1.  Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το πρότυπο για το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2027 το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προτεραιότητας και μιας εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών
2.  Προσδιορισμό των μέτρων προτεραιότητας και εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών
Τροπολογία 384
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 3 – σημείο 3.2 – στήλη 2
3.2  Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 385
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 3 – σημείο 3.2 – στήλη 4 – σημείο -1 α (νέο)
-1α.  Απαιτεί τη διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και, σε μεγαλύτερο βαθμό, τη συμπλήρωση ελλειπουσών συνδέσεων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, γεγονός που συνεπάγεται επενδύσεις σε υλικές υποδομές
Τροπολογία 386
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 3 – σημείο 3.2 – στήλη 4 – σημείο 1
1.  Περιλαμβάνει οικονομική αιτιολόγηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, με βάση αξιόπιστη ανάλυση ζήτησης και κατάρτιση κυκλοφοριακών μοντέλων, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες επιπτώσεις της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων
1.  Περιλαμβάνει οικονομική αιτιολόγηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, με βάση αξιόπιστη ανάλυση ζήτησης και κατάρτιση κυκλοφοριακών μοντέλων, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες επιπτώσεις του ανοίγματος των αγορών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών
Τροπολογία 387
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 2 – στήλη 4 – σημείο 2
2.  Αντικατοπτρίζει τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των εθνικών σχεδίων για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
2.  Αντικατοπτρίζει τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των εθνικών στρατηγικών για μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών
Τροπολογία 388
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 2 – στήλη 4 – σημείο 3
3.  Περιλαμβάνει επενδύσεις σε διαδρόμους του δικτύου ΔΕΔ-Μ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας για το ΔΕΔ-Μ
3.  Περιλαμβάνει επενδύσεις σε διαδρόμους του δικτύου ΔΕΔ-Μ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας για το ΔΕΔ-Μ καθώς και σε προκαθορισμένα τμήματα του εκτεταμένου δικτύου
Τροπολογία 389
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 2 – στήλη 4 – σημείο 4
4.  Για επενδύσεις εκτός του κεντρικού ΔΕΔ-Μ, εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα παρέχοντας επαρκή συνδεσιμότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων στο κεντρικό ΔΕΔ-Μ και στους κόμβους του
4.  Για επενδύσεις εκτός του κεντρικού ΔΕΔ-Μ, εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα παρέχοντας επαρκή συνδεσιμότητα των αστικών δικτύων, των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων στο κεντρικό ΔΕΔ-Μ και στους κόμβους του
Τροπολογία 390
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 3 – σειρά 2 – στήλη 4 – σημείο 9 α (νέο)
9α.  Προωθεί τις πρωτοβουλίες για βιώσιμο περιφερειακό και διασυνοριακό τουρισμό που αποβαίνουν αμοιβαίως επωφελείς τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους, όπως η διασύνδεση του δικτύου EuroVelo με το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο
Τροπολογία 391
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 1 – στήλη 2 – σημείο ΕΚΤ
ΕΚΤ:
ΕΚΤ:
4.1.1  Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των νέων, και τον μη ενεργό πληθυσμό και προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας·
4.1.1  Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ειδικότερα των νέων και μακροχρόνια άνεργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων και προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας·
4.1.2  Εκσυγχρονισμός των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια και η στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας·
4.1.2  Εκσυγχρονισμός των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε να αξιολογούνται και να προβλέπονται οι ανάγκες σε δεξιότητες και να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια και η στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας·
Τροπολογία 392
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 2 – στήλη 2 – σημείο ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
4.1.3  Προώθηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπου περιλαμβάνονται η πρόσβαση στην παιδική φροντίδα, ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, η προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές και η ενεργός γήρανση·
4.1.3  Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπου περιλαμβάνονται η πρόσβαση στην παιδική φροντίδα, ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, η προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές και η ενεργός γήρανση·
Τροπολογία 393
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 2 – στήλη 4 – σημείο 2
2.  Μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων ως προς την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις, και την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με στόχους
2.  Μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων ως προς την απασχόληση, τις αμοιβές, την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, και την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με στόχους
Τροπολογία 394
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 3 – στήλη 2 – σημείο ΕΚΤ
ΕΚΤ:
ΕΚΤ:
4.2.1  Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·
4.2.1  Βελτίωση της ποιότητας, της πολυδεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία·
4.2.2  Προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης για όλους, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση των αλλαγών σταδιοδρομίας και την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας
4.2.2  Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως ευέλικτων δυνατοτήτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης για όλους, καθώς και της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση των αλλαγών σταδιοδρομίας και την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας
4.2.3  Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μέσω της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση·
4.2.3  Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, και της ολοκλήρωσής της, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μέσω της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους·
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 4.2 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο πρόσφορο όρο – σημείο 1
1.  Τεκμηριωμένα συστήματα πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης των αποφοίτων και υπηρεσίες ποιοτικής και αποτελεσματικής καθοδήγησης για εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας
1.  Τεκμηριωμένα συστήματα πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης και υπηρεσίες ποιοτικής και αποτελεσματικής καθοδήγησης για εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που έχουν ως επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο
Τροπολογία 396
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 4.2 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο πρόσφορο όρο – σημείο 2
2.  Μέτρα για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής σε ποιοτική, συναφή και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής της, καθώς και της απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
2.  Μέτρα για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής σε ποιοτική, οικονομικά προσιτή, συναφή, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής της, καθώς και της απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τροπολογία 397
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 4.2 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο πρόσφορο όρο – σημείο 3
3.  Μηχανισμό συντονισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των σχετικών εθνικών και/ή περιφερειακών φορέων
3.  Μηχανισμό συντονισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των παρόχων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, και σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των σχετικών εθνικών και/ή περιφερειακών φορέων
Τροπολογία 398
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 4 – στήλη 2 – σημείο 4.3
ΕΤΠΑ:
ΕΤΠΑ:
4.3  Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες
4.3  Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, προσφύγων και μεταναστών υπό διεθνή προστασία και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες
Τροπολογία 399
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 4 – στήλη 2 – σημείο 4.3.1
ΕΚΤ:
ΕΚΤ:
4.3.1  Προώθηση της ενεργητικής ένταξης, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας·
4.3.1  Ενίσχυση της ενεργητικής ένταξης, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας·
Τροπολογία 400
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 4 – στήλη 2 – σημείο 4.3.1 α (νέο)
4.3.1α.   Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών
Τροπολογία 401
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 4 – στήλη 4
Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει:
Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει:
1.  Τεκμηριωμένη διάγνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της έλλειψης στέγης, του χωροταξικού και εκπαιδευτικού διαχωρισμού, της περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές, και των ειδικών αναγκών των ευάλωτων ατόμων
1.  Τεκμηριωμένη διάγνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της έλλειψης στέγης, του χωροταξικού και εκπαιδευτικού διαχωρισμού, της περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές, και των ειδικών αναγκών των ευάλωτων ατόμων
2.  Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διαχωρισμού σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες για τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών
2.  Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διαχωρισμού σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, κοινωνικής προστασίας, αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες για τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων
3.  Μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
3.  Μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, με βάση μια εθνική στρατηγική αποϊδρυματοποίησης και ένα σχέδιο δράσης
4.  Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
4.  Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Τροπολογία 402
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 5 – στήλη 2
ΕΚΤ:
ΕΚΤ:
4.3.2  Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
4.3.2  Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
Τροπολογία 403
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 6 – στήλη 2
ΕΚΤ:
ΕΚΤ:
4.3.4  Αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες· βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης· βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης
4.3.4  Αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης· βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης
Τροπολογία 404
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Στόχος πολιτικής 4 – σειρά 6 – στήλη 4 – σημεία 2, 3 και 3 α (νέα)
Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, το οποίο εμπεριέχει:
Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, το οποίο εμπεριέχει:
1.  Χαρτογράφηση των αναγκών στους τομείς της υγείας και της μακροχρόνιας περίθαλψης, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό, με σκοπό τη διασφάλιση βιώσιμων και συντονισμένων μέτρων
1.  Χαρτογράφηση των αναγκών στους τομείς της υγείας και της μακροχρόνιας περίθαλψης, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό, με σκοπό τη διασφάλιση βιώσιμων και συντονισμένων μέτρων
2.  Μέτρα για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, τα οποία μεταξύ άλλων εστιάζουν ειδικά σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης
2.  Μέτρα για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, τα οποία μεταξύ άλλων εστιάζουν ειδικά σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης και σε όσους είναι πιο δυσπρόσιτοι
3.  Μέτρα για την προώθηση των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, όπου περιλαμβάνονται η πρόληψη και η πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και οι υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης
3.  Μέτρα για την προώθηση των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, όπου περιλαμβάνονται η πρόληψη και η πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και οι υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης, και η μετάβαση από την ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας
3α.   Μέτρα για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και του προσιτού κόστους των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
Τροπολογία 405
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2 – Πίνακας 1T – Δομή προγράμματος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ID

Τίτλος [300]

ΤΒ

Βάση υπολογισμού

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας που υποστηρίζεται

Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί

1

Προτεραιότητα 1

Όχι

 

ΕΤΠΑ

Περισσότερο

ΕΣ 1

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 2

Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες

Περισσότερο

ΕΣ 3

2

Προτεραιότητα 2

Όχι

 

ΕΚΤ+

Περισσότερο

ΕΣ 4

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 5

Εξόχως απόκεντρες

3

Προτεραιότητα 3

Όχι

 

ΤΣ

Α/Α

 

3

Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια»

Ναι

 

 

 

ΑΑ

..

Ειδική προτεραιότητα «Απασχόληση των νέων»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

..

Ειδική προτεραιότητα «Ειδικές ανά χώρα συστάσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

..

Ειδική προτεραιότητα «Καινοτόμες δράσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

ΕΣ 8

 

Ειδική προτεραιότητα «Υλικές στερήσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

ΕΣ 9

 

Τροπολογία

ID

Τίτλος [300]

ΤΒ

Βάση υπολογισμού

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας που υποστηρίζεται

Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί

1

Προτεραιότητα 1

Όχι

 

ΕΤΠΑ

Περισσότερο

ΕΣ 1

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 2

Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες

Περισσότερο

ΕΣ 3

2

Προτεραιότητα 2

Όχι

 

ΕΚΤ+

Περισσότερο

ΕΣ 4

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 5

Εξόχως απόκεντρες

3

Προτεραιότητα 3

Όχι

 

ΤΣ

ΑΑ

 

3

Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια»

Ναι

 

 

 

ΑΑ

..

Ειδική προτεραιότητα «Απασχόληση των νέων»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

 

Ειδική προτεραιότητα «Εγγύηση για τα παιδιά»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

..

Ειδική προτεραιότητα «Ειδικές ανά χώρα συστάσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

..

Ειδική προτεραιότητα «Καινοτόμες δράσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

ΕΣ 8

 

Ειδική προτεραιότητα «Υλικές στερήσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

ΕΣ 9

Τροπολογία 406
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2.1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά μια σχετική ειδική σύσταση ανά χώρα

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων

Τροπολογία

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά μια σχετική ειδική σύσταση ανά χώρα

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την Εγγύηση για τα παιδιά

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων

Τροπολογία 407
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – εισαγωγικό μέρος
2.1.1.  Ειδικός στόχος54 (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) – επαναλαμβάνεται για κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο ή τομέα στήριξης, για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας
2.1.1.  Ειδικός στόχος54 (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) – επαναλαμβάνεται για κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο ή τομέα στήριξης, για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας
__________________
__________________
54 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+.
54 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τροπολογία 408
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – σημείο 2.1.1.2 – εισαγωγικό μέρος
2.1.1.2  Δείκτες55
2.1.1.2  Δείκτες
_________________
55 Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, ανάλυση μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.
Τροπολογία 409
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.1 – σημείο 2.1.1.3 – εισαγωγικό μέρος
2.1.1.3  Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης56 (άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ)
2.1.1.3  Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης (άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ)
_________________
56 Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, ανάλυση μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.
Τροπολογία 410
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2 – παράγραφος 8
Κριτήρια για την επιλογή των πράξεων57
Κριτήρια για την επιλογή των πράξεων57
__________________
__________________
57 Μόνο για προγράμματα που περιορίζονται στον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+
57 Μόνο για προγράμματα που περιορίζονται στον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+
Τροπολογία 411
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 3 – πίνακας 16
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 412
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 3 – σημείο 3.2 – εισαγωγικό μέρος
3.2  Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση59
3.2  Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση
_________________
59 Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, χρηματοδοτικά κονδύλια μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0043/2019).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου