Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0043/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0043/2019

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Hyväksytyt tekstit
PDF 407kWORD 143k
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. helmikuuta 2019 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Ehdotus
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  SEUT-sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että erityistä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa edellytetään, että unioni tukee näiden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan investointipankin ja muiden olemassa olevien välineiden kautta. SEUT-sopimuksen 322 artikla muodostaa perustan sellaisten varainhoitosääntöjen hyväksymiselle, joissa vahvistetaan talousarvion laatimista ja toteuttamista sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä sellaisten sääntöjen hyväksymiselle, joilla järjestetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonta.
(1)  SEUT-sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että erityistä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin. Nämä alueet hyötyvät erityisesti koheesiopolitiikasta. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa edellytetään, että unioni tukee näiden tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan investointipankin ja muiden olemassa olevien välineiden kautta. SEUT-sopimuksen 322 artikla muodostaa perustan sellaisten varainhoitosääntöjen hyväksymiselle, joissa vahvistetaan talousarvion laatimista ja toteuttamista sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sekä sellaisten sääntöjen hyväksymiselle, joilla järjestetään taloushallinnon henkilöstön toiminnan valvonta.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Euroopan unionin ja sen kansalaisten tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että koheesiopolitiikka on edelleen unionin keskeinen investointipolitiikka, jonka rahoitus säilytetään kaudella 2021–2027 vähintään samalla tasolla kuin ohjelmakaudella 2014–2020. Uutta rahoitusta muille toiminta-aloille tai unionin ohjelmille ei saa myöntää Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahasto plussan tai koheesiorahaston kustannuksella.
Tarkistus 430
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Jotta voitaisiin edelleen kehittää sellaisten unionin rahastojen koordinoitua ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, sovellettavat yhteiset säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston ja EMKR:n politiikkakohtaiset säännöt.
(2)  Jotta voitaisiin edelleen kehittää sellaisten unionin rahastojen koordinoitua ja yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa, joita toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia ja joihin kuuluvat Euroopan aluekehitysrahasto, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plus, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahasto sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahastosta, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä, jäljempänä ’BMVI’, rahoitettavat toimenpiteet, olisi SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annettava kaikkiin näihin rahastoihin, jäljempänä ’rahastot’, sovellettavat yhteiset säännökset, joissa määritetään tarkkaan eri säännösten soveltamisalat. Lisäksi olisi annettava SEUT-sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteiset säännökset, jotka kattavat EAKR:n, ESR+:n, koheesiorahaston, EMKR:n ja tietyssä määrin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahasto’, politiikkakohtaiset säännöt.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Syrjäisimpien alueiden ja pohjoisen harvaan asuttujen alueiden olisi voitava hyötyä erityistoimenpiteistä ja lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 artiklan ja vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan mukaisesti.
(4)  Syrjäisimpien alueiden ja pohjoisen harvaan asuttujen alueiden olisi voitava hyötyä erityistoimenpiteistä ja lisärahoituksesta SEUT-sopimuksen 349 artiklan ja vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan mukaisesti niiden maantieteellisestä sijainnista johtuvien erityisten haittojen kompensoimiseksi.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia.
(5)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava huomioon myös Euroopan unionin perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi noudatettava lapsen oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Rahastot olisi tässä yhteydessä pantava täytäntöön laitoshoidosta luopumista ja avohoitoa edistävällä tavalla. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla millään tavalla edistetään erottelua tai syrjäytymistä, eikä infrastruktuuria, johon vammaisilla henkilöillä ei ole esteetöntä pääsyä. Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa olisi otettava huomioon kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen ja ottaen huomioon Pariisin sopimuksen sitoumukset. Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen mukaisia. Köyhyys on EU:n suurimpia haasteita. Rahastoista olisi sen vuoksi tuettava köyhyyden hävittämistä. Niiden olisi myös pyrittävä täyttämään unionin ja sen jäsenvaltioiden antamat sitoumukset, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, rahastoista edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita.
(9)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, rahastoista edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 30 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita. Ilmastokestävyyden varmistamismekanismien olisi oltava erottamaton osa suunnittelua.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Kun otetaan huomioon kolmansista maista tulevan maahanmuuton vaikutus, koheesiopolitiikalla olisi edistettävä integrointiprosessia erityisesti tarjoamalla infrastruktuuritukea etulinjassa oleville kaupungeille ja paikallis- ja aluehallinnoille, jotka osallistuvat enemmän integrointipolitiikkojen toteutukseen.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Osan unionin talousarviosta rahastoihin osoitettavasta rahoituksesta olisi oltava sellaista, että komissio toteuttaa sen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero]12, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi silloin kun rahastojen täytäntöönpanossa käytetään yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa säädettyjä periaatteita, kuten moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.
(10)  Osan unionin talousarviosta rahastoihin osoitettavasta rahoituksesta olisi oltava sellaista, että komissio toteuttaa sen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero]12, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi silloin kun rahastojen täytäntöönpanossa käytetään yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa säädettyjä periaatteita, kuten moitteettoman varainhoidon, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Jäsenvaltioiden olisi vastattava ohjelmien valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tämän olisi tapahduttava asianmukaisella alueellisella tasolla jäsenvaltioiden institutionaalisten, oikeudellisten ja rahoituspuitteiden mukaisella tavalla ja jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten nimeämien elinten toteuttamana. Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä laatimasta sääntöjä, jotka tekevät varojen käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.
__________________
__________________
12 EUVL L […], […], s. […].
12 EUVL L […], […], s. […].
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen hallinnointi ja jolla varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.
(11)  Rahastojen täytäntöönpanossa keskeisessä asemassa on kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana on monitasoinen hallinnointi ja jolla varmistetaan alue- ja paikallisviranomaisten sekä muiden viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen. Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen käyttöä voitaisiin jatkaa, komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa tai mukauttaa komission delegoitua asetusta (EU) N:o 240/201413.
__________________
__________________
13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).
13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Talouspolitiikan EU-ohjausjakso muodostaa unionin tasolla kehyksen kansallisten uudistusten painopisteiden määrittämiselle ja näiden uudistusten toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot laativat omat kansalliset monivuotiset investointistrategiansa, joilla tuetaan näiden ensisijaisten uudistusten toteuttamista. Nämä strategiat olisi esitettävä yhdessä kansallisten uudistusohjelmien kanssa, jotta kansallisella ja unionin rahoituksella tuettavat ensisijaiset investointihankkeet voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä olisi voitava myös varmistaa unionin rahoituksen johdonmukainen käyttö ja rahastoista, Euroopan investointien vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta osoitettavalla rahoitustuella aikaan saatavan lisäarvon maksimointi.
Poistetaan.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, miten kyseeseen tulevat SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut maakohtaiset suositukset ja SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset, jäljempänä yhdessä ’maakohtaiset suositukset’, otetaan huomioon ohjelma-asiakirjojen laadinnassa. Jäsenvaltioiden olisi ohjelmakauden 2021–2027 aikana, jäljempänä ’ohjelmakausi’, annettava seurantakomitealle ja komissiolle säännöllisesti selvitys edistymisestään maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa tukevien ohjelmien toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden olisi väliarvioinnin yhteydessä otettava huomioon muun muassa tarve tehdä muutoksia ohjelmiin niiden maakohtaisten suositusten perusteella, jotka on hyväksytty tai joita on muutettu ohjelmakauden alkamisen jälkeen.
(13)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon kyseeseen tulevat SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut maakohtaiset suositukset ja SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset, jäljempänä yhdessä ’maakohtaiset suositukset’, otetaan huomioon ohjelma-asiakirjojen laadinnassa, jos ne ovat ohjelman tavoitteiden mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi ohjelmakauden 2021–2027 aikana, jäljempänä ’ohjelmakausi’, annettava seurantakomitealle ja komissiolle säännöllisesti selvitys edistymisestään maakohtaisten suositusten ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa tukevien ohjelmien toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden olisi väliarvioinnin yhteydessä otettava huomioon muun muassa tarve tehdä muutoksia ohjelmiin niiden maakohtaisten suositusten perusteella, jotka on hyväksytty tai joita on muutettu ohjelmakauden alkamisen jälkeen.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen14 mukaisesti laadittavien kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmiensa luonnosten sisältö sekä kyseisiä suunnitelmia koskevien unionin suositusten antamiseen johtavan prosessin tulokset laatiessaan ohjelmiaan sekä määrittäessään vähähiilisyyttä edistäviä investointeja varten tarvittavaa rahoitusta.
(14)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen14 mukaisesti laadittavien kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmiensa luonnosten sisältö sekä kyseisiä suunnitelmia koskevien unionin suositusten antamiseen johtavan prosessin tulokset laatiessaan ohjelmiaan, myös väliarvioinnin aikana, sekä määrittäessään vähähiilisyyttä edistäviä investointeja varten tarvittavaa rahoitusta.
__________________
__________________
14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (COM(2016)0759 final/2 – 2016/0375(COD)].
14 [Asetus energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (COM(2016)0759 final/2 – 2016/0375(COD)].
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Kunkin jäsenvaltion laatiman kumppanuussopimuksen olisi oltava strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien suunnittelua koskevia neuvotteluja komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia rasitteita, kumppanuussopimusten muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen ohjelmakauden aikana. Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden välttämiseksi kumppanuussopimukset voidaan ottaa osaksi ohjelmaa.
(15)  Kunkin jäsenvaltion laatiman kumppanuussopimuksen olisi oltava strateginen asiakirja, joka ohjaa ohjelmien suunnittelua koskevia neuvotteluja komission ja kyseisen jäsenvaltion välillä. Jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia rasitteita, kumppanuussopimusten muuttamisen ei pitäisi olla tarpeen ohjelmakauden aikana. Ohjelmasuunnittelun helpottamiseksi ja ohjelma-asiakirjojen päällekkäisyyden välttämiseksi kumppanuussopimukset olisi voitava ottaa osaksi ohjelmaa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus hyödyntää joustavuutta osoittaakseen rahoitusta InvestEU:hun kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettaviin investointeihin myönnettäviä talousarviotakauksia varten.
(16)  Kullakin jäsenvaltiolla voisi olla mahdollisuus hyödyntää joustavuutta osoittaakseen rahoitusta InvestEU:hun kyseisessä jäsenvaltiossa toteutettaviin investointeihin myönnettäviä talousarviotakauksia varten tietyin tämän asetuksen 10 artiklassa määritetyin edellytyksin.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Jotta voitaisiin luoda tarvittavat edellytykset, joilla varmistetaan, että rahastoista myönnetty EU:n tuki on tehokasta ja vaikuttavaa, olisi vahvistettava joukko mahdollistavia edellytyksiä sekä tiiviit ja tyhjentävät objektiiviset perusteet kyseisten edellytysten täyttymisen arviointia varten. Kukin mahdollistava edellytys olisi kytkettävä tiettyyn erityistavoitteeseen, ja sen olisi tultava sovellettavaksi automaattisesti aina kun kyseinen erityistavoite valitaan tuen kohteeksi. Jos erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset eivät täyty, kyseiseen erityistavoitteeseen kuuluviin toimiin liittyviä menoja ei saisi sisällyttää maksatushakemuksiin. Jotta voitaisiin säilyttää suotuisa investointiympäristö, mahdollistavien edellytysten täyttymistä olisi seurattava säännöllisesti. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tuen kohteeksi valitut toimet toteutetaan mahdollistavien ehtojen täyttymisen takaavien strategioiden ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti, jolloin varmistetaan myös se, että kaikki yhteisrahoitteiset toimet ovat unionin politiikkakehyksen mukaisia.
(17)  Jotta voitaisiin luoda tarvittavat edellytykset, joilla varmistetaan, että rahastoista myönnetty EU:n tuki on osallistavaa, syrjimätöntä, tehokasta ja vaikuttavaa, olisi vahvistettava joukko mahdollistavia edellytyksiä sekä tiiviit ja tyhjentävät objektiiviset perusteet kyseisten edellytysten täyttymisen arviointia varten. Kukin mahdollistava edellytys olisi kytkettävä tiettyyn erityistavoitteeseen, ja sen olisi tultava sovellettavaksi automaattisesti aina kun kyseinen erityistavoite valitaan tuen kohteeksi. Jos erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset eivät täyty, kyseiseen erityistavoitteeseen kuuluviin toimiin liittyviä menoja ei saisi sisällyttää maksatushakemuksiin. Jotta voitaisiin säilyttää suotuisa investointiympäristö, mahdollistavien edellytysten täyttymistä olisi seurattava säännöllisesti. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tuen kohteeksi valitut toimet toteutetaan mahdollistavien ehtojen täyttymisen takaavien strategioiden ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti, jolloin varmistetaan myös se, että kaikki yhteisrahoitteiset toimet ovat unionin politiikkakehyksen mukaisia.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kutakin ohjelmaa varten suoritusperusteinen kehys, joka kattaa kaikki indikaattorit, välitavoitteet ja tavoitteet, seuratakseen ja arvioidakseen ohjelman tuloksellisuutta sekä raportoidakseen siitä.
(18)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kutakin ohjelmaa varten suoritusperusteinen kehys, joka kattaa kaikki indikaattorit, välitavoitteet ja tavoitteet, seuratakseen ja arvioidakseen ohjelman tuloksellisuutta sekä raportoidakseen siitä. Tämän olisi mahdollistettava tulosperusteinen hankkeiden valinta ja arviointi.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Jäsenvaltion olisi tehtävä väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi mahdollistettava ohjelmien kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden tulosten perusteella ja tarjottava myös mahdollisuus ottaa huomioon uudet haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien kannalta merkitykselliset maakohtaiset suositukset. Komission olisi niin ikään vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 koskevan teknisen mukautuksen yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta niitä jäsenvaltiokohtaisia kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia olisi mukautettava tämän arvioinnin ja väliarvioinnin tulosten perusteella tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 2027 määrärahoja koskevat muutokset.
(19)  Jäsenvaltion olisi tehtävä väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi mahdollistettava ohjelmien kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden tulosten perusteella ja tarjottava myös mahdollisuus ottaa huomioon uudet haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien kannalta merkitykselliset maakohtaiset suositukset sekä edistyminen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa. Väestörakenteen haasteet olisi myös otettava huomioon. Komission olisi niin ikään vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 koskevan teknisen mukautuksen yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta niitä jäsenvaltiokohtaisia kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia olisi mukautettava tämän arvioinnin ja väliarvioinnin tulosten perusteella tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 2027 määrärahoja koskevat muutokset.
Tarkistukset 425/rev, 444rev, 448 ja 469
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Mekanismeja, joilla varmistetaan yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla komissiolle mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat sitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia talouden ohjausprosessin yhteydessä. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioon kohdistettavien toimenpiteiden merkittävien taloudellisten vaikutusten vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita tarvitaan talouden ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.
Poistetaan.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)  Jäsenvaltiot voisivat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pyytää nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa joustoa sellaisten julkisten tai vastaavien rakenteellisten menojen osalta, joita julkishallinto tukee yhteisrahoittamalla osana Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, jäljempänä ’ERI-rahastot’, aktivoituja investointeja. Komission olisi arvioitava huolellisesti asiaa koskeva pyyntö, kun se määrittää vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän tai korjaavan osion mukaisia julkisen talouden sopeuttamistoimia.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)  Suurhankkeet vievät merkittävän osuuden unionin menoista ja ovat usein strategisesti tärkeitä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian toteuttamisessa. Sen vuoksi on perusteltua, että tietyt kynnysarvot ylittäviin toimiin sovelletaan edelleen tämän asetuksen mukaisia erityisiä hyväksyntämenettelyjä. Kynnysarvo olisi vahvistettava suhteessa tukikelpoisiin kokonaiskustannuksiin ottaen huomioon odotettavissa olevat nettotulot. Selkeyden vuoksi on aiheellista määritellä suurhankehakemuksen sisältö tätä tarkoitusta varten. Hakemuksen olisi sisällettävä tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että rahastoista myönnettävä rahoitusosuus ei johda työpaikkojen merkittävään katoamiseen unionin alueella jo olevilla tuotantopaikoilla. Jäsenvaltion olisi toimitettava kaikki vaadittavat tiedot ja komission olisi arvioitava suurhanke määrittääkseen, onko pyydetty rahoitusosuus perusteltu.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Sellaisten investointien, jotka toteutetaan käyttämällä alueellisia välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä tai muita Eurooppa lähempänä kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia alueellisia välineitä, joilla tuetaan jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia investointeja varten suunnittelemia aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen kehitykseen perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin. Jäsenvaltioiden suunnittelemia yhdennettyjä alueellisia investointeja ja alueellisia välineitä varten olisi vahvistettava alueellisten strategioiden sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Alueellisten strategioiden laatimisen ja hyväksymisen olisi oltava asianomaisten viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen varmistamiseksi, että asianomaiset viranomaiset tai elimet osallistuvat alueellisten strategioiden toteuttamiseen, niiden olisi oltava vastuussa tuettavien toimien valinnasta tai osallistuttava siihen.
(23)  Sellaisten investointien, jotka toteutetaan käyttämällä alueellisia välineitä, kuten yhdennettyjä alueellisia investointeja, yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (joka tunnetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa nimellä LEADER) tai muita Eurooppa lähempänä kansalaisia -tavoitteen alaan kuuluvia alueellisia välineitä, joilla tuetaan jäsenvaltioiden EAKR:n alaan kuuluvia investointeja varten suunnittelemia aloitteita, olisi yhdennettyyn alueelliseen kehitykseen perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi pohjauduttava alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin. Samaa olisi sovellettava älykkäät kylät -aloitteen kaltaisiin asiaan liittyviin aloitteisiin. Jäsenvaltioiden suunnittelemia yhdennettyjä alueellisia investointeja ja alueellisia välineitä varten olisi vahvistettava alueellisten strategioiden sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Alueellisten strategioiden laatimisen ja hyväksymisen olisi oltava asianomaisten viranomaisten tai elinten vastuulla. Sen varmistamiseksi, että asianomaiset viranomaiset tai elimet osallistuvat alueellisten strategioiden toteuttamiseen, niiden olisi oltava vastuussa tuettavien toimien valinnasta tai osallistuttava siihen.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja helpottaa paikallistason voimavarojen paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa kehittämisessä olisi otettava huomioon paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä kulloisetkin sosiokulttuuriset ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava aikaan rakennemuutoksia, luotava paikallisia valmiuksia sekä kannustettava innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä yhteistyötä ja niiden yhdennettyä hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. Keskeisenä periaatteena on, että paikallisyhteisön etuja edustavien paikallisten toimintaryhmien olisi oltava vastuussa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevien strategioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä koordinoidusti eri rahastoista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevia strategioita varten ja näiden strategioiden toteuttamista, olisi helpotettava päärahastoon perustuvan lähestymistavan käyttöä.
(24)  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja helpottaa paikallistason voimavarojen paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa kehittämisessä olisi otettava huomioon paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä kulloisetkin sosiokulttuuriset ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava aikaan rakennemuutoksia, luotava paikallisia ja hallinnollisia valmiuksia sekä kannustettava innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä yhteistyötä ja niiden yhdennettyä hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. Keskeisenä periaatteena on, että paikallisyhteisön etuja edustavien paikallisten toimintaryhmien olisi oltava vastuussa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevien strategioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä koordinoidusti eri rahastoista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä koskevia strategioita varten ja näiden strategioiden toteuttamista, olisi helpotettava päärahastoon perustuvan lähestymistavan käyttöä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Jäsenvaltion aloitteesta annettava tekninen tuki olisi hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi toteutettava ohjelman täytäntöönpanossa saavutettuun edistykseen perustuvana kiinteämääräisenä tukena. Tällaista teknistä tukea voidaan täydentää hallinnollisten valmiuksien kehittämistä koskevilla kohdennetuilla toimenpiteillä käyttämällä kustannuksiin perustumatonta rahoitusta. Toimista ja suoritteista sekä niitä vastaavista unionin suorittamista maksuista voidaan sopia etenemissuunnitelmassa, ja maksut voidaan suorittaa kentällä aikaan saatujen tulosten perusteella.
(25)  Jäsenvaltion aloitteesta annettava tekninen tuki olisi hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi toteutettava ohjelman täytäntöönpanossa saavutettuun edistykseen perustuvana kiinteämääräisenä tukena. Tällaista teknistä tukea voidaan täydentää hallinnollisten valmiuksien kehittämistä koskevilla kohdennetuilla toimenpiteillä, kuten arvioimalla henkilöstön taitoja, käyttämällä kustannuksiin perustumatonta rahoitusta. Toimista ja suoritteista sekä niitä vastaavista unionin suorittamista maksuista voidaan sopia etenemissuunnitelmassa, ja maksut voidaan suorittaa kentällä aikaan saatujen tulosten perusteella.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin.
(27)  Jäsenvaltion olisi perustettava seurantakomiteoita, jotka koostuvat myös kansalaisyhteiskunnan edustajista ja työmarkkinaosapuolista, tarkastellakseen ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset täytäntöönpanokertomukset olisi korvattava vuotuisella jäsennellyllä politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta toimittamiin uusimpiin tietoihin.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen16 22 ja 23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahastojen käytännön vaikutuksista.
(28)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen16 22 ja 23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahastojen käytännön vaikutuksista. Indikaattoreita olisi kehitettävä sukupuolisensitiivisellä tavalla, silloin kun se on mahdollista.
_________________
_________________
16 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.
16 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Sen varmistamiseksi, että ohjelmien toteuttamisesta on saatavilla kattavaa ajantasaista tietoa, kvantitatiivisten tietojen sähköisen raportoinnin raportointiväliä olisi lyhennettävä.
(29)  Sen varmistamiseksi, että ohjelmien toteuttamisesta on saatavilla kattavaa ajantasaista tietoa, tarvitaan tehokasta ja oikea-aikaista kvantitatiivisten tietojen sähköistä raportointia.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Komission olisi tulevan ohjelmakauden ohjelmien ja toimien valmistelua helpottaakseen tehtävä rahastoista väliarviointi. Komission olisi ohjelmakauden lopussa tehtävä rahastoista jälkiarvioinnit, joissa olisi keskityttävä rahastojen vaikutuksiin.
(30)  Komission olisi tulevan ohjelmakauden ohjelmien ja toimien valmistelua helpottaakseen tehtävä rahastoista väliarviointi. Komission olisi ohjelmakauden lopussa tehtävä rahastoista jälkiarvioinnit, joissa olisi keskityttävä rahastojen vaikutuksiin. Näiden arviointien tulokset olisi julkistettava.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Kun on kyse tuensaajille myönnettävistä avustuksista, jäsenvaltioiden olisi lisättävä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä. Kynnysarvo, joka määrää, milloin yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö on pakollista, olisi kytkettävä toimen kokonaiskustannuksiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikkia kynnysarvon alle jääviä toimia kohdellaan samalla tavalla siitä riippumatta, onko kyseessä julkinen vai yksityinen tuki.
(34)  Kun on kyse tuensaajille myönnettävistä avustuksista, jäsenvaltioiden olisi lisättävä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä. Kynnysarvo, joka määrää, milloin yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö on pakollista, olisi kytkettävä toimen kokonaiskustannuksiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikkia kynnysarvon alle jääviä toimia kohdellaan samalla tavalla siitä riippumatta, onko kyseessä julkinen vai yksityinen tuki. Jos jäsenvaltio aikoo ehdottaa yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä, se voi kuulla seurantakomiteaa.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Jotta yhteisrahoitettujen ympäristöinvestointien toteuttamista voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, olisi huolehdittava synergiasta Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden avulla.
(36)  Jotta yhteisrahoitettujen ympäristöinvestointien toteuttamista voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, olisi huolehdittava synergiasta Life-ohjelmaan kuuluvien ympäristö- ja ilmastotoimien kanssa, erityisesti Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden avulla sekä Euroopan horisontti -ohjelmasta ja muista unionin ohjelmista rahoitettavien hankkeiden kanssa.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Rahastojen toiminnan tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän vaikutuksen varmistamiseksi olisi annettava säännökset, joilla taataan infrastruktuureihin tehtävien ja tuotannollisten investointien pitkäaikaisuus ja estetään rahastojen käyttö perusteettoman edun tuottamiseen. Hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, etteivät ne toimia valitessaan tue toiminnan uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä sääntöjenvastaisina summia, jotka on maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä pitkäaikaisuuden vaatimusta.
(38)  Rahastojen toiminnan osallistavuuden, tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän vaikutuksen varmistamiseksi olisi annettava säännökset, joilla taataan infrastruktuureihin tehtävien ja tuotannollisten investointien syrjimättömyys pitkäaikaisuus ja estetään rahastojen käyttö perusteettoman edun tuottamiseen. Hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, etteivät ne toimia valitessaan tue toiminnan uudelleensijoittamista, ja käsiteltävä sääntöjenvastaisina summia, jotka on maksettu sellaisiin toimiin, jotka eivät täytä pitkäaikaisuuden vaatimusta.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Jotta kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitettavista investoinneista saataisiin mahdollisimman paljon lisäarvoa, olisi pyrittävä saamaan aikaan synergiaa etenkin rahastojen ja suoraan hallinnoitavien välineiden, kuten uudistusten toteuttamisen tukivälineen, välillä. Näiden synergioiden olisi perustuttava keskeisiin mekanismeihin, toisin sanoen siihen, että hyväksytään Euroopan horisontti -ohjelman tukikelpoisia kustannuksia varten määritettyjen kiinteiden määrien soveltaminen samankaltaisen toimen tapauksessa, sekä siihen, että tarjotaan mahdollisuus yhdistää samaan toimeen rahoitusta unionin eri välineistä, kunhan vältetään rahoituksen päällekkäisyys. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi annettava säännöt rahastoista myönnettävää täydentävää rahoitusta varten.
(40)  Jotta kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitettavista investoinneista saataisiin mahdollisimman paljon lisäarvoa, olisi pyrittävä saamaan aikaan synergiaa etenkin rahastojen ja suoraan hallinnoitavien välineiden, kuten uudistusten toteuttamisen tukivälineen, välillä. Tällaisella toimintapolitiikkojen koordinoinnilla olisi edistettävä helppokäyttöisiä mekanismeja ja monitasoista hallinnointia. Näiden synergioiden olisi perustuttava keskeisiin mekanismeihin, toisin sanoen siihen, että hyväksytään Euroopan horisontti -ohjelman tukikelpoisia kustannuksia varten määritettyjen kiinteiden määrien soveltaminen samankaltaisen toimen tapauksessa, sekä siihen, että tarjotaan mahdollisuus yhdistää samaan toimeen rahoitusta unionin eri välineistä, kunhan vältetään rahoituksen päällekkäisyys. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi annettava säännöt rahastoista myönnettävää täydentävää rahoitusta varten.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
(42 a)   Hallintoviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus ottaa rahoitusvälineet käyttöön tekemällä sopimus suoraan EIP:n, kansallisten kehityspankkien tai kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale
(44)  Hallintoviranomaisilla olisi kohdealueiden erityistarpeiden huomioon ottamiseksi oltava mahdollisuus päättää rahoitusvälineiden tarkoituksenmukaisimmista täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on tällöin kaikilta osin noudatettava valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia sovellettavia sääntöjä, joita on jo selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020.
(44)  Hallintoviranomaisilla olisi kohdealueiden erityistarpeiden huomioon ottamiseksi oltava mahdollisuus päättää rahoitusvälineiden tarkoituksenmukaisimmista täytäntöönpanovaihtoehdoista; niiden on tällöin kaikilta osin noudatettava valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevia sovellettavia sääntöjä, joita on jo selvennetty ohjelmakaudella 2014–2020. Tässä yhteydessä komission olisi yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa annettava ohjeistusta tilintarkastajille, hallintoviranomaisille ja tuensaajille valtiontukisääntöjen noudattamisen arvioinnista ja valtiontukijärjestelmien kehittämisestä.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)
(45 a)   Vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi komission olisi tarjottava valitustenkäsittelyjärjestelmä, joka on kaikkien kansalaisten ja sidosryhmien saatavilla ohjelmien kaikkien valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheiden aikana, seuranta ja arviointi mukaan luettuina.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale
(46)  Jotta ohjelmien toteuttamisen aloittamista voitaisiin nopeuttaa, edellisen ohjelmakauden toteutusjärjestelyjen käytön jatkamista olisi helpotettava. Edellistä ohjelmakautta varten perustetun tietokonejärjestelmän käyttöä olisi jatkettava, tarvittaessa mukautettuna, jollei uusi teknologia ole tarpeen.
(46)  Jotta ohjelmien toteuttamisen aloittamista voitaisiin nopeuttaa, edellisen ohjelmakauden toteutusjärjestelyjen käytön jatkamista, hallintojärjestelmät ja atk-järjestelmät mukaan lukien, olisi tarvittaessa helpotettava. Edellistä ohjelmakautta varten perustetun tietokonejärjestelmän käyttöä olisi jatkettava, tarvittaessa mukautettuna, jollei uusi teknologia ole tarpeen.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)
(48 a)  Rahastojen tehokkaan käytön tukemiseksi EIP:n tuen olisi oltava kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla niiden pyynnöstä. Siihen voisi kuulua valmiuksien kehittäminen, tuki hankkeen tunnistamiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä rahoitusvälineitä ja investointijärjestelyjä koskeva neuvonta.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale
(50)  Jotta voitaisiin varmistaa asianmukainen tasapaino rahastojen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon ja siihen liittyvien hallinnollisten kustannusten ja rasitteiden välillä, hallinnollisten tarkastusten toimittamisvälien, alan ja kattavuuden olisi perustuttava riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat: toteutettavien toimien tyyppi, tuensaajat sekä aikaisemmissa hallinnollisissa ja muissa tarkastuksissa havaittu riskitaso.
(50)  Jotta voitaisiin varmistaa asianmukainen tasapaino rahastojen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon ja siihen liittyvien hallinnollisten kustannusten ja rasitteiden välillä, hallinnollisten tarkastusten toimittamisvälien, alan ja kattavuuden olisi perustuttava riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat: toteutettavien toimien tyyppi, toimien monimutkaisuus ja määrä, tuensaajat sekä aikaisemmissa hallinnollisissa ja muissa tarkastuksissa havaittu riskitaso. Rahastojen hallinnointi- ja valvontatoimenpiteiden olisi oltava oikeassa suhteessa unionin talousarvioon nähden.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale
(58)  Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin kuuluvat myös tuensaajien tekemät petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122 mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki unionin rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt toimivat täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myöntävät komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä.
(58)  Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ehkäistävä sääntöjenvastaisuuksia, joihin kuuluvat myös tuensaajien tekemät petokset, sekä havaittava ja käsiteltävä ne tehokkaasti. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201318 ja asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/9519 ja (Euratom, EY) N:o 2185/9620 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/193921 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137122 mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki unionin rahoitusta saavat henkilöt ja yhteisöt toimivat täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myöntävät komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistavat, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden olisi laadittava komissiolle yksityiskohtainen raportti havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, petokset mukaan luettuina, ja niiden johdosta toteutetuista jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä. Jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistu EPPOa koskevaan tiiviimpään yhteistyöhön, olisi ilmoitettava komissiolle kansallisten syyttäjäviranomaisten tekemistä päätöksistä, jotka liittyvät unionin talousarvioon vaikuttaviin sääntöjenvastaisuuksiin.
__________________
__________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).
19 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).
20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
20 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
21 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale
(61)  Rahastoista myönnettävään tukeen kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Alueiden määrittelyn olisi tämän vuoksi perustuttava unionin tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/200323, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 868/201424, mukaiseen yhteiseen alueluokitusjärjestelmään.
(61)  Rahastoista myönnettävään tukeen kelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Alueiden määrittelyn olisi tämän vuoksi perustuttava unionin tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/200323, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EU) 2016/206624, mukaiseen yhteiseen alueluokitusjärjestelmään.
__________________
__________________
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
24 Komission asetus (EU) N:o 868/2014, annettu 8 päivänä elokuuta 2014, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 241, 13.8.2014, s. 1).
24 Komission asetus (EU) 2016/2066, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 322, 29.11.2016, s. 1).
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale
(62)  Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi EAKR:ää, ESR+:aa ja koheesiorahastoa varten komission olisi vahvistettava Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja luettelo tukikelpoisista alueista sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat. Koska jäsenvaltioiden kansalliset määrärahat olisi määritettävä vuonna 2018 käytettävissä olevien tilastojen ja ennusteiden perusteella ja koska ennusteisiin liittyy epävarmuutta, komission olisi arvioitava uudelleen kaikkien jäsenvaltioiden kokonaismäärärahoja vuonna 2024 arviointiajankohtana saatavilla olevien uusimpien tilastojen perusteella ja, jos kumulatiivinen poikkeama on enemmän kuin +/– 5 prosenttia, mukautettava kyseisiä määrärahoja vuosien 2025–2027 osalta, jotta väliarvioinnin ja teknisen mukautuksen tulokset voidaan ottaa huomioon ohjelmaan tehtävissä muutoksissa samanaikaisesti.
(62)  Asianmukaisen rahoituskehyksen laatimiseksi EAKR:ää, ESR+:aa, EMKR:ää ja koheesiorahastoa varten komission olisi vahvistettava Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä olevien määrärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja luettelo tukikelpoisista alueista sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat. Koska jäsenvaltioiden kansalliset määrärahat olisi määritettävä vuonna 2018 käytettävissä olevien tilastojen ja ennusteiden perusteella ja koska ennusteisiin liittyy epävarmuutta, komission olisi arvioitava uudelleen kaikkien jäsenvaltioiden kokonaismäärärahoja vuonna 2024 arviointiajankohtana saatavilla olevien uusimpien tilastojen perusteella ja, jos kumulatiivinen poikkeama on enemmän kuin +/– 5 prosenttia, mukautettava kyseisiä määrärahoja vuosien 2025–2027 osalta, jotta väliarvioinnin ja teknisen mukautuksen tulokset voidaan ottaa huomioon ohjelmaan tehtävissä muutoksissa samanaikaisesti.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale
(63)  Asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annettu uusi asetus]25 mukaisia Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevia hankkeita rahoitetaan edelleen koheesiorahastosta käyttämällä sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia että Verkkojen Eurooppa -välineen tapauksessa suoraa hallinnointia. Ohjelmakaudella 2014–2020 tuloksekkaasti sovelletun lähestymistavan mukaisesti koheesiorahastosta olisi siirrettävä 10 000 000 000 euroa Verkkojen Eurooppa -välineeseen tätä tarkoitusta varten.
(63)  Asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annettu uusi asetus]25 mukaisia Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevia hankkeita rahoitetaan edelleen koheesiorahastosta käyttämällä sekä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia että Verkkojen Eurooppa -välineen tapauksessa suoraa hallinnointia. Ohjelmakaudella 2014–2020 tuloksekkaasti sovelletun lähestymistavan mukaisesti koheesiorahastosta olisi siirrettävä 4 000 000 000 euroa Verkkojen Eurooppa -välineeseen tätä tarkoitusta varten.
__________________
__________________
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) [...], annettu […], [Verkkojen Eurooppa -välineestä] (EUVL L […], […], s. […]).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) [...], annettu […], [Verkkojen Eurooppa -välineestä] (EUVL L […], […], s. […]).
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale
(64)  EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston määrärahoista olisi osoitettava tietty määrä eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, jota olisi toteutettava käyttämällä joko suoraa tai välillistä hallinnointia.
(64)  EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston määrärahoista olisi osoitettava tietty määrä eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, jota olisi toteutettava käyttämällä joko suoraa tai välillistä hallinnointia. Tulevaisuudessa olisi vielä pohdittava erityisen tuen myöntämistä epäsuotuisassa asemassa oleville alueille ja yhteisöille.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)
(65 a)   Ottaen huomioon keskituloisten alueiden haasteisiin vastaamisen, jota kuvataan seitsemännessä yhteenkuuluvuutta käsittelevässä kertomuksessa1 a (alhainen kasvu verrattuna sekä kehittyneempiin alueisiin että vähemmän kehittyneisiin alueisiin, mikä koskee erityisesti alueita, joiden BKT asukasta kohden on 90–100 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta), ”siirtymäalueiden” olisi saatava asianmukaista tukea ja ne olisi määriteltävä alueiksi, joiden BKT asukasta kohden on 75–100 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.
___________________
1 a Komission seitsemäs kertomuksen taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ”Minun alueeni, minun Eurooppani, meidän tulevaisuutemme: Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus” (COM(2017)0583, 9 päivänä lokakuuta 2017).
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 a kappale (uusi)
(66 a)  Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä eron vaikutukset kohdistuvat useisiin alueisiin ja jäsenvaltioihin enemmän kuin toisiin niiden maantieteestä, luonnosta ja/tai kauppasuhteista johtuen. Sen vuoksi on tärkeää, että tukea varten löydetään käytännön ratkaisuja myös koheesiopolitiikan puitteissa, jotta voidaan vastata kyseisiä alueita ja jäsenvaltioita koskeviin haasteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen. Lisäksi on tehtävä jatkuvaa yhteistyötä, johon sisältyy tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa niiden paikallis- ja alueviranomaisten ja jäsenvaltioiden tasolla, joihin vaikutukset eniten kohdistuvat.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale
(67)  Koheesiopolitiikan alalla on tarpeen vahvistaa yhteisrahoituksen enimmäisosuudet alueluokittain, jotta voidaan taata yhteisrahoitusperiaatteen noudattaminen varmistamalla, että julkisen tai yksityisen kansallisen tuen määrä on asianmukainen. Näiden enimmäisosuuksien olisi perustuttava alueiden taloudellisen kehityksen tasoon, jota mitataan suhteuttamalla alueen asukasta kohti laskettu BKT 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvoon.
(67)  Koheesiopolitiikan alalla on tarpeen vahvistaa yhteisrahoituksen enimmäisosuudet alueluokittain, jotta voidaan taata yhteisrahoitusperiaatteen noudattaminen varmistamalla, että julkisen tai yksityisen kansallisen tuen määrä on asianmukainen. Näiden enimmäisosuuksien olisi perustuttava alueiden taloudellisen kehityksen tasoon, jota mitataan suhteuttamalla alueen asukasta kohti laskettu BKT 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvoon, ja samalla olisi varmistettava luokittelun muutosten vuoksi yhtä edullinen kohtelu.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale
(69)  Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ilmoitettavien sääntöjenvastaisuuksien määrittämisessä käytettäviä perusteita, kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavia yksikkökustannusten, kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen sekä kustannuksiin perustumattoman rahoituksen määritelmiä ja vakioitujen ja yleisesti saatavilla olevien otantamenetelmien vahvistamista.
(69)  Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kumppanuutta koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen muuttamista niiden mukauttamiseksi tähän asetukseen, ilmoitettavien sääntöjenvastaisuuksien määrittämisessä käytettäviä perusteita, kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavia yksikkökustannusten, kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen sekä kustannuksiin perustumattoman rahoituksen määritelmiä ja vakioitujen ja yleisesti saatavilla olevien otantamenetelmien vahvistamista.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale
(70)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(70)  On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset ja avoimet kuulemiset kaikkien asianosaisten kanssa, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale
(73)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä yhteisten rahoitussääntöjen antaminen sellaista unionin talousarvion osaa varten, joka toteutetaan käyttäen yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, kun otetaan huomioon toisaalta eri alueiden välisten kehityserojen suuruus ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen rajallisuus ja toisaalta sellaisen yhtenäisen täytäntöönpanokehyksen tarve, joka kattaa useita yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen täytäntöönpantavia unionin rahastoja. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
(73)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä yhteisten rahoitussääntöjen antaminen sellaista unionin talousarvion osaa varten, joka toteutetaan käyttäen yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, kun otetaan huomioon toisaalta eri alueiden välisten kehityserojen suuruus ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden kohtaamat erityiset haasteet sekä jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen rajallisuus ja toisaalta sellaisen yhtenäisen täytäntöönpanokehyksen tarve, joka kattaa useita yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia käyttäen täytäntöönpantavia unionin rahastoja. Koska edellä mainitut tavoitteet voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  varainhoitoa koskevat säännökset Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;
a)  varainhoitoa koskevat säännökset Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahasto plussan, jäljempänä ’ESR+’, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahasto’, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, jäljempänä ’AMIF’, sisäisen turvallisuuden rahaston, jäljempänä ’ISF’, ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen, jäljempänä ’BMVI’, jäljempänä yhdessä ’rahastot’, osalta;
Tarkistus 431
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  EAKR:ään, ESR+:aan, koheesiorahastoon ja EMKR:ään sovellettavat yhteiset säännökset.
b)  EAKR:ään, ESR+:aan, koheesiorahastoon ja EMKR:ään sekä maaseuturahastoon sovellettavat, tämän artiklan 1 a kohdassa (uusi) tarkoitetut yhteiset säännökset.
Tarkistus 432
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Tämän asetuksen I osaston I luvun 2 artiklan 4 a kohtaa, II luvun 5 artiklaa, III osaston II luvun 22–28 artiklaa ja IV osaston III luvun I jakson 41–43 artiklaa sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitettaviin toimenpiteisiin ja I osaston I luvun 2 artiklan 15–25 kohtaa sekä V osaston II luvun II jakson 52–56 artiklaa sovelletaan asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 74 artiklassa säädettyihin ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta tuettaviin rahoitusvälineisiin.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
(1)  SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetuilla ’aiheellisilla maakohtaisilla suosituksilla’ sellaisiin rakenteellisiin haasteisiin liittyviä suosituksia, joihin on tarkoituksenmukaista vastata sellaisten monivuotisten investointien avulla, jotka kuuluvat suoraan rahastokohtaisissa asetuksissa säädettyyn rahastojen soveltamisalaan, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) [energiaunionin hallintoa koskevan uuden asetuksen numero] [XX] artiklan mukaisesti annettuja aiheellisia suosituksia;
(1)  SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 ja 4 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetuilla ’aiheellisilla maakohtaisilla suosituksilla’ sellaisiin rakenteellisiin haasteisiin liittyviä suosituksia, joihin on tarkoituksenmukaista vastata sellaisten monivuotisten investointien avulla, jotka kuuluvat suoraan rahastokohtaisissa asetuksissa säädettyyn rahastojen soveltamisalaan, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) [energiaunionin hallintoa koskevan uuden asetuksen numero] [XX] artiklan mukaisesti annettuja aiheellisia suosituksia;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
(1 a)   ’mahdollistavalla edellytyksellä’ konkreettista ja täsmällisesti määriteltyä edellytystä, jolla on todellinen yhteys suoraan vaikutukseen, joka koskee ohjelman tietyn tavoitteen tehokasta ja vaikuttavaa saavuttamista;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
(4 a)  ’ohjelmalla’ maaseuturahaston yhteydessä asetuksessa (EU) [...] (YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) tarkoitettuja YMP:n strategiasuunnitelmia;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – c alakohta
c)  kun kyseessä on valtiontukijärjestelmä, yritystä, joka saa tuen;
c)  kun kyseessä on valtiontukijärjestelmä, tapauksen mukaan elintä tai yritystä, joka saa tuen, paitsi jos tukimäärä yritystä kohden on alle 200 000 euroa, jolloin asianosainen jäsenvaltio voi päättää, että tuensaaja on tuen myöntävä elin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetusten (EU) N:o 1407/20131 a, (EU) N:o 1408/20131 b ja (EU) N:o 717/20141 c soveltamista;
__________________
1 a EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1.
1 b EUVL L 352, 24.12.2013, s. 9.
1 c EUVL L 190, 28.6.2014, s. 45.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
(9)  ’pienhankerahastolla’ Interreg-ohjelman toimea, jolla valitaan ja pannaan täytäntöön hankkeet, joiden taloudellinen merkitys on pieni;
(9)  ’pienhankerahastolla’ Interreg-ohjelman toimea, jolla valitaan ja pannaan täytäntöön hankkeet, mukaan lukien ihmisten väliset hankkeet, joiden taloudellinen merkitys on pieni;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
(21)  ’erityisrahastolla’ hallintoviranomaisen tai holdingrahaston perustamaa rahastoa, joka tarjoaa rahoitustuotteita tuen lopullisille vastaanottajille;
(21)  ’erityisrahastolla’ hallintoviranomaisen tai holdingrahaston perustamaa rahastoa, joiden kautta ne tarjoavat rahoitustuotteita tuen lopullisille vastaanottajille;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 36 a alakohta (uusi)
(36 a)  ’energiatehokkuus etusijalle -periaatteella’ sitä, että energiaa koskevassa suunnittelussa, politiikassa ja investointipäätöksissä asetetaan etusijalle toimenpiteet, joilla tehostetaan energian kysyntää ja tarjontaa;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 37 alakohta
(37)  ’ilmastokestävyyden varmistamisella’ prosessia sen varmistamiseksi, että infrastruktuurilla on kyky selvitä ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista kansallisten sääntöjen ja ohjeiden ja tarvittaessa kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti.
(37)  ’ilmastokestävyyden varmistamisella’ prosessia sen varmistamiseksi, että infrastruktuurilla on kyky selvitä ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista tarvittaessa kansainvälisesti tunnustettujen standardien tai kansallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja että infrastruktuureihin tehtävissä investoinneissa noudatetaan energiatehokkuus ensin -periaatetta.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 37 a alakohta (uusi)
(37 a)  ’EIP:llä’ Euroopan investointipankkia, Euroopan investointirahastoa tai mitä tahansa Euroopan investointipankin tytäryhteisöä;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  älykkäämpi Eurooppa edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia muutoksia;
a)  kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia muutoksia ja vahvistamalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä;
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;
b)  vihreämpi, vähähiilinen siirtyminen kohti nollanettohiilitaloutta ja sopeutuvaa Eurooppaa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä;
c)  yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta, älykäs ja kestävä liikkuminen mukaan lukien, ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  sosiaalisempi Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari;
d)  sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari;
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja integroitua kehitystä kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueilla sekä paikallisia aloitteita.
e)  lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja integroitua kehitystä kaikilla alueilla sekä paikallisia aloitteita.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on annettava tietoja ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukemisesta käyttäen menetelmiä, jotka perustuvat tukitoimien tyyppeihin sen mukaan, mikä rahasto on kyseessä. Näissä menetelmissä painotetaan tukea sillä perusteella, kuinka paljon sillä edistetään ympäristöön ja ilmastonmuutoksen liittyviä tavoitteita. Kun on kyse EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta, painotus liitetään liitteessä I vahvistetussa nimikkeistössä määriteltyjen tukitoimityyppien otsikoihin ja koodeihin.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava operaatioidensa kestävyys ilmaston kannalta koko suunnittelu- ja täytäntöönpanoprosessissa ja annettava tietoja ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukemisesta käyttäen menetelmiä, jotka perustuvat tukitoimien tyyppeihin sen mukaan, mikä rahasto on kyseessä. Näissä menetelmissä painotetaan tukea sillä perusteella, kuinka paljon sillä edistetään ympäristöön ja ilmastonmuutoksen liittyviä tavoitteita. Kun on kyse EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta, painotus liitetään liitteessä I vahvistetussa nimikkeistössä määriteltyjen tukitoimityyppien otsikoihin ja koodeihin.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten uudistusten tukiohjelman, uudistusten toteuttamisen tukiväline ja teknisen tuen väline mukaan luettuina, välinen koordinointi, täydentävyys ja yhdenmukaisuus. Niiden on optimoitava koordinointimekanismit asiasta vastaavien tahojen välillä, jotta vältetään toimien päällekkäisyys suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana.
4.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava omien vastuualueidensa mukaisesti sekä toissijaisuusperiaatetta ja monitasoisen hallinnon periaatetta noudattaen rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten uudistusten tukiohjelman, uudistusten toteuttamisen tukiväline ja teknisen tuen väline mukaan luettuina, välinen koordinointi, täydentävyys ja yhdenmukaisuus. Niiden on optimoitava koordinointimekanismit asiasta vastaavien tahojen välillä, jotta vältetään toimien päällekkäisyys suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat voimassa olevien valtiontukisääntöjen noudattamisen.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava rahastoille varattu unionin talousarvio yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero] (’varainhoitoasetus’) [63] artiklan mukaisesti.
1.  Jäsenvaltioiden, institutionaalisten ja oikeudellisten puitteidensa mukaisesti, ja komission on toteutettava rahastoille varattu unionin talousarvio yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen numero] (’varainhoitoasetus’) [63] artiklan mukaisesti.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Komission on kuitenkin toteutettava koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen, EU:n kaupunkialoitteeseen ja alueiden välisiin innovointi-investointeihin siirretty tukimäärä, ESR+:sta valtioiden väliseen yhteistyöhön siirretty tukimäärä, InvestEU37-ohjelmaan kohdennetut määrät ja komission teknisen avun aloitteesta suoran tai välillisen hallinnoinnin menetelmällä varainhoitoasetuksen [62 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan] mukaisesti.
2.  Asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa rajoittamatta komission on toteutettava koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen, EU:n kaupunkialoitteeseen ja alueiden välisiin innovointi-investointeihin siirretty tukimäärä, ESR+:sta valtioiden väliseen yhteistyöhön siirretty tukimäärä, InvestEU37 -ohjelmaan kohdennetut määrät ja komission teknisen avun aloitteesta suoran tai välillisen hallinnoinnin menetelmällä varainhoitoasetuksen [62 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan] mukaisesti.
_________________
_________________
37 [Asetus (EU) N:o [...], annettu [...] (EUVL L [...], [...], s. [...])].
37 [Asetus (EU) N:o [...], annettu [...] (EUVL L [...], [...], s. [...])].
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Komissio voi toteuttaa syrjäisimpien alueiden yhteistyötä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) kautta välillisen hallinnoinnin menetelmällä.
3.  Komissio voi jäsenvaltion ja asianomaisen alueen suostumuksella toteuttaa syrjäisimpien alueiden yhteistyötä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) kautta välillisen hallinnoinnin menetelmällä.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä kumppanuus toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Kyseiseen kumppanuuteen osallistuvat ainakin seuraavat kumppanit:
1.  Kunkin jäsenvaltion on institutionaalisten ja oikeudellisten puitteidensa mukaisesti järjestettävä täysipainoinen ja vaikuttava kumppanuus kumppanuussopimuksen ja kunkin ohjelman osalta. Kyseiseen kumppanuuteen osallistuvat ainakin seuraavat kumppanit:
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kaupunki- ja muut viranomaiset;
a)  alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaiset sekä muut viranomaiset;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit ja sosiaalisen osallisuuden, perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet.
c)  asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet, kuten ympäristöalan kumppanit, valtiosta riippumattomat järjestöt ja sosiaalisen osallisuuden, perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)   tarvittaessa tutkimuslaitokset ja yliopistot.
Tarkistukset 78 ja 459
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta.
2.  Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti ja alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa noudattaen jäsenvaltioiden on otettava kyseiset kumppanit mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin muun muassa 34 artiklassa tarkoitettujen seurantakomiteoiden työskentelyyn osallistumisen kautta. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on kohdennettava asiaankuuluva prosenttiosuus rahastojen määrärahoista työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen. Rajat ylittävien ohjelmien osalta asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava mukaan kumppaneita kaikista osallistuvista jäsenvaltioista.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Kumppanuuden organisointi ja täytäntöönpano toteutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/201438 mukaisesti.
3.  Kumppanuuden organisointi ja täytäntöönpano toteutetaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/201438 mukaisesti. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 107 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan delegoitua asetusta (EU) N:o 240/2014 kyseisen delegoidun asetuksen mukauttamiseksi tähän asetukseen.
_________________
_________________
38 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).
38 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1).
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
4.  Komission on kuultava vähintään kerran vuodessa organisaatioita, jotka edustavat kumppaneita unionin tasolla, ohjelmien toteuttamisesta.
4.  Komission on kuultava vähintään kerran vuodessa organisaatioita, jotka edustavat kumppaneita unionin tasolla, ohjelmien toteuttamisesta ja esitettävä tuloksista kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)
6 a artikla
Horisontaaliset periaatteet
1.  Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava perusoikeuksien kunnioittaminen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan noudattaminen rahastojen täytäntöönpanossa.
2.  Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja sukupuolinäkökohtien integrointi otetaan huomioon ja niitä edistetään ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa, myös ohjelmien seurannan, raportoinnin ja arvioinnin osalta.
3.  Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän estämiseksi ohjelmien valmistelun, täytäntöönpanon, seurannan, raportoinnin ja arvioinnin aikana. Ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa on otettava huomioon erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuudet päästä niiden piiriin.
4.  Rahastojen tavoitteita toteutetaan kestävän kehityksen periaatetta noudattaen ottaen huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet siten, että unioni edistää ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.
Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että kumppanuussopimusten ja ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa otetaan huomioon ympäristön suojelua koskevat vaatimukset ja edistetään resurssitehokkuutta, energiatehokkuus etusijalla -periaatetta, sosiaalisesti oikeudenmukaista energian siirtoa, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, biologista monimuotoisuutta, selviytymis- ja palautumiskykyä katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisyä ja hallintaa. Niiden on pyrittävä välttämään investointeja, jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai polttoon.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava kumppanuussopimus, jossa vahvistetaan järjestelyt rahastojen käytölle tehokkaalla ja toimivalla tavalla 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisenä aikana.
1.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava kumppanuussopimus, jossa vahvistetaan järjestelyt rahastojen käytölle tehokkaalla ja toimivalla tavalla 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisenä aikana. Tällainen kumppanuussopimus on laadittava komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 240/2014 säädettyjen käytännesääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltion on toimitettava kumppanuussopimus komissiolle ennen ensimmäisen ohjelman toimittamista tai samaan aikaan ensimmäisen ohjelman toimittamisen kanssa.
2.  Jäsenvaltion on toimitettava kumppanuussopimus komissiolle ennen ensimmäisen ohjelman toimittamista tai samaan aikaan ensimmäisen ohjelman toimittamisen kanssa, kuitenkin viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2021.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Kumppanuussopimus voidaan toimittaa yhdessä asianomaisen vuotuisen kansallisen uudistusohjelman kanssa.
3.  Kumppanuussopimus voidaan toimittaa yhdessä asianomaisen vuotuisen kansallisen uudistusohjelman ja kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  valitut toimintapoliittiset tavoitteet perusteluineen ja tieto siitä, minkä rahastojen ja ohjelmien avulla näihin tavoitteisiin pyritään, mukaan lukien tarvittaessa perustelut InvestEU-ohjelman täytäntöönpanomallin käytölle, ja ottaen huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset;
a)  valitut toimintapoliittiset tavoitteet perusteluineen ja tieto siitä, minkä rahastojen ja ohjelmien avulla näihin tavoitteisiin pyritään, ottaen huomioon ja luetellen aiheelliset maakohtaiset suositukset sekä alueelliset haasteet;
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta
i)  tiivistelmä toimintavaihtoehdoista ja tärkeimmistä odotetuista tuloksista kunkin rahaston osalta, mukaan lukien tarvittaessa InvestEU-ohjelman käytön kautta;
i)  tiivistelmä toimintavaihtoehdoista ja tärkeimmistä odotetuista tuloksista kunkin rahaston osalta;
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta
ii)  rahastojen välinen koordinointi, rajaus ja täydentävyys, ja tarvittaessa kansallisten ja alueellisten ohjelmien välinen koordinointi;
ii)  rahastojen välinen koordinointi, rajaus ja täydentävyys, ja tarvittaessa kansallisten ja alueellisten ohjelmien välinen koordinointi erityisesti asetuksessa (EU) [...] (YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) tarkoitettujen YMP:n strategiasuunnitelmien osalta;
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta
iii)  rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden, välinen täydentävyys;
iii)  rahastojen ja muiden unionin välineiden, kuten Life-ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden, välinen täydentävyys ja synergiat sekä tarvittaessa Euroopan horisontti -ohjelmasta rahoitettavat hankkeet;
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)
iii a)   kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteiden saavuttaminen ja toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden täyttäminen;
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  alustavat määrärahat kustakin rahastosta kunkin toimintapoliittisen tavoitteen osalta kansallisella tasolla ja noudattaen temaattista keskittämistä koskevia rahastokohtaisia sääntöjä;
c)  alustavat määrärahat kustakin rahastosta kunkin toimintapoliittisen tavoitteen osalta kansallisella ja tarvittaessa alueellisella tasolla ja noudattaen temaattista keskittämistä koskevia rahastokohtaisia sääntöjä;
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  tarvittaessa varojen jakautuminen alueluokittain 102 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja alueluokkien välillä siirrettäviksi ehdotetut määrärahat 105 artiklan mukaisesti;
d)  varojen jakautuminen alueluokittain 102 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja alueluokkien välillä siirrettäviksi ehdotetut määrärahat 105 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus rahastoittain ja alueluokittain eriteltynä;
Poistetaan.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  tiivistelmä toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava hallinnollisten toimintaedellytystensä vahvistamiseksi rahastojen täytäntöönpanon osalta.
g)  tiivistelmä toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava hallinnollisten toimintaedellytystensä sekä hallinnointi- ja valvontajärjestelmänsä vahvistamiseksi rahastojen täytäntöönpanon osalta.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
g a)   tarvittaessa yhdennetty lähestymistapa vastattaessa alueiden väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin ja/tai maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin;
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)
g b)   viestintää ja näkyvyyttä koskeva strategia.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
EIP voi jäsenvaltioiden pyynnöstä osallistua kumppanuussopimuksen valmisteluun sekä toimintaan, joka liittyy toimien, rahoitusvälineiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien valmisteluun.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) osalta kumppanuussopimukseen on sisällyttävä ainoastaan luettelo suunnitelluista ohjelmista.
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) osalta kumppanuussopimukseen on sisällyttävä ainoastaan luettelo suunnitelluista ohjelmista ja rajat ylittävistä investointitarpeista asianomaisessa jäsenvaltiossa.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Komission on arvioitava kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset.
1.  Komission on arvioitava kumppanuussopimusta ja sitä, noudattaako se tätä asetusta ja rahastokohtaisia sääntöjä. Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon 4 ja 6 artiklan säännökset, aiheelliset maakohtaiset suositukset sekä yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin liittyvät toimenpiteet ja sen, miten ne toteutetaan.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Komissio voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona jäsenvaltio toimitti kumppanuussopimuksen.
2.  Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona jäsenvaltio toimitti kumppanuussopimuksen.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava kumppanuussopimusta ottaen huomioon komission esittämät huomautukset.
3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava kumppanuussopimusta ottaen huomioon komission esittämät huomautukset kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on toimitettu.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Komission on annettava täytäntöönpanosäädöksellä päätös kumppanuussopimuksen hyväksymisestä viimeistään neljän kuukauden kuluttua päivästä, jona asianomainen jäsenvaltio on toimittanut kumppanuussopimuksen. Kumppanuussopimusta ei saa muuttaa.
4.  Komission on annettava täytäntöönpanosäädöksellä päätös kumppanuussopimuksen hyväksymisestä viimeistään neljän kuukauden kuluttua päivästä, jona asianomainen jäsenvaltio on toimittanut kumppanuussopimuksen ensimmäisen kerran. Kumppanuussopimusta ei saa muuttaa.
Tarkistus 428
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot voivat kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä varata käyttöön EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä InvestEU-ohjelmaan osoitettavan ja talousarviotakuuksina toimitettavan rahoitusosuuden määrän. InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus saa olla enintään 5 prosenttia kunkin rahaston kokonaismäärärahoista lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia. Kyseiset rahoitusosuudet eivät saa muodostua 21 artiklan mukaisista varojen siirroista.
1.  Jäsenvaltiot voivat 1 päivästä tammikuuta 2023 asianomaisten hallintoviranomaisten suostumuksella kumppanuussopimuksessa tai ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä varata käyttöön EAKR:stä, ESR+:sta, koheesiorahastosta ja EMKR:stä enintään kahden prosentin suuruisen InvestEU-ohjelmaan osoitettavan ja talousarviotakuuksina toimitettavan rahoitusosuuden määrän. Enintään kolme prosenttia kunkin rahaston kokonaismäärärahoista voidaan lisäksi kohdentaa InvestEU-ohjelmaan väliarvioinnin yhteydessä. Kyseisten rahoitusosuuksien on oltava käytettävissä koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisiin investointeihin ja alkuperäisten rahastojen kohteena olevassa samassa alueluokassa. Aina kun InvestEU-ohjelmaan osoitetaan EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston määrärahoja, olisi sovellettava tämän asetuksen 11 artiklassa ja liitteissä III ja IV tarkoitettuja mahdollistavia edellytyksiä. Ainoastaan tulevien kalenterivuosien varoja voidaan myöntää.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.   Kumppanuussopimuksessa voidaan osoittaa käyttöön nykyisen ja tulevien kalenterivuosien varoja. Ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä voidaan osoittaa käyttöön ainoastaan tulevien kalenterivuosien varoja.
Poistetaan.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla määrällä on rahoitettava jäsenvaltiota koskevan osion mukainen osa EU-takuusta.
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla määrällä on rahoitettava asiaankuuluvaa jäsenvaltiota koskevan osion mukainen osa EU-takuusta.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Jos 1 kohdassa tarkoitetulle, kumppanuussopimuksessa käyttöön varatulle määrälle ei ole tehty InvestEU-asetuksen [9] artiklassa tarkoitettua rahoitusosuussopimusta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltion on toimitettava ohjelman tai ohjelmien muuttamista koskeva pyyntö vastaavan määrän käyttämiseksi.
Jos 1 kohdassa tarkoitetulle määrälle ei ole tehty InvestEU-asetuksen [9] artiklassa tarkoitettua rahoitusosuussopimusta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023, jäsenvaltion on toimitettava ohjelman tai ohjelmien muuttamista koskeva pyyntö vastaavan määrän käyttämiseksi.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua, ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä käyttöön varattua rahoitusosuutta koskeva rahoitusosuussopimus tehdään samanaikaisesti kuin ohjelman muuttamista koskeva päätös.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua, ohjelman muuttamista koskevassa pyynnössä käyttöön varattua rahoitusosuutta koskeva rahoitusosuussopimus tehdään, tai sitä mahdollisesti tarkistetaan, samanaikaisesti kuin ohjelman muuttamista koskeva päätös.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta
5.  Jos InvestEU-asetuksen [9] artiklassa säädettyä takaussopimusta ei ole tehty yhdeksän kuukauden kuluessa rahoitusosuussopimuksen hyväksymisestä, yhteiseen vararahastoon maksetut rahoitusosuudet on siirrettävä takaisin ohjelmaan tai ohjelmiin ja jäsenvaltion on toimitettava vastaava ohjelman muuttamista koskeva pyyntö.
5.  Jos InvestEU-asetuksen [9] artiklassa säädettyä takaussopimusta ei ole tehty yhdeksän kuukauden kuluessa rahoitusosuussopimuksen hyväksymisestä, yhteiseen vararahastoon maksetut rahoitusosuudet on siirrettävä takaisin alkuperäiseen ohjelmaan tai ohjelmiin ja jäsenvaltion on toimitettava vastaava ohjelman muuttamista koskeva pyyntö. Tässä nimenomaisessa tapauksessa aikaisempien kalenterivuosien varoja voidaan muuttaa, mikäli sitoumuksia ei vielä ole pantu täytäntöön.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta
7.  InvestEU-ohjelmaan osoitettujen määrien tuottamat tai näistä määristä johtuvat, talousarviotakuiden turvin saadut varat asetetaan jäsenvaltion käyttöön, ja ne on käytettävä saman tavoitteen tai samojen tavoitteiden mukaiseen tukeen rahoitusvälineiden muodossa.
7.  InvestEU-ohjelmaan osoitettujen määrien tuottamat tai näistä määristä johtuvat, talousarviotakuiden turvin saadut varat asetetaan jäsenvaltion ja määrän saavan paikallis- tai alueviranomaisen käyttöön, ja ne on käytettävä saman tavoitteen tai samojen tavoitteiden mukaiseen tukeen rahoitusvälineiden muodossa.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Tässä asetuksessa säädetään kunkin erityistavoitteen osalta edellytykset, jäljempänä ’mahdollistavat edellytykset’, erityistavoitteiden panemiseksi täytäntöön tuloksellisesti ja tehokkaasti.
Tässä asetuksessa säädetään kunkin erityistavoitteen osalta edellytykset, jäljempänä ’mahdollistavat edellytykset’, erityistavoitteiden panemiseksi täytäntöön tuloksellisesti ja tehokkaasti. Mahdollistavia edellytyksiä sovelletaan siltä osin kuin ne edistävät ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Ohjelmaa valmistellessaan tai ottaessaan käyttöön uuden erityistavoitteen ohjelman muuttamisen yhteydessä jäsenvaltion on arvioitava, ovatko valittuun erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset täyttyneet. Mahdollistava edellytys on täyttynyt, kun kaikki asiaa koskevat kriteerit ovat täyttyneet. Jäsenvaltion on määriteltävä kussakin ohjelmassa tai ohjelman muutoksessa, mitkä mahdollistavat edellytykset ovat täyttyneet ja mitkä eivät, ja kun se katsoo, että mahdollistava edellytys on täyttynyt, sen on annettava sitä koskevat perustelut.
2.  Ohjelmaa valmistellessaan tai ottaessaan käyttöön uuden erityistavoitteen ohjelman muuttamisen yhteydessä jäsenvaltion on arvioitava, ovatko valittuun erityistavoitteeseen liitetyt mahdollistavat edellytykset täyttyneet. Jäsenvaltion on määriteltävä kussakin ohjelmassa tai ohjelman muutoksessa, mitkä mahdollistavat edellytykset ovat täyttyneet ja mitkä eivät, ja kun se katsoo, että mahdollistava edellytys on täyttynyt, sen on annettava sitä koskevat perustelut. Jäsenvaltion pyynnöstä EIP voi osallistua arviointiin toimista, jotka ovat tarpeen kyseisten mahdollistavien edellytysten täyttämiseksi.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Komissio tekee arvioinnin kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, jos se hyväksyy edellytysten täyttymisen.
Komissio tekee arvioinnin kahden kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, jos se hyväksyy edellytysten täyttymisen.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Jos komissio ei hyväksy jäsenvaltion arviointia, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa.
Jos komissio ei hyväksy jäsenvaltion arviointia, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa enintään kahden kuukauden kuluessa.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Erityistavoitteeseen liittyviin toimiin liittyviä menoja ei voida sisällyttää maksatushakemuksiin ennen kuin komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle mahdollistavan edellytyksen täyttymisestä 4 kohdan mukaisesti.
Erityistavoitteeseen liittyviin toimiin liittyvät menot voidaan sisällyttää maksatushakemuksiin ennen kuin komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle mahdollistavan edellytyksen täyttymisestä 4 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta itse korvauksen keskeyttämistä siihen asti, kunnes edellytys täyttyy.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltion on laadittava suoritusperusteinen kehys, jonka avulla ohjelman tuloksellisuutta sen täytäntöönpanon aikana voidaan valvoa ja arvioida ja jonka avulla siitä voidaan raportoida, ja joka edistää rahastojen yleisen tuloksellisuuden mittaamista.
Jäsenvaltion on tarvittaessa yhdessä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa laadittava suoritusperusteinen kehys, jonka avulla ohjelman tuloksellisuutta sen täytäntöönpanon aikana voidaan valvoa ja arvioida ja jonka avulla siitä voidaan raportoida, ja joka edistää rahastojen yleisen tuloksellisuuden mittaamista.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Välitavoitteet ja tavoitteet on asetettava kullekin ohjelman erityistavoitteelle lukuun ottamatta teknistä apua ja ESR+-asetuksen 4 artiklan kohdan vii alakohdassa säädettyä aineellista puutetta koskevaa erityistavoitetta.
2.  Välitavoitteet ja tavoitteet on asetettava kullekin ohjelman erityistavoitteelle lukuun ottamatta teknistä apua ja ESR+-asetuksen 4 artiklan kohdan xi alakohdassa säädettyä aineellista puutetta koskevaa erityistavoitetta.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltion on tarkasteltava EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettuja ohjelmia ottaen huomioon seuraavat seikat:
1.  Jäsenvaltion ja asiaankuuluvien hallintoviranomaisten on tarkasteltava EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettuja ohjelmia ottaen huomioon seuraavat seikat:
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  vuonna 2024 annettavissa aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa määritetyt haasteet;
a)  vuonna 2024 annettavissa aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa määritetyt uudet haasteet ja tarvittaessa yhdennettyjen kansallisten ilmasto- ja energiasuunnitelmien täytäntöönpanossa määritellyt tavoitteet;
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  asianomaisen jäsenvaltion tai alueen sosioekonominen tilanne;
b)  asianomaisen jäsenvaltion tai alueen sosioekonominen tilanne, mukaan lukien Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanon tila ja alueelliset tarpeet erojen sekä taloudellisten ja sosiaalisten eriarvoisuuden vähentämiseksi;
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  mahdolliset merkittävät kielteiset rahoitukselliset, taloudelliset tai sosiaaliset kehityskulut, jotka edellyttävät ohjelmien mukauttamista, jäsenvaltioissa tai niiden alueilla esiintyvistä symmetrisistä tai epäsymmetrisistä häiriöistä johtuvat kehityskulut mukaan luettuina.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025 kunkin ohjelman muuttamista koskeva pyyntö 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion on perusteltava muutos 1 kohdassa esitettyjen seikkojen perusteella.
Arvioinnin tulosten mukaisesti jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025 kunkin ohjelman muuttamista koskeva pyyntö 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai ilmoitettava, ettei muuttamista ole pyydetty. Jäsenvaltion on perusteltava muutos 1 kohdassa esitettyjen seikkojen perusteella tai tarvittaessa esitettävä syyt sille, miksi se ei pyydä muuttamaan ohjelmaa.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  rahoitusvarojen jakaminen toimintalinjoittain mukaan lukien vuosien 2026 ja 2027 määrärahat;
a)  alkuperäisten rahoitusvarojen tarkistettu jakaminen toimintalinjoittain mukaan lukien vuosien 2026 ja 2027 määrärahat;
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a)   tarvittaessa InvestEU-ohjelmaan osoitettava rahoitusosuus rahastoittain ja alueluokittain eriteltynä;
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Komissio antaa 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä kertomuksen, jossa se esittää yhteenvedon edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.
Tarkistukset 425/rev, 444rev, 448 ja 469
Ehdotus asetukseksi
15 artikla
[...]
Poistetaan.
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelmia, joilla rahastoja pannaan täytäntöön tammikuun 1 päivästä 2021 joulukuun 31 päivään 2027 ulottuvalla kaudella.
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava yhteistyössä 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien kanssa ohjelmia, joilla rahastoja pannaan täytäntöön tammikuun 1 päivästä 2021 joulukuun 31 päivään 2027 ulottuvalla kaudella.
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Ohjelman on koostuttava toimintalinjoista. Kunkin toimintalinjan on vastattava yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai teknistä apua. Toimintapoliittista tavoitetta vastaavan toimintalinjan on koostuttava yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. Yhtä toimintapoliittista tavoitetta voi vastata useampi toimintalinja.
Ohjelman on koostuttava toimintalinjoista. Kunkin toimintalinjan on vastattava yhtä tai useampaa toimintapoliittista tavoitetta tai teknistä apua. Toimintapoliittista tavoitetta vastaavan toimintalinjan on koostuttava yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. Yhtä toimintapoliittista tavoitetta voi vastata useampi toimintalinja.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta
i)  taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset erot, paitsi EMKR:stä tuettavien ohjelmien osalta;
i)  taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset erot sekä eriarvoisuus, paitsi EMKR:stä tuettavien ohjelmien osalta;
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta
ii)  markkinoiden toimimattomuus, investointitarpeet ja täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa;
ii)  markkinoiden toimimattomuus, investointitarpeet ja täydentävyys sekä synergiat muiden tukimuotojen kanssa;
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta
iii)  aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa ja jäsenvaltiolle osoitetuissa muissa unionin muissa aiheellisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet;
iii)  aiheellisissa maakohtaisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet;
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta
iv)  hallinnollisiin toimintaedellytyksiin ja hallintoon liittyvät haasteet;
iv)  hallinnollisiin toimintaedellytyksiin ja hallintoon liittyvät haasteet sekä yksinkertaistamistoimenpiteet;
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)
iv a)   tarvittaessa yhdennetty lähestymistapa vastattaessa alueiden väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin;
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – vi a alakohta (uusi)
vi a)   kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa yksilöidyt haasteet ja niihin liittyvät tavoitteet;
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – vii alakohta
vii)  AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta edistyminen unionin asiaankuuluvan lainsäädännön ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa;
vii)  AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta edistyminen unionin asiaankuuluvan lainsäädännön ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa sekä tunnistetut puutteellisuudet;
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta
i)  tavoitetta koskevien toimien tyypit, mukaan lukien luettelo suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin erityistavoitteisiin ja tilanteen mukaan makroalue- ja merialuestrategioihin;
i)  tavoitetta koskevien toimien tyypit, mukaan lukien alustava luettelo ja aikataulu suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin erityistavoitteisiin ja tilanteen mukaan makroalue- ja merialuestrategioihin;
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)
iii a)   toimet, joilla taataan yhdenvertaisuus, osallistavuus ja syrjimättömyys;
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – v alakohta
v)  alueiden väliset ja valtioiden väliset toimet, joissa tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä muussa jäsenvaltiossa;
v)  alueiden väliset, rajat ylittävät ja valtioiden väliset toimet, joissa tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä muussa jäsenvaltiossa;
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – v a alakohta (uusi)
v a)   investointien kestävyys;
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – vii a alakohta (uusi)
vii a)   kuvaus siitä, miten pyritään täydentävyyteen ja synergioihin muiden rahastojen ja välineiden kanssa;
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta
i)  ohjelman viestintää ja näkyvyyttä koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-indikaattorit;
i)  ohjelman viestintää ja näkyvyyttä koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, tarvittaessa näkyvyys sosiaalisessa mediassa sekä suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-indikaattorit;
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – j alakohta
j)  hallintoviranomainen, tarkastusviranomainen ja elin, joka vastaanottaa komission suorittamat maksut.
j)  hallintoviranomainen, tarkastusviranomainen, 70 artiklassa tarkoitetusta kirjanpitotoiminnosta vastaava elin ja elin, joka vastaanottaa komission suorittamat maksut.
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan c kohdan vii alakohdassa] asetettuun erityistavoitteeseen.
Tämän kohdan c ja d alakohtia ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan kohdan xi alakohdassa] asetettuun erityistavoitteeseen.
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Ottaen huomioon tarpeen hillitä ilmastonmuutosta ohjelmaan on liitettävä ympäristöä koskeva raportti, joka sisältää asiaankuuluvat tiedot vaikutuksista ympäristöön direktiivin 2001/42/EY mukaisesti.
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 16 artiklan mukaisesti toimitettujen EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston ohjelmien osalta 3 kohdan f alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa taulukossa on ilmoitettava ainoastaan vuosia 2021–2025 koskevat määrät.
6.  Edellä olevan 16 artiklan mukaisesti toimitettujen EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston ohjelmien osalta 3 kohdan f alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa taulukossa on ilmoitettava vuosia 2021–2027 koskevat määrät.
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Komissio arvioi ohjelman ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten sekä kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset.
1.  Komissio arvioi ohjelman ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten sekä kumppanuussopimuksen kanssa. Komissio ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon aiheelliset maakohtaiset suositukset sekä yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanossa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa yksilöidyt asiaankuuluvat haasteet ja sen, miten niihin vastataan.
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.  Komissio voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.
2.  Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava ohjelmaa ottaen huomioon komission esittämät huomautukset.
3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava ohjelmaa ottaen huomioon komission esittämät huomautukset kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on toimitettu.
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen ohjelman hyväksymisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ohjelman.
4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen ohjelman hyväksymisestä viimeistään viiden kuukauden kuluttua päivästä, jona jäsenvaltio on toimittanut ensimmäisen ohjelman.
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Komissio arvioi muutoksen ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten, myös kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa muutetun ohjelman toimittamisesta.
2.  Komissio arvioi muutoksen ja sen yhdenmukaisuuden tämän asetuksen ja rahastokohtaisten asetusten, myös kansallisen tason vaatimusten kanssa ja voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa muutetun ohjelman toimittamisesta.
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava muutettua ohjelmaa ja otettava huomioon komission esittämät huomautukset.
3.  Jäsenvaltion on tarkasteltava muutettua ohjelmaa ja otettava huomioon komission esittämät huomautukset kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on toimitettu.
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta
4.  Komissio hyväksyy ohjelman muuttamisen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut sen.
4.  Komissio hyväksyy ohjelman muuttamisen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut sen.
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman ohjelman saman rahaston eri toimintalinjaan summan, joka on enintään viisi prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään kolme prosenttia ohjelman budjetista. EAKR:stä ja ESR+:sta tuettavien ohjelmien osalta siirto saa koskea ainoastaan saman alueluokan määrärahoja.
Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman ohjelman saman rahaston eri toimintalinjaan summan, joka on enintään seitsemän prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään viisi prosenttia ohjelman budjetista. Jäsenvaltion on tällöin noudatettava komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 240/2014 säädettyjä käytännesääntöjä. EAKR:stä ja ESR+:sta tuettavien ohjelmien osalta siirto saa koskea ainoastaan saman alueluokan määrärahoja.
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta
6.  Komission hyväksyntää ei vaadita sellaisten puhtaasti toimituksellisten tai tekstinlaadinnallisten korjausten tekemiseen, jotka eivät vaikuta ohjelman toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista korjauksista.
6.  Komission hyväksyntää ei vaadita sellaisten puhtaasti toimituksellisten, teknisten tai tekstinlaadinnallisten korjausten tekemiseen, jotka eivät vaikuta ohjelman toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista korjauksista.
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
2.  EAKR:stä ja ESR+:sta voidaan rahoittaa täydentävästi ja enintään kymmeneen prosenttiin asti kyseisten rahastojen tuesta tietyn ohjelman kunkin toimintalinjan osalta sellainen toimi tai toimen osa, jonka kustannuksiin voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta siihen sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen perusteella edellyttäen, että tällaiset kustannukset ovat tarpeen toteuttamisen kannalta.
2.  EAKR:stä ja ESR+:sta voidaan rahoittaa täydentävästi ja enintään 15 prosenttiin asti kyseisten rahastojen tuesta tietyn ohjelman kunkin toimintalinjan osalta sellainen toimi tai toimen osa, jonka kustannuksiin voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta siihen sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen perusteella edellyttäen, että tällaiset kustannukset ovat tarpeen toteuttamisen kannalta.
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää, että enintään viisi prosenttia minkä tahansa rahaston määrärahoista siirretään mihin tahansa toiseen rahastoon yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa tai mihin tahansa välineeseen, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti.
1.  Jos ohjelman seurantakomitea sen hyväksyy, jäsenvaltiot voivat joustavuuden varmistamiseksi pyytää, että enintään viisi prosenttia minkä tahansa rahaston määrärahoista siirretään Euroopan aluekehitysrahastoon, Euroopan sosiaalirahasto plussaan, koheesiorahastoon tai Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon.
Tarkistukset 171 ja 434
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
2.  Siirretyt määrärahat on otettava käyttöön sen rahaston tai välineen sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty, ja jos ne on siirretty välineisiin, joita hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, kyseistä jäsenvaltiota hyödyttävällä tavalla.
2.  Siirretyt määrärahat on otettava käyttöön sen rahaston tai välineen sääntöjen mukaisesti, johon ne on siirretty.
Tarkistukset 172, 433 ja 434
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa pyynnöissä on esitettävä siirrettävä kokonaismäärä kunkin vuoden osalta rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti ja niihin on liitettävä tarkistettu ohjelma tai tarkistetut ohjelmat, joista määrärahoja on tarkoitus siirtää 19 artiklan mukaisesti, sekä tieto siitä, mihin toiseen rahastoon tai välineeseen määrät siirretään.
3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisissa pyynnöissä on esitettävä siirrettävä kokonaismäärä kunkin vuoden osalta rahastoittain ja tarvittaessa alueluokittain, pyynnöt on perusteltava asianmukaisesti saavutettavan täydentävyyden ja vaikutuksen osalta ja niihin on liitettävä tarkistettu ohjelma tai tarkistetut ohjelmat, joista määrärahoja on tarkoitus siirtää 19 artiklan mukaisesti, sekä tieto siitä, mihin toiseen rahastoon tai välineeseen määrät siirretään.
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
3 otsikko – 1 a luku (uusi)
I a LUKU - Suurhankkeet
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)
21 a artikla
Sisältö
EAKR:stä ja koheesiorahastosta voidaan tukea ohjelman tai ohjelmien osana toimea, johon sisältyy täsmällisen taloudellisen tai teknisen tehtävän suorittamiseksi tarkoitettu yhtenäinen työ-, toimi- tai palvelukokonaisuus, jolla on selvästi määritetyt tavoitteet ja jonka tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 000 euroa, jäljempänä ’suurhanke’. Rahoitusvälineitä ei katsota suurhankkeiksi.
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
21 b artikla (uusi)
21 b artikla
Suurhankkeiden hyväksymiseksi tarvittavat tiedot
Ennen suurhankkeen hyväksymistä hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:
a)  suurhankkeen täytäntöönpanosta vastaava elin ja sen kapasiteetti;
b)  investointia ja sen sijaintia koskeva kuvaus;
c)  kokonaiskustannukset ja tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä;
d)  suoritetut toteutettavuustutkimukset, myös vaihtoehtojen arviointi, ja tulokset;
e)  kustannus-hyötyanalyysi, myös talous- ja rahoitusanalyysi, sekä riskinarviointi;
f)  ympäristövaikutusten arviointi ottaen huomioon ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä selviytymis- ja palautumiskyky katastrofitilanteissa;
g)  suurhankkeen johdonmukaisuus kyseisen ohjelman tai kyseisten ohjelmien asiaankuuluvien toimintalinjojen kanssa ja odotettavissa olevat vaikutukset kyseisten toimintalinjojen erityistavoitteiden saavuttamiseen ja odotettu vaikutus sosioekonomiseen kehitykseen;
h)  rahoitussuunnitelma, jossa eritellään suunnitellut kokonaismäärärahat ja rahastojen, EIP:n ja kaikkien muiden rahoituslähteiden suunniteltu tuki sekä fyysiset ja taloudelliset indikaattorit, joiden avulla seurataan edistymistä ottaen huomioon todetut riskit;
i)  suurhankkeen toteuttamisaikataulu ja, jos täytäntöönpanokauden odotetaan olevan ohjelmakautta pidempi, ne vaiheet, joita varten haetaan rahastojen tukea ohjelmakaudella.
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
21 c artikla (uusi)
21 c artikla
Suurhanketta koskeva päätös
1.  Komissio arvioi suurhankkeen 21 b artiklassa tarkoitettujen tietojen perusteella määrittääkseen, onko hallintoviranomaisen valitsemalle suurhankkeelle pyydetty rahoitusosuus perusteltu. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen valittua suurhanketta koskevan rahoitusosuuden hyväksymisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tiedot on toimitettu 21 b artiklan mukaisesti.
2.  Komission 1 kohdan mukaisen hyväksynnän edellytyksenä on, että ensimmäinen urakkasopimus tehdään, tai kun on kyse julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusrakenteiden puitteissa toteutettavasta toiminnasta, edellytyksenä on, että julkisen yhteisön ja yksityisen sektorin yhteisön välinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimus allekirjoitetaan kolmen vuoden kuluessa hyväksymisestä.
3.  Jos komissio ei hyväksy valitulle suurhankkeelle tarkoitettua rahoitusosuutta, se ilmoittaa päätöksessään perustelunsa tuen epäämiselle.
4.  Edellä 1 kohdan mukaisesti hyväksyttäviksi esitetyt suurhankkeet on sisällytettävä ohjelman suurhankkeiden luetteloon.
5.  Suurhankkeeseen liittyvät menot voidaan sisällyttää maksatushakemukseen 1 kohdassa tarkoitetun hyväksyttäväksi esittämisen jälkeen. Jos komissio ei hyväksy hallintoviranomaisen valitsemaa suurhanketta, jäsenvaltion peruuttamaa hakemusta tai komission hyväksymää päätöstä seuraavaa menoilmoitusta oikaistaan tämän mukaisesti.
(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia mukautuksia liitteeseen V.)
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  muu alueellinen väline sellaisten jäsenvaltion suunnittelemien aloitteiden tukemiseksi, jotka koskevat 4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun toimintapoliittisen tavoitteen mukaisia suunniteltuja investointeja EAKR:ään.
c)  muu alueellinen väline sellaisten jäsenvaltion suunnittelemien aloitteiden tukemiseksi, jotka koskevat 4artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun toimintapoliittisen tavoitteen mukaisia suunniteltuja investointeja.
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)
Jäsenvaltion on varmistettava johdonmukaisuus ja koordinointi, kun paikallisia kehittämisstrategioita rahoitetaan useammasta kuin yhdestä rahastosta.
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  strategian kattama maantieteellinen alue;
a)  strategian kattama maantieteellinen alue, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat yhteydet mukaan lukien;
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  kuvaus kumppaneiden 6 artiklan mukaisesta osallistumisesta strategian laatimiseen ja täytäntöönpanoon.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
2.  Alueellisten strategioiden laadinnan on oltava asiaankuuluvan kaupunki- tai paikallisviranomaisen tai -elimen tai muun alueellisen viranomaisen tai elimen vastuulla.
2.  Alueellisten strategioiden valmistelun ja hyväksymisen on oltava asiaankuuluvan alue- tai paikallisviranomaisen ja muiden julkisten viranomaisten vastuulla. Strategioiden kattamia alueita koskevat valmiit strategia-asiakirjat voidaan päivittää ja niitä voidaan käyttää alueellisia strategioita varten.
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Jos alueelliseen strategiaan ei ole sisällytetty luetteloa tuettavista toimista, asiaankuuluvan kaupunki- tai paikallisviranomaisen tai -elimen tai muun alueellisen viranomaisen tai elimen on valittava toimet tai osallistuttava niiden valintaan.
Jos alueelliseen strategiaan ei ole sisällytetty luetteloa tuettavista toimista, asiaankuuluvan alue- tai paikallisviranomaisen tai -elimen tai muun alueellisen viranomaisen tai elimen on valittava toimet tai osallistuttava niiden valintaan.
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Alueellisia strategioita laatiessaan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on tehtävä yhteistyötä asiasta vastaavien hallintoviranomaisten kanssa kyseisestä ohjelmasta tuettavien toimien soveltamisalan määrittämiseksi.
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta
4.  Kun kaupunki- tai paikallisviranomainen tai -elin tai muu alueellinen viranomainen tai elin hoitaa muita hallintoviranomaisen tehtäviä kuin toimien valintaa, hallintoviranomaisen on nimettävä kyseinen viranomainen välittäväksi elimeksi.
4.  Kun alue- tai paikallisviranomainen tai muu viranomainen tai muu elin hoitaa muita hallintoviranomaisen tehtäviä kuin toimien valintaa, hallintoviranomaisen on nimettävä kyseinen viranomainen välittäväksi elimeksi.
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Valittuja toimia voidaan tukea saman ohjelman useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
1.  Jos 23 artiklan mukaisesti täytäntöönpantavaan strategiaan liittyy investointeja, joita tuetaan yhdestä tai useammasta rahastosta, useammasta kuin yhdestä ohjelmasta tai saman ohjelman useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta, toimet voidaan toteuttaa yhdennettynä alueellisena investointina.
1.  Jos 23 artiklan mukaisesti täytäntöönpantavaan strategiaan liittyy investointeja, joita tuetaan yhdestä tai useammasta kuin yhdestä rahastosta, useammasta kuin yhdestä ohjelmasta tai saman ohjelman useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta, toimet voidaan toteuttaa yhdennettynä alueellisena investointina. Jokaista yhdennettyä alueellista investointia voidaan tarvittaessa täydentää maaseuturahaston tuella.
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Jos alueelliseen strategiaan ei ole sisällytetty luetteloa tuettavista toimista, asiaankuuluvan alueviranomaisen, paikallisviranomaisen tai muun viranomaisen tai elimen on osallistuttava niiden valintaan.
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
1.  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä voidaan tukea EAKR:stä, ESR:stä tai EMKR:stä.
1.  Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on tuettava EAKR:stä, ESR:stä, EMKR:stä ja maaseuturahastosta. Maaseuturahaston puitteissa tällaista kehittämistä on kutsuttava LEADERin paikalliseksi kehittämiseksi.
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  sitä toteuttavat paikalliset toimintaryhmät, jotka muodostuvat paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten etujen edustajista ja joissa yksikään yksittäinen eturyhmä ei hallitse päätöksentekoa;
b)  sitä toteuttavat paikalliset toimintaryhmät, jotka muodostuvat paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten etujen edustajista ja joissa yksikään yksittäinen eturyhmä, julkinen sektori mukaan lukien, ei hallitse päätöksentekoa;
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  se tukee verkostoitumista, innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
d)  se tukee verkostoitumista, alhaalta ylöspäin -lähestymistapoja, esteettömyyttä, innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta
4.  Jos tällaisen strategian täytäntöönpano edellyttää tukea useammasta kuin yhdestä rahastosta, asianomaiset hallintoviranomaiset voivat valita yhden kyseisistä rahastoista päärahastoksi.
4.  Jos tällaisen strategian täytäntöönpano edellyttää tukea useammasta kuin yhdestä rahastosta, asianomaiset hallintoviranomaiset voivat valita yhden kyseisistä rahastoista päärahastoksi. Kustakin rahastosta rahoitettavaien toimenpiteiden ja toimien tyyppi voidaan myös eritellä.
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  strategian tavoitteet, mukaan lukien mitattavissa olevat tulostavoitteet, ja niihin liittyvät suunnitellut toimet;
d)  strategian tavoitteet, mukaan lukien mitattavissa olevat tulostavoitteet, ja niihin liittyvät suunnitellut toimet, jotta vastataan paikallisyhteisön määrittämiin paikallisiin tarpeisiin;
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  rahoitussuunnitelma, mukaan lukien kunkin asianomaisen rahaston ja ohjelman määrärahojen suunniteltu jako.
f)  rahoitussuunnitelma, mukaan lukien kunkin asianomaisen rahaston, myös tarvittaessa maaseuturahaston, ja kunkin ohjelman määrärahojen suunniteltu jako.
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta
4.  Strategian hyväksymispäätöksessä on vahvistettava kunkin rahaston ja ohjelman määrärahat sekä ohjelman tai ohjelmien mukaisiin hallinto- ja valvontatehtäviin liittyvät vastuut.
4.  Strategian hyväksymispäätöksessä on vahvistettava kunkin rahaston ja ohjelman määrärahat sekä ohjelman tai ohjelmien mukaisiin hallinto- ja valvontatehtäviin liittyvät vastuut. Vastaavat kansalliset julkiset rahoitusosuudet on taattava ennalta koko ajanjaksolle.
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta
2.  Hallintoviranomaisten on varmistettava, että paikalliset toimintaryhmät joko valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, joka toimii vetäjänä hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen rakenteeseen.
2.  Hallintoviranomaisten on varmistettava, että paikalliset toimintaryhmät ovat osallistavia ja että ne joko valitsevat ryhmästä yhden kumppanin, joka toimii vetäjänä hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa, tai kuuluvat oikeudellisesti järjestettyyn yhteiseen rakenteeseen yhteisölähtöiseen paikalliseen kehitysstrategiaan liittyvien täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi.
Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  parannetaan paikallisten toimijoiden valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön toimia;
a)  parannetaan paikallisten toimijoiden hallinnollisia valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön toimia;
Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta
5.  Paikallinen toimintaryhmä voi olla tuensaaja, ja se voi panna toimia täytäntöön strategian mukaisesti.
5.  Paikallinen toimintaryhmä voi olla tuensaaja, ja se voi panna toimia täytäntöön strategian mukaisesti kannustaakseen tehtävien erottamista paikallisen toimintaryhmän sisällä.
Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltion on varmistettava, että yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen rahastoista myönnettävä tuki kattaa
1.  Täydentävyyden ja synergioiden takaamiseksi jäsenvaltion on varmistettava, että yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen rahastoista myönnettävä tuki kattaa
Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  valmiuksien kehittämisen ja valmistelevat toimet, joilla tuetaan strategioiden suunnittelua ja tulevaa täytäntöönpanoa;
a)  hallinnollisten valmiuksien kehittämisen ja valmistelevat toimet, joilla tuetaan strategioiden suunnittelua ja tulevaa täytäntöönpanoa;
Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian toiminnan edistämisen, jotta helpotetaan sidosryhmien välistä vaihtoa tietojen saamiseksi ja potentiaalisten tuensaajien tukemiseksi hakemusten valmistelussa;
Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet voivat käsittää erityisesti seuraavat:
a)  hankkeiden valmisteluun ja arviointiin annettava apu;
b)  institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien lisäämiseen myönnettävä tuki rahastojen hallinnoinnin tehokkuuden parantamiseksi;
c)  tutkimukset, jotka liittyvät rahastoja koskevaan komission raportointiin sekä koheesiokertomukseen;
d)  rahastojen analysointiin, hallinnointiin, seurantaan, täytäntöönpanoon ja niitä koskevaan tietojenvaihtoon liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät valvontajärjestelmien sekä teknisen ja hallinnollisen avun täytäntöönpanoon;
e)  rahastojen nykyistä ja tulevaa toimintaa käsittelevät arvioinnit, asiantuntijaraportit, tilastot ja selvitykset, myös yleisluonteiset;
f)  toimet tietojen levittämiseksi, tarvittaessa verkostoitumisen tukemiseksi, erityisesti rahastojen tuella aikaan saatavia tuloksia ja sen tuottamaa lisäarvoa koskevien viestintätoimien toteuttamiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös kolmansien maiden kanssa;
g)  hallinnossa, seurannassa, tarkastuksessa, valvonnassa ja arvioinnissa käytettävien tietokonejärjestelmien käyttöönotto, toiminta ja keskinäiset yhteydet;
h)  toimet arviointimenetelmien ja arviointikäytäntöjä koskevan tiedonvaihdon parantamiseksi;
i)  tarkastuksiin liittyvät toimenpiteet;
j)  toimet investointien suunnittelua, rahoitustarpeita, rahoitusvälineiden valmistelua, suunnittelua ja täytäntöönpanoa, yhteisiä toimintasuunnitelmia ja suurhankkeita koskevien kansallisten ja alueellisten valmiuksien vahvistamiseksi;
k)  hyvien käytäntöjen jakaminen, jotta autetaan jäsenvaltioita parantamaan asianomaisten 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kumppaneiden ja niiden kattojärjestöjen valmiuksia.
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Komissio osoittaa vähintään 15 prosenttia komission aloitteesta annettavaan tekniseen apuun tarkoitetuista resursseista yleisölle suunnatun viestinnän tehostamiseen ja komission aloitteesta toteutettavien viestintätoimien välisen synergian vahvistamiseen laajentamalla tuloksia koskevaa tietopohjaa etenkin tehostamalla tietojen keruuta ja levittämistä, laatimalla arviointeja ja raportteja sekä erityisesti korostamalla rahastojen osuutta kansalaisten elämänlaadun parantamiseen ja lisäämällä rahastojen tuen näkyvyyttä ja tietoisuutta mainitun tuen tuloksista ja sen tuottamasta lisäarvosta. Rahastojen tuen tuloksia ja lisäarvoa koskevia tiedotus-, viestintä- ja näkyvyystoimenpiteitä, joissa erityisesti painotetaan toimia, jatketaan ohjelmien päättämisen jälkeen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Kyseisillä toimenpiteillä täydennetään myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa ulkoista tiedotustoimintaa sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin.
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
2.  Tällaiset toimet voivat kattaa tulevat ja aikaisemmat ohjelmakaudet.
2.  Tällaiset toimet voivat kattaa aikaisemmat ja tulevat ohjelmakaudet.
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jotta vältetään tilanteet, joissa maksut keskeytetään, komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ja alueet, joilla on hallinnollisten valmiuksien puutteesta aiheutuvia noudattamisvaikeuksia, saavat asianmukaista teknistä apua hallinnollisten valmiuksiensa parantamiseen.
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
1.  Rahastoista voidaan jonkin jäsenvaltion aloitteesta tukea toimia, jotka voivat koskea edellisiä tai seuraavia ohjelmakausia ja jotka ovat tarpeen kyseisten rahastojen tehokasta hallinnointia ja käyttöä varten.
1.  Rahastoista voidaan jonkin jäsenvaltion aloitteesta tukea toimia, jotka voivat koskea edellisiä tai seuraavia ohjelmakausia ja jotka ovat tarpeen kyseisten rahastojen tehokasta hallinnointia ja käyttöä ja 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien valmiuksien kehittämistä varten sekä esimerkiksi valmistelun, koulutuksen, hallinnoinnin, seurannan, arvioinnin, näkyvyyden ja viestinnän varmistamiseksi.
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta
3.  Tekninen apu toteutetaan kuhunkin ohjelmaan kuuluvana yhteen yksittäiseen rahastoon liittyvänä toimintalinjana.
3.  Tekninen apu toteutetaan kunkin ohjelman osalta joko yhteen yksittäiseen tai useampaan rahastoon liittyvänä toimintalinjana.
Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Teknisestä avusta korvattava rahaston prosenttiosuus on seuraava:
2.  Teknisestä avusta korvattava rahaston prosenttiosuus voi komission ja jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti ja ottaen huomioon ohjelman rahoitussuunnitelma olla enintään:
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  EAKR:n Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteelle myöntämän tuen sekä koheesiorahaston tuen osalta: 2,5 %;
a)  EAKR:n Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteelle myöntämän tuen sekä koheesiorahaston tuen osalta: 3 %;
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  ESR+:n tuen osalta % ja ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdan mukaisten ohjelmien osalta 5 %;
b)  ESR+:n tuen osalta 5 % ja ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdan mukaisten ohjelmien osalta 6 %;
Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n tuen osalta %.
d)  AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n tuen osalta 7 %.
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Syrjäisimpien alueiden osalta a, b, c alakohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on enintään yhden prosentin korkeampi.
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
Sen lisäksi, mitä 31 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tarjoutua toteuttamaan muita teknisen avun toimia vahvistaakseen jäsenvaltion viranomaisten ja tuensaajien sekä muiden, rahastojen tehokkaan hallinnoinnin ja käytön kannalta tarpeellisten kumppaneiden valmiuksia.
Sen lisäksi, mitä 31 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tarjoutua toteuttamaan muita teknisen avun toimia vahvistaakseen julkisten viranomaisten ja julkisten palvelujen, tuensaajien sekä muiden, rahastojen tehokkaan hallinnoinnin ja käytön kannalta tarpeellisten kumppaneiden institutionaalisia valmiuksia ja tehokkuutta.
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta
Tällaisille toimille tarkoitettu tuki pannaan 89 artiklan mukaisesti täytäntöön rahoituksena, joka ei perustu toimien kustannuksiin.
Tällaisille toimille tarkoitettu tuki pannaan 89 artiklan mukaisesti täytäntöön rahoituksena, joka ei perustu toimien kustannuksiin. Erityisen vapaaehtoisen ohjelman muodossa olevaa teknistä apua voidaan panna täytäntöön joko rahoituksella, joka ei perustu teknisen tuen kustannuksiin, tai korvaamalla välittömät kustannukset.
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltion on perustettava ohjelman toteuttamista seuraava komitea, jäljempänä ’seurantakomitea’, kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltiolle ilmoitettiin ohjelman hyväksymispäätöksestä.
Jäsenvaltion on hallintoviranomaista kuultuaan perustettava ohjelman toteuttamista seuraava komitea, jäljempänä ’seurantakomitea’, kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona jäsenvaltiolle ilmoitettiin ohjelman hyväksymispäätöksestä.
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta
2.  Kukin seurantakomitea vahvistaa oman työjärjestyksensä.
2.  Kukin seurantakomitea vahvistaa oman työjärjestyksensä täydellisen avoimuuden tarve huomioon ottaen.
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan c alakohdan vi alakohtaan] perustuviin ohjelmiin ja niihin liittyvään tekniseen apuun.
5.  Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan xi alakohtaan] perustuviin ohjelmiin ja niihin liittyvään tekniseen apuun.
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltion on määritettävä seurantakomitean kokoonpano ja huolehdittava jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien elinten ja 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien edustajien tasapainoisesta edustuksesta.
Jäsenvaltion on määritettävä seurantakomitean kokoonpano ja huolehdittava jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien elinten ja 6 artiklassa tarkoitettujen kumppanien edustajien tasapainoisesta edustuksesta avoimessa menettelyssä.
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
2.  Komission edustajat osallistuvat seurantakomitean työhön neuvonantajina.
2.  Komission edustajat osallistuvat seurantakomitean työhön valvomalla työskentelyä ja neuvonantajina. EIP:n edustajia voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan seurantakomitean työhön neuvonantajina.
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  AMIF:n, ISF:n ja BMVI:n osalta asiaankuuluvat erillisvirastot osallistuvat seurantakomitean työhön neuvonantajina.
Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)   ehdotuksia, jotka koskevat tuensaajiin sovellettavia yksinkertaistamistoimia;
Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  ongelmia, jotka vaikuttavat ohjelman tuloksellisuuteen, ja toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi;
b)  ongelmia, jotka vaikuttavat ohjelman tuloksellisuuteen, ja toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi, tapauksen mukaan mahdolliset sääntöjenvastaisuudet mukaan luettuina;
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – i alakohta
i)  tilanteen mukaan edistymistä julkisten laitosten ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.
i)  tilanteen mukaan edistymistä julkisten laitosten, kumppanien ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.
Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien vuotuinen tuloksellisuuskertomus ja EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettavien ohjelmien lopullinen tuloksellisuuskertomus;
b)  EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien vuotuinen tuloksellisuuskertomus ja EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuettavien ohjelmien lopullinen tuloksellisuuskertomus;
Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)   muutokset 17 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun luetteloon suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista.
Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Seurantakomitea voi ehdottaa hallintoviranomaiselle tukitoimia koskevia uusia toimintoja.
Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Komission ja kunkin jäsenvaltion välillä järjestetään vuotuinen arviointikokous, jossa tarkastellaan kunkin ohjelman tuloksellisuutta.
Komission ja kunkin jäsenvaltion välillä järjestetään vuotuinen arviointikokous, jossa tarkastellaan kunkin ohjelman tuloksellisuutta. Hallintoviranomaiset on otettava asianmukaisesti mukaan tähän prosessiin.
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta
6.  EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltion on toimitettava vuotuinen tuloksellisuuskertomus rahastokohtaisten asetusten mukaisesti.
6.  EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta jäsenvaltion on toimitettava vuotuinen tuloksellisuuskertomus rahastokohtaisten asetusten mukaisesti.
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Ensimmäisen kerran tiedot on toimitettava 31 päivään tammikuuta 2022 mennessä ja viimeisen kerran 31 päivään tammikuuta 2030 mennessä.
Ensimmäisen kerran tiedot on toimitettava 28 päivään helmikuuta 2022 mennessä ja viimeisen kerran 28 päivään helmikuuta 2030 mennessä.
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdan mukaisten ohjelmien osalta tiedot on toimitettava vuosittain 30 päivään marraskuuta mennessä.
ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdan mukaisten ohjelmien osalta tiedot on toimitettava vuosittain 30 päivään marraskuuta mennessä.
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  valittujen toimien määrä, niiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset, rahastoista osoitettava rahoitusosuus ja tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaiskustannukset tukitoimityypin mukaan jaoteltuina;
a)  vuosittain 31 päivään tammikuuta, 31 päivään maaliskuuta, 31 päivään toukokuuta, 31 päivään heinäkuuta, 30 päivään syyskuuta ja 30 päivään marraskuuta mennessä toimitettavien tietojen yhteydessä valittujen toimien määrä, niiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset, rahastoista osoitettava rahoitusosuus ja tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaiskustannukset tukitoimityypin mukaan jaoteltuina;
Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen toimien osalta ja toimissa saavutetut arvot.
b)  vuosittain ainoastaan 31 päivään toukokuuta ja 30 päivään marraskuuta mennessä toimitettavien tietojen yhteydessä tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen toimien osalta ja toimissa saavutetut arvot.
Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. Kussakin arvioinnissa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja sen tarkoituksena on parantaa ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen laatua.
1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. Kussakin arvioinnissa on arvioitava ohjelman osallistavuutta, syrjimätöntä luonnetta, tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta, näkyvyyttä ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja sen tarkoituksena on parantaa ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen laatua.
Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun arviointiin sisältyy 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimintapoliittisten tavoitteiden mukaisten sosioekonomisten vaikutusten ja rahoitustarpeiden arvioinnin ohjelmien sisällä ja niiden välillä, ja siinä painotetaan kilpailukykyisempää ja älykkäämpää Eurooppaa edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia muutoksia ja paremmin yhteenliitettyä Eurooppaa lisäämällä liikkuvuutta, älykäs ja kestävä liikkuvuus mukaan luettuna, ja tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteenliittämistä. Komissio julkistaa arvioinnin tulokset verkkosivustollaan ja antaa ne tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.
Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
b)  muut asiaankuuluvat kumppanit ja elimet.
b)  muut asiaankuuluvat kumppanit ja elimet, myös alueelliset, paikalliset ja muut viranomaiset sekä talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet.
Tarkistus 236
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta
1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava kuuden kuukauden kuluttua ohjelman hyväksymisestä, että käytettävissä on verkkosivusto, jolla on tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.
1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava kuuden kuukauden kuluttua ohjelman hyväksymisestä, että käytettävissä on verkkosivusto, jolla on tietoa sen vastuulle kuuluvista ohjelmista, kuten ohjelmien tavoitteista, toimista, ehdotuspyyntöjen alustavasta aikataulusta, rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.
Tarkistus 237
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  tuensaajan nimi, kun on kyse oikeushenkilöistä;
a)  tuensaajan ja sopimuspuolen nimi, kun on kyse oikeushenkilöistä;
Tarkistus 240
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  jos tuensaajalla on ammattimainen verkkosivusto tai sosiaalisen median tilejä, esittämällä lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista ja tuomalla esiin unionilta saatava rahoitustuki;
a)  jos tuensaajalla on ammattimainen verkkosivusto ja sosiaalisen median tilejä, esittämällä lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista ja tuomalla esiin unionilta saatava rahoitustuki;
Tarkistus 241
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale
c)  asettamalla tiedotuskyltti näkyvälle paikalle heti, kun toimien fyysinen toteuttaminen alkaa fyysisellä investoinnilla tai laitteiden hankinnalla, seuraavista toimista:
c)  asettamalla pysyvä tiedotuskyltti paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä, heti, kun toimien fyysinen toteuttaminen alkaa fyysisellä investoinnilla tai laitteiden hankinnalla, seuraavista toimista:
Tarkistus 243
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  muiden kuin c alakohdan piiriin kuuluvien toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle vähintään yhden tulostetun julisteen tai elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa annetaan tietoa toimesta ja korostetaan rahastojen tukea;
d)  muiden kuin c alakohdan piiriin kuuluvien toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä, vähintään yhden tulostetun julisteen tai elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa annetaan tietoa toimesta ja korostetaan rahastojen tukea;
Tarkistus 244
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
e a)   asettamalla fyysisen toteuttamisen alkamishetkestä unionin symbolin pysyvästi näkyvälle paikalle, jossa se on yleisön nähtävissä, ja liitteessä VIII vahvistetut tekniset ominaisuudet huomioon ottaen.
Tarkistus 245
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Tätä vaatimusta ei sovelleta toimiin, joita tuetaan ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen mukaisesti.
Tätä vaatimusta ei sovelleta toimiin, joita tuetaan ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen mukaisesti.
Tarkistus 246
Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on käytettävä rahastoista saatavat rahoitusosuudet tuen myöntämiseen tuensaajille avustusten, rahoitusvälineiden tai palkintojen tai niiden yhdistelmien muodossa.
Jäsenvaltioiden on käytettävä rahastoista saatavat rahoitusosuudet tuen myöntämiseen tuensaajille avustusten, rajoitetusti käytettävien rahoitusvälineiden tai palkintojen tai niiden yhdistelmien muodossa.
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 25 prosenttia tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, edellyttäen, että osuus lasketaan 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.
c)  kiinteä prosenttiosuus, joka on enintään 25 prosenttia tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, edellyttäen, että osuus lasketaan 48 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai 48 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.
Tarkistus 248
Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 1 720 tunnilla, kun kyse on kokoaikaisista työntekijöistä, tai 1 720 tunnista lasketulla osa-aikaisuutta vastaavalla määräosuudella, kun kyse on osa-aikaisista työntekijöistä;
a)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset sekä odotettavissa olevat lisäkustannukset, jotta voidaan ottaa huomioon palkankorotusten tai ylennysten kaltaiset tekijät, 1 720 tunnilla, kun kyse on kokoaikaisista työntekijöistä, tai 1 720 tunnista lasketulla osa-aikaisuutta vastaavalla määräosuudella, kun kyse on osa-aikaisista työntekijöistä;
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat kuukausittaiset bruttotyövoimakustannukset asianomaisen henkilön kuukausittaisella työajalla, joka vastaa työsopimuksessa tarkoitettua sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä.
b)  jakamalla viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat kuukausittaiset bruttotyövoimakustannukset sekä odotettavissa olevat lisäkustannukset, jotta voidaan ottaa huomioon palkankorotusten tai ylennysten kaltaiset tekijät, asianomaisen henkilön kuukausittaisella työajalla, joka vastaa työsopimuksessa tarkoitettua sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä.
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta
2.  Rahoitusvälineistä annetaan tukea varojen lopullisille vastaanottajille ainoastaan uusiin investointeihin, joiden odotetaan olevan taloudellisesti kannattavia, tuottavan tuloja tai tuovan säästöjä mutta joihin ei saada riittävästi rahoitusta markkinalähteistä.
2.  Rahoitusvälineistä annetaan tukea varojen lopullisille vastaanottajille ainoastaan uusiin investointeihin, joiden odotetaan olevan taloudellisesti kannattavia, tuottavan tuloja tai tuovan säästöjä mutta joihin ei saada riittävästi rahoitusta markkinalähteistä. Tällainen tuki voidaan kohdentaa sekä aineelliseen että aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin ja myös käyttöpääomaan sovellettavien unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  ohjelmasta rahoitusvälineeseen osoitettavan rahoitusosuuden ehdotettu määrä ja odotettu vipuvaikutus;
a)  ohjelmasta rahoitusvälineeseen osoitettavan rahoitusosuuden ehdotettu määrä ja odotettu vipuvaikutus sekä tähän liittyvät arvioinnit;
Tarkistus 252
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta
5.  Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää avustusten muodossa olevaan täydentävään ohjelmatukeen niin, että ne muodostavat yhden rahoitusvälinettä koskevan toimen yhdessä rahoitussopimuksessa, jolloin kyseistä rahoitusvälinettä toteuttava elin antaa molemmat eri tukimuodot. Tällaiseen rahoitusvälinettä koskevaan toimeen sovelletaan rahoitusvälineisiin sovellettavia sääntöjä.
5.  Rahoitusvälineitä voidaan yhdistää avustusten muodossa olevaan täydentävään ohjelmatukeen niin, että ne muodostavat yhden rahoitusvälinettä koskevan toimen yhdessä rahoitussopimuksessa, jolloin kyseistä rahoitusvälinettä toteuttava elin antaa molemmat eri tukimuodot. Kun avustuksen muodossa olevan ohjelmatuen määrä on rahoitusvälineen muodossa olevan ohjelmatuen määrää pienempi, sovelletaan rahoitusvälineisiin sovellettavia sääntöjä.
Tarkistus 253
Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Hallintoviranomainen valitsee elimen, joka vastaa rahoitusvälineen täytäntöönpanosta.
Hallintoviranomainen valitsee elimen, joka vastaa rahoitusvälineen täytäntöönpanosta joko suoraan tai välillisesti tehtävän sopimuksen välityksellä.
Tarkistus 254
Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Tekemällä suoraan sopimuksen hallintoviranomainen voi antaa täytäntöönpanotehtäviä
a)  EIP:lle;
b)  kansainväliselle rahoituslaitokselle, jossa jäsenvaltio on osakkaana;
c)  ammattimaista rahoitustoimintaa harjoittavaksi oikeushenkilöksi perustetulle julkisomisteiselle pankille tai laitokselle.
Tarkistus 255
Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 7 kohta
7.  Hallintoviranomaisen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 2 kohdan mukaisesti, tai rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 3 kohdan mukaisesti, pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä yhtä kirjanpitokoodia kutakin toimintalinjaa ja kutakin alueluokkaa varten jokaisesta, ohjelmasta osoitetusta rahoitusosuudesta ja erikseen niin 54 artiklassa kuin 56 artiklassa tarkoitetuista varoista.
7.  Hallintoviranomaisen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 2 kohdan mukaisesti, tai rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on, hallinnoidessaan rahoitusvälinettä 3 kohdan mukaisesti, pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä yhtä kirjanpitokoodia kutakin toimintalinjaa ja kutakin alueluokkaa tai maaseuturahaston tukitoimien eri tyyppiä varten jokaisesta, ohjelmasta osoitetusta rahoitusosuudesta ja erikseen niin 54 artiklassa kuin 56 artiklassa tarkoitetuista varoista.
Tarkistus 256
Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.   Vaatimukset, jotka koskevat raportointia rahoitusvälineen käytöstä aiottuihin tarkoituksiin, rajoittuvat hallinnointiviranomaisiin ja rahoituksen välittäjiin.
Tarkistus 257
Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta
2.  Rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta johtuvat korko- ja muut tuotot on käytettävä samaan tavoitteeseen tai samoihin tavoitteisiin kuin rahastoista maksettu alkuperäinen tuki joko saman rahoitusvälineen yhteydessä tai rahoitusvälineen purkamisen seurauksena muiden rahoitusvälineiden tai tukimuotojen yhteydessä tukikelpoisuusajan loppuun asti.
2.  Rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta johtuvat korko- ja muut tuotot on käytettävä samaan tavoitteeseen tai samoihin tavoitteisiin kuin rahastoista maksettu alkuperäinen tuki joko saman rahoitusvälineen yhteydessä tai rahoitusvälineen purkamisen seurauksena muiden rahoitusvälineiden tai tukimuotojen yhteydessä lisäinvestointeihin lopullisiin vastaanottajiin, tai tarvittaessa kattamaan rahastosta rahoitusvälineeseen maksetun rahoitusosuuden nimellisarvon pienenemisen aiheuttamat tappiot, jotka johtuvat negatiivisesta korosta, jos tällaisia tappioita syntyy rahoitusvälineiden käyttöönotosta vastaavien elinten harjoittamasta aktiivisesta varainhallinnasta huolimatta, tukikelpoisuusajan loppuun asti.
Tarkistus 258
Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta
1.  Rahastoista rahoitusvälineisiin osoitettua lopullisiin vastaanottajiin investoitua tukea sekä kaikenlaisia kyseisistä investoinneista johtuvia tuottoja, jotka liittyvät rahastoista saatuun tukeen, voidaan käyttää markkinatalousperiaatteen mukaisesti toimivien sijoittajien eriytettyyn kohteluun jakamalla riskit ja tuotto asianmukaisesti.
1.  Rahastoista rahoitusvälineisiin osoitettua lopullisiin vastaanottajiin investoitua tukea sekä kaikenlaisia kyseisistä investoinneista johtuvia tuottoja, jotka liittyvät rahastoista saatuun tukeen, voidaan käyttää markkinatalousperiaatteen mukaisesti toimivien sijoittajien eriytettyyn kohteluun tai muuhun unionin tuen muotoihin jakamalla riskit ja tuotto asianmukaisesti moitteettoman varainhoidon periaate huomioon ottaen.
Tarkistus 259
Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta
2.  Tällaisen eriytetyn kohtelun taso, joka vahvistetaan joko kilpailuun perustuvan menettelyn tai riippumattoman arvioinnin pohjalta, ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen sellaisten kannustimien luomiseksi, joilla houkutellaan yksityisiä varoja.
2.  Tällaisen eriytetyn kohtelun taso, joka vahvistetaan joko kilpailuun perustuvan menettelyn tai tämän asetuksen 52 artiklan mukaisesti toteutetun ennakkoarvioinnin pohjalta, ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen sellaisten kannustimien luomiseksi, joilla houkutellaan yksityisiä varoja.
Tarkistus 260
Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta
1.  Rahoitusvälineisiin ennen tukikelpoisuusajan päättymistä takaisin maksetut varat, jotka saadaan investoinneista lopullisiin vastaanottajiin tai vakuussopimuksiin varattujen varojen vapautumisesta, mukaan luettuina pääoman takaisinmaksut ja rahastoista maksetusta tuesta johtuvat tulot, on käytettävä uudelleen samaan erityistavoitteeseen tai -tavoitteisiin saman rahoitusvälineen tai muiden rahoitusvälineiden kautta tehtäviin lisäinvestointeihin lopullisiin vastaanottajiin ja tällaisiin lisäinvestointeihin liittyviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin.
1.  Rahoitusvälineisiin ennen tukikelpoisuusajan päättymistä takaisin maksetut varat, jotka saadaan investoinneista lopullisiin vastaanottajiin tai vakuussopimuksiin varattujen varojen vapautumisesta, mukaan luettuina pääoman takaisinmaksut ja rahastoista maksetusta tuesta johtuvat tulot, on käytettävä uudelleen samaan erityistavoitteeseen tai -tavoitteisiin saman rahoitusvälineen tai muiden rahoitusvälineiden kautta tehtäviin lisäinvestointeihin lopullisiin vastaanottajiin ja tällaisiin lisäinvestointeihin liittyviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin moitteettoman varainhoidon periaate huomioon ottaen.
Tarkistus 261
Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Toiminnan tehostamisesta johtuvia säästöjä ei pidetä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuina tuloina. Etenkään energiatehokkuutta lisäävien toimien seurauksena aikaansaadut kustannussäästöt eivät saa johtaa samansuuruisiin vähennyksiin toiminta-avustuksissa.
Tarkistus 262
Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Menoihin voidaan myöntää rahastoista rahoitusosuus, jos ne ovat aiheutuneet tuensaajalle tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuustoimien yksityisen sektorin kumppanille toimien täytäntöönpanosta ja ne on maksettu sen päivän, jona ohjelma esitetään komissiolle, tai 1 päivän tammikuuta 2021, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 31 päivän joulukuuta 2029 välisenä aikana.
Menoihin voidaan myöntää rahastoista rahoitusosuus, jos ne ovat aiheutuneet tuensaajalle tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuustoimien yksityisen sektorin kumppanille toimien täytäntöönpanosta ja ne on maksettu sen päivän, jona ohjelma esitetään komissiolle, tai 1 päivän tammikuuta 2021, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 31 päivän joulukuuta 2030 välisenä aikana.
Tarkistus 263
Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta
4.  Toimi tai sen osa voidaan toteuttaa jäsenvaltion ulkopuolella, myös unionin ulkopuolella, edellyttäen, että toimi auttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamista.
4.  EAKR:n, ESR+:n tai koheesiorahaston mukainen toimi tai sen osa voidaan toteuttaa jäsenvaltion ulkopuolella, myös unionin ulkopuolella, edellyttäen, että toimi kuuluu yhteen Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen (EU) [...] 3 artiklassa määritellyn päämäärän (Interreg) viidestä osa-alueesta ja auttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 264
Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 6 kohta
6.  Toimia ei valita rahastojen tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin ohjelmaan liittyvä rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, onko kaikki asiaankuuluvat maksut maksettu.
6.  Toimia ei valita rahastojen tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin ohjelmaan liittyvä rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, onko kaikki asiaankuuluvat maksut maksettu. Tätä kohtaa ei sovelleta menoihin, jotka liittyvät lisäkustannusten korvaamiseen syrjäisimmillä alueilla EMKR:stä, eikä menoihin, jotka on rahoitettu EAKR:sta tai ESR+:sta syrjäisimmille alueille myönnetyillä erityisillä lisämäärärahoilla.
Tarkistus 265
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  lainojen korot, paitsi korkotuen tai vakuuspalkkiohyvityksen muodossa myönnettyjen avustusten osalta;
a)  lainojen korot, paitsi korkotuen tai vakuuspalkkiohyvityksen muodossa myönnettyjen avustusten osalta tai sellaisen rahoitusvälineeseen maksettavan maksuosuuden osalta, joka johtuu negatiivisesta korosta;
Tarkistus 266
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)   arvonlisävero, jäljempänä ’alv’, lukuun ottamatta toimia, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 5 000 000 euroa.
Poistetaan.
Tarkistus 267
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Arvonlisäveroon, jäljempänä ’alv’, liittyvien toimien tukikelpoisuus määritetään tapauskohtaisesti lukuun ottamatta toimia, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 5 000 000 euroa, ja investointeja ja lopullisten vastaanottajien kustannuksia.
Tarkistus 268
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltio voi lyhentää ensimmäisessä alakohdassa asetetun määräajan kolmeen vuoteen investointien tai pk-yritysten luomien työpaikkojen säilyttämiseksi.
Jäsenvaltio voi lyhentää ensimmäisessä alakohdassa asetetun määräajan kolmeen vuoteen a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pk-yritysten luomien työpaikkojen säilyttämiseksi.
Tarkistus 269
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta
3.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta toimiin, joita koskee tuotannollisen toiminnan lopettaminen sellaisen konkurssin seurauksena, joka ei ole petollinen.
3.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta rahoitusvälineisiin maksettuihin tai niiden maksamiin ohjelman rahoitusosuuksiin eikä toimiin, joita koskee tuotannollisen toiminnan lopettaminen sellaisen konkurssin seurauksena, joka ei ole petollinen.
Tarkistus 270
Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Edellä olevan 1 kohdan d alakohdassa mainitut hallintomaksut ovat suoritusperusteisia. Jos 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut holdingrahastoa ja/tai erityisrahastoja toteuttavat elimet valitaan tekemällä suoraan sopimus, niille maksettaviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin, jotka voidaan ilmoittaa tukikelpoisiksi menoiksi, sovelletaan kynnysarvoa, joka on enintään 5 prosenttia niiden rahoitusosuuksien kokonaismäärästä, jotka ohjelmasta on maksettu lopullisille vastaanottajille lainoina tai oman pääoman ehtoisina tai oman pääoman luonteisina sijoituksina tai jotka on varattu sovitusti vakuussopimuksiin.
Edellä olevan 1 kohdan d alakohdassa mainitut hallintomaksut ovat suoritusperusteisia. Rahoitusvälineiden täytäntöönpanon ensimmäisen kahdentoista kuukauden jakson ajan hallintokustannusten ja -palkkioiden peruskorvaus on tukikelpoinen. Jos 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut holdingrahastoa ja/tai erityisrahastoja toteuttavat elimet valitaan tekemällä suoraan sopimus, niille maksettaviin hallintokustannuksiin ja -maksuihin, jotka voidaan ilmoittaa tukikelpoisiksi menoiksi, sovelletaan kynnysarvoa, joka on enintään 5 prosenttia niiden rahoitusosuuksien kokonaismäärästä, jotka ohjelmasta on maksettu lopullisille vastaanottajille lainoina tai oman pääoman ehtoisina tai oman pääoman luonteisina sijoituksina tai jotka on varattu sovitusti vakuussopimuksiin.
Tarkistus 271
Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Kynnysarvoa ei sovelleta silloin, kun rahoitusvälineitä täytäntöönpanevat elimet valitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä ja kun tarjouskilpailussa vahvistetaan suurempien hallintokustannusten ja -maksujen tarve.
Silloin, kun rahoitusvälineitä täytäntöönpanevat elimet valitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä ja kun tarjouskilpailussa vahvistetaan suurempien hallintokustannusten ja -maksujen tarve, kyseiset kustannukset ja maksut ovat suoritusperusteisia.
Tarkistus 272
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava komissiolle toimitettuun tilitykseen sisältyvien menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen, havaitakseen ja korjatakseen sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien petokset, ja raportoidakseen niistä.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava komissiolle toimitettuun tilitykseen sisältyvien menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet ehkäistäkseen, havaitakseen ja korjatakseen sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien petokset, ja raportoidakseen niistä. Jäsenvaltioiden on tehtävä kattavaa yhteistyötä OLAF:n kanssa.
Tarkistus 273
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava seurantajärjestelmän ja indikaattoreita koskevien tietojen laadusta ja luotettavuudesta.
4.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava seurantajärjestelmän ja indikaattoreita koskevien tietojen laadusta, riippumattomuudesta ja luotettavuudesta.
Tarkistus 274
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelyt rahastoja koskevien valitusten tutkimiseksi tehokkaasti. Niiden on komission pyynnöstä tutkittava komissiolle toimitetut valitukset, jotka kuuluvat niiden ohjelmien soveltamisalaan, ja ilmoitettava komissiolle tutkimusten tuloksista.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelyt rahastoja koskevien valitusten tutkimiseksi tehokkaasti. Näiden järjestelyjen soveltamisala, säännöt ja menettelyt ovat jäsenvaltioiden vastuulla niiden institutionaalisten ja oikeudellisten puitteiden mukaisesti. Niiden on komission pyynnöstä 64 artiklan 4 a kohdan mukaisesti tutkittava komissiolle toimitetut valitukset, jotka kuuluvat niiden ohjelmien soveltamisalaan, ja ilmoitettava komissiolle tutkimusten tuloksista.
Tarkistus 275
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuensaajien ja ohjelmasta vastaavien viranomaisten välinen tiedonvaihto hoidetaan kokonaisuudessaan sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla liitteen XII mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuensaajien ja ohjelmasta vastaavien viranomaisten välinen tiedonvaihto hoidetaan kokonaisuudessaan käyttäjäystävällisten sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla liitteen XII mukaisesti.
Tarkistus 276
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 7 kohta – 2 alakohta
EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.
EMKR:stä, AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä tuettavien ohjelmien osalta ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.
Tarkistus 277
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 7 kohta – 3 alakohta
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohtaan] perustuviin ohjelmiin.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta ESR+-asetuksen [4 artiklan 1 kohdan xi alakohtaan] perustuviin ohjelmiin.
Tarkistus 278
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 11 kohta
(11)  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistettavaa mallia on käytettävä, kun sääntöjenvastaisuuksista ilmoitetaan noudattaen 109 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän artiklan täytäntöönpanolle.
11.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistettavaa mallia on käytettävä, kun sääntöjenvastaisuuksista ilmoitetaan noudattaen 109 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset ja säännöt tämän artiklan täytäntöönpanolle.
Tarkistus 279
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Komissio varmistaa, että jäsenvaltioilla on tämän asetuksen mukaiset hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ja että nämä järjestelmät toimivat tehokkaasti ohjelmien toteuttamisen ajan. Komissio laatii tarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman, joiden on perustuttava riskinarviointiin.
Komissio varmistaa, että jäsenvaltioilla on tämän asetuksen mukaiset hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ja että nämä järjestelmät toimivat vaikuttavasti ja tehokkaasti ohjelmien toteuttamisen ajan. Komissio laatii kaikille jäsenvaltioille tarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman, joiden on perustuttava riskinarviointiin.
Tarkistus 280
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta
2.  Komissio tekee tarkastuksia enintään kolmen kalenterivuoden ajan sen jälkeen, kun tilit, joihin asianomaiset menot sisältyivät, on hyväksytty. Tätä määräaikaa ei sovelleta toimiin, joiden osalta epäillään petosta.
2.  Komissio tekee tarkastuksia enintään kahden kalenterivuoden ajan sen jälkeen, kun tilit, joihin asianomaiset menot sisältyivät, on hyväksytty. Tätä määräaikaa ei sovelleta toimiin, joiden osalta epäillään petosta.
Tarkistus 281
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  Komissio ilmoittaa ohjelmasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksesta vähintään 12 työpäivää aikaisemmin lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia. Jäsenvaltion virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat osallistua näihin tarkastuksiin.
a)  Komissio ilmoittaa ohjelmasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksesta vähintään 15 työpäivää aikaisemmin lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia. Jäsenvaltion virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat osallistua näihin tarkastuksiin.
Tarkistus 282
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  Komissio toimittaa alustavat tarkastushavainnot jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään 3 kuukautta tarkastuksen viimeisen päivän jälkeen.
c)  Komissio toimittaa alustavat tarkastushavainnot jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään kaksi kuukautta tarkastuksen viimeisen päivän jälkeen.
Tarkistus 283
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  Komissio toimittaa tarkastuskertomuksen vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään kuukauden kuluttua päivästä, jona se on saanut jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta kattavan vastauksen alustaviin tarkastushavaintoihin.
d)  Komissio toimittaa tarkastuskertomuksen vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä viimeistään kahden kuukauden kuluttua päivästä, jona se on saanut jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta kattavan vastauksen alustaviin tarkastushavaintoihin. Jäsenvaltion vastaus katsotaan täydelliseksi, jos komissio ei ole kahden kuukauden kuluessa ilmoittanut puuttuvista asiakirjoista.
Tarkistus 284
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Komissio voi pidentää edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja kolmella kuukaudella.
Komissio voi pidentää edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja kahdella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.
Tarkistus 285
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Komissio tarjoaa valitustenkäsittelyjärjestelmän, joka on kansalaisten ja sidosryhmien saatavilla ohjelmien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan 6 kohdan soveltamista.
Tarkistus 286
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta
2.  Tarkastusviranomaisen on oltava julkinen viranomainen, joka on toiminnallisesti riippumaton tarkastuksen kohteista.
2.  Tarkastusviranomaisen on oltava julkinen viranomainen, joka on toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomaisesta ja elimistä tai yksiköistä, joille on annettu tai delegoitu tehtäviä.
Tarkistus 287
Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  kirjata ja tallentaa sähköiseen järjestelmään kustakin toimesta tiedot, joita tarvitaan seurantaa, arviointia, varainhoitoa, varmennuksia ja tarkastuksia varten, ja varmistaa tietojen turvallisuus, eheys ja luottamuksellisuus ja tietojen käyttäjien todentaminen.
e)  kirjata ja tallentaa sähköisiin järjestelmiin kustakin toimesta tiedot, joita tarvitaan seurantaa, arviointia, varainhoitoa, varmennuksia ja tarkastuksia varten, ja varmistaa tietojen turvallisuus, eheys ja luottamuksellisuus ja tietojen käyttäjien todentaminen.
Tarkistus 288
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Hallintoviranomaisen on vahvistettava toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.
Hallintoviranomaisen on vahvistettava toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan esteettömyys vammaisille henkilöille ja sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.
Tarkistus 289
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  varmistettava, että valitut toimet ovat ohjelman mukaisia ja että niillä edistetään tuloksellisesti ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista;
a)  varmistettava, että valitut toimet ovat kestäviä ja ohjelman sekä alueellisten strategioiden mukaisia ja että niillä edistetään tuloksellisesti ohjelman erityistavoitteiden saavuttamista;
Tarkistus 290
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)  varmistettava, että valituissa toimissa käytetyllä tuen määrällä ja toteutetuilla toimilla saavutetaan tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla;
c)  varmistettava, että valituissa toimissa käytetyllä tuen määrällä ja toteutetuilla toimilla saavutetaan tavoitteet asianmukaisella tavalla;
Tarkistus 291
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – e alakohta
e)  varmistettava, että valituille toimille, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU48 soveltamisalaan, tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai seulontamenettely mainitussa direktiivissä, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/52/EU49, vahvistettujen vaatimusten pohjalta;
e)  varmistettava, että valituille toimille, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU48 soveltamisalaan, tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai seulontamenettely ja että vaihtoehtojen arviointi ja kattava julkinen kuuleminen on otettu asianmukaisesti huomioon mainitussa direktiivissä, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/52/EU49, vahvistettujen vaatimusten pohjalta;
_________________
_________________
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (EUVL L 124, 25.4.2014, s. 1).
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (EUVL L 124, 25.4.2014, s. 1).
Tarkistus 292
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – f alakohta
f)  tarkistettava, että sovellettavaa lainsäädäntöä on noudatettu, mikäli toimet ovat alkaneet ennen kuin rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle;
f)  varmistettava, että sovellettavaa lainsäädäntöä on noudatettu, mikäli toimet ovat alkaneet ennen kuin rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle;
Tarkistus 293
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – j alakohta
j)  huolehdittava sellaisten infrastruktuuri-investointien ilmastokestävyyden varmistamisesta, joiden odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta.
j)  huolehdittava ennen investointipäätösten tekemistä sellaisten infrastruktuuri-investointien ilmastokestävyyden varmistamisesta, joiden odotettu elinkaari on vähintään viisi vuotta, sekä energiatehokkuus etusijalle -periaatteen noudattamisesta.
Tarkistus 294
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Hallintoviranomainen voi myös asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa päättää käyttää enintään viisi prosenttia ohjelmalle EAKR:stä tai ESR+:sta osoitetuista määrärahoista jäsenvaltiossa toteutettaviin, Euroopan horisontti -ohjelman tukikelpoisiin erityishankkeisiin, toisessa vaiheessa valitut hankkeet mukaan luettuina, mikäli kyseisillä erityishankkeilla myötävaikutetaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa.
Tarkistus 295
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 6 kohta
6.  Jos hallintoviranomainen valitsee strategisesti tärkeän toimen, sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja annettava sille kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä toimesta.
6.  Jos hallintoviranomainen valitsee strategisesti tärkeän toimen, sen on ilmoitettava tästä komissiolle kuukauden kuluessa ja annettava sille kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä toimesta, kustannus-hyötyanalyysi mukaan luettuna.
Tarkistus 296
Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  varmistaa, että tuensaaja saa erääntyneen määrän täysimääräisenä ja viimeistään 90 päivän kuluttua päivästä, jona tuensaaja on esittänyt maksatushakemuksen, edellyttäen, että varoja on käytettävissä;
b)  varmistaa ennakko- ja välimaksujen osalta, että tuensaaja saa todennettujen menojen erääntyneen määrän täysimääräisenä ja viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona tuensaaja on esittänyt maksatushakemuksen;
Tarkistus 297
Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  maksatushakemusten laatiminen ja toimittaminen komissiolle 85 ja 86 artiklan mukaisesti;
a)  maksatushakemusten laatiminen ja toimittaminen komissiolle 85 ja 86 artiklan mukaisesti ja tarkastusviranomaisen tekemien tai sen vastuulla tehtyjen tarkastusten tulosten huomioon ottaminen;
Tarkistus 298
Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  tilityksen laatiminen 92 artiklan mukaisesti ja kaikkia tilityksen osatekijöitä koskevien tietojen säilyttäminen sähköisessä järjestelmässä;
b)  tilityksen laatiminen ja esittäminen, täydellisyyden, täsmällisyyden ja oikeellisuuden vahvistaminen 92 artiklan mukaisesti ja kaikkia tilityksen osatekijöitä koskevien tietojen säilyttäminen sähköisessä järjestelmässä;
Tarkistus 299
Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.   Tarkastus toimitetaan noudattaen tarkastettua tointa koskevan sopimuksen aikaan sovellettua standardia, paitsi jos uudet standardit ovat tuensaajan kannalta suotuisammat.
Tarkistus 300
Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 6 b kohta (uusi)
6 b.   Sellaisen sääntöjenvastaisuuden havaitseminen osana toimea koskevaa tarkastusta, joka johtaa taloudelliseen seuraamukseen, ei voi johtaa siihen, että valvonnan soveltamisala tai rahoitusoikaisut ulotetaan koskemaan muita kuin tarkastettujen menojen tilivuoden kattamia menoja.
Tarkistus 301
Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta
1.  Tarkastusviranomaisen on laadittava riskinarviointiin perustuva tarkastusstrategia, jossa otetaan huomioon 63 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu hallinnointi- ja valvontajärjestelmän kuvaus ja joka kattaa järjestelmätarkastukset ja toimien tarkastukset. Tarkastusstrategiaan on sisällyttävä juuri nimettyjen hallintoviranomaisten ja kirjanpitotoiminnosta vastaavien viranomaisten järjestelmätarkastuksia, jotka on toteutettava yhdeksän kuukauden kuluessa viranomaisten ensimmäisestä toimintavuodesta. Tarkastusstrategia on laadittava liitteessä XVIII esitetyn mallin mukaisesti, ja sitä on päivitettävä vuosittain sen jälkeen, kun ensimmäinen vuotuinen valvontakertomus ja tarkastuslausunto on toimitettu komissiolle. Se voi kattaa yhden tai useamman ohjelman.
1.  Tarkastusviranomaisen on laadittava hallintoviranomaista kuultuaan riskinarviointiin perustuva tarkastusstrategia, jossa otetaan huomioon 63 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu hallinnointi- ja valvontajärjestelmän kuvaus ja joka kattaa järjestelmätarkastukset ja toimien tarkastukset. Tarkastusstrategiaan on sisällyttävä juuri nimettyjen hallintoviranomaisten ja kirjanpitotoiminnosta vastaavien viranomaisten järjestelmätarkastuksia. Tarkastus on toteutettava yhdeksän kuukauden kuluessa viranomaisten ensimmäisestä toimintavuodesta. Tarkastusstrategia on laadittava liitteessä XVIII esitetyn mallin mukaisesti, ja sitä on päivitettävä vuosittain sen jälkeen, kun ensimmäinen vuotuinen valvontakertomus ja tarkastuslausunto on toimitettu komissiolle. Se voi kattaa yhden tai useamman ohjelman. Tarkastusviranomainen voi tarkastusstrategiassa määrittää rajan yhden tilin tarkastuksille.
Tarkistus 302
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jos komissio ja jäsenvaltio ovat tarkastushavainnoista eri mieltä, on käytettävä riitojenratkaisumenettelyä.
Tarkistus 303
Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission ja tarkastusviranomaisten on ensin käytettävä kaikkia 66 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä olevia tietoja, mukaan lukien hallinnon tarkastusten tuloksia, ja pyydettävä ja saatava tuensaajilta lisää asiakirjoja ja tarkastusevidenssiä ainoastaan, jos tämä on niiden ammatillisen harkinnan perusteella tarpeen hyvin perusteltujen tarkastuspäätelmien tueksi.
Komission ja tarkastusviranomaisten on ensin käytettävä kaikkia 66 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa sähköisissä järjestelmissä olevia tietoja, mukaan lukien hallinnon tarkastusten tuloksia, ja pyydettävä ja saatava tuensaajilta lisää asiakirjoja ja tarkastusevidenssiä ainoastaan, jos tämä on niiden ammatillisen harkinnan perusteella tarpeen hyvin perusteltujen tarkastuspäätelmien tueksi.
Tarkistus 304
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta
1.  Hallintoviranomaisen on tehtävä paikalla hallinnon tarkastuksia 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti ainoastaan rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla.
1.  Hallintoviranomaisen on tehtävä paikalla hallinnon tarkastuksia 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti ainoastaan rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla. Jos rahoitusväline toimittaa valvontakertomuksia maksatushakemuksen tueksi, hallintoviranomaisen ei tarvitse tehdä paikalla hallinnon tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamista.
Tarkistus 305
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
EIP:n tai sellaisten muiden kansainvälisen rahoituslaitosten, joissa jäsenvaltio on osakkaana, on kuitenkin toimitettava hallintoviranomaiselle valvontakertomuksia maksatushakemusten tueksi.
EIP:n tai sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, joissa jäsenvaltio on osakkaana, on kuitenkin toimitettava hallintoviranomaiselle valvontakertomuksia maksatushakemusten tueksi.
Tarkistus 306
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 kohta
3.  Tarkastusviranomaisen on suoritettava järjestelmätarkastuksia ja toimien tarkastuksia 71, 73 tai 77 artiklan mukaisesti rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla.
3.  Tarkastusviranomaisen on suoritettava järjestelmätarkastuksia ja toimien tarkastuksia 71, 73 tai 77 artiklan mukaisesti rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja, kun on kyse takuurahastoista, uusia lainoja myöntävien elinten tasolla. Jos rahoitusväline toimittaa tarkastusviranomaiselle vuotuisen tarkastuskertomuksen, jonka sen ulkopuoliset tarkastajat laativat ennen kunkin kalenterivuoden loppua ja joka kattaa liitteessä XVII esitetyt osatekijät, tarkastusviranomainen voi päättää olla toimittamatta muita tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamista.
Tarkistus 307
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Takuurahastojen tapauksessa ohjelmien tarkastamisesta vastaavat elimet voivat suorittaa varmennuksia tai tarkastuksia uusia lainoja myöntäville elimille vain, kun toinen tai molemmat seuraavista tilanteista toteutuvat:
a)  tositteita, joissa esitetään näyttö rahoitusvälineen tuesta lopullisille tuensaajille, ei ole saatavilla hallintoviranomaisen tasolla tai rahoitusvälineitä täytäntöön panevien elinten tasolla;
b)  on näyttöä siitä, että hallintoviranomaisen tai rahoitusvälineitä täytäntöön panevien elinten tasolla saatavilla olevat asiakirjat eivät anna todenmukaista ja tarkkaa tietoa annetusta tuesta.
Tarkistus 308
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta
1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki rahastoista tuettuun toimeen liittyvät asiakirjatodisteet säilytetään asianmukaisella tasolla viiden vuoden ajan sen vuoden joulukuun 31 päivästä, jona hallintoviranomainen suorittaa viimeisen maksun tuensaajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista.
1.  Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki rahastoista tuettuun toimeen liittyvät asiakirjatodisteet säilytetään asianmukaisella tasolla kolmen vuoden ajan sen vuoden joulukuun 31 päivästä, jona hallintoviranomainen suorittaa viimeisen maksun tuensaajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista.
Tarkistus 309
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Asiakirjojen säilytysaikaa voidaan lyhentää hallintoviranomaisen päätöksellä oikeassa suhteessa tuensaajien riskiprofiiliin ja kokoon.
Tarkistus 310
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Ennakkomaksut maksetaan kunkin rahaston osalta vuotuisina erinä ennen kunkin vuoden heinäkuun 1 päivää edellyttäen, että käytettävissä on riittävästi varoja, seuraavasti:
Ennakkomaksut maksetaan kunkin rahaston osalta vuotuisina erinä ennen kunkin vuoden heinäkuun 1 päivää seuraavasti:
Tarkistus 311
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  2022: 0,5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Tarkistus 312
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  2023: 0,5 %;
c)  2023: 1 %;
Tarkistus 313
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  2024: 0,5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Tarkistus 314
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta
e)  2025: 0,5 %;
e)  2025: 2 %;
Tarkistus 315
Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta
f)  2026: 0,5 %
f)  2026: 2 %
Tarkistus 316
Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  edellä olevan 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketun teknisen tuen määrä;
b)  edellä olevan 31 artiklan mukaisesti lasketun teknisen tuen määrä;
Tarkistus 317
Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)   maksatushakemukseen voi sisältyä valtiontuen osalta tuen myöntävän tahon tuensaajalle maksamia ennakoita seuraavin, kumulatiivisin edellytyksin: ennakoilla on pankin myöntämä tai vastaava takuu, niiden määrä ei ole yli 40:ä prosenttia tuensaajalle tiettyyn toimeen myönnettävän tuen kokonaismäärästä, ne katetaan tuensaajien maksamilla menoilla ja niiden tueksi esitetään maksukuitit kolmen vuoden kuluessa.
Tarkistus 318
Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta
1.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, liitteen XIX mukaisesti toimitettujen maksatushakemusten on sisällettävä 62 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut hallintoviranomaisen lopullisille vastaanottajille maksamat kokonaismäärät tai, jos on kyse vakuuksista, hallintoviranomaisen vakuussopimusten mukaisesti varaamat määrät.
1.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti, liitteen XIX mukaisesti toimitettujen maksatushakemusten on sisällettävä 62 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut hallintoviranomaisen lopullisille vastaanottajille maksamat kokonaismäärät tai, jos on kyse vakuuksista, hallintoviranomaisen vakuussopimusten mukaisesti varaamat määrät.
Tarkistus 319
Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti, maksatushakemukset, joihin sisältyy rahoitusvälineiden menoja, on toimitettava seuraavien edellytysten mukaisesti:
2.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, maksatushakemukset, joihin sisältyy rahoitusvälineiden menoja, on toimitettava seuraavien edellytysten mukaisesti:
Tarkistus 320
Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta
1.  Komissio suorittaa välimaksut käytettävissä olevien varojen rajoissa viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona se on vastaanottanut maksatushakemuksen.
1.  Komissio suorittaa välimaksut viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona se on vastaanottanut maksatushakemuksen.
Tarkistus 321
Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  on näyttöä vakavasta puutteesta, jonka osalta ei ole toteutettu korjaavia toimenpiteitä;
a)  on luotettavaa näyttöä vakavasta puutteesta, jonka osalta ei ole toteutettu korjaavia toimenpiteitä;
Tarkistus 322
Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimia 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 323
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta
1.  Komissio vapauttaa kaikki sellaiset ohjelman määrät, joita ole käytetty ennakkomaksuihin 84 artiklan mukaisesti tai joista ei ole toimitettu 85 ja 86 artiklan mukaisesti maksatushakemusta viimeistään vuosia 2021–2026 koskevien talousarviositoumusten tekovuotta seuraavan toisen kalenterivuoden joulukuun 26 päivänä.
1.  Komissio vapauttaa kaikki sellaiset ohjelman määrät, joita ole käytetty ennakkomaksuihin 84 artiklan mukaisesti tai joista ei ole toimitettu 85 ja 86 artiklan mukaisesti maksatushakemusta viimeistään vuosia 2021–2026 koskevien talousarviositoumusten tekovuotta seuraavan kolmannen kalenterivuoden joulukuun 31 päivänä.
Tarkistus 324
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta
2.   Ennakkomaksuilla tai maksatushakemuksilla 1 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä katettava määrä vuoden 2021 talousarviositoumuksen osalta on 60 prosenttia kyseisestä sitoumuksesta. Vuoden 2021 talousarviositoumuksesta 10 prosenttia lisätään kunkin vuoden talousarviositoumukseen vuosina 2022–2025 katettavien määrien laskemiseksi.
Poistetaan.
Tarkistus 325
Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 3 kohta
3.  Se osa sitoumuksista, joka on edelleen avoinna 31 päivänä joulukuuta 2029, vapautetaan, jos ESR+:sta, EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuetuista ohjelmista ei ole toimitettu komissiolle varmuuden saamiseksi toimitettavia asiakirjoja ja lopullista tuloksellisuuskertomusta 38 artiklan 1 kohdassa asetettuun määräaikaan mennessä.
3.  Se osa sitoumuksista, joka on edelleen avoinna 31 päivänä joulukuuta 2030, vapautetaan, jos ESR+:sta, EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuetuista ohjelmista ei ole toimitettu komissiolle varmuuden saamiseksi toimitettavia asiakirjoja ja lopullista tuloksellisuuskertomusta 38 artiklan 1 kohdassa asetettuun määräaikaan mennessä.
Tarkistus 326
Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a)  ei ole ollut mahdollista esittää maksatushakemusta ajoissa vuosia 2021–2027 koskevan oikeudellisen ja hallinnollisen kehyksen vahvistamisessa unionin tasolla esiintyneiden viivästysten takia.
Tarkistus 327
Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiolla on yksi kuukausi aikaa hyväksyä vapautettava määrä tai esittää huomautuksensa.
2.  Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä vapautettava määrä tai esittää huomautuksensa.
Tarkistus 328
Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta
1.  EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta kaikilla alueilla, jotka vastaavat asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 868/2014, vahvistetun yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 2-tasoa, jäljempänä ’NUTS 2 -alueet’.
1.  EAKR:stä, ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta kaikilla alueilla, jotka vastaavat asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2016/2066, vahvistetun yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 2-tasoa, jäljempänä ’NUTS 2 -alueet’.
Tarkistus 329
Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat määrärahat ovat 330 624 388 630 euroa vuoden 2018 hintoina.
Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevat määrärahat ovat 378 097 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina.
(Tarkistuksella pyritään palauttamaan kaudella 2014–2020 käytettävissä ollutta määrää vastaava määrä sekä tarvittavat lisäykset vuosien 2021-2027 monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan mukaisesti. Tarkistuksen hyväksyminen edellyttää vastaavia mukautuksia liitteessä XXII esitettyihin laskelmiin.)
Tarkistus 330
Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa vahvistetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen osoitettavien kokonaismäärärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja alueluokittain sekä luettelo tukikelpoisista alueista liitteessä XXII vahvistettujen menetelmien mukaisesti.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa vahvistetaan Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen osoitettavien kokonaismäärärahojen vuosijakauma jäsenvaltioittain ja alueluokittain sekä luettelo tukikelpoisista alueista liitteessä XXII vahvistettujen menetelmien mukaisesti. Rahastojen kokonaismäärärahojen olisi oltava kansallisella tasolla vähintään 76 prosenttia kullekin jäsenvaltiolle tai alueelle vuosina 2014–2020 osoitetusta talousarviosta.
Tarkistus 429
Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Rahoitus on säilytettävä vuosien 2014–2020 määrärahojen tasolla sellaisten alueiden osalta, joiden luokitusta on laskettu kaudeksi 2021–2027, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisten määrärahojen jakoa.
Tarkistus 331
Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Koska koheesiorahaston rahoituksella on erityinen merkitys rajatylittävälle ja valtioiden väliselle yhteistyölle ja syrjäisimmille alueille, kyseisen rahoituksen tukikelpoisuusperusteiden ei pitäisi olla yhtään epäedullisempia kuin kaudella 2014–2020 ja siinä olisi varmistettava nykyisten ohjelmien mahdollisimman hyvä jatkuvuus.
(Tämä tarkistus edellyttää vastaavia mukautuksia liitteessä XXII esitettyihin laskelmiin.)
Tarkistus 332
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 97,5 prosenttia kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 322 194 388 630 euroa), ja ne kohdennetaan seuraavasti:
1.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 97 prosenttia kokonaismäärärahoista eli yhteensä 366 754 000 000 euroa (vuoden 2018 hintoina). Tästä määrästä 5 900 000 000 euroa ESR+:n varoja osoitetaan lapsitakuun rahoittamiseen. Jäljelle jäävä 360 854 000 000 euron määrä (vuoden 2018 hintoina) kohdennetaan seuraavasti:
Tarkistus 333
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  61,6 prosenttia (eli yhteensä 198 621 593 157 euroa) vähemmän kehittyneille alueille;
a)  61,6 prosenttia (eli yhteensä 222 453 894 000 euroa) vähemmän kehittyneille alueille;
Tarkistus 334
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  14,3 prosenttia (eli yhteensä 45 934 516 595 euroa) siirtymäalueille;
b)  14,3 prosenttia (eli yhteensä 51 446 129 000 euroa) siirtymäalueille;
Tarkistus 335
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  10,8 prosenttia (eli yhteensä 34 842 689 000 euroa) kehittyneemmille alueille;
c)  10,8 prosenttia (eli yhteensä 39 023 410 000 euroa) kehittyneemmille alueille;
Tarkistus 336
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  12,8 prosenttia (eli yhteensä 41 348 556 877 euroa) koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille;
d)  12,8 prosenttia (eli yhteensä 46 309 907 000 euroa) koheesiorahastosta tukea saaville jäsenvaltioille;
Tarkistus 337
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  0,4 prosenttia (eli yhteensä 1 447 034 001 euroa) lisärahoituksena SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja sellaisille NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt kriteerit.
e)  0,4prosenttia (eli yhteensä 1 620 660 000 euroa) lisärahoituksena SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja sellaisille NUTS 2 -alueille, jotka täyttävät vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevassa 2 artiklassa määrätyt kriteerit.
Tarkistus 338
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
ESR+:aa varten käytettävissä olevat Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahat ovat 88 646 194 590 euroa.
ESR+:aa varten käytettävissä olevat määrärahat ovat 28,8 prosenttia Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen määrärahoista (eli 105 686 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina). Määrään eivät sisälly työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan toimintalohkon määrärahat.
Tarkistus 339
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Edellä olevassa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta syrjäisimpien alueiden lisärahoituksesta on osoitettava ESR+:aan 376 928 934 euroa.
Edellä olevassa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta syrjäisimpien alueiden lisärahoituksesta ESR+:aan osoitettavan määrän on vastattava 0,4:ää prosenttia ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista määrärahoista (eli 424 296 054:ää euroa vuoden 2018 hintoina).
Tarkistus 340
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineelle siirrettävä tuki on 10 000 000 000 euroa. Se käytetään liikenteen infrastruktuurihankkeisiin ainoastaan sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka voivat saada tukea koheesiorahastosta, julkaisemalla erityisiä ehdotuspyyntöjä asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.
Koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineelle siirrettävä tuki on 4 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina. Se käytetään liikenteen infrastruktuurihankkeisiin ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja alueiden infrastruktuuri-investointitarpeet ainoastaan sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka voivat saada tukea koheesiorahastosta, julkaisemalla erityisiä ehdotuspyyntöjä asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.
Tarkistus 341
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 5 alakohta
Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirretystä määrästä 30 prosenttia on heti siirtämisen jälkeen kaikkien niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka voivat saada rahoitusta koheesiorahastosta, liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamista varten asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 342
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 4 kohta – 6 alakohta
Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] sääntöjä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa on 31 päivään joulukuuta 2023 asti noudatettava koheesiorahastomäärärahojen kansallista jakoa Verkkojen Eurooppa -välineeseen siirretyn määrän 70 prosentin osuuden osalta.
Liikennealaan sovellettavia asetuksen (EU) [Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun uuden asetuksen numero] sääntöjä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin erityisiin ehdotuspyyntöihin. Rahoituskelpoisten hankkeiden valinnassa on 31 päivään joulukuuta 2023 asti noudatettava koheesiorahastomäärärahojen kansallista jakoa.
Tarkistus 343
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 5 kohta
5.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista määrärahoista 500 000 000 euroa osoitetaan eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.
5.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista määrärahoista 560 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina osoitetaan eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.
Tarkistus 344
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 6 kohta
6.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista ESR+:n määrärahoista 175 000 000 euroa osoitetaan innovatiivisia ratkaisuja edistävään valtioiden väliseen yhteistyöhön, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.
6.  Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta varten tarkoitetuista ESR+:n määrärahoista 196 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina osoitetaan innovatiivisia ratkaisuja edistävään valtioiden väliseen yhteistyöhön, ja komissio hallinnoi kyseisiä määrärahoja suoraan tai välillisesti.
Tarkistus 345
Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 7 kohta
7.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 2,5 prosenttia talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista rahastojen kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 8 430 000 000 euroa).
7.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 3 prosenttia talousarviositoumuksiin kaudella 2021–2027 käytettävissä olevista rahastojen kokonaismäärärahoista (eli yhteensä 11 343 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina).
Tarkistus 346
Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  enintään 15 prosenttia vähemmän kehittyneiden alueiden kokonaismäärärahoista siirretään siirtymäalueille tai kehittyneemmille alueille ja siirtymäalueilta kehittyneemmille alueille;
a)  enintään 5 prosenttia vähemmän kehittyneiden alueiden kokonaismäärärahoista siirretään siirtymäalueille tai kehittyneemmille alueille ja siirtymäalueilta kehittyneemmille alueille;
Tarkistus 347
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  70 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;
a)  85 prosenttia, kun kyse on vähemmän kehittyneistä alueista;
Tarkistus 348
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  55 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;
b)  65 prosenttia, kun kyse on siirtymäalueista;
Tarkistukset 349 ja 447
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  40 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista.
c)  50 prosenttia, kun kyse on kehittyneemmistä alueista.
Tarkistus 350
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Edellä olevassa a alakohdassa vahvistettuja yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan myös syrjäisimpiin alueisiin.
Edellä olevassa a alakohdassa vahvistettuja yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan myös syrjäisimpiin alueisiin ja syrjäisimmille alueille myönnettävään lisärahoitukseen.
Tarkistus 351
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.
Koheesiorahaston toimintalinjakohtainen yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia.
Tarkistus 352
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta – 4 alakohta
ESR+-asetuksessa voidaan vahvistaa suurempia yhteisrahoitusosuuksia toimintalinjoille, joilla tuetaan innovatiivisia toimia kyseisen asetuksen [14] artiklan mukaisesti.
ESR+-asetuksessa voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa vahvistaa suurempia, enintään 90 prosentin yhteisrahoitusosuuksia toimintalinjoille, joilla tuetaan innovatiivisia toimia kyseisen asetuksen [13] artiklan ja [4 artiklan 1 kohdan x] ja [xi] alakohdan mukaisesti, sekä ohjelmille, joilla käsitellään aineellista puutetta kyseisen asetuksen [9] artiklan mukaisesti ja nuorisotyöttömyyttä [10] artiklan mukaisesti sekä tuetaan eurooppalaista lapsitakuuta [10 a] artiklan mukaisesti ja valtioiden välistä yhteistyötä [11 b] artiklan mukaisesti.
Tarkistus 353
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.
Interreg-ohjelmien yhteisrahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia.
Tarkistus 453
Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jäsenvaltiot voisivat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pyytää nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa lisää joustoa sellaisten julkisten tai vastaavien rakenteellisten menojen osalta, joita julkishallinto tukee yhteisrahoittamalla investointeja osana Euroopan rakenne- ja investointirahastoja. Komissio arvioi huolellisesti asiaa koskevan pyynnön, kun se määrittää vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän tai korjaavan osion mukaisia julkisen talouden sopeuttamistoimia ottamalla huomioon investointien strategisen merkityksen.
Tarkistus 354
Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle 108 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä tämän asetuksen muiden kuin sen keskeisten osien mukauttamiseksi muutoksiin, joita tapahtuu ohjelmakauden aikana, lukuun ottamatta liitteitä III, IV, X ja XXII.
Siirretään komissiolle 108 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä tämän asetuksen muiden kuin sen keskeisten osien mukauttamiseksi muutoksiin, joita tapahtuu ohjelmakauden aikana, lukuun ottamatta liitteitä III, IV, X ja XXII. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 108 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ja mukautetaan tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua delegoitua asetusta (EU) N:o 204/2014.
Tarkistus 355
Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 4 kohdassa ja 107 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2027 saakka 6 artiklan 3 kohdassa, 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 4 kohdassa ja 107 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 356
Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa ja 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 kohdassa, 63 artiklan 10 kohdassa, 73 artiklan 4 kohdassa, 88 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 4 kohdassa ja 107 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 357
Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 63 artiklan 10 kohdan, 73 artiklan 4 kohdan, 88 artiklan 4 kohdan, 89 artiklan 4 kohdan tai 107 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 10 kohdan, 73 artiklan 4 kohdan, 88 artiklan 4 kohdan, 89 artiklan 4 kohdan tai 107 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 359
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 001 – 1 sarake
001 Investoinnit mikroyritysten käyttöomaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin
001 Investoinnit mikroyritysten käyttöomaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn
Tarkistus 360
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 002 – 1 sarake
002 Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) kiinteään omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin
002 Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) kiinteään omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn
Tarkistus 361
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 004 – 1 sarake
004 Investoinnit mikroyritysten aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin
004 Investoinnit mikroyritysten aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn
Tarkistus 362
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 1 – rivi 005 – 1 sarake
005 Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin
005 Investoinnit pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan lukien yksityiset tutkimuskeskukset) aineettomaan omaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä tutkimukseen ja innovointiin tai yhteydessä kilpailukykyyn
Tarkistus 363
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 2 – rivi 035 – 1 sarake
035 Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulvat (myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit)
035 Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoon liittyvien riskien torjuminen ja hallinnointi: tulvat ja maanvyörymät (myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit)
Tarkistus 364
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 2 – rivi 043

Komission teksti

043

Kotitalouksien jätehuolto: mekaanis-biologinen käsittely, lämpökäsittely

0 %

100 %

Tarkistus

 

Poistetaan.

 

 

Tarkistus 365
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 056 – 1 sarake
056 Uudet moottoritiet ja tiet – TEN-T-ydinverkko
056 Uudet moottoritiet, sillat ja tiet – TEN-T-ydinverkko
Tarkistus 366
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 057 – 1 sarake
057 Uudet moottoritiet ja tiet – kattava TEN-T-verkko
057 Uudet moottoritiet, sillat ja tiet – kattava TEN-T-verkko
Tarkistus 367
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 060 – 1 sarake
060 Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet ja tiet – TEN-T-ydinverkko
060 Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet, sillat ja tiet – TEN-T-ydinverkko
Tarkistus 368
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 3 – rivi 061 – 1 sarake
061 Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet ja tiet – kattava TEN-T-verkko
061 Uudelleen rakennetut tai parannetut moottoritiet, sillat ja tiet – kattava TEN-T-verkko
Tarkistus 369
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 5 – rivi 128 – 1 sarake
128 Matkailuun liittyvän julkisen omaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen ja niihin liittyvät matkailupalvelut
128 Matkailuun liittyvän julkisen omaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen ja matkailupalvelut
Tarkistus 370
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 1 – toimintapoliittinen tavoite 5 – rivi 130 – 1 sarake
130 Luonnonperinnön ja ekomatkailun suojelu, kehittäminen ja edistäminen
130 Luonnonperinnön ja ekomatkailun suojelu, kehittäminen ja edistäminen muuten kuin Natura 2000 -alueiden yhteydessä
Tarkistus 371
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 3 – 12 rivi – sarake Yhdennetyt alueelliset investoinnit
Kaupungit ja esikaupunkialueet
Kaupungit, esikaupunkialueet ja niihin yhteydessä olevat maaseutualueet
Tarkistus 372
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 3 – 16 rivi – sarake Yhdennetyt alueelliset investoinnit
Harvaan asutut alueet
Maaseutualueet ja harvaan asutut alueet
Tarkistus 373
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 3 – 22 rivi – sarake Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD)
Kaupungit ja esikaupunkialueet
Kaupungit, esikaupunkialueet ja niihin yhteydessä olevat maaseutualueet
Tarkistus 374
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 3 – 26 rivi – sarake Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD)
Harvaan asutut alueet
Maaseutualueet ja harvaan asutut alueet
Tarkistus 375
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 3 – 32 rivi – sarake – Muuntyyppiset toimintapoliittiseen tavoitteeseen 5 kuuluvat alueelliset välineet
Kaupungit ja esikaupunkialueet
Kaupungit, esikaupunkialueet ja niihin yhteydessä olevat maaseutualueet
Tarkistus 376
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 3 – 36 rivi – sarake – Muuntyyppiset toimintapoliittiseen tavoitteeseen 5 kuuluvat alueelliset välineet
Harvaan asutut alueet
Maaseutualueet ja harvaan asutut alueet
Tarkistus 377
Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 4 – 17 rivi
17 Majoitus- ja ravitsemistoiminta
17 Matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoiminta
Tarkistus 378
Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – Horisontaaliset mahdollistavat edellytykset – 6 rivi – 2 sarake
Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa varten on kansallinen kehys, johon sisältyvät seuraavat:
Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa varten on kansallinen kehys, johon sisältyvät seuraavat:
1.  Tavoitteet, joihin sisältyy mittavissa olevia alatavoitteita, tietojenkeruu ja seurantamekanismi.
1.  Tavoitteet, joihin sisältyy mittavissa olevia alatavoitteita, tietojenkeruu ja seurantamekanismi, joka soveltuu käytettäväksi kaikkien toimintapoliittisten tavoitteiden yhteydessä.
2.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että saavutettavuuspolitiikka, lainsäädäntö ja standardit otetaan asianmukaisesti huomioon ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa.
2.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että saavutettavuuspolitiikka, lainsäädäntö ja standardit otetaan asianmukaisesti huomioon ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa vammaisyleissopimuksen määräysten mukaisesti ja sisällytetään hankkeen valintaperusteisiin ja velvoitteisiin.
2 a.  Järjestelyt, jotka koskevat raportointia seurantakomitealle tuettujen toimien vaatimustenmukaisuudesta.
Tarkistus 379
Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko Horisontaaliset mahdollistavat edellytykset – 6 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Aitoa lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa edistävien Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen.

Kansallisella tasolla toteutettavat järjestelyt, joilla varmistetaan ylöspäin suuntautuvaa sosiaalista lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta unionissa edistävien Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden ja erityisesti epäreilua kilpailua sisämarkkinoilla estävien periaatteiden asianmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus 380
Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko Horisontaaliset mahdollistavat edellytykset – 6 b rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Kumppanuusperiaatteen vaikuttava noudattaminen

Käytössä on puitteet, joiden avulla kaikki kumppanit voivat osallistua täysivaltaisesti ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin ja joihin sisältyvät seuraavat:

 

1.  järjestelyt, joilla varmistetaan kumppaneiden osallistumista koskevat avoimet menettelyt

 

2.  järjestelyt sellaisten tietojen levittämiseksi ja julkistamiseksi, joita kumppanit tarvitsevat kokousten valmistelua ja seurantaa varten

 

3.  tuki kumppaneiden vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja valmiuksien kehittämistä varten

Tarkistus 381
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 2 – 2 rivi – 4 sarake
Hyväksytään kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma, joka sisältää seuraavat:
Hyväksytään kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma, jossa noudatetaan Pariisin sopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen ja joka sisältää seuraavat:
1.  kaikki energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen liitteessä I olevassa mallissa vaaditut tiedot
1.  kaikki energiaunionin hallinnosta annetun asetuksen liitteessä I olevassa mallissa vaaditut tiedot
2.  alustava suunnitelma suunnitelluista rahoitusresursseista ja mekanismeista vähähiilisen energian käytön edistämiseksi
2.  suunnitelma suunnitelluista rahoitusresursseista ja mekanismeista vähähiilisen energian käytön edistämiseksi
Tarkistus 382
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 2 – 4 rivi – 2 sarake
EAKR ja koheesiorahasto:
EAKR ja koheesiorahasto:
2.4  Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofitilanteita koskevan selviytymis- ja palautumiskyvyn edistäminen
2.4  Ilmastonmuutokseen ja rakennemuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofitilanteita koskevan selviytymis- ja palautumiskyvyn edistäminen
Tarkistus 383
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 2 – 7 rivi – 4 sarake
Direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan mukainen toimintasuunnitelma, joka sisältää hankkeiden toteuttamisjärjestyksen, on käytössä ja sisältää seuraavat:
Direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan mukainen toimintasuunnitelma, joka sisältää hankkeiden toteuttamisjärjestyksen, on käytössä ja sisältää seuraavat:
1.  Kaikki komission ja jäsenvaltioiden sopimassa vuosien 2021–2027 toimintasuunnitelmamallissa vaaditut tiedot
1.  Kaikki komission ja jäsenvaltioiden sopimassa vuosien 2021–2027 toimintasuunnitelmamallissa vaaditut tiedot, mukaan lukien ensisijaiset toimet ja arvio rahoitustarpeista
2.  Ensisijaisten toimien määrittely ja arvio rahoitustarpeista
Tarkistus 384
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 3.2 kohta – 2 sarake
3.2  Kestävän, ilmastonmuutoksen kestävän, älykkään, turvallisen ja intermodaalisen TEN-T-liikenneverkon kehittäminen
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 385
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 3.2 kohta – 4 sarake – -1 a kohta (uusi)
-1 a.  edellyttää sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden varmistamista ja vieläkin laajemmin TEN-T-verkon puuttuvien yhteyksien valmiiksi saattamista ja pullonkaulojen poistamista, mikä merkitsee myös investointia kovaan infrastruktuuriin
Tarkistus 386
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 3.2 kohta – 4 sarake – 1 kohta (uusi)
1.  sisältää suunniteltujen investointien taloudelliset perusteet, jotka pohjautuvat kysynnän vankkaan analyysiin ja liikenteen mallintamiseen ja joissa olisi otettava huomioon rautatieliikenteen vapauttamisen oletettu vaikutus
1.  sisältää suunniteltujen investointien taloudelliset perusteet, jotka pohjautuvat kysynnän vankkaan analyysiin ja liikenteen mallintamiseen ja joissa olisi otettava huomioon rautatieliikenteen markkinoiden avaamisen oletettu vaikutus
Tarkistus 387
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 2 kohta
2.  kuvastaa ilmanlaatusuunnitelmia, ottaen erityisesti huomioon kansalliset hiilestä irtautumista koskevat suunnitelmat
2.  kuvastaa ilmanlaatusuunnitelmia, ottaen erityisesti huomioon liikennealan kansalliset päästövähennysstrategiat
Tarkistus 388
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 3 kohta
3.  sisältää investoinnit asetuksessa (EU) 1316/2013 määriteltyihin TEN-T-ydinverkkokäytäviin asiaankuuluvien TEN-T-työsuunnitelmien mukaisesti
3.  sisältää investoinnit asetuksessa (EU) N:o 1316/2013 määriteltyihin TEN-T-ydinverkkokäytäviin asiaankuuluvien TEN-T-työsuunnitelmien mukaisesti sekä kattavan verkon ennalta yksilöityihin osuuksiin
Tarkistus 389
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 4 kohta
4.  varmistaa TEN-T-ydinverkon ulkopuolella toteutettavien investointien osalta täydentävyyden tarjoamalla alueille ja paikallisyhteisöille riittävät yhteydet TEN-T-ydinverkkoon ja sen solmukohtiin
4.  varmistaa TEN-T-ydinverkon ulkopuolella toteutettavien investointien osalta täydentävyyden tarjoamalla kaupunkiverkoille, alueille ja paikallisyhteisöille riittävät yhteydet TEN-T-ydinverkkoon ja sen solmukohtiin
Tarkistus 390
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 3 – 2 rivi – 4 sarake – 9 a kohta (uusi)
9 a.  edistää kestäviä alueellisia ja rajatylittäviä matkailualoitteita, jotka hyödyttävät niin matkailijoita kuin asukkaitakin, kuten EuroVelo-verkon yhdistäminen Euroopan laajuiseen rautatieverkkoon
Tarkistus 391
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 1 rivi – 2 sarake – ESR
ESR:
ESR:
4.1.1  Työelämään pääsyn parantaminen kaikkien työnhakijoiden, myös nuorten, ja työelämän ulkopuolella olevien osalta ja itsenäisen ammatinharjoittamisen ja yhteisötalouden edistäminen
4.1.1  Työelämään pääsyn parantaminen kaikkien työnhakijoiden, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien osalta ja itsenäisen ammatinharjoittamisen ja yhteisötalouden edistäminen
4.1.2  Työmarkkinalaitosten ja palvelujen nykyaikaistaminen oikea-aikaisen ja räätälöidyn avun varmistamiseksi ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen, työmarkkinasiirtymien ja liikkuvuuden tukeminen
4.1.2  Työmarkkinalaitosten ja palvelujen nykyaikaistaminen osaamistarpeiden arvioimiseksi ja ennakoimiseksi sekä oikea-aikaisen ja räätälöidyn avun varmistamiseksi ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen, työmarkkinasiirtymien ja liikkuvuuden tukeminen
Tarkistus 392
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 2 rivi – 2 sarake – ESR
ESR:
ESR:
4.1.3  Paremman työ- ja yksityiselämän tasapainon edistäminen, mukaan lukien lastenhoitopalvelujen saatavuus, terveellinen ja mukautettu työympäristö ottaen huomioon terveyteen liittyvät riskit, työntekijöiden sopeutuminen muutoksiin sekä terveenä ja aktiivisena ikääntyminen
4.1.3  Naisten työelämään osallistumisen ja paremman työ- ja yksityiselämän tasapainon edistäminen, mukaan lukien lastenhoitopalvelujen saatavuus, terveellinen ja mukautettu työympäristö ottaen huomioon terveyteen liittyvät riskit, työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutuminen muutoksiin sekä terveenä ja aktiivisena ikääntyminen
Tarkistus 393
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 2 rivi – 4 sarake – 2 kohta
2.  Toimenpiteet, joilla puututaan sukupuolten välisiin eroihin työllisyydessä, palkkauksessa ja eläkkeissä, sekä edistetään työ- ja yksityiselämän tasapainoa, muun muassa parantamalla varhaiskasvatuksen ja päivähoidon saantia ja asettamalla tavoitteita
2.  Toimenpiteet, joilla puututaan sukupuolten välisiin eroihin työllisyydessä, palkkauksessa, sosiaaliturvassa ja eläkkeissä, sekä edistetään työ- ja yksityiselämän tasapainoa, muun muassa parantamalla varhaiskasvatuksen ja päivähoidon saantia ja asettamalla tavoitteita
Tarkistus 394
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 3 rivi – 2 sarake – ESR
ESR:
ESR:
4.2.1  Koulutusjärjestelmien laadun, tehokkuuden ja työmarkkinarelevanssin parantaminen
4.2.1  Koulutusjärjestelmien laadun, osallistavuuden, tehokkuuden ja työmarkkinarelevanssin parantaminen, jotta tuetaan avaintaitojen hankkimista, mukaan lukien digitaaliset taidot, ja helpotetaan siirtymistä koulutuksesta työelämään
4.2.2  Kaikille tarkoitettujen joustavien täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksien edistäminen, myös helpottamalla uranvaihdoksia ja edistämällä ammatillista liikkuvuutta
4.2.2  Elinikäisen oppimisen, etenkin kaikille tarkoitettujen joustavien täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksien sekä epävirallisen ja arkioppimisen edistäminen, myös helpottamalla uranvaihdoksia ja edistämällä ammatillista liikkuvuutta
4.2.3  Yhtäläisen pääsyn edistäminen, erityisesti kun on kyse heikommassa asemassa olevista ryhmistä, laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen, varhaiskasvatuksesta ja lastenhoitopalveluista alkaen yleissivistävään, ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen asti
4.2.3  Yhtäläisen pääsyn edistäminen, erityisesti kun on kyse heikommassa asemassa olevista ryhmistä, laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen ja tämäntyyppisen koulutuksen suorittamisen edistäminen, varhaiskasvatuksesta ja lastenhoitopalveluista alkaen yleissivistävään, ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen asti mukaan lukien kaikkien liikkuvuuden helpottaminen
Tarkistus 395
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4.2 rivi – 4 sarake – Mahdollistavan edellytyksen täyttymisperusteet – 1 kohta
1.  Näyttöön perustuvat järjestelmät ammattitaitotarpeiden ennakointia ja ennustamista varten sekä mekanismit tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen seuraamiseksi ja kaikenikäisille oppijoille tarkoitetut palvelut laadukkaan ja tehokkaan ohjauksen varmistamiseksi
1.  Näyttöön perustuvat järjestelmät ammattitaitotarpeiden ennakointia ja ennustamista varten sekä mekanismit tutkinnon suorittaneiden sijoittumisen seuraamiseksi ja kaikenikäisille oppijoille tarkoitetut palvelut laadukkaan ja tehokkaan ohjauksen varmistamiseksi, myös oppijakeskeiset lähestymistavat
Tarkistus 396
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4.2 rivi – 4 sarake – Mahdollistavan edellytyksen täyttymisperusteet – 2 kohta
2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan yhtäläinen pääsy laadukkaaseen, olennaiseen ja osallistavaan koulutukseen, siihen osallistuminen ja koulutuksen suorittaminen sekä avaintaitojen hankkiminen kaikilla tasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa
2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan yhtäläinen pääsy laadukkaaseen, kohtuuhintaiseen, olennaiseen, erottelemattomaan ja osallistavaan koulutukseen, siihen osallistuminen ja koulutuksen suorittaminen sekä avaintaitojen hankkiminen kaikilla tasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa
Tarkistus 397
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 4.2 rivi – 4 sarake – Mahdollistavan edellytyksen täyttymisperusteet – 3 kohta
3.  Koordinointimekanismit kaikilla koulutustasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa, ja selkeä vastuunjako asiaankuuluvien kansallisten ja/tai alueellisten elinten kesken
3.  Koordinointimekanismit kaikilla koulutustasoilla, myös korkea-asteen koulutuksessa sekä epävirallisen ja arkioppimisen tarjoajien osalta, ja selkeä vastuunjako asiaankuuluvien kansallisten ja/tai alueellisten elinten kesken
Tarkistus 398
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 2 sarake – 4.3 kohta
EAKR:
EAKR:
4.3  Syrjäytyneiden yhteisöjen, maahanmuuttajien ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien sosioekonomisen integroinnin lisääminen yhdennettyjen toimenpiteiden, esimerkiksi asumis- ja sosiaalipalvelujen, kautta
4.3  Syrjäytyneiden yhteisöjen, pakolaisten ja kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien maahanmuuttajien ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien sosioekonomisen integroinnin lisääminen yhdennettyjen toimenpiteiden, esimerkiksi asumis- ja sosiaalipalvelujen, kautta
Tarkistus 399
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 2 sarake – 4.3.1
ESR:
ESR:
4.3.1  Aktiivisen osallistamisen edistäminen, myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi, ja työllistettävyyden parantaminen
4.3.1  Aktiivisen osallistamisen tukeminen, myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi, ja työllistettävyyden parantaminen
Tarkistus 400
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 2 sarake – 4.3.1 a kohta (uusi)
4.3.1 a.   Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten sosiaalisen integraation edistäminen, mukaan lukien vähävaraisimmat ja lapset
Tarkistus 401
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 4 rivi – 4 sarake
Käytössä on kansallinen strateginen sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden vähentämistä koskeva toimintapoliittinen kehys, joka sisältää seuraavat:
Käytössä on kansallinen strateginen sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden vähentämistä koskeva toimintapoliittinen kehys ja toimintasuunnitelma, joka sisältää seuraavat:
1.  Näyttöön perustuva analyysi köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, mukaan luettuna lasten köyhyys, asunnottomuus, alueellinen ja koulutuksellinen eriytyminen, rajoitettu pääsy olennaisiin palveluihin ja infrastruktuuriin, ja muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet
1.  Näyttöön perustuva analyysi köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, mukaan luettuna lasten köyhyys, asunnottomuus, alueellinen ja koulutuksellinen eriytyminen, rajoitettu pääsy olennaisiin palveluihin ja infrastruktuuriin, ja muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet
2.  Toimenpiteet eriytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kaikilla aloilla, esimerkiksi tarjoamalla muita heikommassa asemassa oleville, myös maahanmuuttajille, riittävää tulotukea, osallisuutta edistävät työmarkkinat ja laadukkaiden palveluiden käyttömahdollisuus
2.  Toimenpiteet eriytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kaikilla aloilla, esimerkiksi tarjoamalla muita heikommassa asemassa oleville, myös maahanmuuttajille ja pakolaisille, riittävää tulotukea, sosiaaliturvaa, osallisuutta edistävät työmarkkinat ja laadukkaiden palveluiden käyttömahdollisuus
3.  Toimenpiteet, joilla tuetaan siirtymistä laitosperustaisesta hoidosta yhteisöperustaisen hoidon käyttöön
3.  Toimenpiteet, joilla tuetaan siirtymistä laitosperustaisesta hoidosta perhe- ja yhteisöperustaisen hoidon käyttöön laitoshoidosta luopumista koskevan kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman avulla
4.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että sen suunnittelu, täytäntöönpano, seuranta ja tarkastelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa
4.  Järjestelyt, joilla varmistetaan, että sen suunnittelu, täytäntöönpano, seuranta ja tarkastelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa
Tarkistus 402
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 5 rivi – 2 sarake
ESR:
ESR:
4.3.2  Syrjäytyneiden yhteisöjen, kuten romanien, sosioekonomisen integraation edistäminen
4.3.2  Kolmansien maiden kansalaisten ja syrjäytyneiden yhteisöjen, kuten romanien, sosioekonomisen integraation edistäminen
Tarkistus 403
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 6 rivi – 2 sarake
ESR:
ESR:
4.3.4  Laadukkaiden, kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen yhtäläisen ja oikea-aikaisen saannin parantaminen; terveydenhuoltojärjestelmien käytön, tehokkuuden ja kestävyyden parantaminen; pitkäaikaishoidon palvelujen saatavuuden parantaminen
4.3.4  Laadukkaiden, kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen yhtäläisen ja oikea-aikaisen saannin parantaminen; sosiaaliturvajärjestelmien nykyaikaistaminen, mukaan lukien sosiaaliturvan saatavuuden edistäminen; terveydenhuoltojärjestelmien käytön, tehokkuuden ja kestävyyden parantaminen; pitkäaikaishoidon palvelujen saatavuuden parantaminen
Tarkistus 404
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – toimintapoliittinen tavoite 4 – 6 rivi – 4 sarake – 2, 3 ja 3 a kohta (uusi)
Käytössä on kansallinen tai alueellinen strateginen terveyspoliittinen kehys, joka sisältää seuraavat:
Käytössä on kansallinen tai alueellinen strateginen terveyspoliittinen kehys, joka sisältää seuraavat:
1.  Terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon tarpeiden kartoitus, mukaan lukien lääketieteellinen henkilökunta, kestävien ja koordinoitujen toimenpiteiden varmistamiseksi
1.  Terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon tarpeiden kartoitus, mukaan lukien lääketieteellinen henkilökunta, kestävien ja koordinoitujen toimenpiteiden varmistamiseksi
2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelujen tehokkuus, kestävyys, saatavuus ja kohtuuhintaisuus, mukaan lukien keskittyminen henkilöihin, jotka ovat jääneet terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon järjestelmien ulkopuolelle
2.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelujen tehokkuus, kestävyys, saatavuus ja kohtuuhintaisuus, mukaan lukien keskittyminen henkilöihin, jotka ovat jääneet terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon järjestelmien ulkopuolelle, sekä sellaisiin, joita on vaikein tavoittaa
3.  Toimenpiteet, joilla edistetään avohuollon palveluja, mukaan lukien ennaltaehkäisevä ja perusterveydenhuolto, kotihoito ja yhteisöperustainen hoito
3.  Toimenpiteet, joilla edistetään avohuollon palveluja, mukaan lukien ennaltaehkäisevä ja perusterveydenhuolto, kotihoito ja yhteisöperustainen hoito sekä siirtyminen laitoshoidosta perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon
3 a.   toimenpiteet sosiaaliturvajärjestelmien tehokkuuden, kestävyyden, saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi
Tarkistus 405
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta – taulukko 1 T – Ohjelman rakenne

 

Komission teksti

Tunnus

Nimike[300]

Tekninen tuki

Laskennan perusta

Rahasto

Tuetun alueen luokka

Valittu erityistavoite

1

Toimintalinja 1

Ei

 

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 1

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 2

Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 3

2

Toimintalinja 2

Ei

 

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 4

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 5

Syrjäisimmät alueet

3

Toimintalinja 3

Ei

 

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

3

Ensisijainen tekninen tuki

Kyllä

 

 

 

Ei sovelleta

..

Erityinen toimintalinja (nuorten työllisyys)

Ei

 

ESR+

 

 

..

Erityinen toimintalinja (maakohtaiset suositukset)

Ei

 

ESR+

 

 

..

Erityinen toimintalinja (Innovatiiviset toimet)

Ei

 

ESR+

 

SO 8

 

Erityinen toimintalinja (aineellinen puute)

Ei

 

ESR+

 

Erityistavoite 9

 

Tarkistus

Tunnus

Nimike[300]

Tekninen tuki

Laskennan perusta

Rahasto

Tuetun alueen luokka

Valittu erityistavoite

1

Toimintalinja 1

Ei

 

EAKR

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 1

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 2

Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 3

2

Toimintalinja 2

Ei

 

ESR+

Kehittyneemmät alueet

Erityistavoite 4

Siirtymäalueet

Vähemmän kehittyneet alueet

Erityistavoite 5

Syrjäisimmät alueet

3

Toimintalinja 3

Ei

 

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

3

Ensisijainen tekninen tuki

Kyllä

 

 

 

Ei sovelleta

..

Erityinen toimintalinja (nuorten työllisyys)

Ei

 

ESR+

 

 

 

Erityinen toimintalinja (Lapsitakuu)

Ei

 

ESR+

 

 

..

Erityinen toimintalinja (maakohtaiset suositukset)

Ei

 

ESR+

 

 

 

Erityinen toimintalinja (Innovatiiviset toimet)

Ei

 

ESR+

 

Erityistavoite 8

 

Erityinen toimintalinja (aineellinen puute)

Ei

 

ESR+

 

Erityistavoite 9

Tarkistus 406
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2.1 kohta – taulukko

Komission teksti

[ ] Tämä on maakohtaisen suositukseen liittyvä toimintalinja

[ ] Tämä on nuorisotyöllisyyteen liittyvä toimintalinja

[ ] Tämä on innovatiivisiin toimiin liittyvä toimintalinja

[ ] Tämä on aineellista puutetta koskeviin toimiin liittyvä toimintalinja**

Tarkistus

[ ] Tämä on maakohtaiseen suositukseen liittyvä toimintalinja

[ ] Tämä on nuorisotyöllisyyteen liittyvä toimintalinja

[ ] Tämä on Lapsitakuuseen liittyvä erityinen toimintalinja

[ ] Tämä on innovatiivisiin toimiin liittyvä toimintalinja

[ ]Tämä on aineellista puutetta koskeviin toimiin liittyvä toimintalinja**

Tarkistus 407
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – johdantokappale
2.1.1.  Erityistavoite54 (Työpaikat ja kasvu -tavoite) tai tuen kohde (EMKR) – toistetaan kunkin valitun erityistavoitteen tai tuen kohteen osalta kun on kyse muista toimintalinjoista kuin teknisestä tuesta
2.1.1.  Erityistavoite54 (Työpaikat ja kasvu -tavoite) tai tuen kohde (EMKR) – toistetaan kunkin valitun erityistavoitteen tai tuen kohteen osalta kun on kyse muista toimintalinjoista kuin teknisestä tuesta
__________________
__________________
54 Lukuun ottamatta ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen osalta.
54 Lukuun ottamatta ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen osalta.
Tarkistus 408
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 2.1.1.2 alakohta – johdantokappale
2.1.1.2  Indikaattorit55
2.1.1.2  Indikaattorit55
_________________
55 Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston osalta jakauma vain vuosiksi 2021–2025.
Tarkistus 409
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.1 alakohta – 2.1.1.3 alakohta – johdantokappale
2.1.1.3  Ohjelman resurssien alustava jakauma (EU) tukitoimityypin mukaan56 (ei sovelleta EMKR:ään)
2.1.1.3  Ohjelman resurssien alustava jakauma (EU) tukitoimityypin mukaan (ei sovelleta EMKR:ään)
_________________
56 Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston osalta jakauma vain vuosiksi 2021–2025.
Tarkistus 410
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta – 8 alakohta
Toimien valintaperusteet57
Toimien valintaperusteet57
__________________
__________________
57 Vain niiden ohjelmien osalta, jotka rajoittuvat ESR+asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdassa esitettyyn erityistavoitteeseen.
57 Vain niiden ohjelmien osalta, jotka rajoittuvat ESR+-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan xi alakohdassa esitettyyn erityistavoitteeseen.
Tarkistus 411
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 3 kohta – taulukko 16
[...]
Poistetaan.
Tarkistus 412
Ehdotus asetukseksi
Liite V – 3 kohta – 3.2 alakohta – johdanto-osa
3.2  Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus59
3.2  Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus
_________________
59 Ennen vuonna 2025 tehtävää väliarviointia EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston osalta, määrärahat vain vuosiksi 2021–2025.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaaviin valiokuntiin toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0043/2019).

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö