Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0043/2019

Teksty złożone :

A8-0043/2019

Debaty :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Teksty przyjęte
PDF 518kWORD 157k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek
Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że w celu wzmocnienia swej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych lub wysp oraz że szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary podlegające przemianom przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych. Art. 175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną do przyjęcia zasad finansowych określających warunki uchwalania i wykonywania budżetu oraz przedstawiania i kontrolowania sprawozdań finansowych, jak również zasad, które organizują kontrolę odpowiedzialności podmiotów finansowych.
(1)  Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że w celu wzmocnienia swej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych lub wysp oraz że szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary podlegające przemianom przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych. Regiony te w szczególności czerpią korzyści z polityki spójności. Art. 175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną do przyjęcia zasad finansowych określających warunki uchwalania i wykonywania budżetu oraz przedstawiania i kontrolowania sprawozdań finansowych, jak również zasad, które organizują kontrolę odpowiedzialności podmiotów finansowych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli ważne jest, by polityka spójności pozostała główną polityką inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w latach 2021–2027 zostało utrzymane co najmniej na poziomie z okresu programowania 2014–2020. Nowe finansowanie dla innych obszarów działalności lub programów Unii nie powinno odbywać się kosztem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu Spójności.
Poprawka 430
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Aby zwiększyć w dalszym stopniu koordynację i harmonizację wprowadzania w życie funduszy unijnych wdrażanych w ramach zarządzania dzielonego, a mianowicie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, środków finansowanych w ramach zarządzania dzielonego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW), należy w odniesieniu do wszystkich tych funduszy („fundusze”) ustanowić przepisy finansowe w oparciu o art. 322 TFUE, jasno określając zakres stosowania poszczególnych przepisów. Należy ponadto ustanowić wspólne przepisy na podstawie art. 177 TFUE obejmujące szczególne przepisy dotyczące danej polityki w odniesieniu do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności oraz EFMR.
(2)  Aby zwiększyć w dalszym stopniu koordynację i harmonizację wprowadzania w życie funduszy unijnych wdrażanych w ramach zarządzania dzielonego, a mianowicie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, środków finansowanych w ramach zarządzania dzielonego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW), należy w odniesieniu do wszystkich tych funduszy („fundusze”) ustanowić przepisy finansowe w oparciu o art. 322 TFUE, jasno określając zakres stosowania poszczególnych przepisów. Należy ponadto ustanowić wspólne przepisy na podstawie art. 177 TFUE obejmujące szczególne przepisy dotyczące danej polityki w odniesieniu do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, EFMR oraz – w szczególnym zakresie – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Regiony najbardziej oddalone północne regiony słabo zaludnione powinny korzystać ze szczególnych środków oraz dodatkowego finansowania zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r.
(4)  Regiony najbardziej oddalone oraz północne regiony słabo zaludnione powinny korzystać ze szczególnych środków oraz dodatkowego finansowania zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r., aby uwzględnić ich szczególnie niekorzystną sytuację ze względu na ich położenie geograficzne.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Przy wdrażaniu funduszy należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUFE, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele funduszy powinny być osiągane w zgodnie z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje, których beneficjentami są przedsiębiorstwa, powinny być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.
(5)  Przy wdrażaniu funduszy należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUFE, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. W tym kontekście fundusze powinny być wdrażane w sposób promujący deinstytucjonalizację i opiekę świadczoną na poziomie społeczności lokalnych. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji, wykluczenia lub wspierać infrastruktury, która jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością. Cele funduszy powinny być osiągane w zgodnie z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci” i zobowiązań uzgodnionych na mocy porozumienia paryskiego. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje, których beneficjentami są przedsiębiorstwa, powinny być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. Ubóstwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed UE. Fundusze powinny zatem przyczyniać się do eliminacji ubóstwa. Powinny również przyczyniać się do wywiązania się ze zobowiązania Unii i jej państw członkowskich do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %.
(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 30 %. Mechanizmy uodparniania na klimat powinny stanowić integralną część procesu programowania i wdrażania.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Biorąc pod uwagę wpływ przepływów migracyjnych z państw trzecich, polityka spójności powinna przyczyniać się do procesów integracyjnych, w szczególności poprzez zapewnianie wsparcia infrastrukturalnego dla miast oraz władz lokalnych i regionalnych z pierwszej linii, które są bardziej zaangażowane we wdrażanie polityki integracyjnej.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Część budżetu Unii przeznaczona na finansowanie funduszy powinna być wykonywana przez Komisję w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady12 (UE, Euratom) [nr nowego rozporządzenia finansowego] („rozporządzenie finansowe”). W związku z tym, wdrażając fundusze w ramach zarządzania dzielonego, Komisja i państwa członkowskie powinny przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu finansowym, takich jak należyte zarządzanie finansami, przejrzystość oraz niedyskryminacja.
(10)  Część budżetu Unii przeznaczona na finansowanie funduszy powinna być wykonywana przez Komisję w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady12 (UE, Euratom) [nr nowego rozporządzenia finansowego] („rozporządzenie finansowe”). W związku z tym, wdrażając fundusze w ramach zarządzania dzielonego, Komisja i państwa członkowskie powinny przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu finansowym, takich jak należyte zarządzanie finansami, przejrzystość oraz niedyskryminacja. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie tych programów. Powinno się to odbywać na odpowiednim szczeblu terytorialnym, zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi ramami danego państwa członkowskiego i przez wyznaczone przez nie w tym celu podmioty. Państwa członkowskie powinny powstrzymywać się od wprowadzania dodatkowych zasad, które komplikują korzystanie z funduszy przez beneficjentów.
__________________
__________________
12 Dz.U. L […] z […], s. […].
12 Dz.U. L […] z […], s. […].
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Kluczowym elementem wprowadzania w życie funduszy jest zasada partnerstwa, której podstawę stanowi podejście oparte na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych. Aby zapewnić ciągłość organizacji partnerstwa, nadal powinno mieć zastosowanie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/201413.
(11)  Kluczowym elementem wprowadzania w życie funduszy jest zasada partnerstwa, której podstawę stanowi podejście oparte na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz zaangażowanie władz regionalnych, lokalnych i innych władz publicznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych. Aby zapewnić ciągłość organizacji partnerstwa, Komisja powinna być uprawniona do zmieniania i dostosowywania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/201413.
__________________
__________________
13 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).
13 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Na poziomie Unii europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej zapewnia ramy dla określania krajowych priorytetów w zakresie reform oraz monitorowania ich realizacji. W celu wspierania tych priorytetów państwa członkowskie opracowują krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne. Strategie te powinny być przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi programami reform jako sposób na określenie i koordynowanie priorytetowych projektów inwestycyjnych, które mają być wspierane ze środków krajowych i unijnych. Mają również pomóc w wykorzystywaniu unijnego finansowania w spójny sposób oraz maksymalizowaniu wartości dodanej wsparcia finansowego otrzymywanego za pośrednictwem funduszy, Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU
skreśla się
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Państwa członkowskie powinny określić sposób, w jaki stosowne zalecenia dla poszczególnych krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE i stosowne zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE („zalecenia dla poszczególnych krajów”) uwzględniane są w pracach nad dokumentami programowymi. W okresie programowania 2021–2027 („okres programowania”) państwa członkowskie powinny regularnie przedstawiać komitetowi monitorującemu i Komisji postępy w realizacji programów służących realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów. W trakcie przeglądu śródokresowego państwa członkowskie powinny między innymi rozważyć ewentualną konieczność zmiany programu w celu uwzględnienia odpowiednich zaleceń dla poszczególnych krajów przyjętych lub zmienionych od początku okresu programowania.
(13)  Państwa członkowskie powinny uwzględniać stosowne zalecenia dla poszczególnych krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE i stosowne zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE („zalecenia dla poszczególnych krajów”) w pracach nad dokumentami programowymi w zakresie, w jakim są spójne z celami programu. W okresie programowania 2021–2027 („okres programowania”) państwa członkowskie powinny regularnie przedstawiać komitetowi monitorującemu i Komisji postępy we wdrażaniu programów służących realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów, a także Europejskiego filaru praw socjalnych. W trakcie przeglądu śródokresowego państwa członkowskie powinny między innymi rozważyć ewentualną konieczność zmiany programu w celu uwzględnienia odpowiednich zaleceń dla poszczególnych krajów przyjętych lub zmienionych od początku okresu programowania.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Państwa członkowskie powinny uwzględnić treść swoich projektów planów krajowych w zakresie energii i klimatu, które to projekty państwa członkowskie mają opracować w myśl rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną14, a także wynik procesu prowadzącego do wydania zaleceń Unii dotyczących tych planów w odniesieniu do ich programów i potrzeb finansowych związanych z inwestycjami w technologie niskoemisyjne.
(14)  Państwa członkowskie powinny uwzględnić treść swoich projektów planów krajowych w zakresie energii i klimatu, które to projekty państwa członkowskie mają opracować w myśl rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną14, a także wynik procesu prowadzącego do wydania zaleceń Unii dotyczących tych planów w odniesieniu do ich programów, w tym podczas przeglądu śródokresowego, i potrzeb finansowych związanych z inwestycjami w technologie niskoemisyjne.
__________________
__________________
14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 – 2016/0375(COD)].
14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 – 2016/0375(COD)].
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Przygotowane przez państwa członkowskie umowy partnerstwa powinny stanowić strategiczny dokument, na podstawie którego Komisja i dane państwo członkowskie negocjują kształt programu. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych nie powinna zachodzić konieczność zmiany umowy partnerstwa w okresie programowania. Aby ułatwić programowanie i uniknąć pokrywania się treści dokumentów programowych, można uwzględnić umowy partnerstwa jako część programu.
(15)  Przygotowane przez państwa członkowskie umowy partnerstwa powinny stanowić strategiczny dokument, na podstawie którego Komisja i dane państwo członkowskie negocjują kształt programu. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych nie powinna zachodzić konieczność zmiany umowy partnerstwa w okresie programowania. Aby ułatwić programowanie i uniknąć pokrywania się treści dokumentów programowych, możliwe powinno być uwzględnienie umów partnerstwa jako części programu.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Każde państwo członkowskie powinno mieć swobodę wnoszenia wkładu do InvestEU w celu zapewnienia gwarancji budżetowych na potrzeby realizowanych w danym państwie inwestycji.
(16)  Każde państwo członkowskie mogłoby mieć swobodę wnoszenia wkładu do InvestEU w celu zapewnienia gwarancji budżetowych na potrzeby realizowanych w danym państwie inwestycji, po spełnieniu pewnych warunków określonych w art. 10 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Aby zagwarantować spełnienie wymogów niezbędnych do skutecznego i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia z funduszy, należy określić ograniczoną liczbę warunków podstawowych, a także zwięzły i wyczerpujący zbiór obiektywnych kryteriów służących do ich oceny. Każdy warunek podstawowy powinien być powiązany z celem szczegółowym i mieć automatycznie zastosowanie, gdy dany cel wybiera się do objęcia wsparciem. Jeśli wspomniane warunki nie zostaną spełnione, nie należy wydatków dotyczących operacji powiązanych z danym celem szczegółowym nie należy uwzględniać we wnioskach o płatność. W celu utrzymania korzystnych ram inwestycyjnych konieczne jest regularne monitorowanie, czy warunki podstawowe są nadal spełnione. Ważne jest również zapewnienie, aby operacje wybrane do objęcia wsparciem były wdrażane spójnie z obowiązującymi strategiami oraz dokumentami dotyczącymi planowania, na podstawie których określono spełnione warunki podstawowe, co ma służyć zagwarantowaniu, że wszystkie współfinansowane operacje są zgodne z ramami polityki UE.
(17)  Aby zagwarantować spełnienie wymogów niezbędnych do integracyjnego, niedyskryminacyjnego, skutecznego i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia z funduszy, należy określić ograniczoną liczbę warunków podstawowych, a także zwięzły i wyczerpujący zbiór obiektywnych kryteriów służących do ich oceny. Każdy warunek podstawowy powinien być powiązany z celem szczegółowym i mieć automatycznie zastosowanie, gdy dany cel wybiera się do objęcia wsparciem. Jeśli wspomniane warunki nie zostaną spełnione, nie należy wydatków dotyczących operacji powiązanych z danym celem szczegółowym nie należy uwzględniać we wnioskach o płatność. W celu utrzymania korzystnych ram inwestycyjnych konieczne jest regularne monitorowanie, czy warunki podstawowe są nadal spełnione. Ważne jest również zapewnienie, aby operacje wybrane do objęcia wsparciem były wdrażane spójnie z obowiązującymi strategiami oraz dokumentami dotyczącymi planowania, na podstawie których określono spełnione warunki podstawowe, co ma służyć zagwarantowaniu, że wszystkie współfinansowane operacje są zgodne z ramami polityki UE.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Na potrzeby każdego programu państwa członkowskie powinny ustanowić ramy wykonania obejmujące wszystkie wskaźniki, cele pośrednie i cele końcowe, konieczne do monitorowania i oceny wyników programu i informowania na ich temat.
(18)  Na potrzeby każdego programu państwa członkowskie powinny ustanowić ramy wykonania obejmujące wszystkie wskaźniki, cele pośrednie i cele końcowe, konieczne do monitorowania i oceny wyników programu i informowania na ich temat. Powinno to umożliwić ukierunkowanie wyboru projektów i oceny na wyniki.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu śródokresowego wszystkich programów wspieranych ze środków EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności. Przegląd ten powinien być okazją do kompleksowej korekty programów w oparciu o osiągane wyniki, a także okazją do uwzględnienia nowych wyzwań i stosownych zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja – wraz z wprowadzeniem dostosowań technicznych na 2025 r. – powinna dokonać przeglądu łącznych kwot środków przydzielonych poszczególnym państwom członkowskim w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego polityką spójności na lata 2025, 2026 i 2027, stosując metodę alokacji określoną w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki obu tych przeglądów powinny prowadzić do zmiany programu w postaci modyfikacji przydzielonych środków na lata 2025, 2026 i 2027.
(19)  Państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu śródokresowego wszystkich programów wspieranych ze środków EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności. Przegląd ten powinien być okazją do kompleksowej korekty programów w oparciu o osiągane wyniki, a także okazją do uwzględnienia nowych wyzwań i stosownych zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w 2024 r., a także postępów w ramach krajowych planów w zakresie energii i klimatu oraz Europejskiego filaru praw socjalnych. Należy również wziąć pod uwagę wyzwania demograficzne. Jednocześnie w 2024 r. Komisja – wraz z wprowadzeniem dostosowań technicznych na 2025 r. – powinna dokonać przeglądu łącznych kwot środków przydzielonych poszczególnym państwom członkowskim w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego polityką spójności na lata 2025, 2026 i 2027, stosując metodę alokacji określoną w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki obu tych przeglądów powinny prowadzić do zmiany programu w postaci modyfikacji przydzielonych środków na lata 2025, 2026 i 2027.
Poprawki 425rev, 444rev, 448 i 469
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Należy w dalszym stopniu dopracować mechanizmy zapewniające powiązanie unijnej polityki finansowania z zarządzaniem gospodarczym w Unii, dzięki którym Komisja będzie mogła przedstawić Radzie wniosek w sprawie zawieszenia całości lub części zobowiązań w odniesieniu do jednego programu państwa członkowskiego lub większej liczby takich programów, w przypadku gdy dane państwo członkowskie nie podejmie skutecznych działań w ramach procesu zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić jednolite wdrażanie i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych przyjmowanych środków, należy powierzyć Radzie – działającej na podstawie wniosku Komisji – uprawnienia wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie decyzji, które są wymagane w celu zapewnienia skutecznych działań w kontekście procesu zarządzania gospodarczego, należy stosować głosowanie odwróconą kwalifikowaną większością głosów.
skreśla się
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)
(20a)  Państwa członkowskie mogłyby w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o elastyczność w obowiązujących ramach paktu stabilności i wzrostu w odniesieniu do publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych, popartym przez administrację publiczną w drodze współfinansowania inwestycji uruchomionych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Określając korektę budżetową w ramach części zapobiegawczej lub naprawczej paktu stabilności i wzrostu, Komisja powinna dokładnie ocenić odnośny wniosek.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)
(22a)  Duże projekty stanowią znaczną część wydatków Unii i często mają znaczenie strategiczne w odniesieniu do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W związku z tym zasadne jest, aby operacje powyżej pewnych progów nadal podlegały specjalnym procedurom zatwierdzania na podstawie niniejszego rozporządzenia. Próg powinien zostać ustanowiony w odniesieniu do całkowitych kwalifikowalnych kosztów po uwzględnieniu oczekiwanych dochodów. W tym celu oraz dla zachowania jasności należy określić treść wniosku dotyczącego dużego projektu. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy polityki spójności nie powoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach na terytorium Unii. Państwo członkowskie powinno przedstawić wszystkie wymagane informacje, a Komisja powinna ocenić duży projekt w celu ustalenia, czy wnioskowany wkład finansowy jest uzasadniony.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Aby ugruntować podejście oparte na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, inwestycje w formie narzędzi terytorialnych takich jak zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz inne narzędzia terytorialne objęte celem polityki „Europa bliżej obywateli” wspierające inicjatywy opracowane przez państwa członkowskie jako inwestycje zaplanowane do wsparcia z EFRR powinny opierać się na strategiach rozwoju lokalnego lub terytorialnego. Do celów zintegrowanych inwestycji terytorialnych i narzędzi terytorialnych opracowanych przez państwa członkowskie należy określić minimalne wymogi w odniesieniu do treści strategii terytorialnych. Za opracowanie i zatwierdzenie takich strategii terytorialnych powinny być odpowiedzialne odpowiednie organy lub instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie właściwych organów lub instytucji we wdrażanie strategii terytorialnych, takie organy i instytucje powinny być odpowiedzialne za wybór operacji, które mają otrzymać wsparcie, lub też uczestniczyć w tym procesie.
(23)  Aby ugruntować podejście oparte na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, inwestycje w formie narzędzi terytorialnych takich jak zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój lokalny kierowany przez społeczność (w EFRROW określany mianem ˆ„LEADER”) oraz inne narzędzia terytorialne objęte celem polityki „Europa bliżej obywateli” wspierające inicjatywy opracowane przez państwa członkowskie jako inwestycje zaplanowane do wsparcia z EFRR powinny opierać się na strategiach rozwoju lokalnego lub terytorialnego. To samo powinno mieć zastosowanie do powiązanych inicjatyw, takich jak inteligentne wsie. Do celów zintegrowanych inwestycji terytorialnych i narzędzi terytorialnych opracowanych przez państwa członkowskie należy określić minimalne wymogi w odniesieniu do treści strategii terytorialnych. Za opracowanie i zatwierdzenie takich strategii terytorialnych powinny być odpowiedzialne odpowiednie organy lub instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie właściwych organów lub instytucji we wdrażanie strategii terytorialnych, takie organy i instytucje powinny być odpowiedzialne za wybór operacji, które mają otrzymać wsparcie, lub też uczestniczyć w tym procesie.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Aby lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i ułatwienie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby i potencjał, a także istotne charakterystyczne cechy społeczno-kulturowe; powinien również zapewnić zmiany strukturalne, budować potencjał społeczności i stymulować innowacje. Należy wzmocnić bliską współpracę oraz zintegrowane wykorzystanie funduszy ukierunkowane na realizację strategii rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinna co do zasady spoczywać na lokalnych grupach działania reprezentujących interesy społeczności. Aby ułatwić skoordynowane wsparcie z poszczególnych funduszy na rzecz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ułatwić ich wdrażanie, należy wspierać podejście zakładające wykorzystanie funduszu głównego.
(24)  Aby lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i ułatwienie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby i potencjał, a także istotne charakterystyczne cechy społeczno-kulturowe; powinien również zapewnić zmiany strukturalne, budować potencjał społeczności i administracji oraz stymulować innowacje. Należy wzmocnić bliską współpracę oraz zintegrowane wykorzystanie funduszy ukierunkowane na realizację strategii rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinna co do zasady spoczywać na lokalnych grupach działania reprezentujących interesy społeczności. Aby ułatwić skoordynowane wsparcie z poszczególnych funduszy na rzecz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ułatwić ich wdrażanie, należy wspierać podejście zakładające wykorzystanie funduszu głównego.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, pomocy technicznej z inicjatywy państwa członkowskiego należy udzielać przy zastosowaniu stawki ryczałtowej w oparciu o dotychczasowe postępy we wdrażaniu programu. Takiej pomocy technicznej mogą towarzyszyć ukierunkowane środki na rzecz budowania zdolności administracyjnej wykorzystujące niepowiązane z kosztami metody zwrotu. Działania oraz rezultaty, jak również odnośne płatności unijne mogą zostać uzgodnione w planie działania i prowadzić do płatności za rezultaty w terenie.
(25)  Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, pomocy technicznej z inicjatywy państwa członkowskiego należy udzielać przy zastosowaniu stawki ryczałtowej w oparciu o dotychczasowe postępy we wdrażaniu programu. Takiej pomocy technicznej mogą towarzyszyć ukierunkowane środki na rzecz budowania zdolności administracyjnej, np. ocena zestawu umiejętności zasobów ludzkich, wykorzystujące niepowiązane z kosztami metody zwrotu. Działania oraz rezultaty, jak również odnośne płatności unijne mogą zostać uzgodnione w planie działania i prowadzić do płatności za rezultaty w terenie.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  W celu zbadania wyników programów państwo członkowskie powinno utworzyć komitety monitorujące. W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu Spójności roczne sprawozdanie z wdrażania powinien zastąpić roczny ustrukturyzowany dialog merytoryczny oparty na najnowszych danych i informacjach dotyczących wdrażania programu przekazanych przez państwa członkowskie.
(27)  W celu zbadania wyników programów państwo członkowskie powinno utworzyć komitety monitorujące, w których skład weszliby również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu Spójności roczne sprawozdanie z wdrażania powinien zastąpić roczny ustrukturyzowany dialog merytoryczny oparty na najnowszych danych i informacjach dotyczących wdrażania programu przekazanych przez państwa członkowskie.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.16 zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie.
(28)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.16 zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie. W miarę możliwości wskaźniki należy opracowywać z uwzględnieniem kwestii płci.
_________________
_________________
16 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.
16 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Aby zapewnić kompleksowe i aktualne informacje o realizacji programów, należy wprowadzić wymóg częstszego elektronicznego przekazywania danych ilościowych.
(29)  Aby zapewnić kompleksowe i aktualne informacje o realizacji programów, należy wprowadzić wymóg skutecznego i terminowego elektronicznego przekazywania danych ilościowych.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  Aby wspierać przygotowanie odnośnych programów i działań w ramach kolejnego okresu programowania, Komisja powinna dokonać śródokresowej oceny funduszy. Pod koniec okresu programowania Komisja powinna przeprowadzić oceny retrospektywne funduszy, które to oceny powinny się koncentrować na skutkach funduszy.
(30)  Aby wspierać przygotowanie odnośnych programów i działań w ramach kolejnego okresu programowania, Komisja powinna dokonać śródokresowej oceny funduszy. Pod koniec okresu programowania Komisja powinna przeprowadzić oceny retrospektywne funduszy, które to oceny powinny się koncentrować na skutkach funduszy. Wyniki tych ocen podaje się do wiadomości publicznej.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)  Co się tyczy dotacji przekazywanych beneficjentom, państwa członkowskie powinny w coraz większym stopniu korzystać z uproszczonych form kosztów. Próg w odniesieniu do obowiązkowego stosowania uproszonych form kosztów powinien być powiązany z całkowitym kosztem danej operacji, aby zapewnić identyczne traktowanie wszystkich operacji poniżej tego progu, niezależnie od tego, czy otrzymywane wsparcie ma charakter publiczny czy prywatny.
(34)  Co się tyczy dotacji przekazywanych beneficjentom, państwa członkowskie powinny w coraz większym stopniu korzystać z uproszczonych form kosztów. Próg w odniesieniu do obowiązkowego stosowania uproszonych form kosztów powinien być powiązany z całkowitym kosztem danej operacji, aby zapewnić identyczne traktowanie wszystkich operacji poniżej tego progu, niezależnie od tego, czy otrzymywane wsparcie ma charakter publiczny czy prywatny. W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza zaproponować zastosowanie uproszczonych form kosztów, może skonsultować się z komitetem monitorującym.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
(36)  Aby zoptymalizować wykorzystanie funduszy wspierających inwestycje w ochronę środowiska, należy zapewnić synergie z Programem działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), w szczególności za pomocą strategicznych projektów zintegrowanych realizowanych w ramach tego programu oraz strategicznych projektów przyrodniczych.
(36)  Aby zoptymalizować wykorzystanie funduszy wspierających inwestycje w ochronę środowiska, należy zapewnić synergie z Programem działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), w szczególności za pomocą strategicznych projektów zintegrowanych realizowanych w ramach tego programu oraz strategicznych projektów przyrodniczych, a także z projektami finansowanymi w ramach programu „Horyzont Europa” i innych programów unijnych.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  W celu zapewnienia skuteczności, sprawiedliwości i trwałego oddziaływania funduszy powinny istnieć przepisy gwarantujące trwałość inwestycji w infrastrukturę oraz inwestycji produkcyjnych, pozwalające unikać wykorzystania tych funduszy do osiągania nienależnych korzyści. Instytucje zarządzające powinny zwrócić szczególną uwagę na to, by przy wyborze operacji nie wspierać przeniesienia oraz by nie traktować jako nieprawidłowości kwot, które zostały nienależnie wypłacone na rzecz operacji niespełniających wymogu trwałości.
(38)  W celu zapewnienia inkluzywności, skuteczności, sprawiedliwości i trwałego oddziaływania funduszy powinny istnieć przepisy gwarantujące niedyskryminacyjny charakter i trwałość inwestycji w infrastrukturę oraz inwestycji produkcyjnych, pozwalające unikać wykorzystania tych funduszy do osiągania nienależnych korzyści. Instytucje zarządzające powinny zwrócić szczególną uwagę na to, by przy wyborze operacji nie wspierać przeniesienia oraz by nie traktować jako nieprawidłowości kwot, które zostały nienależnie wypłacone na rzecz operacji niespełniających wymogu trwałości.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Aby zoptymalizować wartość dodaną wniesioną przez inwestycje finansowane w całości lub w części z budżetu Unii, należy dążyć do synergii, w szczególności między funduszami a instrumentami objętymi zarządzaniem bezpośrednim, z uwzględnieniem Narzędzia Realizacji Reform. Wspomniane synergie należy osiągać za pomocą kluczowych mechanizmów, takich jak uznanie stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych ze strony programu „Horyzont Europa” na rzecz podobnych operacji, a także możliwość łączenia finansowania z różnych instrumentów unijnych na rzecz jednej operacji, o ile unika się podwójnego finansowania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem ustanawiać zasady dotyczące finansowania uzupełniającego z funduszy.
(40)  Aby zoptymalizować wartość dodaną wniesioną przez inwestycje finansowane w całości lub w części z budżetu Unii, należy dążyć do synergii, w szczególności między funduszami a instrumentami objętymi zarządzaniem bezpośrednim, z uwzględnieniem Narzędzia Realizacji Reform. Ta koordynacja polityki powinna wspierać łatwe w użyciu mechanizmy i wielopoziomowe sprawowanie rządów. Wspomniane synergie należy osiągać za pomocą kluczowych mechanizmów, takich jak uznanie stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych ze strony programu „Horyzont Europa” na rzecz podobnych operacji, a także możliwość łączenia finansowania z różnych instrumentów unijnych na rzecz jednej operacji, o ile unika się podwójnego finansowania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem ustanawiać zasady dotyczące finansowania uzupełniającego z funduszy.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
(42a)   Instytucje zarządzające powinny mieć możliwość wdrażania instrumentów finansowych przez bezpośrednie przyznanie zamówienia grupie EBI, krajowym bankom prorozwojowym i międzynarodowym instytucjom finansowym.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  W pełnym poszanowaniu mających zastosowanie zasad pomocy państwa oraz udzielania zamówień publicznych, wyjaśnionych już na potrzeby okresu programowania 2014–2020, instytucje zarządzające powinny móc zdecydować, jakie są najbardziej odpowiednie formy wdrażania instrumentów finansowych dedykowane specyficznym potrzebom wspieranych regionów.
(44)  W pełnym poszanowaniu mających zastosowanie zasad pomocy państwa oraz udzielania zamówień publicznych, wyjaśnionych już na potrzeby okresu programowania 2014–2020, instytucje zarządzające powinny móc zdecydować, jakie są najbardziej odpowiednie formy wdrażania instrumentów finansowych dedykowane specyficznym potrzebom wspieranych regionów. W tym kontekście Komisja, we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, powinna dawać wytyczne audytorom, instytucjom zarządzającym i beneficjentom na potrzeby oceny zgodności z pomocą państwa i opracowywania programów pomocy państwa.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)
(45a)   W celu zwiększenia rozliczalności i przejrzystości Komisja powinna zapewnić system rozpatrywania skarg dostępny dla wszystkich obywateli i zainteresowanych stron na każdym etapie przygotowywania i wdrażania programów, łącznie z monitorowaniem i oceną.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)  Aby przyspieszyć rozpoczęcie realizacji programów, należy umożliwić utrzymanie ustaleń dotyczących wdrażania przyjętych w poprzednim okresem programowania. O ile nie zachodzi konieczność wykorzystania nowej technologii, należy korzystać z systemów komputerowych wprowadzonych na potrzeby poprzedniego okresu programowania i odpowiednio dostosowanych.
(46)  Aby przyspieszyć rozpoczęcie realizacji programów, tam, gdzie to możliwe należy umożliwić utrzymanie ustaleń dotyczących wdrażania, w tym administracyjnych i w zakresie systemów informatycznych, przyjętych w poprzednim okresem programowania. O ile nie zachodzi konieczność wykorzystania nowej technologii, należy korzystać z systemów komputerowych wprowadzonych na potrzeby poprzedniego okresu programowania i odpowiednio dostosowanych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48 a (nowy)
(48a)  W celu wsparcia skutecznego wykorzystywania funduszy wsparcie EBI powinno być dostępne dla wszystkich państw członkowskich na ich wniosek. Mogłoby to obejmować budowanie zdolności, wspieranie identyfikacji projektów, ich przygotowywania i wdrażania, jak również doradztwo w zakresie instrumentów finansowych i platform inwestycyjnych.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
(50)  W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy skutecznym i efektywnym wdrażaniem funduszy a związanymi z tym kosztami i obciążeniami administracyjnymi, częstotliwość, wymiar i zakres kontroli zarządczych powinny opierać się na ocenie ryzyka, uwzględniającej czynniki takie jak rodzaj wdrażanych operacji, beneficjenci, jak również poziom ryzyka stwierdzonego w toku poprzednich kontroli zarządczych i audytów.
(50)  W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy skutecznym i efektywnym wdrażaniem funduszy a związanymi z tym kosztami i obciążeniami administracyjnymi, częstotliwość, wymiar i zakres kontroli zarządczych powinny opierać się na ocenie ryzyka, uwzględniającej czynniki takie jak rodzaj wdrażanych operacji, stopień złożoności oraz ich liczbę, beneficjenci, jak również poziom ryzyka stwierdzonego w toku poprzednich kontroli zarządczych i audytów. Środki zarządzania i kontroli w odniesieniu do funduszy powinny być proporcjonalne do poziomu ryzyka dla budżetu Unii.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
(58)  Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, jakich dopuszczają się beneficjenci, a także skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/201318, rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2988/9519 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/9620 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii. Państwa członkowskie powinny wprowadzić niezbędne środki w celu zagwarantowania, że każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Prokuraturze Europejskiej (EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny informować Komisję o wykrytych nieprawidłowościach, w tym nadużyciach finansowych, oraz o działaniach następczych, a także o działaniach podjętych w następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF.
(58)  Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, jakich dopuszczają się beneficjenci, a także skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/201318, rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2988/9519 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/9620 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii. Państwa członkowskie powinny wprowadzić niezbędne środki w celu zagwarantowania, że każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Prokuraturze Europejskiej (EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji szczegółowe sprawozdanie o wykrytych nieprawidłowościach, w tym nadużyciach finansowych, oraz o działaniach następczych, a także o działaniach podjętych w następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF. Państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej, powinny informować Komisję o decyzjach podjętych przez krajowe organy ścigania w odniesieniu do przypadków nieprawidłowości mających wpływ na budżet Unii.
__________________
__________________
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61
(61)  Należy ustalić obiektywne kryteria wyznaczania regionów i obszarów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy. W tym celu identyfikację regionów i obszarów na poziomie Unii należy oprzeć na wspólnym systemie klasyfikacji regionów ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady23, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 868/201424.
(61)  Należy ustalić obiektywne kryteria wyznaczania regionów i obszarów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy. W tym celu identyfikację regionów i obszarów na poziomie Unii należy oprzeć na wspólnym systemie klasyfikacji regionów ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady23, zmienionym ostatnio rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/206624.
__________________
__________________
23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
24 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 241 z 13.8.2014, s. 1).
24 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 322 z 29.11.2016, s. 1).
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62
(62)  W celu stworzenia odpowiednich ram finansowych na potrzeby EFRR, EFS+ oraz Funduszu Spójności Komisja powinna ustanowić roczny podział dostępnych środków przydzielanych poszczególnym państwom członkowskim w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” wraz z wykazem kwalifikujących się regionów, jak również środków przydzielonych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Biorąc pod uwagę niepewność prognoz oraz fakt, że przydziały krajowe państw członkowskich powinny być ustalone na podstawie danych statystycznych i prognoz dostępnych w 2018 r., Komisja powinna dokonać przeglądu łącznych alokacji wszystkich państw członkowskich w 2024 r. w oparciu o najbardziej aktualne dostępne wówczas dane statystyczne, a w przypadku gdy wystąpi łączna rozbieżność wynosząca ponad ±5 %, dostosować te alokacje na lata 2025–2027 w celu zapewnienia, by wyniki przeglądu śródokresowego i dostosowania technicznego były na bieżąco odzwierciedlane w zmianach do programu.
(62)  W celu stworzenia odpowiednich ram finansowych na potrzeby EFRR, EFS, EFMR oraz Funduszu Spójności Komisja powinna ustanowić roczny podział dostępnych środków przydzielanych poszczególnym państwom członkowskim w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” wraz z wykazem kwalifikujących się regionów, jak również środków przydzielonych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Biorąc pod uwagę niepewność prognoz oraz fakt, że przydziały krajowe państw członkowskich powinny być ustalone na podstawie danych statystycznych i prognoz dostępnych w 2018 r., Komisja powinna dokonać przeglądu łącznych alokacji wszystkich państw członkowskich w 2024 r. w oparciu o najbardziej aktualne dostępne wówczas dane statystyczne, a w przypadku gdy wystąpi łączna rozbieżność wynosząca ponad ±5 %, dostosować te alokacje na lata 2025–2027 w celu zapewnienia, by wyniki przeglądu śródokresowego i dostosowania technicznego były na bieżąco odzwierciedlane w zmianach do programu.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63
(63)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”]25 powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego. W tym celu należy przekazać kwotę 10 000 000 000 EUR z Funduszu Spójności na rzecz instrument „Łącząc Europę”, uwzględniając udane podejście zastosowane w okresie programowania 2014–2020.
(63)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”]25 powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego. W tym celu należy przekazać kwotę 4 000 000 000 EUR z Funduszu Spójności na rzecz instrument „Łącząc Europę”, uwzględniając udane podejście zastosowane w okresie programowania 2014–2020.
__________________
__________________
25 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia [...] w sprawie [instrumentu „Łącząc Europę”] (Dz.U. L […] z […], s. […]).
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia [...] w sprawie [instrumentu „Łącząc Europę”] (Dz.U. L […] z […], s. […]).
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64
(64)  Pewną ilość środków z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności należy przeznaczyć na cel „Europejska inicjatywa miejska”, który Komisja powinna wdrażać w drodze zarządzania bezpośredniego lub pośredniego.
(64)  Pewną ilość środków z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności należy przeznaczyć na cel „Europejska inicjatywa miejska”, który Komisja powinna wdrażać w drodze zarządzania bezpośredniego lub pośredniego. W przyszłości należy przeprowadzić dalsze rozważania na temat wsparcia specjalnego dla regionów i społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 a (nowy)
(65a)   Aby stawić czoła wyzwaniom, z jakimi zmagają się regiony o średnich dochodach, zgodnie z siódmym sprawozdaniem w sprawie spójności1a (niski wzrost gospodarczy w porównaniu z lepiej, a także słabiej rozwiniętymi regionami; z problemem tym borykają się zwłaszcza regiony, których PKB na mieszkańca waha się od 90 do 100 % średniego PKB UE-27), regiony w okresie przejściowym powinny otrzymać odpowiednie wsparcie i powinny być definiowane jako regiony, których PKB na mieszkańca waha się od 75 do 100 % średniego PKB UE-27.
___________________
1a Siódme sprawozdanie Komisji w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej pt. „Mój region, moja Europa, nasza przyszłość: siódme sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” (COM(2017)0583 z dnia 9 października 2017 r.).
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66 a (nowy)
(66a)  W kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii kilka regionów i państw członkowskich będzie bardziej narażonych na konsekwencje tego wystąpienia niż inne regiony ze względu na ich położenie geograficzne, charakter lub zakres ich powiązań handlowych. Dlatego też ważne jest, aby określić praktyczne rozwiązania dla wsparcia również w ramach polityki spójności, aby sprostać wyzwaniom, przed jakimi staną zainteresowane regiony i państwa członkowskie po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Ponadto konieczna będzie stała współpraca obejmująca wymianę informacji i dobrych praktyk na poziomie najbardziej dotkniętych lokalnych i regionalnych władz oraz państw członkowskich.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67
(67)  Konieczne jest ustanowienie maksymalnych stóp współfinansowania w obszarze polityki spójności według kategorii regionów w celu zapewnienia przestrzegania zasady współfinansowania przez odpowiedni poziom zarówno publicznego, jak i prywatnego wsparcia krajowego. Stopy te powinny odzwierciedlać stopień rozwoju ekonomicznego regionów pod względem PKB na mieszkańca w stosunku do średniej UE-27.
(67)  Konieczne jest ustanowienie maksymalnych stóp współfinansowania w obszarze polityki spójności według kategorii regionów w celu zapewnienia przestrzegania zasady współfinansowania przez odpowiedni poziom zarówno publicznego, jak i prywatnego wsparcia krajowego. Stopy te powinny odzwierciedlać stopień rozwoju ekonomicznego regionów pod względem PKB na mieszkańca w stosunku do średniej UE-27, przy jednoczesnym zapewnieniu nie mniej korzystnego traktowania ze względu na zmiany w ich kategoryzacji.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69
(69)  Komisji należy ponadto przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do ustanawiania kryteriów określania nieprawidłowości podlegających obowiązkowi zgłoszenia, w odniesieniu do określania kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, a także w odniesieniu do opracowania standardowych gotowych metod doboru próby.
(69)  Komisji należy ponadto przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany europejskiego kodeksu postępowania w spawie partnerstwa, aby dostosować kodeks do niniejszego rozporządzenia, ustanawiania kryteriów określania nieprawidłowości podlegających obowiązkowi zgłoszenia, w odniesieniu do określania kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, a także w odniesieniu do opracowania standardowych gotowych metod doboru próby.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
(70)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(70)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne, przejrzyste konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73
(73)  Cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz ustanowienie wspólnych przepisów finansowych w odniesieniu do części budżetu Unii wykonywanej w ramach zarządzania dzielonego, nie mogą być osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie z uwagi na stopień dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów, opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych oraz ograniczone zasoby finansowe państw członkowskich i regionów, z jednej strony, oraz z uwagi na konieczność spójnego wdrażania ram obejmujących kilka unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.
(73)  Cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz ustanowienie wspólnych przepisów finansowych w odniesieniu do części budżetu Unii wykonywanej w ramach zarządzania dzielonego, nie mogą być osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie z uwagi na stopień dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów, specyficzne wyzwania stojące przed regionami najmniej uprzywilejowanymi oraz ograniczone zasoby finansowe państw członkowskich i regionów, z jednej strony, oraz z uwagi na konieczność spójnego wdrażania ram obejmujących kilka unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a
a)  przepisy finansowe na potrzeby Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”);
a)  przepisy finansowe na potrzeby Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”);
Poprawka 431
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b
b)  wspólne przepisy mające zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR.
b)  wspólne przepisy mające zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR, a także do EFRROW, jak określono w ust. 5a (nowy).
Poprawka 432
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Tytuł I rozdział I art. 2 ust. 4 lit. a), rozdział II art. 5, tytuł III rozdział II art. 22–28 oraz tytuł IV rozdział III sekcja I art. 41–43 stosuje się do środków pomocy finansowanych przez EFRROW, natomiast tytuł I rozdział 1 art. 2 ust. 15–25 oraz tytuł V rozdział II sekcja II art. 52–56 stosuje się do instrumentów finansowych przewidzianych w art. 74 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie w sprawie strategicznych planów WPR] i wspieranych w ramach EFRROW.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
1)  „stosowne zalecenia dla poszczególnych krajów” oznaczają zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące się do wyzwań strukturalnych, które należy podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, które to inwestycje są objęte zakresem interwencji funduszy określonym w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, jak również stosowne zalecenia przyjęte zgodnie z art. [XX] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [nr rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną];
1)  „stosowne zalecenia dla poszczególnych krajów” oznaczają zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 i 4 i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące się do wyzwań strukturalnych, które należy podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, które to inwestycje są objęte zakresem interwencji funduszy określonym w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, jak również stosowne zalecenia przyjęte zgodnie z art. [XX] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [nr rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną];
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
1a)   „warunek podstawowy” oznacza konkretny i ściśle określony warunek, który ma rzeczywisty związek z bezpośrednim wpływem na skuteczną i wydajną realizację celu szczegółowego programu;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
4a)  „program” w kontekście EFRROW oznacza plany strategiczne WPR, o których mowa w rozporządzeniu (UE) [...] (rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR);
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera c
c)  w kontekście programów pomocy państwa – przedsiębiorstwo, które otrzymuje pomoc;
c)  w kontekście programów pomocy państwa – podmiot lub w stosownym przypadku przedsiębiorstwo, które otrzymują pomoc, z wyjątkiem przypadku gdy kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 EUR, w którym to przypadku dane państwo członkowskie może zadecydować, że beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/20131a, (UE) nr 1408/20131b i (UE) nr 717/20141c;
__________________
1a Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1.
1b Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9.
1c Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
9)  „fundusz małych projektów” oznacza operację w ramach programu Interreg mającą na celu wybranie i wdrożenie projektów o ograniczonej wartości finansowej;
9)  „fundusz małych projektów” oznacza operację w ramach programu Interreg mającą na celu wybranie i wdrożenie projektów, w tym projektów opartych na kontaktach międzyludzkich o ograniczonej wartości finansowej;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21
21)  „fundusz szczegółowy” oznacza fundusz utworzony przez instytucję zarządzającą lub fundusz zarządzający mający na celu dostarczanie produktów finansowych ostatecznym odbiorcom;
21)  „fundusz szczegółowy” oznacza fundusz utworzony przez instytucję zarządzającą lub fundusz zarządzający, za pomocą którego dostarczają one produktów finansowych ostatecznym odbiorcom;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 36 a (nowy)
36a)  „zasada «efektywność energetyczna przede wszystkim»” oznacza nadawanie priorytetu w planowaniu, polityce i decyzjach inwestycyjnych w zakresie energii środkom służącym zwiększeniu efektywności zapotrzebowania na energię i dostaw energii;ˆ
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 37
37)  „uodparnianie na klimat” oznacza proces mający na celu zapewnienie odporności infrastruktury na negatywne skutki zmiany klimatu zgodnie z przepisami i wytycznymi krajowymi, o ile istnieją, lub normami uznanymi na szczeblu międzynarodowym.
37)  „uodparnianie na klimat” oznacza proces mający na celu zapewnienie odporności infrastruktury na negatywne skutki zmiany klimatu zgodnie z normami uznanymi na szczeblu międzynarodowym lub przepisami i wytycznymi krajowymi, o ile istnieją, zapewnienie przestrzegania zasady efektywność energetyczna przede wszystkim i zgodności z sektorowymi ograniczeniami emisji i sposobami odejścia od paliw kopalnych.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 37 a (nowy)
37a)  „EBI” oznacza Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub dowolną jednostkę zależną Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a
a)  bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej;
a)  bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz wzmacnianiu małych i średnich przedsiębiorstw;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b
b)  bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
b)  bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna przechodząca na zeroemisyjną gospodarka i odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c
c)  lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych;
c)  lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności, w tym inteligentnej i zrównoważonej mobilności, i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d
d)  Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych;
d)  Europa o silniejszym wymiarze społecznym i bardziej sprzyjająca integracji społecznej – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e
e)  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.
e)  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich regionów, obszarów oraz inicjatyw lokalnych.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie dostarczają informacje na temat wsparcia celów dotyczących środowiska i klimatu z wykorzystaniem metodyki opartej na rodzajach interwencji w odniesieniu do każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje przypisywanie konkretnej wagi udzielonemu wsparciu na poziomie odzwierciedlającym stopień, w jakim wsparcie takie przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych. W przypadku EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana waga powinna być związana z wymiarem i kodem rodzaju interwencji określonym w załączniku I.
3.  Państwa członkowskie zapewniają uodparnianie na klimat w ramach swoich działań w całym procesie planowania i wdrażania oraz dostarczają informacje na temat wsparcia celów dotyczących środowiska i klimatu z wykorzystaniem metodyki opartej na rodzajach interwencji w odniesieniu do każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje przypisywanie konkretnej wagi udzielonemu wsparciu na poziomie odzwierciedlającym stopień, w jakim wsparcie takie przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych. W przypadku EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana waga powinna być związana z wymiarem i kodem rodzaju interwencji określonym w załączniku I.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają koordynację, komplementarność i spójność funduszy z innymi unijnymi instrumentami takimi jak Program wspierania reform, w tym z Narzędziem Realizacji Reform oraz Instrumentem Wsparcia Technicznego. Optymalizują mechanizmy koordynacji pomiędzy odpowiedzialnymi podmiotami, aby uniknąć powielania działań w trakcie planowania i realizacji.
4.  Zgodnie ze swoimi odnośnymi kompetencjami oraz z zasadą pomocniczości i wielopoziomowego systemu zarządzania państwa członkowskie i Komisja zapewniają koordynację, komplementarność i spójność funduszy z innymi unijnymi instrumentami takimi jak Program wspierania reform, w tym z Narzędziem Realizacji Reform oraz Instrumentem Wsparcia Technicznego. Optymalizują mechanizmy koordynacji pomiędzy odpowiedzialnymi podmiotami, aby uniknąć powielania działań w trakcie planowania i realizacji.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Państwa członkowskie i Komisja zapewniają zgodność z odpowiednimi zasadami pomocy państwa.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie i Komisja wykonują budżet Unii przeznaczony na fundusze w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] rozporządzenia (UE, Euratom) [numer nowego rozporządzenia finansowego] („rozporządzenie finansowe”).
1.  Państwa członkowskie, zgodnie ze swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi, i Komisja wykonują budżet Unii przeznaczony na fundusze w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] rozporządzenia (UE, Euratom) [numer nowego rozporządzenia finansowego] („rozporządzenie finansowe”).
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Komisja wdraża jednak: kwotę wsparcia z Funduszu Spójności przekazaną na instrument „Łącząc Europę”; Europejską inicjatywę miejską; międzyregionalne innowacyjne inwestycje; kwotę wsparcia z EFS+ przekazaną na współpracę transnarodową; kwoty przekazane na InvestEU37 oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. a) i lit. c)] rozporządzenia finansowego.
2.  Z zastrzeżeniem art. 1 ust. 2 Komisja wdraża: kwotę wsparcia z Funduszu Spójności przekazaną na instrument „Łącząc Europę”; Europejską inicjatywę miejską; międzyregionalne innowacyjne inwestycje; kwotę wsparcia z EFS+ przekazaną na współpracę transnarodową; kwoty przekazane na InvestEU37 oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. a) i lit. c)] rozporządzenia finansowego.
_________________
_________________
37 [Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie [...] (Dz.U. L [...] z [...], s. [...])].
37 [Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie [...] (Dz.U. L [...] z [...], s. [...])].
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3
3.  Komisja może wdrażać współpracę regionów najbardziej oddalonych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) w ramach zarządzania pośredniego.
3.  Komisja może, za zgodą państwa członkowskiego i zainteresowanego regionu, wdrażać współpracę regionów najbardziej oddalonych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) w ramach zarządzania pośredniego.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Każde państwo członkowskie organizuje partnerstwo z właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo takie obejmuje co najmniej następujących partnerów:
1.  W odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie organizuje, zgodnie ze swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi, kompleksowe, efektywne partnerstwo. Partnerstwo takie obejmuje co najmniej następujących partnerów:
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a
a)  władze miejskie i inne organy publiczne;
a)  władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne organy publiczne;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c
c)  właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.
c)  właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)   w stosownych przypadkach, instytucje badawcze i uniwersytety.
Poprawki 78 i 459
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym systemie rządzenia państwa członkowskie angażują partnerów w przygotowywanie umów partnerstwa oraz w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym poprzez ich udział w komitetach monitorujących zgodnie z art. 34.
2.  Zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz kierując się podejściem oddolnym, państwa członkowskie angażują partnerów w przygotowywanie umów partnerstwa oraz w trakcie przygotowywania, wdrażania i oceny programów, w tym poprzez ich udział w komitetach monitorujących zgodnie z art. 34. W tym kontekście państwa członkowskie przydzielają odpowiedni odsetek środków z funduszy na budowanie zdolności administracyjnych partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku programów transgranicznych zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają partnerów ze wszystkich uczestniczących państw członkowskich.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Organizacja i wdrażanie partnerstwa przebiega zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/201438.
3.  Organizacja i wdrażanie partnerstwa przebiegają zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/201438. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 107, aktów delegowanych dotyczących zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) nr 240/2014 w celu dostosowania rozporządzenia delegowanego do niniejszego rozporządzenia.
_________________
_________________
38 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).
38 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Co najmniej raz w roku Komisja konsultuje się z organizacjami reprezentującymi partnerów na poziomie Unii w sprawie wdrażania programów.
4.  Co najmniej raz w roku Komisja konsultuje się z organizacjami reprezentującymi partnerów na poziomie Unii w sprawie wdrażania programów i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników tych konsultacji.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)
Artykuł 6a
Zasady horyzontalne
1.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w procesie wykorzystywania funduszy.
2.  Państwa członkowskie i Komisja dokładają starań, by równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i perspektywy płci brano pod uwagę i propagowano w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji.
3.  Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowywania, realizacji, monitorowania, składania sprawozdań i oceny programów. W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
4.  Cele funduszy są osiągane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz zwalczania zmiany klimatu, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci” określonej w art. 191 ust. 1 i 2 TFUE.
Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”, sprawiedliwa społecznie transformacja energetyki, dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowywania i wdrażania programów. Dążą one do unikania inwestycji związanych z produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem lub spalaniem paliw kopalnych.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę partnerstwa, w której określa warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
1.  Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę partnerstwa, w której określa warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Taka umowa partnerstwa jest przygotowywana zgodnie z kodeksem postępowania ustanowionym w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Państwo członkowskie przekazuje Komisji umowę partnerstwa w momencie przedłożenia pierwszego programu lub przed jego przedłożeniem.
2.  Państwo członkowskie przekazuje Komisji umowę partnerstwa w momencie przedłożenia pierwszego programu lub przed jego przedłożeniem, ale nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Umowę partnerstwa można przedłożyć wraz z odnośnym rocznym krajowym programem reform.
3.  Umowę partnerstwa można przedłożyć wraz z odnośnym rocznym krajowym programem reform i planami krajowymi w zakresie energii i klimatu.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a
a)  wybrane cele polityki wskazujące, ze środków których funduszy i w ramach jakich programów będą one osiągane, wraz z podaniem uzasadnienia, a w stosownych przypadkach wraz z uzasadnieniem korzystania z narzędzia realizacji funduszu InvestEU, biorąc pod uwagę odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów;
a)  wybrane cele polityki wskazujące, ze środków których funduszy i w ramach jakich programów będą one osiągane, wraz z podaniem uzasadnienia, biorąc pod uwagę i wymieniając odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów, a także wyzwania regionalne;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt i
(i)  podsumowanie wyborów w zakresie polityki i głównych rezultatów zakładanych w odniesieniu do poszczególnych funduszy, w tym w stosownych przypadkach przez korzystanie z funduszu InvestEU;
(i)  podsumowanie wyborów w zakresie polityki i głównych rezultatów zakładanych w odniesieniu do poszczególnych funduszy;
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii
(ii)  koordynację, rozgraniczenie funduszy i komplementarność między nimi i w razie potrzeby koordynację między programami krajowymi i regionalnymi;
(ii)  koordynację, rozgraniczenie funduszy i komplementarność między nimi i w razie potrzeby koordynację między programami krajowymi i regionalnymi, zwłaszcza w odniesieniu do planów strategicznych WPR, o których mowa w rozporządzeniu (UE) [...] (rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR);
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii
(iii)  komplementarności między funduszami i innymi instrumentami Unii, w tym strategicznymi projektami zintegrowanymi realizowanymi w ramach programu LIFE oraz strategicznymi projektami przyrodniczymi;
(iii)  komplementarności i synergii między funduszami i innymi instrumentami Unii, w tym strategicznymi projektami zintegrowanymi realizowanymi w ramach programu LIFE oraz strategicznymi projektami przyrodniczymi, a w stosownych przypadkach projektami finansowanymi w ramach programu „Horyzont Europa”;
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)   realizacji celów, polityk i środków w ramach planów krajowych w zakresie energii i klimatu;
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera c
c)  wstępną alokację finansową z poszczególnych funduszy według celu polityki na szczeblu krajowym, przy poszanowaniu przepisów dotyczących poszczególnych funduszy w odniesieniu do koncentracji tematycznej;
c)  wstępną alokację finansową z poszczególnych funduszy według celu polityki na szczeblu krajowym i w stosownych przypadkach regionalnym, przy poszanowaniu przepisów dotyczących poszczególnych funduszy w odniesieniu do koncentracji tematycznej;
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d
d)  w stosownych przypadkach podział środków finansowych według kategorii regionów sporządzony na podstawie art. 102 ust. 2 oraz kwoty alokacji, które proponuje się przenieść między kategoriami regionów zgodnie z art. 105;
d)  podział środków finansowych według kategorii regionów sporządzony na podstawie art. 102 ust. 2 oraz kwoty alokacji, które proponuje się przenieść między kategoriami regionów zgodnie z art. 105;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera e
e)  kwoty, które mają zostać wniesione na poczet funduszu InvestEU według funduszu i kategorii regionów;
skreśla się
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera g
g)  podsumowanie działań, które dane państwo członkowskie podejmuje, aby zwiększyć swoje zdolności administracyjne w zakresie wdrażania funduszy.
g)  podsumowanie działań, które dane państwo członkowskie podejmuje, aby zwiększyć swoje zdolności administracyjne w zakresie wdrażania funduszy oraz systemów zarządzania i kontroli.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera g a (nowa)
ga)   w stosownych przypadkach zintegrowane podejście do wyzwań demograficznych lub szczególnych potrzeb regionów i obszarów;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera g b (nowa)
gb)   strategia komunikacji i widoczności;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)
Na wniosek państw członkowskich EBI może uczestniczyć w przygotowywaniu umowy partnerstwa, jak również w działaniach związanych z przygotowywaniem operacji, instrumentami finansowymi i PPP.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
W odniesieniu do celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) umowa partnerstwa zawiera wyłącznie wykaz planowanych programów.
W odniesieniu do celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) umowa partnerstwa zawiera wyłącznie wykaz planowanych programów i potrzeb w zakresie inwestycji transgranicznych w zainteresowanych państwach członkowskich.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Komisja ocenia umowę partnerstwa i jej zgodność z niniejszym rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. W swojej ocenie Komisja uwzględnia w szczególności odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów.
1.  Komisja ocenia umowę partnerstwa i jej zgodność z niniejszym rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. W swojej ocenie Komisja uwzględnia przepisy art. 4 i 6, odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów, a także środki związane ze zintegrowanymi planami krajowymi w zakresie energii i klimatu oraz sposób ich realizacji.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Komisja może zgłosić swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia umowy partnerstwa przez państwo członkowskie.
2.  Komisja może zgłosić swoje uwagi w ciągu dwóch miesięcy od daty przedłożenia umowy partnerstwa przez państwo członkowskie.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu umowy partnerstwa, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Komisję.
3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu umowy partnerstwa, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Komisję w ciągu miesiąca od ich przedstawienia.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
4.  Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego w sprawie zatwierdzenia umowy partnerstwa nie później niż w terminie czterech miesięcy od daty przedłożenia przez państwo członkowskie swojej umowy partnerstwa. Umowa partnerstwa nie może być zmieniana.
4.  Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego w sprawie zatwierdzenia umowy partnerstwa nie później niż w terminie czterech miesięcy od daty pierwszego przedłożenia przez państwo członkowskie swojej umowy partnerstwa. Umowa partnerstwa nie może być zmieniana.
Poprawka 428
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą przydzielić, w umowie partnerstwa lub we wniosku o zmiany w programie, kwotę z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR, która ma zostać wniesiona do InvestEU i zrealizowana na podstawie gwarancji budżetowych. Kwota, która ma zostać wniesiona do InvestEU, nie przekracza 5 % całkowitej alokacji w ramach poszczególnych funduszy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. Takie wkłady nie stanowią przesunięcia środków w myśl art. 21.
1.  Od dnia 1 stycznia 2023 r. państwa członkowskie mogą, za zgodą zainteresowanych instytucji zarządzających, przydzielić, we wniosku o zmiany w programie, maksymalnie 2% z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR do wniesienia do InvestEU i zrealizowania na podstawie gwarancji budżetowych. Ponadto w ramach przeglądu śródokresowego możliwe jest przydzielenie Funduszowi InvestEU maksymalnie 3% całkowitej alokacji z każdego funduszu. Wkłady takie są dostępne na inwestycje zgodne z celami polityki spójności i w tej samej kategorii regionów objętych funduszami pochodzenia. Ilekroć kwota z EFRR, EFS+ lub Funduszu Spójności jest wnoszona do InvestEU, zastosowanie mają warunki podstawowe opisane w art. 11 niniejszego rozporządzenia oraz w załączniku III i IV do niego. Przyznawać można wyłącznie środki przyszłych lat kalendarzowych.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.   W przypadku umowy partnerstwa można dokonywać alokacji środków danego roku kalendarzowego i przyszłych lat kalendarzowych. W przypadku wniosku o zmiany w programie można dokonywać alokacji wyłącznie środków przyszłych lat kalendarzowych.
skreśla się
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, jest wykorzystywana w celu tworzenia rezerw na część gwarancji UE w ramach puli państwa członkowskiego.
3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, jest wykorzystywana w celu tworzenia rezerw na część gwarancji UE w ramach odnośnej puli państwa członkowskiego.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1
W przypadku braku zawarcia do dnia 31 grudnia 2021 r. umowy o przyznanie wkładu, określonej w art. [9] [rozporządzenia w sprawie InvestEU], na kwotę, o której mowa w ust. 1, przydzieloną w umowie partnerstwa, państwo członkowskie składa wniosek o zmiany w programie lub programach w celu wykorzystania odnośnej kwoty.
W przypadku braku zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 r. umowy o przyznanie wkładu, określonej w art. [9] [rozporządzenia w sprawie InvestEU], na kwotę, o której mowa w ust. 1, państwo członkowskie składa wniosek o zmiany w programie lub programach w celu wykorzystania odnośnej kwoty.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2
W chwili przyjęcia decyzji o zmianach w programie zawarta zostaje umowa o przyznanie wkładu na kwotę, o której mowa w ust. 1, przydzieloną we wniosku o zmiany w programie.
W chwili przyjęcia decyzji o zmianach w programie zawarta, lub w zależności od przypadku zmieniona zostaje umowa o przyznanie wkładu na kwotę, o której mowa w ust. 1, przydzieloną we wniosku o zmiany w programie.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5
5.  W przypadku braku zawarcia umowy w sprawie gwarancji, określonej w art. [9] [rozporządzenia w sprawie InvestEU], w terminie dziewięciu miesięcy od daty zatwierdzenia umowy o przyznanie wkładu odnośne kwoty wpłacone na rzecz wspólnego funduszu rezerw jako rezerwa zostają przesunięte z powrotem na rzecz programu lub programów, a państwo członkowskie składa odpowiedni wniosek o zmiany w programie.
5.  W przypadku braku zawarcia umowy w sprawie gwarancji, określonej w art. [9] [rozporządzenia w sprawie InvestEU], w terminie dziewięciu miesięcy od daty zatwierdzenia umowy o przyznanie wkładu odnośne kwoty wpłacone na rzecz wspólnego funduszu rezerw jako rezerwa zostają przesunięte z powrotem na rzecz pierwotnego programu lub programów, a państwo członkowskie składa odpowiedni wniosek o zmiany w programie. W tym konkretnym przypadku zasoby z poprzednich lat kalendarzowych mogą zostać zmienione, o ile zobowiązania nie zostaną jeszcze wdrożone.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7
7.  Środki wypracowane przez fundusz InvestEU lub przypisane kwotom wniesionym do tego funduszu i zrealizowane na podstawie gwarancji budżetowych udostępnia się państwu członkowskiemu i wykorzystuje na potrzeby wsparcia w ramach tego samego celu lub celów w formie instrumentów finansowych.
7.  Środki wypracowane przez fundusz InvestEU lub przypisane kwotom wniesionym do tego funduszu i zrealizowane na podstawie gwarancji budżetowych udostępnia się państwu członkowskiemu i organowi lokalnemu lub regionalnemu, którego dotyczy wkład, i wykorzystuje na potrzeby wsparcia w ramach tego samego celu lub celów w formie instrumentów finansowych.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1
Dla poszczególnych celów szczegółowych w niniejszym rozporządzeniu określono warunki konieczne do ich skutecznego i efektywnego osiągnięcia („warunki podstawowe”).
Dla poszczególnych celów szczegółowych w niniejszym rozporządzeniu określono warunki konieczne do ich skutecznego i efektywnego osiągnięcia („warunki podstawowe”). Warunki podstawowe mają zastosowanie w stopniu, w jakim przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych programu.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Przy przygotowywaniu programu lub wprowadzaniu nowego celu szczegółowego w ramach zmian w programie państwo członkowskie ocenia, czy spełnione zostały warunki podstawowe związane z wybranym celem szczegółowym. Warunek podstawowy uważa się za spełniony, gdy spełnione zostały wszystkie odnośne kryteria. Państwo członkowskie określa w każdym programie lub w zmianach do programu spełnione i niespełnione warunki podstawowe, a w przypadku gdy uważa, że warunek podstawowy został spełniony, podaje uzasadnienie.
2.  Przy przygotowywaniu programu lub wprowadzaniu nowego celu szczegółowego w ramach zmian w programie państwo członkowskie ocenia, czy spełnione zostały warunki podstawowe związane z wybranym celem szczegółowym. Warunek podstawowy uważa się za spełniony, gdy spełnione zostały wszystkie odnośne kryteria. Państwo członkowskie określa w każdym programie lub w zmianach do programu spełnione i niespełnione warunki podstawowe, a w przypadku gdy uważa, że warunek podstawowy został spełniony, podaje uzasadnienie. Na wniosek państwa członkowskiego EBI może przyczyniać się do oceny działań niezbędnych do spełnienia odpowiednich warunków podstawowych.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1
W terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, Komisja dokonuje oceny i powiadamia państwo członkowskie, gdy zgadza się co do spełnienia.
W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, Komisja dokonuje oceny i powiadamia państwo członkowskie, gdy zgadza się co do spełnienia.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 2
Jeśli Komisja nie zgadza się z oceną dokonaną przez państwo członkowskie, informuje o tym takie państwo członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie swoich uwag w terminie jednego miesiąca.
Jeśli Komisja nie zgadza się z oceną dokonaną przez państwo członkowskie, informuje o tym takie państwo członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie swoich uwag w terminie maksymalnie dwóch miesięcy.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit 1
Do czasu poinformowania państwa członkowskiego przez Komisję o spełnieniu warunku podstawowego zgodnie z ust. 4, we wnioskach o płatność nie można podawać wydatków dotyczących operacji związanych z celem szczegółowym.
Wydatki związane z operacjami związanymi z celem ą, mogą być również uwzględniane we wnioskach o płatność przed poinformowaniem państwa członkowskiego przez Komisję o spełnieniu warunku podstawowego zgodnie z ust. 4, bez uszczerbku dla zawieszenia samego zwrotu do czasu spełnienia warunku.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1
Państwo członkowskie ustanawia ramy wykonania, które umożliwiają monitorowanie, sprawozdawczość na temat wyników programu oraz ocenę takich wyników w okresie jego wdrażania i przyczynia się do pomiaru ogólnych wyników funduszy.
Państwo członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, ustanawia ramy wykonania, które umożliwiają monitorowanie, sprawozdawczość na temat wyników programu oraz ocenę takich wyników w okresie jego wdrażania i przyczynia się do pomiaru ogólnych wyników funduszy.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  Cele pośrednie i cele końcowe określa się w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych w ramach programu, z wyjątkiem pomocy technicznej i celu szczegółowego dotyczącego deprywacji materialnej określonego w art. [4 lit. c) ppkt (vii)] rozporządzenia w sprawie EFS+.
2.  Cele pośrednie i cele końcowe określa się w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych w ramach programu, z wyjątkiem pomocy technicznej i celu szczegółowego dotyczącego deprywacji materialnej określonego w art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] rozporządzenia w sprawie EFS+.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu poszczególnych programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności, biorąc pod uwagę następujące elementy:
1.  Państwo członkowskie i właściwe instytucje zarządzające dokonują przeglądu poszczególnych programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności, biorąc pod uwagę następujące elementy:
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a
a)  wyzwania stwierdzone w odnośnych zaleceniach dla poszczególnych krajów przyjętych w 2024 r.;
a)  nowe wyzwania stwierdzone w odnośnych zaleceniach dla poszczególnych krajów przyjętych w 2024 r. oraz w stosownych przypadkach cele określone we wdrażaniu zintegrowanych krajowych planów w zakresie klimatu i energii;
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b
b)  sytuację społeczno-gospodarczą danego państwa członkowskiego lub regionu;
b)  sytuację społeczno-gospodarczą danego państwa członkowskiego lub regionu, w tym stan wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i potrzeb terytorialnych z myślą o zmniejszeniu dysproporcji, a także nierówności gospodarczych i społecznych;
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  wszelkie istotne negatywne zmiany sytuacji finansowej, gospodarczej lub społecznej, które wymagają dostosowania programów, w tym w wyniku symetrycznych lub asymetrycznych wstrząsów w państwach członkowskich i ich regionach.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1
Do dnia 31 marca 2025 r. państwo członkowskie przedkłada Komisji wniosek o zmiany w poszczególnych programach zgodnie z art. 19 ust. 1. Państwo członkowskie uzasadnia takie zmiany na podstawie elementów określonych w ust. 1.
Zgodnie z wynikiem przeglądu do dnia 31 marca 2025 r. państwo członkowskie przedkłada Komisji wniosek o zmiany w poszczególnych programach zgodnie z art. 19 ust. 1 lub wskazuje, że zmiany nie są konieczne. Państwo członkowskie uzasadnia takie zmiany na podstawie elementów określonych w ust. 1 lub, w stosownym przypadku, podaje powody niewystępowania o zmiany w programie.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a
a)  alokacjach środków finansowych według priorytetów obejmujących kwoty na lata 2026 i 2027;
a)  zmienionych kwotach pierwotnych alokacji środków finansowych według priorytetów obejmujących kwoty na lata 2026 i 2027;
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b a (nowa)
ba)   kwotach, które należy wnieść do InvestEU, z podziałem na fundusz i kategorię regionu, w stosownym przypadku;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Do dnia 31 marca 2026 r. Komisja przyjmuje sprawozdanie podsumowujące wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 1 i 2. Komisja przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
Poprawkai 425/rev, 444/rev, 448 i 469
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
[...]
skreśla się
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie przygotowują programy w celu wdrażania funduszy dla okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
1.  Państwa członkowskie we współpracy z partnerami, o których mowa w art. 6, przygotowują programy w celu wdrażania funduszy dla okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1
Program składa się z priorytetów. Każdy priorytet odnosi się do pojedynczego celu polityki lub do pomocy technicznej. Priorytet odnoszący się do celu polityki obejmuje co najmniej jeden cel szczegółowy. Do tego samego celu polityki może odnosić się więcej niż jeden priorytet.
Program składa się z priorytetów. Każdy priorytet odnosi się do jednego lub kilku celów polityki lub do pomocy technicznej. Priorytet odnoszący się do celu polityki obejmuje co najmniej jeden cel szczegółowy. Do tego samego celu polityki może odnosić się więcej niż jeden priorytet.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt i
(i)  różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych, z wyjątkiem programów wspieranych ze środków EFMR;
(i)  różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych, a także nierówności, z wyjątkiem programów wspieranych ze środków EFMR;
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt ii
(ii)  niewydolności rynku, potrzeb w zakresie inwestycji i komplementarności z innymi formami wsparcia;
(ii)  niewydolności rynku, potrzeb w zakresie inwestycji i komplementarności oraz synergii z innymi formami wsparcia;
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iii
(iii)  wyzwań stwierdzonych w odnośnych zaleceniach dla poszczególnych krajów i innych odnośnych zaleceniach Unii skierowanych do państw członkowskich;
(iii)  wyzwań stwierdzonych w odnośnych zaleceniach dla poszczególnych krajów;
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iv
(iv)  wyzwań w zakresie zdolności administracyjnych i sprawowania rządów;
(iv)  wyzwań w zakresie zdolności administracyjnych i sprawowania rządów oraz środków upraszczających;
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)
(iva)   w stosownych przypadkach zintegrowanego podejścia w celu zajęcia się wyzwaniami demograficznymi;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt vi a (nowy)
(via)   wyzwań i związanych z nimi celów określonych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu oraz w Europejskim filarze praw socjalnych;
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt vii
(vii)  w przypadku programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW – postępów we wdrażaniu odnośnego dorobku prawnego UE i planów działania;
(vii)  w przypadku programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW – postępów we wdrażaniu odnośnego dorobku prawnego UE i planów działania, a także zidentyfikowanych niedociągnięć;
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt i
(i)  związane rodzaje działań, w tym wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym oraz ich zakładany wkład w realizację wspomnianych celów szczegółowych oraz strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenu morskiego w stosownych przypadkach;
(i)  powiązane rodzaje działań, w tym orientacyjny wykaz i harmonogram planowanych operacji o znaczeniu strategicznym oraz ich zakładany wkład w realizację wspomnianych celów szczegółowych oraz strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenu morskiego w stosownych przypadkach;
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)   działania mające na celu zapewnienie równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji;
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt v
(v)  przedsięwzięcia międzyregionalne i transnarodowe z udziałem beneficjentów znajdujących się w co najmniej jednym innym państwie członkowskim;
(v)  przedsięwzięcia międzyregionalne, transgraniczne i transnarodowe z udziałem beneficjentów znajdujących się w co najmniej jednym innym państwie członkowskim;
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt v a (nowy)
(va)   zrównoważony charakter inwestycji;
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt vii a (nowy)
(viia)   opis sposobu zapewniania komplementarności i synergii z innymi funduszami i instrumentami;
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera i
(i)  zakładane podejście do informowania o programie i jego eksponowania poprzez określenie jego celów, grup docelowych, kanałów komunikacyjnych, zasięgu w mediach społecznościowych. planowanego budżetu i odnośnych wskaźników monitorowania i oceny;
(i)  zakładane podejście do informowania o programie i jego eksponowania poprzez określenie jego celów, grup docelowych, kanałów komunikacyjnych, w odpowiednich przypadkach zasięgu w mediach społecznościowych, a także planowanego budżetu i odnośnych wskaźników monitorowania i oceny;
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera j
j)  instytucję zarządzającą, instytucję audytową i organ otrzymujący płatności od Komisji.
j)  instytucję zarządzającą, instytucję audytową, instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości na mocy art. 70 i organ otrzymujący płatności od Komisji.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2
Lit. c) i d) niniejszego ustępu nie mają zastosowania do celu szczegółowego określonego w art. [4 lit. c) ppkt (vii)] rozporządzenia w sprawie ESF+.
Lit. c) i d) niniejszego ustępu nie mają zastosowania do celu szczegółowego określonego w art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] rozporządzenia w sprawie ESF+.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)
Do programu załącza się sprawozdanie o środowisku zawierające odpowiednie informacje na temat wpływu na środowisko, zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE, i uwzględniające potrzeby w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6
6.  W przypadku programów EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności przedłożonych zgodnie z art. 16 tabela, o której mowa w ust. 3 lit. f) ppkt (ii), zawiera kwoty wyłącznie na lata 2021–2025.
6.  W przypadku programów EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności przedłożonych zgodnie z art. 16 tabela, o której mowa w ust. 3 lit. f) ppkt (ii), zawiera kwoty na lata 2021–2027.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Komisja ocenia program i jego zgodność z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także jego spójność z umową partnerstwa. W swojej ocenie Komisja uwzględnia w szczególności odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów.
1.  Komisja ocenia program i jego zgodność z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także jego spójność z umową partnerstwa. W swojej ocenie Komisja uwzględnia w szczególności odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów, a także wyzwania związane z wdrażaniem zintegrowanych krajowych planów w zakresie klimatu i energii oraz z europejskim filarem praw socjalnych, a także sposób, w jaki się je traktuje.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Komisja może zgłosić swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia programu przez państwo członkowskie.
2.  Komisja może zgłosić swoje uwagi w ciągu dwóch miesięcy od daty przedłożenia programu przez państwo członkowskie.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu programu, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Komisję.
3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu programu, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Komisję w ciągu dwóch miesięcy od ich przedstawienia.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
4.  Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego w sprawie zatwierdzenia programu nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty przedłożenia programu przez państwo członkowskie.
4.  Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego w sprawie zatwierdzenia programu nie później niż w terminie pięciu miesięcy od daty pierwszego przedłożenia programu przez państwo członkowskie.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Komisja ocenia zmiany i ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy, w tym z wymogami na poziomie krajowym, i może zgłosić uwagi w terminie trzech miesięcy od daty przedłożenia zmienionego programu.
2.  Komisja ocenia zmiany i ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy, w tym z wymogami na poziomie krajowym, i może zgłosić uwagi w terminie dwóch miesięcy od daty przedłożenia zmienionego programu.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu zmienionego programu i uwzględnia uwagi zgłoszone przez Komisję.
3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu zmienionego programu i uwzględnia uwagi zgłoszone przez Komisję w ciągu dwóch miesięcy od ich przedstawienia.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Komisja zatwierdza zmiany w programie nie później niż sześć miesięcy po ich przedłożeniu przez państwo członkowskie.
4.  Komisja zatwierdza zmiany w programie nie później niż trzy miesiące po ich przedłożeniu przez państwo członkowskie.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1
W okresie programowania państwo członkowskie może dokonać przesunięcia kwoty wynoszącej do 5 % początkowej alokacji dla danego priorytetu i nie więcej niż 3 % budżetu programu na rzecz innego priorytetu tego samego funduszu w ramach tego samego programu. W przypadku programów wspieranych z EFRR i EFS+ przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji dla tej samej kategorii regionu.
W okresie programowania państwo członkowskie może dokonać przesunięcia kwoty wynoszącej do 7 % początkowej alokacji dla danego priorytetu i nie więcej niż 5 % budżetu programu na rzecz innego priorytetu tego samego funduszu w ramach tego samego programu. Czyniąc to państwo członkowskie przestrzega kodeksu postępowania ustanowionego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014. W przypadku programów wspieranych z EFRR i EFS+ przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji dla tej samej kategorii regionu.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6
6.  Zatwierdzenie przez Komisję nie jest wymagane w przypadku korekt o czysto typograficznym lub redakcyjnym charakterze, które nie mają wpływu na wdrażanie programu. Państwa członkowskie informują Komisję o takich korektach.
6.  Zatwierdzenie przez Komisję nie jest wymagane w przypadku korekt o czysto typograficznym, technicznym lub redakcyjnym charakterze, które nie mają wpływu na wdrażanie programu. Państwa członkowskie informują Komisję o takich korektach.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
2.  EFRR i EFS+ mogą finansować, w komplementarny sposób oraz z zastrzeżeniem ograniczenia w wysokości do 10 % wsparcia z tych funduszy na rzecz każdego priorytetu danego programu, część lub całość operacji, w przypadku której koszty kwalifikują się do wsparcia z innego funduszu w oparciu o zasady kwalifikowalności mające zastosowanie do tego funduszu, pod warunkiem że koszty te są konieczne do wdrożenia.
2.  EFRR i EFS+ mogą finansować, w komplementarny sposób oraz z zastrzeżeniem ograniczenia w wysokości do 15 % wsparcia z tych funduszy na rzecz każdego priorytetu danego programu, część lub całość operacji, w przypadku której koszty kwalifikują się do wsparcia z innego funduszu w oparciu o zasady kwalifikowalności mające zastosowanie do tego funduszu, pod warunkiem że koszty te są konieczne do wdrożenia.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą wnioskować o przesunięcie do 5 % alokacji finansowych dla programu z dowolnego z podanych funduszy do dowolnego innego funduszu w ramach zarządzania dzielonego lub do dowolnego instrumentu w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego.
1.  W trosce o elastyczność państwa członkowskie mogą wnioskować, po uzgodnieniu z komitetem monitorującym, o przesunięcie do 5 % alokacji finansowych dla programu z dowolnego z podanych funduszy do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Poprawki 171 i 434
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Przesunięte środki są realizowane zgodnie z zasadami funduszu lub instrumentu, do którego zostają przesunięte, a w przypadku przesunięć do instrumentów w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego są realizowane na korzyść danego państwa członkowskiego.
2.  Przesunięte środki są realizowane zgodnie z zasadami funduszu lub instrumentu, do którego zostają przesunięte.
Poprawki 172, 433 i 434
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3
3.  We wnioskach przewidzianych w ust. 1 określa się łączną przesuniętą kwotę dla każdego roku według funduszu i kategorii regionu, a w stosownych przypadkach taki wniosek jest należycie uzasadniony i załącza się do niego zmieniony program lub zmienione programy, z którego (których) ma nastąpić przesunięcie środków zgodnie z art. 19 wraz ze wskazaniem, do jakiego innego funduszu lub instrumentu ma nastąpić przesunięcie tych kwot.
3.  We wnioskach przewidzianych w ust. 1 określa się łączną przesuniętą kwotę dla każdego roku według funduszu i kategorii regionu, a w stosownych przypadkach taki wniosek jest należycie uzasadniony pod kątem komplementarności i zamierzonych skutków, a także załącza się do niego zmieniony program lub zmienione programy, z którego lub z których ma nastąpić przesunięcie środków zgodnie z art. 19 wraz ze wskazaniem, do jakiego innego funduszu lub instrumentu ma nastąpić przesunięcie tych kwot.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 1 a (nowy)
ROZDZIAŁ Ia – Duże projekty
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)
Artykuł 21a
Treść
W ramach programu lub programów z EFRR i Funduszu Spójności mogą być wspierane operacje obejmujące serie prac, działań lub usług, z których każde ma na celu wykonanie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, posiada jasno określone cele, a ich całkowity koszt kwalifikowalny przekracza kwotę 100 000 000 EUR („duży projekt”). Instrumentów finansowych nie uznaje się za duże projekty.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 b (nowy)
Artykuł 21b
Informacje niezbędne do zatwierdzenia dużego projektu
Zanim duży projekt zostanie zatwierdzony, instytucja zarządzająca przedstawia Komisji następujące informacje:
a)  szczegółowe informacje dotyczące podmiotu, który będzie odpowiedzialny za realizację dużego projektu i potencjał tego podmiotu;
b)  opis inwestycji i jej lokalizacji;
c)  całkowity koszt i całkowity koszt kwalifikowalny;
d)  przeprowadzone studia wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyników;
e)  analizę kosztów i korzyści, w tym analizę ekonomiczną i finansową, oraz ocenę ryzyka;
f)  analizę oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia skutków zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe;
g)  wyjaśnienia na temat zgodności dużego projektu z odpowiednimi priorytetami programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz przewidywanego wkładu dużego projektu w realizację celów szczegółowych tych priorytetów oraz przewidywanego wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy;
h)  plan finansowy uwzględniający całkowitą przewidywaną kwotę środków finansowych i przewidywane wsparcie z funduszy polityki spójności, EBI i wszystkich pozostałych źródeł finansowania, wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi stosowanymi w celu monitorowania postępów, z uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów ryzyka;
i)  harmonogram realizacji dużego projektu oraz, jeżeli spodziewany okres realizacji wykracza poza okres programowania, etapy, dla których wnioskuje się o wsparcie z funduszy w okresie programowania.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 c (nowy)
Artykuł 21c
Decyzja w sprawie dużego projektu
1.  Komisja dokonuje oceny dużego projektu na podstawie informacji, o których mowa w art. 21b, w celu ustalenia, czy wnioskowany wkład finansowy dla dużego projektu wybranego przez instytucję zarządzającą jest uzasadniony. Komisja przyjmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego dla wybranego dużego projektu, w drodze aktu wykonawczego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty przedłożenia informacji, o których mowa w art. 21b.
2.  Zatwierdzenie przez Komisję na podstawie ust. 1 ma charakter warunkowy uzależniający to zatwierdzenie od zawarcia pierwszej umowy na wykonanie prac lub – w przypadku operacji realizowanych w ramach PPP – do podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego w ciągu trzech lat od daty zatwierdzenia.
3.  Jeżeli Komisja odmawia wkładu finansowego dla wybranego dużego projektu, podaje w decyzji powody odmowy.
4.  Duże projekty przedłożone do zatwierdzenia na mocy ust. 1 są zawarte w wykazie dużych projektów danego programu.
5.  Wydatki związane z dużym projektem można uwzględnić we wniosku o płatność po przedłożeniu do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi dużego projektu wybranego przez instytucję zarządzającą, po wycofaniu wniosku przez państwo członkowskie lub po przyjęciu decyzji przez Komisję odpowiednio koryguje się deklarację wydatków.
(Poprawka ta będzie wymagać odpowiedniego dostosowania załącznika V.)
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c
c)  inne narzędzia terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie na rzecz inwestycji zaprogramowanych z myślą o EFRR w ramach celu polityki, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. e).
c)  inne narzędzia terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie na rzecz inwestycji zaprogramowanych w ramach celu polityki, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. e).
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)
Państwo członkowskie dba o spójność i koordynację w odniesieniu do strategii rozwoju lokalnego finansowanych z więcej niż jednego funduszu.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia;
a)  obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia, w tym wzajemne powiązania gospodarcze, społeczne i środowiskowe;
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d
d)  opis włączenia partnerów zgodnie z art. 6 w przygotowanie strategii i jej wdrożenie.
d)  opis włączenia partnerów na podstawie art. 6 w przygotowanie strategii i jej wdrożenie.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2
2.  Za opracowanie strategii terytorialnych odpowiadają właściwe organy lub instytucje miejskie, lokalne lub inne organy lub instytucje terytorialne.
2.  Za przygotowanie i zatwierdzanie strategii terytorialnych odpowiadają właściwe władze regionalne, lokalne lub inne organy publiczne. Istniejące już dokumenty strategiczne dotyczące objętych obszarów można zaktualizować i wykorzystać z myślą o strategiach terytorialnych.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1
W sytuacji gdy strategia terytorialna nie zawiera wykazu operacji, które mają uzyskać wsparcie, właściwe miejskie, lokalne lub inne terytorialne organy lub instytucje dokonują wyboru operacji lub biorą udział w takim wyborze.
W sytuacji gdy strategia terytorialna nie zawiera wykazu operacji, które mają uzyskać wsparcie, właściwe regionalne, lokalne lub inne terytorialne organy lub instytucje dokonują wyboru operacji lub biorą udział w takim wyborze.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Przygotowując strategie terytorialne, władze, o których mowa w ust. 2, współpracują z właściwymi instytucjami zarządzającymi, aby określić zakres operacji, które mają być wspierane w ramach odnośnego programu.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4
4.  W sytuacji gdy miejskie, lokalne lub inne terytorialne organy lub instytucje wykonują zadania wchodzące w zakres odpowiedzialności instytucji zarządzającej inne niż wybór operacji, taki organ lub instytucja jest określana przez instytucję zarządzającą jako instytucja pośrednicząca.
4.  W sytuacji gdy organy lub instytucje regionalne, lokalne lub inne organy publiczne lub inne instytucje wykonują zadania wchodzące w zakres odpowiedzialności instytucji zarządzającej inne niż wybór operacji, taki organ lub instytucja jest określana przez instytucję zarządzającą jako instytucja pośrednicząca.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)
Wybrane operacje mogą być wspierane w ramach kilku priorytetów tego samego programu.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
1.  Jeśli strategia realizowana zgodnie z art. 23 wiąże się z inwestycjami, które otrzymują wsparcie z co najmniej jednego z funduszy, z więcej niż jednego programu lub z więcej niż jednego priorytetu tego samego programu, działania można realizować jako zintegrowaną inwestycję terytorialną („ZIT”).
1.  Jeśli strategia realizowana zgodnie z art. 23 wiąże się z inwestycjami, które otrzymują wsparcie z jednego lub więcej niż jednego z funduszy, z więcej niż jednego programu lub z więcej niż jednego priorytetu tego samego programu, działania można realizować jako zintegrowaną inwestycję terytorialną („ZIT”). W stosownych przypadkach każdą zintegrowaną inwestycję terytorialną można uzupełnić wsparciem z EFRROW.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   W sytuacji gdy strategia terytorialna nie zawiera wykazu operacji, które mają uzyskać wsparcie, właściwe regionalne, lokalne, inne organy publiczne lub instytucje dokonują wyboru operacji lub biorą udział w takim wyborze.
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
1.  Z funduszy EFRR, EFS+ i EFMR można wspierać rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
1.  Z funduszy EFRR, EFS+, EFMR i EFRROW wspiera się rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W kontekście EFRROW rozwój taki określa się jako rozwój lokalny LEADER.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b
b)  był kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych i w których to grupach żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji;
b)  był kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych i w których to grupach żadna pojedyncza grupa interesu, w tym sektor publiczny, nie kontroluje procesu podejmowania decyzji;
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera d
d)  wspierał tworzenie sieci kontaktów, innowacyjne elementy w kontekście lokalnym i w stosownych przypadkach współpracę z innymi podmiotami terytorialnymi.
d)  wspierał tworzenie sieci kontaktów, podejścia oddolne, dostępność, innowacyjne elementy w kontekście lokalnym i w stosownych przypadkach współpracę z innymi podmiotami terytorialnymi.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4
4.  Jeśli wdrażanie danej strategii wiąże się ze wsparciem z więcej niż jednego funduszu, właściwe instytucje zarządzające mogą wyznaczyć jeden z takich funduszy jako fundusz główny.
4.  Jeśli wdrażanie danej strategii wiąże się ze wsparciem z więcej niż jednego funduszu, właściwe instytucje zarządzające mogą wyznaczyć jeden z takich funduszy jako fundusz główny. Można również określić rodzaj środków i operacji, które mają być finansowane przez każdy z funduszy.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera d
d)  cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośne planowane działania;
d)  cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośne planowane działania w odpowiedzi na lokalne potrzeby wskazane przez społeczność lokalną;
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera f
f)  plan finansowy, w tym planowaną alokację z każdego odnośnego funduszu i programu.
f)  plan finansowy, w tym planowaną alokację z każdego odnośnego funduszu i programu, także w stosownych przypadkach z EFRROW.
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4
4.  W decyzji w sprawie zatwierdzenia strategii określa się alokację każdego funduszu i danego programu oraz określa się obowiązki w zakresie zadań dotyczących zarządzania i kontroli w ramach programu lub programów.
4.  W decyzji w sprawie zatwierdzenia strategii określa się alokację każdego funduszu i danego programu oraz określa się obowiązki w zakresie zadań dotyczących zarządzania i kontroli w ramach programu lub programów. Odnośne krajowe wkłady publiczne są gwarantowane z góry przez cały okres.
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
2.  Instytucje zarządzające zapewniają, aby lokalne grupy działania wybrały jednego partnera w ramach grupy jako partnera wiodącego w kwestiach administracyjnych i finansowych albo zrzeszyły się w ustanowionej na podstawie prawa wspólnej strukturze.
2.  Instytucje zarządzające zapewniają, aby lokalne grupy działania były integracyjne i by wybrały jednego partnera w ramach grupy jako partnera wiodącego w kwestiach administracyjnych i finansowych albo zrzeszyły się w ustanowionej na podstawie prawa wspólnej strukturze, aby wykonywać zadania związane z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a
a)  rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji;
a)  rozwijanie zdolności administracyjnej podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji;
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5
5.  Lokalna grupa działania może być beneficjentem i może wdrażać operacje zgodnie ze strategią.
5.  Lokalna grupa działania może być beneficjentem i może wdrażać operacje zgodnie ze strategią, przy czym należy zachęcać do rozdziału funkcji w lokalnej grupie działania.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwo członkowskie dopilnowuje, aby wsparcie z funduszy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmowało:
1.  W celu zagwarantowania komplementarności i synergii państwo członkowskie dopilnowuje, aby wsparcie z funduszy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmowało:
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a
a)  budowanie zdolności i działania przygotowawcze wspierające opracowywanie i przyszłe wdrażanie strategii;
a)  budowanie zdolności administracyjnej i działania przygotowawcze wspierające opracowywanie i przyszłe wdrażanie strategii;
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)   ożywienie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, aby ułatwić wymianę między zainteresowanymi stronami, dostarczyć im informacji i pomóc potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu wniosków;
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Działania, o których mowa w akapicie pierwszym mogą w szczególności obejmować:
a)  pomoc w przygotowaniu i wycenie projektów;
b)  wsparcie w zakresie wzmocnienia struktur instytucjonalnych i rozwoju zdolności administracyjnych w celu skutecznego zarządzania funduszami;
c)  badania związane ze sprawozdawczością Komisji w zakresie funduszy oraz sprawozdaniem na temat spójności;
d)  działania związane z analizą, zarządzaniem, monitorowaniem, wymianą informacji oraz wdrażaniem funduszy, a także działania odnoszące się do wdrażania systemów kontroli oraz pomocy technicznej i administracyjnej;
e)  oceny, ekspertyzy, dane statystyczne i badania, w tym badania o charakterze ogólnym dotyczące obecnego i przyszłego funkcjonowania funduszy;
f)  działania mające na celu rozpowszechnianie informacji, wspieranie w stosownych przypadkach tworzenia sieci, prowadzenie działań komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów oraz wartości dodanej wsparcia z funduszy, a także podnoszenie świadomości, promowanie współpracy i wymiany doświadczeń, w tym z państwami trzecimi;
g)  instalację, obsługę i łączenie informatycznych systemów zarządzania, monitorowania, audytu, kontroli i ewaluacji;
h)  przedsięwzięcia zmierzające do ulepszenia metod ewaluacji oraz wymiany informacji na temat doświadczeń w zakresie ewaluacji;
i)  przedsięwzięcia związane z audytem;
j)  wzmocnienie potencjału krajowego i regionalnego w zakresie planowania inwestycji, potrzeb w zakresie finansowania, przygotowywania, opracowywania i wdrażania instrumentów finansowych, wspólnych planów działania oraz dużych projektów;
(k)  rozpowszechnianie dobrych praktyk, aby pomóc państwom członkowskim we wzmocnieniu potencjału właściwych partnerów, o których mowa w art. 6 ust. 1, i ich organizacji patronackich.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 b (nowy)
1b.   Komisja przeznacza co najmniej 15 % zasobów na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w celu zapewnienia większej skuteczności w informowaniu społeczeństwa oraz większej synergii między działaniami komunikacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji poprzez rozszerzenie bazy wiedzy na temat wyników, w szczególności poprzez efektywniejsze gromadzenie i rozpowszechnianie danych, oceny i sprawozdania, a zwłaszcza przez podkreślanie wkładu funduszy w poprawę warunków życia obywateli, a także przez zwiększanie widoczności wsparcia z funduszy, jak również przez zwiększanie świadomości na temat wyników i wartości dodanej takiego wsparcia. Działania informacyjne i komunikacyjne na temat wyników i wartości dodanej wsparcia z funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych operacji, oraz działania na rzecz widoczności tego wsparcia w stosownych przypadkach powinny być kontynuowane po zakończeniu odnośnych programów. Działania te powinny też służyć komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
2.  Takie działania mogą obejmować przyszłe i ubiegłe okresy programowania.
2.  Takie działania mogą obejmować ubiegłe i przyszłe okresy programowania.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W celu uniknięcia sytuacji, w których płatności są zawieszane, Komisja zapewnia, by wszystkie państwa członkowskie oraz regiony, które mają problemy z zachowaniem zgodności z przepisami ze względu na brak zdolności administracyjnych, otrzymały dodatkową pomoc techniczną w celu poprawy tych zdolności administracyjnych.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
1.  Z inicjatywy państwa członkowskiego fundusze mogą wspierać działania, które mogą dotyczyć poprzednich i kolejnych okresów programowania, niezbędne do skutecznego zarządzania takimi funduszami i ich wykorzystania.
1.  Z inicjatywy państwa członkowskiego fundusze mogą wspierać działania, które mogą dotyczyć poprzednich i kolejnych okresów programowania, niezbędne do skutecznego zarządzania takimi funduszami i ich wykorzystania, budowania zdolności partnerów, o których mowa w art. 6, a także w celu zapewnienia takich funkcji, jak przygotowywanie, szkolenie, zarządzanie, monitorowanie, ocena, widoczność i komunikacja.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
3.  W ramach każdego programu pomoc techniczna przyjmuje formę priorytetu dotyczącego pojedynczego funduszu.
3.  W ramach każdego programu pomoc techniczna przyjmuje formę priorytetu dotyczącego pojedynczego funduszu lub kilku funduszy.
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Odsetek zwracanych funduszy na pomoc techniczną wynosi:
2.  Na podstawie porozumienia między Komisją a państwami członkowskimi oraz biorąc pod uwagę plan finansowy programu, odsetek zwracanych funduszy na pomoc techniczną może zostać ustalony w wysokości do:
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a
a)  w przypadku wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %;
a)  w przypadku wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku wsparcia z Funduszu Spójności: 3 %;
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b
b)  w przypadku wsparcia z EFS+: % i w przypadku programów objętych zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia w sprawie EFS+: 5 %;
b)  w przypadku wsparcia z EFS+: 5 % i w przypadku programów objętych zakresem art. 4 ust. 1 lit. xi) rozporządzenia w sprawie EFS+: 6 %;
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera d
d)  w przypadku wsparcia z FAM, FBW i IZGW: 6 %;
d)  w przypadku wsparcia z FAM, FBW i IZGW: 7 %;
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
W odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych odsetek w przypadku lit. a), b), c) jest wyższy o maksymalnie 1 %.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – akapit 1
W uzupełnieniu art. 31 państwo członkowskie może zaproponować podjęcie dodatkowych działań w zakresie pomocy technicznej, aby wzmocnić zdolność organów państwa członkowskiego, beneficjentów i stosownych partnerów niezbędną do skutecznego zarządzania funduszami i ich wykorzystania.
W uzupełnieniu art. 31 państwo członkowskie może zaproponować podjęcie dodatkowych działań w zakresie pomocy technicznej, aby wzmocnić zdolność instytucjonalną i sprawność organów publicznych oraz usług publicznych, beneficjentów i stosownych partnerów niezbędnych do skutecznego zarządzania funduszami i ich wykorzystania.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – akapit 2
Wsparcie takich działań jest realizowane w drodze finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89.
Wsparcie takich działań jest realizowane w drodze finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89. Pomoc techniczna w formie dobrowolnego programu szczegółowego może być wdrażana w drodze finansowania niepowiązanego z kosztami pomocy technicznej lub w drodze zwrotu kosztów bezpośrednich.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit 1
Państwo członkowskie powołuje komitet monitorujący realizację programu („komitet monitorujący”) w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia danego państwa członkowskiego o decyzji w sprawie zatwierdzenia programu.
Państwo członkowskie, po konsultacji z instytucją zarządzającą, powołuje komitet monitorujący realizację programu („komitet monitorujący”) w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia danego państwa członkowskiego o decyzji w sprawie zatwierdzenia programu.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
2.  Każdy komitet monitorujący przyjmuje swój regulamin.
2.  Każdy komitet monitorujący przyjmuje swój regulamin wewnętrzny uwzględniający konieczność zapewnienia pełnej przejrzystości.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5
5.  Ust. 1–4 nie mają zastosowania do programów objętych zakresem art. [4 lit. c) ppkt (vi)] rozporządzenia w sprawie ESF+ i odnośnej pomocy technicznej.
5.  Ust. 1–4 nie mają zastosowania do programów objętych zakresem art. [4 ust. 1 lit. xi)] rozporządzenia w sprawie ESF+ i odnośnej pomocy technicznej.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1
O składzie komitetu monitorującego decyduje państwo członkowskie, które zapewnia zrównoważoną reprezentację przedstawicieli stosownych organów państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, o których mowa w art. 6.
O składzie komitetu monitorującego decyduje państwo członkowskie, które zapewnia w przejrzysty sposób zrównoważoną reprezentację przedstawicieli stosownych organów państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, o których mowa w art. 6.
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
2.  Przedstawiciele Komisji uczestniczą w pracach komitetu monitorującego, pełniąc rolę doradczą.
2.  Przedstawiciele Komisji uczestniczą w pracach komitetu monitorującego w charakterze monitorujących i doradców. W stosownych przypadkach przedstawiciele EBI mogą zostać zaproszeni do udziału w pracach komitetu monitorującego w charakterze doradców.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku FAMI, FBW oraz IZGW odpowiednie zdecentralizowane agencje uczestniczą w pracach komitetu monitorującego, pełniąc rolę doradczą.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)   propozycje ewentualnych uproszczeń dla beneficjentów;
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b
b)  wszelkie kwestie mające wpływ na wyniki programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom;
b)  wszelkie kwestie mające wpływ na wyniki programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom, w tym, w stosownych przypadkach, również wszelkie nieprawidłowości;
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera i
(i)  w stosownych przypadkach postępy w budowaniu zdolności administracyjnych instytucji publicznych i beneficjentów.
(i)  w stosownych przypadkach postępy w budowaniu zdolności administracyjnych instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera b
b)  roczne sprawozdania z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z EFRR, FAM, FBW i IZGW i końcowe sprawozdanie z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności;
b)  roczne sprawozdania z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z , EFRR, FAMI, FBW i IZGW i końcowe sprawozdanie z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności;
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)   zmiany w wykazie planowanych operacji o znaczeniu strategicznym, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. d);
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Komitet monitorujący może zaproponować instytucji zarządzającej dalsze funkcje w zakresie interwencji.
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 1
Raz w roku organizowane jest posiedzenie w sprawie przeglądu z udziałem Komisji i danego państwa członkowskiego w celu zbadania wyników poszczególnych programów.
Raz w roku organizowane jest posiedzenie w sprawie przeglądu z udziałem Komisji i danego państwa członkowskiego w celu zbadania wyników poszczególnych programów. Instytucje zarządzające są należycie angażowane w ten proces.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6
6.  W przypadku programów wspieranych z EFRR, FAM, FBW i IZGW państwo członkowskie przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji celów zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy.
6.  W przypadku programów wspieranych z EFRR, FAMI, FBW i IZGW państwo członkowskie przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji celów zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 2
Pierwsze przekazanie danych nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 r., a ostatnie – do dnia 31 stycznia 2030 r.
Pierwsze przekazanie danych nastąpi do dnia 28 lutego 2022 r., a ostatnie – do dnia 28 lutego 2030 r.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 3
W przypadku programów objętych zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia w sprawie ESF+ dane są przekazywane raz w roku do dnia 30 listopada.
W przypadku programów objętych zakresem art. 4 ust. 1 lit. xi) rozporządzenia w sprawie ESF+ dane są przekazywane raz w roku do dnia 30 listopada.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera a
a)  liczby wybranych operacji, ich łącznego kosztu kwalifikowalnego, wkładu z funduszy i łącznych wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych instytucji zarządzającej przez beneficjentów, wszystkie w podziale według rodzaju interwencji;
a)  w przypadku danych przekazywanych do dnia 31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada każdego roku liczby wybranych operacji, ich łącznego kosztu kwalifikowalnego, wkładu z funduszy i łącznych wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych instytucji zarządzającej przez beneficjentów, wszystkie w podziale według rodzaju interwencji;
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera b
b)  wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu dla wybranych operacji oraz wartości uzyskane w wyniku operacji.
b)  w przypadku danych przekazywanych tylko do dnia 31 maja i 30 listopada każdego roku, wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu dla wybranych operacji oraz wartości uzyskane w wyniku operacji.
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
1.  Instytucja zarządzająca dokonuje oceny programu. W każdej ocenie analizowana jest skuteczność programu, jego wydajność, przydatność, spójność i europejska wartość dodana w celu poprawy jakości opracowywania programów i ich realizacji.
1.  Instytucja zarządzająca dokonuje oceny programu. W każdej ocenie analizuje się integracyjny i niedyskryminacyjny charakter programu, jego skuteczność, wydajność, przydatność, spójność, widoczność i europejską wartość dodaną w celu poprawy jakości opracowywania programów i ich realizacji.
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę wpływu społeczno-gospodarczego i potrzeb w zakresie finansowania w ramach celów polityki, o których mowa w art. 4 ust. 1, w ramach programów i między nimi, z naciskiem na bardziej konkurencyjną i inteligentniejszą Europę przez wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz na bardziej połączoną Europę przez zwiększanie mobilności, w tym inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz regionalnych połączeń teleinformatycznych. Komisja publikuje wyniki oceny na swojej stronie internetowej i przekazuje te wyniki Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  innych odpowiednich partnerów i organów.
b)  innych odpowiednich partnerów i organów, w tym regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych oraz partnerów gospodarczych i społecznych.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1
1.  Instytucja zarządzająca zapewnia, aby w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu powstała strona internetowa udostępniająca informacje o programach, za które instytucja zarządzająca odpowiada. Takie informacje opisują cele poszczególnych programów, dostępne możliwości finansowania i osiągnięcia.
1.  Instytucja zarządzająca zapewnia, aby w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu powstała strona internetowa udostępniająca informacje o programach, za które instytucja zarządzająca odpowiada. Takie informacje opisują cele poszczególnych programów, działania, orientacyjny harmonogram zaproszeń do składania wniosków, dostępne możliwości finansowania i osiągnięcia.
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
a)  w przypadku podmiotów prawnych – nazwę beneficjenta;
a)  w przypadku podmiotów prawnych – nazwę beneficjenta i wykonawcy;
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a
a)  zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej lub stronach mediów społecznościowych beneficjenta, o ile takie strony istnieją, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do skali pomocy, zawierającego jego cele i rezultaty, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii;
a)  zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej i stronach mediów społecznościowych beneficjenta, o ile takie strony istnieją, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do skali pomocy, zawierającego jego cele i rezultaty, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii;
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie
c)  umieszczenie w miejscach publicznych tablic lub billboardów natychmiast po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, w odniesieniu do:
c)  umieszczenie stałych tablic lub billboardów wyraźnie widocznych dla ogółu społeczeństwa natychmiast po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, w odniesieniu do:
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d
d)  w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), umieszczenie w miejscach publicznych co najmniej jednego wydrukowanego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza o wymiarze minimum A3, na którym znajdą się informacje o operacji, ze szczególnym naciskiem na informacje o wsparciu z funduszy;
d)  w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), umieszczenie w miejscach publicznych wyraźnie widocznych dla ogółu społeczeństwa co najmniej jednego wydrukowanego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza o wymiarze minimum A3, na którym znajdą się informacje o operacji, ze szczególnym naciskiem na informacje o wsparciu z funduszy;
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea)   umieszczenie w miejscach publicznych i na stałe, od momentu fizycznego wdrożenia, symbolu Unii w sposób wyraźnie widoczny dla ogółu społeczeństwa i zgodny z parametrami technicznymi określonymi w załączniku VIII;
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2
Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku operacji wspieranych w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia w sprawie EFS+.
Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku operacji wspieranych w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 litxi) rozporządzenia w sprawie EFS+.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1
Państwa członkowskie wykorzystują wkład z funduszy, aby zapewnić beneficjentom wsparcie w formie dotacji, nagród lub instrumentów finansowych, bądź też ich kombinacji.
Państwa członkowskie wykorzystują wkład z funduszy, aby zapewnić beneficjentom wsparcie w formie dotacji, nagród lub ograniczonego wykorzystania instrumentów finansowych, bądź też ich kombinacji.
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – akapit 1 – litera c
c)  według stawki ryczałtowej w wysokości do 25 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że stawka ta jest obliczana zgodnie z art. 48 ust. 2 lit. a).
c)  według stawki ryczałtowej w wysokości do 25 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że stawka ta jest obliczana zgodnie z art. 48 ust. 2 lit. a) lub c).
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera a
a)  przez podzielenie najbardziej aktualnych udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia brutto przez 1 720 godzin w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez odpowiedni proporcjonalny odsetek 1 720 godzin w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy;
a)  przez podzielenie najbardziej aktualnych udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia brutto wraz z przewidywanymi dodatkowymi kosztami, aby uwzględnić takie czynniki jak wzrost stawek lub awans personelu, przez 1 720 godzin w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez odpowiedni proporcjonalny odsetek 1 720 godzin w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy;
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b
b)  przez podzielenie najbardziej aktualnych udokumentowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto przez miesięczny czas pracy danej osoby zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi, o których mowa w umowie o pracę.
b)  przez podzielenie najbardziej aktualnych udokumentowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto wraz z przewidywanymi dodatkowymi kosztami, aby uwzględnić takie czynniki jak wzrost stawek lub awans personelu, przez miesięczny czas pracy danej osoby zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi, o których mowa w umowie o pracę.
Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2
2.  Instrumenty finansowe zapewniają wsparcie ostatecznym odbiorcom wyłącznie w przypadku nowych inwestycji uznawanych za finansowo wykonalne, tak jak generowanie dochodów lub oszczędności, i które nie otrzymują wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych.
2.  Instrumenty finansowe zapewniają wsparcie ostatecznym odbiorcom wyłącznie w przypadku nowych inwestycji uznawanych za finansowo wykonalne, tak jak generowanie dochodów lub oszczędności, i które nie otrzymują wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Takie wsparcie może być ukierunkowane na inwestycje zarówno w aktywa rzeczowe i wartości niematerialne, jak i w kapitał obrotowy, zgodnie z obowiązującymi unijnymi zasadami pomocy państwa.
Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a
a)  proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwany efekt mnożnikowy;
a)  proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwany efekt mnożnikowy wraz z odpowiednimi ocenami;
Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5
5.  Instrumenty finansowe mogą być łączone z dodatkowym wsparciem w ramach programu w formie dotacji jako pojedyncza operacja wspierana z instrumentu finansowego, w ramach jednej umowy w sprawie finansowania, w przypadku gdy obie różne od siebie formy wsparcia są świadczone przez podmiot wdrażający instrument finansowy. W takim przypadku przepisy mające zastosowanie do instrumentów finansowych mają zastosowanie do tej pojedynczej operacji wspieranej z instrumentu finansowego.
5.  Instrumenty finansowe mogą być łączone z dodatkowym wsparciem w ramach programu w formie dotacji jako pojedyncza operacja wspierana z instrumentu finansowego, w ramach jednej umowy w sprawie finansowania, w przypadku gdy obie różne od siebie formy wsparcia są świadczone przez podmiot wdrażający instrument finansowy. W przypadku gdy kwota wsparcia w ramach programu w formie dotacji jest mniejsza niż kwota wsparcia w ramach programu w formie instrumentu finansowego, stosuje się przepisy mające zastosowanie do instrumentów finansowych.
Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 2
Instytucja zarządzająca dokonuje wyboru podmiotu wdrażającego dany instrument finansowy.
Instytucja zarządzająca dokonuje wyboru podmiotu wdrażającego dany instrument finansowy w drodze bezpośredniego lub pośredniego udzielenia zamówienia.
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)
Instytucja zarządzająca może powierzyć zadania związane z realizacją poprzez bezpośrednie udzielenie zamówienia:
a)  EBI;
b)  międzynarodowej instytucji finansowej, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały;
c)  publicznemu bankowi lub publicznej instytucji, ustanowionym jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową i spełniającym wszystkie następujące warunki:
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7
7.  Instytucja zarządzająca, podczas zarządzania instrumentem finansowym zgodnie z ust. 2, lub podmiot wdrażający instrument finansowy, podczas zarządzania instrumentem finansowym zgodnie z ust. 3, prowadzą odrębną rachunkowość lub wprowadzają kod księgowy dla każdego priorytetu i dla każdej kategorii regionu w odniesieniu do każdego wkładu z programu oraz osobno w odniesieniu do środków, o których mowa odpowiednio w art. 54 i 56.
7.  Instytucja zarządzająca, podczas zarządzania instrumentem finansowym zgodnie z ust. 2, lub podmiot wdrażający instrument finansowy, podczas zarządzania instrumentem finansowym zgodnie z ust. 3, prowadzą odrębną rachunkowość lub wprowadzają kod księgowy dla każdego priorytetu i dla każdej kategorii regionu lub w przypadku EFRROW dla rodzaju interwencji w odniesieniu do każdego wkładu z programu oraz osobno w odniesieniu do środków, o których mowa odpowiednio w art. 54 i 56.
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7 a (nowy)
7a.   Wymogi sprawozdawczości dotyczące wykorzystania instrumentu finansowego w zamierzonych celach są ograniczone do instytucji zarządzających i pośredników finansowych.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2
2.  Odsetki i inne zyski związane ze wsparciem z funduszy wypłaconym na rzecz instrumentów finansowych są wykorzystywane w ramach tego samego celu lub tych samych celów co pierwotne wsparcie z tych funduszy, w ramach tego samego instrumentu finansowego albo – po likwidacji instrumentu finansowego – w innych instrumentach finansowych lub innych formach wsparcia, do końca okresu kwalifikowalności.
2.  Odsetki i inne zyski związane ze wsparciem z funduszy wypłaconym na rzecz instrumentów finansowych są wykorzystywane w ramach tego samego celu lub tych samych celów co pierwotne wsparcie z tych funduszy, w ramach tego samego instrumentu finansowego, albo – po likwidacji instrumentu finansowego – w innych instrumentach finansowych lub w innych formach wsparcia dla dalszych inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców, albo – w stosownych przypadkach – na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu funduszy na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe, do końca okresu kwalifikowalności.
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1
1.  Wsparcie z funduszy na rzecz instrumentów finansowych przeznaczonych na inwestycje w ostatecznych odbiorców, jak również wszelkiego rodzaju dochody generowane przez te inwestycje, które są związane z tym wsparciem z funduszy, mogą być wykorzystane do celów zróżnicowanego traktowania inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej przez właściwy podział ryzyka i zysków.
1.  Wsparcie z funduszy na rzecz instrumentów finansowych przeznaczonych na inwestycje w ostatecznych odbiorców, jak również wszelkiego rodzaju dochody generowane przez te inwestycje, które są związane z tym wsparciem z funduszy, mogą być wykorzystane do celów zróżnicowanego traktowania inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej lub na inne formy wsparcia Unii, przez właściwy podział ryzyka i zysków z uwzględnieniem zasady należytego zarządzania finansami.
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2
2.  Poziom takiego zróżnicowanego traktowania nie wykracza poza to, co jest konieczne do stworzenia zachęt do przyciągnięcia środków prywatnych ustanowionych w drodze procedury przetargowej albo niezależnej oceny.
2.  Poziom takiego zróżnicowanego traktowania nie wykracza poza to, co jest konieczne do stworzenia zachęt do przyciągnięcia środków prywatnych ustanowionych w drodze procedury przetargowej albo oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 52 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1
1.  Środki zwrócone przed końcem okresu kwalifikowalności do instrumentów finansowych pochodzące z inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców lub z uwolnienia zasobów odłożonych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach gwarancyjnych, w tym spłaty kapitału i wszelkiego rodzaju uzyskane dochody, które można przypisać wsparciu z funduszy, są ponownie wykorzystywane w ramach tych samych lub innych instrumentów finansowych na dalsze inwestycje w ostatecznych odbiorców, w ramach tego samego celu lub celów szczegółowych i wszelkich kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie związanych z takimi inwestycjami.
1.  Środki zwrócone przed końcem okresu kwalifikowalności do instrumentów finansowych pochodzące z inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców lub z uwolnienia zasobów odłożonych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach gwarancyjnych, w tym spłaty kapitału i wszelkiego rodzaju uzyskane dochody, które można przypisać wsparciu z funduszy, są ponownie wykorzystywane w ramach tych samych lub innych instrumentów finansowych na dalsze inwestycje w ostatecznych odbiorców, w ramach tego samego celu lub celów szczegółowych i wszelkich kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie związanych z takimi inwestycjami, z uwzględnieniem zasady należytego zarządzania finansami.
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Oszczędności uzyskane w wyniku bardziej efektywnych operacji nie są uznawane za uzyskane dochody dla celów akapitu pierwszego. W szczególności oszczędności kosztów wynikające z zastosowania środków na rzecz efektywności energetycznej nie mogą skutkować odpowiednim zmniejszeniem dotacji operacyjnych.
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit 1
Wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności do otrzymania wkładu z funduszy, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta lub partnera prywatnego operacji PPP i zapłacone w ramach realizowanych operacji między dniem przedłożenia Komisji programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.
Wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności do otrzymania wkładu z funduszy, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta lub partnera prywatnego operacji PPP i zapłacone w ramach realizowanych operacji między dniem przedłożenia Komisji programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2030 r.
Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4
4.  Całość lub część operacji może być realizowana poza terytorium państwa członkowskiego, w tym poza terytorium Unii, pod warunkiem że operacja przyczynia się do realizacji celów programu.
4.  Całość lub część operacji w ramach EFRR, EFS + lub Funduszu Spójności może być realizowana poza terytorium państwa członkowskiego, w tym poza terytorium Unii, pod warunkiem że operacja wchodzi w zakres jednego z pięciu elementów celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia (UE) nr [...] („rozporządzenie w sprawie EWT”) i przyczynia się do realizacji celów programu.
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 6
6.  Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności.
6.  Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do rekompensat z EFMR z tytułu dodatkowych kosztów w regionach najbardziej oddalonych lub wydatków finansowanych ze specjalnych dodatkowych środków z EFRR i EFS+ dla regionów najbardziej oddalonych.
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem dotacji udzielonych w formie dotacji na spłatę odsetek lub dotacji na opłaty gwarancyjne;
a)  odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem dotacji udzielonych w formie dotacji na spłatę odsetek lub dotacji na opłaty gwarancyjne lub w związku z wkładem w instrumenty finansowe wynikającym z ujemnych odsetek;
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
c)   podatek od wartości dodanej („VAT”), z wyjątkiem operacji, których całkowity koszt wynosi mniej niż 5 000 000 EUR.
skreśla się
Poprawka 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Kwalifikowalność operacji związanych z podatkiem od wartości dodanej („VAT”) jest określana na podstawie podejścia indywidualnego, z wyjątkiem operacji, których łączny koszt nie przekracza 5 000 000 EUR, oraz inwestycji i wydatków odbiorców ostatecznych.
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit 2
Państwo członkowskie może skrócić okres ustalony w akapicie pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.
W należycie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w lit. a), b) i c), państwo członkowskie może skrócić okres ustalony w akapicie pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania miejsc pracy stworzonych przez MŚP.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3
3.  Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, w przypadku których zaprzestano działalności produkcyjnej ze względu na upadłość niewynikającą z oszukańczego bankructwa.
3.  Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wkładów z programu na rzecz instrumentów finansowych lub dokonywanych przez takie instrumenty ani do operacji, w przypadku których zaprzestano działalności produkcyjnej ze względu na upadłość niewynikającą z oszukańczego bankructwa.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – akapit 1
Do celów ust. 1 lit. d) niniejszego ustępu opłaty za zarządzanie są oparte na realizacji celów. W przypadku gdy podmioty wdrażające fundusz zarządzający lub fundusze szczegółowe zgodnie z art. 53 ust. 3 są wyłaniane w drodze bezpośredniego udzielania zamówienia, do kwoty kosztów zarządzania i wnoszonych do tych podmiotów opłat za zarządzanie, które mogą być zadeklarowane jako wydatki kwalifikowalne, ma zastosowanie próg do 5 % całkowitej kwoty wkładów z programu wypłaconych ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych lub odpisanych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowach gwarancyjnych.
Do celów ust. 1 lit. d) niniejszego ustępu opłaty za zarządzanie są oparte na realizacji celów. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy wdrażania instrumentu finansowego wynagrodzenie podstawowe za koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie jest kwalifikowalne. W przypadku gdy podmioty wdrażające fundusz zarządzający lub fundusze szczegółowe zgodnie z art. 53 ust. 2 są wyłaniane w drodze bezpośredniego udzielania zamówienia, do kwoty kosztów zarządzania i wnoszonych do tych podmiotów opłat za zarządzanie, które mogą być zadeklarowane jako wydatki kwalifikowalne, ma zastosowanie próg do 5 % całkowitej kwoty wkładów z programu wypłaconych ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych lub odpisanych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowach gwarancyjnych.
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – akapit 2
Próg ten nie ma zastosowania, jeśli podmioty wdrażające instrumenty finansowe wyłania się w drodze przetargu konkurencyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w ramach przetargu konkurencyjnego określono potrzebę wyższych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie.
Jeśli podmioty wdrażające instrumenty finansowe wyłania się w drodze przetargu konkurencyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w ramach przetargu konkurencyjnego określono potrzebę wyższych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, które oparte są na realizacji celów.
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie zapewniają zgodność z prawem i prawidłowość wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym przedłożonym Komisji i podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu zapobieganie nieprawidłowościom oraz wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, oraz sporządzają sprawozdania na ten temat.
2.  Państwa członkowskie zapewniają zgodność z prawem i prawidłowość wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym przedłożonym Komisji i podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu zapobieganie nieprawidłowościom oraz wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, oraz sporządzają sprawozdania na ten temat. Państwa członkowskie w pełni współpracują z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie zapewniają jakość i wiarygodność systemu monitorowania i danych dotyczących wskaźników.
4.  Państwa członkowskie zapewniają jakość, niezależność i wiarygodność systemu monitorowania i danych dotyczących wskaźników.
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 6 – akapit 1
Państwa członkowskie przyjmują rozwiązania mające na celu zapewnienie skutecznego badania skarg dotyczących funduszy. Na wniosek Komisji państwa członkowskie badają skargi złożone do Komisji objęte zakresem programów realizowanych przez te państwa oraz informują Komisję o rezultatach tych badań.
Państwa członkowskie przyjmują rozwiązania mające na celu zapewnienie skutecznego badania skarg dotyczących funduszy. Zgodnie z ramami instytucjonalnymi i prawnymi państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zakres, przepisy i procedury dotyczące tych rozwiązań. Na wniosek Komisji zgodnie z art. 64 ust. 4 lit. a) państwa członkowskie badają skargi złożone do Komisji objęte zakresem programów realizowanych przez te państwa oraz informują Komisję o rezultatach tych badań.
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 1
Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszelka wymiana informacji między beneficjentami a instytucjami programu odbywała się za pomocą systemów elektronicznej wymiany danych zgodnie z załącznikiem XII.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszelka wymiana informacji między beneficjentami a instytucjami programu odbywała się za pomocą przyjaznych dla użytkownika systemów elektronicznej wymiany danych zgodnie z załącznikiem XII.
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 2
W przypadku programów wspieranych z EFMR, FAM, FBW i IZGW akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.
W przypadku programów wspieranych z EFMR, FAMI, FBW i IZGW akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 3
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do programów w ramach art. [4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii)] rozporządzenia w sprawie EFS+.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do programów w ramach art. [4 ust. 1 lit. xi)] rozporządzenia w sprawie EFS+.
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 11
11.  Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający format, który ma być stosowany do celów zgłaszania nieprawidłowości, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego artykułu.
11.  Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający format, który ma być stosowany do celów zgłaszania nieprawidłowości, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, w celu zapewnienia jednolitych warunków oraz zasad wykonywania niniejszego artykułu.
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja upewnia się, że państwa członkowskie utworzyły systemy zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz że systemy te funkcjonują skutecznie w okresie realizacji programów. Komisja opracowuje strategię audytu oraz plan audytu oparte na ocenie ryzyka.
Komisja upewnia się, że państwa członkowskie utworzyły systemy zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz że systemy te funkcjonują skutecznie i efektywnie w okresie realizacji programów. Komisja opracowuje dla państw członkowskich strategię audytu oraz plan audytu oparte na ocenie ryzyka.
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2
2.  Audyty Komisji przeprowadza się do trzech lat kalendarzowych następujących po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, w którym ujęto dany wydatek. Okres ten nie ma zastosowania do operacji, w przypadku których istnieje podejrzenie nadużycia finansowego.
2.  Audyty Komisji przeprowadza się do dwóch lat kalendarzowych następujących po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, w którym ujęto dany wydatek. Okres ten nie ma zastosowania do operacji, w przypadku których istnieje podejrzenie nadużycia finansowego.
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a
a)  z wyjątkiem pilnych przypadków Komisja zawiadamia instytucję programu o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 12 dni roboczych. W takich audytach mogą uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni przedstawiciele państwa członkowskiego;
a)  z wyjątkiem pilnych przypadków Komisja zawiadamia instytucję programu o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni roboczych. W takich audytach mogą uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni przedstawiciele państwa członkowskiego;
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c
c)  Komisja przekazuje – nie później niż 3 miesiące od ostatniego dnia audytu – właściwemu organowi państwa członkowskiego wstępne ustalenia audytu w przynajmniej jednym z języków urzędowych Unii;
c)  Komisja przekazuje – nie później niż 2 miesiące od ostatniego dnia audytu – właściwemu organowi państwa członkowskiego wstępne ustalenia audytu w przynajmniej jednym z języków urzędowych Unii;
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d
d)  Komisja przekazuje sprawozdanie z audytu w przynajmniej jednym z języków urzędowych Unii nie później niż 3 miesiące od daty otrzymania kompletnej odpowiedzi od właściwego organu państwa członkowskiego dotyczącej wstępnych ustaleń audytu.
d)  Komisja przekazuje sprawozdanie z audytu w przynajmniej jednym z języków urzędowych Unii nie później niż 2 miesiące od daty otrzymania kompletnej odpowiedzi od właściwego organu państwa członkowskiego dotyczącej wstępnych ustaleń audytu. Odpowiedź państwa członkowskiego uznaje się za kompletną, jeżeli w ciągu 2 miesięcy Komisja nie poinformowała o istnieniu niewyjaśnionych dokumentów.
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 2
Komisja może przedłużyć terminy określone w lit. c) i d) o dodatkowe trzy miesiące.
W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może przedłużyć terminy określone w lit. c) i d) o dodatkowe dwa miesiące.
Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Z zastrzeżeniem art. 63 ust. 6 Komisja zapewnia system rozpatrywania skarg, który jest dostępny dla obywateli i zainteresowanych stron.
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2
2.  Instytucja audytowa jest organem publicznym, funkcjonalnie niezależnym od podmiotów poddanych audytowi.
2.  Instytucja audytowa jest organem publicznym lub prywatnym, funkcjonalnie niezależnym od organu zarządzającego oraz organów lub podmiotów, którym powierzono funkcje lub je delegowano.
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera e
e)  rejestracja i przechowywanie danych w systemie elektronicznym, dotyczących każdej operacji, niezbędnych do monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, a także zapewnianie bezpieczeństwa, integralności i poufności danych oraz uwierzytelnianie użytkowników.
e)  rejestracja i przechowywanie w systemach elektronicznych danych dotyczących każdej operacji, niezbędnych do monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, a także zapewnianie bezpieczeństwa, integralności i poufności danych oraz uwierzytelnianie użytkowników.
Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 1
W celu wyboru operacji instytucja zarządzająca określa i stosuje kryteria i procedury, które są niedyskryminacyjne, przejrzyste, gwarantują równouprawnienie płci i uwzględnienie postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jak również zasady zrównoważonego rozwoju oraz unijnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE.
W celu wyboru operacji instytucja zarządzająca określa i stosuje kryteria i procedury, które są niedyskryminacyjne, przejrzyste, zapewniają dostęp osobom z niepełnosprawnościami, gwarantują równouprawnienie płci i uwzględnienie postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jak również zasady zrównoważonego rozwoju oraz unijnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE.
Poprawka 289
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera a
a)  zapewnia, że wybrane operacje są zgodne z programem i skutecznie przyczyniały się do realizacji jego celów szczegółowych;
a)  zapewnia, że wybrane operacje są zrównoważone, zgodne z programem i strategiami terytorialnymi i że skutecznie przyczyniały się do realizacji jego celów szczegółowych;
Poprawka 290
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera c
c)  zapewnia, że wybrane operacje stanowią najkorzystniejszą relację między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami;
c)  zapewnia, że wybrane operacje stanowią odpowiednią relację między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami;
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera e
e)  zapewnia, że wybrane operacje objęte zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE podlegają ocenie oddziaływania na środowisko lub procedurze przeglądu, na podstawie wymogów tej dyrektywy, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE49;
e)  zapewnia, że wybrane operacje objęte zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE podlegają ocenie oddziaływania na środowisko lub procedurze przeglądu oraz że należycie wzięto pod uwagę ocenę rozwiązań alternatywnych i kompleksowe konsultacje publiczne na podstawie wymogów tej dyrektywy, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE;
_________________
_________________
48 Dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
48 Dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 1).
49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 1).
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera f
f)  upewnia się, że jeżeli operacje rozpoczęły się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, przestrzegano obowiązujących przepisów;
f)  zapewnia, że jeżeli operacje rozpoczęły się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, przestrzegano obowiązujących przepisów;
Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera j
j)  zapewnia, że inwestycje w infrastrukturę o oczekiwanym okresie żywotności co najmniej pięciu lat obejmują kwestie uodparniania na klimat.
j)  zapewnia przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, że inwestycje w infrastrukturę o oczekiwanym okresie żywotności co najmniej pięciu lat obejmują kwestie uodparniania na klimat, a także stosowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”.
Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   W należycie uzasadnionych przypadkach instytucja zarządzająca może również podjąć decyzję o wniesieniu do 5 % przydziału finansowego w ramach programu w ramach EFRR i EFS + na konkretne projekty w państwie członkowskim kwalifikującym się w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym projekty wybrane w drugim etapie, pod warunkiem że te konkretne projekty przyczynią się do osiągnięcia celów programu w tym państwie członkowskim.
Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 6
6.  Kiedy instytucja zarządzająca dokonuje wyboru operacji o znaczeniu strategicznym, informuje ona o tym bezzwłocznie Komisję i przedstawia Komisji wszelkie istotne informacje na temat tej operacji.
6.  Kiedy instytucja zarządzająca dokonuje wyboru operacji o znaczeniu strategicznym, informuje ona o tym Komisję w przeciągu jednego miesiąca i przedstawia Komisji wszelkie istotne informacje na temat tej operacji, w tym analizę kosztów i korzyści.
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
b)  zapewnia, z zastrzeżeniem dostępności finansowania, że beneficjent otrzymał należną kwotę w całości i nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność;
b)  zapewnia, w odniesieniu do płatności zaliczkowych i płatności okresowych, że beneficjent otrzymał należną kwotę za zweryfikowane wydatki w całości i nie później niż 60 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność;
Poprawka 297
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera a
a)  sporządzanie wniosków o płatności i przedkładanie ich Komisji zgodnie z art. 85 i art. 86;
a)  sporządzanie wniosków o płatności i przedkładanie ich Komisji zgodnie z art. 85 i art. 86 oraz uwzględnianie audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność;
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera b
b)  sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 92 oraz prowadzenie rejestru wszystkich elementów sprawozdania finansowego w systemie elektronicznym;
b)  sporządzanie i przedstawianie sprawozdania finansowego, potwierdzanie kompletności, rzetelności i poprawności zgodnie z art. 92 oraz prowadzenie rejestru wszystkich elementów sprawozdania finansowego w systemie elektronicznym;
Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Audyt przeprowadza się z odniesieniem do standardów obowiązujących w czasie uzgadniania operacji poddawanej audytowi, chyba że nowe standardy są korzystniejsze dla beneficjenta;
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 6 b (nowy)
6b.   Wykrycie nieprawidłowości w trakcie audytu danej operacji prowadzącego do nałożenia kary finansowej nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu kontroli lub do korekt finansowych wykraczających poza wydatki objęte rokiem obrachunkowym wydatku poddawanego audytowi.
Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1
1.  Instytucja audytowa przygotowuje strategię audytu w oparciu o ocenę ryzyka, biorąc pod uwagę opis systemu zarządzania i kontroli określony w art. 63 ust. 9, obejmującą audyty systemu i audyty operacji. Strategia audytu przewiduje audyty systemu nowych instytucji zarządzających oraz organów odpowiadających za zadania w zakresie rachunkowości w ciągu dziewięciu miesięcy po zakończeniu ich pierwszego roku działalności. Strategię audytu sporządza się zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku XVIII i aktualizuje co roku po pierwszym rocznym sprawozdaniu z kontroli oraz opinii z audytu przekazanych Komisji. Strategia ta może dotyczyć jednego lub większej liczby programów.
1.  Instytucja audytowa po konsultacjach z instytucją zarządzającą przygotowuje strategię audytu w oparciu o ocenę ryzyka, biorąc pod uwagę opis systemu zarządzania i kontroli określony w art. 63 ust. 9, obejmującą audyty systemu i audyty operacji. Strategia audytu przewiduje audyty systemu nowych instytucji zarządzających oraz organów odpowiadających za zadania w zakresie rachunkowości. Audyt przeprowadza się w ciągu dziewięciu miesięcy po zakończeniu ich pierwszego roku działalności. Strategię audytu sporządza się zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku XVIII i aktualizuje co roku po pierwszym rocznym sprawozdaniu z kontroli oraz opinii z audytu przekazanych Komisji. Strategia ta może dotyczyć jednego lub większej liczby programów. W strategii audytu instytucja audytowa może określić granice dla audytów jednego rachunku.
Poprawka 302
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
W przypadku różnicy zdań między Komisją a danym państwem członkowskim na temat ustaleń audytu uruchamia się procedurę rozstrzygania sporów.
Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1 – akapit 2
Komisja i instytucje audytowe wykorzystują w pierwszej kolejności wszelkie informacje i dokumentację dostępne w systemie elektronicznym, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. e), w tym wyniki kontroli zarządczych, i wnioskują o przekazanie dodatkowych dokumentów i dowodów audytowych od beneficjentów wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie profesjonalnego osądu Komisji i instytucji audytowych jest to niezbędne w celu wsparcia rzetelnych wniosków z audytu.
Komisja i instytucje audytowe wykorzystują w pierwszej kolejności wszelkie informacje i dokumentację dostępne w systemach elektronicznych, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. e), w tym wyniki kontroli zarządczych, i wnioskują o przekazanie dodatkowych dokumentów i dowodów audytowych od beneficjentów wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie profesjonalnego osądu Komisji i instytucji audytowych jest to niezbędne w celu wsparcia rzetelnych wniosków z audytu.
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1
1.  Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrole zarządcze na miejscu zgodnie z art. 68 ust. 1 wyłącznie na poziomie instytucji wdrażających instrument finansowy, a w kontekście funduszy gwarancyjnych na poziomie jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych.
1.  Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrole zarządcze na miejscu zgodnie z art. 68 ust. 1 wyłącznie na poziomie instytucji wdrażających instrument finansowy, a w kontekście funduszy gwarancyjnych na poziomie jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych. Z zastrzeżeniem przepisów art. 127 rozporządzenia finansowego, jeżeli instrument finansowy przedkłada sprawozdania z kontroli na poparcie wniosku o płatność, instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu kontroli zarządczych na miejscu.
Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit 2
EBI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, przekazują jednak instytucji zarządzającej sprawozdania z kontroli dotyczące wniosków o płatność.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3
3.  Instytucja audytowa przeprowadza audyty systemu i audyty operacji zgodnie z artykułami 71, 73 lub art. 77 na poziomie instytucji wdrażających instrument finansowy, a w kontekście funduszy gwarancyjnych na poziomie jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych.
3.  Instytucja audytowa przeprowadza audyty systemu i audyty operacji zgodnie z artykułami 71, 73 lub art. 77 na poziomie instytucji wdrażających instrument finansowy, a w kontekście funduszy gwarancyjnych na poziomie jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych. Z zastrzeżeniem przepisów art. 127 rozporządzenia finansowego, jeżeli instrument finansowy zapewnia instytucji audytowej roczne sprawozdanie z kontroli sporządzane przez ich audytorów zewnętrznych do końca każdego roku kalendarzowego i obejmujące elementy zawarte w załączniku XVII, instytucja audytowa może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu dalszych audytów.
Poprawka 307
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   W kontekście funduszy gwarancyjnych jednostki odpowiedzialne za audyty programów mogą przeprowadzać weryfikacje lub audyty jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych jedynie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących sytuacji:
a)  dokumenty potwierdzające, stanowiące potwierdzenie udzielenia wsparcia z instrumentu finansowego na rzecz ostatecznych odbiorców nie są dostępne na poziomie instytucji zarządzającej lub na poziomie podmiotów wdrażających instrumenty finansowe;
b)  są dowody na to, że dokumenty dostępne na poziomie instytucji zarządzającej lub na poziomie instytucji wdrażających instrumenty finansowe nie stanowią prawdziwego i rzetelnego zapisu udzielonego wsparcia.
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1
1.  Bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa instytucja zarządzająca zapewnia, że wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące działań wspieranych z funduszy utrzymywane są na odpowiednim poziomie na okres pięciu lat od dnia 31 grudnia tego roku, w którym instytucja zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.
1.  Bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa instytucja zarządzająca zapewnia, że wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące działań wspieranych z funduszy utrzymywane są na odpowiednim poziomie na okres trzech lat od dnia 31 grudnia tego roku, w którym instytucja zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Okres przechowywania dokumentów może być skrócony, proporcjonalnie do profilu ryzyka i wielkości beneficjenta, decyzją instytucji zarządzającej.
Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
Płatności zaliczkowe w odniesieniu do każdego funduszu są wypłacane w postaci rocznych rat przed dniem 1 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem dostępności środków, zgodnie z tym, co następuje:
Płatności zaliczkowe w odniesieniu do każdego funduszu są wypłacane w postaci rocznych rat przed dniem 1 lipca każdego roku, zgodnie z tym, co następuje:
Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
b)  2022: 0.5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
c)  2023: 0.5 %;
c)  2023: 1 %;
Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d
d)  2024: 0.5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e
e)  2025: 0.5 %;
e)  2025: 2 %;
Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f
f)  2026: 0.5
f)  2026: 2 %
Poprawka 316
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera b
b)  kwotę przeznaczoną na pomoc techniczną obliczoną zgodnie z art. 31 ust. 2;
b)  kwotę przeznaczoną na pomoc techniczną obliczoną zgodnie z art. 31;
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 4 – litera c a (nowa)
(ca)   w przypadku pomocy państwa wniosek o płatność może obejmować zaliczki wypłacone na rzecz beneficjenta przez podmiot udzielający pomocy, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: zaliczki te są objęte gwarancją bankową lub równoważną gwarancją, nie przekraczają 40 % całkowitej kwoty pomocy, która ma zostać przyznana beneficjentowi na daną operację i są pokryte z wydatków opłaconych przez beneficjentów i potwierdzone opłaconymi fakturami w ciągu 3 lat.
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1
1.  Jeśli instrumenty finansowe są wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 2, wnioski o płatności przedłożone na mocy załącznika XIX obejmują łączną kwotę wypłaconą lub, w przypadku gwarancji, kwoty zadeklarowane zgodnie z ustaleniami w umowach gwarancyjnych przez instytucję zarządzającą na rzecz ostatecznych odbiorców, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. a), b) i c).
1.  Jeśli instrumenty finansowe są wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 1, wnioski o płatności przedłożone na mocy załącznika XIX obejmują łączną kwotę wypłaconą lub, w przypadku gwarancji, kwoty zadeklarowane zgodnie z ustaleniami w umowach gwarancyjnych przez instytucję zarządzającą na rzecz ostatecznych odbiorców, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. a), b) i c).
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Jeśli instrumenty finansowe są wdrażane na mocy art. 53 ust3, wnioski o płatność, które obejmują wydatki na instrumenty finansowe, przedkłada się zgodnie z następującymi warunkami:
2.  Jeśli instrumenty finansowe są wdrażane na mocy art. 53 ust. 2, wnioski o płatność, które obejmują wydatki na instrumenty finansowe, przedkłada się zgodnie z następującymi warunkami:
Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1
1.  Z zastrzeżeniem dostępności środków Komisja dokonuje płatności okresowych nie później niż 60 dni od daty otrzymania przez Komisję wniosku o płatność.
1.  Komisja dokonuje płatności okresowych nie później niż 60 dni od daty otrzymania przez Komisję wniosku o płatność.
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – litera a
a)  dostępne są dowody sugerujące istnienie poważnego uchybienia, w odniesieniu do którego nie wprowadzono środków naprawczych;
a)  dostępne są dowody na istnienie poważnego uchybienia, w odniesieniu do którego nie wprowadzono środków naprawczych;
Poprawka 322
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera e
e)  państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań zgodnie z art. 15 ust. 6.
skreśla się
Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1
1.  Komisja dokonuje umorzenia każdej kwoty w ramach programu, która nie została wykorzystana na płatności zaliczkowe zgodnie z art. 84 lub w odniesieniu do której nie złożono wniosku o płatność zgodnie z art. 85 i 86 do dnia 26 grudnia drugiego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązania budżetowe na lata 2021–2026.
1.  Komisja dokonuje umorzenia każdej kwoty w ramach programu, która nie została wykorzystana na płatności zaliczkowe zgodnie z art. 84 lub w odniesieniu do której nie złożono wniosku o płatność zgodnie z art. 85 i 86 do dnia 31 grudnia trzeciego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązania budżetowe na lata 2021–2026.
Poprawka 324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2
2.   Kwota, która ma zostać objęta płatnością zaliczkową lub wnioskiem o płatność przed upływem terminu określonego w ust. 1 w odniesieniu do zobowiązania budżetowego na 2021, wynosi 60 % tego zobowiązania. 10 % zobowiązania budżetowego na 2021 r. dodaje się do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2022–2025 w celu obliczenia kwot, jakie mają zostać pokryte.
skreśla się
Poprawka 325
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3
3.  Część zobowiązań pozostających do spłaty w dniu 31 grudnia 2029 r. zostaje umorzona, jeśli pakiet dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności i końcowe sprawozdanie z realizacji celów odnoszące się do programów uzyskujących wsparcie w ramach EFS+, EFRR i Funduszu Spójności nie zostały przedłożone Komisji w terminie wyznaczonym w art. 38 ust. 1.
3.  Część zobowiązań pozostających do spłaty w dniu 31 grudnia 2030 r. zostaje umorzona, jeśli pakiet dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności i końcowe sprawozdanie z realizacji celów odnoszące się do programów uzyskujących wsparcie w ramach EFS+, EFRR i Funduszu Spójności nie zostały przedłożone Komisji w terminie wyznaczonym w art. 38 ust. 1.
Poprawka 326
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  niemożliwe było terminowe złożenie wniosku o płatność ze względu na opóźnienia na poziomie unijnym w zakresie ustanowienia ram prawnych i administracyjnych dla funduszy na lata 2021–2027.
Poprawka 327
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2
2.  Państwo członkowskie ma jeden miesiąc na zaakceptowanie kwoty, która ma zostać umorzona, lub przedstawienie swoich uwag.
2.  Państwo członkowskie ma dwa miesiące na zaakceptowanie kwoty, która ma zostać umorzona, lub przedstawienie swoich uwag.
Poprawka 328
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1
1.  EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności wspierają cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 868/2014.
1.  EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności wspierają cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066.
Poprawka 329
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 1 – akapit 1
Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej dostępne na zobowiązanie budżetowe na okres 2021–2027 wynoszą 330 624 388 630 według cen z 2018 r.
Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej dostępne na zobowiązanie budżetowe na okres 2021–2027 wynoszą 378 097 000 000 EUR według cen z 2018 r.
(Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwoty równoważnej do kwoty dostępnej w okresie 2014–2020, wraz z koniecznymi zwiększeniami środków, zgodnie ze stanowiskiem PE w sprawie wniosku dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Będzie ona wymagać odpowiedniego dostosowania obliczeń w załączniku XXII.)
Poprawka 330
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja, w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, pod względem kategorii regionów, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów zgodnie z metodyką określoną w załączniku XXII.
Komisja, w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, pod względem kategorii regionów, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów zgodnie z metodyką określoną w załączniku XXII. Minimalny całkowity wkład z funduszy, na szczeblu krajowym, powinien być równy 76 % środków przyznanych poszczególnym państwom członkowskim lub regionom na okres 2014–2020.
Poprawka 429
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)
Z zastrzeżeniem krajowych przydziałów dla państw członkowskich, środki finansowe dla regionów, które zostały przeklasyfikowane do niższej kategorii na okres 2021–2027, utrzymuje się na poziomie alokacji na lata 2014–2020.
Poprawka 331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 2 b (nowy)
Z uwagi na szczególne znaczenie finansowania w ramach polityki spójności dla współpracy transgranicznej i transnarodowej, a także dla regionów najbardziej oddalonych, kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do tego rodzaju finansowania nie powinny być mniej korzystne niż w latach 2014–2020 i powinny zapewniać maksymalną ciągłość w stosunku do istniejących programów.
(Poprawka ta będzie wymagać odpowiedniego dostosowania obliczeń w załączniku XXII.)
Poprawka 332
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” ustala się na poziomie 97,5 % zasobów ogólnych (tj. na łączną kwotę 322 194 388 630 EUR) przydziela się w następujący sposób:
1.  Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” ustala się na poziomie 97 % zasobów ogólnych, tj. na łączną kwotę 366 754 000 000 EUR (według cen z 2018 r.) Z kwoty tej 5 900 000 000 EUR przeznacza się na gwarancję dla dzieci ze środków EFS +. Pozostałą pulę środków w wysokości 360 854 000 000 EUR (według cen z 2018 r.) przydziela się w następujący sposób:
Poprawka 333
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera a
a)  61,6 % (tj. łączna kwota 198 621 593 157 EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;
a)  61,6 % (tj. łączna kwota 222 453 894 000 EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;
Poprawka 334
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera b
b)  14,3 % (tj. łączna kwota 45 934 516 595 EUR) dla regionów w okresie przejściowym;
b)  14,3 % (tj. łączna kwota 51 446 129 000 EUR) dla regionów w okresie przejściowym;
Poprawka 335
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera c
c)  10,8 % (tj. łączna kwota 34 842 689 000 EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;
c)  10,8 % (tj. łączna kwota 39 023 410 000 EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;
Poprawka 336
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera d
d)  12,8 % (tj. łączna kwota 41 348 556 877 EUR) dla państw członkowskich otrzymujących wsparcie z Funduszu Spójności;
d)  12,8 % (tj. łączna kwota 46 309 907 000 EUR) dla państw członkowskich otrzymujących wsparcie z Funduszu Spójności;
Poprawka 337
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera e
e)  0.0,4 % (tj. łączna kwota 1 447 034 001 EUR) jako dodatkowe zasoby dla regionów najbardziej oddalonych, wskazanych w art. 349 TFUE, oraz regionów na poziomie NUTS 2 spełniających kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r.
e)  0.0,4 % (tj. łączna kwota 1 620 660 000 EUR) jako dodatkowe zasoby dla regionów najbardziej oddalonych, wskazanych w art. 349 TFUE, oraz regionów na poziomie NUTS 2 spełniających kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r.
Poprawka 338
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 1
Kwota środków dostępnych dla EFS+ w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” wynosi 88 646 194 590 EUR.
Kwota środków dostępnych dla EFS+ odpowiada 28,8 % zasobów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” (tj. 105 686 000 000 EUR według cen z 2018 r.) Nie obejmuje to puli środków finansowych na komponent „Zatrudnienie i innowacje społeczne” lub komponent „Zdrowie”.
Poprawka 339
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 2
Kwota dodatkowego finansowania dla regionów najbardziej oddalonych, o której mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do EFS+ wynosi 376 928 934 EUR.
Kwota dodatkowego finansowania dla regionów najbardziej oddalonych, o której mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do EFS+ odpowiada 0,4 % zasobów, o których mowa w akapicie pierwszym (tj. 424 296 054 EUR według cen z 2018 r.)
Poprawka 340
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 1
Kwotę wsparcia z Funduszu Spójności, które ma zostać przekazane na instrument „Łącząc Europę”, ustala się na poziomie 10 000 000 000 EUR. Zostanie ona wydatkowana na projekty dotyczące infrastruktury transportowej poprzez ogłoszenie specjalnych zaproszeń do składania ofert zgodnie z rozporządzeniem (UE) [numer nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”] wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności.
Kwotę wsparcia z Funduszu Spójności, które ma zostać przekazane na instrument „Łącząc Europę”, ustala się na poziomie 4 000 000 000 EUR według cen z 2018 r. Zostanie ona wydatkowana na projekty dotyczące infrastruktury transportowej, z uwzględnieniem potrzeb państw członkowskich i regionów w zakresie infrastruktury inwestycyjnej, poprzez ogłoszenie specjalnych zaproszeń do składania ofert zgodnie z rozporządzeniem (UE) [numer nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”] wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności.
Poprawka 341
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 5
30 % zasobów przeniesionych do instrumentu „Łącząc Europę” zostaje niezwłocznie po przesunięciu udostępnione wszystkim państwom członkowskim kwalifikującym się do finansowania z Funduszu Spójności na finansowanie projektów dotyczących infrastruktury transportowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”].
skreśla się
Poprawka 342
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 6
Do specjalnych zaproszeń do składania wniosków, o których mowa w akapicie pierwszym, mają zastosowanie przepisy dotyczące sektora transportu na mocy rozporządzenia (UE) [numer nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”]. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wybór projektów kwalifikujących się do finansowania odbywa się z zachowaniem krajowych alokacji w ramach Funduszu Spójności w odniesieniu do 70 % środków przeniesionych do instrumentu „Łącząc Europę”.
Do specjalnych zaproszeń do składania wniosków, o których mowa w akapicie pierwszym, mają zastosowanie przepisy dotyczące sektora transportu na mocy rozporządzenia (UE) [numer nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”]. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wybór projektów kwalifikujących się do finansowania odbywa się z zachowaniem krajowych alokacji w ramach Funduszu Spójności.
Poprawka 343
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 5
5.  500 000 000 EUR z zasobów na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza się na Europejską inicjatywę miejską zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję.
5.  560 000 000 EUR według cen z 2018 r. z zasobów na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza się na Europejską inicjatywę miejską zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję.
Poprawka 344
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 6
6.  175 000 000 EUR z zasobów EFS+ na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza się współpracę transnarodową na rzecz innowacyjnych rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio.
6.  196 000 000 EUR według cen z 2018 r. z zasobów EFS+ na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza się współpracę transnarodową na rzecz innowacyjnych rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio.
Poprawka 345
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 7
7.  Zasoby na cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ustala się na poziomie 2,5 % zasobów ogólnych dostępnych na zobowiązania budżetowe z funduszy na okres 2021–2027 (tj. w łącznej kwocie 8 430 000 000 EUR).
7.  Zasoby na cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ustala się na poziomie 3 % zasobów ogólnych dostępnych na zobowiązania budżetowe z funduszy na okres 2021–2027 (tj. w łącznej kwocie 11 343 000 000 EUR według cen z 2018 r.).
Poprawka 346
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – litera a
a)  w wysokości nie więcej niż 15 % łącznych alokacji dla słabiej rozwiniętych regionów do regionów w okresie przejściowym lub regionów lepiej rozwiniętych oraz z regionów w okresie przejściowym do regionów lepiej rozwiniętych;
a)  w wysokości nie więcej niż 5 % łącznych alokacji dla słabiej rozwiniętych regionów do regionów w okresie przejściowym lub regionów lepiej rozwiniętych oraz z regionów w okresie przejściowym do regionów lepiej rozwiniętych;
Poprawka 347
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
a)  70 % dla regionów słabiej rozwiniętych;
a)  85 % dla regionów słabiej rozwiniętych;
Poprawka 348
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b
b)  55 % dla regionów w okresie przejściowym;
b)  65% dla regionów w okresie przejściowym;
Poprawki 349 i 447
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c
c)  40 % dla regionów lepiej rozwiniętych.
c)  50 % dla regionów lepiej rozwiniętych.
Poprawka 350
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2
Stopy współfinansowania określone w lit. a) mają zastosowanie również do regionów najbardziej oddalonych.
Stopy współfinansowania określone w lit. a) mają zastosowanie również do regionów najbardziej oddalonych oraz do dodatkowej alokacji dla regionów najbardziej oddalonych.
Poprawka 351
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 3
Stopa współfinansowania dla Funduszu Spójności na poziomie każdego priorytetu nie przewyższa 70 %.
Stopa współfinansowania dla Funduszu Spójności na poziomie każdego priorytetu nie przewyższa 85 %.
Poprawka 352
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 4
W rozporządzeniu w sprawie EFS+ mogą zostać określone wyższe stopy współfinansowania w przypadku priorytetów służących wsparciu działań innowacyjnych zgodnie z art. [14] tego rozporządzenia.
W rozporządzeniu w sprawie EFS+ mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zostać określone wyższe stopy współfinansowania do 90 % w przypadku priorytetów służących wsparciu działań innowacyjnych zgodnie z art. [13] i art. [4 ust. 1 lit. x)] i lit. [xi)] tego rozporządzenia, a także programów służących zwalczaniu deprywacji materialnej zgodnie z art. [9], walce z bezrobociem wśród młodzieży zgodnie z art. [10], wspieraniu europejskiej gwarancji dla dzieci zgodnie z art. [10a] oraz współpracy transnarodowej zgodnie z art. [11b].
Poprawka 353
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 – akapit 1
Stopa współfinansowania dla programów Interreg nie przekracza 70 %.
Stopa współfinansowania dla programów Interreg nie przekracza 85 %.
Poprawka 453
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Państwa członkowskie mogą w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o większą elastyczność w obowiązujących ramach paktu stabilności i wzrostu w odniesieniu do publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych, popartym przez administrację publiczną w drodze współfinansowania inwestycji będących częścią europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Określając korektę budżetową w ramach części zapobiegawczej lub naprawczej paktu stabilności i wzrostu, Komisja dokładnie ocenia odnośny wniosek w sposób odzwierciedlający strategiczne znaczenie inwestycji.
Poprawka 354
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – akapit 1
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 108, wprowadzających zmiany w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, w celu dostosowania do zmian pojawiających się w okresie programowania w przypadku elementów niniejszego rozporządzenia innych niż istotne, z wyjątkiem załączników III, IV, X i XXII.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 108, wprowadzających zmiany w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, w celu dostosowania do zmian pojawiających się w okresie programowania w przypadku elementów niniejszego rozporządzenia innych niż istotne, z wyjątkiem załączników III, IV, X i XXII. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 108, aktów delegowanych w celu zmiany i dostosowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 204/2014, o którym mowa w art. 6 ust. 3, do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 355
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 4 i art. 107, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 4 i art. 107, powierza się Komisji na czas od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2027 r.
Poprawka 356
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4 i art. 89 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 4 i art. 107, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 357
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust.4 i art. 107 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust.4 i art. 107 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 359
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 001 – kolumna 1
001 Inwestycje w środki trwałe w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
001 Inwestycje w środki trwałe w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane konkurencyjnością
Poprawka 360
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 002 – kolumna 1
002 Inwestycje w środki trwałe w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
002 Inwestycje w środki trwałe w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane z konkurencyjnością
Poprawka 361
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 004 – kolumna 1
004 Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
004 Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane konkurencyjnością
Poprawka 362
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 005 – kolumna 1
005 Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
005 Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane z konkurencyjnością
Poprawka 363
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 2 – wiersz 035 – kolumna 1
035 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami)
035 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi i osuwisk, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami)
Poprawka 364
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 2 – wiersz 043

Tekst proponowany przez Komisję

043

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: mechaniczno-biologicznego przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne

0%

100%

Poprawka

 

skreśla się

 

 

Poprawka 365
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 056 – kolumna 1
056 Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa
056 Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć bazowa
Poprawka 366
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 057 – kolumna 1
057 Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa
057 Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć kompleksowa
Poprawka 367
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 060 – kolumna 1
060 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa
060 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć bazowa
Poprawka 368
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 061 – kolumna 1
061 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa
061 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć kompleksowa
Poprawka 369
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 5 – wiersz 128 – kolumna 1
128 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług turystycznych
128 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
Poprawka 370
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 5 – wiersz 130 – kolumna 1
130 Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki
130 Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000
Poprawka 371
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 12 - kolumna Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)
Miasta, małe miasta przedmieścia
Miasta, małe miastaprzedmieścia i połączone obszary wiejskie
Poprawka 372
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 16 - kolumna Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)
Obszary słabo zaludnione
Obszary wiejskie i słabo zaludnione
Poprawka 373
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 22 – kolumna Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
Miasta, małe miasta przedmieścia
Miasta, małe miastaprzedmieścia i połączone obszary wiejskie
Poprawka 374
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 26 – kolumna Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
Obszary słabo zaludnione
Obszary wiejskie i słabo zaludnione
Poprawka 375
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 32 – kolumna Inny rodzaj narzędzia terytorialnego w ramach celu polityki 5
Miasta, małe miasta przedmieścia
Miasta, małe miasta, przedmieścia i połączone obszary wiejskie
Poprawka 376
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 36 – kolumna Inny rodzaj narzędzia terytorialnego w ramach celu polityki 5
Obszary słabo zaludnione
Obszary wiejskie i słabo zaludnione
Poprawka 377
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 4 – wiersz 17
17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
17 Turystyka, działalność związana z zakwaterowaniem i z usługami gastronomicznymi
Poprawka 378
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela Horyzontalne warunki podstawowe – wiersz 6 – kolumna 2
Gotowe są krajowe ramy wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które obejmują:
Gotowe są krajowe ramy wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które obejmują:
1.  Cele końcowe posiadające wymierne cele pośrednie, mechanizm gromadzenia danych i monitorowania.
1.  Cele końcowe posiadające wymierne cele pośrednie, mechanizm gromadzenia danych i monitorowania, mające zastosowanie we wszystkich celach polityki.
2.  Ustalenia służące zagwarantowaniu, że w przygotowaniach i wdrażaniu programów odpowiednio uwzględnia się politykę, prawodawstwo i normy w zakresie dostępności.
2.  Ustalenia służące zagwarantowaniu, że w przygotowaniach i wdrażaniu programów, a także w kryteriach wyboru i obowiązkach wynikających z projektu odpowiednio uwzględnia się politykę, prawodawstwo i normy w zakresie dostępności zgodnie z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
2a.  Ustalenia dotyczące sprawozdawczości dla komitetu monitorującego w sprawie zgodności wspieranych operacji.
Poprawka 379
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela Horyzontalne warunki podstawowe – wiersz 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wdrażanie zasad i praw Europejskiego filaru praw socjalnych, które przyczyniają się do rzeczywistej konwergencji i spójności w Unii Europejskiej.

Ustalenia na szczeblu krajowym zapewniające właściwe wdrożenie zasad zawartych w Europejskim filarze praw socjalnych przyczyniających się do podwyższenia poziomu konwergencji społecznej i spójności w UE, zwłaszcza zasad zapobiegających nieuczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka 380
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela Horyzontalne warunki podstawowe – wiersz 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skuteczne stosowanie zasady partnerstwa

Gotowe są ramy umożliwiające wszystkim partnerom odgrywanie samodzielnej roli w przygotowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i ocenie programów, które obejmują:

 

1.  Ustalenia mające na celu zapewnienie przejrzystych procedur dotyczących zaangażowania partnerów

 

2.  Ustalenia dotyczące rozpowszechniania i ujawniania informacji istotnych dla partnerów w celu przygotowania i monitorowania posiedzeń.

 

3.  Wsparcie na rzecz wzmocnienia pozycji partnerów i budowania zdolności.

Poprawka 381
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 2 – wiersz 2 – kolumna 4
Krajowe plany w zakresie energii i klimatu są przyjęte i obejmują:
Krajowe plany w zakresie energii i klimatu spełniające cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z porozumieniem paryskim są przyjęte i obejmują:
1.  Wszystkie elementy wymagane na podstawie wzoru określonego w załączniku I do rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną
1.  Wszystkie elementy wymagane na podstawie wzoru określonego w załączniku I do rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną
2.  Orientacyjny zarys planowanych środków i mechanizmów finansowania w odniesieniu do środków promujących energię niskoemisyjną
2.  Zarys planowanych środków i mechanizmów finansowania w odniesieniu do środków promujących energię niskoemisyjną
Poprawka 382
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 2 – wiersz 4 – kolumna 2
EFRR i Fundusz Spójności:
EFRR i Fundusz Spójności:
2.4  Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe
2.4  Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i zmian strukturalnych, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe
Poprawka 383
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 2 – wiersz 7 – kolumna 4
Gotowe są ramy działania priorytetowego zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG, które obejmują:
Gotowe są ramy działania priorytetowego zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG, które obejmują:
1.  Wszystkie elementy wymagane we wzorze ram działania priorytetowego na lata 2021–2027 uzgodnione przez Komisję i państwa członkowskie
1.  Wszystkie elementy wymagane we wzorze ram działania priorytetowego na lata 2021–2027 uzgodnione przez Komisję i państwa członkowskie, w tym środki priorytetowe i oszacowanie potrzeb finansowych
2.  Określenie środków priorytetowych i oszacowanie potrzeb finansowych
Poprawka 384
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – punkt 3.2 – kolumna 2
3.2  Rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 385
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – punkt 3.2 – kolumna 4 – punkt -1 a (nowa)
-1a.  Wymaga zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz w większym stopniu utworzenia brakujących połączeń oraz likwidacji wąskich gardeł na sieci TEN-T, przez co rozumie się również inwestycje w twardą infrastrukturę
Poprawka 386
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – punkt 3.2 – kolumna 4 – punkt 1
1.  Zawiera uzasadnienie ekonomiczne planowanych inwestycji, poparte solidną analizą zapotrzebowania i modeli przepływów transportowych, które powinny uwzględniać spodziewany wpływ liberalizacji kolei
1.  Zawiera uzasadnienie ekonomiczne planowanych inwestycji, poparte solidną analizą zapotrzebowania i modeli przepływów transportowych, które powinny uwzględniać spodziewany wpływ otwarcia rynków usług kolejowych
Poprawka 387
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 2
2.  Odzwierciedla plany ochrony powietrza, z uwzględnieniem w szczególności krajowych odchodzenia od paliw kopalnych
2.  Odzwierciedla plany ochrony powietrza, z uwzględnieniem w szczególności krajowych strategii obniżania emisji pochodzących z sektora transportu
Poprawka 388
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 3
3.  Obejmuje inwestycje w korytarze sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, zgodnie z odpowiednimi planami prac TEN-T
3.  Obejmuje inwestycje w korytarze sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, zgodnie z odpowiednimi planami prac TEN-T oraz zidentyfikowane odcinki w ramach sieci kompleksowej
Poprawka 389
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 4
4.  W przypadku inwestycji poza podstawową siecią TEN-T zapewnia komplementarność przez zapewnienie odpowiedniej łączności regionów i lokalnych społeczności w ramach sieci bazowej TEN-T i jej węzłów
4.  W przypadku inwestycji poza podstawową siecią TEN-T zapewnia komplementarność przez zapewnienie odpowiedniej łączności sieci miejskich, regionów i lokalnych społeczności w ramach sieci bazowej TEN-T i jej węzłów
Poprawka 390
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 9 a (nowa)
9a.  Promuje zrównoważone regionalne i transgraniczne inicjatywy turystyczne korzystne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, takie jak wzajemne połączenie sieci EuroVelo i Transeuropejskiej Sieci Kolejowej TRAN
Poprawka 391
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 1 – kolumna 2 – EFS
EFS:
EFS:
4.1.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, w tym osób młodych i osób nieaktywnych zawodowo oraz promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej;
4.1.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób nieaktywnych zawodowo, a także promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej;
4.1.2  Modernizacja instytucji i służb rynku pracy w celu zapewnienia szybkiego i zindywidualizowanego wsparcia w celu dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, przekwalifikowania i mobilności;
4.1.2  Modernizacja instytucji i służb rynku pracy w celu oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia szybkiego i zindywidualizowanego wparcia w celu dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, przekwalifikowania i mobilności;
Poprawka 392
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 2 – kolumna 2 – EFS
EFS
EFS
4.1.3  Promowanie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym dostępu do opieki nad dziećmi, zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy przeciwdziałającego zagrożeniom dla zdrowia, dostosowanie pracowników do zmian oraz zdrowe i aktywne starzenia się;
4.1.3  Promowanie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym dostępu do opieki nad dziećmi, zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, w którym przeciwdziała się czynnikom ryzyka dla zdrowia, dostosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian oraz aktywnego i zdrowego starzenia się;
Poprawka 393
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 2
2.  Środki na rzecz rozwiązania problemu zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, płac i emerytur oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym przez poprawę dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, wraz z celami końcowymi
2.  Środki na rzecz rozwiązania problemu zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, płac, zabezpieczenia społecznego i emerytur oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym przez poprawę dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, wraz z celami końcowymi
Poprawka 394
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 3 – kolumna 2 – EFS
EFS:
EFS:
4.2.1  Poprawa jakości, efektywnościdopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;
4.2.1  Poprawa jakości, włączającego charakteru, efektywności i dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności cyfrowych, oraz ułatwienia przejścia od kształcenia do zatrudnienia;
4.2.2  Promowanie elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, w tym przez ułatwianie zmiany kariery i promowanie mobilności zawodowej
4.2.2  Promowanie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, jak również uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym przez ułatwianie zmiany kariery i promowanie mobilności zawodowej
4.2.3  Promowanie równego dostępu, w szczególności w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji, do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem poprzez kształcenie ogólne i zawodowe po szkolnictwo wyższe;
4.2.3  Promowanie równego dostępu i możliwości ukończenia dobrej jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, w szczególności w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich;
Poprawka 395
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy warunku podstawowym – punkt 1
1.  Sprawdzone empirycznie systemy przewidywania i prognozowania umiejętności, jak również mechanizmy i służby monitorowania losów absolwentów do celów wysokiej jakości i skutecznych wytycznych dla osób uczących się w każdym wieku
1.  Sprawdzone empirycznie systemy przewidywania i prognozowania umiejętności, jak również mechanizmy i służby dalszego monitorowania do celów wysokiej jakości i skutecznych wytycznych dla osób uczących się w każdym wieku, w tym podejścia zorientowane na osobę uczącą się
Poprawka 396
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy warunku podstawowym – punkt 2
2.  Środki na rzecz zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości odpowiedniego kształcenia i szkolenia sprzyjającego włączeniu społecznemu i nabywaniu kluczowych kompetencji na wszystkich poziomach, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, uczestnictwo w takim kształceniu i szkoleniu i ukończenie go
2.  Środki na rzecz zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości, przystępnego cenowo, odpowiedniego, wolnego od segregacji kształcenia i szkolenia sprzyjającego włączeniu społecznemu i nabywaniu kluczowych kompetencji na wszystkich poziomach, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, uczestnictwo w takim kształceniu i szkoleniu i ukończenie go
Poprawka 397
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy warunku podstawowym – punkt 3
3.  Mechanizm koordynacji na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego, oraz jasny podział obowiązków między właściwymi organami krajowymi lub regionalnymi
3.  Mechanizm koordynacji na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego i podmiotów świadczących usługi uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, oraz jasny podział obowiązków między właściwymi organami krajowymi lub regionalnymi
Poprawka 398
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 4 – kolumna 2 – punkt 4.3
ERDF:
ERDF:
4.3  Zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne
4.3  zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, uchodźców i migrantów objętych ochroną międzynarodową i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne
Poprawka 399
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 4 – kolumna 2 – punkt 4.3.1
EFS:
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
4.3.1  Wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie;
Poprawka 400
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – punkt 4 – kolumna 2 – punkt 4.3.1 a (nowy)
4.3.1a.   Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
Poprawka 401
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 4 – kolumna 4
Gotowe są krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, które obejmują:
Gotowe są krajowe ramy strategiczne polityki i plan działania na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, które obejmują:
1.  Sprawdzona empirycznie diagnoza ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa dzieci, bezdomności, segregacji przestrzennej i edukacyjnej, ograniczonego dostępu do podstawowych usług i infrastruktury oraz szczególnych potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji
1.  Sprawdzona empirycznie diagnoza ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa dzieci, bezdomności, segregacji przestrzennej i edukacyjnej, ograniczonego dostępu do podstawowych usług i infrastruktury oraz szczególnych potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji
2.  Środki na rzecz zapobiegania i zwalczania segregacji we wszystkich dziedzinach, w tym przez zapewnianie odpowiedniego wsparcia dochodu, rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu i dostęp do wysokiej jakości usług dla osób w trudnej sytuacji, w tym migrantów
2.  Środki na rzecz zapobiegania i zwalczania segregacji we wszystkich dziedzinach, w tym przez zapewnianie odpowiedniego wsparcia dochodu, ochrony socjalnej, rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu i dostępu do wysokiej jakości usług dla osób w trudnej sytuacji, w tym migrantów i uchodźców
3.  Środki przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej
3.  Środki przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej i rodzinnej w oparciu o krajową strategię deinstytucjonalizacji i plan działania;
4.  Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
4.  Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
Poprawka 402
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 5 – kolumna 2
EFS:
EFS:
4.3.2  Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;
4.3.2  Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;
Poprawka 403
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 6 – kolumna 2
EFS:
EFS:
4.3.4  Poprawa równego i szybkiego dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług wysokiej jakości; poprawa dostępności, skuteczności i odporności systemów opieki zdrowotnej; poprawa dostępu do usług opieki długoterminowej
4.3.4  Poprawa równego i szybkiego dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług wysokiej jakości; modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej; poprawa dostępności, skuteczności i odporności systemów opieki zdrowotnej; poprawa dostępu do usług opieki długoterminowej
Poprawka 404
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 6 – kolumna 4 – punkty 2, 3 i 3 a (nowe)
Gotowe są krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki zdrowotnej, które obejmują:
Gotowe są krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki zdrowotnej, które obejmują:
1.  Tworzenie map potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym pod względem personelu medycznego, w celu zapewnienia zrównoważonych i skoordynowanych środków
1.  Tworzenie map potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym pod względem personelu medycznego, w celu zapewnienia zrównoważonych i skoordynowanych środków
2.  Środków na rzecz zapewnienia skuteczności, zrównoważenia, dostępności i przystępności cenowej usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych z systemów opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej
2.  Środki na rzecz zapewnienia skuteczności, zrównoważenia, dostępności i przystępności cenowej usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych z systemów opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej oraz osób, do których najtrudniej jest dotrzeć
3.  Środki na rzecz wspierania usług na poziomie społeczności lokalnych, w tym profilaktyki i podstawowej opieki zdrowotnej, opieki w domu i usług środowiskowych
3.  Środki na rzecz wspierania usług na poziomie społeczności lokalnych, w tym profilaktyki i podstawowej opieki zdrowotnej, opieki w domu i usług środowiskowych, oraz przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej i rodzinnej
3a.   Środki w celu zapewnienia wydajności, trwałości, dostępności i przystępności cenowej systemów zabezpieczenia społecznego
Poprawka 405
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – tabela 1T - Struktura programu

 

Tekst proponowany przez Komisję

Nr identyfikacyjny

Tytuł [300]

POMOC TECHNICZNA

Podstawa obliczania

Fundusz

Kategoria wpieranego regionu

Wybrany cel szczegółowy (CS)

1

Priorytet 1

Nie

 

EFRR

Więcej

CS 1

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 2

Najbardziej oddalone i słabo zaludnione

Więcej

CS 3

2

Priorytet 2

Nie

 

EFS+

Więcej

CS 4

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 5

Najbardziej oddalone

3

Priorytet 3

Nie

 

Fundusz Spójności

nie dotyczy

 

3

Priorytetowa pomoc techniczna

Tak

 

 

 

nie dotyczy

..

Odrębny priorytet Zatrudnienie ludzi młodych)

Nie

 

EFS+

 

 

..

Odrębny priorytet Zalecenia dla poszczególnych krajów

Nie

 

EFS+

 

 

..

Odrębny priorytet Działania innowacyjne

Nie

 

EFS+

 

CS 8

 

Odrębny priorytet Deprywacja materialna

Nie

 

EFS+

 

CS 9

 

Poprawka

Nr identyfikacyjny

Tytuł [300]

POMOC TECHNICZNA

Podstawa obliczania

Fundusz

Kategoria wpieranego regionu

Wybrany cel szczegółowy (CS)

1

Priorytet 1

Nie

 

EFRR

Więcej

CS 1

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 2

Najbardziej oddalone i słabo zaludnione

Więcej

CS 3

2

Priorytet 2

Nie

 

EFS+

Więcej

CS 4

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 5

Najbardziej oddalone

3

Priorytet 3

Nie

 

Fundusz Spójności

nie dotyczy

 

3

Priorytetowa pomoc techniczna

Tak

 

 

 

nie dotyczy

..

Odrębny priorytet Zatrudnienie ludzi młodych)

Nie

 

EFS+

 

 

 

Odrębny priorytet Gwarancja dla dzieci

Nie

 

EFS+

 

 

..

Odrębny priorytet Zalecenia dla poszczególnych krajów

Nie

 

EFS+

 

 

..

Odrębny priorytet Działania innowacyjne

Nie

 

EFS+

 

CS 8

 

Odrębny priorytet Deprywacja materialna

Nie

 

EFS+

 

CS 9

Poprawka 406
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2.1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

[ ] Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów

[ ]Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych

[ ]Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi

[ ]Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej

Poprawka

[ ]Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów

[ ]Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych

[ ]Priorytet ten jest związany z Gwarancją dla dzieci

[ ]Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi

[ ]Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej

Poprawka 407
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – ustęp 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – wprowadzenie
2.1.1.  Cel szczegółowy54 (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub Obszar wsparcia (EFMR) – powtarzać w odniesieniu do każdego wybranego celu szczegółowego lub obszaru wsparcia, do priorytetów innych niż pomoc techniczna
2.1.1.  Cel szczegółowy54 (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub Obszar wsparcia (EFMR) – powtarzać w odniesieniu do każdego wybranego celu szczegółowego lub obszaru wsparcia, do priorytetów innych niż pomoc techniczna
__________________
__________________
54 Z wyjątkiem celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia EFS+.
54 Z wyjątkiem celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 ppkt (xi) rozporządzenia EFS+.
Poprawka 408
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – punkt 2.1.1.2 – wprowadzenie
2.1.1.2  Wskaźniki55
2.1.1.2  Wskaźniki
_________________
55 Przed przeglądem śródokresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz Funduszu Spójności, podział na lata tylko w przedziale 2021–2025.
Poprawka 409
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – punkt 2.1.1.3 – wprowadzenie
2.1.1.3  Orientacyjny podział zasobów programu (UE) według rodzaju interwencji56 (nie dotyczy EFMR)
2.1.1.3  Orientacyjny podział zasobów programu (UE) według rodzaju interwencji (nie dotyczy EFMR)
_________________
56 Przed przeglądem śródokresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz Funduszu Spójności, podział na lata tylko w przedziale 2021–2025.
Poprawka 410
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – ustęp 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – akapit 8
Kryteria wyboru operacji57
Kryteria wyboru operacji57
__________________
__________________
57 Tylko dla programów ograniczających się do celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia EFS+.
57 Tylko dla programów ograniczających się do celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 ppkt (xi) rozporządzenia EFS+.
Poprawka 411
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3 – tabela 16
[...]
skreśla się
Poprawka 412
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3 – punkt 3.2 – wprowadzenie
3.2  Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe59
3.2  Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe
_________________
59 Przed przeglądem śródokresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz Funduszu Spójności, środki finansowe na lata tylko w przedziale 2021–2025.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwych w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0043/2019).

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności