Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0043/2019

Texte depuse :

A8-0043/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Texte adoptate
PDF 483kWORD 198k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri***I
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea trebuie să urmărească reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente. Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susțină realizarea acestor obiective în contextul acțiunilor pe care le întreprinde prin intermediul Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente. Articolul 322 din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de norme financiare care definesc procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor, precum și normele de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari.
(1)  Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea trebuie să urmărească reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente. Aceste regiuni beneficiază îndeosebi de politica de coeziune. Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susțină realizarea acestor obiective în contextul acțiunilor pe care le întreprinde prin intermediul Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente. Articolul 322 din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de norme financiare care definesc procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor, precum și normele de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Pentru viitorul Uniunii Europene și al cetățenilor săi, este important ca politica de coeziune să rămână principala politică de investiții a Uniunii, menținând finanțarea acesteia în perioada 2021-2027 cel puțin la nivelul celei din perioada de programare 2014-2020. Noile finanțări destinate altor domenii de activitate sau programe ale Uniunii nu ar trebui să afecteze finanțările Fondului european de dezvoltare regională, ale Fondului social european Plus sau ale Fondului de coeziune.
Amendamentul 430
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor UE implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM.
(2)  Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor UE implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune, FEPAM și, într-o anumită măsură, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară în temeiul articolului 349 din TFUE și al articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.
(4)  Regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară în temeiul articolului 349 din TFUE și al articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994, pentru a le compensa dezavantajele specifice legate de poziția lor geografică.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În contextul implementării fondurilor ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.
(5)  În contextul implementării fondurilor ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și ale Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. În acest context, fondurile ar trebui să fie implementate într-un mod care promovează dezinstituționalizarea și îngrijirea în comunitate. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare sau excludere ori care sprijină o infrastructură inaccesibilă persoanelor cu dizabilități. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește” și de angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE. Sărăcia este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă UE. Așadar, fondurile ar trebui să contribuie la eliminarea sărăciei. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice.
(9)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 30 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Mecanismele de întărire a rezilienței la schimbările climatice ar trebui să fie o parte integrantă a programării și punerii în aplicare,
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Având în vedere impactul fluxurilor de migrație din țările terțe, politica de coeziune ar trebui să contribuie la procesele de integrare, mai ales oferind sprijin pentru infrastructură orașelor și autorităților locale și regionale din prima linie, care sunt mai implicate în punerea în aplicare a politicilor de integrare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  O parte a bugetului Uniunii alocat fondurilor ar trebui să fie executată de Comisie prin gestiune partajată cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul Regulamentului financiar] al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când implementează fondurile prin gestiune partajată, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile menționate în Regulamentul financiar, și anume buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea.
(10)  O parte a bugetului Uniunii alocat fondurilor ar trebui să fie executată de Comisie prin gestiune partajată cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul Regulamentului financiar] al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când implementează fondurile prin gestiune partajată, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile menționate în Regulamentul financiar, și anume buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea. Statele membre ar trebui să își asume răspunderea pentru pregătirea și punerea în aplicare a programelor, prin intermediul organismelor desemnate în acest sens de statele membre și la nivelul teritorial corespunzător, conform cadrului instituțional, juridic și financiar al statelor membre. Statele membre ar trebui să evite adăugarea unor norme care ar îngreuna utilizarea fondurilor de către beneficiari.
__________________
__________________
JO L […], […], p. […].
JO L […], […], p. […].
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Principiul parteneriatului este un element-cheie al implementării fondurilor, el având la bază abordarea de tip „guvernanță pe mai multe niveluri” și asigurând implicarea societății civile și a partenerilor sociali. Pentru a asigura continuitatea în organizarea parteneriatului, Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei13 ar trebui să se aplice în continuare.
(11)  Principiul parteneriatului este un element-cheie al implementării fondurilor, el având la bază abordarea de tip „guvernanță pe mai multe niveluri” și asigurând implicarea autorităților regionale , locale și a altor autorități publice, a societății civile și a partenerilor sociali. Pentru a asigura continuitatea în organizarea parteneriatului, Comisia ar trebui să fie abilitată să modifice și să adapteze Regulamentul delegat (UE) nr. 240/201413 al Comisiei.
__________________
__________________
13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).
13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  La nivelul Uniunii, semestrul european de coordonare a politicilor economice oferă un cadru pentru identificarea priorităților naționale în materie de reforme și monitorizarea implementării acestora. Statele membre își dezvoltă propriile strategii naționale multianuale în materie de investiții, în sprijinul acestor priorități de reformă. Aceste strategii ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național și din partea Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor, a Funcției europene de stabilizare a investițiilor și a InvestEU.
eliminat
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Statele membre ar trebui să determine modul în care recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE sunt avute în vedere în pregătirea documentelor de programare. În cursul perioadei de programare 2021-2027 („perioada de programare”), statele membre ar trebui să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări. În cursul evaluării intermediare, statele membre ar trebui să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate sau modificate începând de la debutul perioadei de programare.
(13)  Statele membre ar trebui să ia în considerare recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE în pregătirea documentelor de programare, dacă sunt coerente cu obiectivele stabilite de program. În cursul perioadei de programare 2021-2027 („perioada de programare”), statele membre ar trebui să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări, precum și a Pilonului european al drepturilor sociale. În cursul evaluării intermediare, statele membre ar trebui să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate sau modificate începând de la debutul perioadei de programare.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  În ceea ce privește atât propriile programe, cât și nevoile financiare alocate investițiilor cu emisii reduse de carbon, statele membre ar trebui să aibă în vedere conținutul proiectelor lor de planuri energetice și climatice naționale care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice14, precum și rezultatul procesului care conduce la formularea de recomandări ale Uniunii referitoare la aceste planuri.
(14)  În ceea ce privește atât propriile programe, cât și nevoile financiare alocate investițiilor cu emisii reduse de carbon, statele membre ar trebui să aibă în vedere conținutul proiectelor lor de planuri energetice și climatice naționale care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice14, precum și rezultatul procesului care conduce la formularea de recomandări ale Uniunii referitoare la aceste planuri, inclusiv pe parcursul evaluării intermediare.
__________________
__________________
14 [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013, COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
14 [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013, COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Acordul de parteneriat, pregătit de fiecare stat membru, ar trebui să fie un document strategic care să orienteze negocierile dintre Comisie și statul membru în cauză referitoare la concepția programelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesar să se modifice acordurile de parteneriat în cursul perioadei de programare. Pentru a facilita programarea și a evita suprapunerea conținuturilor documentelor de programare, acordurile de parteneriat pot fi incluse ca parte a unui program.
(15)  Acordul de parteneriat, pregătit de fiecare stat membru, ar trebui să fie un document strategic care să orienteze negocierile dintre Comisie și statul membru în cauză referitoare la concepția programelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesar să se modifice acordurile de parteneriat în cursul perioadei de programare. Pentru a facilita programarea și a evita suprapunerea conținuturilor documentelor de programare, acordurile de parteneriat ar trebui să poată fi incluse ca parte a unui program.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Fiecare stat membru ar trebui să aibă flexibilitatea de a contribui la programul InvestEU pentru furnizarea de garanții bugetare pentru investiții în statul membru respectiv.
(16)  Fiecare stat membru ar putea să aibă flexibilitatea de a contribui la programul InvestEU pentru furnizarea de garanții bugetare pentru investiții în statul membru respectiv, în anumite condiții prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Pentru a se asigura condițiile prealabile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă a sprijinului acordat de Uniune prin intermediul fondurilor, ar trebui să fie stabilită o listă limitată de condiții favorizante, precum și un set concis și exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie legată de un obiectiv specific și ar trebui să devină aplicabilă în mod automat atunci când obiectivul specific este selecționat pentru sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de operațiunile din cadrul obiectivelor specifice aferente nu ar trebui să fie incluse în cererile de plată. În vederea menținerii unui cadru investițional favorabil, respectarea în permanență a condițiilor favorizante ar trebui să fie monitorizată periodic. De asemenea, este important să se asigure faptul că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii.
(17)  Pentru a se asigura condițiile prealabile necesare pentru utilizarea incluzivă, nediscriminatorie, eficace și eficientă a sprijinului acordat de Uniune prin intermediul fondurilor, ar trebui să fie stabilită o listă limitată de condiții favorizante, precum și un set concis și exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie legată de un obiectiv specific și ar trebui să devină aplicabilă în mod automat atunci când obiectivul specific este selecționat pentru sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de operațiunile din cadrul obiectivelor specifice aferente nu ar trebui să fie incluse în cererile de plată. În vederea menținerii unui cadru investițional favorabil, respectarea în permanență a condițiilor favorizante ar trebui să fie monitorizată periodic. De asemenea, este important să se asigure faptul că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să acopere toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului.
(18)  Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să acopere toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului. Acest lucru ar trebui să permită selectarea proiectelor și evaluarea acestora.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Această evaluare ar trebui să asigure o veritabilă ajustare a programelor pe baza performanțelor acestora, oferind totodată oportunitatea de a se ține seama de noile provocări și de recomandările relevante specifice fiecărei țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar trebui să evalueze în paralel toate alocările totale ale statelor membre din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda de alocare stabilită în actul de bază relevant. Această evaluare, împreună cu rezultatul evaluării intermediare, ar trebui să conducă la modificări ale programelor în ceea ce privește alocările financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027.
(19)  Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Această evaluare ar trebui să asigure o veritabilă ajustare a programelor pe baza performanțelor acestora, oferind totodată oportunitatea de a se ține seama de noile provocări, de recomandările relevante specifice fiecărei țări, emise în 2024, precum și de progresele înregistrate în ceea ce privește planurile energetice și climatice naționale și Pilonul european al drepturilor sociale . De asemenea, ar trebui să se țină seama de provocările demografice. În 2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar trebui să evalueze în paralel toate alocările totale ale statelor membre din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda de alocare stabilită în actul de bază relevant. Această evaluare, împreună cu rezultatul evaluării intermediare, ar trebui să conducă la modificări ale programelor în ceea ce privește alocările financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027.
Amendamentele 425rev, 444rev, 448 și 469
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Mecanismele care asigură o legătură între politicile de finanțare ale Uniunii și guvernanța economică a Uniunii ar trebui să fie perfecționate în continuare, astfel încât să-i permită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru, în cazul în care statul membru în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică. Pentru a asigura o implementare uniformă și având în vedere importanța efectelor financiare ale măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar trebui să-i fie conferite competențe de executare, iar acesta ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor necesare pentru asigurarea de acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă.
eliminat
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)  În cazuri justificate corespunzător, statele membre ar putea face o cerere de flexibilitate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau asimilabile acestora, sprijinite de administrația publică prin intermediul cofinanțării investițiilor activate în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”). Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia ar trebui să evalueze cu atenție cererea respectivă.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Proiectele majore reprezintă o parte substanțială din cheltuielile Uniunii și au frecvent o importanță strategică în ceea ce privește realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Prin urmare, este justificat ca operațiunile care depășesc anumite praguri să continue să facă obiectul unor proceduri de aprobare specifice în temeiul prezentului regulament. Pragul ar trebui stabilit în raport cu costurile eligibile totale, după luarea în calcul a veniturilor nete preconizate. Pentru a se asigura claritatea, este oportun să se precizeze conținutul cererii de finanțare a unui proiect major într-un astfel de scop. Cererea ar trebui să conțină informațiile necesare pentru a da asigurări că contribuția financiară din fonduri nu va conduce la o pierdere semnificativă de locuri de muncă în amplasamente existente din Uniune. Statul membru ar trebui să transmită toate informațiile necesare, iar Comisia ar trebui să evalueze proiectul major cu scopul de a stabili dacă este justificată contribuția financiară solicitată.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Pentru a se consolida abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, investițiile sub formă de instrumente teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC”) sau orice alt instrument teritorial din cadrul obiectivului de politică „O Europă mai apropiată de cetățeni” care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe strategiile de dezvoltare locală și teritorială. În sensul ITI și al instrumentelor teritoriale concepute de statele membre, ar trebui să se stabilească cerințe minime privind conținutul strategiilor teritoriale. Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie elaborate și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor competente. Pentru a asigura implicarea autorităților sau a organismelor competente în implementarea strategiilor teritoriale, autoritățile sau organismele respective ar trebui să fie responsabile cu selecționarea operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau ar trebui să fie implicate în respectivul proces de selecție.
(23)  Pentru a se consolida abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, investițiile sub formă de instrumente teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC”, cunoscută sub denumirea de „LEADER” în cadrul FEADR) sau orice alt instrument teritorial din cadrul obiectivului de politică „O Europă mai apropiată de cetățeni” care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe strategiile de dezvoltare locală și teritorială. Același lucru ar trebui să se aplice și inițiativelor conexe, cum ar fi inițiativa „Sate inteligente”. În sensul ITI și al instrumentelor teritoriale concepute de statele membre, ar trebui să se stabilească cerințe minime privind conținutul strategiilor teritoriale. Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie elaborate și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor competente. Pentru a asigura implicarea autorităților sau a organismelor competente în implementarea strategiilor teritoriale, autoritățile sau organismele respective ar trebui să fie responsabile cu selecționarea operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau ar trebui să fie implicate în respectivul proces de selecție.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Pentru o mai bună mobilizare a potențialului la nivel local, este necesar să se consolideze și să se faciliteze DLRC. Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile și de potențialul local, precum și de caracteristicile socioculturale relevante, și ar trebui să prevadă schimbări structurale, să consolideze capacitățile comunităților și să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie întărită cooperarea strânsă și utilizarea integrată a fondurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ca principiu esențial, grupurile de acțiune locală care reprezintă interesele comunității ar trebui să fie responsabile cu conceperea și implementarea strategiilor DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să poată beneficia mai ușor de un sprijin coordonat din partea mai multor fonduri și pentru a facilita implementarea acestor strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea bazată pe utilizarea unui fond principal.
(24)  Pentru o mai bună mobilizare a potențialului la nivel local, este necesar să se consolideze și să se faciliteze DLRC. Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile și de potențialul local, precum și de caracteristicile socioculturale relevante, și ar trebui să prevadă schimbări structurale, să consolideze capacitățile comunităților și capacitățile administrative și să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie întărită cooperarea strânsă și utilizarea integrată a fondurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ca principiu esențial, grupurile de acțiune locală care reprezintă interesele comunității ar trebui să fie responsabile cu conceperea și implementarea strategiilor DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să poată beneficia mai ușor de un sprijin coordonat din partea mai multor fonduri și pentru a facilita implementarea acestor strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea bazată pe utilizarea unui fond principal.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se implementeze asistența tehnică la inițiativa statelor membre, prin utilizarea unor sume forfetare bazate pe progresele înregistrate în implementarea programelor. Asistența tehnică respectivă poate fi completată cu măsuri specifice de consolidare a capacităților administrative, utilizându-se metode de rambursare nelegate de costuri. Acțiunile și rezultatele preconizate, precum și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot fi convenite într-o foaie de parcurs și pot conduce la plăți pentru rezultate pe teren.
(25)  Pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se implementeze asistența tehnică la inițiativa statelor membre, prin utilizarea unor sume forfetare bazate pe progresele înregistrate în implementarea programelor. Asistența tehnică respectivă poate fi completată cu măsuri specifice de consolidare a capacităților administrative, cum ar fi evaluarea setului de competențe al personalului, utilizându-se metode de rambursare nelegate de costuri. Acțiunile și rezultatele preconizate, precum și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot fi convenite într-o foaie de parcurs și pot conduce la plăți pentru rezultate pe teren.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite printr-un dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru.
(27)  În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare, formate și din reprezentanți ai societății civile și parteneri sociali. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite de un dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201616, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și sarcina administrativă, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor fondurilor pe teren.
(28)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201616, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și sarcina administrativă, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor fondurilor pe teren. Când este posibil, indicatorii ar trebui dezvoltați într-o manieră care să țină cont de aspectele de gen.
_________________
_________________
16 JO L 123, 12.5.2016, p. 13.
16 JO L 123, 12.5.2016, p. 13.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Pentru a se asigura disponibilitatea de informații actualizate cuprinzătoare privind implementarea programelor, ar trebui impusă o frecvență mai mare a raportării electronice privind datele cantitative.
(29)  Pentru a se asigura disponibilitatea de informații actualizate cuprinzătoare privind implementarea programelor, ar trebui impusă o eficacitate și o punctualitate mai mare a raportării electronice privind datele cantitative.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Pentru a sprijini pregătirea programelor și activităților conexe ale următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fondurilor. La finele perioadei de programare, Comisia ar trebui să efectueze evaluări retrospective ale fondurilor, care ar trebui să se concentreze pe impactul fondurilor.
(30)  Pentru a sprijini pregătirea programelor și activităților conexe ale următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fondurilor. La finele perioadei de programare, Comisia ar trebui să efectueze evaluări retrospective ale fondurilor, care ar trebui să se concentreze pe impactul fondurilor. Rezultatele acestor evaluări sunt făcute publice.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  În ceea ce privește granturile furnizate beneficiarilor, statele membre ar trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni simplificate în materie de costuri. Pragul pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar trebui să fie corelat cu costul total al operațiunii, pentru a se asigura același tratament tuturor operațiunilor aflate sub acest prag, indiferent dacă sprijinul este public sau privat.
(34)  În ceea ce privește granturile furnizate beneficiarilor, statele membre ar trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni simplificate în materie de costuri. Pragul pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar trebui să fie corelat cu costul total al operațiunii, pentru a se asigura același tratament tuturor operațiunilor aflate sub acest prag, indiferent dacă sprijinul este public sau privat. În cazul în care un stat membru intenționează să propună utilizarea unei opțiuni simplificate în materie de costuri, acesta ar putea consulta comitetul de monitorizare.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 36
(36)  Pentru a optimiza adoptarea investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui să se asigure sinergii cu programul LIFE pentru mediu și politici climatice, în particular prin proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE.
(36)  Pentru a optimiza adoptarea investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui să se asigure sinergii cu programul LIFE pentru mediu și politici climatice, în particular prin proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE, precum și cu proiectele finanțate în cadrul Orizont Europa și în cadrul altor programe ale Uniunii.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Pentru a se asigura eficacitatea, corectitudinea și impactul sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care să garanteze că investițiile în infrastructură sau investițiile productive sunt de lungă durată și care să împiedice utilizarea fondurilor pentru obținerea de avantaje necuvenite. Autoritățile de management ar trebui să fie în special atente să nu sprijine relocarea în momentul selecționării operațiunilor și să trateze ca nereguli sumele plătite în mod necuvenit operațiunilor care nu se conformează cerinței de durabilitate.
(38)  Pentru a se asigura caracterul incluziv, eficacitatea, corectitudinea și impactul sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care să garanteze că investițiile în infrastructură sau investițiile productive sunt nediscriminatorii, de lungă durată și împiedică utilizarea fondurilor pentru obținerea de avantaje necuvenite. Autoritățile de management ar trebui să fie în special atente să nu sprijine relocarea în momentul selecționării operațiunilor și să trateze ca nereguli sumele plătite în mod necuvenit operațiunilor care nu se conformează cerinței de durabilitate.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)   Pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui urmărite sinergii în special între fonduri și instrumentele gestionate direct, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor. Aceste sinergii ar trebui să fie obținute prin mecanisme-cheie, și anume prin recunoașterea ratelor forfetare aplicabile costurilor eligibile în cadrul Orizont Europa pentru operațiuni similare, precum și prin posibilitatea de a combina, în cadrul aceleiași operațiuni, finanțări provenite de la diferite instrumente ale Uniunii, atât timp cât se evită dubla finanțare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme privind finanțarea complementară din partea fondurilor.
(40)   Pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui urmărite sinergii în special între fonduri și instrumentele gestionate direct, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor. Această coordonare a politicilor ar trebui să promoveze mecanisme ușor de utilizat și guvernanța pe mai multe niveluri. Aceste sinergii ar trebui să fie obținute prin mecanisme-cheie, și anume prin recunoașterea ratelor forfetare aplicabile costurilor eligibile în cadrul Orizont Europa pentru operațiuni similare, precum și prin posibilitatea de a combina, în cadrul aceleiași operațiuni, finanțări provenite de la diferite instrumente ale Uniunii, atât timp cât se evită dubla finanțare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme privind finanțarea complementară din partea fondurilor.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)
(42a)   Autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a implementa instrumentele financiare prin atribuirea directă a unui contract către grupul BEI, băncile naționale de promovare și instituțiile financiare internaționale (IFI).
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  În deplină conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor publice clarificate deja în cursul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la cele mai adecvate opțiuni de implementare a instrumentelor financiare, pentru a aborda nevoile specifice ale regiunilor-țintă.
(44)  În deplină conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor publice clarificate deja în cursul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la cele mai adecvate opțiuni de implementare a instrumentelor financiare, pentru a aborda nevoile specifice ale regiunilor-țintă. În acest cadru, Comisia ar trebui, în cooperare cu Curtea de Conturi Europeană, să ofere orientări auditorilor, autorităților de management și beneficiarilor pentru evaluarea respectării dispozițiilor privind ajutorul de stat și pentru elaborarea unor scheme privind ajutoarele de stat.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)
(45a)   Pentru a crește gradul de răspundere și transparență, Comisia ar trebui să asigure un sistem de gestionare a plângerilor accesibil tuturor cetățenilor și părților interesate în toate etapele de pregătire și implementare a programelor, inclusiv monitorizarea și evaluarea.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 46
(46)  Pentru a se grăbi demararea implementării programelor, ar trebui să fie facilitată reînnoirea modalităților de implementare din perioada de programare anterioară. Ar trebui să fie menținută utilizarea sistemului computerizat instituit deja pentru perioada de programare anterioară, adaptat în funcție de necesități, cu excepția cazului în care este necesară o tehnologie nouă.
(46)  Pentru a se grăbi demararea implementării programelor, ar trebui să fie facilitată reînnoirea modalităților de implementare din perioada de programare anterioară, , inclusiv a sistemelor administrative și informatice, dacă este posibil. Ar trebui să fie menținută utilizarea sistemului computerizat instituit deja pentru perioada de programare anterioară, adaptat în funcție de necesități, cu excepția cazului în care este necesară o tehnologie nouă.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)
(48a)  Pentru a sprijini utilizarea eficientă a fondurilor, sprijinul BEI ar trebui să fie la dispoziția tuturor statelor membre, la cererea acestora. Acesta ar putea include consolidarea capacităților, sprijin în identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor, precum și consiliere privind instrumentele financiare și platformele de investiții.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  Pentru a se asigura un echilibru adecvat între implementarea eficace și eficientă a fondurilor, pe de o parte, și costurile și sarcinile administrative aferente, pe de altă parte, frecvența, domeniul de aplicare și acoperirea controalelor de gestiune ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscurilor care să țină cont de factori cum ar fi tipul operațiunilor implementate, beneficiarii, precum și nivelul de risc identificat cu ocazia controalelor de gestiune și a auditurilor anterioare.
(50)  Pentru a se asigura un echilibru adecvat între implementarea eficace și eficientă a fondurilor, pe de o parte, și costurile și sarcinile administrative aferente, pe de altă parte, frecvența, domeniul de aplicare și acoperirea controalelor de gestiune ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscurilor care să țină cont de factori cum ar fi tipul operațiunilor implementate, complexitatea și numărul operațiunilor, beneficiarii, precum și nivelul de risc identificat cu ocazia controalelor de gestiune și a auditurilor anterioare. Administrarea și controlul fondurilor ar trebui să fie proporționale cu nivelul de risc pentru bugetul Uniunii.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 58
(58)  De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraude, comise de către beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/201318 și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/9519 și nr. 2185/9620, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/193921, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii conform prevederilor Directivei (UE) 2017/137121 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei cazurile de nereguli detectate, inclusiv fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, precum și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor OLAF.
(58)  De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraude, comise de către beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/201318 și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/9519 și nr. 2185/9620, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/193921, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii conform prevederilor Directivei (UE) 2017/137121 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei un raport amănunțit privind cazurile de nereguli detectate, inclusiv fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, precum și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor OLAF. Statele membre care nu participă la cooperarea consolidată privind Parchetul European ar trebui să raporteze Comisiei cu privire la deciziile luate de autoritățile judiciare naționale în cazurile de nereguli care aduc atingere bugetului Uniunii.
__________________
__________________
18 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
18 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
19 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
19 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
20 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
20 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
21 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
21 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
22 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
22 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 61
(61)  Ar trebui stabilite criterii obiective de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei24.
(61)  Ar trebui stabilite criterii obiective de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului23, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2016/2066 al Comisiei24.
__________________
__________________
23 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
23 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
24 Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei din 8 august 2014 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, p. 1).
24 Regulamentul (UE) 2016/2066 al Comisiei din 21 noiembrie 2016 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 322, 29.11.2016, p. 1).
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 62
(62)  În scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, împreună cu lista regiunilor eligibile și cu alocările destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ținând seama de faptul că alocările naționale ale statelor membre ar trebui să fie stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor disponibile în 2018 și având în vedere incertitudinile legate de previziuni, Comisia ar trebui să reexamineze alocările totale ale tuturor statelor membre în 2024, pe baza celor mai recente statistici disponibile în acel moment, iar în cazurile în care există o divergență cumulată de peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel încât rezultatele evaluării intermediare și ale exercițiului de ajustare tehnică să se reflecte în același timp în modificările aduse programelor.
(62)  În scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru FEDR, FSE+, FEPAM și Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, împreună cu lista regiunilor eligibile și cu alocările destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ținând seama de faptul că alocările naționale ale statelor membre ar trebui să fie stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor disponibile în 2018 și având în vedere incertitudinile legate de previziuni, Comisia ar trebui să reexamineze alocările totale ale tuturor statelor membre în 2024, pe baza celor mai recente statistici disponibile în acel moment, iar în cazurile în care există o divergență cumulată de peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel încât rezultatele evaluării intermediare și ale exercițiului de ajustare tehnică să se reflecte în același timp în modificările aduse programelor.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 63
(63)  Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [noul Regulament MIE]25 vor continua să fie finanțate din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Pornind de la abordarea de succes din perioada de programare 2014-2020, în acest scop ar trebui transferată o sumă de 10 000 000 000 EUR din Fondul de coeziune către MIE.
(63)  Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [noul Regulament MIE]25 vor continua să fie finanțate din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Pornind de la abordarea de succes din perioada de programare 2014-2020, în acest scop ar trebui transferată o sumă de 4 000 000 000 EUR din Fondul de coeziune către MIE.
__________________
__________________
25 Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] privind [MIE] (JO L […], […], p. […])]
25 Regulamentul (UE) […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] privind [MIE] (JO L […], […], p. […])]
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 64
(64)  O anumită parte a resurselor FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune ar trebui să fie alocată inițiativei urbane europene, care ar trebui să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă de către Comisie.
(64)  O anumită parte a resurselor FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune ar trebui să fie alocată inițiativei urbane europene, care ar trebui să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă de către Comisie. În viitor, ar trebui să se reflecteze mai mult asupra sprijinului specific acordat regiunilor și comunităților dezavantajate.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 65 a (nou)
(65a)   Pentru a rezolva dificultățile întâmpinate de regiunile cu venituri medii, așa cum sunt ele descrise în cel de-al șaptelea raport privind coeziunea1a (creștere scăzută în comparație cu regiunile mai dezvoltate dar și în comparație cu regiunile mai puțin dezvoltate, această problemă fiind întâlnită în special de regiunile cu un PIB pe cap de locuitor între 90 % și 100 % din media PIB a UE-27), „regiunile în tranziție” ar trebui să primească sprijin adecvat și să fie definite precum regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este între 75 % și 100 % din media PIB a UE-27.
___________________
1a Cel de al 7-lea raport al Comisei privind coeziunea economică, socială și teritorială intitulat „Regiunea mea, Europa mea, viitorul nostru: cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială” (COM(2017)0583, 9 octombrie 2017).
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 66 a (nou)
(66a)  În contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, unele regiuni și state membre vor fi mai expuse consecințelor acestei retrageri decât celelalte, din motive care țin de geografie, de natură și/sau amploarea legăturilor lor comerciale. De aceea, este important să se identifice soluții practice de acordare de sprijin și prin intermediul politicii de coeziune regiunilor și statelor membre în cauză după retragerea Regatului Unit pentru ca acestea să facă față dificultăților. În plus, va trebui stabilită o cooperare continuă, care să implice schimburi de informații și de bune practici la nivelul autorităților locale și regionale și al celor mai afectate state membre.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 67
(67)  Este necesar să se stabilească ratele maxime, per categorie de regiuni, ale cofinanțării în domeniul politicii de coeziune, pentru a se garanta respectarea principiului cofinanțării printr-un nivel adecvat al contribuțiilor naționale publice sau private. Aceste rate ar trebui să reflecte nivelul de dezvoltare economică al regiunilor sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, în raport cu media UE-27.
(67)  Este necesar să se stabilească ratele maxime, per categorie de regiuni, ale cofinanțării în domeniul politicii de coeziune, pentru a se garanta respectarea principiului cofinanțării printr-un nivel adecvat al contribuțiilor naționale publice sau private. Aceste rate ar trebui să reflecte nivelul de dezvoltare economică al regiunilor sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, în raport cu media UE-27, asigurându-se în același timp că potențialele modificări în clasificarea acestora nu vor genera un tratament mai puțin favorabil.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 69
(69)  În plus, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește stabilirea criteriilor de determinare a cazurilor de nereguli care trebuie raportate, definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri, aplicabile tuturor statelor membre, precum și stabilirea de metodologii de eșantionare standardizate, gata de utilizare.
(69)  În plus, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește modificarea Codului european de conduită referitor la parteneriat în sensul adaptării la prezentul regulament, stabilirea criteriilor de determinare a cazurilor de nereguli care trebuie raportate, definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri, aplicabile tuturor statelor membre, precum și stabilirea de metodologii de eșantionare standardizate, gata de utilizare.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
(70)  Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate și transparente cu toate părțile interesate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 73
(73)  Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilirea de norme financiare comune pentru partea bugetul Uniunii executată prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, pe de o parte din cauza a amplorii decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor celor mai puțin favorizate, precum și a limitării resurselor financiare ale statelor membre și regiunilor, iar pe de altă parte din cauza necesității de a dispune de un cadru de punere în aplicare coerent, care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii implementate prin gestiune partajată. Prin urmare, întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de asemenea la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.
(73)  Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilirea de norme financiare comune pentru partea bugetul Uniunii executată prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, pe de o parte din cauza a amplorii decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și problemele specifice cu care se confruntă regiunile cel mai puțin favorizate, precum și a limitării resurselor financiare ale statelor membre și regiunilor, iar pe de altă parte din cauza necesității de a dispune de un cadru de punere în aplicare coerent, care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii implementate prin gestiune partajată. Prin urmare, întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de asemenea la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a
(a)  norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”) (denumite în continuare „fondurile”);
(a)  norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european Plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”) (denumite în continuare „fondurile”);
Amendamentul 431
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
(b)  dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM.
(b)  dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM, precum și FEADR, astfel cum se prevede la alineatul 1a din prezentul articol.
Amendamentul 432
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Titlul I capitolul I articolul 2 alineatul (4a), capitolul II articolul 5, titlul III capitolul II articolele 22-28 și titlul IV capitolul III secțiunea I articolele 41-43 se aplică măsurilor de ajutor financiar din cadrul FEADR, iar titlul I capitolul 1 articolul 2 alineatele 15-25, precum și titlul V capitolul II secțiunea II articolele 52-56 se aplică instrumentelor financiare prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC] și sprijinite din FEADR.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  „recomandări relevante specifice fiecărei țări” înseamnă recomandări ale Consiliului, adoptate în conformitate cu articolele 121 alineatul (2) și 148 alineatul (4) din TFUE, referitoare la provocările structurale care este oportun să fie abordate prin investiții multianuale ce intră în domeniul de aplicare al fondurilor prevăzut în regulamentele specifice ale fondurilor, și recomandări relevante, adoptate în conformitate cu articolul [XX] din Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament privind guvernanța uniunii energetice] al Parlamentului European și al Consiliului;
(1)  „recomandări relevante specifice fiecărei țări” înseamnă recomandări ale Consiliului, adoptate în conformitate cu articolele 121 alineatul (2) și (4) și 148 alineatul (4) din TFUE, referitoare la provocările structurale care este oportun să fie abordate prin investiții multianuale ce intră în domeniul de aplicare al fondurilor prevăzut în regulamentele specifice ale fondurilor, și recomandări relevante, adoptate în conformitate cu articolul [XX] din Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament privind guvernanța uniunii energetice] al Parlamentului European și al Consiliului;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
(1a)   „condiție favorizantă” înseamnă o condiție prealabilă concretă și exact definită, care are o legătură reală cu un efect direct asupra punerii în aplicare eficace și eficiente a unui obiectiv specific al programului;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
(4a)  „program”, în contextul FEADR, înseamnă planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice ale PAC”);
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera c
(c)  în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
(c)  în contextul schemelor de ajutor de stat, organismul sau, după caz, întreprinderea care primește ajutorul, cu excepția situației în care ajutorul pentru fiecare întreprindere este mai mic de 200 000 de euro, caz în care statul membru implicat poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, fără a aduce atingere regulamentelor (UE) nr. 1407/20131a, (UE) nr. 1408/20131b și (UE) nr. 717/20141c ale Comisiei;
__________________
1a JO L 352, 24.12.2013, p. 1.
1b JO L 352, 24.12.2013, p. 9.
1c JO L 190, 28.6.2014, p. 45.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
(9)  „fond pentru proiecte mici” înseamnă o operațiune în cadrul programului Interreg, care vizează selecționarea și implementarea unor proiecte cu volum financiar limitat;
(9)  „fond pentru proiecte mici” înseamnă o operațiune în cadrul programului Interreg, care vizează selecționarea și implementarea de proiecte, inclusiv proiecte interpersonale cu volum financiar limitat;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21
(21)  „fond specific” înseamnă un fond, instituit de o autoritate de management sau de un fond de participare, pentru a furniza produse financiare destinatarilor finali;
(21)  „fond specific” înseamnă un fond instituit de o autoritate de management sau de un fond de participare prin care furnizează produse financiare destinatarilor finali;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36 a (nou)
(36a)  principiul „eficiența energetică înainte de toate” înseamnă acordarea de prioritate, în materie de planificare energetică și de decizii politice și de investiții, măsurilor care fac ca cererea și oferta de energie să fie mai eficiente;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37
(37)  „imunizarea la schimbările climatice” înseamnă un proces prin care să se asigure faptul că infrastructura este rezilientă la impacturile negative ale schimbărilor climatice în conformitate cu norme și orientări naționale, dacă acestea sunt disponibile, sau în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional.
(37)  „imunizarea la schimbările climatice” înseamnă un proces prin care să se asigure faptul că infrastructura este rezilientă la impacturile negative ale schimbărilor climatice, în conformitate cu standarde recunoscute internațional sau cu norme și orientări naționale, dacă acestea sunt disponibile, că principiul „eficiență energetică înainte de toate” este respectat și că sunt alese căi specifice de reducere a emisiilor și de decarbonizare;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37 a (nou)
(37a)  „BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții sau orice filială a Băncii Europene de Investiții.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a
(a)  o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente;
(a)  o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și prin consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b
(b)  o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor;
(b)  o Europă mai ecologică, care trece la o economie robustă, cu emisii de dioxid de carbon nete zero prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a atenuării lor și a prevenirii și gestionării riscurilor;
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c
(c)  o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale;
(c)  o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității, inclusiv a celei inteligente și sustenabile și a conectivității TIC regionale;
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d
(d)  o Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
(d)  o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e
(e)  o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale.
(e)  o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor regiunilor, zonelor și inițiativelor locale.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
3.  Statele membre furnizează informații referitoare la sprijinul acordat obiectivelor climatice și de mediu, utilizând o metodologie bazată pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond în parte. Această metodologie constă în atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat, la un nivel care reflectă măsura în care sprijinul în cauză contribuie la obiectivele climatice și la obiectivele de mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I.
3.  Statele membre asigură imunizarea la schimbările climatice a operațiunilor relevante prin întregul proces de planificare și punere în aplicare și furnizează informații referitoare la sprijinul acordat obiectivelor climatice și de mediu, utilizând o metodologie bazată pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond în parte. Această metodologie constă în atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat, la un nivel care reflectă măsura în care sprijinul în cauză contribuie la obiectivele climatice și la obiectivele de mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
4.  Statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii cum ar fi Programul de sprijin pentru reforme, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor și Instrumentul de sprijin tehnic. Ele optimizează mecanismele de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării.
4.  În concordanță cu responsabilitățile fiecăruia dintre ele și cu principiile subsidiarității și guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii cum ar fi Programul de sprijin pentru reforme, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor și Instrumentul de sprijin tehnic. Ele optimizează mecanismele de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)
4a.   statele membre și Comisia asigură conformitatea cu normele relevante privind ajutoarele de stat.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre și de Comisie prin gestiune partajată în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] („Regulamentul financiar”).
1.  Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre, în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional, și de Comisie prin gestiune partajată în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] („Regulamentul financiar”).
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Cu toate acestea, în conformitate cu [literele (a) și (c) de la articolul 62 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, Comisia implementează prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din partea Fondului de coeziune, transferat Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”), Inițiativei urbane europene și investițiilor inovatoare interregionale, cuantumul sprijinului din partea FSE+, transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumurile contribuției la InvestEU37 și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei.
2.  Fără a se aduce atingere articolului 1 alineatul (2), în conformitate cu [literele (a) și (c) de la articolul 62 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, Comisia implementează prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din partea Fondului de coeziune, transferat Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”), Inițiativei urbane europene și investițiilor inovatoare interregionale, cuantumul sprijinului din partea FSE+, transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumurile contribuției la InvestEU și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei.
_________________
_________________
37 [Regulamentul (UE) nr. [...] privind [...] (JO L [...], [...], p. […])].
37 [Regulamentul (UE) nr. [...] privind [...] (JO L [...], [...], p. […])].
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3
3.  Comisia poate implementa cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), prin gestiune indirectă.
3.  Comisia, cu acordul statului membru și al regiunii în cauză, poate implementa cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), prin gestiune indirectă.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente. Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri:
1.  Pentru acordul de parteneriat și pentru fiecare program, fiecare stat membru încheie un parteneriat complet și efectiv, în conformitate cu cadrul său instituțional și juridic. Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri:
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
(a)  autoritățile urbane și alte autorități publice;
(a)  autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c
(c)  organismele relevante care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu și organismele responsabile de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării.
(c)  organismele relevante care reprezintă societatea civilă, cum ar fi partenerii de mediu, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)   instituții de cercetare și universități, după caz.
Amendamentele 78 și 459
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii și implementării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare în conformitate cu articolul 34.
2.  În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri și urmând o abordare ascendentă, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii, implementării și evaluării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare în conformitate cu articolul 34. În acest context, statele membre alocă un procentaj corespunzător din resursele provenite din fonduri pentru consolidarea capacității administrative a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile. În cazul programelor transfrontaliere, statele membre în cauză includ partenerii din toate statele membre participante.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Organizarea și implementarea parteneriatului se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei38.
3.  Organizarea și implementarea parteneriatului se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei38. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 107, cu privire la modificări ale Regulamentului delegat (UE) nr. 240/2014 în vederea adaptării acestui regulament delegat la prezentul regulament.
_________________
_________________
38 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).
38 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
4.  Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea programelor.
4.  Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea programelor și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la rezultate.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)
Articolul 6a
Principii orizontale
1.  În executarea acestor fonduri, statele membre și Comisia asigură respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
2.  Statele membre și Comisia veghează ca promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei egalității de gen să fie luate în considerare și favorizate pe toată durata pregătirii și implementării programelor, inclusiv în relație cu monitorizarea, raportarea și evaluarea.
3.  Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice formă de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, implementării, monitorizării, raportării și evaluării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.
4.  Obiectivele fondurilor sunt urmărite în conformitate cu principiul dezvoltării durabile, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu promovarea de către Uniune a obiectivului de conservare, protejare și îmbunătățire a calității mediului și de combatere a schimbărilor climatice, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”, astfel cum se prevede la articolul 191 alineatele (1) și (2) din TFUE.
Statele membre și Comisia veghează ca cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, principiul „eficiența energetică pe înainte de toate”, tranziția energetică echitabilă din punct de vedere social, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, rezistența la dezastre și prevenirea și gestionarea riscurilor să fie luate în considerare în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programelor. Acestea urmăresc evitarea de investiții legate de producerea, prelucrarea, distribuția, depozitarea sau arderea de combustibili fosili.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
1.  Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește modalități de utilizare eficace și eficientă a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.
1.  Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește modalități de utilizare eficace și eficientă a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027. Respectivul acord de parteneriat este pregătit în conformitate cu codul de conduită stabilit prin Regulamentul Delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Statul membru prezintă acordul de parteneriat Comisiei înainte de prezentarea primului program sau concomitent cu aceasta.
2.  Statul membru prezintă acordul de parteneriat Comisiei înainte de prezentarea primului program sau concomitent cu aceasta, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2021.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
3.  Acordul de parteneriat poate fi prezentat împreună cu programul național de reformă anual relevant.
3.  Acordul de parteneriat poate fi prezentat împreună cu programul național de reformă anual relevant și cu planul energetic și climatic național.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a
(a)  obiectivele de politică selecționate, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, iar dacă este cazul, o justificare privind utilizarea modului de punere în practică al InvestEU, ținându-se cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări;
(a)  obiectivele de politică selecționate, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, ținându-se cont de și specificându-se recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și problemele la nivel regional;
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul i
(i)  un rezumat al deciziilor de politică și al principalelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre fonduri, inclusiv, după caz, prin utilizarea InvestEU;
(i)  un rezumat al deciziilor de politică și al principalelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre fonduri;
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul ii
(ii)  coordonarea, demarcarea și complementaritatea între fonduri și, după caz, coordonarea dintre programele naționale și cele regionale;
(ii)  coordonarea, demarcarea și complementaritatea între fonduri și, după caz, coordonarea dintre programele naționale și cele regionale, în special în ceea ce privește planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice PAC”);
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul iii
(iii)  complementaritățile dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE;
(iii)  complementaritățile și sinergiile dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE și, după caz, proiectele finanțate prin Orizont Europa;
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou)
(iiia)   atingerea țintelor, realizarea politicilor și măsurilor din cadrul planurilor energetice și climatice naționale;
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c
(c)  alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică;
(c)  alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național și, unde este cazul, și la nivel regional, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică;
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d
(d)  dacă este cazul, defalcarea resurselor financiare pe categorii de regiuni, redactată în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) și cuantumurile alocărilor propuse a fi transferate între categorii de regiuni în conformitate cu articolul 105;
(d)  defalcarea resurselor financiare pe categorii de regiuni, redactată în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) și cuantumurile alocărilor propuse a fi transferate între categorii de regiuni în conformitate cu articolul 105;
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera e
(e)  cuantumurile contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, per fond și per categorie de regiuni;
eliminat
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera g
(g)  un rezumat al acțiunilor pe care statul membru în cauză le va întreprinde pentru a-și consolida capacitățile administrative de implementare a fondurilor.
(g)  un rezumat al acțiunilor pe care statul membru în cauză le va întreprinde pentru a-și consolida capacitățile administrative de implementare a fondurilor și sistemul de gestiune și control.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ga (nouă)
(ga)   dacă este cazul, o abordare integrată de gestionare a problemelor demografice și/sau nevoilor specifice ale regiunilor și zonelor;
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera gb (nouă)
(gb)   o strategie de comunicare și de creștere a vizibilității.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)
BEI poate, la cererea statelor membre, să participe la pregătirea acordului de parteneriat, precum și la activitățile legate de pregătirea operațiunilor, instrumentelor financiare și PPP-urilor
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2
În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), acordul de parteneriat conține numai o listă a programelor planificate.
În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), acordul de parteneriat conține numai o listă a programelor planificate și necesitățile de investiții transfrontaliere în statul membru în cauză.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.   Comisia evaluează acordul de parteneriat și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu normele specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări.
1.   Comisia evaluează acordul de parteneriat și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu normele specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare prevederile articolelor 4 și 6, recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și măsuri legate de planurile energetice și climatice naționale și modul în care acestea sunt abordate.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data transmiterii acordului de parteneriat de către statul membru.
2.  Comisia poate formula observații în termen de două luni de la data transmiterii acordului de parteneriat de către statul membru.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Statul membru revizuiește acordul de parteneriat, ținând seama de observațiile formulate de Comisie.
3.  Statul membru revizuiește acordul de parteneriat, ținând seama de observațiile formulate de Comisie în termen de o lună de la primirea acestora.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
4.  Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acordul de parteneriat în termen de cel mult patru luni de la data prezentării respectivului acord de parteneriat de către statul membru în cauză. Acordul de parteneriat nu se modifică.
4.  Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acordul de parteneriat în termen de cel mult patru luni de la data primei prezentări a respectivului acord de parteneriat de către statul membru în cauză. Acordul de parteneriat nu se modifică.
Amendamentul 428
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
1.  Statele membre pot aloca, în acordul de parteneriat sau în cererea de modificare a unui program, cuantumul contribuției FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM, care urmează să fie vărsat către InvestEU și furnizat prin intermediul garanțiilor bugetare. Cuantumul contribuției care urmează să fie vărsat către InvestEU nu depășește 5 % din alocarea totală a fiecărui fond, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. Aceste contribuții nu constituie un transfer de resurse în temeiul articolului 21.
1.  Începând de la 1 ianuarie 2023, statele membre pot aloca, cu acordul autorităților de management în cauză, în cererea de modificare a unui program, până la 2 % din FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM, sumă care urmează să fie vărsată către InvestEU și furnizată prin intermediul garanțiilor bugetare. Până la 3 % din alocarea totală a fiecărui fond poate fi alocată în plus InvestEU în cadrul evaluării la jumătatea perioadei. Aceste contribuții sunt disponibile pentru investiții în concordanță cu obiectivele politicii de coeziune și în aceeași categorie de regiuni vizate de fondurile inițiale. Ori de câte ori o contribuție din FEDER, FSE+ și din Fondul de coeziune este vărsată către InvestEU, se aplică condițiile favorizante, astfel cum sunt descrise la articolul 11 și în anexele III și IV la prezentul regulament. Pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.   Pentru acordul de parteneriat, pot fi alocate resurse ale anului calendaristic curent și ale anilor calendaristici viitori. Pentru cererea de modificare a unui program, pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.
eliminat
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3
3.  Suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE aflate în compartimentul statului membru.
3.  Suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE aflate în compartimentul statului membru respectiv.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1
Dacă, până la 31 decembrie 2021, nu s-a încheiat un acord de contribuție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în acordul de parteneriat, statul membru prezintă o cerere de modificare a programului sau a programelor pentru a utiliza suma corespunzătoare.
Dacă, până la 31 decembrie 2023, nu s-a încheiat un acord de contribuție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] pentru suma menționată la alineatul (1), statul membru prezintă o cerere de modificare a programului sau a programelor pentru a utiliza suma corespunzătoare.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2
Acordul de contribuție pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în cererea de modificare a unui program, se încheie simultan cu adoptarea deciziei de modificare a programului.
Acordul de contribuție pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în cererea de modificare a unui program, se încheie, sau, după caz, se modifică simultan cu adoptarea deciziei de modificare a programului.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5
5.  Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost încheiat în termen de nouă luni de la aprobarea acordului de contribuție, sumele respective, vărsate în fondul comun de provizionare cu titlu de provizion, sunt transferate înapoi unui program sau unor programe, iar statele membre prezintă o cerere corespunzătoare de modificare a programului.
5.  Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost încheiat în termen de nouă luni de la aprobarea acordului de contribuție, sumele respective, vărsate în fondul comun de provizionare cu titlu de provizion, sunt transferate înapoi programului sau programelor originale, iar statele membre prezintă o cerere corespunzătoare de modificare a programului. În acest caz particular, resursele din anii calendaristici anteriori pot fi modificate atât timp cât angajamentele nu sunt încă puse în aplicare.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7
7.  Resursele generate sau atribuibile sumelor plătite cu titlu de contribuții către InvestEU și puse în practică prin garanții bugetare sunt puse la dispoziția statelor membre și sunt utilizate pentru acordarea de sprijin în temeiul aceluiași obiectiv sau al acelorași obiective, sub formă de instrumente financiare.
7.  Resursele generate sau atribuibile sumelor plătite cu titlu de contribuții către InvestEU și puse în practică prin garanții bugetare sunt puse la dispoziția statelor membre și a autorităților locale și regionale vizate de contribuție și sunt utilizate pentru acordarea de sprijin în temeiul aceluiași obiectiv sau al acelorași obiective, sub formă de instrumente financiare.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
Prezentul regulament prevede, pentru fiecare obiectiv specific, condiții prealabile pentru implementarea sa eficace și eficientă („condiții favorizante”).
Prezentul regulament prevede, pentru fiecare obiectiv specific, condiții prealabile pentru implementarea sa eficace și eficientă („condiții favorizante”). Condițiile favorizante se aplică în măsura în care contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale programului.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Atunci când pregătește un program sau introduce un nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt respectate toate criteriile aferente. Statul membru identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile favorizante îndeplinite și cele neîndeplinite și include o justificare atunci când consideră că o condiție favorizantă este îndeplinită.
2.  Atunci când pregătește un program sau introduce un nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt respectate toate criteriile aferente. Statul membru identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile favorizante îndeplinite și cele neîndeplinite și include o justificare atunci când consideră că o condiție favorizantă este îndeplinită. La cererea unui stat membru, BEI poate contribui la evaluarea acțiunilor necesare pentru îndeplinirea condițiilor favorizante relevante.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1
În termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare și informează statul membru în cazul în care este de acord cu îndeplinirea condiției.
În termen de două luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare și informează statul membru în cazul în care este de acord cu îndeplinirea condiției.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2
În cazul în care nu este de acord cu evaluarea statului membru, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună.
În cazul în care nu este de acord cu evaluarea statului membru, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de maximum două luni.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1
Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific nu pot fi incluse în cererile de plată până când Comisia nu a informat statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante în temeiul alineatului (4).
Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific pot fi incluse în cererile de plată înainte ca Comisia să informeze statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante în temeiul alineatului (4), fără a aduce atingere suspendării rambursării până la îndeplinirea condiției.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1
Statul membru instituie un cadru de performanță care permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării sale și care contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor.
Dacă este cazul și în cooperare cu autoritățile locale și regionale, statul membru instituie un cadru de performanță care permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării sale și care contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice și a obiectivului specific care abordează deprivarea materială prevăzut la articolul [4 litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.
2.  Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice și a obiectivului specific care abordează deprivarea materială prevăzut la articolul [4 litera alineatul (1) punctul (xi)] din Regulamentul FSE+.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente:
1.  Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru și autoritățile de management competente evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente:
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a
(a)  provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024;
(a)  noi provocări identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024 și obiectivele identificate în punerea în aplicare a planurilor naționale integrate privind clima și energia, dacă sunt relevante;
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b
(b)  situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză;
(b)  situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză, inclusiv situația punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și necesitățile în plan teritorial, în vederea reducerii disparităților și a inegalităților economice și sociale;
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  orice evoluție financiară, economică sau socială negativă importantă care necesită o ajustare a programelor, inclusiv ca o consecință a producerii unor șocuri simetrice sau asimetrice în statele membre și în regiunile acestora.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1
Până la 31 martie 2025, statul membru prezintă Comisiei o cerere de modificare a fiecărui program în conformitate cu articolul 19 alineatul (1). Statul membru justifică modificarea pe baza elementelor stabilite la alineatul (1).
În conformitate cu rezultatul evaluării, până la 31 martie 2025, statul membru prezintă Comisiei o cerere de modificare a fiecărui program în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) sau menționează că nu se solicită nicio modificare. Statul membru justifică modificarea pe baza elementelor stabilite la alineatul (1) sau, după caz, comunică motivele pentru care nu solicită modificarea unui program.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a
(a)  alocările resurselor financiare pe priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 și 2027;
(a)  alocările inițiale revizuite ale resurselor financiare pe priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 și 2027;
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)
(ba)   cuantumurile contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, defalcate pe fond și pe categorie de regiuni, după caz;
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Până la 31 martie 2026, Comisia adoptă un raport de sinteză privind rezultatele evaluării menționate la alineatul (1) și la alineatul (2). Comisia comunică acest raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
Amendamentele 425/rev, 444/rev, 448 și 469
Propunere de regulament
Articolul 15
[...]
eliminat
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
1.  Statele membre pregătesc programe de implementare a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.
1.  Statele membre, în cooperare cu partenerii menționați la articolul 6, pregătesc programe de implementare a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1
Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde unui obiectiv de politică unic sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică pot să-i corespundă mai multe priorități.
Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde unuia sau mai multor obiective de politică sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică pot să-i corespundă mai multe priorități.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a – punctul i
(i)  disparitățile economice, sociale și teritoriale, cu excepția programelor sprijinite de FEPAM;
(i)  disparitățile, precum și inegalitățile, economice, sociale și teritoriale, cu excepția programelor sprijinite de FEPAM;
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul ii
(ii)  disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și complementaritatea cu alte forme de sprijin;
(ii)  disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și complementaritatea și sinergiile cu alte forme de sprijin;
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii
(iii)  provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări și în alte recomandări relevante ale Uniunii adresate statului membru;
(iii)  provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări;
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
(iv)  provocările la nivelul capacităților administrative și al guvernanței;
(iv)  provocări la nivelul capacităților administrative și al guvernanței și măsuri de simplificare;
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)
(iva)   acolo unde este cazul, o abordare integrată a provocărilor demografice;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul via (nou)
(via)   provocările și obiectivele conexe identificate în cadrul planurilor naționale privind energia și clima și în Pilonul european al drepturilor sociale;
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul vii
(vii)  pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, progresele în implementarea acquis-ul și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii;
(vii)  pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, progresele în implementarea acquis-ul și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii, precum și deficiențele identificate;
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul i
(i)  tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz;
(i)  tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă orientativă și un calendar orientativ ale operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz;
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul iiia (nou)
(iiia)   acțiuni menite să garanteze egalitatea, incluziunea și nediscriminarea;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul v
(v)  acțiunile interregionale și transnaționale ai căror beneficiari se află în cel puțin un alt stat membru;
(v)  acțiunile interregionale, transfrontaliere și transnaționale ai căror beneficiari se află în cel puțin un alt stat membru;
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul va (nou)
(va)   durabilitatea investițiilor;
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul viia (nou)
(viia)   o descriere a modului în care se vor urmări complementaritățile și sinergiile cu alte fonduri și instrumente;
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera i
(i)  abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare;
(i)  abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, după caz, precum și a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare;
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera j
(j)  autoritatea de management, autoritatea de audit și organismul care primește plățile din partea Comisiei.
(j)  autoritatea de management, autoritatea de audit, organismul responsabil cu funcția de contabilitate în temeiul articolului 70 și organismul care primește plățile din partea Comisiei.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2
Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu se aplică obiectivul specific prevăzut la articolul [4 litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.
Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu se aplică obiectivului specific prevăzut la articolul [4 alineatul (1) punctul (xi)] din Regulamentul FSE+.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)
Ținând seama de nevoile de atenuare a schimbărilor climatice, la program se anexează un raport de mediu care conține informații relevante privind efectele asupra mediului în conformitate cu Directiva 2001/42/CE.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6
6.  Pentru programele FEDR, FSE+ și ale Fondului de coeziune, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include numai sumele pentru anii 2021-2025.
6.  Pentru programele FEDR, FSE+ și ale Fondului de coeziune, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include sumele pentru anii 2021-2027.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.  Comisia evaluează programul și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, precum și coerența acestuia cu acordul de parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări.
1.  Comisia evaluează programul și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, precum și coerența acestuia cu acordul de parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și provocările relevante identificate la implementarea planurilor naționale integrate privind energia și clima și a Pilonului european al drepturilor sociale.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data prezentării programului de către statul membru.
2.  Comisia poate formula observații în termen de două luni de la data prezentării programului de către statul membru.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
3.  Statul membru reexaminează programul, luând în considerare observațiile formulate de Comisie.
3.  Statul membru reexaminează programul, luând în considerare observațiile formulate de Comisie, în termen de două luni de la primirea acestora.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4
4.  Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă programul, cel târziu în termen de șase luni de la data prezentării programului de către statul membru.
4.  Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă programul, cel târziu în termen de șase luni de la data primei prezentări a programului de către statul membru.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
2.  Comisia evaluează modificarea și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, inclusiv cu cerințele de la nivel național, și poate formula observații în termen de trei luni de la prezentarea programului modificat.
2.  Comisia evaluează modificarea și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, inclusiv cu cerințele de la nivel național, și poate formula observații în termen de două luni de la prezentarea programului modificat.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3
3.  Statul membru reexaminează programul modificat și ia în considerare observațiile formulate de Comisie.
3.  Statul membru reexaminează programul modificat și ia în considerare observațiile formulate de Comisie, în termen de două luni de la primirea acestora.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4
4.  Comisia aprobă modificarea unui program cel târziu la șase luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru.
4.  Comisia aprobă modificarea unui program cel târziu la trei luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1
Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 5 % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 3 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond sprijinind același program. Pentru programele sprijinite de FEDR și FSE+, transferul vizează numai alocările pentru aceeași categorie de regiuni.
Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 7 % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 5 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond sprijinind același program. În acest context, statul membru respectă codul de conduită stabilit prin Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei. Pentru programele sprijinite de FEDR și FSE+, transferul vizează numai alocările pentru aceeași categorie de regiuni.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6
6.  Aprobarea din partea Comisiei nu este necesară în cazul corecturilor de natură pur materială sau de redactare, care nu afectează implementarea programului. Statele membre informează Comisia cu privire la astfel de corecturi.
6.  Aprobarea din partea Comisiei nu este necesară în cazul corecturilor de natură pur materială, tehnică sau de redactare, care nu afectează implementarea programului. Statele membre informează Comisia cu privire la astfel de corecturi.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
2.  FEDR și FSE+ pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei limite de 10 % din finanțarea provenită de la fondurile respective pentru fiecare prioritate a unui program, o parte sau totalitatea unei operațiuni în cazul căreia cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin din partea celuilalt fond pe baza normelor de eligibilitate aplicate fondului respectiv, cu condiția ca acele costuri să fie necesare pentru implementare.
2.  FEDR și FSE+ pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei limite de 15 % din finanțarea provenită de la fondurile respective pentru fiecare prioritate a unui program, o parte sau totalitatea unei operațiuni în cazul căreia cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin din partea celuilalt fond pe baza normelor de eligibilitate aplicate fondului respectiv, cu condiția ca acele costuri să fie necesare pentru implementare.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
1.  Statele membre pot solicita transferul a până la 5 % din alocările financiare ale programului, de la oricare fond către oricare alt fond executat prin gestiune partajată sau către orice instrument executat prin gestiune directă sau indirectă.
1.  Pentru a asigura flexibilitatea, statele membre pot solicita, cu acordul prealabil al comitetului de monitorizare a programului, transferul a până la 5% din alocările financiare ale programului, de la oricare fond către Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune sau Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.
Amendamentele 171 și 434
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
2.  Resursele transferate sunt implementate în conformitate cu normele fondului sau ale instrumentului către care sunt transferate resursele, iar în cazul transferurilor către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte, în beneficiul statului membru în cauză.
2.  Resursele transferate sunt implementate în conformitate cu normele fondului sau ale instrumentului către care sunt transferate resursele.
Amendamentele 172, 433 și 434
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3
3.  Cererile prezentate în temeiul alineatului (1) stipulează suma totală transferată pentru fiecare an, per fond și per categorie de regiuni, după caz, sunt justificate în mod corespunzător și sunt însoțite de programul sau programele revizuite de la care urmează să fie transferate resursele în conformitate cu articolul 19, indicând către care alt fond sau instrument sunt transferate sumele.
3.  Cererile prezentate în temeiul alineatului (1) stipulează suma totală transferată pentru fiecare an, per fond și per categorie de regiuni, după caz, sunt justificate în mod corespunzător ținând seama de complementaritățile și de impactul care trebuie obținute și sunt însoțite de programul sau programele revizuite de la care urmează să fie transferate resursele în conformitate cu articolul 19, indicând către care alt fond sau instrument sunt transferate sumele.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 1 a (nou)
CAPITOLUL Ia - Proiecte majore
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)
Articolul 21a
Conținut
FEDR și Fondul de coeziune pot să finanțeze, în cadrul unui program sau al unor programe, o operațiune care include un ansamblu de lucrări, activități sau servicii, care este destinată să îndeplinească prin ea însăși o funcție indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmărește obiective clar identificate și al cărei cost eligibil total depășește 100 000 000 EUR (denumită în continuare „proiect major”). Instrumentele financiare nu sunt considerate a fi proiecte majore.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 21 b (nou)
Articolul 21b
Informații necesare în vederea aprobării unui proiect major
Înainte de aprobarea unui proiect major, autoritatea de management prezintă Comisiei următoarele informații:
(a)  informații cu privire la organismul care va fi responsabil pentru implementarea proiectului major și capacitatea sa;
(b)  o descriere a investiției și amplasarea acesteia;
(c)  costul total și costul eligibil total;
(d)  studiile de fezabilitate efectuate, inclusiv analiza opțiunilor și rezultatele;
(e)  o analiză a raportului cost-beneficii, inclusiv o analiză economică și financiară, și o evaluare a riscurilor;
(f)  o analiză a impactului asupra mediului, ținând seama de nevoile de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora și de rezistența în fața dezastrelor;
(g)  o explicație cu privire la modul în care proiectul major este în concordanță cu prioritățile relevante ale programului sau ale programelor respective și contribuția preconizată a acestora la realizarea obiectivelor specifice prevăzute de aceste priorități și contribuția preconizată la dezvoltarea socioeconomică;
(h)  planul de finanțare care să indice suma totală planificată a resurselor financiare și suma prevăzută pentru contribuția din partea fondurilor, a BEI, și toate celelalte surse de finanțare, împreună cu indicatorii fizici și financiari pentru monitorizarea evoluției, ținând seama de riscurile identificate;
(i)  un calendar de execuție a proiectului major și, în cazul în care se preconizează că perioada de implementare va fi mai mare decât perioada de programare, tranșele pentru care se cere o contribuție din partea fondurilor pe perioada de programare.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 21 c (nou)
Articolul 21c
Decizia privind un proiect major
1.  Comisia evaluează proiectul major pe baza informațiilor menționate la articolul 21b pentru a stabili dacă contribuția financiară solicitată pentru proiectul major selecționat de către autoritatea de management este justificată. Comisia adoptă o decizie privind aprobarea contribuției financiare pentru proiectul major selecționat, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cel târziu în termen de trei luni de la data transmiterii informațiilor menționate la articolul 21b.
2.  Aprobarea de către Comisie în temeiul alineatului (1) este condiționată de încheierea primului contract de lucrări sau, în cazul unor operațiuni implementate în cadrul unor structuri de tip PPP, de semnarea acordului de PPP între organismul public și organismul privat în termen de trei ani de la data aprobării.
3.  În cazul în care nu aprobă contribuția financiară pentru proiectul major selecționat, Comisia precizează, în decizia sa, motivele refuzului.
4.  Proiectele majore prezentate spre aprobare în temeiul alineatului (1) sunt cuprinse în lista proiectelor majore dintr-un program.
5.  Cheltuielile legate de un proiect major pot fi incluse într-o cerere de plată după prezentarea spre aprobare menționată la alineatul (1). Atunci când Comisia nu aprobă proiectul major selecționat de autoritatea de management, declarația de cheltuieli în urma retragerii cererii de către statul membru sau a adoptării deciziei Comisiei se rectifică în consecință.
(Acest amendament va necesita ajustarea în consecință a anexei V.)
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera c
(c)  un alt instrument teritorial de sprijinire a inițiativelor concepute de statul membru pentru investițiile programate pentru FEDR în cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (e).
(c)  un alt instrument teritorial de sprijinire a inițiativelor concepute de statul membru pentru investițiile programate în cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (e).
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre asigură coerența și coordonarea atunci când strategiile de dezvoltare locală sunt finanțate din mai mult de un fond.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  zona geografică vizată de strategie;
(a)  zona geografică vizată de strategie, inclusiv interconexiunile economice, sociale și de mediu;
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
(d)  o descriere a implicării de parteneri, în conformitate cu articolul 6, în pregătirea și implementarea strategiei.
(d)  o descriere a modului în care au fost implicați parteneri, în temeiul articolului 6, în pregătirea și implementarea strategiei.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
2.  Strategiile teritoriale se redactează sub responsabilitatea autorităților sau organismelor teritoriale competente, urbane, locale sau de alt nivel.
2.  Strategiile teritoriale sunt pregătite și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau autorităților publice relevante regionale, locale sau de la alt nivel. Documentele strategice preexistente referitoare la teritoriile vizate pot fi actualizate și utilizate pentru strategiile teritoriale.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1
Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele teritoriale competente, urbane, locale sau de alt nivel, selecționează sau sunt implicate în selecționarea operațiunilor.
Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele teritoriale competente regionale, locale sau de alt nivel selecționează operațiunile sau sunt implicate în selecționarea lor.
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Atunci când pregătesc strategii teritoriale, autoritățile menționate la alineatul (2) cooperează cu autoritățile de management competente pentru a stabili paleta operațiunilor care urmează să fie sprijinite în cadrul programului relevant.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
4.  Atunci când o autoritate sau un organism teritorial urban, local sau de alt nivel îndeplinește sarcini care intră sub responsabilitatea autorității de management, altele decât selecționarea operațiunilor, autoritatea este identificată de către autoritatea de management ca organism intermediar.
4.  Atunci când o autoritate sau o entitate publică regională, locală sau de alt nivel îndeplinește sarcini care intră sub responsabilitatea autorității de management, altele decât selecționarea operațiunilor, autoritatea este identificată de către autoritatea de management ca organism intermediar.
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Operațiunile selectate pot fi sprijinite în cadrul mai multor priorități ale aceluiași program.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
1.  Atunci când o strategie implementată în conformitate cu articolul 23 implică investiții care beneficiază de sprijin din partea unuia sau a mai multor fonduri, din partea mai multor programe sau din partea mai multor priorități din cadrul aceluiași program, acțiunile pot fi realizate ca investiții teritoriale integrate („ITI”).
1.  Atunci când o strategie implementată în conformitate cu articolul 23 implică investiții care beneficiază de sprijin din partea unui fond sau mai multor fonduri, din partea mai multor programe sau din partea mai multor priorități din cadrul aceluiași program, acțiunile pot fi realizate ca investiții teritoriale integrate („ITI”). După caz, fiecare ITI poate fi completată cu sprijin financiar din partea FEADR.
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele publice competente regionale, locale sau de alt nivel se implică în selecționarea operațiunilor.
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
1.  FEDR, FSE+ și FEPAM pot sprijini dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.
1.  FEDR, FSE+, FEPAM și FEADR sprijină dezvoltarea locală coordonată la nivelul comunității. În contextul FEADR, acest tip de dezvoltare este desemnat drept dezvoltare locală LEADER.
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b
(b)  este plasată sub responsabilitatea unor grupuri de acțiune locală formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public și privat, în care niciun grup individual de interese nu controlează procesul decizional;
(b)  este coordonată de grupuri de acțiune locală formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public și privat, în care niciun grup individual de interese, inclusiv sectorul public, nu controlează procesul decizional;
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera d
(d)  sprijină colaborarea în rețea, caracteristicile inovatoare în context local și, după caz, cooperarea cu alți actori de nivel teritorial.
(d)  sprijină colaborarea în rețea, abordările de la bază la vârf, accesibilitatea, caracteristicile inovatoare în context local și, după caz, cooperarea cu alți actori de nivel teritorial.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4
4.  Atunci când implementarea unei astfel de strategii implică un sprijin din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză ca fond principal.
4.  Atunci când implementarea unei astfel de strategii implică un sprijin din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză ca fond principal. Se poate specifica, de asemenea, tipul de măsuri și operațiuni care urmează să fie finanțate din fiecare fond afectat.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera d
(d)  obiectivele strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe planificate;
(d)  obiectivele strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe planificate, ca răspuns la nevoile locale, astfel cum au fost identificate de către comunitatea locală;
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera f
(f)  un plan financiar, inclusiv alocarea planificată din partea fiecărui fond și program în cauză.
(f)  un plan financiar, inclusiv alocarea planificată din partea fiecărui fond, inclusiv, dacă este cazul, FEADR și a fiecărui program în cauză.
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4
4.  Decizia de aprobare a unei strategii stabilește alocarea aferentă fiecărui fond și program în cauză și prevede responsabilitățile în ceea ce privește sarcinile de gestiune și control din cadrul programului sau al programelor.
4.  Decizia de aprobare a unei strategii stabilește alocarea aferentă fiecărui fond și program în cauză și prevede responsabilitățile în ceea ce privește sarcinile de gestiune și control din cadrul programului sau al programelor. Contribuțiile publice naționale corespunzătoare sunt garantate în prealabil pentru întreaga perioadă.
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2
2.  Autoritățile de management se asigură că grupurile de acțiune locală fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de partener principal pentru aspectele administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei structuri comune legal constituite.
2.  Autoritățile de management se asigură că grupurile de acțiune locală sunt deschise unei participări largi și fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de partener principal pentru aspectele administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei structuri comune legal constituite pentru a executa sarcinile aferente strategiei de dezvoltare locală coordonate la nivelul comunității.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera a
(a)  consolidarea capacităților actorilor locali de a elabora și implementa operațiuni;
(a)  consolidarea capacităților administrative ale actorilor locali de a elabora și implementa operațiuni;
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5
5.  Grupul de acțiune locală poate avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în conformitate cu strategia.
5.  Grupul de acțiune locală poate avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în conformitate cu strategia, încurajând separarea funcțiilor în cadrul grupului de acțiune locală.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statele membre se asigură că sprijinul din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității acoperă:
1.  Pentru a realiza complementarități și sinergii, statele membre se asigură că sprijinul din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală coordonată la nivelul comunității acoperă:
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera a
(a)  consolidarea capacităților și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și al viitoarei implementări a strategiilor;
(a)  consolidarea capacităților administrative și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și al viitoarei implementări a strategiilor;
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)   animarea strategiei de dezvoltare locală coordonate la nivel de comunitate, pentru a facilita comunicarea între părțile interesate, a le furniza informații și a-i ajuta pe potențialii beneficiari să pregătească cererile.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Acțiunile menționate la primul paragraf pot include, în special:
(a)  asistență pentru pregătirea și evaluarea proiectelor;
(b)  sprijin pentru consolidare instituțională și consolidarea capacității administrative, pentru gestionarea eficace a fondurilor;
(c)  studii legate de rapoartele Comisiei privind fondurile și de raportul privind coeziunea;
(d)  măsuri legate de analiza, gestionarea, monitorizarea, schimbul de informații și implementarea fondurilor, precum și măsuri legate de implementarea sistemelor de control și de asistență tehnică și administrativă;
(e)  evaluări, expertize, statistici și studii, inclusiv de natură generală, privind funcționarea actuală și viitoare a fondurilor;
(f)  acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele de sprijin dacă este cazul, derularea de activități de comunicare cu un accent deosebit pe rezultate și pe valoarea adăugată a sprijinului din partea fondurilor, precum și acțiuni de sensibilizare și de promovare a cooperării și a schimbului de experiență, inclusiv cu țări terțe;
(g)  instalarea, funcționarea și interconectarea sistemelor informatice de gestionare, monitorizare, audit, control și evaluare;
(h)  acțiuni vizând îmbunătățirea metodelor de evaluare și a schimbului de informații privind practicile de evaluare;
(i)  acțiuni legate de activitatea de audit;
(j)  consolidarea capacității naționale și regionale legate de planificarea investițiilor, necesitățile de finanțare, pregătirea, elaborarea și implementarea instrumentelor financiare, a planurilor de acțiune comune și a proiectelor majore;
(k)  difuzarea bunelor practici pentru a ajuta statele membre să consolideze capacitatea partenerilor corespunzători menționați la articolul 6 alineatul (1) și a organizațiilor-umbrelă ale acestora;
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 b (nou)
1b.   Comisia alocă din proprie inițiativă cel puțin 15 % din resursele pentru asistență tehnică pentru a mări atât eficiența în comunicarea către public, cât și sinergiile dintre activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, prin extinderea bazei de informații privind rezultatele, în special printr-o colectare și difuzare mai eficace a datelor, prin evaluări și rapoarte și, în special, prin evidențierea contribuției fondurilor la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, prin sporirea vizibilității sprijinului din partea fondurilor ESI și prin sensibilizarea publicului cu privire la rezultatele și la valoarea adăugată a sprijinului respectiv. Măsurile de informare, de comunicare și de asigurare a vizibilității privind rezultatele și valoarea adăugată a sprijinului din partea fondurilor, cu un accent deosebit pe operațiuni, sunt continuate după încheierea programelor, acolo unde este cazul. Aceste măsuri contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
2.  Aceste acțiuni pot acoperi perioade de programare precedente și ulterioare.
2.  Aceste acțiuni pot acoperi perioade de programare precedente și viitoare.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Pentru a evita situațiile în care sunt suspendate plățile, Comisia se asigură că statele membre și regiunile care se confruntă cu probleme de conformitate din cauza capacității administrative insuficiente beneficiază de asistență tehnică adecvată pentru a-și îmbunătăți capacitatea administrativă.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
1.  La inițiativa unui stat membru, fondurile pot sprijini acțiuni care pot viza perioade de programare precedente și ulterioare și care sunt necesare pentru administrarea și utilizarea eficace a respectivelor fonduri.
1.  La inițiativa unui stat membru, fondurile pot sprijini acțiuni care pot viza perioade de programare precedente și ulterioare și care sunt necesare pentru administrarea și utilizarea eficace a respectivelor fonduri, pentru consolidarea capacităților partenerilor menționați la articolul 6, precum și pentru îndeplinirea unor funcții precum pregătirea, formarea, administrarea, monitorizarea, evaluarea, vizibilitatea și comunicarea.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3
3.  În cadrul fiecărui program, asistența tehnică ia forma unei priorități legate doar de un singur fond.
3.  În cadrul fiecărui program, asistența tehnică ia forma unei priorități legate fie de un singur fond, fie de mai multe fonduri.
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Procentajul rambursat pentru asistență tehnică, aferent fiecărui fond, este următorul:
2.  În temeiul unui acord între Comisie și statele membre și ținând seama de planul financiar al programului, procentajul rambursat pentru asistență tehnică aferent fiecărui fond poate de până la:
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a
(a)  pentru sprijinul din partea FEDR, acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, precum și pentru sprijinul din partea Fondului de coeziune: 2,5 %;
(a)  pentru sprijinul din partea FEDR, acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, precum și pentru sprijinul din partea Fondului de coeziune: 3 %;
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera b
(b)  pentru sprijinul din partea FSE+: 4 %, iar pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+: 5 %;
(b)  pentru sprijinul din partea FSE+: 5 %, iar pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul (xi) din Regulamentul FSE+: 6 %;
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera d
(d)  pentru sprijinul din partea FAMI, FSI și IMFV: 6 %.
(d)  pentru sprijinul din partea FAMI, FSI și IMFV: 7 %.
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Pentru regiunile ultraperiferice, pentru (a), (b) și (c) procentul trebuie să fie cu până la 1 % mai mare.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1
În plus față de articolul 31, statul membru poate propune să întreprindă acțiuni de asistență tehnică suplimentare, pentru a consolida capacitatea de gestiune și utilizare eficace a fondurilor de care dispun autoritățile, beneficiarii și partenerii relevanți ai statului membru.
În plus față de articolul 31, statul membru poate propune să întreprindă acțiuni de asistență tehnică suplimentare, pentru a consolida capacitatea instituțională și eficiența autorităților publice și a serviciilor publice, beneficiarilor și partenerilor relevanți ai statului membru, capacitate necesară pentru gestionarea și utilizarea eficace a fondurilor.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 2
Sprijinul pentru aceste acțiuni este implementat prin finanțări nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89.
Sprijinul pentru aceste acțiuni este implementat prin finanțări nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89. Asistența tehnică sub forma unui program opțional specific poate fi pusă în aplicare fie prin finanțări care nu sunt legate de costurile pentru asistența tehnică, fie prin rambursarea costurilor directe.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1
Statul membru instituie un comitet de monitorizare a implementării programului („comitetul de monitorizare”) în termen de trei luni de la data notificării statului membru în cauză cu privire la decizia de aprobare a programului.
Statul membru instituie un comitet de monitorizare a implementării programului („comitetul de monitorizare”), după consultarea cu autoritatea de management, în termen de trei luni de la data notificării statului membru în cauză cu privire la decizia de aprobare a programului.
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2
2.  Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură.
2.  Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură, ținând cont de nevoia de transparență totală.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5
5.  Alineatele (1)-(4) nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (c) punctul (vi)] din Regulamentul FSE+ și asistenței tehnice conexe.
5.  Alineatele (1)-(4) nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (1) punctul (xi)] din Regulamentul FSE+ și asistenței tehnice conexe.
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1
Statul membru stabilește componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților și organismelor intermediare relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor menționați la articolul 6.
Statul membru stabilește componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților și organismelor intermediare relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor menționați la articolul 6, printr-un proces transparent.
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2
2.  Reprezentanții Comisiei participă la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți.
2.  Reprezentanții Comisiei participă la lucrările comitetului de monitorizare, cu rol de monitorizare și consultativ. Reprezentanții BEI pot fi invitați să participe la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ, dacă este cazul.
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)
2a.  În cazul FAMI, al FSI și al IMFV, agențiile descentralizate relevante participă la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)   propunerile privind eventualele măsuri de simplificare pentru beneficiari;
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b
(b)  orice probleme care influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia;
(b)  orice probleme care influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia, inclusiv orice tip de nereguli, dacă este cazul;
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera i
(i)  progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul.
(i)  progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, parteneri și beneficiari, acolo unde este cazul.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – litera b
(b)  rapoartele anuale de performanță pentru programele sprijinite de FEPAM, FAM, FSI și IMFV și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune;
(b)  rapoartele anuale de performanță pentru programele sprijinite de FEPAM, FAMI, FSI și IMFV și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune;
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)   modificările aduse listei operațiunilor de importanță strategică planificate menționate la articolul 17 alineatul (3) litera (d);
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Comitetul de monitorizare poate propune autorității de gestionare funcții suplimentare de intervenție.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1
Se organizează o reuniune anuală de evaluare între Comisie și fiecare stat membru, pentru analizarea performanțelor fiecărui program.
Se organizează o reuniune anuală de evaluare între Comisie și fiecare stat membru, pentru analizarea performanțelor fiecărui program. Autoritățile de management trebuie să fie implicate în mod corespunzător în acest proces.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6
6.  Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAM, FSI și IMFV, statul membru prezintă un raport anual de performanță, în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor.
6.  Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, statul membru prezintă un raport anual de performanță, în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2
Prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la 31 ianuarie 2022, iar ultima până la 31 ianuarie 2030.
Prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la 28 februarie 2022, iar ultima până la 28 februarie 2030.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 3
Pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+, datele trebuie transmise în fiecare an până la 30 noiembrie.
Pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul (xi) din Regulamentul FSE+, datele trebuie transmise în fiecare an până la 30 noiembrie.
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera a
(a)  numărul de operațiuni selectate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din partea fondurilor și cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management, toate defalcate pe tipuri de intervenție;
(a)  în datele transmise până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, numărul de operațiuni selectate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din partea fondurilor și cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management, toate defalcate pe tipuri de intervenție;
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera b
(b)  valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile selectate și valorile obținute pe operațiuni.
(b)  în datele transmise până la 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an, valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile selectate și valorile obținute pe operațiuni.
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1
1.  Autoritatea de management efectuează evaluări ale programului. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor.
1.  Autoritatea de management efectuează evaluări ale programului. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva caracterului favorabil incluziunii, și nediscriminatoriu, a eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței, a vizibilității și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor.
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a impactului socioeconomic și a nevoilor de finanțare în cadrul obiectivelor de politică menționate la articolul 4 alineatul (1), în cadrul programelor și între acestea, cu accent pe o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a unei Europe mai conectate prin îmbunătățirea mobilității, inclusiv a mobilității inteligente și durabile și a conectivității regionale TIC. Comisia publică rezultatele evaluării pe site-ul său de internet și le comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  alți parteneri și organisme competente.
(b)  alți parteneri și organisme competente, inclusiv autorități regionale, locale și alte autorități publice, precum și parteneri economici și sociali.
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1
1.  Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului, există un site web care conține informații privind programele aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor.
1.  Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului, există un site web care conține informații privind programele aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, calendarul orientativ al cererilor de propuneri, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor.
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului;
(a)  în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și a contractantului;
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a
(a)  afișarea pe site-ul web profesional sau pe site-urile de socializare ale beneficiarului, dacă există astfel de site-uri, a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
(a)  afișarea pe site-ul web profesional și pe site-urile de socializare ale beneficiarului, dacă există astfel de site-uri, a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă
(c)  afișarea publică a unor plăci sau panouri de la începerea implementării fizice a operațiunilor care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, cu privire la următoarele:
(c)  afișarea unor plăci sau panouri permanente, ușor vizibile pentru public, de la începerea implementării fizice a operațiunilor care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, cu privire la următoarele:
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera d
(d)  în cazul operațiunilor care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A3 conținând informații despre operațiune, cu evidențierea sprijinului din partea fondurilor;
(d)  în cazul operațiunilor care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A3 conținând informații despre operațiune, cu evidențierea sprijinului din partea fondurilor;
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
(ea)   afișarea publică și permanentă, începând cu momentul implementării fizice, a emblemei Uniunii într-un mod clar vizibil publicului și în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute în anexa VIII;
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2
Pentru operațiunile sprijinite în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+, această cerință nu se aplică.
Pentru operațiunile sprijinite în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) punctul (xi) din Regulamentul FSE+, această cerință nu se aplică.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 47 – paragraful 1
Statele membre utilizează contribuția din partea fondurilor pentru a oferi beneficiarilor sprijin sub formă de granturi, instrumente financiare sau premii sau o combinație între acestea.
Statele membre utilizează contribuția din partea fondurilor pentru a oferi beneficiarilor sprijin sub formă de granturi, utilizare limitată a instrumentelor financiare sau premii sau o combinație între acestea.
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera c
(c)  o rată forfetară de maximum 25 % din costurile directe eligibile, cu condiția ca rata să fie calculată în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) litera (a).
(c)  o rată forfetară de maximum 25 % din costurile directe eligibile, cu condiția ca rata să fie calculată în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) litera (a) sau cu articolul 48 alineatul (2) litera (c).
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera a
(a)  prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute anuale documentate cu forța de muncă la 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu normă întreagă sau la o valoare proporțională cu cele 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă;
(a)  prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute anuale documentate cu forța de muncă, cu costuri suplimentare preconizate pentru a lua în considerare factori precum creșterea tarifelor sau promovările de personal, la 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu normă întreagă sau la o valoare proporțională cu cele 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă;
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 – litera b
(b)  prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute lunare documentate cu forța de muncă la timpul de lucru lunar al persoanei în cauză, în conformitate cu legislația națională aplicabilă menționată în contractul de muncă.
(b)  prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute lunare documentate cu forța de muncă, cu costuri suplimentare preconizate pentru a lua în considerare factori precum creșterea tarifelor sau promovările de personal, la timpul de lucru lunar al persoanei în cauză, în conformitate cu legislația națională aplicabilă menționată în contractul de muncă.
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2
2.  Instrumentele financiare oferă sprijin destinatarilor finali numai pentru noile investiții preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar, cum sunt cele care generează venituri sau economii, și care nu găsesc o finanțare suficientă din sursele de pe piață.
2.  Instrumentele financiare oferă sprijin destinatarilor finali numai pentru noile investiții preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar, cum sunt cele care generează venituri sau economii, și care nu găsesc o finanțare suficientă din sursele de pe piață. Un astfel de sprijin poate fi adresat investițiilor în active corporale și necorporale, dar și investițiilor în capital circulant, în conformitate cu normele Uniunii aplicabile în materie de ajutoare de stat.
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a
(a)  cuantumul propus al contribuției programului pentru un instrument financiar și efectul de levier preconizat;
(a)  cuantumul propus al contribuției programului pentru un instrument financiar și efectul de levier preconizat, însoțite de evaluările relevante;
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5
5.  Instrumentele financiare pot fi combinate cu un sprijin auxiliar din partea programelor sub formă de granturi, într-o operațiune unică privind instrumentul financiar, în cadrul unui acord de finanțare unic, atunci când cele două forme diferite de sprijin sunt furnizate de organismul care implementează instrumentul financiar. În aceste cazuri, acelei operațiuni unice privind instrumentul financiar i se aplică normele aplicabile instrumentelor financiare.
5.  Instrumentele financiare pot fi combinate cu un sprijin auxiliar din partea programelor sub formă de granturi, într-o operațiune unică privind instrumentul financiar, în cadrul unui acord de finanțare unic, atunci când cele două forme diferite de sprijin sunt furnizate de organismul care implementează instrumentul financiar. În cazul în care cuantumul sprijinului acordat programului sub formă de grant este inferior cuantumului sprijinului acordat programului sub formă de instrument financiar, se aplică regulile aplicabile instrumentelor financiare.
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2
Autoritatea de management selectează organismul care implementează un instrument financiar.
Autoritatea de management selectează organismul care implementează un instrument financiar, fie prin acordarea directă, fie prin acordarea indirectă a unui contract.
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
Autoritatea de management poate încredința sarcini de execuție prin acordare directă către:
(a)  BEI;
(b)  o instituție financiară internațională în cadrul căreia este acționar un stat membru;
(c)  o bancă sau instituție aflată în proprietate publică, constituită ca entitate juridică care desfășoară activități financiare cu titlu profesional.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 7
7.  Autoritatea de management, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (2), sau organismul care implementează instrumentul financiar, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (3), trebuie să țină conturi separate sau să mențină un cod contabil pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune pentru fiecare contribuție din partea programului și separat pentru resursele menționate la articolele 54, respectiv 56.
7.  Autoritatea de management, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (2), sau organismul care implementează instrumentul financiar, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (3), trebuie să țină conturi separate sau să mențină un cod contabil pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune sau pentru fiecare tip de intervenție din partea FEADR pentru fiecare contribuție din partea programului și separat pentru resursele menționate la articolele 54, respectiv 56.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 7 a (nou)
7a.   Cerințele de raportare privind utilizarea instrumentului financiar în scopurile preconizate se limitează la autoritățile de management și la intermediarii financiari.
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2
2.  Dobânzile și celelalte câștiguri care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se utilizează cu același obiectiv sau aceleași obiective ca sprijinul inițial din fonduri, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după lichidarea instrumentului financiar, în alte instrumente financiare sau alte forme de sprijin, până la sfârșitul perioadei de eligibilitate.
2.  Dobânzile și celelalte câștiguri care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se utilizează cu același obiectiv sau aceleași obiective ca sprijinul inițial din fonduri, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după lichidarea instrumentului financiar, în alte instrumente financiare sau alte forme de sprijin pentru alte investiții la beneficiarii finali sau, dacă este cazul, pentru a acoperi pierderile în valoarea nominală a contribuției fondurilor la instrumentul financiar, care rezultă din dobânzi negative, dacă aceste pierderi se produc în pofida unei gestiuni active a trezoreriei de către organismele care implementează instrumentele financiare; Reutilizarea resurselor după sfârșitul perioadei de eligibilitate
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1
1.  Sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare investite în destinatarii finali, precum și orice tip de venituri generate de investițiile respective care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, pot fi utilizate pentru tratamentul diferențiat al investitorilor care funcționează după principiul economiei de piață printr-o partajare adecvată a riscurilor și a profiturilor.
1.  Sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare investite în destinatarii finali, precum și orice tip de venituri generate de investițiile respective care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor pot fi utilizate pentru tratamentul diferențiat al investitorilor care funcționează după principiul economiei de piață sau alte forme de sprijin din partea Uniunii, printr-o partajare adecvată a riscurilor și a profiturilor, ținând cont de principiul bunei gestiuni financiare.
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2
2.  Nivelul unui astfel de tratament diferențiat nu depășește nivelul necesar pentru a crea stimulente pentru atragerea resurselor private, stabilit printr-un proces competitiv sau o evaluare independentă.
2.  Nivelul unui astfel de tratament diferențiat nu depășește nivelul necesar pentru a crea stimulente pentru atragerea resurselor private, stabilit printr-un proces competitiv sau prin evaluarea ex-ante desfășurată în conformitate cu articolul 52 din prezentul regulament.
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1
1.  Resursele restituite, înainte de încheierea perioadei de eligibilitate, instrumentelor financiare din investiții în destinatarii finali sau din disponibilizări ale resurselor rezervate, astfel cum se convine în contractele de garanție, inclusiv rambursările de capital și orice tip de venituri generate care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, se reutilizează în aceleași instrumente financiare sau în altele pentru noi investiții în destinatarii finali, pentru același obiectiv specific sau aceleași obiective specifice și pentru orice costuri și comisioane de gestiune asociate acestor noi investiții.
1.  Resursele restituite, înainte de încheierea perioadei de eligibilitate, instrumentelor financiare din investiții în destinatarii finali sau din disponibilizări ale resurselor rezervate, astfel cum se convine în contractele de garanție, inclusiv rambursările de capital și orice tip de venituri generate care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, se reutilizează în aceleași instrumente financiare sau în altele pentru noi investiții în destinatarii finali, pentru același obiectiv specific sau aceleași obiective specifice și pentru eventuale costuri și comisioane de gestiune asociate acestor noi investiții, luând în considerare principiul bunei gestiuni financiare.
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Economiile realizate prin operațiuni mai eficiente nu sunt considerate venituri generate în sensul primului paragraf. În special, economiile de costuri generate de măsurile de eficiență energetică nu trebuie să aibă drept rezultat o reducere corespunzătoare a subvențiilor de funcționare.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1
Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029.
Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2030.
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 4
4.  O operațiune poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea să contribuie la obiectivele programului.
4.  O operațiune din FEDR, FSE+ sau Fondul de coeziune poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea să intre sub incidența uneia dintre cele cinci componente ale obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul CTE”), și să contribuie la obiectivele programului.
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 6
6.  Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului la autoritatea de management, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente.
6.  Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului la autoritatea de management, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente. Prezentul alineat nu se aplică nici cheltuielilor legate de compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice în cadrul FEPAM, nici cheltuielilor finanțate prin alocările specifice suplimentare pentru regiunile ultraperiferice în cadrul FEDR și al FSE +.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
(a)  dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare sau în legătură cu o contribuție la instrumentele financiare care rezultă din dobânzi negative;
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)   taxa pe valoarea adăugată („TVA”), cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR.
eliminat
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Eligibilitatea pentru taxa pe valoarea adăugată („TVA”) este determinată pe baza unei abordări de la caz la caz, cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR și a investițiilor și cheltuielilor realizate de către destinatarii finali.
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2
Statul membru poate reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.
Statul membru poate reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în situațiile justificate în mod corespunzător menționate la literele (a), (b) și (c) care vizează menținerea locurilor de muncă create de IMM-uri.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3
3.  Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor a căror activitate de producție încetează ca urmare a unui faliment nefraudulos.
3.  Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul contribuțiilor din program către instrumentele financiare sau din partea acestora și nici operațiunilor a căror activitate de producție încetează ca urmare a unui faliment nefraudulos.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – paragraful 1
În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (d), comisioanele de gestiune sunt bazate pe performanță. În cazul în care organismele care implementează un fond de participare și/sau fonduri specifice, în conformitate cu articolul 53 alineatul (3), sunt selectate printr-o procedură de atribuire directă a contractului, cuantumul costurilor și al comisioanelor de gestiune plătite acestor organisme care poate fi declarat drept cheltuieli eligibile este supus unui prag de până la 5 % din cuantumul total al contribuțiilor programului plătite destinatarilor finali sub formă de împrumuturi, investiții de capital sau cvasicapital sau rezervate conform celor convenite în contractele de garanție.
În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (d), comisioanele de gestiune sunt bazate pe performanță. În primele șase luni de punere în aplicare a instrumentului financiar, remunerația de bază pentru costurile și comisioanele de gestiune este eligibilă. În cazul în care organismele care implementează un fond de participare și/sau fonduri specifice, în conformitate cu articolul 53 alineatul (2), sunt selectate printr-o procedură de atribuire directă a contractului, cuantumul costurilor și al comisioanelor de gestiune plătite acestor organisme care poate fi declarat drept cheltuieli eligibile este supus unui prag de până la 5 % din cuantumul total al contribuțiilor programului plătite destinatarilor finali sub formă de împrumuturi, investiții de capital sau cvasicapital sau rezervate conform celor convenite în contractele de garanție.
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – paragraful 2
Acest prag nu se aplică în cazul în care selecția organismelor care implementează instrumentele financiare este făcută prin intermediul unei proceduri concurențiale de atribuire în conformitate cu legislația aplicabilă și procedura respectivă stabilește necesitatea unui nivel mai ridicat al costurilor și comisioanelor de gestiune.
În cazul în care selecția organismelor care implementează instrumentele financiare este făcută prin intermediul unei proceduri concurențiale de atribuire în conformitate cu legislația aplicabilă și procedura respectivă stabilește necesitatea unui nivel mai ridicat al costurilor și comisioanelor de gestiune, care sunt bazate pe performanță.
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2
2.  Statele membre asigură legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și iau toate măsurile necesare pentru a preveni, a depista și a corecta neregulile, inclusiv fraudele, și a raporta cu privire la acestea.
2.  Statele membre asigură legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și iau toate măsurile necesare pentru a preveni, a depista și a corecta neregulile, inclusiv fraudele, și a raporta cu privire la acestea. Statele membre cooperează pe deplin cu OLAF.
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4
4.  Statele membre asigură calitatea și fiabilitatea sistemului de monitorizare și a datelor privind indicatorii.
4.  Statele membre asigură calitatea, independența și fiabilitatea sistemului de monitorizare și a datelor privind indicatorii.
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 6 – paragraful 1
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura examinarea eficientă a plângerilor referitoare la fonduri. La cererea Comisiei, ele examinează plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și informează Comisia cu privire la rezultatele acestor examinări.
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura examinarea eficientă a plângerilor referitoare la fonduri. Sfera de acțiune, normele și procedurile referitoare la respectivele mecanisme țin de responsabilitatea statelor membre, în conformitate cu cadrul lor instituțional și juridic. La cererea Comisiei, în conformitate cu articolul 64 alineatul (4a), ele examinează plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și informează Comisia cu privire la rezultatele acestor examinări.
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 7 – paragraful 1
Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile de informații între beneficiari și autoritățile responsabile de programe sunt efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date, în conformitate cu anexa XII.
Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile de informații între beneficiari și autoritățile responsabile de programe sunt efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date ușor de utilizat, în conformitate cu anexa XII.
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 7 – paragraful 2
Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, primul paragraf se aplică de la 1 ianuarie 2023.
Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, primul paragraf se aplică de la 1 ianuarie 2022.
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 7 – paragraful 3
Primul paragraf nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.
Primul paragraf nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (1) punctul (xi)] din Regulamentul FSE+.
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 11
(11)  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede formatul care trebuie utilizat pentru raportarea neregulilor în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura existența unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol.
(11)  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede formatul care trebuie utilizat pentru raportarea neregulilor în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura existența unor condiții și reguli uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol.
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia se asigură că statul membru dispune de sisteme de gestiune și control conforme cu prezentul regulament și că aceste sisteme funcționează în mod eficient pe durata implementării programelor. Comisia elaborează o strategie de audit și un plan de audit bazate pe o evaluare a riscurilor.
Comisia se asigură că statul membru dispune de sisteme de gestiune și control conforme cu prezentul regulament și că aceste sisteme funcționează în mod eficient și eficace pe durata implementării programelor. Comisia elaborează pentru statele membre o strategie de audit și un plan de audit bazate pe o evaluare a riscurilor.
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2
2.  Auditurile Comisiei se efectuează în termen de până la trei ani calendaristici după acceptarea conturilor în care au fost incluse cheltuielile în cauză. Acest termen nu se aplică operațiunilor în cazul cărora există o suspiciune de fraudă.
2.  Auditurile Comisiei se efectuează în termen de până la doi ani calendaristici după acceptarea conturilor în care au fost incluse cheltuielile în cauză. Acest termen nu se aplică operațiunilor în cazul cărora există o suspiciune de fraudă.
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  Comisia dă autorității competente responsabile de program un preaviz de cel puțin 12 zile lucrătoare pentru efectuarea auditului, cu excepția cazurilor de urgență. Funcționarii sau reprezentanții autorizați ai statului membru pot să participe la aceste audituri.
(a)  Comisia dă autorității competente responsabile de program un preaviz de cel puțin 15 zile lucrătoare pentru efectuarea auditului, cu excepția cazurilor de urgență. Funcționarii sau reprezentanții autorizați ai statului membru pot să participe la aceste audituri.
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c
(c)  Comisia transmite constatările preliminare ale auditului autorității competente a statului membru, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult 3 luni de la ultima zi a auditului.
(c)  Comisia transmite constatările preliminare ale auditului autorității competente a statului membru, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult două luni de la ultima zi a auditului.
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d
(d)  Comisia transmite raportul de audit, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii unui răspuns complet din partea autorității competente a statului membru la constatările preliminare ale auditului.
(d)  Comisia transmite raportul de audit, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult două luni de la data primirii unui răspuns complet din partea autorității competente a statului membru la constatările preliminare ale auditului. Dacă în termen de două luni Comisia nu a semnalat existența unor documente lipsă, răspunsul din partea statului membru este considerat complet.
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – paragraful 2
Comisia poate prelungi termenele menționate la literele (c) și (d) cu o perioadă suplimentară de trei luni.
În cazuri bine justificate, Comisia poate prelungi termenele menționate la literele (c) și (d) cu o perioadă suplimentară de două luni.
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 63 alineatul (6), Comisia instituie un sistem de gestionare a reclamațiilor, accesibil cetățenilor și părților interesate.
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2
2.  Autoritatea de audit este o autoritate publică independentă din punct de vedere funcțional de entitățile auditate.
2.  Autoritatea de audit este o autoritate publică sau privată independentă din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de organismele sau entitățile cărora le-au fost acordate sau delegate responsabilități.
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera e
(e)  înregistrarea și stocarea într-un sistem electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificări și audituri, și asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor, precum și a autentificării utilizatorilor.
(e)  înregistrarea și stocarea în sisteme electronice a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificări și audituri, și asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor, precum și a autentificării utilizatorilor.
Amendamentul 288
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1
Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea de management trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii, transparente, care asigură egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și articolul 191 alineatul (1) din TFUE.
Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea de management trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii, transparente, care asigură accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și articolul 191 alineatul (1) din TFUE.
Amendamentul 289
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – litera a
(a)  se asigură că operațiunile selectate sunt conforme cu programul și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor specifice ale acestuia;
(a)  se asigură că operațiunile selectate sunt sustenabile, conforme cu programul și cu strategiile teritoriale și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor specifice ale acestuia;
Amendamentul 290
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – litera c
(c)  se asigură că operațiunile selectate prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;
(c)  se asigură că operațiunile selectate prezintă un raport adecvat între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – litera e
(e)  se asigură că operațiunile selectate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului48 fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de încadrare, pe baza cerințelor directivei respective, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului49;
(e)  se asigură că operațiunile selectate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului48 fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de încadrare și că evaluarea soluțiilor alternative, precum și o consultare cuprinzătoare a publicului au fost luate în considerare în mod corespunzător, pe baza cerințelor directivei respective, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului;
_________________
_________________
48 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
48 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
49 Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 124, 25.4.2014, p. 1).
49 Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 124, 25.4.2014, p. 1).
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – litera f
(f)  în cazul în care operațiunile au început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare la autoritatea de management, verifică dacă a fost respectată legislația aplicabilă;
(f)  în cazul în care operațiunile au început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare la autoritatea de management, se asigură că a fost respectată legislația aplicabilă;
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – litera j
(j)  asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani.
(j)  asigură, înainte de a lua decizii de investiții, imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, precum și aplicarea principiului „eficiența energetică pe primul loc”.
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 5 a (nou)
5a.   Autoritatea de management poate, de asemenea, să decidă, în cazuri bine justificate, să contribuie cu până la 5 % la alocarea financiară a unui program din cadrul FEDR și FSE+ pentru proiecte specifice în statul membru eligibil în cadrul programului Orizont Europa, inclusiv pentru cele selectate în a doua fază, cu condiția ca aceste proiecte specifice să contribuie la obiectivele programului din statul membru respectiv.
Amendamentul 295
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 6
6.  Atunci când selectează o operațiune de importanță strategică, autoritatea de management informează de îndată Comisia și îi furnizează acesteia toate informațiile pertinente cu privire la operațiunea respectivă.
6.  Atunci când selectează o operațiune de importanță strategică, autoritatea de management informează Comisia în termen de o lună și îi furnizează acesteia toate informațiile pertinente cu privire la operațiunea respectivă, inclusiv o analiză a raportului cost-beneficii.
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  se asigură, sub rezerva disponibilității fondurilor, că beneficiarul primește suma datorată în întregime și cel târziu în 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
(b)  se asigură, pentru plățile de prefinanțare și intermediare, că beneficiarul primește suma datorată în întregime pentru cheltuieli verificate și cel târziu în 60 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
Amendamentul 297
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera a
(a)  întocmirea și transmiterea cererilor de plată către Comisie, în conformitate cu articolele 85 și 86;
(a)  întocmirea și transmiterea cererilor de plată către Comisie, în conformitate cu articolele 85 și 86 și luarea în considerare a auditurilor desfășurate de către autoritatea de audit sau sub responsabilitatea sa;
Amendamentul 298
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera b
(b)  întocmirea conturilor în conformitate cu articolul 92 și păstrarea evidențelor pentru toate elementele conturilor într-un sistem electronic;
(b)  întocmirea și prezentarea conturilor, confirmarea caracterului complet, a exactității și a corectitudinii în conformitate cu articolul 92 și păstrarea evidențelor pentru toate elementele conturilor într-un sistem electronic;
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Auditul este efectuat în raport cu standardul aplicabil la momentul convenției privind operațiunea supusă auditului, cu excepția cazului în care există standarde mai favorabile pentru beneficiar.
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 6 b (nou)
6b.   Constatarea unei nereguli, ca parte din auditul unei operațiuni care conduce la o sancțiune financiară, nu poate conduce la extinderea sferei controlului sau la corecții financiare dincolo de cheltuielile acoperite de anul fiscal al cheltuielilor supuse auditului.
Amendamentul 301
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1
1.  Autoritatea de audit elaborează o strategie de audit pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de descrierea sistemului de gestiune și control prevăzută la articolul 63 alineatul (9), care acoperă auditurile de sistem și auditurile operațiunilor. Strategia de audit include audituri de sistem ale autorităților de management și ale autorităților responsabile de funcția de contabilitate nou identificate, în termen de nouă luni după primul lor an de funcționare. Strategia de audit se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVIII și se actualizează anual după primul raport de control anual și prima opinie de audit furnizate Comisiei. Strategia poate acoperi unul sau mai multe programe.
1.  Autoritatea de audit, după consultarea autorității de management, elaborează o strategie de audit pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de descrierea sistemului de gestiune și control prevăzută la articolul 63 alineatul (9), care acoperă auditurile de sistem și auditurile operațiunilor. Strategia de audit include audituri de sistem ale autorităților de management și ale autorităților responsabile de funcția de contabilitate nou identificate. Auditul este efectuat în termen de nouă luni după primul lor an de funcționare. Strategia de audit se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVIII și se actualizează anual după primul raport de control anual și prima opinie de audit furnizate Comisiei. Strategia poate acoperi unul sau mai multe programe. În strategia de audit, autoritatea de audit poate stabili o limită pentru auditurile conturilor unice.
Amendamentul 302
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
În cazul unui dezacord între Comisie și un stat membru privind constatările auditului, se aplică o procedură de soluționare a litigiilor.
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1 – paragraful 2
Comisia și autoritățile de audit utilizează mai întâi toate informațiile și evidențele disponibile în sistemul electronic menționat la articolul 66 alineatul (1) litera (e), inclusiv rezultatele controalelor de gestiune și pot solicita și obține documente și probe de audit suplimentare de la beneficiarii în cauză numai atunci când, pe baza raționamentului lor profesional, acest lucru este necesar pentru a sprijini formularea unor concluzii solide de audit.
Comisia și autoritățile de audit utilizează mai întâi toate informațiile și evidențele disponibile în sistemele electronice menționate la articolul 66 alineatul (1) litera (e), inclusiv rezultatele controalelor de gestiune și pot solicita și obține documente și probe de audit suplimentare de la beneficiarii în cauză numai atunci când, pe baza raționamentului lor profesional, acest lucru este necesar pentru a sprijini formularea unor concluzii solide de audit.
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1
1.  Autoritatea de management efectuează controale de gestiune la fața locului în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) numai la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport.
1.  Autoritatea de management efectuează controale de gestiune la fața locului în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) numai la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 127 din Regulamentul financiar, în cazul în care instrumentul financiar furnizează rapoarte de control în sprijinul cererii de plată, autoritatea de management poate decide să nu efectueze controale de gestiune la fața locului.
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2 – paragraful 2
Cu toate acestea, BEI sau alte instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru furnizează autorității de management rapoarte de control în sprijinul cererilor de plată.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3
3.  Autoritatea de audit efectuează audituri de sistem și audituri ale operațiunilor în conformitate cu articolul 71, 73 sau 77 la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport.
3.  Autoritatea de audit efectuează audituri de sistem și audituri ale operațiunilor în conformitate cu articolul 71, 73 sau 77 la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 127 din Regulamentul financiar, în cazul în care instrumentul financiar furnizează autorității de audit un raport de audit anual elaborat de auditorii săi externi, înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic, care acoperă elementele incluse în anexa XVII, autoritatea de audit poate decide să nu efectueze alte audituri.
Amendamentul 307
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3 a (nou)
3a.   În contextul fondurilor de garantare, organismele responsabile de auditul programelor pot efectua verificări sau audituri ale organismelor care oferă noi împrumuturi-suport numai în cazul apariției uneia sau mai multora dintre următoarele situații:
(a)  la nivelul autorității de management sau la nivelul organismelor care implementează instrumente financiare nu sunt disponibile documente justificative care să furnizeze dovezi ale sprijinului din partea instrumentelor financiare pentru destinatarii finali;
(b)  există dovezi conform cărora documentele disponibile la nivelul autorității de management sau la nivelul organismelor care implementează instrumente financiare nu reprezintă o imagine adevărată și exactă a sprijinului acordat.
Amendamentul 308
Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1
1.  Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat, autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative legate de o operațiune sprijinită de fonduri sunt menținute la un nivel adecvat pentru o perioadă de cinci ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către autoritatea de management către beneficiar.
1.  Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat, autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative legate de o operațiune sprijinită de fonduri sunt menținute la un nivel adecvat pentru o perioadă de trei ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către autoritatea de management către beneficiar.
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Perioada de reținere a documentelor poate fi redusă în mod proporțional cu profilul de risc și cu dimensiunea beneficiarilor, printr-o decizie a autorității de management.
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Prefinanțarea pentru fiecare fond se plătește în tranșe anuale, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, sub rezerva disponibilității fondurilor, după cum urmează:
Prefinanțarea pentru fiecare fond se plătește în tranșe anuale, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, după cum urmează:
Amendamentul 311
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  2022: 0,5 %;
(b)  2022: 0,7 %;
Amendamentul 312
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  2023: 0,5 %;
(c)  2023: 1 %;
Amendamentul 313
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
(d)  2024: 0,5 %;
(d)  2024: 1,5 %;
Amendamentul 314
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2– paragraful 1 – litera e
(e)  2025: 0,5 %;
(e)  2025: 2 %;
Amendamentul 315
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f
(f)  2026: 0,5
(f)  2026: 2 %
Amendamentul 316
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 – litera b
(b)  cuantumul asistenței tehnice calculat în conformitate cu articolul 31 alineatul (2);
(b)  cuantumul asistenței tehnice calculat în conformitate cu articolul 31;
Amendamentul 317
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
(ca)   în cazul ajutorului de stat, cererea de plată poate include avansuri achitate beneficiarului de către organismul care acordă ajutorul în următoarele condiții cumulative: acestea fac obiectul unei garanții bancare sau echivalente, nu depășesc 40 % din valoarea totală a ajutorului care urmează să fie acordat unui beneficiar pentru o anumită operațiune și sunt acoperite prin cheltuieli plătite de beneficiari și însoțite de facturi achitate în termen de trei ani.
Amendamentul 318
Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 1
1.  În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (2), cererile de plată înaintate în conformitate cu anexa XIX includ sumele totale plătite sau, în cazul garanțiilor, sumele rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de către autoritatea de management pentru destinatarii finali, așa cum se prevede la articolul 62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).
1.  În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), cererile de plată înaintate în conformitate cu anexa XIX includ sumele totale plătite sau, în cazul garanțiilor, sumele rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de către autoritatea de management pentru destinatarii finali, așa cum se prevede la articolul 62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).
Amendamentul 319
Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (3), cererile de plată care includ cheltuieli pentru instrumentele financiare se transmit în conformitate cu următoarele condiții:
2.  În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (2), cererile de plată care includ cheltuieli pentru instrumentele financiare se transmit în conformitate cu următoarele condiții:
Amendamentul 320
Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1
1.  Sub rezerva disponibilității fondurilor, Comisia efectuează plăți intermediare în termen de cel mult 60 de zile de la data la care o cerere de plată este primită de Comisie.
1.  Comisia efectuează plăți intermediare în termen de cel mult 60 de zile de la data la care o cerere de plată este primită de Comisie.
Amendamentul 321
Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 – litera a
(a)  există dovezi care sugerează o deficiență gravă și pentru care nu au fost luate măsuri corective;
(a)  există dovezi serioase privind o deficiență gravă pentru care nu au fost luate măsuri corective;
Amendamentul 322
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – litera e
(e)  statul membru nu a luat măsurile necesare în conformitate cu articolul 15 alineatul (6).
eliminat
Amendamentul 323
Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1
1.  Comisia dezangajează orice sumă din cadrul unui program care nu a fost utilizată pentru prefinanțare în conformitate cu articolul 84 sau pentru care nu a fost depusă o cerere de plată în conformitate cu articolele 85 și 86 până la data de 26 decembrie a celui de al doilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026.
1.  Comisia dezangajează orice sumă din cadrul unui program care nu a fost utilizată pentru prefinanțare în conformitate cu articolul 84 sau pentru care nu a fost depusă o cerere de plată în conformitate cu articolele 85 și 86 până la data de 31 decembrie a celui de al treilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026.
Amendamentul 324
Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 2
2.   Suma care urmează să fie acoperită de cereri de prefinanțare sau de plată până la termenul stabilit la alineatul (1) privind angajamentul bugetar pentru 2021 se ridică la 60 % din angajamentul respectiv. 10 % din angajamentul bugetar pentru 2021 se adaugă la fiecare angajament bugetar pentru anii 2022-2025 în scopul calculării sumelor care trebuie acoperite.
eliminat
Amendamentul 325
Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 3
3.  Partea din angajamente rămasă deschisă la 31 decembrie 2029 se dezangajează în cazul în care pachetul de asigurare și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FSE+, FEDR și Fondul de coeziune nu au fost prezentate Comisiei până la termenul stabilit la articolul 38 alineatul (1).
3.  Partea din angajamente rămasă deschisă la 31 decembrie 2030 se dezangajează în cazul în care pachetul de asigurare și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FSE+, FEDR și Fondul de coeziune nu au fost prezentate Comisiei până la termenul stabilit la articolul 38 alineatul (1).
Amendamentul 326
Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  nu a fost posibil să se efectueze o cerere de plată în timp util din cauza întârzierilor la nivelul Uniunii în stabilirea cadrului juridic și administrativ pentru fonduri pentru perioada 2021-2027.
Amendamentul 327
Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2
2.  Statul membru dispune de un termen de o lună pentru a-și da acordul privind suma care urmează să fie dezangajată sau pentru a prezenta observații.
2.  Statul membru dispune de un termen de două luni pentru a-și da acordul privind suma care urmează să fie dezangajată sau pentru a prezenta observații.
Amendamentul 328
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1
1.  FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune sprijină obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în toate regiunile corespunzătoare nivelului 2 din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivelul NUTS 2”), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 868/2014 al Comisiei.
1.  FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune sprijină obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în toate regiunile corespunzătoare nivelului 2 din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivelul NUTS 2”), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2066 al Comisiei.
Amendamentul 329
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 1 – paragraful 1
Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 330 624 388 630 EUR la prețurile din 2018.
Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 378 097 000 000 EUR la prețurile din 2018.
(Acest amendament urmărește să reinstituie o sumă echivalentă cu cea disponibilă pentru perioada 2014-2020, cu majorările necesare, în conformitate cu poziția PE privind propunerea de CFM pentru perioada 2021-2027. Amendamentul implică ajustarea în consecință a calculelor din anexa XXII.)
Amendamentul 330
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 1
Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pe categorie de regiuni, împreună cu lista regiunilor eligibile, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa XXII.
Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pe categorie de regiuni, împreună cu lista regiunilor eligibile, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa XXII. Alocarea minimă globală din fonduri, la nivel național, este egală cu 76 % din bugetul alocat pentru fiecare stat membru sau regiune în perioada 2014-2020.
Amendamentul 429
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
Fără a aduce atingere alocărilor naționale pentru statele membre, finanțarea pentru regiunile care sunt retrogradate într-o categorie inferioară pentru perioada 2021-2027 se menține la nivelul alocărilor pentru 2014-2020.
Amendamentul 331
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)
Având în vedere importanța deosebită a fondurilor de coeziune pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, precum și pentru regiunile ultraperiferice, criteriile de eligibilitate pentru o astfel de finanțare nu ar trebui să fie mai puțin favorabile decât în perioada 2014-2020 și ar trebui să asigure o continuitate maximă cu programele existente.
(Această modificare va necesita ajustarea în consecință a calculelor din anexa XXII.)
Amendamentul 332
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se ridică la 97,5 % din resursele globale (și anume, un total de 322 194 388 630 EUR) și se alocă după cum urmează:
1.  Resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se ridică la 97 % din resursele globale (și anume, un total de 366 754 000 000 EUR la prețurile din 2018). Din această sumă, 5 900 000 000 EUR se alocă garanției pentru copii din resursele din cadrul FSE+. Restul de 360 854 000 000 EUR (la prețurile din 2018) se alocă după cum urmează:
Amendamentul 333
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera a
(a)  61,6 % (și anume, un total de 198 621 593 157 EUR) pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
(a)  61,6 % (și anume, un total de 222 453 894 000 EUR) pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
Amendamentul 334
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera b
(b)  14,3 % (și anume, un total de 45 934 516 595 EUR) pentru regiunile de tranziție;
(b)  14,3 % (și anume, un total de 51 446 129 000 EUR) pentru regiunile de tranziție;
Amendamentul 335
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera c
(c)  10,8 % (și anume, un total de 34 842 689 000 EUR) pentru regiunile mai dezvoltate;
(c)  10,8 % (și anume, un total de 39 023 410 000 EUR) pentru regiunile mai dezvoltate;
Amendamentul 336
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera d
(d)  12,8 % (și anume, un total de 41 348 556 877 EUR) pentru statele membre care beneficiază de sprijin din Fondul de coeziune;
(d)  12,8 % (și anume, un total de 46 309 907 000 EUR) pentru statele membre care beneficiază de sprijin din Fondul de coeziune;
Amendamentul 337
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera e
(e)  0,4 % (și anume, un total de 1 447 034 001 EUR) ca finanțare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice identificate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.
(e)  0,4 % (și anume, un total de 1 620 660 000 EUR) ca finanțare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice identificate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.
Amendamentul 338
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 3 – paragraful 1
Cuantumul resurselor disponibile pentru FSE+ în cadrul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” este de 88 646 194 590 EUR.
Resursele disponibile pentru FSE+ se ridică la 28,8 % din resursele obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” (și anume 105 686 000 000 EUR la prețurile din 2018). Acestea nu includ pachetul financiar pentru componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” sau componenta „Sănătate”.
Amendamentul 339
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 3 – paragraful 2
Cuantumul finanțării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice menționate la alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ este de 376 928 934 EUR.
Cuantumul finanțării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice menționate la alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ reprezintă 0,4 % din resursele menționate la primul paragraf (și anume 424 296 054 EUR la prețurile din 2018).
Amendamentul 340
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4 – paragraful 1
Cuantumul sprijinului din Fondul de coeziune care urmează să fie transferat către MIE este de 10 000 000 000 EUR. Acesta este cheltuit pentru proiecte de infrastructură de transport prin lansarea de cereri specifice în conformitate cu Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament MIE] exclusiv în statele membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune.
Cuantumul sprijinului din Fondul de coeziune care urmează să fie transferat către MIE este de 4 000 000 000 EUR la prețurile din 2018. Acesta este cheltuit pentru proiecte de infrastructură de transport, luând în considerare nevoile de investiții în infrastructură ale statelor membre și ale regiunilor, prin lansarea de cereri specifice în conformitate cu Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament MIE] exclusiv în statele membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune.
Amendamentul 341
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4 – paragraful 5
30% din resursele transferate MIE sunt puse, imediat după transfer, la dispoziția tuturor statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, în vederea finanțării proiectelor de infrastructură de transport, în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul Regulament MIE].
eliminat
Amendamentul 342
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4 – paragraful 6
Normele aplicabile sectorului transporturilor în temeiul Regulamentului (UE) [noul Regulament MIE] se aplică cererilor specifice menționate la primul paragraf. Până la 31 decembrie 2023, selecția proiectelor eligibile pentru finanțare respectă alocările naționale din Fondul de coeziune cu privire la 70% din resursele transferate către MIE.
Normele aplicabile sectorului transporturilor în temeiul Regulamentului (UE) [noul Regulament MIE] se aplică cererilor specifice menționate la primul paragraf. Până la 31 decembrie 2023, selecția proiectelor eligibile pentru finanțare respectă alocațiile naționale din cadrul Fondului de coeziune.
Amendamentul 343
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 5
5.  500 000 000 EUR din resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă Inițiativei urbane europene în cadrul gestiunii directe sau indirecte de către Comisie.
5.  560 000 000 EUR la prețurile din 2018 din resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă Inițiativei urbane europene în cadrul gestiunii directe sau indirecte de către Comisie.
Amendamentul 344
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 6
6.  175 000 000 EUR din resursele FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă cooperării transnaționale în sprijinul soluțiilor inovatoare, în cadrul gestiunii directe sau indirecte.
6.  196 000 000 EUR la prețurile din 2018 din resursele FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă cooperării transnaționale în sprijinul soluțiilor inovatoare, în cadrul gestiunii directe sau indirecte.
Amendamentul 345
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 7
7.  Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) reprezintă 2,5 % din resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2021-2027 (și anume, un total de 8 430 000 000 EUR).
7.  Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) reprezintă 3 % din resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2021-2027 (și anume, un total de 11 343 000 000 EUR în prețuri din 2018).
Amendamentul 346
Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – litera a
(a)  maximum 15 % din alocările totale pentru regiunile mai puțin dezvoltate către regiuni de tranziție sau regiuni mai dezvoltate și de la regiunile de tranziție către regiuni mai dezvoltate;
(a)  maximum 5 % din alocările totale pentru regiunile mai puțin dezvoltate către regiuni de tranziție sau regiuni mai dezvoltate și de la regiunile de tranziție către regiuni mai dezvoltate;
Amendamentul 347
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  70 % pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
(a)  85 % pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
Amendamentul 348
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  55 % pentru regiunile de tranziție;
(b)  65 % pentru regiunile de tranziție;
Amendamentele 349 și 447
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c
(c)  40 % pentru regiunile mai dezvoltate;
(c)  50 % pentru regiunile mai dezvoltate;
Amendamentul 350
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2
Ratele de cofinanțare prevăzute la litera (a) se aplică, de asemenea, regiunilor ultraperiferice.
Ratele de cofinanțare prevăzute la litera (a) se aplică, de asemenea, regiunilor ultraperiferice și alocării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice.
Amendamentul 351
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 3
Rata de cofinanțare pentru Fondul de coeziune la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși 70 %.
Rata de cofinanțare pentru Fondul de coeziune la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși 85 %.
Amendamentul 352
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 4
Regulamentul FSE+ poate stabili rate de cofinanțare mai mari pentru prioritățile care sprijină acțiuni inovatoare în conformitate cu articolul [14] din regulamentul respectiv.
Regulamentul FSE+ poate stabili, în cazuri justificate corespunzător, rate de cofinanțare mai mari, de până la 90 %, pentru prioritățile care sprijină acțiuni inovatoare în conformitate cu articolul [13] și articolul [4 alineatul (1) punctele (x) și (xi)] din regulamentul respectiv, precum și pentru programele care abordează problema privațiunilor materiale în conformitate cu articolul [9], șomajul în rândul tinerilor în conformitate cu articolul [10], sprijinirea Garanției europene pentru copii în conformitate cu articolul [10a] și cooperarea transnațională în conformitate cu articolul [11b].
Amendamentul 353
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4 – paragraful 1
Rata de cofinanțare pentru programele Interreg nu poate depăși 70 %.
Rata de cofinanțare pentru programele Interreg nu poate depăși 85 %.
Amendamentul 453
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot face o cerere de flexibilitate suplimentară în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau asimilabile acestora, sprijinite de administrația publică prin intermediul cofinanțării investițiilor ca parte a fondurilor structurale și de investiții europene. Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia evaluează cu atenție cererea respectivă, într-un mod care să reflecte importanța strategică a investițiilor.
Amendamentul 354
Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 108 pentru a modifica anexele la prezentul regulament în vederea adaptării la schimbările produse în timpul perioadei de programare pentru elemente neesențiale din prezentul regulament, cu excepția anexelor III, IV, X și XXII.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 108 pentru a modifica anexele la prezentul regulament în vederea adaptării la schimbările produse în timpul perioadei de programare pentru elemente neesențiale din prezentul regulament, cu excepția anexelor III, IV, X și XXII. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 108, pentru a modifica și a adapta Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014, menționat la articolul 6 alineatul (3), la prezentul regulament.
Amendamentul 355
Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4), la articolul 89 alineatul (4) și la articolul 107, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (3), la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4), la articolul 89 alineatul (4) și la articolul 107, se conferă Comisiei, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2027.
Amendamentul 356
Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4) și la articolul 89 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3), la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4), la articolul 89 alineatul (4) și la articolul 107 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 357
Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 63 alineatul (10), al articolului 73 alineatul (4), al articolului 88 alineatul (4), al articolului 89 alineatul (4) și al articolului 107 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (10), al articolului 73 alineatul (4), al articolului 88 alineatul (4), al articolului 89 alineatul (4) și al articolului 107 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 359
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 1 – rândul 001 – coloana 1
001 Investiții în active fixe în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare
001 Investiții în active fixe în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate
Amendamentul 360
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 1 – rândul 002 – coloana 1
002 Investiții în active fixe în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare
002 Investiții în active fixe în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate
Amendamentul 361
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 1 – rândul 004 – coloana 1
004 Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare
004 Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate
Amendamentul 362
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 1 – rândul 005 – coloana 1
005 Investiții în active necorporale în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare
005 Investiții în active necorporale în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate
Amendamentul 363
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 2 – rândul 035 – coloana 1
035 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: inundații (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)
035 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: inundații și alunecări de teren (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)
Amendamentul 364
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 2 – rândul 043

Textul propus de Comisie

043

Gestionarea deșeurilor menajere: tratare mecano-biologică, tratare termică

0%

100%

Amendamentul

 

eliminat

 

 

Amendamentul 365
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 3 – rândul 056 – coloana 1
056 Autostrăzi și drumuri nou construite – Rețeaua centrală TEN-T
056 Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua centrală TEN-T
Amendamentul 366
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 3 – rândul 057 – coloana 1
057 Autostrăzi și drumuri nou construite – Rețeaua globală TEN-T
057 Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua globală TEN-T
Amendamentul 367
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 3 – rândul 060 – coloana 1
060 Autostrăzi și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T
060 Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T
Amendamentul 368
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 3 – rândul 061 – coloana 1
061 Autostrăzi și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T
061 Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T
Amendamentul 369
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 5 – rândul 128 – coloana 1
128 Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii turistice conexe
128 Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii turistice
Amendamentul 370
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – obiectivul de politică 5 – rândul 130 – coloana 1
130 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului
130 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului, în afară de siturile Natura 2000
Amendamentul 371
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 – rândul 12 – coloana Investiții teritoriale integrate (ITI)
Municipii, orașe și suburbii
Municipii, orașe, suburbii și zone rurale conectate
Amendamentul 372
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 – rândul 16 – coloana Investiții teritoriale integrate (ITI)
Zone slab populate
Zone rurale și slab populate
Amendamentul 373
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 – rândul 22 – coloana Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Municipii, orașe și suburbii
Municipii, orașe, suburbii și zone rurale conectate
Amendamentul 374
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 – rândul 26 – coloana Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Zone slab populate
Zone rurale și slab populate
Amendamentul 375
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 – rândul 32 – coloana Alte tipuri de instrumente teritoriale în cadrul obiectivului de politică 5
Municipii, orașe și suburbii
Municipii, orașe, suburbii și zone rurale conectate
Amendamentul 376
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 – rândul 36 – coloana Alte tipuri de instrumente teritoriale în cadrul obiectivului de politică 5
Zone slab populate
Zone rurale și slab populate
Amendamentul 377
Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 4 – rândul 17
17 Servicii de cazare și restaurante
17 Activități de turism, cazare și servicii alimentare
Amendamentul 378
Propunere de regulament
Anexa III – tabelul Condiții favorizante orizontale – rândul 6 – coloana 2
Existența unui cadru național pentru implementarea UNCRPD, care include:
Existența unui cadru național pentru implementarea UNCRPD, care include:
1.  Obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor.
1.  Obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor, aplicabil în cazul tuturor obiectivelor politice.
2.  Modalități care asigură faptul că politica, legislația și standardele în materie de accesibilitate se reflectă în mod corespunzător în pregătirea și implementarea programelor.
2.  Modalități care asigură faptul că politica, legislația și standardele în materie de accesibilitate se reflectă în mod corespunzător în pregătirea și implementarea programelor, în conformitate cu prevederile UNCRPD, și sunt incluse în criteriile și obligațiile de selecție a proiectelor.
2a.  Măsuri de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la respectarea operațiunile sprijinite.
Amendamentul 379
Propunere de regulament
Anexa III – tabelul Condiții favorizante orizontale – rândul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punerea în aplicare a principiilor și drepturilor prevăzute de Pilonul european al drepturilor sociale care contribuie la o convergență și o coeziune reale în Uniunea Europeană

Măsuri la nivel național pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale care contribuie la convergența socială ascendentă și la coeziune în UE, în special a principiilor care împiedică concurența neloială pe piața internă.

Amendamentul 380
Propunere de regulament
Anexa III – tabelul Condiții favorizante orizontale – rândul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aplicarea efectivă a principiului parteneriatului

Este în vigoare un cadru pentru ca toți partenerii să joace un rol de sine stătător în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor, care include:

 

1.  Măsuri pentru a asigura proceduri transparente de implicare a partenerilor

 

2.  Măsuri pentru difuzarea și comunicarea informațiilor necesare partenerilor în vederea pregătirii și monitorizării reuniunilor

 

3.  Sprijin pentru favorizarea autonomiei partenerilor și consolidarea capacităților

Amendamentul 381
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 2 – rândul 2 – coloana 4
Sunt adoptate planuri naționale în domeniul energiei și al climei, care includ:
Sunt adoptate planuri naționale în domeniul energiei și al climei, conforme obiectivului prevăzut în Acordul de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5°C, și acestea includ:
1.  Toate elementele prevăzute de modelul din anexa I la Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice
1.  Toate elementele prevăzute de modelul din anexa I la Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice
2.  O descriere orientativă a resurselor și mecanismele de finanțare avute în vedere pentru măsurile de promovare a energiei cu emisii scăzute de carbon
2.  O descriere a resurselor și mecanismelor de finanțare avute în vedere pentru măsurile de promovare a energiei cu emisii scăzute de carbon
Amendamentul 382
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 2 – rândul 24– coloana 2
FEDR și Fondul de coeziune:
FEDR și Fondul de coeziune:
2.4  Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței la dezastre
2.4  Promovarea adaptării la schimbările climatice și structurale, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în fața dezastrelor
Amendamentul 383
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 2 – rândul 7 – coloana 4
Existența unui cadru de acțiune prioritară conform articolului 8 din Directiva 92/43/CEE și care include:
Existența unui cadru de acțiune prioritară conform articolului 8 din Directiva 92/43/CEE și care include:
1.  toate elementele prevăzute de modelul de cadrul de acțiune prioritară pentru perioada 2021-2027 convenit de Comisie și de statele membre
1.  toate elementele prevăzute de modelul pentru cadrul de acțiune prioritară pentru perioada 2021-2027 convenit de Comisie și de statele membre, inclusiv măsurile prioritare și o estimare a nevoilor de finanțare
2.  identificarea măsurilor prioritare și o estimare a nevoilor de finanțare
Amendamentul 384
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 3 – punctul 3.2 – coloana 2
3.2  Dezvoltarea unei rețele TEN-T sustenabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 385
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 3 – punctul 3.2 – coloana 4 – punctul -1 a (nou)
-1a.  presupune că trebuie asigurată coeziunea socială, economică și teritorială și, într-o mai mare măsură, trebuie realizate legăturile lipsă și eliminate strangulările din rețeaua TEN-T, ceea ce presupune și investiții în infrastructura fizică
Amendamentul 386
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 3 – punctul 3.2 – coloana 4 – punctul 1
1.  conține o justificare economică a investițiilor planificate, susținută de o analiză solidă a cererii și de o modelare a traficului, care ar trebui să ia în considerare impactul preconizat al liberalizării sectorului feroviar
1.  conține o justificare economică a investițiilor planificate, susținută de o analiză solidă a cererii și de o modelare a traficului, care ar trebui să ia în considerare impactul preconizat al deschiderii piețelor de servicii feroviare
Amendamentul 387
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 3 – rândul 2 – coloana 4 – punctul 2
2.  reflectă planurile privind calitatea aerului, ținând seama în special de planurile naționale de decarbonizare
2.  reflectă planurile privind calitatea aerului, ținând seama în special de strategiile naționale de reducere a emisiilor în sectorul transporturilor
Amendamentul 388
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 3 – rândul 2 – coloana 4 – punctul 3
3.  include investițiile în coridoarele rețelei centrale TEN-T, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, în conformitate cu respectivele planuri de lucru ale rețelei TEN-T
3.  include investițiile în coridoarele rețelei centrale TEN-T, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, în conformitate cu respectivele planuri de lucru ale rețelei TEN-T, precum și tronsoane pre-identificate din rețeaua globală
Amendamentul 389
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 3 – rândul 2 – coloana 4 – punctul 4
4.  în ceea ce privește investițiile din afara rețelei centrale TEN-T, garantează complementaritatea prin asigurarea unei conectivități suficiente la rețeaua centrală TEN-T și la nodurile acesteia pentru regiunile și comunitățile locale
4.  în ceea ce privește investițiile din afara rețelei centrale TEN-T, garantează complementaritatea prin asigurarea unei conectivități suficiente la rețeaua centrală TEN-T și la nodurile acesteia pentru rețelele urbane, regiuni și comunitățile locale
Amendamentul 390
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 3 – rândul 2 – coloana 4 – punctul 9 a (nou)
9a.  promovează inițiative sustenabile regionale și transfrontaliere în domeniul turismului, care să ducă la situații reciproc avantajoase atât pentru turiști, cât și pentru locuitori, cum ar fi interconectarea rețelei EuroVelo cu rețeaua feroviară transeuropeană
Amendamentul 391
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 1 – coloana 2 – punctul FSE
FSE:
FSE:
4.1.1  Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineri și pentru persoanele inactive, precum și promovarea activităților independente și a economiei sociale;
4.1.1  Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele inactive, precum și promovarea activităților independente și a economiei sociale;
4.1.2  Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii, pentru a asigura o asistență și un sprijin în timp util și adaptate în ceea ce privește corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii;
4.1.2  Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa necesitățile în materie de competențe, pentru a asigura o asistență și un sprijin în timp util și adaptate în ceea ce privește corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii;
Amendamentul 392
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 2 – coloana 2 – punctul FSE
FSE
FSE
4.1.3  Promovarea unei mai bun echilibru între viața profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor, un mediu de lucru sănătos și bine adaptat care ține cont de riscurile pentru sănătate, adaptarea lucrătorilor la schimbare și o îmbătrânire sănătoasă și activă;
4.1.3  Promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor, a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat care să reducă riscurile pentru sănătate, a adaptării lucrătorilor la schimbare, a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate;
Amendamentul 393
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 2 – coloana 4 – punctul 2
2.  măsuri de abordare a disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, salarizarea și pensiile și de promovare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, cu definirea de valori-țintă
2.  măsuri de abordare a disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, salarizarea, securitatea socială și pensiile și de promovare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, cu definirea de valori-țintă
Amendamentul 394
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 3 – coloana 2 – punctul FSE
FSE:
FSE:
4.2.1  Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței pe piața muncii a sistemelor de educație și formare
4.2.1  îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe digitale, și pentru a facilita tranziția de la studii la muncă;
4.2.2  Promovarea unor oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, inclusiv prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale
4.2.2  Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, precum și a învățării informale și non-formale, inclusiv prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale
4.2.3  Promovarea unui acces egal, în special pentru grupurile defavorizate, la o educație și o formare profesională incluzive și de calitate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari și continuând cu învățământul tehnic și general și formarea profesională, și cu învățământul terțiar;
4.2.3  promovarea unui acces egal la o educație și formare de calitate și incluzive, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu învățământul profesional și general și formarea profesională și până la învățământul terțiar, precum și a educației și învățării în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți;
Amendamentul 395
Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante – punctul 1
1.  sisteme de anticipare și previziuni privind competențele, bazate pe date concrete, precum și mecanisme și servicii de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților, pentru furnizarea de orientări eficace și de calitate cursanților de toate vârstele
1.  sisteme de anticipare și previziuni privind competențele, bazate pe date concrete, precum și mecanisme și servicii de monitorizare subsecventă a parcursului profesional al absolvenților, pentru furnizarea de orientări eficace și de calitate cursanților de toate vârstele, inclusiv abordări centrate pe cursant
Amendamentul 396
Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante – punctul 2
2.   măsuri care să garanteze un acces egal, participarea și absolvirea unor programe de educație și formare de calitate, relevante și incluzive și dobândirea de competențe-cheie la toate nivelurile, inclusiv în învățământul superior
2.   măsuri care să garanteze un acces egal, participarea și absolvirea unor programe de educație și formare de calitate, la prețuri accesibile, relevante, nesegregate și incluzive și dobândirea de competențe-cheie la toate nivelurile, inclusiv în învățământul terțiar
Amendamentul 397
Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante – punctul 3
3.  un mecanism de coordonare la toate nivelurile sistemului de educație și formare, inclusiv la nivelul învățământului terțiar, și o atribuire clară a responsabilităților între autoritățile naționale relevante și/sau organismele regionale
3.  un mecanism de coordonare la toate nivelurile sistemului de educație și formare, inclusiv la nivelul învățământului terțiar și al furnizorilor de învățare non-formală și informală, și o atribuire clară a responsabilităților între autoritățile naționale relevante și/sau organismele regionale
Amendamentul 398
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 4 – coloana 2 – punctul 4.3
FEDR:
FEDR:
4.3  Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate, prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale
4.3  Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a refugiaților și a migranților aflați sub protecție internațională și a grupurilor dezavantajate, prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale
Amendamentul 399
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 4 – coloana 2 – punctul 4.3.1
FSE:
FSE:
4.3.1  Promovarea unei incluziuni active, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse, a participării active și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională;
4.3.1  Favorizarea unei incluziuni active, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse, a participării active și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională;
Amendamentul 400
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 4 – coloana 2 – punctul 4.3.1 a (nou)
4.3.1a.   Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor
Amendamentul 401
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 4 – coloana 4
Existența unui cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei, care include:
Existența unui cadru de politică strategic național și a unui plan de acțiune pentru incluziune socială și reducerea sărăciei, care include:
1.  un diagnostic bazat pe date concrete în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială, inclusiv sărăcia în rândul copiilor, lipsa de adăpost, segregarea spațială și educațională, accesul limitat la servicii și infrastructuri esențiale, precum și nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile
1.  un diagnostic bazat pe date concrete în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială, inclusiv sărăcia în rândul copiilor, lipsa de adăpost, segregarea spațială și educațională, accesul limitat la servicii și infrastructuri esențiale, precum și nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile
2.  măsuri menite să prevină și să combată segregarea în toate domeniile, inclusiv prin furnizarea unui sprijin adecvat pentru venit, piețe incluzive ale forței de muncă și acces la servicii de calitate pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru migranți
2.  măsuri menite să prevină și să combată segregarea în toate domeniile, inclusiv prin furnizarea unui sprijin adecvat pentru venit, protecție socială, piețe incluzive ale forței de muncă și acces la servicii de calitate pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru migranți și refugiați
3.  măsuri pentru trecerea de la îngrijirea instituțională la cea bazată pe comunitate
3.  măsuri pentru tranziția de la îngrijirea instituțională la cea bazată pe familie și comunitate, pe baza unui plan de acțiune și a unei strategii naționale de dezinstituționalizare;
4.  modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile
4.  modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile
Amendamentul 402
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 5 – coloana 2
FSE:
FSE:
4.3.2  Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii;
4.3.2  Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii;
Amendamentul 403
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 6 – coloana 2
FSE:
FSE:
4.3.4  Facilitarea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate; îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire pe termen lung
4.3.4  Facilitarea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate; îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire pe termen lung
Amendamentul 404
Propunere de regulament
Anexa IV – obiectivul de politică 4 – rândul 6 – coloana 4 – punctele 2, 3 și 3 a (nou)
Existența unui cadru de politică strategic național sau regional pentru sănătate, care conține:
Existența unui cadru de politică strategic național sau regional pentru sănătate, care conține:
1.  o cartografiere a necesităților în materie de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește personalul medical, pentru a se asigura luarea unor măsuri coordonate și sustenabile
1.  o cartografiere a necesităților în materie de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește personalul medical, pentru a se asigura luarea unor măsuri coordonate și sustenabile
2.  măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, disponibilitatea și accesibilitatea financiară a serviciilor de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv o atenție specifică acordată persoanelor excluse din sistemele de sănătate și de îngrijire pe termen lung
2.  măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, accesibilitatea și prețul abordabil al serviciilor de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung, inclusiv o atenție specifică acordată persoanelor excluse din sistemele de sănătate și de îngrijire pe termen lung și celor la care se ajunge cu foarte mare dificultate
3.  măsuri de promovare a serviciilor din cadrul comunității, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și asistența medicală primară, îngrijirea la domiciliu și serviciile în cadrul comunității
3.  măsuri de promovare a serviciilor din cadrul comunității, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și asistența medicală primară, îngrijirea la domiciliu și serviciile în cadrul comunității, precum și tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea bazată pe familie și pe comunitate
3a.   măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, accesibilitatea și prețul abordabil al sistemelor de protecție socială
Amendamentul 405
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2 – Tabelul 1T: Structura programului

 

Textul propus de Comisie

ID

Titlu [300]

AT

Bază de calcul

Fond

Categorie de regiuni sprijinită

Obiectiv specific selecționat

1

Prioritatea 1

Nu

 

FEDR

Mai dezvoltate

OS 1

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 2

Ultraperiferice și slab populate

Mai mult

OS 3

2

Prioritatea 2

Nu

 

FSE+

Mai mult

OS 4

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 5

Ultraperiferice

3

Prioritatea 3

Nu

 

FC

N/A

 

3

Prioritate Asistență tehnică

Da

 

 

 

N/A

..

Prioritate specifică Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Nu

 

FSE+

 

 

..

Prioritate specifică Recomandări specifice fiecărei țări

Nu

 

FSE+

 

 

..

Prioritate specifică Acțiuni inovatoare

Nu

 

FSE+

 

OS 8

 

Prioritate specifică Deprivare materială

Nu

 

FSE+

 

OS 9

 

Amendamentul

ID

Titlu [300]

AT

Bază de calcul

Fond

Categorie de regiuni sprijinită

Obiectiv specific selecționat

1

Prioritatea 1

Nu

 

FEDR

Mai dezvoltate

OS 1

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 2

Ultraperiferice și slab populate

Mai mult

OS 3

2

Prioritatea 2

Nu

 

FSE+

Mai mult

OS 4

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 5

Ultraperiferice

3

Prioritatea 3

Nu

 

FC

N/A

 

3

Prioritate Asistență tehnică

Da

 

 

 

N/A

..

Prioritate specifică Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Nu

 

FSE+

 

 

 

Prioritate specifică Garanția pentru copii

Nu

 

FSE+

 

 

..

Prioritate specifică Recomandări specifice fiecărei țări

Nu

 

FSE+

 

 

..

Prioritate specifică Acțiuni inovatoare

Nu

 

FSE+

 

OS 8

 

Prioritate specifică Deprivare materială

Nu

 

FSE+

 

OS 9

Amendamentul 406
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2.1 – tabel

Textul propus de Comisie

[ ] Aceasta este o prioritate dedicată unei recomandări relevante specifice țării

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată acțiunilor inovatoare

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată combaterii deprivării materiale

Amendamentul

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată unei recomandări relevante specifice țării

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată Garanției pentru copii

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată acțiunilor inovatoare

[ ]Aceasta este o prioritate dedicată combaterii deprivării materiale

Amendamentul 407
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2 – subpunctul 2.1.1 – partea introductivă
2.1.1.  Obiectiv specific2 („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM) – se repetă pentru fiecare obiectiv specific sau domeniu de sprijin selecționat, pentru priorități, altele decât asistența tehnică
2.1.1.  Obiectiv specific2 („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM) – se repetă pentru fiecare obiectiv specific sau domeniu de sprijin selecționat, pentru priorități, altele decât asistența tehnică
__________________
__________________
2 Cu excepția unui obiectiv specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+.
2 Cu excepția unui obiectiv specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) punctul (xi) din Regulamentul FSE+.
Amendamentul 408
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2 – subpunctul 2.1.1.2 – partea introductivă
2.1.1.2  Indicatori3
2.1.1.2  Indicatori
_________________
3 Înainte de evaluarea intermediară din 2025 pentru FEDR, FSE+ și FC, defalcare numai pentru anii 2021-2025.
Amendamentul 409
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2 – subpunctul 2.1.1.3 – partea introductivă
2.1.1.3  Defalcare orientativă a resurselor programului (UE) per tip de intervenție4 (nu se aplică pentru FEPAM)
2.1.1.3  Defalcare orientativă a resurselor programului (UE) per tip de intervenție (nu se aplică pentru FEPAM)
_________________
4 Înainte de evaluarea intermediară din 2025 pentru FEDR, FSE+ și FC, defalcare numai pentru anii 2021-2025.
Amendamentul 410
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 8
Criterii de selecționare a operațiunilor5
Criterii de selecționare a operațiunilor5
__________________
__________________
5 Numai pentru programele limitate la obiectivul specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul FSE+
5 Numai pentru programele limitate la obiectivul specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) punctul (xi) din Regulamentul FSE+
Amendamentul 411
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3 – tabelul 16
[...]
eliminat
Amendamentul 412
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă
3.2  Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională1
3.2  Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională
_________________
1 Înainte de evaluarea intermediară din 2025 pentru FEDR, FSE+ și FC, credite financiare numai pentru anii 2021-2025.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0043/2019).

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate