Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0043/2019

Predkladané texty :

A8-0043/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Prijaté texty
PDF 480kWORD 146k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. februára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.
(1)  V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch a že mimoriadnu pozornosť treba venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. Tieto regióny majú osobitný prospech z politiky súdržnosti. V článku 175 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Únia podporovala dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a ďalších nástrojov. V článku 322 ZFEÚ sa stanovuje základ pre prijatie rozpočtových pravidiel upravujúcich postup zostavovania a plnenia rozpočtu a predkladania a auditu účtov, ako aj kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Je dôležité pre budúcnosť Európskej únie a jej občanov, aby politika súdržnosti zostala hlavnou investičnou politikou Únie a jej financovanie v období rokov 2021 – 2027 sa zachovalo minimálne na úrovni programového obdobia 2014 – 2020. Nové financovanie pre iné oblasti činnosti alebo programy Únie by nemalo byť na úkor Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 430
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.
(2)  S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky pre EFRR, ESF+, Kohézny fond, ENRF a do určitej miery pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny by mali mať prospech z osobitných opatrení a dodatočného financovania podľa článku 349 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994.
(4)  Najvzdialenejšie regióny a severné riedko osídlené regióny by mali mať prospech z osobitných opatrení a dodatočného financovania podľa článku 349 ZFEÚ a článku 2 protokolu č. 6 k Aktu o pristúpení z roku 1994 s cieľom prekonať ich osobitné znevýhodnenie súvisiace s ich zemepisnou polohou.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ.
(5)  Pri implementácii fondov by sa mali dodržiavať horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v súlade s právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. V tejto súvislosti by sa fondy mali implementovať spôsobom, ktorý podporuje deinštitucionalizáciu a komunitnú starostlivosť. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov a začlenenie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Fondy by nemali podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie či vylúčenia alebo infraštruktúru, ktorá je nedostupná osobám so zdravotným postihnutím. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“ a s prihliadnutím na záväzky dohodnuté na základe Parížskej dohody. V záujme ochrany integrity vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré sú prospešné pre podniky, v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a článku 108 ZFEÚ. Chudoba je jednou z najväčších výziev EÚ. Fondy by preto mali prispievať k odstraňovaniu chudoby. Mali by tiež prispievať k plneniu záväzku Únie a jej členských štátov dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja fondy prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy.
(9)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja fondy prispejú k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % rozpočtových výdavkov na podporu cieľov v oblasti klímy. Mechanizmy na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy by mali byť neoddeliteľnou súčasťou programovania a vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Vzhľadom na vplyv migračných tokov z tretích krajín by politika súdržnosti mala prispievať k integračným procesom, najmä poskytovaním podpory v oblasti infraštruktúry mestám a miestnym a regionálnym orgánom v prvej línii, ktoré sú viac zapojené do implementácie integračných politík.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Časť rozpočtu Únie pridelenú na fondy by Komisia mala plniť v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách]12 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Preto by pri implementácii fondov v rámci zdieľaného riadenia Komisia a členské štáty mali dodržiavať zásady uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako sú zásady správneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie.
(10)  Časť rozpočtu Únie pridelenú na fondy by Komisia mala plniť v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách]12 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Preto by pri implementácii fondov v rámci zdieľaného riadenia Komisia a členské štáty mali dodržiavať zásady uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako sú zásady správneho finančného riadenia, transparentnosti a nediskriminácie. Členské štáty by mali byť zodpovedné za prípravu a vykonávanie programov. To by sa malo uskutočniť na príslušnej územnej úrovni, v súlade s ich inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom, a orgánmi nimi určenými na tento účel. Členské štáty by sa mali zdržať pridávania pravidiel, ktoré prijímateľom komplikujú využívanie fondov.
__________________
__________________
12 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
12 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by sa malo naďalej uplatňovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/201413.
(11)  Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu viacúrovňového riadenia a zabezpečuje zapojenie regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. S cieľom zaistiť kontinuitu pri organizácii partnerstva by Komisia mala byť splnomocnená na zmenu alebo úpravu delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/201413.
__________________
__________________
13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
13 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Na úrovni Únie je európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámcom na určenie národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Členské štáty vypracujú svoje vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reformných priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť spolu s každoročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na stanovenie a koordináciu prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporované z vnútroštátnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné využívanie finančných prostriedkov Únie a na maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej podpory, ktorá sa má získať najmä z fondov, európskeho nástroja stabilizácie investícií a fondu InvestEU.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Členské štáty by mali stanoviť, ako sa budú pri príprave programových dokumentov zohľadňovať príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a príslušné odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.
(13)  Členské štáty by mali zohľadňovať pri príprave programových dokumentov príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a príslušné odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, ak sú v súlade s cieľmi programu. Počas programového obdobia 2021 – 2027 (ďalej len „programové obdobie“) by členské štáty mali pravidelne informovať monitorovací výbor a Komisiu o pokroku pri implementácii programov na podporu odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ako aj Európskeho piliera sociálnych práv. V rámci preskúmania v polovici obdobia by členské štáty mali okrem iného zvážiť potrebu úprav programov v záujme zohľadnenia príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých alebo upravených od začiatku programového obdobia.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do nízkouhlíkových technológií, členské štáty by mali zohľadniť obsah svojho návrhu národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.
(14)  Pokiaľ ide o ich programy, ako aj finančné potreby pridelené na investície do nízkouhlíkových technológií, členské štáty by mali zohľadniť obsah svojho návrhu národného plánu v oblasti energetiky a klímy, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia o riadení energetickej únie14, vrátane počas revízie v polovici trvania, ako aj výsledky procesu, z ktorého vyplynú odporúčania Únie týkajúce sa týchto plánov.
__________________
__________________
14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
14 [Nariadenie o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, môžu byť partnerské dohody súčasťou programu.
(15)  Partnerská dohoda vypracovaná každým členským štátom by mala byť strategickým dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by nemalo byť potrebné meniť partnerskú dohodu počas programového obdobia. Aby sa uľahčilo programovanie a predišlo prekrývaniu obsahu v programových dokumentoch, mala by existovať možnosť zahrnúť partnerské dohody do programu.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Každý členský štát by mal mať flexibilitu prispieť do fondu InvestEU na účely poskytnutia rozpočtových záruk na investície v tomto členskom štáte.
(16)  Každý členský štát by mohol mať flexibilitu prispieť do fondu InvestEU na účely poskytnutia rozpočtových záruk na investície v tomto členskom štáte za určitých podmienok stanovených v článku 10 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Na zabezpečenie nevyhnutných predpokladov účinného a efektívneho využívania podpory Únie poskytnutej z fondov by sa mal vypracovať obmedzený zoznam základných podmienok, ako aj stručný a vyčerpávajúci súbor objektívnych kritérií na ich posúdenie. Každá základná podmienka by sa mala viazať na špecifický cieľ a mala by sa automaticky uplatňovať v prípadoch, keď je špecifický cieľ vybraný na podporu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, výdavky týkajúce sa operácií v rámci súvisiacich špecifických cieľov by sa nemali zahrnúť do žiadostí o platbu. Aby sa zachoval priaznivý investičný rámec, malo by sa pravidelne monitorovať priebežné plnenie základných podmienok. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa operácie vybrané na podporu vykonali v súlade so zavedenými stratégiami a plánovacími dokumentmi na zabezpečenie splnenia základných podmienok, čím sa zaručí, že všetky spolufinancované operácie sú v súlade s politickým rámcom Únie.
(17)  Na zabezpečenie nevyhnutných predpokladov inkluzívneho, nediskriminačného, účinného a efektívneho využívania podpory Únie poskytnutej z fondov by sa mal vypracovať obmedzený zoznam základných podmienok, ako aj stručný a vyčerpávajúci súbor objektívnych kritérií na ich posúdenie. Každá základná podmienka by sa mala viazať na špecifický cieľ a mala by sa automaticky uplatňovať v prípadoch, keď je špecifický cieľ vybraný na podporu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, výdavky týkajúce sa operácií v rámci súvisiacich špecifických cieľov by sa nemali zahrnúť do žiadostí o platbu. Aby sa zachoval priaznivý investičný rámec, malo by sa pravidelne monitorovať priebežné plnenie základných podmienok. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa operácie vybrané na podporu vykonali v súlade so zavedenými stratégiami a plánovacími dokumentmi na zabezpečenie splnenia základných podmienok, čím sa zaručí, že všetky spolufinancované operácie sú v súlade s politickým rámcom Únie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Členské štáty by mali vytvoriť výkonnostný rámec pre každý program, ktorý pokrýva všetky ukazovatele, čiastkové ciele a cieľové hodnoty na účely monitorovania, podávania správ a hodnotenia výkonnosti programov.
(18)  Členské štáty by mali vytvoriť výkonnostný rámec pre každý program, ktorý pokrýva všetky ukazovatele, čiastkové ciele a cieľové hodnoty na účely monitorovania, podávania správ a hodnotenia výkonnosti programov. To by malo umožniť, aby výber a hodnotenie projektov boli zamerané na výsledky.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť plnohodnotné prispôsobenie programov na základe výkonnosti programov a zároveň sa poskytne príležitosť na zohľadnenie nových výziev a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 2024. Súčasne by mala Komisia v roku 2024 spolu s technickou úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou stanovenou v príslušnom základnom akte. Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami preskúmania v polovici obdobia by mali mať za následok zmeny programu, na základe ktorých sa upravia finančné alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.
(19)  Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť plnohodnotné prispôsobenie programov na základe výkonnosti programov a zároveň sa poskytne príležitosť na zohľadnenie nových výziev a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 2024, ako aj pokroku v súvislosti s národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a s Európskym pilierom sociálnych práv. Zohľadniť by sa mali aj demografické výzvy. Súčasne by mala Komisia v roku 2024 spolu s technickou úpravou pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou stanovenou v príslušnom základnom akte. Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami preskúmania v polovici obdobia by mali mať za následok zmeny programu, na základe ktorých sa upravia finančné alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.
Pozmeňujúce návrhy 425/rev, 444/rev, 448 and 469
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami financovania z prostriedkov Únie a správou hospodárskych záležitostí Únie by sa mali ďalej spresniť, aby mohla Komisia predložiť Rade návrh na čiastočné alebo úplné pozastavenie záväzkov týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov dotknutého členského štátu, ak tento členský štát neprijme účinné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na význam finančných účinkov opatrení, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinných opatrení v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  Členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch v rámci súčasného Paktu stability a rastu predložiť riadne odôvodnenú žiadosť o verejné alebo rovnocenné štrukturálne výdavky, ktoré sú podporované verejnou správou spolufinancovaním investícií aktivovaných ako súčasť európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Komisia by mala starostlivo posúdiť príslušnú žiadosť pri vymedzovaní fiškálnej úpravy v rámci buď preventívnej, alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Veľké projekty predstavujú podstatnú časť výdavkov Únie a často sú strategicky dôležité v súvislosti s dosahovaním cieľov stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Preto je opodstatnené, aby operácie nad určité prahové hodnoty naďalej podliehali osobitným schvaľovacím postupom podľa tohto nariadenia. Prahová hodnota by sa po zohľadnení očakávaných čistých príjmov mala stanoviť vo vzťahu k celkovým oprávneným nákladom. V záujme zabezpečenia jasnosti je vhodné na takýto účel vymedziť obsah žiadostí týkajúcich sa veľkého projektu. Žiadosť by mala obsahovať potrebné informácie na zabezpečenie toho, aby finančný príspevok z fondov neviedol k významnej strate pracovných miest v existujúcich lokalitách v Únii. Členský štát by mal poskytnúť všetky požadované informácie a Komisia by mala posúdiť veľký projekt, aby sa mohlo určiť, či požadovaný finančný príspevok je odôvodnený.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.
(23)  V záujme posilnenia prístupu integrovaného územného rozvoja by sa investície vo forme územných nástrojov, ako sú integrované územné investície (ďalej len „IÚI“), miestny rozvoj vedený komunitou (známy ako LEADER v rámci EPFRV) alebo akýkoľvek iný územný nástroj v rámci cieľa politiky „Európa bližšie k občanom“ podporujúci iniciatívy, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR, mali zakladať na stratégiách územného a miestneho rozvoja. To isté by sa malo vzťahovať na súvisiace iniciatívy, ako sú inteligentné obce. Na účely IÚI a územných nástrojov navrhnutých členskými štátmi by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na obsah územných stratégií. Za vypracovanie a schválenie týchto územných stratégií by mali byť zodpovedné príslušné orgány alebo subjekty. Zapojenie príslušných orgánov alebo subjektov do implementácie územných stratégií by sa malo zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby boli zodpovedné za výber operácií, ktoré sa majú podporiť, alebo zapojené do tohto výberu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  V záujme lepšej mobilizácie potenciálu na miestnej úrovni je potrebné posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený komunitou. Mal by zohľadniť miestne potreby a potenciál, ako aj príslušné sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať kapacitu komunít a stimulovať inováciu. V záujme realizácie stratégií miestneho rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca a integrované využívanie fondov. Zodpovednosť za návrh a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou by v zásade mali mať miestne akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy komunity. V záujme uľahčenia koordinovanej podpory stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou z rôznych fondov a na uľahčenie ich implementácie by sa malo umožniť využívanie prístupu „hlavného fondu“.
(24)  V záujme lepšej mobilizácie potenciálu na miestnej úrovni je potrebné posilniť a uľahčiť miestny rozvoj vedený komunitou. Mal by zohľadniť miestne potreby a potenciál, ako aj príslušné sociálno-kultúrne charakteristiky a mal by zabezpečiť štrukturálne zmeny, budovať kapacitu komunít a administratívy a stimulovať inováciu. V záujme realizácie stratégií miestneho rozvoja by sa mali posilniť úzka spolupráca a integrované využívanie fondov. Zodpovednosť za návrh a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou by v zásade mali mať miestne akčné skupiny, ktoré zastupujú záujmy komunity. V záujme uľahčenia koordinovanej podpory stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou z rôznych fondov a na uľahčenie ich implementácie by sa malo umožniť využívanie prístupu „hlavného fondu“.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž by sa technická pomoc na podnet členského štátu mala implementovať prostredníctvom paušálnej sadzby na základe pokroku v implementácii programu. Táto technická pomoc sa môže doplniť cielenými administratívnymi opatreniami zameranými na budovanie kapacít s využitím metód refundácie, ktoré nie sú spojené s nákladmi. Akcie a ciele, ako aj príslušné platby Únie môžu byť dohodnuté v pláne a viesť k platbám za výsledky v praxi.
(25)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž by sa technická pomoc na podnet členského štátu mala implementovať prostredníctvom paušálnej sadzby na základe pokroku v implementácii programu. Táto technická pomoc sa môže doplniť cielenými administratívnymi opatreniami zameranými na budovanie kapacít, ako je napríklad hodnotenie súboru zručností ľudských zdrojov, s využitím metód refundácie, ktoré nie sú spojené s nákladmi. Akcie a ciele, ako aj príslušné platby Únie môžu byť dohodnuté v pláne a viesť k platbám za výsledky v praxi.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Členské štáty by mali zriadiť monitorovacie výbory na účely preskúmania výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.
(27)  S cieľom preskúmať výkonnosť programov by členské štáty mali zriadiť monitorovacie výbory pozostávajúce aj zo zástupcov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o vykonávaní mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201616 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondov v praxi.
(28)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201616 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondov v praxi. Ak je to možné, ukazovatele by sa mali rozvíjať spôsobom založeným na zohľadňovaní rodového hľadiska.
_________________
_________________
16 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.
16 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 13.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  S cieľom zabezpečiť dostupnosť komplexných aktuálnych informácií o implementácii programov by sa malo vyžadovať častejšie elektronické podávanie správ o kvantitatívnych údajoch.
(29)  S cieľom zabezpečiť dostupnosť komplexných aktuálnych informácií o implementácii programov by sa malo vyžadovať účinné a včasné elektronické podávanie správ o kvantitatívnych údajoch.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  V záujme prípravy súvisiacich programov a činností na nasledujúce programové obdobie by Komisia mala vykonať posúdenie fondov v polovici obdobia. Na konci programového obdobia by Komisia mala vykonať hodnotenie ex post fondov, ktoré by sa malo zamerať na vplyv fondov.
(30)  V záujme prípravy súvisiacich programov a činností na nasledujúce programové obdobie by Komisia mala vykonať posúdenie fondov v polovici obdobia. Na konci programového obdobia by Komisia mala vykonať hodnotenie ex post fondov, ktoré by sa malo zamerať na vplyv fondov. Výsledky týchto hodnotení by sa mali zverejniť.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
(34)  Pokiaľ ide o granty, ktoré sa poskytujú prijímateľom, členské štáty by mali čoraz viac využívať zjednodušené vykazovanie nákladov. Prahová hodnota spojená s povinným používaním zjednodušeného vykazovania nákladov by mala byť viazaná na celkové náklady operácie s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými operáciami pod prahovou hodnotou, bez ohľadu na to, či podpora má verejný alebo súkromný charakter.
(34)  Pokiaľ ide o granty, ktoré sa poskytujú prijímateľom, členské štáty by mali čoraz viac využívať zjednodušené vykazovanie nákladov. Prahová hodnota spojená s povinným používaním zjednodušeného vykazovania nákladov by mala byť viazaná na celkové náklady operácie s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými operáciami pod prahovou hodnotou, bez ohľadu na to, či podpora má verejný alebo súkromný charakter. Ak má členský štát v úmysle navrhnúť využitie možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, môže sa obrátiť na monitorovací výbor.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  S cieľom optimalizovať využívanie spolufinancovaných investícií do životného prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy, najmä na základe strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE.
(36)  S cieľom optimalizovať využívanie spolufinancovaných investícií do životného prostredia by sa mala zabezpečiť synergia s programom LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy, najmä na základe strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE, ako aj s projektmi financovanými v rámci programu Horizont Európa a inými programami Únie.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  V záujme účinnosti, spravodlivosti a udržateľného vplyvu fondov by sa mali zaviesť ustanovenia, ktoré zaručia, že investície do infraštruktúr alebo produktívne investície sú trvalé a predídu využívaniu fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Riadiace orgány by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby nepodporovali pri výbere operácií premiestnenie a aby zaobchádzali s neoprávnene vyplatenými sumami na operácie, ktoré nespĺňajú požiadavku trvalosti, ako s nezrovnalosťami.
(38)  V záujme inkluzívnosti, účinnosti, spravodlivosti a udržateľného vplyvu fondov by sa mali zaviesť ustanovenia, ktoré zaručia, že investície do infraštruktúr alebo produktívne investície sú nediskriminačné a trvalé a predídu využívaniu fondov na neoprávnené zvýhodnenie. Riadiace orgány by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby nepodporovali pri výbere operácií premiestnenie a aby zaobchádzali s neoprávnene vyplatenými sumami na operácie, ktoré nespĺňajú požiadavku trvalosti, ako s nezrovnalosťami.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  V záujme optimalizácie pridanej hodnoty z investícií financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu Únie, by sa malo vyvíjať úsilie o synergiu najmä medzi fondmi a priamo riadenými nástrojmi vrátane nástroja na realizáciu reforiem. Táto synergia by sa mala dosiahnuť na základe kľúčových mechanizmov, a to uznania paušálnych sadzieb pre oprávnené náklady z programu Európsky horizont v prípade podobnej operácie a možnosť kombinovať v rámci tej istej operácie financovanie z rôznych nástrojov Únie za predpokladu, že sa pritom vyhne dvojitému financovaniu. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť pravidlá, ako predísť doplnkovému financovaniu z fondov.
(40)  V záujme optimalizácie pridanej hodnoty z investícií financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu Únie, by sa malo vyvíjať úsilie o synergiu najmä medzi fondmi a priamo riadenými nástrojmi vrátane nástroja na realizáciu reforiem. Táto koordinácia politík by mala podporovať ľahko použiteľné mechanizmy a viacúrovňové riadenie. Táto synergia by sa mala dosiahnuť na základe kľúčových mechanizmov, a to uznania paušálnych sadzieb pre oprávnené náklady z programu Európsky horizont v prípade podobnej operácie a možnosť kombinovať v rámci tej istej operácie financovanie z rôznych nástrojov Únie za predpokladu, že sa pritom vyhne dvojitému financovaniu. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť pravidlá, ako predísť doplnkovému financovaniu z fondov.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)   Riadiace orgány by mali mať možnosť implementovať finančné nástroje prostredníctvom priameho zadania zákazky skupine EIB, národným podporným bankám a medzinárodným finančným inštitúciám (IFI).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  S cieľom riešiť osobitné potreby cieľových regiónov by riadiace orgány mali mať možnosť rozhodnúť o najvhodnejších možnostiach implementácie finančných nástrojov, pričom plne dodržiavajú uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci a verejného obstarávania, ktoré sa už objasnili v programovom období 2014 – 2020.
(44)  S cieľom riešiť osobitné potreby cieľových regiónov by riadiace orgány mali mať možnosť rozhodnúť o najvhodnejších možnostiach implementácie finančných nástrojov, pričom plne dodržiavajú uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci a verejného obstarávania, ktoré sa už objasnili v programovom období 2014 – 2020. V tomto rámci by Komisia mala v spolupráci s Európskym dvorom audítorov poskytnúť audítorom, riadiacim orgánom a prijímateľom usmernenie na posúdenie dodržiavania predpisov o štátnej pomoci a na vypracovanie schém štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45 a (nové)
(45a)   S cieľom zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť by Komisia mala zabezpečiť systém vybavovania sťažností dostupný všetkým občanom a zainteresovaným stranám vo všetkých fázach prípravy a implementácie programov vrátane monitorovania a hodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  S cieľom urýchliť začiatok implementácie programu by sa malo umožniť zachovanie vykonávacích opatrení z predchádzajúceho programového obdobia. Pokiaľ nie sú potrebné nové technológie, malo by sa zachovať používanie počítačového systému, ktorý už bol vytvorený na predchádzajúce programové obdobie a podľa potreby upravený.
(46)  S cieľom urýchliť začiatok implementácie programu by sa malo umožniť v prípade potreby zachovanie vykonávacích opatrení, a to vrátane administratívnych a informačných systémov, z predchádzajúceho programového obdobia. Pokiaľ nie sú potrebné nové technológie, malo by sa zachovať používanie počítačového systému, ktorý už bol vytvorený na predchádzajúce programové obdobie a podľa potreby upravený.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  S cieľom podporovať účinné využívanie fondov by podpora skupiny EIB mala byť dostupná všetkým členským štátom na ich žiadosť. To by mohlo zahrňovať budovanie kapacít, podporu identifikácie, prípravy a implementácie projektov, ako aj poradenstvo v oblasti finančných nástrojov a investičných platforiem.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  Na zabezpečenie primeranej rovnováhy medzi účinnou a efektívnou implementáciou fondov a súvisiacimi administratívnymi nákladmi a administratívnou záťažou frekvencia, rozsah a pôsobnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu by sa mali zakladať na posúdení rizika, pri ktorom sa zohľadnia faktory, ako sú typ vykonávaných operácií, prijímatelia, ako aj úroveň rizika identifikovaného na základe predchádzajúcich overovaní zo strany riadiaceho orgánu a auditov.
(50)  Na zabezpečenie primeranej rovnováhy medzi účinnou a efektívnou implementáciou fondov a súvisiacimi administratívnymi nákladmi a administratívnou záťažou frekvencia, rozsah a pôsobnosť overovaní zo strany riadiaceho orgánu by sa mali zakladať na posúdení rizika, pri ktorom sa zohľadnia faktory, ako sú typ vykonávaných operácií, zložitosť a počet operácií, prijímatelia, ako aj úroveň rizika identifikovaného na základe predchádzajúcich overovaní zo strany riadiaceho orgánu a auditov. Opatrenia v oblasti riadenia a kontroly fondov by mali byť primerané úrovni rizika pre rozpočet Únie.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať správy o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.
(58)  Členské štáty by mali takisto predchádzať všetkým nezrovnalostiam vrátane podvodu zo strany prijímateľov, odhaľovať ich a účinne riešiť. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/201318 a nariadeniami (Euratom, ES) č. 2988/9519 a č. 2185/9620 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/193921 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/137122 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udelili Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (ECA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečili, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať podrobnú správu o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodu a o ich ďalšom postupe, ako aj o následných opatreniach v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF. Členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci s EPPO, by mali Komisii podávať správu o rozhodnutiach prijatých vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sa týkajú prípadov nezrovnalostí poškodzujúcich rozpočet Únie.
__________________
__________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
19 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
20 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
21 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určenie regiónov a oblastí oprávnených na získanie podpory z fondov. Na tieto účely by malo určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323 zmeneným nariadením Komisie (EÚ) č. 868/201424.
(61)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určenie regiónov a oblastí oprávnených na získanie podpory z fondov. Na tieto účely by malo určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323 naposledy zmeneným nariadením Komisie (EÚ) 2016/206624.
__________________
__________________
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 868/2014 z 8. augusta 2014, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 241, 13.8.2014, s. 1).
24 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2066 z 21. novembra 2016, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 322, 29.11.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62
(62)  S cieľom stanoviť primeraný finančný rámec pre EFRR, ESF+ a Kohézny fond by Komisia mala vypracovať ročné rozdelenie dostupných alokácií podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj alokácií pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg). Vzhľadom na to, že národné alokácie členských štátov by sa mali stanoviť na základe štatistických údajov a prognóz dostupných v roku 2018, a vzhľadom na neistý charakter prognóz, by Komisia mala v roku 2024 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov na základe najaktuálnejších štatistík dostupných v tom čase a ak kumulatívny rozdiel dosiahne viac ako ± 5 %, tieto alokácie na roky 2025 až 2027 by mala upraviť, aby sa výsledky preskúmania v polovici obdobia a vykonaná technická úprava zároveň zohľadnili v zmenách programov.
(62)  S cieľom stanoviť primeraný finančný rámec pre EFRR, ESF+, ENRF a Kohézny fond by Komisia mala vypracovať ročné rozdelenie dostupných alokácií podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj alokácií pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg). Vzhľadom na to, že národné alokácie členských štátov by sa mali stanoviť na základe štatistických údajov a prognóz dostupných v roku 2018, a vzhľadom na neistý charakter prognóz, by Komisia mala v roku 2024 preskúmať celkové alokácie všetkých členských štátov na základe najaktuálnejších štatistík dostupných v tom čase a ak kumulatívny rozdiel dosiahne viac ako ± 5 %, tieto alokácie na roky 2025 až 2027 by mala upraviť, aby sa výsledky preskúmania v polovici obdobia a vykonaná technická úprava zároveň zohľadnili v zmenách programov.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
(63)  Projekty transeurópskych dopravných sietí v súlade s nariadením (EÚ) [nové nariadenie o NPE]25 sa budú aj naďalej financovať z Kohézneho fondu prostredníctvom zdieľaného riadenia a priameho spôsobu implementácie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“). Na základe úspešného prístupu v rámci programového obdobia 2014 – 2020 by sa z Kohézneho fondu malo do NPE na tento účel previesť 10 000 000 000 EUR.
(63)  Projekty transeurópskych dopravných sietí v súlade s nariadením (EÚ) [nové nariadenie o NPE]25 sa budú aj naďalej financovať z Kohézneho fondu prostredníctvom zdieľaného riadenia a priameho spôsobu implementácie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“). Na základe úspešného prístupu v rámci programového obdobia 2014 – 2020 by sa z Kohézneho fondu malo do NPE na tento účel previesť 4 000 000 000 EUR.
__________________
__________________
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o [NPE] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […]).
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o [NPE] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […]).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
(64)  Určité množstvo zdrojov z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by sa malo alokovať na Európsku mestskú iniciatívu, ktorú by mala vykonávať Komisia prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia.
(64)  Určité množstvo zdrojov z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by sa malo alokovať na Európsku mestskú iniciatívu, ktorú by mala vykonávať Komisia prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia. V budúcnosti by sa mala ďalej zvážiť osobitná podpora, ktorá sa poskytuje znevýhodneným regiónom a spoločenstvám.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)
(65a)   S cieľom riešiť výzvy, ktorým čelia regióny so stredným príjmom, ako sú opísané v 7. správe o súdržnosti1a (nízky rast v porovnaní s rozvinutejšími regiónmi, ale aj v porovnaní s menej rozvinutými regiónmi, pričom tomuto problému čelia najmä regióny s HDP na obyvateľa medzi 90 % a 100 % priemerného HDP EÚ-27), by „prechodné regióny“ mali dostať primeranú podporu a mali by sa definovať ako regióny, ktorých HDP na obyvateľa je medzi 75 % a 100 % priemerného HDP EÚ-27.
___________________
1a Siedma správa Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti s názvom Môj región, moja Európa, naša budúcnosť: siedma správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (COM(2017)0583, 9. októbra 2017).
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66 a (nové)
(66a)  V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie budú viaceré regióny a členské štáty viac vystavené dôsledkom tohto vystúpenia ako iné z dôvodu ich geografickej polohy, povahy a/alebo rozsahu ich obchodných väzieb. Je preto dôležité určiť praktické riešenia na podporu, a to aj v rámci politiky súdržnosti, s cieľom riešiť problémy príslušných regiónov a členských štátov po vystúpení Spojeného kráľovstva. Okrem toho bude potrebné nadviazať nepretržitú spoluprácu zahŕňajúcu výmenu informácií a osvedčených postupov na úrovni najviac zasiahnutých miestnych a regionálnych orgánov a členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
(67)  Treba stanoviť maximálne miery spolufinancovania v oblasti politiky súdržnosti podľa kategórie regiónov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady spolufinancovania prostredníctvom vhodnej úrovne verejnej alebo súkromnej vnútroštátnej podpory. Tieto miery by mali odrážať úroveň hospodárskeho rozvoja regiónov, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa vo vzťahu k priemeru EÚ-27.
(67)  Treba stanoviť maximálne miery spolufinancovania v oblasti politiky súdržnosti podľa kategórie regiónov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady spolufinancovania prostredníctvom vhodnej úrovne verejnej alebo súkromnej vnútroštátnej podpory. Tieto miery by mali odrážať úroveň hospodárskeho rozvoja regiónov, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa vo vzťahu k priemeru EÚ-27, pričom by sa malo zabezpečiť, aby nedošlo k menej priaznivému zaobchádzaniu z dôvodu zmien v ich kategorizácii.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  Okrem toho by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré sa majú oznamovať, vymedzenie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi uplatniteľnými na všetky členské štáty, ako aj stanovenie bežných štandardizovaných metód výberu vzoriek.
(69)  Okrem toho by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu európskeho kódexu správania v oblasti partnerstva s cieľom prispôsobiť kódex tomuto nariadeniu, stanovenie kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré sa majú oznamovať, vymedzenie jednotkových nákladov, jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi uplatniteľnými na všetky členské štáty, ako aj stanovenie bežných štandardizovaných metód výberu vzoriek.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
(70)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné transparentné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73
(73)  Ciele tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a stanovenie spoločných rozpočtových pravidiel pre časť rozpočtu Únie, ktorá sa plní v rámci zdieľaného riadenia, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na jednej strane z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov, ako aj obmedzenia finančných zdrojov členských štátov a regiónov, a na druhej strane z dôvodu potreby koherentného implementačného rámca, ktorý sa vzťahuje na viaceré fondy Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(73)  Ciele tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a stanovenie spoločných rozpočtových pravidiel pre časť rozpočtu Únie, ktorá sa plní v rámci zdieľaného riadenia, nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na jednej strane z dôvodu rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a osobitných výziev, ktorým čelia najviac znevýhodnené regióny, ako aj obmedzenia finančných zdrojov členských štátov a regiónov, a na druhej strane z dôvodu potreby koherentného implementačného rámca, ktorý sa vzťahuje na viaceré fondy Únie v rámci zdieľaného riadenia. Keďže tieto ciele možno preto lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);
a)  rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);
Pozmeňujúci návrh 431
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
b)  spoločné ustanovenia uplatniteľné na EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.
b)  spoločné ustanovenia uplatniteľné na EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF, ako aj na EPFRV, ako je ustanovené v odseku 1a tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 432
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
1a.   Hlava I – kapitola I – článok 2 – odsek 4a, kapitola II – článok 5, hlava III – kapitola II – články 22 až 28 a hlava IV – kapitola III – oddiel I – články 41 až 43 sa uplatňujú na opatrenia pomoci financované z EPFRV a hlava I – kapitola I – článok 2 – odseky 15 až 25, ako aj hlava V – kapitola II – oddiel II – články 52 až 56 sa uplatňujú na finančné nástroje ustanovené v článku 74 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] a podporujú v rámci EPFRV.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny“ sú odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ týkajúce sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť prostredníctvom viacročných investícií patriacich do rozsahu pôsobnosti fondov, ako je stanovené v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy, ako aj v príslušných odporúčaniach prijatých v súlade s článkom [XX] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [číslo nového nariadenia o riadení energetickej únie];
(1)  „príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny“ sú odporúčania Rady prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a 4 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ týkajúce sa štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné riešiť prostredníctvom viacročných investícií patriacich do rozsahu pôsobnosti fondov, ako je stanovené v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy, ako aj v príslušných odporúčaniach prijatých v súlade s článkom [XX] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [číslo nového nariadenia o riadení energetickej únie];
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
(1a)   „základná podmienka“ je konkrétna a presne vymedzená podmienka, ktorá má skutočnú súvislosť s priamym vplyvom na účinné a efektívne splnenie konkrétneho cieľa programu;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
(4a)  „program“ v kontexte EPFRV sú strategické plány SPP uvedené v nariadení (EU) [...] (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“);
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno c
c)  v kontexte schém štátnej pomoci – podnik, ktorému sa poskytuje pomoc;
c)  v kontexte schém štátnej pomoci – orgán alebo prípadne podnik, ktorému sa poskytuje pomoc, okrem prípadov, keď pomoc na podnik predstavuje menej ako 200 000 EUR, pričom v tomto kontexte môže dotknutý členský štát rozhodnúť, že prijímateľom je orgán poskytujúci pomoc, čím nie sú dotknuté nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/20131a, (EÚ) č. 1408/20131b a (EÚ) č. 717/20141c;
__________________
1a Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1.
1b Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 9.
1c Ú. v. EÚ L 190, 28.6.2014, s. 45.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
(9)  „fond malých projektov“ je operácia v rámci programu Interreg zameraná na výber a implementáciu projektov s obmedzeným objemom finančných prostriedkov;
(9)  „fond malých projektov“ je operácia v rámci programu Interreg zameraná na výber a implementáciu projektov vrátane projektov „ľudia ľuďom“ s obmedzeným objemom finančných prostriedkov;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21
(21)  „osobitný fond“ je fond zriadený riadiacim orgánom alebo holdingovým fondom s cieľom poskytovať finančné produkty konečným prijímateľom;
(21)  „osobitný fond“ je fond zriadený riadiacim orgánom alebo holdingovým fondom, prostredníctvom ktorého poskytujú finančné produkty konečným prijímateľom;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 36 a (nový)
(36a)  „zásada prvoradosti energetickej efektívnosti“ znamená, že pri rozhodnutiach o plánovaní, politike a investíciách v oblasti energetiky sa uprednostňujú opatrenia na zvýšenie efektívnosti dopytu a ponuku energie;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 37
(37)  „zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy“ je proces, ktorým sa zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a usmerneniami, ak sú k dispozícii, alebo s medzinárodne uznávanými normami.
(37)  „zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy“ je proces, ktorým sa zabezpečí odolnosť infraštruktúry proti nepriaznivým vplyvom klímy v súlade s medzinárodne uznanými normami alebo vnútroštátnymi pravidlami a usmerneniami, ak sú k dispozícii, ako aj to, že sa dodržiava zásada prvoradosti energetickej efektívnosti a zvolili sa spôsoby znižovania emisií a dekarbonizácie.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 37 a (nový)
(37a)  „EIB“ je Európska investičná banka, Európsky investičný fond alebo akákoľvek dcérska spoločnosť Európskej investičnej banky;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva;
a)  konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a posilňovaniu malých a stredných podnikov;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  ekologickejšia, nízkouhlíková Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika;
b)  ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmiernenia zmeny a adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility a regionálnej prepojenosti IKT;
c)  prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility vrátane inteligentnej a udržateľnej mobility a regionálnej prepojenosti IKT;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d
d)  sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv;
d)  sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív.
e)  Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých regiónov, oblastí a miestnych iniciatív.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Členské štáty poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti životného prostredia a klímy pomocou metodiky založenej na typoch intervencií pre každý z fondov. Táto metodika spočíva v priradení konkrétneho koeficientu podpore poskytovanej na úrovni, ktorá odráža rozsah, v akom táto podpora prispieva k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu sú koeficienty priradené k dimenziám a kódom typov intervencií stanovených v prílohe I.
3.  Členské štáty zaisťujú zabezpečenie odolnosti relevantných operácií proti zmene klímy počas celého procesu plánovania a implementácie a poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti životného prostredia a klímy pomocou metodiky založenej na typoch intervencií pre každý z fondov. Táto metodika spočíva v priradení konkrétneho koeficientu podpore poskytovanej na úrovni, ktorá odráža rozsah, v akom táto podpora prispieva k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu sú koeficienty priradené k dimenziám a kódom typov intervencií stanovených v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Členské štáty a Komisia zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi fondmi a inými nástrojmi Únie, ako je program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej pomoci. Optimalizujú mechanizmy na koordináciu medzi tými, ktorí sú zodpovední za zabránenie duplicite počas plánovania a implementácie.
4.  V súlade so svojimi zodpovednosťami a so zásadami subsidiarity a viacúrovňového riadenia členské štáty a Komisia zabezpečujú koordináciu, komplementaritu a koherentnosť medzi fondmi a inými nástrojmi Únie, ako je program na podporu reforiem vrátane nástroja na realizáciu reforiem a nástroja technickej pomoci. Optimalizujú mechanizmy na koordináciu medzi tými, ktorí sú zodpovední, aby sa zabránilo duplicite počas plánovania a implementácie.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 a (nový)
4a.   Členské štáty a Komisia zabezpečia súlad s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Členské štáty a Komisia plnia rozpočet Únie pridelený na fondy v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom [63] nariadenia (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] (nariadenie o rozpočtových pravidlách).
1.  Členské štáty, v súlade so svojim inštitucionálnym a právnym rámcom, a Komisia plnia rozpočet Únie pridelený na fondy v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom [63] nariadenia (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách] (nariadenie o rozpočtových pravidlách).
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Komisia však implementuje sumu podpory z Kohézneho fondu prevedenú na Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsku mestskú iniciatívu, medziregionálne inovačné investície, sumu podpory prevedenú z ESF+ na nadnárodnú spoluprácu, príspevky do fondu InvestEU37 a technickú pomoc na podnet Komisie v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a) a c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2.  Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 1 ods. 2, Komisia implementuje sumu podpory z Kohézneho fondu prevedenú na Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsku mestskú iniciatívu, medziregionálne inovačné investície, sumu podpory prevedenú z ESF+ na nadnárodnú spoluprácu, príspevky do fondu InvestEU37 a technickú pomoc na podnet Komisie v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a) a c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.
_________________
_________________
37 [Nariadenie (EÚ) č. [...] z [...] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […])].
37 [Nariadenie (EÚ) č. [...] z [...] (Ú. v. EÚ L [...], [...], s. […])].
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Komisia môže realizovať spoluprácu najvzdialenejších regiónov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) v rámci nepriameho riadenia.
3.  Komisia môže so súhlasom príslušného členského štátu a regiónu realizovať spoluprácu najvzdialenejších regiónov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) v rámci nepriameho riadenia.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Každý členský štát vytvorí partnerstvo s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
1.  Čo sa týka partnerskej dohody a každého programu, každý členský štát v súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom vytvorí plnohodnotné a efektívne partnerstvo. Toto partnerstvo tvoria aspoň títo partneri:
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
a)  orgány mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;
a)  orgány regionálnej, miestnej a mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, partnerov z oblasti životného prostredia a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
c)  príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, ako sú partneri z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a orgány zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, základných práv, práv osôb zo zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti a nediskriminácie.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)   výskumné inštitúcie a prípadne univerzity.
Pozmeňujúce návrhy 78 a 459
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy a implementácie programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34.
2.  V súlade so zásadou viacúrovňového riadenia a na základe prístupu zdola nahor členské štáty zapoja týchto partnerov do prípravy partnerských dohôd aj počas prípravy, implementácie a vykonávania programov, a to aj ich zastúpením v monitorovacích výboroch v súlade s článkom 34. V tejto súvislosti členské štáty alokujú primerané percento zdrojov prichádzajúcich z fondov na budovanie administratívnej kapacity sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Ak sú predmetné programy cezhraničnými programami, dotknuté členské štáty zapoja svojich partnerov zo všetkých zúčastnených členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Organizácia a implementácia partnerstva sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/201438.
3.  Organizácia a implementácia partnerstva sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/201438. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 107 prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 240/2014 s cieľom prispôsobiť uvedené delegované nariadenie tomuto nariadeniu.
_________________
_________________
38 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
38 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie.
4.  Komisia aspoň raz za rok vykonávanie programov prekonzultuje s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie, a o výsledku podá správu Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Horizontálne zásady
1.   Členské štáty a Komisia zabezpečujú dodržiavanie základných práv a Charty základných práv Európskej únie pri implementácii fondov.
2.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, že počas prípravy a vykonávania programov aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ o nich a ich hodnoteniu sa bude zohľadňovať a presadzovať rovnosť žien a mužov, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.
3.   Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie akejkoľvek diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy, implementácie a monitorovania programov, podávania správ o nich a ich hodnotenia. Počas prípravy a implementácie programov sa zohľadňuje najmä dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby.
4.   Ciele fondov sa realizujú v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja s prihliadnutím na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a pri presadzovaní cieľa zachovania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a boja proti zmene klímy zo strany Únie, a to s prihliadnutím na zásadu „znečisťovateľ platí“, ako je stanovené v článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ.
Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa v priebehu prípravy a implementácie programov budú podporovať požiadavky na ochranu životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov, zásada prvoradosti energetickej efektívnosti, sociálne spravodlivá energetická transformácia, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, biodiverzita, odolnosť voči katastrofám a predchádzanie rizikám a ich riadenie. Ich cieľom je zabrániť investíciám súvisiacim s výrobou, spracovaním, distribúciou, uskladňovaní alebo spaľovaním fosílnych palív.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Každý členský štát vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanovujú opatrenia na využívanie fondov účinným a efektívnym spôsobom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
1.  Každý členský štát vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanovujú opatrenia na využívanie fondov účinným a efektívnym spôsobom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. Takáto partnerská dohoda sa vypracúva v súlade s kódexom správania stanoveným v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 240/2014.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Členský štát predloží partnerskú dohodu Komisii pred predložením prvého programu alebo súčasne s ním.
2.  Členský štát predloží partnerskú dohodu Komisii pred predložením prvého programu alebo súčasne s ním, najneskôr však do 30. apríla 2021.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
3.  Partnerská dohoda môže byť predložená spolu s príslušným ročným národným programom reforiem.
3.  Partnerská dohoda môže byť predložená spolu s príslušným ročným národným programom reforiem a národným plánom v oblasti energetiky a klímy.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, a v prípade potreby aj odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob čerpania z fondu InvestEU, s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;
a)  vybrané ciele politiky spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, pričom sa zohľadnia a uvedú príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny a regionálne výzvy;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod i
i)  prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov, v prípade potreby aj na základe využitia fondu InvestEU;
i)  prehľad možností politiky a hlavných výsledkov očakávaných pre každý z fondov;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii
ii)  koordináciu, vymedzenie a komplementaritu medzi fondmi, a ak je to vhodné, koordináciu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi programami;
ii)  koordináciu, vymedzenie a komplementaritu medzi fondmi, a ak je to vhodné, koordináciu medzi vnútroštátnymi a regionálnymi programami, najmä pokiaľ ide o strategické plány SPP uvedené v nariadení (EÚ) [...] (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“);
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  komplementaritu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE;
iii)  komplementaritu a synergiu medzi fondmi a inými nástrojmi Únie vrátane strategických integrovaných projektov a strategických projektov v oblasti prírody programu LIFE a prípadne projektov financovaných v rámci programu Horizont Európa;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia)   plnenie cieľov, politík a opatrení v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c
c)  predbežnú finančnú alokáciu z každého z fondov podľa cieľa politiky na vnútroštátnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu;
c)  predbežnú finančnú alokáciu z každého z fondov podľa cieľa politiky na vnútroštátnej a prípadne na regionálnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu;
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade potreby rozdelenie finančných zdrojov podľa kategórie regiónov vypracované v súlade s článkom 102 ods. 2 a sumy alokácií navrhované na prevod medzi kategóriami regiónov podľa článku 105;
d)  rozdelenie finančných zdrojov podľa kategórie regiónov vypracované v súlade s článkom 102 ods. 2 a sumy alokácií navrhované na prevod medzi kategóriami regiónov podľa článku 105;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno e
e)  sumy, ktorými sa má prispieť do fondu InvestEU, podľa fondu a kategórie regiónov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g
g)  zhrnutie akcií, ktoré dotknutý členský štát vykoná, aby posilnil svoju administratívnu kapacitu na implementáciu fondov.
g)  zhrnutie akcií, ktoré dotknutý členský štát vykoná, aby posilnil svoju administratívnu kapacitu na implementáciu fondov a svoj systém riadenia a kontroly.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)   v prípade potreby integrovaný prístup k riešeniu demografických výziev a/alebo osobitných potrieb regiónov a oblastí;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g b (nové)
gb)   stratégia pre komunikáciu a viditeľnosť.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
EIB sa môže na žiadosť členských štátov podieľať na príprave partnerskej dohody, ako aj na činnostiach súvisiacich s prípravou operácií, finančných nástrojov a verejno-súkromných partnerstiev.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
Pokiaľ ide o cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), partnerská dohoda obsahuje iba zoznam plánovaných programov.
Pokiaľ ide o cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), partnerská dohoda obsahuje iba zoznam plánovaných programov a cezhraničných investičných potrieb v príslušnom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.
1.  Komisia posúdi partnerskú dohodu a jej súlad s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé fondy. Vo svojom posúdení Komisia zohľadní ustanovenia článkov 4 a 6, príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj opatrenia spojené s integrovanými národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a spôsob, akým sa tieto plány riešia.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Komisia môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia partnerskej dohody členským štátom.
2.  Komisia môže vzniesť pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu predloženia partnerskej dohody členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Členský štát partnerskú dohodu preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.
3.  Členský štát partnerskú dohodu preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do jedného mesiaca od dátumu ich predloženia.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení partnerskej dohody najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský štát predložil túto partnerskú dohodu. Partnerská dohoda sa nemení.
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení partnerskej dohody najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa, keď dotknutý členský štát prvýkrát predložil túto partnerskú dohodu. Partnerská dohoda sa nemení.
Pozmeňujúci návrh 428
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu v partnerskej dohode alebo v žiadosti o zmenu programu alokovať sumu z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU a ktorá sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Suma, ktorou sa má prispieť do fondu InvestEU, nepresahuje 5 % celkovej alokácie z každého fondu, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov. Tieto príspevky nepredstavujú prevody zdrojov podľa článku 21.
1.  Od 1. januára 2023 členské štáty môžu, so súhlasom dotknutých riadiacich orgánov, v žiadosti o zmenu programu alokovať až 2 % zo zdrojov EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a ENRF, ktorým sa má prispieť do fondu InvestEU a ktoré sa má poskytnúť z rozpočtových záruk. Až 3% celkovej alokácie z každého fondu sa môžu ďalej prideliť do fondu InvestEU v rámci preskúmania v polovici obdobia. Tieto príspevky sú k dispozícii na investície v súlade s cieľmi politiky súdržnosti a v rovnakej kategórii regiónov, na ktoré sa zameriavajú pôvodné fondy. V prípade každého príspevku z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu do fondu InvestEU sa uplatňujú základné podmienky opísané v článku 11 a v prílohách III a IV tohto nariadenia. Alokovať možno len zdroje z budúcich kalendárnych rokov.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.   Pokiaľ ide o partnerskú dohodu, môžu sa alokovať zdroje zo súčasného kalendárneho roka a z budúcich kalendárnych rokov. Pokiaľ ide o žiadosť o zmenu programu, môžu sa alokovať iba zdroje z budúcich kalendárnych rokov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Suma podľa odseku 1 sa použije na tvorbu rezerv časti záruky EÚ v rámci zložky členského štátu.
3.  Suma podľa odseku 1 sa použije na tvorbu rezerv časti záruky EÚ v rámci zložky príslušného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1
V prípade, že do 31. decembra 2021 nebola uzavretá dohoda o príspevku podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v partnerskej dohode, členský štát predloží žiadosť o zmenu programu alebo programov na použitie zodpovedajúcej sumy.
V prípade, že do 31. decembra 2023 nebola uzavretá dohoda o príspevku podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa sumy podľa odseku 1, členský štát predloží žiadosť o zmenu programu alebo programov na použitie zodpovedajúcej sumy.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2
Dohoda o príspevku týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v žiadosti o zmenu programu sa uzatvára súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene programu.
Dohoda o príspevku týkajúca sa sumy podľa odseku 1 alokovanej v žiadosti o zmenu programu sa uzatvára respektíve mení súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene programu.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5
5.  Ak nebola dohoda o záruke podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] uzatvorená do deviatich mesiacov od schválenia dohody o príspevku, zodpovedajúce sumy vyplatené do spoločného rezervného fondu ako rezervy sa prevedú späť do programu alebo programov a členský štát predloží zodpovedajúcu žiadosť o zmenu programu.
5.  Ak nebola dohoda o záruke podľa článku [9] [nariadenia o fonde InvestEU] uzatvorená do deviatich mesiacov od schválenia dohody o príspevku, zodpovedajúce sumy vyplatené do spoločného rezervného fondu ako rezervy sa prevedú späť do pôvodného programu alebo programov a členský štát predloží zodpovedajúcu žiadosť o zmenu programu. V tomto konkrétnom prípade možno zdroje z uplynulých kalendárnych rokov meniť, dokým sa záväzky ešte nesplnili.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7
7.  Zdroje vytvorené zo súm alebo pripísateľné sumám, ktoré sa prispeli do fondu InvestEU, a poskytnuté prostredníctvom rozpočtových záruk sa sprístupnia členskému štátu a použijú na podporu v súlade s rovnakým cieľom alebo rovnakými cieľmi vo forme finančných nástrojov.
7.  Zdroje vytvorené zo súm alebo pripísateľné sumám, ktoré sa prispeli do fondu InvestEU, a poskytnuté prostredníctvom rozpočtových záruk sa sprístupnia členskému štátu a miestnemu alebo regionálnemu orgánu, ktorého sa príspevok týka, a použijú sa na podporu v súlade s rovnakým cieľom alebo rovnakými cieľmi vo forme finančných nástrojov.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1
V tomto nariadení sa pre každý špecifický cieľ stanovujú nevyhnutné podmienky na účinnú a efektívnu implementáciu („základné podmienky“).
V tomto nariadení sa pre každý špecifický cieľ stanovujú nevyhnutné podmienky na účinnú a efektívnu implementáciu („základné podmienky“). Základné podmienky sa uplatňujú v rozsahu, v akom prispievajú k plneniu špecifických cieľov programu.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Pri príprave programu alebo zavádzaní nového špecifického cieľa v rámci zmeny programu členský štát posúdi, či sú tieto základné podmienky spojené s vybraným špecifickým cieľom splnené. Základná podmienka je splnená, ak sú splnené všetky súvisiace kritériá. Členský štát uvedie v každom programe alebo v zmene programu splnené a nesplnené základné podmienky a ak sa domnieva, že základná podmienka bola splnená, poskytne dôkaz.
2.  Pri príprave programu alebo zavádzaní nového špecifického cieľa v rámci zmeny programu členský štát posúdi, či sú tieto základné podmienky spojené s vybraným špecifickým cieľom splnené. Základná podmienka je splnená, ak sú splnené všetky súvisiace kritériá. Členský štát uvedie v každom programe alebo v zmene programu splnené a nesplnené základné podmienky a ak sa domnieva, že základná podmienka bola splnená, poskytne dôkaz. Na žiadosť členského štátu môže EIB prispievať k posudzovaniu akcií potrebných na splnenie príslušných základných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1
Komisia do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 3 vykoná posúdenie a informuje členský štát, keď súhlasí so splnením.
Komisia do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 3 vykoná posúdenie a informuje členský štát, keď súhlasí so splnením.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2
Ak Komisia nesúhlasí s posúdením členského štátu, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky do jedného mesiaca.
Ak Komisia nesúhlasí s posúdením členského štátu, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky maximálne do dvoch mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 – pododsek 1
Výdavky týkajúce sa operácií, ktoré sú spojené so špecifickým cieľom, sa nemôžu zahrnúť do žiadostí o platbu, kým Komisia neinformuje členský štát o splnení základnej podmienky podľa odseku 4.
Výdavky týkajúce sa operácií, ktoré sú spojené so špecifickým cieľom sa môžu tiež zahrnúť do žiadostí o platbu pred tým, než Komisia informuje členský štát o splnení základnej podmienky podľa odseku 4, čím nie je dotknuté pozastavenie preplácania do splnenia podmienky.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
Členský štát zriadi výkonnostný rámec, ktorý umožní monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o výkonnosti programu počas jeho implementácie a prispeje k meraniu celkovej výkonnosti fondov.
Členský štát v prípade potreby v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi zriadi výkonnostný rámec, ktorý umožní monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ o výkonnosti programu počas jeho implementácie a prispeje k meraniu celkovej výkonnosti fondov.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Čiastkové ciele a cieľové hodnoty sa zavedú pre každý špecifický cieľ v rámci programu s výnimkou technickej pomoci a špecifického cieľa, ktorým sa rieši materiálna deprivácia v súlade s článkom [4 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+.
2.  Čiastkové ciele a cieľové hodnoty sa zavedú pre každý špecifický cieľ v rámci programu s výnimkou technickej pomoci a špecifického cieľa, ktorým sa rieši materiálna deprivácia v súlade s článkom [4 ods. 1 bodom xi)] nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť
1.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu preskúmajú členské štáty každý program, pričom zohľadnia tieto prvky:
1.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu preskúmajú členské štáty a príslušné riadiace orgány každý program, pričom zohľadnia tieto prvky:
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a
a)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v roku 2024;
a)  nové výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v roku 2024 a ciele určené pri vykonávaní integrovaných národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ak je to relevantné;
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b
b)  sociálno-ekonomickú situáciu v príslušnom členskom štáte alebo regióne;
b)  sociálno-ekonomická situáciu v príslušnom členskom štáte alebo regióne vrátane stavu vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a územných potrieb s cieľom znížiť rozdiely, ako aj hospodárske a sociálne nerovnosti;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  akýkoľvek významný negatívny finančný, hospodársky alebo sociálny vývoj, ktorý si vyžaduje úpravu programov, a to aj v dôsledku symetrických alebo asymetrických otrasov v členských štátoch a ich regiónoch.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1
Žiadosť o zmenu každého programu predloží členský štát Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1. do 31. marca 2025. Členský štát musí túto zmenu zdôvodniť na základe prvkov stanovených v odseku 1.
V súlade s výsledkom preskúmania predloží členský štát žiadosť o zmenu každého programu Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1. do 31. marca 2025, alebo vyhlási, že nežiada o zmenu. Členský štát musí túto zmenu zdôvodniť na základe prvkov stanovených v odseku 1, alebo prípadne uvedie dôvody, prečo nežiada o zmenu programu.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a
a)  alokácie finančných zdrojov podľa priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027;
a)  revidované počiatočné alokácie finančných zdrojov podľa priorít vrátane súm na roky 2026 a 2027;
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)   prípadnú výšku príspevkov do nástroja InvestEU podľa fondu a prípadne a podľa kategórie regiónu;
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)
3a.   Komisia prijme do 31. marca 2026 správu, v ktorej budú zhrnuté výsledky preskúmania uvedeného v odsekoch 1 a 2. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
Pozmeňujúce návrhy 425/rev, 444/rev, 448 a 469
Návrh nariadenia
Článok 15
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Členské štáty pripravujú programy na implementáciu fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
1.  Členské štáty pripravujú v spolupráci s partnermi uvedenými v článku 6 programy na implementáciu fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1
Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jednému cieľu politiky alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.
Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jednému alebo viacerým cieľom politiky alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému cieľu politiky môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod i
i)  hospodárske, sociálne a územné rozdiely s výnimkou programov podporovaných z ENRF;
i)  hospodárske, sociálne a územné rozdiely, ako aj nerovnosti s výnimkou programov podporovaných z ENRF;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  zlyhania trhov, investičné potreby a komplementarita s ďalšími formami podpory;
ii)  zlyhania trhov, investičné potreby a komplementarita a synergie s ďalšími formami podpory;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii
iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a ďalších relevantných odporúčaniach Únie určených danému členskému štátu;
iii)  výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iv
iv)  výzvy v oblasti administratívnej kapacity a spravovania;
iv)  výzvy v oblasti administratívnej kapacity a spravovania a opatrenia na zjednodušenie;
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)
iva)   integrovaný prístup k riešeniu negatívnych demografických trendov, ak je to potrebné;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod vi a (nový)
via)   výzvy a súvisiace ciele určené v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy a Európskeho piliera sociálnych práv;
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod vii
vii)  v prípade programov podporovaných z fondov AMIF, ISF a BMVI pokrok pri implementácii príslušného acquis Únie a akčných plánov;
vii)  v prípade programov podporovaných z fondov AMIF, ISF a BMVI pokrok pri implementácii príslušného acquis Únie a akčných plánov, ako aj zistené nedostatky;
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod i
i)  súvisiace typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich očakávaného príspevku k splneniu týchto cieľov a v prípade potreby aj k realizácii makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti;
i)  súvisiace typy akcií vrátane indikatívneho zoznamu a časového plánu plánovaných operácií strategického významu a ich očakávaného príspevku k splneniu týchto cieľov a v prípade potreby aj k realizácii makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti;
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod iii a (nový)
iiia)   akcie zabezpečujúce rovnosť, začlenenie a nediskrimináciu;
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod v
v)  medziregionálne a nadnárodné činnosti, ktorých prijímatelia sa nachádzajú aspoň v jednom ďalšom členskom štáte;
v)  medziregionálne, cezhraničné a nadnárodné činnosti, ktorých prijímatelia sa nachádzajú aspoň v jednom ďalšom členskom štáte;
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod v a (nový)
va)   udržateľnosť investícií;
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d – bod vii a (nový)
viia)   opis, ako sa má dosiahnuť komplementarita a súčinnosť s inými fondmi a nástrojmi;
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno i
i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe a jeho zviditeľneniu prostredníctvom vymedzenia jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, dosahu v sociálnych médiách, plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie;
i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe a jeho zviditeľneniu vymedzením jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, prípadne dosahu v sociálnych médiách, ako aj plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie;
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno j
j)  riadiaci orgán, orgán auditu a orgán, ktorý od Komisie dostáva platby.
j)  riadiaci orgán, orgán auditu, orgán plniaci účtovnú funkciu podľa článku 70 a orgán, ktorý od Komisie dostáva platby.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2
Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+.
Písmená c) a d) tohto odseku sa nevzťahujú na špecifický cieľ stanovený v článku [4 ods. 1 bode xi)] nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)
K programu sa pripojí environmentálna správa obsahujúca relevantné informácie o účinkoch na životné prostredie v súlade so smernicou 2001/42/ES a zohľadňujúca potreby zmierňovania zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6
6.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu predložených v súlade s článkom 16 obsahuje tabuľka uvedená v odseku 3 písm. f) bode ii) len sumy na roky 2021 až 2025.
6.  V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu predložených v súlade s článkom 16 obsahuje tabuľka uvedená v odseku 3 písm. f) bode ii) sumy na roky 2021 až 2027.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny.
1.  Komisia posúdi programy a ich súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy, ako aj ich súlad s partnerskou dohodou. Vo svojom posúdení Komisia predovšetkým zohľadní príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj príslušné výzvy identifikované pri vykonávaní integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy a Európskeho piliera sociálnych práv a spôsob ich riešenia.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Komisia môže vzniesť svoje pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia programu členským štátom.
2.  Komisia môže vzniesť svoje pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu predloženia programu členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Členský štát program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.
3.  Členský štát program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do dvoch mesiacov od ich predloženia.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol tento program predložený členským štátom.
4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu najneskôr do piatich mesiacov odo dňa, keď bol tento program prvýkrát predložený členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Komisia posúdi zmenu a jej súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane požiadaviek na úrovni členských štátov a svoje pripomienky môže predložiť do troch mesiacov od predloženia zmeneného programu.
2.  Komisia posúdi zmenu a jej súlad s týmto nariadením a so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy vrátane požiadaviek na úrovni členských štátov a svoje pripomienky môže predložiť do dvoch mesiacov od predloženia zmeneného programu.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3
3.  Členský štát zmenený program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie.
3.  Členský štát zmenený program preskúma, pričom zohľadní pripomienky Komisie do dvoch mesiacov od ich predloženia.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.  Komisia schváli zmenu programu najneskôr 6 mesiacov po jeho predložení členským štátom.
4.  Komisia schváli zmenu programu najneskôr 3 mesiace po jeho predložení členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1
Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 5 % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 3 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého fondu rovnakého programu. V prípade programov podporovaných z EFRR a ESF+ sa prevod týka len alokácií pre rovnakú kategóriu regiónov.
Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 7 % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 5 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého fondu rovnakého programu. Členský štát pritom rešpektuje kódex správania stanovený delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014. V prípade programov podporovaných z EFRR a ESF+ sa prevod týka len alokácií pre rovnakú kategóriu regiónov.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6
6.  V prípade úprav, ktoré sú výlučne jazykového alebo redakčného charakteru a ktoré nemajú vplyv na implementáciu programu, sa schválenie zo strany Komisie nevyžaduje. Členské štáty informujú o takýchto úpravách Komisiu.
6.  V prípade úprav, ktoré sú výlučne jazykového, technického alebo redakčného charakteru a ktoré nemajú vplyv na implementáciu programu, sa schválenie zo strany Komisie nevyžaduje. Členské štáty informujú o takýchto úpravách Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
2.  Fondy EFRR a ESF+ môžu komplementárnym spôsobom a najviac do výšky 10 % podpory z týchto fondov na každú prioritu programu financovať operáciu alebo jej časť, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na implementáciu.
2.  Fondy EFRR a ESF+ môžu komplementárnym spôsobom a najviac do výšky 15 % podpory z týchto fondov na každú prioritu programu financovať operáciu alebo jej časť, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na implementáciu.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu do ktoréhokoľvek iného fondu v rámci zdieľaného riadenia alebo do ktoréhokoľvek nástroja v rámci priameho alebo nepriameho riadenia.
1.  Ak to monitorovací výbor programu odsúhlasí, v záujme zabezpečenia pružnosti môžu členské štáty požiadať o prevod maximálne 5 % finančných alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Pozmeňujúce návrh y 171 a 434
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Prevedené zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, do ktorého sú zdroje prevedené, a v prípade prevodov do nástrojov v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v prospech dotknutého členského štátu.
2.  Prevedené zdroje sa implementujú v súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, do ktorého sú zdroje prevedené.
Pozmeňujúce návrhy 172, 433 a 434
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
3.  V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví celková suma prevedená za každý rok podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to relevantné, musí byť plne odôvodnená a musí k nej byť priložený revidovaný program alebo programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s uvedením informácie o tom, do ktorého iného fondu alebo nástroja sa sumy prevádzajú.
3.  V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví celková suma prevedená za každý rok podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to relevantné, musí byť plne odôvodnená s ohľadom na komplementaritu a vplyv, ktorý sa má dosiahnuť, a musí k nej byť priložený revidovaný program alebo programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s uvedením informácie o tom, do ktorého iného fondu alebo nástroja sa sumy prevádzajú.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Hlava 3 – kapitola 1 a (nová)
KAPITOLA Ia – Veľké projekty
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)
Článok 21a
Obsah
V rámci programu alebo programov sa z EFRR a Kohézneho fondu môže podporiť operácia zahŕňajúca série prác, činností alebo služieb určených svojím charakterom na uskutočnenie nedeliteľnej úlohy presnej ekonomickej alebo technickej povahy, ktorá má presne určené ciele a ktorej celkové oprávnené náklady presahujú 100 000 000 EUR („veľký projekt“). Finančné nástroje sa nepovažujú za veľké projekty.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 21 b (nový)
Článok 21b
Informácie potrebné na schválenie veľkého projektu
Riadiaci orgán pred schválením veľkého projektu predloží Komisii tieto informácie:
a)   podrobné údaje týkajúce sa orgánu, ktorý má byť zodpovedný za realizáciu veľkého projektu a jeho kapacita;
b)   opis investície a jej umiestnenia;
c)   celkové náklady a celkové oprávnené náklady;
d)   zrealizované štúdie uskutočniteľnosti vrátane analýzy možností a výsledky;
e)   analýzu nákladov a prínosov vrátane hospodárskej a finančnej analýzy a posúdenie rizika;
f)   analýzu vplyvu na životné prostredie so zohľadnením prispôsobenia sa na zmenu klímy a potrieb jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám;
g)   vysvetlenie, ako je veľký projekt v súlade s príslušnými prioritami dotknutého programu alebo programov a jeho očakávaný príspevok k dosiahnutiu osobitných cieľov uvedených priorít a očakávaný príspevok k sociálno-ekonomickému rozvoju;
h)   finančný plán uvádzajúci celkové plánované finančné prostriedky a plánovanú podporu z fondov, EIB a všetkých ostatných zdrojov financovania spolu s fyzickými a finančnými ukazovateľmi monitorovania pokroku vzhľadom na identifikované riziká;
i)   harmonogram realizácie veľkého projektu, a ak sa očakáva, že obdobie realizácie bude dlhšie ako programové obdobie, etapy, na ktoré sa požaduje podpora z fondov počas programového obdobia.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 21c (nový)
Článok 21c
Rozhodnutie o veľkom projekte
1.   Komisia posúdi veľký projekt na základe informácií uvedených v článku 21b s cieľom zistiť, či je požadovaný finančný príspevok na veľký projekt vybraný riadiacim orgánom odôvodnený. Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení finančného príspevku na vybraný veľký projekt najneskôr tri mesiace od dátumu poskytnutia informácií uvedených v článku 21b.
2.   Schválenie Komisie podľa odseku 1 je podmienené uzavretím prvej zmluvy o diele alebo, v prípade operácií realizovaných v rámci štruktúr verejno-súkromných partnerstiev, podpísaním zmluvy o verejno-súkromných partnerstvách medzi orgánom verejnej moci a subjektom súkromného sektora do troch rokov od dátumu schválenia.
3.   Ak Komisia neschváli finančný príspevok na vybraný veľký projekt, vo svojom rozhodnutí uvedie dôvody zamietnutia.
4.   Veľké projekty predložené Komisii na schválenie podľa odseku 1 sa uvedú na zozname veľkých projektov programu.
5.   Výdavky súvisiace s veľkým projektom sa môžu do žiadosti o platbu zahrnúť po predložení veľkého projektu na schválenie v zmysle v odseku 1. Ak Komisia veľký projekt vybraný riadiacim orgánom neschváli, vyhlásenie o výdavkoch sa musí po stiahnutí žiadosti členským štátom alebo po prijatí rozhodnutia Komisie zodpovedajúcim spôsobom opraviť.
(Tento pozmeňujúci návrh si bude vyžadovať následné úpravy v prílohe V.)
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c
c)  iný územný nástroj na podporu iniciatív, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované pre EFRR v rámci cieľa politiky uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. e).
c)  iný územný nástroj na podporu iniciatív, ktoré si daný členský štát vytvoril na investície plánované v rámci cieľa politiky uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. e).
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1a (nový)
Členské štáty zabezpečia súdržnosť a koordináciu, keď sú stratégie miestneho rozvoja financované z viac ako jedného fondu.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  geografickú oblasť, na ktorú sa stratégia vzťahuje;
a)  geografickú oblasť, na ktorú sa stratégia vzťahuje, vrátane hospodárskych, sociálnych a environmentálnych prepojení;
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
d)  opis zapojenia partnerov do prípravy a plnenia stratégie v súlade s článkom 6.
d)  opis zapojenia partnerov do prípravy a plnenia stratégie podľa článku 6.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2
2.  Zodpovednosť sa prípravu územných stratégií nesú príslušné mestské, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty.
2.  Zodpovednosť za prípravu a schválenie územných stratégií nesú príslušné regionálne, miestne a iné verejné orgány. Už existujúce strategické dokumenty týkajúce sa predmetných území sa môžu aktualizovať a použiť ako územné stratégie.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1
Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol do územnej stratégie zahrnutý, výber operácií vykonajú alebo sa doň zapoja príslušné mestské, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty.
Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol zaradený do územnej stratégie, vyberú sa príslušné regionálne, miestne alebo iné územné orgány alebo subjekty, alebo sa zapoja do výberu operácií.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 a (nový)
3a.   Pri príprave územných stratégií orgány, ktoré sú uvedené v odseku 2, spolupracujú s príslušnými riadiacimi orgánmi s cieľom určiť rozsah, v akom sa operácie majú podporovať v rámci príslušného programu.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
4.  Ak mestské, miestne alebo iné územné orgány vykonávajú úlohy patriace do zodpovednosti riadiaceho orgánu, ktoré sú iné než výber operácií, riadiaci orgán určí daný mestský miestny alebo iný územný orgán za sprostredkovateľský orgán.
4.  Ak regionálne, miestne alebo iné verejné orgány alebo iný subjekt vykonávajú úlohy patriace do zodpovednosti riadiaceho orgánu, ktoré sú iné než výber operácií, riadiaci orgán určí daný mestský miestny alebo iný územný orgán za sprostredkovateľský orgán.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Vybrané operácie môžu byť podporované v rámci viac ako jednej priority toho istého programu.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Ak stratégia plnená podľa článku 23 zahŕňa investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viacerých fondov, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).
1.  Ak stratégia plnená podľa článku 23 zahŕňa investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viac ako jedného fondu, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“). Ak je to vhodné, každá IÚI môže byť doplnená finančnou pomocou z EPFRV.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak zoznam operácií, ktoré sa majú podporiť, nebol zaradený do územnej stratégie, príslušné regionálne, miestne, iné verejné orgány alebo subjekty sa zapoja do výberu operácií.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa môže podporovať aj z fondov EFRR, ESF a ENRF.
1.  Miestny rozvoj vedený komunitou sa podporuje aj z fondov EFRR, ESF+, ENRF a EPFRV. V súvislosti s EPFRV sa takýto rozvoj označí ako miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b
b)  vedený miestnymi akčnými skupinami zloženými z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina;
b)  vedený miestnymi akčnými skupinami zloženými z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina vrátane verejného sektora;
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – písmeno d
d)  a aby podporoval vytváranie sietí, inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu a prípadne aj spoluprácu s ďalšími územnými aktérmi.
d)  a aby podporoval vytváranie sietí, prístupy zdola nahor, dostupnosť, inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu a prípadne aj spoluprácu s ďalšími územnými aktérmi.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4
4.  Ak plnenie takejto stratégie zahŕňa podporu z viac ako jedného fondu, príslušné riadiace orgány môžu vybrať jeden z dotknutých fondov ako hlavný fond.
4.  Ak plnenie takejto stratégie zahŕňa podporu z viac ako jedného fondu, príslušné riadiace orgány môžu vybrať jeden z dotknutých fondov ako hlavný fond. Možno uviesť aj druh opatrení a operácií, ktoré sa majú financovať z každého dotknutého fondu.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno d
d)  ciele uvedenej stratégie vrátane merateľných cieľových hodnôt výsledkov a súvisiace plánované akcie;
d)  ciele uvedenej stratégie vrátane merateľných cieľových hodnôt výsledkov a súvisiace plánované akcie v nadväznosti na miestne potreby určené miestnou komunitou;
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno f
f)  finančný plán vrátane plánovanej alokácie z každého dotknutého fondu a programu.
f)  finančný plán vrátane plánovanej alokácie z každého dotknutého fondu, prípadne vrátane EPFRV, a každého programu.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4
4.  V rozhodnutí o schválení stratégie sa určí alokácia pre každý dotknutý fond a programu a určí sa aj zodpovednosť za riadiace a kontrolné úlohy v rámci programu alebo programov.
4.  V rozhodnutí o schválení stratégie sa určí alokácia pre každý dotknutý fond a programu a určí sa aj zodpovednosť za riadiace a kontrolné úlohy v rámci programu alebo programov. Zodpovedajúce vnútroštátne verejné príspevky sú zaručené vopred počas celého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Riadiace orgány zabezpečia, aby miestne akčné skupiny buď vybrali jedného partnera zo skupiny ako hlavného partnera pre administratívne a finančné veci, alebo aby sa spojili do zákonne vytvorenej spoločnej štruktúry.
2.  Riadiace orgány zabezpečia, aby miestne akčné skupiny boli inkluzívne a buď vybrali jedného partnera zo skupiny ako hlavného partnera pre administratívne a finančné veci, alebo aby sa spojili do zákonne vytvorenej spoločnej štruktúry s cieľom vykonávať úlohy súvisiace so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno a
a)  budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a implementáciu operácií;
a)  budovanie administratívnych kapacít miestnych aktérov na vytváranie a implementáciu operácií;
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5
5.  Miestna akčná skupina môže byť prijímateľom a môže vykonávať operácie v súlade so stratégiou.
5.  Miestna akčná skupina môže byť prijímateľom a môže vykonávať operácie v súlade so stratégiou, pričom podporuje oddelenie funkcií v rámci miestnej akčnej skupiny.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členský štát zabezpečí, aby podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou z fondov pokrývala:
1.  S cieľom zabezpečiť komplementaritu a synergie členský štát zabezpečí, aby podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou z fondov pokrývala:
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno a
a)  budovanie kapacít a prípravné akcie podporujúce tvorbu a budúce plnenie stratégií;
a)  budovanie administratívnych kapacít a prípravné akcie podporujúce tvorbu a budúce plnenie stratégií;
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   oživenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na uľahčenie výmeny medzi zainteresovanými stranami, čoho cieľom je poskytovať im informácie a podporovať potenciálnych prijímateľov pri príprave ich žiadostí;
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 a (nový)
1a.   Akcie uvedené v prvom pododseku môžu zahrnovať najmä:
a)   pomoc v súvislosti s prípravou a posudzovaním projektu;
b)   podporu na inštitucionálne posilnenie a budovanie administratívnych kapacít s cieľom účinného riadenia fondov;
c)   štúdie súvisiace s podávaním správ Komisie o fondoch a so správou o súdržnosti;
d)   opatrenia týkajúce sa analýzy, riadenia, monitorovania, výmeny informácií a vykonávania fondov, ako aj opatrenia týkajúce sa uplatňovania systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;
e)   hodnotenia, odborné posudky, štatistiky a štúdie vrátane všeobecných, ktoré sa týkajú súčasného aj budúceho fungovania fondov;
f)   opatrenia na šírenie informácií, budovanie sietí v prípade potreby, uskutočňovanie komunikačných činností s osobitným dôrazom na výsledky a pridanú hodnotu podpory z fondov a na zvyšovanie informovanosti a podporu spolupráce a výmeny skúseností vrátane výmeny skúseností s tretími krajinami;
g)   zriadenie, prevádzku a vzájomné prepojenie počítačových systémov riadenia, monitorovania, auditu, kontroly a hodnotenia;
h)   opatrenia na zlepšenie metód hodnotenia a na výmenu informácií o postupoch hodnotenia;
i)   opatrenia súvisiace s auditom;
j)   posilnenie národnej a regionálnej kapacity, čo sa týka plánovania investícií, potrieb financovania, prípravy, návrhu a uplatňovania finančných nástrojov, spoločných akčných plánov a veľkých projektov;
k)   šírenie osvedčených postupov s cieľom pomôcť členským štátom posilniť kapacitu relevantných partnerov uvedených v článku 6 ods. 1 a ich zastrešujúcich organizácií;
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 b (nový)
1b.   Komisia vyčlení najmenej 15 % zdrojov na technickú pomoc z podnetu Komisie s cieľom zefektívniť komunikáciu s verejnosťou a dosiahnuť lepšiu súčinnosť komunikačných činností vykonávaných na podnet Komisie rozšírením vedomostnej základne s výsledkami, predovšetkým účinnejším zberom a zverejňovaním údajov a vyhodnocovaním a oznamovaním údajov, a najmä zdôrazňovaním príspevku fondov k zlepšovaniu života občanov a zvyšovaním viditeľnosti podpory z fondov, ako aj zvyšovaním informovanosti o výsledkoch a pridanej hodnote takejto podpory. V informovaní, komunikácii a opatreniach týkajúcich sa viditeľnosti v súvislosti s výsledkami a pridanou hodnotou podpory z fondov s osobitným dôrazom na operácie sa v relevantných prípadoch pokračuje aj po ukončení programov. Tieto opatrenia prispievajú aj k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Tieto akcie môžu slúžiť na pokrytie budúcich i predošlých programových období.
2.  Tieto akcie môžu slúžiť na pokrytie predošlých i budúcich programových období.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 a (nový)
2a.  S cieľom zabrániť situáciám, keď sú platby pozastavené, Komisia zabezpečí, aby členské štáty a regióny, ktoré čelia obavám o súlad pre nedostatok administratívnych kapacít, dostali primeranú technickú pomoc na zlepšenie uvedených administratívnych kapacít.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
1.  Na podnet členského štátu sa môžu z fondov podporovať akcie, ktoré sa týkajú predošlých a nasledujúcich programových období a ktoré sú potrebné na efektívnu správu a využívanie týchto fondov.
1.  Na podnet členského štátu sa môžu z fondov podporovať akcie, ktoré sa týkajú predošlých a nasledujúcich programových období a ktoré sú potrebné na efektívnu správu a využívanie týchto fondov, na budovanie kapacít partnerov uvedených v článku 6 a na zabezpečenie funkcií, ako je príprava, odborná príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, viditeľnosť a komunikácia.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkajúcej sa jedného fondu.
3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkajúcej sa buď jedného fondu, alebo viacerých fondov.
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Percentuálny podiel fondov refundovaných na technickú pomoc:
2.  Na základe dohody medzi Komisiou a členskými štátmi a s prihliadnutím na finančný plán programu sa percentuálny podiel fondov refundovaných na technickú pomoc môže stanoviť až do výšky:
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno a
a)  podpora z EFRR v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a podpora z Kohézneho fondu: 2,5 %;
a)  podpora z EFRR v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a podpora z Kohézneho fondu: 3 %;
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno b
b)  podpora z fondu ESF+: 4 % a pre programy podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodu vii) nariadenia o ESF+: 5 %;
b)  podpora z fondu ESF+: 5 % a pre programy podľa článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+: 6 %;
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – písmeno d
d)  podpora z AMIF, ISF a BMVI: 6 %.
d)  podpora z AMIF, ISF a BMVI: 7 %.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
V prípade najvzdialenejších regiónov je pri písmenách a), b) a c) percentuálny podiel až o 1 % vyšší.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1
Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie kapacity orgánov členského štátu, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.
Popri článku 31 môže členský štát navrhnúť vykonanie ďalších akcií technickej pomoci na posilnenie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných orgánov a služieb, prijímateľov a príslušných partnerov potrebnej na efektívne spravovanie a využívanie fondov.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2
Takéto akcie sa podporia financovaním, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89.
Takéto akcie sa podporia financovaním, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89. Technická pomoc vo forme nepovinného osobitného programu sa môže realizovať buď financovaním, ktoré nesúvisí s nákladmi na technickú pomoc, alebo úhradou priamych nákladov.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – pododsek 1
Členský štát zriadi výbor na monitorovanie implementácie programu (ďalej len „monitorovací výbor“) do troch mesiacov odo dňa, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie o schválení programu.
Členský štát zriadi výbor na monitorovanie implementácie programu (ďalej len „monitorovací výbor“) po konzultácii s riadiacim orgánom a do troch mesiacov odo dňa, kedy mu bolo oznámené rozhodnutie o schválení programu.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2
2.  Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok.
2.  Každý monitorovací výbor prijme svoj rokovací poriadok so zreteľom na potrebu úplnej transparentnosti.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 5
5.  Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na priority ani programy podľa článku [4 písm. c) bodom vi)] nariadenia o ESF+ ani na príslušnú technickú pomoc.
5.  Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na priority ani programy podľa článku [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+ ani na príslušnú technickú pomoc.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1
Zloženie monitorovacieho výboru určuje členský štát, ktorý zabezpečí rovnomerné zastúpenie príslušných orgánov členských štátov, sprostredkovateľských orgánov a partnerov uvedených v článku 6.
Zloženie monitorovacieho výboru určuje členský štát, ktorý zabezpečí rovnomerné zastúpenie príslušných orgánov členských štátov, sprostredkovateľských orgánov a partnerov uvedených v článku 6 prostredníctvom transparentného procesu.
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
2.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii.
2.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v monitorovacej a poradnej funkcii. Zástupcovia EIB môžu byť v prípade potreby prizvaní k účasti na práci monitorovacieho výboru v poradnej funkcii.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípade fondov AMIF, ISF a BMVI sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii príslušné decentralizované agentúry.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)   návrhy prípadných zjednodušujúcich opatrení pre prijímateľov;
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b
b)  všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatrenia prijaté na riešenie týchto otázok;
b)  všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatrenia prijaté na riešenie týchto otázok, prípadne vrátane akýchkoľvek nezrovnalostí;
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno i
i)  pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov, tam, kde je to potrebné.
i)  pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií, partnerov a prijímateľov, tam, kde je to potrebné.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 – písmeno b
b)  výročné správy o výkonnosti pre programy podporované z ENRF, AMF, ISF a BMVI a záverečnú správu o výkonnosti pre programy podporované z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu;
b)  výročné správy o výkonnosti pre programy podporované z ENRF, AMIF, ISF a BMVI a záverečnú správu o výkonnosti pre programy podporované z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu;
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)   zmeny v zozname plánovaných operácií strategického významu podľa článku 17 ods. 3 písm. d);
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 a (nový)
2a.   Monitorovací výbor môže riadiacemu orgánu navrhnúť ďalšie funkcie umožňujúce zasiahnuť.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1
Medzi Komisiou a každým členským štátom sa zorganizuje výročné hodnotiace zasadnutie na preskúmanie výkonnosti každého programu.
Medzi Komisiou a každým členským štátom sa zorganizuje výročné hodnotiace zasadnutie na preskúmanie výkonnosti každého programu. Riadiace orgány sa riadne zapájajú do tohto procesu.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 6
6.  V prípade programov podporovaných z ENRF, AMF, ISF a BMVI predkladá členský štát Komisii výročnú správu o výkonnosti v súlade so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy.
6.  V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI predkladá členský štát Komisii výročnú správu o výkonnosti v súlade so špecifickými nariadeniami pre jednotlivé fondy.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2
Prvý prenos sa uskutoční 31. mája 2022 a posledný 31. januára 2030.
Prvý prenos sa uskutoční 28. februára 2022 a posledný do 28. februára 2030.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 3
V prípade programov podľa článku [4 ods. 1 písm. c) bodom vii)] nariadenia o ESF+ sa údaje zasielajú každoročne do 30. novembra.
V prípade programov podľa článku [4 ods. 1 písm. xi)] nariadenia o ESF+ sa údaje zasielajú každoročne do 30. novembra.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2 – písmeno a
a)  počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;
a)  pri prenose údajov do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra každého roku počet vybraných operácií, ich celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov a celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu, všetko rozčlenené podľa typu intervencie;
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2 – písmeno b
b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.
b)  iba pri prenose údajov do 31. mája a do 30. novembra každého roka hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií a hodnoty dosiahnuté operáciami.
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán programy vyhodnocuje. V každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota daného programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie programov.
1.  Riadiaci orgán programy vyhodnocuje. V každom hodnotení sa posúdi inkluzívnosť, nediskriminačný charakter, efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť, viditeľnosť a pridaná hodnota daného programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie programov.
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 a (nový)
2a.   Hodnotenie uvedené v odseku 2 obsahuje posúdenie sociálno-ekonomických dôsledkov a potrieb financovania v rámci politických cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 v rámci programov a medzi nimi s dôrazom na konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu Európu vďaka podpore inovatívnej a inteligentnej hospodárskej transformácie a na prepojenejšiu Európu posilňovaním mobility vrátane inteligentnej a udržateľnej mobility a regionálneho prepojenia IKT. Komisia zverejní výsledky hodnotenia na svojom webovom sídle a oznámi ich Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  ďalších relevantných partnerov a orgány.
b)  ďalších relevantných partnerov a orgány vrátane regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov a hospodárskych a sociálnych partnerov.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán najneskôr šesť mesiacov po prijatí daného programu zabezpečí fungovanie osobitného webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o programoch, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie budú zahŕňať ciele, činnosti, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.
1.  Riadiaci orgán najneskôr šesť mesiacov po prijatí daného programu zabezpečí fungovanie osobitného webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o programoch, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, pričom tieto informácie budú zahŕňať ciele, činnosti, orientačný časový plán výziev na predkladanie návrhov, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  v prípade právnických subjektov názov prijímateľa;
a)  v prípade právnických subjektov názov prijímateľa a dodávateľa;
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a
a)  uverejnia na profesionálnej webovej stránke prijímateľa alebo stránkach sociálnych médií, ak existujú, krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôraznia finančnú podporu z Únie;
a)  uverejnia na profesionálnej webovej stránke prijímateľa a stránkach sociálnych médií, ak existujú, krátky opis operácie zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôraznia finančnú podporu z Únie;
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť
c)  vystavia na verejnosti tabule alebo bilbordy, hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií zahŕňajúcich fyzické investície alebo nákup vybavenia, pokiaľ ide o:
c)  vystavia stále tabule alebo bilbordy dobre viditeľné pre verejnosť, hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií zahŕňajúcich fyzické investície alebo nákup vybavenia, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystavia na verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii, pričom zdôraznia podporu z fondov;
d)  v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystavia na verejnosti na mieste dobre viditeľnom pre verejnosť aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii, pričom zdôraznia podporu z fondov;
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)   verejne a trvalo vystavia znak Únie tak, aby bol dobre viditeľný pre verejnosť a v súlade s technickými charakteristikami stanovenými v prílohe VIII, a to hneď ako sa začne fyzické vykonávanie operácií;
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2
V prípade operácií podporovaných v rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. c) bode vii) nariadenia o ESF+ sa táto požiadavka neuplatňuje.
V prípade operácií podporovaných v rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+ sa táto požiadavka neuplatňuje.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1
Členské štáty využívajú príspevok z fondov na poskytovanie podpory prijímateľom vo forme grantov, finančných nástrojov alebo cien či ich kombinácie.
Členské štáty využívajú príspevok z fondov na poskytovanie podpory prijímateľom vo forme grantov, obmedzeného používania finančných nástrojov alebo cien či ich kombinácie.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno c
c)  paušálna sadzba až do výšky 25 % oprávnených priamych nákladov pod podmienkou, že táto sadzba sa vypočíta v súlade s článkom 48 ods. 2 písm. a).
c)  paušálna sadzba až do výšky 25 % oprávnených priamych nákladov pod podmienkou, že táto sadzba sa vypočíta v súlade s článkom 48 ods. 2 písm. a) alebo článkom 48 ods. 2 písm. c).
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2 – písmeno a
a)  posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na zamestnancov sa vydelia 1 720 hodinami v prípade osôb, ktoré pracujú na plný pracovný čas, alebo zodpovedajúcou pomernou časťou 1 720 hodín v prípade osôb, ktoré pracujú na kratší pracovný čas;
a)  posledné zdokumentované hrubé ročné náklady na zamestnancov s očakávanými dodatočnými nákladmi s cieľom zohľadniť faktory, ako sú zvýšenie taríf alebo povýšenie zamestnancov, sa vydelia 1 720 hodinami v prípade osôb, ktoré pracujú na plný pracovný čas, alebo zodpovedajúcou pomernou časťou 1 720 hodín v prípade osôb, ktoré pracujú na kratší pracovný čas;
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2 – písmeno b
b)  posledné zdokumentované hrubé mesačné náklady na zamestnancov sa vydelia mesačným pracovným časom dotknutej osoby v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve.
b)  posledné zdokumentované hrubé mesačné náklady na zamestnancov s očakávanými dodatočnými nákladmi na zohľadnenie faktorov, ako sú zvýšenie taríf alebo povýšenie zamestnancov, sa vydelia mesačným pracovným časom dotknutej osoby v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2
2.  Finančné nástroje poskytujú podporu konečným prijímateľom iba na nové investície, od ktorých sa očakáva, že budú finančne životaschopné, ako je vytváranie príjmov alebo úspor, a ktoré nemajú zabezpečené dostatočné financovanie z trhových zdrojov.
2.  Finančné nástroje poskytujú podporu konečným prijímateľom iba na nové investície, od ktorých sa očakáva, že budú finančne životaschopné, ako je vytváranie príjmov alebo úspor, a ktoré nemajú zabezpečené dostatočné financovanie z trhových zdrojov. Takáto podpora môže byť zameraná na investície do hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj na prevádzkový kapitál v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie o štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a
a)  navrhovaná suma programového príspevku na finančný nástroj a očakávaný pákový efekt;
a)  navrhovaná suma programového príspevku na finančný nástroj a očakávaný pákový efekt spolu s príslušnými hodnoteniami;
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5
5.  Finančné nástroje sa môžu kombinovať s doplnkovou programovou podporou vo forme grantov ako operácia pomocou jedného finančného nástroja v rámci jednej dohody o financovaní, kde obe odlišné formy podpory poskytuje orgán implementujúci finančný nástroj. V takom prípade sa pravidlá vzťahujúce sa na finančné nástroje uplatňujú na uvedenú operáciu pomocou jedného finančného nástroja.
5.  Finančné nástroje sa môžu kombinovať s doplnkovou programovou podporou vo forme grantov ako operácia pomocou jedného finančného nástroja v rámci jednej dohody o financovaní, kde obe odlišné formy podpory poskytuje orgán implementujúci finančný nástroj. Ak je výška podpory programu vo forme grantu nižšia ako výška podpory programu vo forme finančného nástroja, uplatňujú sa pravidlá vzťahujúce sa na finančné nástroje.
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2
Riadiaci orgán vyberie orgán implementujúci finančný nástroj.
Riadiaci orgán vyberie orgán implementujúci finančný nástroj buď priamym, alebo nepriamym udelením zákazky.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Riadiaci orgán môže poveriť úlohami vykonávania priamym udelením zákazky:
a)  EIB;
b)  medzinárodnú finančnú inštitúciu, v ktorej je členský štát akcionárom;
c)  banku vo verejnom vlastníctve alebo inštitúciu vo verejnom vlastníctve zriadenú ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 7
7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.
7.  Riadiaci orgán pri riadení finančného nástroja podľa odseku 2 alebo orgán implementujúci finančný nástroj pri riadení finančného nástroja podľa odseku 3 vedie samostatné účty alebo používa účtovný kód pre každú prioritu a každú kategóriu regiónov alebo podľa typu intervencie v prípade EPFRV pre každý programový príspevok a osobitne pre prostriedky uvedené v článku 54, resp. 56.
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 7 a (nový)
7a.   Požiadavky na podávanie správ o použití finančného nástroja na zamýšľané účely musia byť obmedzené na riadiace orgány a finančných sprostredkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  Úroky a iné výnosy prináležiace podpore z fondov vyplatenej na finančné nástroje sa použijú v rámci toho istého cieľa alebo cieľov ako pôvodná podpora z fondov buď v rámci toho istého finančného nástroja, alebo v nadväznosti na ukončenie finančného nástroja na iné finančné nástroje alebo iné formy podpory do konca obdobia oprávnenosti.
2.  Úroky a iné výnosy prináležiace podpore z fondov vyplatenej na finančné nástroje sa použijú v rámci toho istého cieľa alebo cieľov ako pôvodná podpora z fondov buď v rámci toho istého finančného nástroja, alebo v nadväznosti na ukončenie finančného nástroja na iné finančné nástroje alebo iné formy podpory na ďalšie investície do konečných prijímateľov; alebo prípadne na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z fondov na finančný nástroj, ktorý vyplýva zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov implementujúcich finančné nástroje; do konca obdobia oprávnenosti.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1
1.  Podpora z fondov na finančné nástroje investované do konečných prijímateľov, ako aj akýkoľvek druh príjmu získaný z tých investícií, ktoré možno pripísať podpore z fondov, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva prostredníctvom primeraného zdieľania rizika a zisku.
1.  Podpora z fondov na finančné nástroje investované do konečných prijímateľov, ako aj akýkoľvek druh príjmu získaný z tých investícií, ktoré možno pripísať podpore z fondov, sa môžu použiť na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva alebo na iné formy podpory Únie prostredníctvom primeraného zdieľania rizika a zisku, pričom sa zohľadní zásada správneho finančného riadenia.
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2
2.  Úroveň takéhoto diferencovaného zaobchádzania nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie súkromných prostriedkov, buď na základe výberového konania alebo nezávislého posúdenia.
2.  Úroveň takéhoto diferencovaného zaobchádzania nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na vytvorenie stimulov na prilákanie súkromných prostriedkov, buď na základe výberového konania alebo ex ante posúdenia vykonaného v súlade s článkom 52 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1
1.  Prostriedky vyplatené späť pred uplynutím obdobia oprávnenosti do finančných nástrojov z investícií do konečných prijímateľov alebo z uvoľnenia prostriedkov vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, vrátane splácania istiny a akéhokoľvek typu získaného príjmu pripísateľného podpore z fondov, sa opätovne použijú v tom istom finančnom nástroji alebo iných finančných nástrojoch na ďalšie investície do konečných prijímateľov v rámci rovnakého špecifického cieľa alebo cieľov a na akékoľvek náklady a poplatky súvisiace s riadením týchto ďalších investícií.
1.  Prostriedky vyplatené späť pred uplynutím obdobia oprávnenosti do finančných nástrojov z investícií do konečných prijímateľov alebo z uvoľnenia prostriedkov vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, vrátane splácania istiny a akéhokoľvek typu získaného príjmu pripísateľného podpore z fondov, sa opätovne použijú v tom istom finančnom nástroji alebo iných finančných nástrojoch na ďalšie investície do konečných prijímateľov v rámci rovnakého špecifického cieľa alebo cieľov a na akékoľvek náklady a poplatky, pričom sa zohľadní zásada správneho finančného riadenia.
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Úspory prostredníctvom účinnejších operácií sa na účely prvého pododseku nepovažujú za získané príjmy. Najmä úspory nákladov vyplývajúce z opatrení na energetickú efektívnosť nemajú za následok zodpovedajúce zníženie prevádzkových dotácií.
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1
Výdavky sú oprávnené na príspevok z fondov, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2029.
Výdavky sú oprávnené na príspevok z fondov, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2030.
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4
4.  Celá operácia alebo jej časť sa môže vykonávať mimo územia členského štátu, a to aj mimo územia Únie, za predpokladu, že operácia prispieva k cieľom programu.
4.  Celá operácia alebo jej časť v rámci EFRR, ESF+ alebo Kohézneho fondu sa môže vykonávať mimo územia členského štátu, a to aj mimo územia Únie, za predpokladu, že operácia spadá do jednej z piatich zložiek cieľa Európskej územnej spolupráce (Interreg), ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia (EÚ) [...] (ďalej len „nariadenie o EÚS“), a prispieva k cieľom programu.
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 6
6.  Podpora z fondov sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci programu riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby.
6.  Podpora z fondov sa neudelí na operácie, ktoré sa fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie v rámci programu riadiacemu orgánu bez ohľadu na to, či boli uhradené všetky súvisiace platby. Tento odsek sa neuplatňuje na kompenzáciu z fondu ENRF v súvislosti s dodatočnými nákladmi v najvzdialenejších regiónoch alebo výdavkami financovanými z osobitných dodatočných alokácií z EFRR a ESF+ pre najvzdialenejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov;
a)  úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov alebo v súvislosti s príspevkom do finančných nástrojov, ktorý vyplýva zo záporných úrokov;
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
c)   daň z pridanej hodnoty (DPH) okrem operácií, ktorých celkové náklady nepresahujú 5 000 000 EUR.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Oprávnenosť operácií spojených s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa určuje na základe individuálneho prístupu okrem operácií, ktorých celkové náklady nepresahujú 5 000 000 EUR, a investícií a výdavkov konečných prijímateľov.
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – pododsek 2
Členský štát môže lehotu stanovenú v prvom pododseku skrátiť na tri roky v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP.
Členský štát môže lehotu stanovenú v prvom pododseku skrátiť na tri roky v riadne odôvodnených prípadoch uvedených v písmenách a), b) a c) súvisiacich so zachovaním pracovných miest vytvorených MSP.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3
3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na žiadnu operáciu, v prípade ktorej sa skončila výrobná činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu.
3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na príspevky programu do alebo z finančných nástrojov a na žiadnu operáciu, v prípade ktorej sa skončila výrobná činnosť v dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 – pododsek 1
V prípade odseku 1 písm. d) sú poplatky súvisiace s riadením založené na výkonnosti. Keď sa orgány implementujúce holdingový fond a/alebo osobitné fondy podľa článku 53 ods. 3 vyberú prostredníctvom priameho zadania zákazky, na výšku poplatkov a nákladov súvisiacich s riadením vyplatenú týmto orgánom, ktorú možno deklarovať ako oprávnené výdavky, sa uplatňuje prahová hodnota do 5 % celkovej sumy programových príspevkov poskytnutých konečným prijímateľom v úveroch, kapitálových a kvázi kapitálových investíciách alebo vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách.
V prípade odseku 1 písm. d) sú poplatky súvisiace s riadením založené na výkonnosti. Počas prvých dvanástich mesiacov implementácie finančného nástroja je oprávnená základná odmena za náklady a poplatky súvisiace s riadením. Keď sa orgány implementujúce holdingový fond a/alebo osobitné fondy podľa článku 53 ods. 2 vyberú prostredníctvom priameho zadania zákazky, na výšku poplatkov a nákladov súvisiacich s riadením vyplatenú týmto orgánom, ktorú možno deklarovať ako oprávnené výdavky, sa uplatňuje prahová hodnota do 5 % celkovej sumy programových príspevkov poskytnutých konečným prijímateľom v úveroch, kapitálových a kvázi kapitálových investíciách alebo vyčlenených, ako sa dohodlo v záručných zmluvách.
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 – pododsek 2
Táto prahová hodnota sa neuplatňuje, ak sa výber orgánov implementujúcich finančné nástroje uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s uplatniteľným právom a ak verejná súťaž stanovuje potrebu vyšších nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením.
Ak sa výber orgánov implementujúcich finančné nástroje uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s uplatniteľným právom a ak verejná súťaž stanovuje potrebu vyšších nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením, ktoré sa stanovujú podľa výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečujú zákonnosť a riadnosť výdavkov obsiahnutých v účtoch predložených Komisii a prijímajú všetky potrebné opatrenia na prevenciu, odhalenie a nápravu nezrovnalostí a podávanie správ o nezrovnalostiach vrátane podvodu.
2.  Členské štáty zabezpečujú zákonnosť a riadnosť výdavkov obsiahnutých v účtoch predložených Komisii a prijímajú všetky potrebné opatrenia na prevenciu, odhalenie a nápravu nezrovnalostí a podávanie správ o nezrovnalostiach vrátane podvodu. Členské štáty plne spolupracujú s úradom OLAF.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4
4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.
4.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu, nezávislosť a spoľahlivosť systému monitorovania a údajov o ukazovateľoch.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 6 – pododsek 1
Členské štáty majú mechanizmy na zabezpečenie účinného preskúmania sťažností týkajúcich sa fondov. Na žiadosť Komisie preskúmajú sťažnosti predložené Komisii, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ich programov, a informujú Komisiu o výsledkoch tohto preskúmania.
Členské štáty majú mechanizmy na zabezpečenie účinného preskúmania sťažností týkajúcich sa fondov. Za rozsah, pravidlá a postupy týkajúce sa týchto mechanizmov zodpovedajú členské štáty v súlade s ich inštitucionálnym a právnym rámcom. Na žiadosť Komisie preskúmajú v súlade s článkom 64 ods. 4a sťažnosti predložené Komisii, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti ich programov, a informujú Komisiu o výsledkoch tohto preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa každá výmena informácií medzi prijímateľmi a orgánmi zodpovednými za programy vykonala prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov v súlade s prílohou XII.
Členské štáty zabezpečia, aby sa každá výmena informácií medzi prijímateľmi a orgánmi zodpovednými za programy vykonala prostredníctvom používateľsky ústretových systémov elektronickej výmeny údajov v súlade s prílohou XII.
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 2
V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI sa prvý pododsek uplatňuje od 1. januára 2023.
V prípade programov podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI sa prvý pododsek uplatňuje od 1. januára 2022.
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 7 – pododsek 3
Prvý pododsek sa neuplatňuje na programy podľa článku [4 ods. 1 písm. c) bodu vii)] nariadenia o ESF+.
Prvý pododsek sa neuplatňuje na programy podľa článku [4 ods. 1 bodu xi)] nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 11
11.  Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci formát, ktorý treba použiť na oznamovanie nezrovnalostí v súlade s konzultačným postupom podľa článku 109 ods. 2, aby zabezpečila jednotné podmienky vykonávania tohto článku.
11.  Komisia prijme vykonávací akt stanovujúci formát, ktorý treba použiť na oznamovanie nezrovnalostí v súlade s konzultačným postupom podľa článku 109 ods. 2, aby zabezpečila jednotné podmienky a pravidlá vykonávania tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia sa uistí, že členské štáty majú systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a že tieto systémy účinne fungujú počas implementácie programov. Komisia vypracuje stratégiu auditu a plán auditu, ktorý je založený na posúdení rizika.
Komisia sa uistí, že členské štáty majú systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a že tieto systémy účinne a efektívne fungujú počas implementácie programov. Komisia vypracuje pre členské štáty stratégiu auditu a plán auditu, ktorý je založený na posúdení rizika.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2
2.  Audity Komisie sa vykonajú do troch kalendárnych rokov nasledujúcich po schválení účtov, v ktorých sú príslušné výdavky zahrnuté. Toto obdobie sa neuplatňuje na operácie, kde existuje podozrenie z podvodu.
2.  Audity Komisie sa vykonajú do dvoch kalendárnych rokov nasledujúcich po schválení účtov, v ktorých sú príslušné výdavky zahrnuté. Toto obdobie sa neuplatňuje na operácie, kde existuje podozrenie z podvodu.
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a
a)  Komisia oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu audit minimálne 12 pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov. Na týchto auditoch sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.
a)  Komisia oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu audit minimálne 15 pracovných dní vopred s výnimkou naliehavých prípadov. Na týchto auditoch sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení zástupcovia členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c
c)  Komisia zašle predbežné zistenia auditu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 3 mesiacov po poslednom dni auditu príslušnému orgánu členského štátu.
c)  Komisia zašle predbežné zistenia auditu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 2 mesiacov po poslednom dni auditu príslušnému orgánu členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d
d)  Komisia zašle audítorskú správu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia úplnej odpovede príslušného orgánu členského štátu na predbežné zistenia auditu.
d)  Komisia zašle audítorskú správu, a to aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia úplnej odpovede príslušného orgánu členského štátu na predbežné zistenia auditu. Odpoveď členského štátu sa považuje za úplnú, ak Komisia do 2 mesiacov neoznámi, že niektoré dokumenty chýbajú.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 – pododsek 2
Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v písmenách c) a d) o ďalšie tri mesiace.
Komisia môže v riadne odôvodnených prípadoch predĺžiť lehoty uvedené v písmenách c) a d) o ďalšie dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 a (nový)
4a.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 63 ods. 6, Komisia zabezpečí systém vybavovania sťažností, ktorý bude prístupný občanom a zainteresovaným stranám.
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2
2.  Orgán auditu je orgán verejnej moci, ktorý je funkčne nezávislý od subjektov podrobených auditu.
2.  Orgán auditu je orgán verejnej moci alebo súkromný orgán, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a orgánov alebo subjektov, ktoré boli poverené funkciami alebo na ktoré boli tieto funkcie delegované.
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – písmeno e
e)  zaznamenáva a uchováva v elektronickom systéme údaje o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, a zabezpečuje bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov.
e)  zaznamenáva a uchováva v elektronických systémoch údaje o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, a zabezpečuje bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1 – pododsek 1
Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, transparentné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.
Riadiaci orgán stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, transparentné, zabezpečujú prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno a
a)  zabezpečí, aby boli vybrané operácie v súlade s programom a účinne prispievali k plneniu špecifických cieľov;
a)  zabezpečí, aby boli vybrané operácie udržateľné, v súlade s programom a územnými stratégiami a účinne prispievali k plneniu jeho špecifických cieľov;
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno c
c)  zabezpečí, aby vybrané operácie predstavovali najlepší pomer medzi výškou podpory, podniknutými činnosťami a plnením cieľov;
c)  zabezpečí, aby vybrané operácie predstavovali vhodný pomer medzi výškou podpory, podniknutými činnosťami a plnením cieľov;
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno e
e)  zabezpečí, aby vybrané operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ48, boli predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo zisťovacieho konania na základe požiadaviek uvedenej smernice zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ49;
e)  zabezpečí, aby vybrané operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ48, boli predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo zisťovacieho konania a aby boli riadne zohľadnené posudzovanie alternatívnych riešení a rozsiahla verejná konzultácia na základe požiadaviek uvedenej smernice zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ49;
_________________
_________________
48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).
48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).
49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).
49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno f
f)  keď sa operácie začali ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu orgánu, overí, či sa dodržalo uplatniteľné právo;
f)  keď sa operácie začali ešte pred predložením žiadosti o financovanie riadiacemu orgánu, zabezpečí, aby sa dodržalo uplatniteľné právo;
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3 – písmeno j
j)  zabezpečí, aby investície do infraštruktúry boli odolné proti zmene klímy a mali očakávanú životnosť minimálne päť rokov.
j)  zabezpečí, pred prijatím investičných rozhodnutí, aby investície do infraštruktúry boli odolné proti zmene klímy a mali očakávanú životnosť minimálne päť rokov, ako aj uplatňovanie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti.
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 5 a (nový)
5a.   Riadiaci orgán môže v riadne odôvodnených prípadoch takisto rozhodnúť, že prispeje do výšky až 5 % finančnej alokácie na program v rámci EFRR a ESF+ na konkrétne projekty v členskom štáte oprávnené v rámci programu Horizont Európa vrátane tých, ktoré boli vybrané v druhej fáze, za predpokladu, že tieto konkrétne projekty prispejú k cieľom programu v danom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 6
6.  Keď riadiaci orgán vyberie operáciu strategického významu, okamžite o tom informuje Komisiu a poskytne jej všetky relevantné informácie o tejto operácii.
6.  Keď riadiaci orgán vyberie operáciu strategického významu, do jedného mesiaca o tom informuje Komisiu a poskytne jej všetky relevantné informácie o tejto operácii vrátane analýzy nákladov a prínosov.
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)   v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov zabezpečuje, aby prijímateľ dostal sumu, ktorá je splatná v plnej výške najneskôr do 90 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa;
b)  v prípade zálohových a priebežných platieb zabezpečuje, aby prijímateľ dostal sumu, ktorá je splatná v plnej výške za overené výdavky najneskôr do 60 dní odo dňa predloženia žiadosti o platbu zo strany prijímateľa;
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno a
a)  vypracovania a predloženia žiadostí o platbu Komisii v súlade s článkami 85 a 86;
a)  vypracovanie a predloženie žiadostí o platbu Komisii v súlade s článkami 85 a 86 a berúc do úvahy audity vykonané orgánom auditu alebo na jeho zodpovednosť;
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno b
b)  zostavenie účtov v súlade s článkom 92 a vedenie záznamov o všetkých prvkoch účtov v elektronickom systéme;
b)  zostavenie a predkladanie účtov, potvrdenie úplnosti, presnosti a správnosti v súlade s článkom 92 a vedenie záznamov o všetkých prvkoch účtov v elektronickom systéme;
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 6 a (nový)
6a.   Audit sa vykoná s odkazom na normu platnú v čase dohovoru o auditovanej operácii okrem prípadov, keď sú pre prijímateľa výhodnejšie nové normy.
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 6 b (nový)
6b.   Zistenie nezrovnalosti v rámci auditu operácie vedúcej k peňažnej sankcii nemôže viesť k rozšíreniu rozsahu kontroly alebo k finančným opravám nad rámec výdavkov zahrnutých do účtovného roka kontrolovaných výdavkov.
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1
1.  Orgán auditu vypracuje stratégiu auditu na základe posúdenia rizika, pričom zohľadní opis systému riadenia a kontroly uvedený v článku 63 ods. 9, vzťahujúcu sa na systémové audity a audity operácií. Stratégia auditu musí zahŕňať systémové audity nových určených riadiacich orgánov a orgánov zodpovedných za vykonávanie účtovnej funkcie do deviatich mesiacov nasledujúcich po prvom roku ich činnosti. Stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom stanoveným v prílohe XVIII a aktualizuje sa každoročne po prvej výročnej kontrolnej správe a prvom audítorskom stanovisku poskytnutých Komisii. Môže sa vzťahovať na jeden alebo viacero programov.
1.  Orgán auditu vypracuje po konzultácii s riadiacim orgánom stratégiu auditu na základe posúdenia rizika, pričom zohľadní opis systému riadenia a kontroly uvedený v článku 63 ods. 9, vzťahujúcu sa na systémové audity a audity operácií. Stratégia auditu musí zahŕňať systémové audity nových určených riadiacich orgánov a orgánov zodpovedných za vykonávanie účtovnej funkcie. Audit sa vykoná do deviatich mesiacov nasledujúcich po prvom roku ich činnosti. Stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom stanoveným v prílohe XVIII a aktualizuje sa každoročne po prvej výročnej kontrolnej správe a prvom audítorskom stanovisku poskytnutých Komisii. Môže sa vzťahovať na jeden alebo viacero programov. V rámci stratégie auditu môže orgán auditu určiť limit pre audity jednotlivých účtov.
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
V prípade nezhody medzi Komisiou a členským štátom, pokiaľ ide o zistenia auditu, sa zavedie konanie o urovnaní.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia a orgány auditu najskôr využijú všetky informácie a záznamy dostupné v elektronickom systéme uvedenom v článku 66 ods. 1 písm. e) vrátane výsledkov overovaní zo strany riadiaceho orgánu a od dotknutých prijímateľov žiadajú a získavajú dodatočné dokumenty a audítorské dôkazy, iba ak si to podľa ich odborného úsudku situácia vyžaduje na podporu spoľahlivých záverov auditu.
Komisia a orgány auditu najskôr využijú všetky informácie a záznamy dostupné v elektronických systémoch uvedených v článku 66 ods. 1 písm. e) vrátane výsledkov overovaní zo strany riadiaceho orgánu a od dotknutých prijímateľov žiadajú a získavajú dodatočné dokumenty a audítorské dôkazy, iba ak si to podľa ich odborného úsudku situácia vyžaduje na podporu spoľahlivých záverov auditu.
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán vykonáva overovania na mieste (overovania na mieste zo strany riadiaceho orgánu) v súlade s článkom 68 ods. 1 len na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery.
1.  Riadiaci orgán vykonáva overovania na mieste (overovania na mieste zo strany riadiaceho orgánu) v súlade s článkom 68 ods. 1 len na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak finančný nástroj poskytuje kontrolné správy podporujúce žiadosť o platbu, riadiaci orgán môže rozhodnúť nevykonať overovanie riadenia na mieste.
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 2 – pododsek 2
EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, však poskytujú riadiacemu orgánu kontrolné správy, ktoré podporujú žiadosti o platbu.
EIB alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie, v ktorých je členský štát akcionárom, však poskytujú riadiacemu orgánu kontrolné správy, ktoré podporujú žiadosti o platbu.
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 3
3.  Orgán auditu vykonáva systémové audity a audity operácií v súlade s článkami 71, 73 alebo 77 na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery.
3.  Orgán auditu vykonáva systémové audity a audity operácií v súlade s článkami 71, 73 alebo 77 na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančný nástroj, a v rámci záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak finančný nástroj poskytuje orgánu auditu výročnú správu o audite vypracovanú ich externými audítormi do konca každého kalendárneho roka, ktorá sa vzťahuje na prvky uvedené v prílohe XVII, orgán auditu môže rozhodnúť nevykonať ďalšie audity.
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 3 a (nový)
3a.   V kontexte záručných fondov môžu orgány zodpovedné za audit programov vykonávať overenia alebo audity subjektov poskytujúcich nové príslušné úvery iba v prípade, keď nastane jedna alebo viac nasledujúcich situácií:
a)   podporné dokumenty poskytujúce dôkaz o podpore z finančného nástroja konečným prijímateľom nie sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu ani na úrovni orgánov, ktoré implementujú finančné nástroje;
b)   existujú dôkazy o tom, že dokumenty, ktoré sú k dispozícii na úrovni riadiaceho orgánu alebo na úrovni orgánov implementujúcich finančné nástroje, nepredstavujú pravdivý a presný obraz o poskytovanej podpore.
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1
1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktorými sa riadi štátna pomoc, riadiaci orgán zabezpečí, aby sa všetky doklady týkajúce sa operácie podporovanej z fondov uchovávali na primeranej úrovni počas obdobia piatich rokov od 31. decembra roka, v ktorom riadiaci orgán prijímateľovi vyplatil poslednú platbu.
1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktorými sa riadi štátna pomoc, riadiaci orgán zabezpečí, aby sa všetky doklady týkajúce sa operácie podporovanej z fondov uchovávali na primeranej úrovni počas obdobia troch rokov od 31. decembra roka, v ktorom riadiaci orgán prijímateľovi vyplatil poslednú platbu.
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 2 a (nový)
2a.   Obdobie uchovávania dokladov sa môže na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu znižovať proporcionálne podľa rizikového profilu a veľkosti prijímateľov.
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
Zálohová platba pre každý fond sa uhradí v ročných splátkach pred 1. júlom každého roka v závislosti od dostupných finančných prostriedkov takto:
Zálohová platba pre každý fond sa uhradí v ročných splátkach pred 1. júlom každého roka takto:
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  2022: 0,5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  2023: 0,5 % %;
c)  2023: 1 %;
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d
d)  2024: 0,5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e
e)  2025: 0,5 %;
e)  2025: 2 %;
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f
f)  2026: 0,5 %
f)  2026: 2 %
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 3 – písmeno b
b)  sumu za technickú pomoc vypočítanú v súlade s článkom 31 ods. 2;
b)  sumu za technickú pomoc vypočítanú v súlade s článkom 31;
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)   v prípade štátnej pomoci môže žiadosť o platbu zahŕňať preddavky, ktoré prijímateľovi vypláca orgán poskytujúci pomoc za týchto kumulatívnych podmienok: sú predmetom bankovej alebo rovnocennej záruky, nepresahujú 40 % celkovej výšky pomoci, ktorá sa má prijímateľovi poskytnúť na danú operáciu, a sú pokryté z výdavkov zaplatených prijímateľmi a doložené faktúrami s potvrdením o zaplatení za 3 roky.
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 1
1.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 2, tak žiadosti o platbu podané v súlade s prílohou XIX musia obsahovať celkové sumy vyplatené, alebo v prípade záruk sumy vyčlenené, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, riadiacim orgánom konečným prijímateľom v zmysle článku 62 ods. 1 písm. a), b) a c).
1.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 1, tak žiadosti o platbu podané v súlade s prílohou XIX musia obsahovať celkové sumy vyplatené, alebo v prípade záruk sumy vyčlenené, ako sa dohodlo v záručných zmluvách, riadiacim orgánom konečným prijímateľom v zmysle článku 62 ods. 1 písm. a), b) a c).
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 3, tak sa žiadosti o platbu, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, musia podať v súlade s týmito podmienkami:
2.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 2, tak sa žiadosti o platbu, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, musia podať v súlade s týmito podmienkami:
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1
1.  V závislosti od dostupných finančných prostriedkov Komisia uhradí priebežné platby najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia prijala žiadosť o platbu.
1.  Komisia uhradí priebežné platby najneskôr do 60 dní odo dňa, keď Komisia prijala žiadosť o platbu.
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – písmeno a
a)  existujú dôkazy, ktoré naznačujú závažný nedostatok, na odstránenie ktorého neboli prijaté nápravné opatrenia;
a)  existujú dôkazy o závažnom nedostatku, na odstránenie ktorého neboli prijaté nápravné opatrenia;
Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1 – písmeno e
e)  členský štát neprijal potrebné opatrenia na nápravu situácie v súlade s článkom 15 ods. 6.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 1
1.  Komisia zruší viazanosť akejkoľvek sumy programu, ktorá nebola použitá na zálohovú platbu v súlade s článkom 84, alebo v súvislosti s ktorou nebola predložená žiadosť o platbu v súlade s článkami 85 a 86 do 26. decembra druhého kalendárneho roku nasledujúceho po roku rozpočtových záväzkov na roky 2021 až 2026.
1.  Komisia zruší viazanosť akejkoľvek sumy programu, ktorá nebola použitá na zálohovú platbu v súlade s článkom 84, alebo v súvislosti s ktorou nebola predložená žiadosť o platbu v súlade s článkami 85 a 86 do 31. decembra tretieho kalendárneho roku nasledujúceho po roku rozpočtových záväzkov na roky 2021 až 2026.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 2
2.   Suma týkajúca sa rozpočtového záväzku na rok 2021, ktorá má byť pokrytá zálohovými platbami alebo žiadosťami o platbu v lehote stanovenej v odseku 1, predstavuje 60 % daného záväzku. 10 % rozpočtového záväzku na rok 2021 sa pridá ku každému rozpočtovému záväzku na roky 2022 až 2025 na účely výpočtu súm, ktoré sa majú pokryť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 3
3.  Časti viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2029 stále otvorené, sa zruší viazanosť, ak do lehoty uvedenej v článku 38 ods. 1 Komisii nebude predložený balík uisťujúcich dokumentov a záverečná správa o výkonnosti programov podporovaných z ESF+, EFRR a Kohézneho fondu.
3.  Časti viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2030 stále otvorené, sa zruší viazanosť, ak do lehoty uvedenej v článku 38 ods. 1 Komisii nebude predložený balík uisťujúcich dokumentov a záverečná správa o výkonnosti programov podporovaných z ESF+, EFRR a Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Článok 100 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  nebolo možné podať žiadosť o platbu načas z dôvodu omeškania na úrovni Únie pri vytváraní právneho a administratívneho rámca pre finančné prostriedky na obdobie 2021 – 2027.
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2
2.  Členský štát má jeden mesiac na to, aby buď súhlasil so sumou, ktorej viazanosť má byť zrušená, alebo predložil svoje pripomienky.
2.  Členský štát má dva mesiace na to, aby súhlasil so sumou, ktorej viazanosť má byť zrušená, alebo aby predložil svoje pripomienky.
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1
1.  EFRR, ESF+ a Kohézny fond podporujú cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny úrovne NUTS 2“) stanovenej v nariadení (ES) č. 1059/2003 zmenenom nariadením Komisie (ES) č. 868/2014.
1.  EFRR, ESF+ a Kohézny fond podporujú cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch zodpovedajúcich úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (ďalej len „regióny úrovne NUTS 2“) stanovenej v nariadení (ES) č. 1059/2003 zmenenom nariadením Komisie (EÚ) 2016/2066.
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 1 – pododsek 1
Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027 predstavujú sumu 330 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.
Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok na obdobie 2021 – 2027 predstavujú sumu 378 097 000 000 v cenách roku 2018.
(Cieľom tohto PN je opätovne zaviesť sumu rovnajúcu sa sume dostupnej na roky 2014 – 2020 pri potrebnom navýšení v súlade s pozíciou EP k návrhu VFR na roky 2021 – 2027. Tento PN si bude vyžadovať následné úpravy výpočtov v prílohe XXII.)
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia prijme formou vykonávacieho aktu rozhodnutie stanovujúce ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, podľa kategórie regiónov spolu so zoznamom oprávnených regiónov v súlade s metodikou stanovenou v prílohe XXII.
Komisia prijme formou vykonávacieho aktu rozhodnutie stanovujúce ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu, podľa kategórie regiónov spolu so zoznamom oprávnených regiónov v súlade s metodikou stanovenou v prílohe XXII. Minimálna celková alokácia z fondov na vnútroštátnej úrovni by sa mala rovnať 76 % rozpočtu prideleného každému členskému štátu alebo regiónu na roky 2014 – 2020.
Pozmeňujúci návrh 429
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Bez toho, aby boli dotknuté národné alokácie pre členské štáty, sa financovanie pre regióny, ktoré sú na obdobie 2021 – 2027 preradené do nižšej kategórie, zachová na úrovni alokácií na roky 2014 – 2020.
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)
Vzhľadom na osobitný význam financovania rámci politiky súdržnosti pre cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu a pre najvzdialenejšie regióny by kritériá oprávnenosti uplatňujúce sa na takéto financovanie nemali byť menej priaznivé ako v období 2014 – 2020 a mali by zabezpečiť maximálnu kontinuitu s existujúcimi programami.
Tento PN si bude vyžadovať následné úpravy výpočtov v prílohe XXII.)
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97,5 % celkových zdrojov (t. j. spolu EUR 322 194 388 630) a alokujú sa takto:
1.  Prostriedky na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu predstavujú 97 % celkových zdrojov, t. j. spolu 366 754 000 000 EUR (v cenách roku 2018). Z tejto sumy sa 5 900 000 000 EUR pridelí na záruku pre deti zo zdrojov v rámci ESF+. Zostávajúce finančné krytie vo výške 360 854 000 000 EUR (v cenách roku 2018 ) sa alokuje takto:
Pozmeňujúci návrh 333
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno a
a)  61,6 % (t. j. spolu 198 621 593 157 EUR) pre menej rozvinuté regióny;
a)  61,6 % (t. j. spolu 222 453 894 000 EUR) pre menej rozvinuté regióny;
Pozmeňujúci návrh 334
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno b
b)  14,3 % (t. j. spolu 45 934 516 595 EUR) pre prechodné regióny;
b)  14,3 % (t. j. spolu 51 446 129 000 EUR) pre prechodné regióny;
Pozmeňujúci návrh 335
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno c
c)  10,8 % (t. j. spolu 34 842 689 000 EUR) pre rozvinutejšie regióny;
c)  10,8 % (t. j. spolu 39 023 410 000 EUR) pre rozvinutejšie regióny;
Pozmeňujúci návrh 336
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno d
d)  12,8 % (t. j. spolu 41 348 556 877 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;
d)  12,8 % (t. j. spolu 46 309 907 000 EUR) pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu;
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 1 – písmeno e
e)  0.0,4 % (t. j. spolu 1 447 034 001 EUR) ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.
e)  0.0,4 % (t. j. spolu 1 620 660 000 EUR) ako dodatočné finančné krytie pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o pristúpení z roku 1994.
Pozmeňujúci návrh 338
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 3 – pododsek 1
Suma zdrojov, ktoré sú k dispozícii na ESF+ v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu je 88 646 194 590 EUR.
Zdroje, ktoré sú k dispozícii na ESF+, predstavujú 28,8 % zdrojov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu (t. j. 105 686 000 000 EUR v cenách roku 2018). To nezahŕňa finančné krytie pre zložku „zamestnanosť a sociálna inovácia“ alebo zložku „zdravie“.
Pozmeňujúci návrh 339
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 3 – pododsek 2
Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ je 376 928 934 EUR.
Suma dodatočného financovania pre najvzdialenejšie regióny uvedené v odseku 1 písm. e) alokovaná na ESF+ zodpovedá 0,4 % zdrojov uvedených v prvom pododseku (t. j. 424 296 054 EUR v cenách roku 2018).
Pozmeňujúci návrh 340
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 1
Výška podpory z Kohézneho fondu, ktorá sa má previesť do Nástroja na prepájanie Európy, je 10 000 000 000 EUR. Vynaloží sa na projekty dopravnej infraštruktúry prostredníctvom osobitných výziev v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] výlučne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.
Výška podpory z Kohézneho fondu, ktorá sa má previesť do Nástroja na prepájanie Európy, je 4 000 000 000 EUR v cenách roku 2018. Vynaloží sa na projekty dopravnej infraštruktúry, a to pri zohľadnení potrieb investícií členských štátov a regiónov do infraštruktúry, prostredníctvom osobitných výziev v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] výlučne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 341
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 5
Okamžite po prevode je 30 % zdrojov prevedených do NPE k dispozícii všetkým členským štátom, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE].
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 342
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 6
Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] sa uplatňujú na konkrétne výzvy uvedené v prvom pododseku. Pri výbere projektov oprávnených na financovanie sa do 31. decembra 2023 rešpektujú národné alokácie v rámci Kohézneho fondu, pokiaľ ide o 70 % zdrojov prevedených do NPE.
Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového nariadenia o NPE] sa uplatňujú na konkrétne výzvy uvedené v prvom pododseku. Pri výbere projektov oprávnených na financovanie sa do 31. decembra 2023 rešpektujú národné alokácie v rámci Kohézneho fondu.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 5
5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 500 000 000 EUR na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.
5.  Zo zdrojov na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 560 000 000 EUR v cenách roku 2018 na Európsku mestskú iniciatívu pod priamym alebo nepriamym riadením Komisie.
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 6
6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 175 000 000 EUR na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.
6.  Zo zdrojov ESF+ na cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu sa alokuje 196 000 000 EUR v cenách roku 2018 na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu inovačné riešenia pod priamym alebo nepriamym riadením.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 7
7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 2,5 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027 (t. j. spolu 8 430 000 000).
7.  Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 3 % z celkových zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre rozpočtový záväzok z fondov na roky 2021 – 2027 (t. j. spolu 11 343 000 000 EUR v cenách roku 2018).
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Článok 105 – odsek 1 – písmeno a
a)  najviac 15 % z celkových alokácií pre menej rozvinuté regióny na prechodné regióny alebo rozvinutejšie regióny a z prechodných regiónov na rozvinutejšie regióny;
a)  najviac 5 % z celkových alokácií pre menej rozvinuté regióny na prechodné regióny alebo rozvinutejšie regióny a z prechodných regiónov na rozvinutejšie regióny;
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  70 % pre menej rozvinuté regióny;
a)  85 % pre menej rozvinuté regióny;
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  55 % pre prechodné regióny;
b)  65 % pre prechodné regióny;
Pozmeňujúce návrhy 349 a 447
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c
c)  40 % pre menej rozvinuté regióny;
c)  50 % pre rozvinutejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 2
Miery spolufinancovania stanovené v písmene a) sa uplatňujú aj na najvzdialenejšie regióny.
Miery spolufinancovania stanovené v písmene a) sa uplatňujú aj na najvzdialenejšie regióny a na dodatočnú alokáciu pre najvzdialenejšie regióny.
Pozmeňujúci návrh 351
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 3
Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 70 %.
Miera spolufinancovania Kohézneho fondu na úrovni každej priority nesmie byť vyššia ako 85 %.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3 – pododsek 4
V nariadení o ESF+ sa môžu stanoviť vyššie miery spolufinancovania pre priority, ktoré podporujú inovatívne činnosti, v súlade s článkom [14] daného nariadenia.
V nariadení o ESF+ sa môžu v riadne odôvodnených prípadoch stanoviť vyššie miery spolufinancovania až do výšky 90 % pre priority, ktoré podporujú inovatívne činnosti, v súlade s článkom [13] a článkom [4 ods. 1 písm. x)] a [xi)] daného nariadenia, ako aj pre programy zamerané na materiálnu depriváciu v súlade s článkom [9], nezamestnanosť mladých ľudí v súlade s článkom [10], podporu európskej záruky pre deti v súlade s článkom [10a] a na nadnárodnú spoluprácu v súlade s článkom [11b].
Pozmeňujúci návrh 353
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 4 – pododsek 1
Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 70 %.
Miera spolufinancovania pre programy Interreg nesmie byť vyššia ako 85 %.
Pozmeňujúci návrh 453
Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty môžu v riadne odôvodnenom prípade predložiť v rámci súčasného rámca Paktu stability a rastu žiadosť o ďalšiu flexibilitu pre verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky, ktoré sú podporované verejnou správou spolufinancovaním investícií ako súčasť európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komisia starostlivo posúdi príslušnú žiadosť pri vymedzovaní fiškálnej úpravy v rámci buď preventívnej, alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu spôsobom, ktorý odráža strategický význam investícií.
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 1
Komisia je v súlade s článkom 108 oprávnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ku ktorým dochádza počas programového obdobia v prípade nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem príloh III, IV, X a XXII.
Komisia je v súlade s článkom 108 oprávnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ku ktorým dochádza počas programového obdobia v prípade nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem príloh III, IV, X a XXII. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 108 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť a upraviť delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014, uvedené v článku 6 ods. 3, tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Článok 108 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 sa Komisii udeľuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh nariadenia
Článok 108 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4 a článku 89 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 357
Návrh nariadenia
Článok 108 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 63 ods. 10, článku 73 ods. 4, článku 88 ods. 4, článku 89 ods. 4 a článku 107 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 359
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 001 – stĺpec 1
001 Investovanie do dlhodobého majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
001 Investovanie do dlhodobého majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 002 – stĺpec 1
002 Investovanie do dlhodobého majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
002 Investovanie do dlhodobého majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 361
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 004 – stĺpec 1
004 Investovanie do nehmotného majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
004 Investovanie do nehmotného majetku v mikropodnikoch priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 362
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 005 – stĺpec 1
005 Investovanie do nehmotného majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami
005 Investovanie do nehmotného majetku v malých a stredných podnikoch (vrátane súkromných výskumných centier) priamo spojené s výskumno-inovačnými činnosťami alebo s konkurencieschopnosťou
Pozmeňujúci návrh 363
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 1 – riadok 035 – stĺpec 1
035 Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof)
035 Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne a zosuvy pôdy (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof)
Pozmeňujúci návrh 364
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 2 – riadok 043

Text predložený Komisiou

043

Nakladanie s odpadom z domácností: opatrenia na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie

0%

100%

Pozmeňujúci návrh

 

vypúšťa sa

 

 

Pozmeňujúci návrh 365
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 056 – stĺpec 1
056 Novovybudované diaľnice a cesty základnej siete TEN-T
056 Novovybudované diaľnice, mosty a cesty základnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 366
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 057 – stĺpec 1
057 Novovybudované diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T
057 Novovybudované diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 060 – stĺpec 1
060 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty základnej siete TEN-T
060 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty základnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 3 – riadok 061 – stĺpec 1
061 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice a cesty súhrnnej siete TEN-T
061 Rekonštruované alebo skvalitnené diaľnice, mosty a cesty súhrnnej siete TEN-T
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 5 – riadok 128 – stĺpec 1
128 Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu
128 Ochrana, rozvoj a podpora aktív verejného cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 1 – Cieľ politiky 5 – riadok 130 – stĺpec 1
130 Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu
130 Ochrana, rozvoj a podpora prírodného dedičstva a ekoturizmu okrem lokalít sústavy Natura 2000
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 12 – stĺpec Integrované územné investície (IÚI)
Veľkomestá, mestá a predmestia
Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 16 – stĺpec Integrované územné investície (IÚI)
Riedko osídlené oblasti
Vidiecke a riedko osídlené oblasti
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 22 – stĺpec Miestny rozvoj vedený komunitou (MRVK)
Veľkomestá, mestá a predmestia
Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 26 – stĺpec Miestny rozvoj vedený komunitou (MRVK)
Riedko osídlené oblasti
Vidiecke a riedko osídlené oblasti
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 32– stĺpec Iný typ územného nástroja v rámci cieľa politiky 5
Veľkomestá, mestá a predmestia
Veľkomestá, mestá, predmestia a pripojené vidiecke oblasti
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 36– stĺpec Iný typ územného nástroja v rámci cieľa politiky 5
Riedko osídlené oblasti
Vidiecke a riedko osídlené oblasti
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 4 – riadok 17
17 Ubytovacie a stravovacie služby
17 Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6 – stĺpec 2
Je zavedený národný rámec pre implementáciu UNCRPD, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný rámec pre implementáciu UNCRPD, ktorý zahŕňa:
1.  merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania;
1.  merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania, ktoré sú uplatniteľné v rámci všetkých cieľov politiky;
2.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, právne predpisy a normy riadne zohľadnené v príprave a implementácii programov.
2.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, právne predpisy a normy riadne zohľadnené v príprave a implementácii programov v súlade s ustanoveniami UNCRPD a zaradené do kritérií výberu projektov a povinností.
2a.  opatrenia na predkladanie správ monitorovaciemu výboru o súlade podporovaných operácií.
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Príloha III – Tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Implementácia zásad a práv Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré prispievajú k skutočnej konvergencii a súdržnosti v Európskej únii.

Opatrenia na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie správnej implementácie zásad Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré prispievajú k vzostupnej sociálnej konvergencii a súdržnosti v EÚ, a to predovšetkým zásad, ktoré bránia nespravodlivej hospodárskej súťaži na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka Horizontálne základné podmienky – riadok 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účinné uplatňovanie zásady partnerstva

Je vytvorený rámec na zabezpečenie toho, aby mohli všetci partneri zohrávať plnohodnotnú úlohu pri príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení programov, ktorý zahŕňa:

 

1.  opatrenia na zabezpečenie transparentných postupov zapojenia partnerov;

 

2.  opatrenia na šírenie a zverejňovanie informácií relevantných pre partnerov s cieľom prípravy stretnutí a následných opatrení;

 

3.  podporu na posilnenie postavenia partnerov a budovania kapacít.

Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 2 – stĺpec 4
Je zavedený národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný plán v oblasti energetiky a klímy v súlade s cieľom Parížskej dohody znížiť globálne otepľovanie na 1,5 °C, ktorý zahŕňa:
1.  všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej únie;
1.  všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej únie;
2.  orientačný harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu.
2.  harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu.
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 4 – stĺpec 2
EFRR a Kohézny fond:
EFRR a Kohézny fond:
2.4  Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti proti katastrofám
2.4  Podpora adaptácie na zmenu klímy a štrukturálnu zmenu, prevencie rizík a odolnosti proti katastrofám
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 2 – riadok 7 – stĺpec 4
Je zavedený prioritný akčný rámec podľa článku 8 smernice 92/43/EHS, ktorý zahŕňa:
Je zavedený prioritný akčný rámec podľa článku 8 smernice 92/43/EHS, ktorý zahŕňa:
1.  všetky prvky uvedené vo vzore prioritného akčného rámca na obdobie 2021 2027, na ktorom sa dohodla Komisia a členské štáty;
1.  všetky prvky uvedené vo vzore prioritného akčného rámca na obdobie 2021 - 2027, na ktorom sa dohodla Komisia a členské štáty, vrátane prioritných opatrení a odhad potrieb financovania.
2.  identifikáciu prioritných opatrení a odhad potrieb financovania.
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 2
3.2  Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy
3.2  Rozvoj udržateľnej, inteligentnej, bezpečnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 4 – bod -1 a (nový)
-1a.  vyžaduje zabezpečenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti a vo väčšej miere odstránenie chýbajúcich prepojení a problematických miest v sieti TEN-T, čo tiež znamená investície do tvrdej infraštruktúry;
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 3.2 – stĺpec 4 – bod 1
1.  zahŕňa ekonomické odôvodnenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o dôkladnú analýza dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný vplyv liberalizácie železničnej dopravy;
1.  zahŕňa ekonomické odôvodnenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o dôkladnú analýzu dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný vplyv otvorenia trhov so železničnými dopravnými službami;
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 2
2.  odráža plány kvality ovzdušia, pričom sa zohľadňujú najmä národné plány na dekarbonizáciu;
2.  odráža plány kvality ovzdušia, pričom sa zohľadňujú národné stratégie znižovania emisií z odvetvia dopravy
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 3
3.  zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) 1316/2013 v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete TEN-T;
3.  zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1316/2013 v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete TEN-T, a predbežne identifikované úseky na súhrnnej sieti;
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 4
4.  pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť regiónov a miestnych komunít so základnou sieťou TEN-T a jej uzlami;
4.  pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť mestských sietí, regiónov a miestnych komunít so základnou sieťou TEN-T a jej uzlami;
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 3 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 9 a (nový)
9a.  podporuje iniciatívy v oblasti udržateľného regionálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktoré vedú k situáciám prospešným pre obe strany, turistov i obyvateľov, ako je prepojenie siete EuroVelo s európskou železničnou sieťou TRAN.
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 1 – stĺpec 2 – bod ESF
ESF:
ESF:
4.1.1  Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie vrátane mladých ľudí a neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva
4.1.1  Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, a to predovšetkým mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych osôb, a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva
4.1.2  Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu pre zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce, prechody a mobilitu
4.1.2  Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu pre zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce, prechody a mobilitu
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 2 – stĺpec 2 – bod ESF
ESF
ESF
4.1.3  Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptáciu pracovníkov na zmeny a aktívne starnutie
4.1.3  Podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptáciu pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny a aktívne starnutie
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 2 – stĺpec 4 – bod 2
2.  opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, platov a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve;
2.  opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, platov, sociálneho zabezpečenia a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane zlepšenia prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve;
Pozmeňujúci návrh 394
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 3 – stĺpec 2 – bod ESF
ESF:
ESF:
4.2.1  Zvyšovanie kvality, účinnosti a relevantnosti z hľadiska trhu práce systémov vzdelávania a odbornej prípravy
4.2.1  Zvyšovanie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane digitálnych zručností a uľahčiť prechod medzi vzdelávaním a prácou
4.2.2  Podpora príležitostí pre flexibilné zlepšovanie zručností a rekvalifikáciu pre všetkých vrátane uľahčovania zmeny zamestnania a podpory pracovnej mobility
4.2.2  Podpora celoživotného vzdelávania, najmä príležitostí pre flexibilné zlepšovanie zručností a rekvalifikáciu pre všetkých, ako aj informálneho a neformálneho vzdelávania vrátane uľahčovania zmeny zamestnania a podpory pracovnej mobility
4.2.3  Podpora rovnakého prístupu, najmä pre znevýhodnené skupiny, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave, od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve cez ďalšie všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu, až po terciárny stupeň
4.2.3  Podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich absolvovaniu, najmä pre znevýhodnené skupiny, od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve cez ďalšie všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu, až po terciárny stupeň, ako aj vzdelávanie a učenie sa dospelých vrátane uľahčenia vzdelávacej mobility pre všetkých
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 1
1.  systémy založené na dôkazoch na predvídanie zručností a prognózy, ako aj mechanizmy sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku;
1.  systémy založené na dôkazoch na predvídanie a prognózy v oblasti zručností, ako aj mechanizmy následného sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku vrátane prístupov zameraných na učiacu sa osobu;
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 2
2.  opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, relevantnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových kompetencií na všetkých stupňoch vrátane vysokoškolského vzdelávania, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;
2.  opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, cenovo dostupnému relevantnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových kompetencií na všetkých stupňoch vrátane terciárneho vzdelávania, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Príloha IV – riadok 4.2 – stĺpec 4: Kritériá splnenia základnej podmienky – bod 3
3.  koordinačný mechanizmus pre všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy vrátane terciárneho vzdelávania a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;
3.  koordinačný mechanizmus pre všetky stupne vzdelávania a odbornej prípravy vrátane poskytovateľov terciárneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými a/alebo regionálnymi orgánmi;
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3
EFRR:
EFRR:
4.3  Zvyšovanie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, migrantov a znevýhodnených skupín pomocou integrovaných opatrení vrátane bývania a sociálnych služieb
4.3  Zvyšovanie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, utečencov a migrantov pod medzinárodnou ochranoua znevýhodnených skupín pomocou integrovaných opatrení vrátane bývania a sociálnych služieb
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3.1
ESF:
ESF:
4.3.1  Podpora aktívneho začlenenia, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
4.3.1  Presadzovanie aktívneho začlenenia, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Pozmeňujúci návrh 400
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 2 – bod 4.3.1 a (nový)
4.3.1a.   Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí
Pozmeňujúci návrh 401
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 4 – stĺpec 4
Je zavedený národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný strategický politický rámec a akčný plán pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa:
1.  analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane chudoby detí, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a špecifických potrieb zraniteľných osôb;
1.  analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane chudoby detí, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a špecifických potrieb zraniteľných osôb;
2.  opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane zabezpečenia primeranej podpory príjmu, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí vrátane migrantov;
2.  opatrenia na zabránenie a boj proti segregácii vo všetkých oblastiach vrátane zabezpečenia primeranej podpory príjmu, sociálnej ochrany, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám pre zraniteľných ľudí vrátane migrantov a utečencov;
3.  opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k starostlivosti na úrovni komunít;
3.  opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k rodinnej a komunitnej starostlivosti na základe národnej stratégie deinštitucionalizácie a akčného plánu;
4.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti.
4.  opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 5 – stĺpec 2
ESF:
ESF:
4.3.2  Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia
4.3.2  Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 6 – stĺpec 2
ESF:
ESF:
4.3.4  Zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám; zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti; zlepšovanie prístupu k službám dlhodobej starostlivosti
4.3.4  Zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám; modernizácia systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane; zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti; zlepšovanie prístupu k službám dlhodobej starostlivosti
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Príloha IV – Cieľ politiky 4 – riadok 6 – stĺpec 4 – body 2, 3, 3 a (nové)
Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, ktorý zahŕňa:
Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, ktorý zahŕňa:
1.  mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a koordinované opatrenia;
1.  mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane zdravotníckeho personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a koordinované opatrenia;
2.  opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti;
2.  opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a osobám, ktoré sú najťažšie dosiahnuteľné;
3.  opatrenia na podporu komunitných služieb vrátane prevencie a primárnej zdravotnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti.
3.  opatrenia na podporu komunitných služieb vrátane prevencie a primárnej zdravotnej starostlivosti a služieb domácej starostlivosti, ako aj opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k starostlivosti na úrovni rodiny a komunít.
3a.   opatrenia na zabezpečenie účinnosti, udržateľnosti, prístupu a cenovej dostupnosti systémov sociálnej ochrany.
Pozmeňujúci návrh 405
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – tabuľka 1T – Štruktúra programu

 

Text predložený Komisiou

Identif. kód

Názov [300]

Technická pomoc

Základ pre výpočet

Fond

Kategória podporovaného regiónu

Vybraný špecifický cieľ

1

Priorita 1

Nie

 

EFRR

Rozvinutejšie

ŠC 1

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 2

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Rozvinutejšie

ŠC 3

2

Priorita 2

Nie

 

ESF+

Rozvinutejšie

ŠC 4

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 5

Najvzdialenejšie

3

Priorita 3

Nie

 

KF

Nevzťahuje sa

 

3

Priorita „Technická pomoc“

Áno

 

 

 

Nevzťahuje sa

..

Vyhradená priorita „Zamestnanosť mladých ľudí“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Odporúčania pre jednotlivé krajiny“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Inovatívne činnosti“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 8

 

Vyhradená priorita „Materiálna deprivácia“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 9

 

Pozmeňujúci návrh

Identif. kód

Názov [300]

Technická pomoc

Základ pre výpočet

Fond

Kategória podporovaného regiónu

Vybraný špecifický cieľ

1

Priorita 1

Nie

 

EFRR

Rozvinutejšie

ŠC 1

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 2

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Rozvinutejšie

ŠC 3

2

Priorita 2

Nie

 

ESF+

Rozvinutejšie

ŠC 4

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 5

Najvzdialenejšie

3

Priorita 3

Nie

 

KF

Nevzťahuje sa

 

3

Priorita „Technická pomoc“

Áno

 

 

 

Nevzťahuje sa

..

Vyhradená priorita „Zamestnanosť mladých ľudí“

Nie

 

ESF+

 

 

 

Vyhradená priorita „Záruka pre deti“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Odporúčania pre jednotlivé krajiny“

Nie

 

ESF+

 

 

..

Vyhradená priorita „Inovatívne činnosti“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 8

 

Vyhradená priorita „Materiálna deprivácia“

Nie

 

ESF+

 

ŠC 9

Pozmeňujúci návrh 406
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2.1 – tabuľka

Text predložený Komisiou

[ ] Táto priorita je vyhradená na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny

[ ]Táto priorita je vyhradená na zamestnanosť mladých ľudí

[ ]Táto priorita je vyhradená na inovatívne činnosti

[ ]Táto priorita je vyhradená na riešenie materiálnej deprivácie

Pozmeňujúci návrh

[ ]Táto priorita je vyhradená na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny

[ ]Táto priorita je vyhradená na zamestnanosť mladých ľudí

[ ]Táto priorita je vyhradená na záruku pre deti

[ ]Táto priorita je vyhradená na inovatívne činnosti

[ ]Táto priorita je vyhradená na riešenie materiálnej deprivácie

Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – úvodná časť
2.1.1.  Špecifický cieľ54 (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory (ENRF) – opakuje sa pre každý vybraný špecifický cieľ alebo oblasť podpory pre priority netýkajúce sa technickej pomoci
2.1.1.  Špecifický cieľ54 (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory (ENRF) – opakuje sa pre každý vybraný špecifický cieľ alebo oblasť podpory pre priority netýkajúce sa technickej pomoci
__________________
__________________
54 Okrem špecifického cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. vii) nariadenia o ESF+.
Okrem špecifického cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 408
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 –bod 2.1.1.2 – úvodná časť
2.1.1.2  Ukazovateľ55
2.1.1.2  Ukazovatele
_________________
55 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 2021 do 2025.
Pozmeňujúci návrh 409
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 –bod 2.1.1.3 – úvodná časť
2.1.1.3  Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie56 (nevzťahuje sa na ENRF)
2.1.1.3  Orientačné rozdelenie programovaných zdrojov EÚ podľa typu intervencie (nevzťahuje sa na ENRF)
_________________
56 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, rozdelenie iba na roky od 2021 do 2025.
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 8
Kritériá pri výbere operácií57
Kritériá pri výbere operácií57
__________________
__________________
57 Iba pre programy obmedzené špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. c) bod vii) nariadenia o ESF+.
Iba pre programy obmedzené špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. xi) nariadenia o ESF+.
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 3 – tabuľka 16
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 3 – bod 3.2 – úvodná časť
3.2  Celkové finančné prostriedky podľa fondu a národného spolufinancovania59
3.2  Celkové finančné prostriedky podľa fondu a spolufinancovania z národných zdrojov
_________________
59 Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+ a KF, finančné prostriedky iba na roky od 2021 do 2025.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0043/2019).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia