Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0208(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0068/2019

Předložené texty :

A8-0068/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Přijaté texty
PDF 274kWORD 78k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
Program Spravedlnost ***I
P8_TA(2019)0097A8-0068/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. února 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „listina“).
(1)  Článek 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“. Článek 8 SFEU pak stanoví, že Unie při všech svých činnostech usiluje o odstranění nerovností, podporuje rovné zacházení s muži a ženami a při vymezování a provádění svých politik a činností bojuje proti diskriminaci. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „listina“) a v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Podle článků 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie by měl program Spravedlnost ve všech svých činnostech podporovat začleňování genderového hlediska, včetně genderového rozpočtování, a cílů nediskriminace.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále prosazovány a posilovány, sdíleny mezi občany a obyvateli v rámci Unie a stát se středobodem evropských společností. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/201310 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/201411. Program Spravedlnost (dále jen „program“) bude i nadále podporovat rozvoj integrovaného evropského prostoru práva a přeshraniční spolupráce, v návaznosti na program Spravedlnost na období 2014–2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/201312 (dále jen „předchozí program“).
(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále aktivně a důsledně kultivovány, chráněny a prosazovány ve všech unijních i vnitrostátních politikách a musí být posilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli v rámci Unie a stát se středobodem evropských společností. Má-li vzkvétat vnitřní trh a mají-li být podporovány společné hodnoty Unie, jsou současně zapotřebí řádně fungující evropský prostor práva a efektivní, nezávislé a kvalitní vnitrostátní právní systémy a větší vzájemná důvěra. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu, polarizaci a rozkolům a kdy probíhají řízení zahájená podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii ve věci systematického porušování zásad právního státu a také řízení o porušení Smlouvy v otázkách, které se týkají právního státu v členských státech, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská a základní práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost včetně rovnosti pohlaví, nediskriminaci a právní stát, protože oslabování těchto práv a hodnot v kterémkoli členském státě může mít neblahý vliv na celou Unii. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/201310 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/201411. Program Spravedlnost (dále jen „program“) bude i nadále podporovat rozvoj integrovaného evropského prostoru práva a přeshraniční spolupráce, v návaznosti na program Spravedlnost na období 2014–2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/201312 (dále jen „předchozí program“).
__________________
__________________
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).
11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).
11 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat naši právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost. To zahrnuje dynamickou občanskou společnost podněcující demokratickou, občanskou a společenskou účast obyvatel a podporování bohaté rozmanitosti evropské společnosti, rovněž na základě naší společné historie a paměti. Článek 11 Smlouvy o EU dále uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.
(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat naši právem se řídící, spravedlivou, otevřenou, inkluzivní a demokratickou společnost, zejména financováním činností, které podporují dynamickou, dobře rozvinutou, odolnou a posílenou občanskou společnost podněcující demokratickou, občanskou a společenskou účast obyvatel, dále řádné uplatňování lidských a základních práv a bohatou rozmanitost evropské společnosti, rovněž na základě naší společné historie a paměti. Článek 11 Smlouvy o EU vyžaduje, aby orgány vedly otevřený, transparentní a pravidelný dialog s občanskou společností a dávaly vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Tyto cíle jsou zvláště důležité vzhledem k stále se zmenšujícímu prostoru pro nezávislou občanskou společnost v několika členských státech.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic členských států. Za tímto účelem může Unie přijímat opatření k rozvoji justiční spolupráce v občanských věcech a justiční spolupráce v trestních věcech a podporovat činnosti členských států v oblasti předcházení trestné činnosti. Při dalším rozvíjení evropského prostoru práva je třeba zajistit dodržování základních práv a obecných zásad a hodnot, jako jsou zákaz diskriminace, rovnost žen a mužů, účinný přístup ke spravedlnosti pro všechny, právní stát a dobře fungující nezávislý systém soudnictví.
(4)  Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic členských států. Základním předpokladem pro zachování všech práv a povinností zakotvených ve Smlouvách a pro získání důvěry lidí v Unii je dodržování a prosazování právního státu, základních práv a demokracie v celé Unii. Způsob, jakým je zásada právního státu uplatňována v jednotlivých členských státech, má zásadní význam pro zachování vzájemné důvěry mezi členskými státy a jejich právními systémy. Za tímto účelem může Unie přijímat opatření k rozvoji justiční spolupráce v občanských a trestněprávních věcech a případně ve správních záležitostech a podporovat činnosti členských států v oblasti předcházení trestné činnosti, zejména se zaměřit na závažnou přeshraniční trestní činnost, daňovou trestnou činnost, environmentální trestné činy, terorismus, porušování základních práv, jako je obchodování s lidmi, a na ochranu práv obětí. Při dalším rozvíjení evropského prostoru práva je třeba na místní, regionální a celostátní úrovni zajistit dodržování lidských a základních práv a obecných zásad a hodnot, jako jsou zákaz diskriminace, solidarita, rovné zacházení z důvodů uvedených článku 21 Listiny, účinný přístup ke spravedlnosti pro všechny, právní stát, demokracie a dobře fungující nezávislý systém soudnictví.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   Článek 81 SFEU výslovně stanoví, že Unie může přijímat právní akty pro sbližování právních předpisů členských států. Podle Smlouvy mohou být tyto akty přijímány mimo jiné pro vzájemné uznávání a výkon soudních a mimosoudních rozhodnutí mezi členskými státy s cílem zajistit přeshraniční doručování soudních a mimosoudních písemností, slučitelnost pravidel mezinárodního práva soukromého použitelných v členských státech v případě kolize norem a příslušnosti, spolupráci při opatřování důkazů, účinný přístup ke spravedlnosti; odstranění překážek řádného průběhu občanskoprávních, trestních a správních řízení, které může mimo jiné zahrnovat zlepšování kompatibility vnitrostátních soudních řízení, rozvoj alternativních metod urovnávání sporů a podporu vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Financování by mělo zůstat jedním z hlavních nástrojů úspěšného provádění ambiciózních cílů stanovených Smlouvami. Cílů by mělo být dosaženo mimo jiné zavedením flexibilního a účinného programu Spravedlnost, který by usnadňoval plánování a provádění těchto cílů.
(5)  Financování je jedním z nejdůležitějších nástrojů úspěšného provádění ambiciózních cílů stanovených Smlouvami. Cílů by mělo být dosaženo mimo jiné zavedením flexibilního a účinného programu Spravedlnost, který by usnadňoval plánování a provádění těchto cílů, přičemž by vždy, když by to bylo možné, pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti zohledňoval, které činnosti přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Program by měl usilovat o zvýšení flexibility a dostupnosti svých prostředků a poskytovat stejné možnosti a podmínky financování organizacím občanské společnosti uvnitř i vně Unie.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Pro postupné vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva má Unie přijímat opatření týkající se justiční spolupráce v občanských a trestních věcech založené na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, která je již od zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 základním kamenem justiční spolupráce v rámci Unie. Vzájemné uznávání vyžaduje vysokou úroveň vzájemné důvěry mezi členskými státy. V zájmu usnadnění vzájemného uznávání a podpoření vzájemné důvěry byla v několika oblastech přijata opatření na sbližování právních předpisů členských států. Dobře fungující prostor práva, v němž jsou odstraněny překážky bránící přeshraničním soudním řízením a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních situacích je rovněž klíčový pro zajištění hospodářského růstu.
(6)  Pro postupné vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro všechny má Unie přijímat opatření týkající se justiční spolupráce v občanských a trestních věcech založené na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, která je již od zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 základním kamenem justiční spolupráce v rámci Unie. Vzájemné uznávání vyžaduje vysokou úroveň vzájemné důvěry mezi členskými státy. V zájmu usnadnění vzájemného uznávání a podpoření vzájemné důvěry byla v několika oblastech přijata opatření na sbližování právních předpisů členských států. Dobře fungující prostor práva, v němž jsou odstraněny překážky bránící přeshraničním soudním řízením a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních situacích je rovněž klíčový pro zajištění hospodářského růstu a další integrace.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Jak se připomíná v judikatuře Soudního dvora Evropské unie1a, nezávislost soudů je jedním z podstatných prvků základního práva na spravedlivý proces a pokládá základ ke vzájemné důvěře a vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí.
_________________
1a SDEU, velký senát, 27. února 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; SDEU, velký senát, 25. července 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)   Přístup ke spravedlnosti by měl zahrnovat zejména přístup k soudům, k alternativním metodám urovnávání sporů a k osobám zastávajícím veřejnou funkci, které jsou podle zákona povinny poskytovat stranám nezávislé a nestranné právní poradenství.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)
(6c)  V zájmu dalšího rozvoje evropského prostoru práva by za důležitý cíl mělo být považováno začlenění genderového hlediska do soudních systémů. Jednou z hlavních překážek rovného přístupu žen ke spravedlnosti je diskriminace v soudním systému z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám. Program by proto měl aktivně přispívat k odstraňování jakékoli diskriminace a překážek, s nimiž se potýkají menšiny, osoby se zdravotním postižením, migranti, žadatelé o azyl, senioři, lidé žijící v odlehlých oblastech nebo jakékoli zranitelné skupiny, jejichž přístup ke spravedlnosti by mohl být omezován. Současně by měl program v soudních systémech podporovat postupy a rozhodnutí, která budou vstřícná k obětem a budou zohledňovat rovnost pohlaví.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Dodržování zásad právního státu je zásadní pro vysokou úroveň vzájemné důvěry v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zejména pro účinnou justiční spolupráci v občanských a trestních věcech, která je založena na vzájemném uznávání. Právní stát je jednou ze společných hodnot zakotvených v článku 2 SEU a zásada účinné právní ochrany stanovená v čl. 19 odst. 1 SEU a článku 47 listiny je konkrétním vyjádřením zásad právního státu. Prosazováním právního státu podporou úsilí o zlepšení nezávislosti, kvality a účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví posiluje vzájemnou důvěru, která je nezbytná pro justiční spolupráci v občanských a trestních věcech.
(7)  Důsledné dodržování a prosazování zásad právního státu je zásadní pro vysokou úroveň vzájemné důvěry v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a v oblasti vnitřních věcí, zejména pro účinnou justiční spolupráci v občanských a trestních věcech, která je založena na vzájemném uznávání. Právní stát je jednou ze společných hodnot zakotvených v článku 2 SEU a zásada účinné právní ochrany stanovená v čl. 19 odst. 1 SEU a článku 47 listiny je konkrétním vyjádřením zásad právního státu. Prosazování právního státu podporou úsilí o zlepšení nezávislosti, transparentnosti, odpovědnosti, kvality a účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví posiluje vzájemnou důvěru, která je nezbytná pro justiční spolupráci v občanských a trestních věcech.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   Je důležité připomenout, že spravedlnost potvrzuje právní stát ve společnosti a každému zajišťuje právo na spravedlivý proces před nezávislým a nestranným soudem s cílem chránit evropské hodnoty.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU podporuje Unie vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců jako nástroj pro zlepšení justiční spolupráce v občanských a trestních věcech založené na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí. Vzdělávání právních odborníků je důležitým nástrojem pro prohlubování vzájemného porozumění o tom, jak nejlépe dodržovat zásady právního státu. Přispěje k vytvoření evropského prostoru práva vytvořením společné právní kultury mezi právními odborníky členských států. Je zásadní zajistit správné a soudržné uplatňování práva v Unii a vzájemnou důvěru mezi právními odborníky v přeshraničních řízeních. Vzdělávací aktivity podporované tímto programem by měly být založeny na řádném posouzení vzdělávacích potřeb, využívat nejmodernější metodiku vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce spojující právní odborníky z různých členských států, sestávat z aktivního učení a prvků pro navazování kontaktů a být udržitelné.
(8)  Podle čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování EU podporuje Unie vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců jako nástroj pro zlepšení justiční spolupráce v občanských, trestních a případně i správních věcech, která se zakládá na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí. Vzdělávání právních odborníků je důležitým nástrojem pro prohlubování společného chápání toho, jak nejlépe uplatňovat a dodržovat zásady právního státu a základní práva. Přispěje k vytvoření evropského prostoru práva vytvořením společné právní kultury mezi právními odborníky členských států. Je zásadní zajistit nediskriminační, správné a soudržné uplatňování práva v Unii a vzájemnou důvěru a porozumění mezi právními odborníky v přeshraničních řízeních. Vzdělávací aktivity podporované tímto programem by měly být založeny na řádném posouzení vzdělávacích potřeb, využívat nejmodernější metodiku vzdělávání, zahrnovat přeshraniční akce spojující právní odborníky z různých členských států, včetně odborníků pracujících pro organizace občanské společnosti, sestávat z aktivního učení a prvků pro navazování kontaktů a být udržitelné Dále by měly zahrnovat školení určená soudcům, právníkům, státním zástupcům a policii, která se budou věnovat problémům a překážkám, s nimiž se potýkající osoby v choulostivé situaci, včetně dětí, etnických menšin, osob LGBTI, zdravotně postižených, obětí genderově motivovaného násilí a jiných forem mezilidského násilí a obětí obchodování s lidmi, i tomu, jak zajistit náležitou ochranu obětí trestných činů. Do organizace těchto školení by měly být přímo zapojeny uvedené osoby a organizace, které je zastupují nebo jim pomáhají.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Přiměřené lhůty pro řízení posilují právní jistotu, která je klíčovým předpokladem právního státu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2017/865 ze dne 11. května 2017 o podpisu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, pokud jde o záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech, jménem Evropské unie a na základě příslušného rozhodnutí o azylu a nenavracení by měl program podpořit školení soudců a soudních zaměstnanců, jež by měla zvyšovat informovanost a podporovat praktické uplatňování úmluvy v této oblasti, tak aby se v celé Unii zlepšila ochrana žen a dívek, které se staly obětí násilí.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Na justičním vzdělávání se mohou podílet různí aktéři, jako jsou právní, justiční a správní orgány členských států, akademické instituce, vnitrostátní subjekty odpovědné za justiční vzdělávání, organizace nebo sítě poskytující vzdělávání na evropské úrovni či sítě soudních koordinátorů práva Unie. Orgány a subjekty sledující cíl obecného evropského zájmu v oblasti vzdělávání soudců, jako jsou Evropská síť pro justiční vzdělávání, Akademie evropského práva (ERA), Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA-Europe), Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (RPCSJUE) a Evropský institut veřejné správy (EIPA), by měly i nadále plnit svou úlohu při podpoře vzdělávacích programů pro soudce a soudní zaměstnance, které mají skutečný evropský rozměr, a měla by jim tudíž být poskytována přiměřená finanční podpora v souladu s postupy a kritérii stanovenými v ročních pracovních programech přijatých Komisí podle tohoto nařízení.
(9)  Na justičním vzdělávání se mohou podílet různí aktéři, jako jsou právní, justiční a správní orgány členských států, akademické instituce, vnitrostátní subjekty odpovědné za justiční vzdělávání, organizace nebo sítě poskytující vzdělávání na evropské úrovni či sítě soudních koordinátorů práva Unie, jakož i příslušné organizace občanské společnosti, včetně organizací podávajících zástupné žaloby. Orgány a subjekty sledující cíl obecného evropského zájmu v oblasti vzdělávání soudců, jako jsou Evropská síť pro justiční vzdělávání, Akademie evropského práva (ERA), Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA-Europe), Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (RPCSJUE) a Evropský institut veřejné správy (EIPA), by měly i nadále plnit svou úlohu při podpoře vzdělávacích programů pro soudce a soudní zaměstnance, které mají skutečný evropský rozměr, a měla by jim tudíž být poskytována přiměřená finanční podpora v souladu s postupy a kritérii stanovenými v ročních pracovních programech přijatých Komisí podle tohoto nařízení. K těmto vzdělávacím programům by mohly přispívat i organizace činné na poli základních práv, odborníci, kteří pracují s obětmi násilí, a specializované akademické instituce, a proto by měly být přizvány vždy, když je to vhodné. Vzhledem k tomu, že soudkyně nejsou dostatečně zastoupeny na nejvyšších pozicích, je třeba soudkyně, státní zástupkyně a ženy v jiných právnických profesích k účasti na takovém vzdělávání motivovat.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Členské státy by měly více investovat do rozvoje kurzů justičního vzdělávání a průběžného vzdělávání soudců, jelikož pokládají základ pro efektivní, nezávislý a nestranný soudní systém.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Program by měl rovněž podporovat prosazování osvědčených postupů mezi soudy, které se specializují na genderově podmíněné násilí, a na výměnu společných zdrojů a vzdělávacích materiálů, jež se týkají genderově podmíněného násilí a jsou určeny soudcům, státním zástupcům, právníkům, policii a dalším odborníkům, kteří se setkávají s oběťmi genderově podmíněného násilí.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Opatření v rámci programu by měla podporovat posílené vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků a nezbytné sbližování právních předpisů, které usnadní spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně finančních zpravodajských jednotek, a soudní ochranu práv jednotlivce v občanských a obchodních věcech. Program by rovněž měl podpořit procesní právní předpisy pro přeshraniční věci a větší konvergenci v občanském právu, která pomůže odstranit překážky bránící řádnému a účinnému fungování soudních a mimosoudních řízení, z čehož budou těžit všichni účastníci občanskoprávního sporu. Konečně za účelem podpory účinného prosazování a praktického uplatňování práva Unie upravujícího justiční spolupráci v občanských věcech by měl program podporovat fungování Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci vytvořené rozhodnutím Rady 2001/470/ES.
(11)  Opatření v rámci programu by měla podporovat posílené vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků, vzájemnou důvěru mezi členskými státy a nezbytné sbližování právních předpisů, které usnadní spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně finančních zpravodajských jednotek, a soudní ochranu práv jednotlivce v občanských a obchodních věcech. Program by rovněž měl podpořit procesní právní předpisy pro přeshraniční věci, včetně postupů mediace, a zaměřit se zejména na usnadnění nediskriminačního a všeobecného přístupu ke spravedlnosti a na větší konvergenci zejména v občanském právu, která pomůže odstranit překážky bránící řádnému a účinnému fungování soudních a mimosoudních řízení, z čehož budou těžit všichni účastníci občanskoprávního sporu. Konečně za účelem podpory účinného prosazování a praktického uplatňování práva Unie upravujícího justiční spolupráci v občanských věcech by měl program podporovat fungování Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci vytvořené rozhodnutím Rady 2001/470/ES.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 24 listiny a Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989 by měl program podporovat ochranu práv dítěte a začlenit prosazování práv dítěte při provádění všech jeho opatření.
(12)  Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 24 listiny a Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989 by měl program podporovat ochranu práv dítěte a začlenit prosazování práv dítěte při provádění všech jeho opatření. Za tímto účelem by měla být zvláštní pozornost věnována opařením na ochranu práv dětí v občanském a trestním právu, včetně ochrany dětí doprovázející rodiče ve vazbě a dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení. Je třeba zvážit i náležitou podporu školení zaměřených na řádné uplatňování směrnice (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Podle čl. 3 odst. 3 SEU, článku 23 Listiny a Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) by měl program podporovat ochranu práv žen a zahrnovat prosazování genderových otázek do realizace všech svých činností. Má-li se zajistit a posílit přístup žen a dívek ke spravedlnosti v případech genderově podmíněného násilí, měly by členské státy ratifikovat Istanbulskou úmluvu a přijmout komplexní právní předpisy potírající tuto formu násilí v Unii.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12 b)   Na základě směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, by měl program podporovat ochranu příslušníků rasových nebo etnických menšin, jako jsou Romové, a začlenit prosazování jejich práv do provádění všech svých akcí a za tímto účelem zejména posílit protidiskriminační opatření.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Program na období 2014–2020 umožňoval vzdělávací aktivity o právu Unie, zejména o působnosti a uplatňování listiny zacílené na členy justičních orgánů a jiné právníky. Ve svých závěrech ze dne 12. října 2017 o uplatňování listiny v roce 2016 Rada připomněla, že je důležité zvyšovat povědomí o uplatňování listiny na úrovni členských států i na úrovni Unie, a to i mezi tvůrci politik, právními odborníky z praxe a samotnými nositeli těchto práv. Pro začleňování základních práv konzistentním způsobem je proto nutné rozšířit finanční podporu na činnosti věnované zvyšování povědomí pro jiné orgány veřejné moci, než jsou justiční orgány a právníci.
(13)  Program na období 2014–2020 umožňoval vzdělávací aktivity o právu Unie, zejména o působnosti a uplatňování listiny zacílené na členy justičních orgánů a jiné právníky. Ve svých závěrech ze dne 12. října 2017 o uplatňování listiny v roce 2016 Rada připomněla, že je důležité zvyšovat povědomí o uplatňování listiny na úrovni členských států i na úrovni Unie, a to i mezi tvůrci politik, právními odborníky z praxe a samotnými nositeli těchto práv. Pro konzistentní začleňování základních práv je proto nutné rozšířit finanční podporu činností, které se věnují zvyšování povědomí, na jiné orgány veřejné moci, než jsou justiční orgány a právníci, a na nevládní organizace, které se tímto úkolem zabývají.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Podle článku 67 SFEU má Unie tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv, pro nějž je zásadní přístup ke spravedlnosti. Za účelem usnadnění účinného přístupu ke spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou důvěru, která je nezbytná pro řádné fungování prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je nutné rozšířit finanční podporu na činnosti jiných orgánů, než jsou justiční orgány a právníci, jakož i na organizace občanské společnosti, které přispívají k těmto cílům.
(14)  Podle článku 67 SFEU má Unie tvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv, pro nějž je zásadní nediskriminační přístup ke spravedlnosti pro všechny. Za účelem usnadnění účinného přístupu ke spravedlnosti a s cílem podpořit vzájemnou důvěru, která je nezbytná pro řádné fungování prostoru svobody, bezpečnosti a práva, je nutné rozšířit finanční podporu na činnosti jiných orgánů, než jsou justiční orgány na státní a regionální úrovni a právníci, jakož i na organizace občanské společnosti, které hájí práva obětí trestných činů a přispívají k těmto cílům. Aby se zajistil přístup ke spravedlnosti pro všechny, měly by být podporovány zejména činnosti usnadňující účinný a rovný přístup ke spravedlnosti pro osoby nacházející se ve znevýhodněném postavení, jako jsou děti, etnické menšiny, osoby LGBTI, osoby se zdravotním postižením, oběti násilí na základě pohlaví a dalších forem mezilidského násilí, stejně jako oběti obchodování s lidmi, a to bez ohledu na jejich status, pokud jde o pobyt.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Podle článků 8 a 10 SFEU by měl tento program ve všech svých činnostech podporovat zohlednění rovnosti žen a mužů a cílů v oblasti zákazu diskriminace.
(15)  Podle článků 8 a 10 SFEU by měl tento program ve všech svých činnostech průřezově prosazovat rovnost pohlaví a podporovat začleňování tohoto hlediska i cílů v oblasti zákazu diskriminace. Mělo by se provádět pravidelné monitorování a hodnocení s cílem posoudit, jakým způsobem je v rámci činností programu k uvedeným cílům přistupováno.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Opatření, na něž se vztahuje toto nařízení, by měla přispívat k vytvoření evropského prostoru práva, zdokonalení přeshraniční spolupráce a vytváření sítí a dosažení správného, soudržného a jednotného uplatňování práva Unie. Financované činnosti by rovněž měly přispět ke společnému chápání hodnot Unie, právního státu, lepší znalosti práva a politik Unie, sdílení poznatků a osvědčených postupů při používání nástrojů justiční spolupráce ze strany všech dotčených zúčastněných stran, jakož i k rozšíření interoperabilních digitálních řešení umožňujících hladkou a účinnou přeshraniční spolupráci a měly by poskytovat stabilní analytický základ pro podporu a rozvoj, vymáhání a řádné provádění práva a politik Unie. Intervence Unie umožní, aby tato opatření byla prováděna jednotně v rámci celé Unie a aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě toho může Unie lépe než členské státy reagovat na přeshraniční situace a může poskytnout evropskou platformu pro vzájemné čerpání zkušeností.
(16)  Opatření, na něž se vztahuje toto nařízení, by měla přispívat k vytvoření evropského prostoru práva, podpoře nezávislosti a efektivity právního systému, zdokonalení přeshraniční spolupráce a vytváření sítí, posílení vzájemné důvěry mezi soudy z jednotlivých členských států a také k dosažení správného, soudržného a jednotného uplatňování práva Unie. Zvláštní pozornost by měla být věnována rovnému uplatňování práva Unie a účinnějšímu provádění a koordinaci různých unijních nástrojů na ochranu obětí. Financované činnosti by rovněž měly přispět ke společnému chápání hodnot Unie, právního státu, lepší znalosti práva a politik Unie, sdílení poznatků a osvědčených postupů při používání nástrojů justiční spolupráce ze strany všech dotčených zúčastněných stran, jakož i k rozšíření a podpoře interoperabilních digitálních řešení umožňujících hladkou a účinnou přeshraniční spolupráci a měly by poskytovat stabilní analytický základ pro podporu a rozvoj, vymáhání, lepší pochopení a řádné provádění práva a politik Unie. Intervence Unie umožní, aby tato opatření byla prováděna jednotně v rámci celé Unie a aby přinášela úspory z rozsahu. Kromě toho může Unie lépe než členské státy reagovat na přeshraniční situace a může poskytnout evropskou platformu pro vzájemné čerpání zkušeností a výměnu osvědčených postupů.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Program by měl taktéž přispívat k prohloubení spolupráce se třetími zeměmi v případech, kdy má právo Unie extrateritoriální účinky, aby se tak zlepšil přístup ke spravedlnosti a usnadnilo se řešení soudních a procesních obtíží, zejména pokud je o obchodování s lidmi, změnu klimatu a odpovědnost podniků.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)
(16b)   Jak bylo zdůrazněno ve zprávě Evropského parlamentu o srovnávacím přehledu Evropské komise o soudnictví za rok 2017, přetrvávají mezi soudci a zaměstnanci soudů členských států významné nerovnosti v zastoupení žen a mužů, a to zejména (nikoli však pouze) v následujících aspektech: poměr mezi soudci a soudkyněmi na vysokých úrovních soudnictví, transparentnost při jmenování soudců, vyváženost pracovních a mimopracovních povinností a existence mentorování. Program by měl proto podporovat školení zaměřená na tyto nerovnosti. Tyto aktivity by mohly být například uzpůsobeny potřebám soudkyň a zaměstnankyň soudů členských států nebo se v příslušných případech zaměřovat na odborné pracovnice i pracovníky soudů s cílem zvýšit povědomí o této problematice mezi všemi zaměstnanci.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)
(16c)  Soudní systém Unie nezajišťuje dostatečnou spravedlnost pro ženy a dívky ani jejich ochranu, což vede k tomu, že se obětem násilí na základě pohlaví nedostává potřebné podpory. K tomu patří i nedostatečná ochrana a podpora obětí obchodování s lidmi za účelem poskytování sexuálních služeb, žen z řad uprchlíků a migrantů, osob LGBTIQ a zdravotně postižených osob.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Komise by měla zajistit celkový soulad, doplňkovost a součinnost s prací institucí a jiných subjektů Unie, jako je Eurojust, eu-LISA a Úřad evropského veřejného žalobce a měla by zhodnotit práci dalších vnitrostátních a mezinárodních aktérů v oblastech, na něž se program vztahuje.
(17)  Komise by měla zajistit celkový soulad, doplňkovost a součinnost s prací institucí a jiných subjektů Unie, jako je Eurojust, FRA, OLAF, eu-LISA a Úřad evropského veřejného žalobce, s cílem zhodnotit práci dalších vnitrostátních a mezinárodních aktérů v oblastech, na něž se program vztahuje, a v případě nutnosti doporučit zlepšení.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Je nezbytné zajistit evropskou přidanou hodnotu všech opatření a činností prováděných v rámci programu, jejich doplňkovost s činnostmi členských států a jejich soulad s ostatními činnostmi Unie. Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí dodržovat celkový soulad, doplňkovost a součinnost mezi finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s programem Práva a hodnoty – a mezi programem a programem pro jednotný trh, správou hranic a bezpečností, zejména Azylovým, migračním a integračním fondem (AMIF) a Fondem pro vnitřní bezpečnost, strategickou infrastrukturou a zejména programem Digitální Evropa, programem Erasmus+, rámcovým programem pro výzkum a inovace a nástrojem předvstupní pomoci a nařízením LIFE13.
(18)  Je nezbytné zajistit životaschopnost, viditelnost, základní zásadu evropské přidané hodnoty a řádné finanční řízení při realizaci všech opatření a činností prováděných v rámci programu Spravedlnost, jejich doplňkovost s činnostmi členských států a jejich soulad s ostatními činnostmi Unie. Aby se zajistilo účinné a na výsledky zaměřené přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí dodržovat celkový soulad, doplňkovost a součinnost mezi finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s programem Práva a hodnoty – a mezi programem a programem pro jednotný trh, správou hranic a bezpečností, zejména Azylovým, migračním a integračním fondem (AMIF) a Fondem pro vnitřní bezpečnost, strategickou infrastrukturou a zejména programem Digitální Evropa, Evropským sociálním fondem+, programem Erasmus+, rámcovým programem pro výzkum a inovace a nástrojem předvstupní pomoci a nařízením LIFE13. Provádění programu Spravedlnost by mělo být doplněno unijními právními předpisy a politikami týkajícími se ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků v souvislosti se stavem právního státu v členských státech, nemělo však tyto předpisy a politiky ovlivňovat.
__________________
__________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Text s významem pro EHP)
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185)
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)   Měly by být dále vylepšeny mechanismy zajišťující vazbu mezi unijními politikami financování a unijními hodnotami, čímž by Komise bylo umožněno předložit Radě návrh na převedení prostředků přidělených členskému státu v rámci sdíleného řízení na program, pokud se na tento členský stát vztahují postupy týkající se unijních hodnot. Komplexní mechanismus Unie v oblasti demokracie, právního státu a základních práv by měl zaručit pravidelný a rovnocenný přezkum všech členských států a zároveň poskytovat nezbytné informace pro aktivaci opatření týkajících se obecných nedostatků ve vztahu k hodnotám Unie v členských státech. V zájmu zajištění jednotného provádění a s ohledem na význam finančních dopadů zaváděných opatření by měly být svěřeny prováděcí pravomoci Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná k zajištění účinných opatření, mělo by být přistoupeno k hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)
(19b)  Je důležité zajistit řádné finanční řízení tohoto programu a jeho provádění co nejúčelnějším a uživatelsky nejvstřícnějším způsobem a zároveň i zaručit právní jistotu a dostupnost programu pro všechny účastníky.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)
(19c)  Účinnější uplatňování a kvalita vynakládaných prostředků by měly představovat hlavní zásady pro dosažení cílů tohoto programu, přičemž musí být současně zajištěno optimální využívání finančních zdrojů.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, finančních nástrojů a rozpočtových záruk.
(20)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, finančních nástrojů a rozpočtových záruk, a vyžaduje plnou transparentnost využívání zdrojů, řádné finanční řízení a obezřetné využívání zdrojů. V rámci provádění tohoto programu by měla být převedena do praxe a dále posílena zejména pravidla týkající se možnosti financování místních, regionálních, celostátních a nadnárodních organizací občanské společnosti prostřednictvím víceletých grantů na provozní náklady, kaskádových grantů, ustanovení zajišťujících rychlé a pružné postupy pro udělování grantů, jako je dvoustupňový postup podávání žádostí a uživatelsky vstřícné žádosti a podávání zpráv. Kritéria spolufinancování by měla zohledňovat činnost dobrovolníků.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušální sazeb jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
(21)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést žádoucí výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži, velikosti a kapacitě příslušných zúčastněných stran a cílových příjemců a také k očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb, jednotkových nákladů a kaskádových grantů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9516, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 2017/193918 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137119. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.
(22)  V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) 2988/9516,nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 2017/193918 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně naprosté transparentnosti financování programu a výběrových řízení, prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména by měl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 by měl Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137119. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.
_________________
_________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.
(23)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, orgánům a sítím pro lidská práva včetně vnitrostátních orgánů odpovědných za ochranu lidských práv v každém členském státě, orgánům a sítím odpovědným za politiku nediskriminace a rovnosti, veřejným ochráncům práv, Agentuře Evropské unie pro základní práva (FRA), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci a aby se posílila jejich součinnost a spolupráce. Mělo by být také umožněno zahrnout třetí země zejména v případech, kdy jejich zapojení podpoří cíle tohoto programu, vzhledem k tomu, že to je v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech Unie stanovených v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech má za cíl Unii poskytnout nástroj, jímž by mohla lépe chránit svůj rozpočet v případě, že slabiny ve struktuře právního státu naruší řádné řízení finančních zájmů Unie nebo bude-li takové nebezpečí hrozit. Měl by doplňovat program Spravedlnost, jehož úloha je odlišná, a to zejména s cílem dále podporovat rozvoj evropského prostoru práva, který je založen na zásadách právního státu a vzájemné důvěře, jakož i zajistit, aby obyvatelé mohli požívat svých práv.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Podle [článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU1] jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.
(25)  Podle [odkaz bude dle potřeby aktualizován podle nového rozhodnutí o ZZÚ: článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU1] jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Je nezbytné, aby program zajistil, aby tyto osoby a subjekty byly dostatečně informovány o své způsobilosti k financování.
__________________
__________________
1 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).
1 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)   V závislosti na svém významu a relevanci by měl tento program přispívat k plnění závazků Unie a jejích členských států k naplňování cílů udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu.
(27)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro příjemce programu. Tyto požadavky by mohly případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Stanoví cíle programu, rozpočet na období 20212027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.
Stanoví cíle programu, rozpočet na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
1.  „soudci a soudními zaměstnanci“ se rozumí soudci, státní zástupci a soudní úředníci, jakož i jiní právní odborníci spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti, notáři, soudní vykonavatelé nebo exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a soudní tlumočníci a překladatelé, soudní znalci, vězeňský personál a probační úředníci.
1.  „soudci a soudními zaměstnanci“ se rozumí soudci, státní zástupci a soudní úředníci, jakož i jiní právní odborníci spojení se soudnictvím, jako jsou advokáti zastupující obžalovanou stranu, státní zástupci, notáři, soudní vykonavatelé nebo exekutoři, insolvenční správci, mediátoři a soudní tlumočníci a překladatelé, soudní znalci, vězeňský personál a probační úředníci.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Obecným cílem programu je přispět k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na právním státu, vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.
1.  Obecným cílem programu je přispět k dalšímu rozvoji evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva založeného na právním státu a také na nezávislosti soudců, nestrannosti soudnictví, vzájemném uznávání, vzájemné důvěře a přeshraniční spolupráci, a tím rovněž přispět k rozvoji demokracie, právního státu a základních práv.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí
2.  Program má tyto specifické cíle, jejichž podrobný popis je stanoven v příloze I:
2.  Program má tyto specifické cíle:
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a)  usnadňovat a podporovat justiční spolupráci v občanských a trestních věcech a prosazovat právní stát mimo jiné podporou úsilí o zlepšení účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví a výkonu rozhodnutí;
a)  usnadňovat a podporovat v rámci demokratického zřízení a v úctě k základním právům justiční spolupráci v občanských a trestních věcech, včetně spolupráce sahající mimo hranice Unie v případech, kdy má unijní právo extrateritoriální účinky, rozšířit přístup ke spravedlnosti na fyzické a právnické osoby a prosazovat právní stát a nezávislost soudnictví, mimo jiné podporou úsilí o zlepšení účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví, řádným výkonem soudních rozhodnutí a ochranou obětí;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
b)  podporovat a prosazovat justiční vzdělávání s cílem podpořit společnou kulturu práva, justice a právního státu;
b)  podporovat a prosazovat justiční vzdělávání na státní i nadstátní úrovni, včetně odborné přípravy v oblasti právní terminologie, s cílem podpořit společnou kulturu práva, justice a právního státu a také důsledné a účinné uplatňování právních nástrojů EU týkajících se vzájemného uznávání a procesních záruk. Takové vzdělávání musí zohledňovat rovnost žen a mužů a zvláštní potřeby dětí a osob se zdravotním postižením, být zaměřeno na oběti, žádá-li si to situace, a zejména pokrývat obor občanského a trestního práva, případně i správního práva, základní práva a také boj proti terorismu a radikalizaci;
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c
c)  usnadňovat účinný přístup ke spravedlnosti pro všechny a účinnou právní ochranu, mimo jiné elektronickými prostředky, podporováním efektivních občanských a trestních řízení a prosazováním a podporováním práv obětí trestných činů, jakož i procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.
c)  usnadňovat účinný a nediskriminační přístup ke spravedlnosti pro všechny s důrazem na nerovnosti a diskriminaci na jakémkoli základě, například z důvodů uvedených v článku 21 Listiny, a účinnou právní ochranu, mimo jiné elektronickými prostředky (elektronická justice), podporováním efektivních občanských, trestních a případně i správních řízení a také prosazováním a podporováním práv všech obětí trestných činů, jakož i procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení, a to se zvláštním ohledem na děti a ženy;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)   podporovat praktické využití výzkumu v oblasti drog, podporovat organizace občanské společnosti, rozšiřovat znalostní základnu v oboru a rozvíjet inovativní metody zabývající se fenomény nových psychotropních látek a obchodováním s lidmi a pašováním zboží.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  Při realizaci všech svých činností program usiluje o to, aby byly jakožto horizontální cíl podporovány a prosazovány ochrana rovnosti práv a zásada nediskriminace zakotvená v článku 21 Listiny.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí [305 000 000] EUR v běžných cenách.
1.  Ve smyslu [odkaz se dle potřeby aktualizuje podle nové interinstitucionální dohody] bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027, které představuje základní referenční hodnotu pro rozpočtový orgán v rámci ročního rozpočtového procesu, činí 316 000 000 EUR v cenách roku 2018 (356 000 000 EUR v současných cenách).
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
2a.  Rozpočtové prostředky přidělené na činnosti spojené s podporou rovnosti žen a mužů se uvádějí každý rok.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.  Do programu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. c). Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.
4.  Do programu mohou být na žádost členských států nebo na žádost Komise převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Program může poskytovat financování jednou z forem stanovených ve finančním nařízení.
2.  Program může poskytovat financování jednou z forem stanovených ve finančním nařízení, především prostřednictvím grantů na akce a ročních a víceletých grantů na provozní náklady. Financování zajistí řádné finanční řízení, obezřetné využívání veřejných prostředků, nízkou administrativní zátěž pro provozovatele programu a pro příjemce a dostupnost finančních prostředků programu pro potenciální příjemce. V jeho rámci mohou být použity jednorázové částky, jednotkové náklady, paušální sazby, granty přidělované na kaskádovém principu a finanční podpora třetím stranám. Spolufinancování může být nefinanční povahy a v případech omezeného doplňkového financování od něj může být upuštěno.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Článek 7
Článek 7
Článek 7
Druhy opatření
Druhy opatření
Opatření přispívající k dosažení specifického cíle uvedeného v článku 3 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména činnosti uvedené v příloze I.
Opatření přispívající k dosažení specifického cíle uvedeného v článku 3 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména následující činnosti:
1)   zvyšování povědomí, šíření informací s cílem zlepšit znalost politik a práva Unie, mimo jiné hmotného a procesního práva, nástrojů justiční spolupráce, příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie, a komparativního práva a evropských a mezinárodních norem, se zvláštním zaměřením na zvyšování porozumění oblastem práva, které jsou víceoborové, mezioborové anebo v nichž jeden obor využívá přístupů jiného, jako jsou obchod a lidská práva, a se zaměřením na to, jak usnadnit vedení extrateritoriálních soudních sporů;
2)  vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti, s cílem zlepšit vzájemnou znalost a chápání občanského a trestního práva a právních a soudních systémů členských států, včetně zásad právního státu a přístupu ke spravedlnosti, a prostřednictvím posilování vzájemné důvěry a výměny osvědčených postupů, které se týkají justice vstřícné k dětem, a podpory a začleňování genderového hlediska do soudnictví;
3)  školení určená soudcům, právníkům, státním zástupcům, policii a dalším pracovníkům v soudnictví a týkající se problémů a překážek, s nimiž se potýkající osoby ve zranitelném postavení, včetně dětí, etnických menšin, osob LGBTI, zdravotně postižených, obětí genderově motivovaného násilí a jiných forem mezilidského násilí a obětí obchodování s lidmi, a týkající se rovněž zajištění náležité ochrany obětí trestných činů;
4)  analytické a monitorovací činnosti za účelem zlepšení znalostí a pochopení možných překážek bránících hladkému fungování evropského prostoru práva a zlepšení uplatňování práva a politik Unie v členských státech, přičemž se rovněž zohlední vliv práva Unie na třetí země;
5)  činnost za účelem hladkého fungování evropského prostoru práva, a to i prostřednictvím monitorování situace, pokud jde o demokracii, právní stát a základní práva ve všech členských státech, a zjišťování, jak by bylo možné odstranit překážky bránící všeobecnému, nediskriminačnímu a účinnému přístupu všech občanů ke spravedlnosti;
6)  iniciativy zabývající se genderově podmíněnými nerovnostmi mezi soudci a soudními úředníky v členských státech na základě školení, jež jsou věnována ženám v daném oboru nebo ženám i mužům v daném oboru a zaměřena na zvyšování povědomí o takových otázkách, jako je nízký poměr soudkyň ve vyšších pozicích soudního systému nebo nutnost zajistit transparentnost a objektivní kritéria v postupu jejich jmenování;
7)  vzdělávací aktivity pro příslušné zúčastněné strany, včetně organizací občanské společnosti, působící v oblastech obhajoby obětí trestných činů a nápravy s cílem zlepšit znalost politik a práva Unie, mimo jiné hmotného a procesního práva, základních práv, podpory a ochrany obětí trestných činů, používání hromadné žaloby a všeobecné soudní pravomoci, používání unijních nástrojů justiční spolupráce, příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie, právní terminologie a komparativního práva;
8)  multidisciplinární vzdělávací aktivity pro soudní úředníky a další příslušné zainteresované strany v oblasti vězeňského práva, vězeňství a správy věznic s cílem usnadnit šíření osvědčených postupů;
9)  multidisciplinární vzdělávací aktivity pro soudní úředníky a další příslušné zainteresované strany v oblasti soudnictví pro mladistvé s cílem připravit a prosazovat řádné uplatňování směrnice (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení;
10)  vývoj a údržba nástrojů informačních a komunikačních technologií a také e-justice s cílem zvýšit účinnost systémů soudnictví a zlepšit jejich spolupráci prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, včetně přeshraniční interoperability systémů a aplikací a ochrany soukromí a údajů;
11)  rozvíjení kapacit klíčových evropských sítí a evropských justičních sítí, včetně sítí zřízených právem Unie, s cílem zajistit účinné uplatňování a vymáhání práva Unie, podpořit a dále rozvíjet právo, politické cíle a strategie Unie v oblastech zahrnutých do programu;
12)  strukturální podpora poskytovaná organizacím občanské společnosti a dalším relevantním stranám, jež jsou činné v oblastech, na které se program vztahuje, a vytváření kapacit a proškolování právníků pracujících pro tyto organizace občanské společnosti i pro konkrétní aktivity takových organizací zahrnující například advokacii, vytváření kontaktů, řízení týkající se porušování demokracie, zásad právního státu a základních práv a mobilizaci a vzdělávání veřejnosti, a pro poskytování příslušných služeb;
13)  prohlubování znalostí o programu a šíření, přenositelnosti a transparentnosti jeho výsledků a posilování informovanosti občanů, mimo jiné vytvářením a podporováním nezávislé sítě kanceláří / vnitrostátních kontaktních míst programu;
14)  srovnávací studie, výzkumy, analýzy a průzkumy, hodnocení, posouzení dopadů, příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Na opatření, na něž byl získán příspěvek v rámci programu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. [Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně].
1.  Na opatření, na něž byl získán příspěvek v rámci programu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady, přičemž využívání více zdrojů financování se zabrání tím, že v souladu se zásadou řádného finančního řízení budou u každé kategorie výdajů jasně uvedeny zdroje financování. [Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně].
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a
a)  byla posouzena v rámci výzvy k podávání návrhů podle tohoto programu;
a)  byla řádně posouzena v rámci výzvy k podávání návrhů podle tohoto programu;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3
3.  Grant na provozní náklady lze udělit Evropské síti pro justiční vzdělávání bez výzvy k podávání návrhů na pokrytí výdajů souvisejících s jejím stálým pracovním programem.
3.  Grant na provozní náklady se uděluje Evropské síti pro justiční vzdělávání bez výzvy k podávání návrhů na pokrytí výdajů souvisejících s jejím stálým pracovním programem.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijímá poradním postupem uvedeným v článku 17.
2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Tento akt v přenesené pravomoci se přijímá v souladu s článkem 14.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze II.
1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze. Údaje shromážděné pro účely monitorování a vykazování se v případě potřeby rozčlení podle pohlaví, věku a kategorií zaměstnanců.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
2a.  Monitorování zároveň umožní posoudit, jak jsou v rámci činností programu řešeny otázky rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.
3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby správné údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně, řádně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování. Komise zpřístupní uživatelsky vstřícné formáty a poskytne poradenství a podporu, zejména žadatelům a příjemcům, kteří k plnění požadavků na vykazování nemusejí mít vždy dostatek zdrojů a personálu.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.
1.  Hodnocení se provádějí včas a jsou řádně zdokumentována, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu a sledovat jednotlivé kroky prováděné v rámci programu a plnění cílů uvedených v článku 3. Všechna hodnocení berou v potaz hledisko genderu a obsahují podrobný rozbor rozpočtu programu určeného na činnosti spojené s rovností pohlaví.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.
2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do tří let od začátku provádění programu.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu.
3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do tří let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)
3a.  V průběžném a závěrečném hodnocení programu se posuzuje mimo jiné:
a)  vnímaný dopad programu na přístup ke spravedlnosti na základě kvalitativních a kvantitativních údajů shromážděných na evropské úrovni;
b)  počet a kvalita nástrojů a prostředků vypracovaných prostřednictvím opatření financovaných programem;
c)  evropská přidaná hodnota programu;
d)  úroveň financování v poměru k dosaženým výsledkům;
e)  případné administrativní, organizační anebo strukturální překážky bránící hladšímu, účinnějšímu a účelnějšímu provádění programu.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Skupina odborníků musí být vyvážená co do počtu žen a mužů.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace o evropské přidané hodnotě programu různým cílovým skupinám, včetně médií a veřejnosti, čímž ilustrují přidanou hodnotu Unie a pomáhají Komisi při shromažďování údajů s cílem zvýšit transparentnost rozpočtu.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011 a jsou mu nápomocny příslušné organizace občanské společnosti a lidskoprávní organizace. V rámci výboru je zachována genderová vyváženost a odpovídající zastoupení menšin a jiných vyloučených skupin.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Příloha I
Příloha I
vypouští se
Činnosti programu
Specifické cíle programu uvedené v čl. 3 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností:
1.  zvyšování povědomí, šíření informací s cílem zlepšit znalost politik a práva Unie, mimo jiné hmotného a procesního práva, nástrojů justiční spolupráce, příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie, a komparativního práva a evropských a mezinárodních norem;
2.  vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit vzájemnou znalost a chápání občanského a trestního práva a právních a soudních systémů členských států, včetně právního státu, a posilování vzájemné důvěry;
3.  analytické a monitorovací činnosti25 za účelem zlepšení znalostí a pochopení možných překážek bránících hladkému fungování evropského prostoru práva a zlepšení uplatňování práva a politik Unie v členských státech;
4.  vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost politik a práva Unie, mimo jiné hmotného a procesního práva, používání unijních nástrojů justiční spolupráce, příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie, právní terminologie a komparativního práva,
5.  vývoj a údržba nástrojů informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit účinnost systémů soudnictví a zlepšit jejich spolupráci prostřednictvím informační a komunikační technologie, včetně přeshraniční interoperability systémů a aplikací;
6.  rozvíjení kapacit klíčových evropských sítí a Evropských justičních sítí, včetně sítí zřízených právem Unie, s cílem zajistit účinné uplatňování a výkon práva Unie, podpořit a dále rozvinout právo, politické cíle a strategie Unie v oblastech pokrytých programem, jakož i podporování organizací občanské společnosti, jež jsou činné v oblastech, na které se program vztahuje;
7.  prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnosti jeho výsledků a posilování dosahu na občany, mimo jiné vytvářením a podporováním sítě kanceláří / vnitrostátních kontaktních míst programu.
__________________
25 Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – návětí
Příloha II
Příloha
Ukazatelé
Ukazatelé
Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:
Program bude monitorován na základě souboru kvalitativních a kvantitativních ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady a maximálně zvýšit účinnost systémů soudnictví. Za tímto účelem a v souladu s dodržováním práva na soukromí a ochranu údajů se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů, které jsou případně rozčleněny do kategorií podle pohlaví, věku a kategorií zaměstnanců:
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – tabulka
Počet soudců a soudních zaměstnanců, kteří se zúčastnili vzdělávacích činností (včetně výměn zaměstnanců, studijních pobytů, workshopů a seminářů) financovaných programem, včetně grantu na provozní náklady Evropské sítě pro justiční vzdělávání
Počet soudců a soudních zaměstnanců, kteří se zúčastnili vzdělávacích činností (včetně výměn zaměstnanců, studijních pobytů, workshopů a seminářů) financovaných programem, včetně grantu na provozní náklady Evropské sítě pro justiční vzdělávání
Počet zaměstnanců a členů organizací občanské společnosti, kteří se zúčastnili vzdělávacích aktivit
Počet výměn informací v rámci Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS)
Počet výměn informací v rámci Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS)
Počet případů a aktivit a výsledky v oblasti přeshraniční spolupráce, mimo jiné spolupráce realizované prostřednictvím nástrojů informačních technologií a postupů zavedených na úrovni Unie
Počet přístupů na portál evropské e-justice / stránky zabývající se potřebou informací o přeshraničních občanskoprávních věcech
Počet osob, které byly osloveny:
Počet osob, které byly osloveny:
i)   činnostmi v oblasti vzájemného učení a výměny osvědčených postupů,
i)   činnostmi v oblasti vzájemného učení a výměny osvědčených postupů,
ii)   činnostmi v oblasti zvyšování povědomí, informovanosti a osvěty
ii)   činnostmi v oblasti zvyšování povědomí, informovanosti a osvěty
iia)  činnostmi, které vytvářejí kapacity a jsou zaměřeny na organizace občanské společnosti,
iib)  činnostmi, které se týkají poskytování informací o přístupu ke spravedlnosti,
iic)  činnostmi, které jsou určeny soudcům a týkají se problémů v oblasti soudních sporů a způsobu uplatňování mezinárodního práva soukromého a práva Unie v přeshraničních nebo multidisciplinárních případech,
iid)  činnostmi určenými ke zvyšování informovanosti a financovanými z programu.
Zeměpisné pokrytí činností financovaných programem
Hodnocení vypracované účastníky k činnostem, jichž se zúčastnili, a k jejich očekávané udržitelnosti

(1)Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0068/2019).

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí